Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

 

 

‘’ Nieubuur Ferf zie onder Ferf

8201

785/9

Bladz. 2

07-05-1839

Nieboer K. W. Kapitein met het schip de Vrouw Jantina van Alkmaar naar Christiansand  staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8353

240/8, 286

10-03-1841

Nieboer Z: W. Harlingen Kapitein op de Leeuwarden, jaar 1841

6833

38-D deel 2

Blz. 25

06-02-1824

Niebuur Ferf H. President van het Provinciale Kerkbestuur te Vriesland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6242

117

17-02-1814

Niebuur T. van beroep Slager. Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van het stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3)

8108

863-12

01-09-1838

Niederer Andreas, Adjudant Onder Officier 9e afdeeling Infanterie * 30-12-1810 Walzenhauzen Zwitserland,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Niegelmann Christiaan, 11 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8077

286, 264/15

16-03-1838

Niehof E. A. Kapitein op de Jacoba en  Catharina, jaar 1838

6423

541C

16-10-1817

Niehof Mike Entes ---- Werf van der Siebren Annes  * 28-10-1798 zoon van Werf van der Anne en Siebrens Goutjen staat vermeld op een Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan boord van het schip de Jacoba Catharina  met als capitein Niehof Mike Entes  enz. jaar 1817 (4)

6081

411

23-04-1822

Niehoff Albert Everts bezitende de 3e rang als Schoolonderwijzer wordt aangesteld te Weidum  ook genoemd de Schoolopziener Roman(r)?) P. J.

6083

544 + 545

06-06-1822

Niehoff Albert Everts hij heft op den 12e mei 1822 na zijne benoeming en aanstelling als zodanig op de vakante school te Weidum zijn functie heeft aanvaard enz. jaar 1822 (2)

6833

38-D deel 1

Blz. 6

06-02-1824

Niekerk E. te Aarlanderveen, deel 1 wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Niekerk E. te Aarlanderveen, deel 2 wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6002

715

10-08-1815

Niekerk van Dominicus---- Ebmeijer Johannes te Zaandam en Niekerk van Dominicus te Nieuwkoop beide Korenmolenaars en Tappers  verzoek om enz. enz. jaar 1815  (4)

8272

345/13

08-04-1840

Niekerken van Jan , Kanonnier * Den Haag 1-11-1810 Tot den Doodstraf veroordeeld ter zake van desertie maar enz, jaar 1840

8187

496/19, 119

13-05-1839

Nieland ….? Schipper op de Vrouw Catharina, jaar 1839

6028

810

13-11-1817

Nielissen Frans H. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

9183

1306

06-09-1916

Nielsem Willem, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9725

Deel 2

Blz.35

00-00-1881

Nielsen Adam naar de Middelandsche Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.30

00-00-1880

Nielsen Adam naar de Middelandse Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

9725

Deel 2

Blz.38

00-00-1881

Nielsen Adam naar de Middellandsche Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.34

00-00-1881

Nielsen Adam naar de Oost en Middelandsche Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.28

00-00-1880

Nielsen Adam naar Sundswall,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

9725

Deel 2

Blz.40

00-00-1882

Nielsen Adam,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

Blz.30

00-00-1881

Nielsen Adam, 2 reizen naar de Middelandse Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.18

00-00-1878

Nielsen Adam, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel 2

Blz.24

00-00-1879

Nielsen Adam, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

9725

Deel 2

Blz.27

00-00-1880

Nielsen Adam, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

7977

158-6, 15

14-02-1837

Nielsen Haring Johannes, Harlingen, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Nielsen Haring nr. 132 in wijk D. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

3700

15-C

nrs  9 - 16

04-02-1837

Nielsen Jan Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

9921

14-A

19-10-1882

Nielsen Johannes Agent 2e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8375

716-3_1E

22-07-1841

Nielsen Johannes Jan 27-04-18737 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3700

15-C,

Nrs. 9 - 16

04-02-1837

Nielsen Johannes Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

8201

785/9

Bladz.  2

07-05-1839

Nielsen N. P. Kapitein is met zijn schip de Hebe  vanuit Drammen op 3 Mei te Texel gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8201

785/9

Bladz.  2

07-05-1839

Nielsen N. P. Kapitein is met zijn schip de Hebe vanuit Drammen  geladen met Hout op 6 Mei te Amsterdam gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

9184

155

03-02-1917

Nielsen Willem, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6027

755

25-10-1817

Nielson Jens-----Visser Barend  , in een handgeschreven  brief met zijn handtekening  waarin hij gemachtigd is het bij Zurich (Fr) gezonken schip de Basen  met Kapitein Nielson Jens,  enz. enz. jaar 1817 (1)

6029

866

06-12-1817

Nielssen Jens---- Visser Barend & zoon, wij ondergetekende Rodenhuis Ype, Rodenhuis Jetze Kooplieden te Harlingen en eerstgenoemde verklaren dat enz. enz. betreft het gestrande schip Basen, gestrand bij Zurich gevoerd door Kapitein Nielssen Jens jaar 1817 enz. jaar 1817 (5

9183

1454

07-10-1916

Nielzen Bouke, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8267

237/4, 188

07-03-1840

Nieman ….?  Op de Engelsmanplaats Schipper op het Klaringsvaartuig, jaar 1840

8132

264/124

04-01-1838

Nieman ….? hij staat vermeld als Zeeman, jaar 1838

6288

309-6

09-04-1818

Nieman Harmen ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

8062

7/19, 264

03-01-1838

Nieman Jacob Zeeman, jaar 1838

6034

395

30-05-1818

Nieman Johannes , Schaarslijper, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Niemandal R. J. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_25b

20-07-1841

Niemandal R. J. te Ritzumerzijl staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8307

1053/10,

286

23-10-1840

Niemann J. Harlingen Kapitein op de Minerva, jaar 1840

8214

1028/12

08-10-1839

Niemans Jan Annes 21 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

8285

623-13

22-06-1840

Niemantinga Berend Oosterman loteling der nationale Militie ligting 1839 nummer 8 voorkomend op de lijst van nalatgden heeft thans aan zijne verpligting voldaan enz. jaar 1840 (3)

8285

615-2, 25,1

19-06-1840

Niemendal R. J. te Ritsumazijl wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/25

20-09-1841

Niemendal R. J. te Ritsumazijl, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Niemendal R. te Ritrsumazijl staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8274

374/13, 174

16-04-1840

Niemendal Reinder Jans Ritsumazijl \Schuitenjager, jaar 1840

8274

374/13, 174

16-04-1840

Niemendal Reinder Jans Ritsumazijl \Schuitenjager, jaar 1840

6623

126-133

06-01-1814

Nienhuis (Neijenhuis ) Wiebe Tjeerds, ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (Jan Jans) als Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7)

6632

 

 

1316 lijst 2_L.

22-10-1814

Niensma Fedde T. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6281

583- 36

05-06-1817

Nierbaij Klaas Goitzes, Guardenier,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

9186

548

04-05-1918

Nierstrasz Chretien Denis Emili, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8386

949/16

20-09-1841

Nies de E. te Nijehaske, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als koper van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6383

75

23-04-1814

Nieses Jan te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6256

334

10-04-1815

Niesing Bernardus, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

6059

 

403

08-06-1820

Niessen Renke---- Buhr Jan Christophers een koopakte (in het Duits) dat hij het Schip de Goede Hoop gekocht heeft van Schroeder Friederich Wilhelm met als getuigen Friederichs U. A. en Niessen Renke ook genoemd Meinen Ducke waar aan geld betaald is in termijnen enz. , Jaar 1820 (5)

8308

1071-3

29-10-1840

Niesten Maria Magdalena, Koloniste samen met haar kinderen in onderstand bij de Maatschappij van Weldadigheid als no. 2722 in dit stuk dat zij buiten huwelijk leefde en ook waar ze steeds heeft gewoond. enz. jaar 1840 (6)

5674

1

02-04-1908

Nietern J. te Delfzijl gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend aan Wagenborg E,. om met zijn stoomboot “Anna Meika”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1908 (1)

9725

Deel I

Blz. 32

00-00-1868

Nieting Geert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 39

00-00-1869

Nieting Geert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 40

00-00-1869

Nieting Geert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 42

00-00-1870

Nieting Geert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

8257

74/15

22-01-1840

Nieting Jan Geerts loteling der Nationale Militie ligting van 1837 was eerst nalatig maar heeft thans aan zijn verpligting voldaan enz. jaar 1840 (3)

6244

320

24-03-1814

Nieuburg D. Hij behoort tot de Vroedschap der stad Harlingen  enz.  en tekent een bijlage van----Harlingen: een geschreven en  een gedruk boekje met  Ordonnantie en Artikelen  op het leggen , uit en in vaaren van de schepen in de havens der stad Harlingen . Sampt Het sluiten en ontsluiten van de bruggen , waarna ieder, als mede de Havenmeester, zig zal moeten reguleeren gedrukt door  de stadsdrukker Plaats van der V. op 6 Maart 1787 , jaar 1814 (1) en dossier (31)

6412

394

05-12-1816

Nieubuur D.---- Steenderen van Andries ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  tevens ondertekenen Ens S. Med. Prof en Chirurg Majoor en Nieubuur D. Med. Doctor en Ypey M. diverse documenten, het betreft het vervolg op het document  van 07-10-1816 >>>>Steenderen van Andries Onderwijzer der Jeugd en Schutter ondertekend een brief aan de  Minister van Binnenlandsche zaken betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert 1809 Fransch en nederlandsch Onderwijzer te harlingen en beedigd vertaler dat hij door de Krijgsraad enz.  maar dat hij vind wegens incompetentie van de Krijgsraad enz. verder ondertekende Broodkorf  Johannes van beroep Tamboer en Bode bij de Krijgsraad van de Schutterij te Harlingen enz. en  tevens ondertekend Baschen Albertus Auditeur bij de dienstdoende schutterij te Harlingen en verder ondertekenen Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester. H. der Stad en Blok K. secretaris der stad enz. jaar 1816 (8)

6833

38-D deel 1

Blz. 8

06-02-1824

Nieubuur D. te Harlingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 16

06-02-1824

Nieubuur D. te Harlingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 11

16-01-1822

Nieubuur D. te Harlingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2

 blz. 16

16-01-1822

Nieubuur D. te Harlingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6669

415-f

23-10-1817

Nieubuur Dirk Lid van de Raad van Harlingen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Nieubuur Dirk te Harlingen, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6834

17-B

17-02-1824

Nieubuur Ferf H is een der leden van het Provinciaal College der Hervormden van toezicht met hun functie enz. jaar 1824 (2)

8380

820-3

20-08-1841

Nieubuur Ferf H. Predkant te Bergum staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de Generale Directie voor de zaken der Hervormde Kerk enz. jaar 1841 (2)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Nieubuur Ferf H. te Bergum, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6243

191-3

06-03-1814

Nieubuuren D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6415

98

28-03-1817

Nieubuurt Dirk---- Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester  en ter Ordonnantie en Blok K. van  Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld   Siersma Doeke J.  en Nieubuurt Dirk als benoemd leden van de raad tot het tekenen enz. enz. jaar 1817 (1)

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Nieubuurt Dirk wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-A             

05-01-1816

Nieubuurt Dirk wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1816 (8) 

6383

97   

23-04-1814

Nieubuurt M. geboren Zijlstra te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6277

30-15

09-01-1817

Nieuhof Aijke E. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6671

54 deel 2, 7

22-01-1818

Nieuhoff B. (Prof) te Harderwijk Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 6

22-01-1818

Nieuhoff B. (Prof) te Harderwijk Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1

Blz. 6

04-01-1819

Nieuhoff B. (Prof.) Ouderling te Harderwijk tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Nieuhoff B. (Prof.) te Harderwijk Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 8

04-01-1819

Nieuhoff B. (Prof.) te Harderwijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Nieuhoff B. (Professor) te Harderwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Nieuhoff B. te Harderwijk Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6709

36 deel 1

blz. 6

16-01-1822

Nieuhoff B. te Harderwijk wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6005

938 blz. 5v

30-11-1815

Nieuland Klaas Pieters Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

8377

768/2

06-08-1841

Nieuman Johannes Karels, gehuwd met Greijdanus Johanna,   Onderwerp;  overlijden van een gepensioneerde Jaar 1841 (2)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Nieunhof Sjoerd te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6383

83    

23-04-1814

Nieustra W. C. te Suawoude Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9465

Deel 1, 8

30-12-1864

Nieuveen J. te Groningen een Stoombootdienst  van Lemmer naar Groningen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten  met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (6)

5664

162, 34

27-02-1917

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Bato,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 34

27-02-1917

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 34

27-02-1917

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Oldambt,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 34

27-02-1917

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Sappemeer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 34

27-02-1917

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Stad Winschoten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 34

27-02-1917

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Stad Zutphen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 35

27-02-1917

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

9185

1652

00-12-1917

Nieuw Bildt----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917

9181

 

2129

10-12-1915

Nieuw en St. Joostland------ Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd  de landbouwers.  Vogel de J.,  te Nieuw en St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven Horst  Serle van der, Bliek A. te Nieuw en St. Joostland , Janze S. Sz.  te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13)

6092

241

21-03-1823

Nieuw Kruisland  Verveening: Onderwerp, de Bepalingen en Voorzorgen  enz. enz. verleend wordt  tot het voortzetten  der in de Gemeente Kollumerland  en Nieuw Kruisland  en Idaarderadeel  bestaande verveeningen  jaar 1823 (8)

6255

254

10-03-1815

Nieuwbuur D. , Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende Vroedschap, Copie van de Memorie van de Vroedschap der Stad Harlingen betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste van gemelde Stad, De Vroedschap op voorstel van de President Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd  enz. enz.  Hebben na examinatie bevonden dat dezelven somma van fl. 12922-16 stuivers en 14 penningen  enz. enz. Jaar 1815 (15)

6683

2 deel 2, 3

04-01-1819

Nieuwbuur Ferff H. te Bergum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2,14

04-01-1819

Nieuwbuur Ferff H. te Bergum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Nieuwbuur G. te Rinsumageest staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6383

94   

23-04-1814

Nieuwbuurt Dirk te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6658

575 blz. 2

25-11-1816

Nieuwdam Siebe Willem staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6658

575 blz. 4

25-11-1816

Nieuwdam Willem staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6255

259

11-03-1815

Nieuwe Beyer---- Bonga Monte Johannes hij tekent als Diacen een request voor de Diaconie der Gemeente te Holwerd, Onderwerp: Dat hunne voorgangers  in November 1811 aan Bokma B. D. lid gemeentebestuur West Dongeradeel enz. wegens de regeling van Inquartiering der Franschen en zij hebben verhuurd ee schone huizing  de Nieuwe Beyer genaamd enz. en dat zij de huurpenningen enz. enz. jaar 1815 (4)

5662

101

01-04-1881

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

101

01-04-1881

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

16

26-04-1883

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

16

26-04-1883

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

17-B

00-00-1883

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

17-B

00-00-1883

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1883

5662

24

31-03-1885

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

24

31-03-1885

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

270, 81

24-04-1884

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

5662

270, 81

24-04-1884

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

5662

29

01-04-1885

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

38

27-04-1882

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

38

27-04-1882

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

49 en 9

22-04-1886

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

5662

49 en 9

22-04-1886

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

5662

9

14-04-1881

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

9

14-04-1881

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

9

30-03-1882

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

9

30-03-1882

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

9,

48= Minuut

28-04-1887

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887

5663

17 + 9

08-04-1897

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter en met het Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

5663

9

32 =Minuut

19-04-1888

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888

5663

9

66 =Minuut

18-04-1889

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter en met het Schip de Admiraal Tromp,, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889

5663

25

20-04-1899

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter en met het Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5663

44 en 9

17-04-1890

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

5663

142, 9

16-04-1891

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter en met het Schip de Admiraal Tromp,, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1888-1899

5662

101

01-04-1881

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

16

26-04-1883

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

17-B

00-00-1883

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

24

31-03-1885

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

270, 81

24-04-1884

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

5662

29

01-04-1885

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

38

27-04-1882

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

49 en 9

22-04-1886

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

5662

9

14-04-1881

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

9

30-03-1882

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5663

17 + 9

08-04-1897

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [1] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

5663

9

32 =Minuut

19-04-1888

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [3] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888

5663

9

66 =Minuut

18-04-1889

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [4] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889

5663

25

20-04-1899

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [5] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5663

44 en 9

17-04-1890

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [6] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890

5663

142, 9

16-04-1891

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [7] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891

5663

30-03-1898

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.[2]  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5711

2 staat E

28-08-1902

Nieuwe Dokkumer Stoomboot My.  Eigenaar en Inhoudsgrootte van  het schip in m3  Schip de  Tjerk Hiddes Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16)

5711

2 staat E

28-08-1902

Nieuwe Dokkumer Stoomboot My. Eigenaar en Inhoudsgrootte van  het schip in m3  Schip de  Admiraal de Ruyter Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16)

5711

2 staat E

28-08-1902

Nieuwe Dokkumer Stoomboot My. Eigenaar en Inhoudsgrootte van  het schip in m3  Schip de  Admiraal Tromp Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16)

5672

95

26-03-1896

Nieuwe Dokkumer Stoombootrederij , een  verleende vergunning (Wit)  tot het Varen  in Friesland met de “Admiraal de Ruijter“ met het reglement enz. jaar 1896 (1)

5672

96

26-03-1896

Nieuwe Dokkumer Stoombootrederij , een  verleende vergunning (Wit)  tot het Varen  in Friesland met de “Tjerk Hiddes“ met het reglement enz. jaar 1896 (1)

5672

30

28-02-1891

Nieuwe Dokkumer Stoombootrederij---- Lijbering  Jac’s   Directeur – Boekhouder der Nieuwe Dokkumer Stoombootrederij te Dokkum schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  met het verzoek om een vergunning  voor de bestaande dienst tussen Dokkum en Leeuwardente mogen Continueren met hun stoombooten de “Tjerk Hiddes”,  “Admiraal Tromp”en de “Admiraal de Ruiter” van alle drie zijn de maten en diepgang vermeld  enz. jaar  1891 (4)

5672

139

03-06-1897

Nieuwe Dokkumer Stoombootrederij ----Minnema P. M. Sz. , directeur der Nieuwe Dockumer Stoombootmaatschappij te Dokkum een  verleende vergunning (Wit)  tot Varen in Friesland met de “Admiraal Tromp “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1897 (2)

5673

 

109

Blz.1 t/m 8

05-02-1900

Nieuwe Dokkumer Stoombotmij. ,te Dokkum Tjerk Hiddes I,   staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)

5673

 

39

05-02-1900

Nieuwe Dokkumerstoombootmaatschappij , een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Rottevalle en Omstreken“tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1)

6056

193

18-03-1820

Nieuwe haske aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

5711

13

07-03-1900

Nieuwe Leeuwarder  Stoomboot My. met het Schip de  Stanfries III, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier  jaar 1900 (9)

5664

25

10-05-1900

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [1]  met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

A.8 Bijl. 22

27-04-1911

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [1] met de schepen  de Stanfries I, II, III, IV, V, VI,  VII en VIII,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

25

10-05-1900

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [1] met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

3, 8

20-04-1916

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [1] met het Schip de Stad Franeker II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

25

10-05-1900

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [1] met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

37, 8

01-04-1910

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [2] met de schepen de Stanfries  I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII. ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

29, 3

16-04-1903

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [2] met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

29, 3

16-04-1903

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [2] met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

A.8 Bijl. 22

27-04-1911

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [2] met het Schip de Stad Franeker III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

3, 7

20-04-1916

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [3] met de schepen de Stanfries I, II,  III en IV,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

A.10 Bijl.22

25-04-1912

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [3] met het Schip de Stad Franheker III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

A.10 Bijl.22

25-04-1912

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [4]  met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII en IX,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

3, 8

20-04-1916

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [6] met de schepen de Stanfries V, VI, VII, VIII en IX,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5711

13

07-03-1900

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. met het Schip de  Stanfries I, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier  jaar 1900 (9)

5711

13

07-03-1900

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. met het Schip de  Stanfries II , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier  jaar 1900 (9)

5664

29, 3

16-04-1903

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My.[2]  met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

29, 9

16-04-1903

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My.[5]  met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V, VI, en VII,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5674

20

26-03-1910

Nieuwe Leeuwarder Stoombootmy. te Leeuwarden gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met de motorboot “Noord Holland III”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1910 (1)

6093

301

10-04-1823

Nieuwe Pekela, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. 1823 (8))

5711

47

10-03-1898

Nieuwe Rotterdamsche Courant , Rotterdam Courantenstukjes  waarin voorkomen  de Tolheffingen in Friesland, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1898  (14)

6096

671

22-07-1823  

Nieuwe Schans---- Boelens , Commissaris een enveloppe met veel tekst en een rode lakzegel van Amt Norden  verzonden aangetekend uit Nieuwe Schans op 19-07-1823 met schuit no. 2,  Boelens , Commissaris. En Luining Commissaris schuit 1.  verder genoemd Eskes K.  enz. verder een Duitse brief met onderwerp: de lading van een vergaan schip  met een Inventaris en Specificatie oook met een lakzeget van Amt Nord, tevens komen voor, Visser Remke Reinders, schipper,  Dijk van Klaas Klaassen, Jellen Jurgen op Schiermonnikoog, Ubbens Vogd de Strandvonder zijn rekening, Claessen Claas,  Jurgens Foike  een rekening met zijn handtekening,  jaar 1823 (18)

6079

139

06-02-1822

Nieuwe Zijlen  ---- Keuning Jan Andries Hij ontvangt een betaling  wegens herstellingen aan de Groote Zeesluis  genaamd de Nieuwe Zijlen  onder Aengwierum  jaar 1822 (3)

6045

268

20-04-1819

Nieuwe Zijlen  Bestek en conditieen wegens het vernieuwen van de vloeddeuren aldaar  jaar 1819 (5)

6045

260

19-04-1819

Nieuwe Zijlen  en Munnekezijlen en  Koudumer Slaperdijk, een aanplakbiljet formaat A-3 voor de aanbesteding van enige reparatieen enz. aan de havenwerken  jaar 1819 (3)

6680

418 blz. 2

07-10-1818

Nieuwehuis C. J. te Amsterdam, Medicinale Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6034

398

30-05-1818

Nieuwenbout J. K. te Sonnega hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Nieuwenbuur Tjeerd Jans 724  is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-A

 4e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Nieuwenbuur Tjeerd Jans te  Noorderdragten wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Nieuwenhof Pier, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6378

9 en 14

03-12-1813

Nieuwenhof Sip Dirks, soldaat,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)

9187

1905

30-12-1918

Nieuwenhout J. A., + --- Slump J. H. te Echten door overlijden van Nieuwenhout J. A.   wordt hij benoemd en  zijn aanstelling als lid der zetters der belastingen te Lemsterland jaar 1918 (3)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Nieuwenhout J. K. de weduwe te Spanga wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

6047

379

03-06-1819

Nieuwenhout Jelle Cornelis  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8350

175/27-22 21-02-1841

Nieuwenhout Wolter Jans wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Ouden Lindedijk in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijks Bestuur van den Ouden Lindedijk bestaat uit enz.,  jaar 1841 (6)

9180

42

07-01-1915

Nieuwenhove v.d. Hermanus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

8096

 

624/2

31-01-1838

Nieuwenhoven  Cornelis Geb. Delft, laatst gewoond hebbende te Delft. Flankeur 4-3-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)

9181

1751

06-10-1915

Nieuwenhoven van Martinus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9191

1345

29-10-1920

Nieuwenhuijs P. A.------ Torenbeek L.,  Zijlstra A. L. en Nieuwenhuijs P. A. een aanvraag vergunning voor het maken van drie  uitwegen van hun perceel aan de enz. enz. te Harlingen en een door hem geschreven brief door hen allen ondertekend, ook een getekende kaart met de situatie,  jaar 1920 (6)

9183

1827/4

00-12-1916

Nieuwenhuijs Pieter Adriaan,  Koopman te Harlingen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (4)

6008

139

27-02-1816

Nieuwenhuis  Epeus Ruitenga Griffier bij het Vredesgerecht Een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp ;   ruim 36 jaar gehuwd en een kind , en gaat solliciteren omdat zijn baan niet enz. enz. Jaar 1816 (1)

6401

 

859-1+9

10-10-1815

Nieuwenhuis (Ruitinga Nieuwenhuis Opeus) staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf  Officieren voor  de  het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (2) Dossier (15)

6418

255-B

01-06-1817

Nieuwenhuis 89 is zijn volgnummer en Leeuwarden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6840

36-A

blz. 19

22-04-1824

Nieuwenhuis A. H. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6047

379

03-06-1819

Nieuwenhuis A. K.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Nieuwenhuis A. K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Nieuwenhuis A. K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-20        25-05-1821

Nieuwenhuis A. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Nieuwenhuis A. K. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6281

583- 155

05-06-1817

Nieuwenhuis Aldert Klasens, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6252

1193-27

29-11-1814

Nieuwenhuis Aldert Klases  zijn rekening wordt betaald wegens de huur van de Caserne  te Munnekezijl   enz enz.  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6278

194-4

20-02-1817

Nieuwenhuis Aldert Klases Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

9187

1618

23-10-1918

Nieuwenhuis Antje * 24-09-1883 Harlingen, vrouw van Cuperus Lieuwe een handgeschreven proef procesverbaal met haar  handtekening zij is benoemd als Politie-Visiteuse te Harlingen en tevens als onbezoldigd veldwachter. Jaar 1918 (7)

8211

979/3

23-09-1839

Nieuwenhuis Bareld Hanzes.---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger Opeinde het betreft een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er nu en boete van f. 200 open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten noorden Dijkstra Linze Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en een stuk land ten noorden de wijk ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven van Jiskes Jogchum ook een notaris akte voor notaris Veen van der Karst Jans  betreffende het patent en accijns op het gemaal (was) ondertekend door Meulen van der A. S., de getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te Opeinde., Kuipers Johannes Rienks Koopman in de Zuiderdragten en de Notaris enz.  verder in dit complete dossier Proces-Verbaal gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide van der Jan  en Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A. een brief ondertekend door de bekeurde, ook stukken van Valsheid, enz.  jaar 1839 (44)

8285

615-19

19-06-1840

Nieuwenhuis Bernardus het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november  1830 als dienstpigtig schutter actief gediend tot september 1834 en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is thanxs weduwnaar met 4  kinderen wel behoeftig enz. jaar 1840 (4)

8285

611-19, 3

18-06-1840

Nieuwenhuis Bernardus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Harlingen   van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

6385

143

06-07-1814

Nieuwenhuis E. R. te Holwerd hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

9187

1114

07-08-1918

Nieuwenhuis Enne, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1144

05-09-1917

Nieuwenhuis Enne, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6626

487  blz. 18

07-04-1814

Nieuwenhuis Freerk Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

8381

845/2

27-08-1841

Nieuwenhuis G. W. geboren te Blokzijl onderwerp; correspondentie een meningsverschil tussen de plaats Blokzijl en Gorredijk wegens betaling voor zijn onderhoud, met; en waar is het bewijs dat G. W. Nieuwenhuis te Blokzijl thuisbehoort  enz. enz. jaar 1841 (5)

9725

Deel 2

Blz. 179  00-00-1897

Nieuwenhuis Gerben   , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 189

00-00-1898

Nieuwenhuis Gerben Samuel, Zeemilitie vertrekt naar de Oostzee, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 202

00-00-1899

Nieuwenhuis Gerben Samuel, Zeemilitie,  gaat naar de Oostzee,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 191

00-00-1899

Nieuwenhuis Gerben Samuel, Zeemilitie, gaat naar de Oostzee, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar  1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 182   00-00-1898

Nieuwenhuis Gerben,  , Zeemilitie naar Palermo, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 186

00-00-1898

Nieuwenhuis Gerben, Zeemilitie gaat naar de Oostzee  , hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

6421

419

15-09-1817

Nieuwenhuis Gosse Olfers wordt vermeld in een document genaamd Nominative Staat der manschappen welke  overeenkomstig het besluit Zijner Majesteit van enz. door Honorabele paspoorten uit den dienstder nationale Militie zijn ontslagen met 7 kolommen informatie over de persoon, ondertekend door de Luitenant Colonel Comm Infanterie Bat. Nat. Mil. no. 3  Rost van Tonningen enz. jaar 1817 (3)

8199

730-22

18-07-1839

Nieuwenhuis Hans Loteling van de ligting 1837 uit de Grietenij Achtkarspelen alsnog 1 jaar verlof in zijn enz. jaar 1839 (5)

6838

7-A bijlage2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Nieuwenhuis Heere E., 61 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Nieuwenhuis Heere E., 94 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-2

11-10-1827

Nieuwenhuis Hein staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

9185

1472

07-11-1917

Nieuwenhuis Hendricus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9184

615

15-05-1917

Nieuwenhuis J. A. zijn benoeming en zijn aanvaarding met zijn handtekening als lid der Zetters der belasting jaar 1917 (3)

8012

821, 174

15-08-1837

Nieuwenhuis Jan Berends Roordahuizum Veldwachter 40 jaar, jaar 1837

6249

 

889

22-09-1814

Nieuwenhuis Jan Oenes van beroep Huijsman wonende onder den dorpe Buitenpost. Onderwerp; zijn brief aan den Gouverneur van Vriesland dat hij zich bezwaard vindt wegens het quota van de gemeente belastingen die hem verre boven ander die ongelijk meer Capitaal en eigendommen bezitten enz. jaar 1814 (3)

6250

999

17-10-1814

Nieuwenhuis Jan Oenes, een antwoord op zijn request bereffende beklag over de repartitie enz. enz. ondertekend door de gemeenteraadsleden; Kuypers W., With de J. M., Rispens F., Gorter L. K., Boer de L? A., Sipkema R. P., Rinsema S., Koning T. F., Kuypers D. D. , Sybrandy W. J.  jaar 1814 (2)

6070

424-21        25-05-1821

Nieuwenhuis Jelte Kornelis hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6254

140-B-blz. 24

17-01-1815

Nieuwenhuis Joh’s uit een huis aan de Zuidkant van de Nieuwebuurt,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

5990

666

26-08-1814

Nieuwenhuis Johanna, ----Koers Jan,  te Leeuwarden  een handgeschreven brief die ondertekend is door Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Koers Jan,   Onderwerp; dat Nieuwenhuis Johanna  bij haar testament dd. 25-01-1766, er worden de volgende personen genoemd met diverse legaten enz. Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Coenen van Christiaan, Noorda Gerrijt, Tickens Hermanus, Koopman van beroep, Kempenaar de Jan, Fagel Jacoba, Nieuwenhuis Johanna, jaar 1814 (4)

9185

1472

07-11-1917

Nieuwenhuis Johannes, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9126

1631

12-11-1879

Nieuwenhuis K.  te Dronrijp, in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  om ontslag als veldwachter te Menaldumadeel omdat hij veranderd van betrekking enz. ook het verleende ontslag, jaar 1879 (4)

8375

716-3_2d

22-07-184 1

Nieuwenhuis Pier Herres gemeente Wonseradeel  is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8375

716-3_3F

22-07-184 1

Nieuwenhuis Pier Herres Sneek is de plaats van waar opgezonden en Wonseradeel is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

9187

1909-4

31-12-1918

Nieuwenhuis Pieter Adriaan----- Kamer van Koophandel en Fabrieken   te Harlingen en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz, Blok Abraham, Wal van der Arnoldus, Meter Andries, Alkema Hendrik fzn., Bruin de Lolke, Nieuwenhuis Pieter Adriaan jaar 1918 (4)

6013

394

05-07-1816

Nieuwenhuis Ruiting die eervol ontslag heeft gekregen  tot griffier te Holwert in zijn plaats benoemd Heep Josef jaar 1816 (3)

6249

 

878

21-09-1814

Nieuwenhuis Sibren J. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)

6395

457

13-05-1815

Nieuwenhuis Siebren J. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6380

13 nr. 63

29-01-1814

Nieuwenhuis Sietze Oenes te Buitenpost, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Jong de ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

6380

13 Lijst 1

29-01-1814

Nieuwenhuis Sietze Oenes te Buitenpost, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

6395

457

13-05-1815

Nieuwenhuis Sikke D. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6282

737-15

07-07-1817

Nieuwenhuis Sikke P., Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Nieuwenhuis Sjirk hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6865

1-C no. 1

24-01-1825

Nieuwenhuis Sjoerd Sapes, 7e afd. Infanterie Overleden 18-11-1824 Deventer,  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die op de 1sten Januari 1825 aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo door desertie, overlijden als andersints. Jaar 1825 (4)  

6291

834-7, 14,

 19

01-10-1818

Nieuwenhuis Sybren J.,---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, Grietman van Franekeradeel geass. met den secretaris Wybenga S.   Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid enz.enz. verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur wordt gebruikt enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C.,   Beyma van Eduard Marius,  Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7) dossier (19)

6390

95

17-11-1814

Nieuwenhuis T. J. Stellingwerf S. Broers hij wordt vermeld met zijn militaire rang en in welke compagnie van het 8e Bataillon hij  wordt  voorgedragen door de Luitenant Colonel 8e Bataillon Landstorm  Andringae de Kempenaer S. A. enz. jaar 1814 (3)

6631

1114

13e blz. van kolommen

15-09-1814

Nieuwenhuis T. Timmerwerk geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Nieuwenhuis Telke hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Nieuwenhuis Tjeerd J. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6402

 

922-1+ 10

09-12-1815

Nieuwenhuis Tjeerd J. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

9180

42

07-01-1915

Nieuwenhuis Tjerk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6867

08-02-1825

12-A

Nieuwenhuis Trijntje Wijbes---- Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum Onderwerp: vrijstelling van boete  door hun verbeurd bereffende het recht van Successie ten laste zijn en mederfgenamen van Nieuwenhuis Trijntje Wijbes te Grouw overleden 13-06-1824 enz. en de nalatenschap heeft een zuiver saldo van enz. jaar 1825 (2)

6869

02-03-1825

3-A

Nieuwenhuis Trijntje Wijbes---- Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum verzoeken kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Nieuwenhuis Trijntje Wijbes overleden 13-06-1824 van vijf gulden enz. jaar 1825 (3)

6866

27-01-1825

18-A

Nieuwenhuis Trijntje Wybes---- Wadman Douwe en Wadman Grietje te Bergum Onderwerp: Dat zij overtreden hebbenj art. 13 der wet op successie en zij verzoeken vrijstelleng van de boete betreffende de erfenis van wijlen hunne tante Nieuwenhuis Trijntje Wybes in leven te Grouw en aldaar overleden 13-06-1824 en de nalatenschap heeft een zuiver saldo van enz. jaar 1825 (2)

6261

899-6

18-09-1815

Nieuwenhuis W. L.  te Oenkerk Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven  voor den dienst van 1814  naar aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 1815 (8)

6098

928

27-09-1823  

Nieuwenhuis W. S.   is benoemd tot  percepteur in de gemeente van Ternaard door zijn vertrek als Onderwijzer te Oenkerk is deze post vacant geworden en voorgesteld voor deze post zijn: Koopman A. en Wal van der A. J.,  Brouwer J. L. die zeer geschikt lijkt door Huizinga  Y. R  , er wordt ook in genoemd Habbema B. H., mevr. Heemstra,  de heer Boelens, de heer Wilhelmy,   de schoolopziener  4e district Ferf H. N.er is veel verschil van mening wie deze post zal krijgen en dat wordt uitvoerig verteld in dit document jaar 1823 (8)

6089

1186        

21-12-1822

Nieuwenhuis W. S. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6090

31

08-01-1823

Nieuwenhuis W. S. Onderwijzer,  door zijn afstand van de school te Oenkerk is deze post vacant hij wordt benoemd als ontvaner enz. te Ternaard enz. jaar 1823 (1)

8211

988-3, 36

Bladzijde 1

26-09-1839

Nieuwenhuis W. S. te Oenkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6261

899-7

18-09-1815

Nieuwenhuis W. S. voor het geven van onderwijs aan de mannen van de Landstorm  Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven  voor den dienst van 1814  naar aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 1815 (8)

6258

643-2

28-06-1815

Nieuwenhuis W. S. wegens het even van exercitie enz. , Komt voor op de Staat van reeds gedane betalingen enz. jaar 1815 (4)

6091

113

03-02-1823

Nieuwenhuis W. Schoolonderwijzer te Oenkerk met een tractement van fl. 600.=  als Ontvanger der Belastingen en fl. 226.= als onderwijzer komt voor in een document dat gaat over gecombineerde functie’ s  jaar 1823  (4)

6833

9-A blz. 6

09-02-1824

Nieuwenhuis Wessel Sjoerds te Ternaard, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Nieuwenhuis Wessel Sjoerds, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6100

1087

04-11-1823

Nieuwenhuis Wessel Sjoerds, Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Nieuwenhuis Wybren zonder beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8168

170/3-27

15-02-1839

Nieuwenhuis, Jan Lambertus Nieuwenhuis * Ubbergen, Bedelaar te Harlingen oud 51 jaar , 3 maanden gevangenisstraf en naar het Bedelaarsgesticht. , jaar 1839

6100

1081         

01-11-1823  

Nieuwenhuizen B.,   ---- Brocx A., Jonkheer Caan H. J., Ewijk H. Nieuwenhuizen B.,  Jonkheer Poll van der A. , Previnaire E. J., Schneiter J. J. Vollenhoven C. , referendarissen enz. enz. jaar 1823 (2)

6416

103

20-03-1817

Nieuwenhuizen van Emanuel * 1789 Straubbe wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Januari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3)

8127

1191/3, 150               

30-10-1838

Nieuwenhuyzen FrederikNicolaas Batavia * 22-10-1819 Asd. Zeeman, jaar 1838

8384

899/1

11-09-1841

Nieuwerkerk aan den IJssel---- Beyerinck M. Rijks Ingenieur, de aannemers Key Gerrit te Nieuwerkerk aan den IJssel    en Dijk van Theunis te Vreeswijk aan de vaart, wegens den bouw van enz. enz. jaar 1841 (1)

6020

136

03-03-1817

Nieuwert de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Oostdongeradeel , begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)

8373

678/5

12-07-1841

Nieuweschoot----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren  wel  in 1784 een dochter gedoopt Krisky  Catharina Wilhelmina  en in 1786 een zoon Krisky  Christiaan Jacob is geboren. Kinderen van den Soldaat Johan  Krisky   En  hij verklaard dat zijn vader  Johannes Kriski gehuwd met Flotting Christina  uit russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 1841   (8)

9182

532

23-03-1916

Nieuwhof Arjen, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te Tietjerksteradeel  jaar 1915 (2)

8375

708-2_1

20-07-1841

Nieuwhof David---- Rijks Commiesen der  belastingen Onderwerp het geven van een bekeurig jaar 1841(2)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Nieuwhof David te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8225

1253-13, 34

10-12-1839

Nieuwhof David te Sneek wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9181

2110

08-12-1915

Nieuwhof Minne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6709

36 deel 2 

blz. 8

16-01-1822

Nieuwhoff B. (Prof.) te Harderwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 8

06-02-1824

Nieuwhoff B. (Professor) te Harderwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8384

919/4

16-09-1841

Nieuwhoff David te commies 4e klas te Joure en hij wege doofhied enz. jaar 1841 (3)

6835

20-A

02-03-1824

Nieuwhoff Jan P.,  Blikslager te Sneek, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (2)

6654

372 blz. 6

09-08-1816

Nieuwhuis Jakob Roelofs , te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6654

372 blz. 3

09-08-1816

Nieuwhuis Roelof Jakobs te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799

nrs. 20-45

25-09-1815

Nieuwhuis Roelof Jakobs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

5995

37

14-01-1815

Nieuwkoop, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

5666

6

10-08-1894

Nieuwland  J. Deinum Nieuw te openen dagelijksche dienst  Schip de Prins van Oranje , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (7)

6096

615

07-07-1823  

Nieuwland , ---- Giezen van A. Landmeter der 1e klasse hij moet opnemen en bepalen de grenzen van Leeuwarden, Sneek, Heeg, Nieuwland , Woudsend, Wymbritseradeel hierbij wordt op een staat vermeld  het aantal bunders en percelen enz. jaar 1823 (3)

8199

729/5, 290

Bladz. 18-v

17-07-1839

Nieuwland A. A. te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 9-v

17-07-1839

Nieuwland Andries A. te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6837

2-A

16-03-1824

Nieuwland G. J. Kapitein op de Vier Gebroeders, jaar 1824

6253

28 blz.2

04-01-1815

Nieuwland Gerke Jacobs, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

5666

akte 5

00-00*-1894

Nieuwland J.----  Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken bekend dat zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn vermeld) vertrekdagen en tijden tevens de tarieven, Orders kunnen worden aangenomen  te Harlingen bij:  Nijdam Jochem A. aan de Kruisstraat te Franeker bij Schuitmaker C. aan ’t West  en bij Strikwerda D. aan het Kaatsveld,  te Kingmatille  bij Kas Jan  en te Dronrijp bij Geuker A.  en te Deinum bij Nieuwland J.  en te Ritzumazijl  bij Steenhuizen  S. R. enz jaar 1892 (7)

5666

4

07-09-1892

Nieuwland J. Deinum St. Bootondern. Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5665

23-06-1881

akte

255 t/m 261

Nieuwland J.,---- Gorter Sietze te Sneek, Werf van der IJzaak te Franeker, Werf van der Jouke en Werf van der Jacob alle schippers van beroep  maken bekend in een handgeschreven brief die allen ondertekenen  en in advertentie’s (2 stuks aanwezig in het dossier en 2 aanplakbiljetten)  tevens tekenen zij allen het aanplakbiljet, dat enz.   tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld  o.a. te Dronrijp bij Terpstra….?, te Deinum bij Nieuwland J. enz. jaar 1881 (10)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Nieuwland Jacob Martens, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

9187

1114

07-08-1918

Nieuwland Jacob, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9465

Deel 2, 8

02-09-1865

Nieuwland Jakob te Sexbierum Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 8

02-09-1865

Nieuwland Jakob te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9187

1644

06-11-1918

Nieuwland Johan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6028

810

13-11-1817

Nieuwland Klaas P. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6026

652

23-09-1817

Nieuwland Klaas staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6016

707

21-11-1816

Nieuwland Klaas, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6278

194-6

20-02-1817

Nieuwland Pieter Cornelis de weduwe een Boerderij te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

9134

1081-25

14-04-1883

Nieuwland Sijmon Andries te Marssum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (3)

9126

1043-25

1879/1880

Nieuwland Symon Andries te Marssum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

8021

1020-19

09-08-1837

Nieuwland Willem Gerardus * 04-03-1808 Groningen, Kannonnier bij Rijdende Artillerie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad tot de doodstraf met de strop veroordeeld maar zijn straf is omgezet in 15 jaar kruiwagenstraf enz. en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6094

426

21-05-1823 

Nieuwland, Kadaster: onderwerp een lijst van districten (Leeuwarden, Heeg, Nieuwland, Woudsend, Sneek, Wymbritseradeel om te worden opgemeten enz. met een tabel hoeveel Bunders enz.jaar 1823 (5)

8312

211

1167/13

25-11-1840

Nieuwman Johannes Karels Harlingen Schipper op het Klaringsvaartuig  Abt, jaar 1840

6424

584

02-12-1817

Nieuwmans K. J. 32 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6043

122

19-02-1819

Nieuwold B. (Benjamin) hij wordt beroepen in 1819 als Predikant te Leeuwarden komende van Zuid Broek in 1806 en Muntendam in de Classis Winschoten jaar 1819 (2)

6671

54 deel 2,17

22-01-1818

Nieuwold B. (Benjamin) te Zuidbroek Assessor Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6869

07-03-1825

7-A

 

 

Nieuwold B.---- Russing P. B. (Petrus Bartholomeus) Predikant bij de Hervormde kerk te Nijkerk (fr) onder de klasse van Dokkum houdende zijn verzoek aan de Koning om Emeritus te worden verklaard met behoud van zijn pensioen van f. 800, verder verklaard het Klasikaal Bestuur van Dokkum dat hij sedert de jare 1818 toen de Requestrant wegens deszelfs zedelijk gedrag enz. ok wegens zijn lichaams gebreken  getekend door Nieuwold B. President en Tuuk van der Gerh. Secretaris van het provincaal kerkbestuur van Vriesland enz. jaar 1825 (4)

6833

38-D deel 2

Blz. 15

06-02-1824

Nieuwold B. te Leeuwarden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 11

16-01-1822

Nieuwold B. te Leeuwarden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 15

16-01-1822

Nieuwold B. te Leeuwarden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 16

16-01-1822

Nieuwold B. te Leeuwarden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2, 4

22-01-1818

Nieuwold B. te Zuidbroek Predikant Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Nieuwold B. te Zuidbroek Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2,18

04-01-1819

Nieuwold B. te Zuidbroek wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8364

498/10, 2

21-05-1841

Nieuwolt Benjamin staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6058

347 en 374

13-05-1820

Nieuwpoort---- Hennequin , Kolonel Directeur der enz.  hij heeft  een rapport gemaakt wegens het ontdekte Frauduleuse handelswijze in werken  wegens het maken van enz. enz. te Nieuwpoort aangenomen  door een zekeren  aannemer Jongh  de H. te Sliedrecht wonende ,  en dat zijn mede aannemers en borgen Wetering van de A. en Jager de K.  enz. enz. en de Pikeur Tombelle Burgelijke Provoost te Nieuwpoort enz. enz. jaar 1820 (4)

6418

230, na 235

02-06-1817

Nieuws van Jans Hendriks wordt volgens de Lt. Kol. van het 1e Bat. Artillerie Nat. Mil. in de sterkte aangebracht enz. jaar 1817 (2)

6626

487  blz. 15

07-04-1814

Nieuwsma Renze Heins wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6276

1102-11

18-12-1816

Nieuwsma Rinze H.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6418

248-E

1e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Nieuwsma Wiebbe staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 3e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Nieuwsma Wiebe 222 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-A

 13e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Nieuwsma Wiebe Job * Hollum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Nieuwsma Wiebe Renzes 8 is zijn volgnummer en Nije.b…?  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Nieuwsma Wiebe Rinses 451 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6030

21

09-01-1818

Nieuwstra Willem Ouwes, een authorisatie hij is aangesteld als schoolonderwijzer te Augustinusga jaar 1818 (1)

6418

255-A

00-05-1817

Nieuwstraat Leendert 174 is zijn volgnummer en Zwartewaal zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8211

988-3, 39 Bladzijde 3 26-09-1839

Nieuwveen ….? te Wolvega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8224

1241/20

06-12-1839

Nieuwveen Antje Roelofs zij is Schoolonderwijzeresse in de Kinder en Bewaarschool te Nijehaskevoor een periode van enz. jaar 1839 (3)

6016

731

30-11-1816

Nieuwveen Roelof Meines hij is benoemd als Schoolmeester te Nieuwe Haske daarvoor te Makkinga enz. jaar 1816 (6)

6018

23

09-01-1817

Nieuwveen Roelof Meines, zijn aanstelling als onderwijzer te Nieuwehaske, wordt ook in genoemd Sierdsma A. P.  die afstand doet   te Weidum en van de afzetting van  Wassenaar J. J.  te Jellum jar 1817 (1)

5995

37

14-01-1815

Nieuwveen, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

9187

1644

06-11-1918

Nieuwveld Jan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1644

06-11-1918

Nieuwveld Johannes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

5672

129

13-08-1896

Nieveen  H  & Gaastra D. beide te Lemmer een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Willem III“ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)

5672

73

04-03-1891

Nieveen  J  voorzitter der Groningen Lemmer Stoom Boot Mij.  ,  komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)

5666

akte 6

00-00-1902

Nieveen ….?   ---- Nieveen Harm.,  te Lemmer  maakt bekend  en een geschreven en door hem getekende brief  en een advertentie dat  hij met de stoomboot de “Willem III”  een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee   tusschen Leeuwarden, Sneek, Meppel, Zwolle en Kampen v.v. en wel geheel binnendoor langs de trekvaart enz. enz. enz. agent te Leeuwarden is Wijbrandi Blok, te Sneek Nieveen ….?  te Meppel Beijer ….? , te Zwolle Visscher ….?,  en te Kampen Haan de Zeger enz.  ook wordt vermeld de  vertrektijden  jaar 1902 (5)

8195

661/16, 254

28-06-1839

Nieveen G. A. Amsterdam/Friesl. Schip de Goede Verwachting, jaar 1839

3583

20 en 21

28-09-1871

Nieveen G. schip de Zwaluw  wordt vermeld op een document  Staat houdende opgavevan de verleende vergunningen tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren enz. jaar 1871 (7)

5664

37, 12

01-04-1910

Nieveen G. Sneek Schip de Bato, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

Bijlage 34

27-04-1911

Nieveen G. Sneek Schip de Stad Zutphen, [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

37, 12

01-04-1910

Nieveen G. Sneek Schip de Stad Zutphen, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

A.16 Bijl.34

25-04-1912

Nieveen G. Sneek Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5663

14 + 44

30-03-1898

Nieveen Geert Sneek Schip de Stad Zutphen en het Schip de Stad Zwolle ,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

17 + 26

08-04-1897

Nieveen Geert Sneek Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

5664

29

16-04-1903

Nieveen Geert Sneek Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

29, 15

16-04-1903

Nieveen Geert Sneek Schip de Willem III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

7

10-05-1900

Nieveen Geert te Sneek met het Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

7

10-05-1900

Nieveen Geert te Sneek met het Schip de Stad Zwolle, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5673

 

109

Blz.1 t/m 8

05-02-1900

Nieveen H te Lemmer, Stad Bolsward I,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)

5675

41

05-10-1916

Nieveen H, Directeur van de N.V. Groninger Lemmer Stoomboot Maatschappij kantoor houdende te Groningen in een handgeschreven en door hem ondertekende (met bedrijfsstempel) brief verzoekt hij om door diverse (in de brief genoemde) wateren in Friesland mag varen met het schip de “Stad Zutphen “ jaar 1916 (7)

5674

39

16-12-1908

Nieveen H.  Directeur van de Groninger – Lemmer Stoomboot My. Kantoor houdende te Groningen die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) ( waarvan 1 met een gedrukt Briefhoofd) om de Zeeboten  die de dienst tussen Amsterdam en Lemmer onderhouden en wel de  “Amsterdam” , “Lemmer”, Groningen III” en “Groningen IV”  voor onderhoud naar de Werf van de Gebroeders de Boer en dit niet anders kan dan bij afwisseling  enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1908 (9)

5672

118

26-03-1896

Nieveen H. & Gaastra D. een  verleende vergunning (Wit)  tot Varen  in Friesland met de “Willem III “ met het reglement en de maten van het schip enz. jaar 1896 (1)

5663

17,1, 21+24

08-04-1897

Nieveen H. (Harm) [1] Lemmer Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend jaar 1897

5666

akte 3, 8

00-00-1895

Nieveen H. ,Stoombootkapitein en Gaastra D. beide te Lemmer wonende delen mede dat zij  een dagelijkse stoombootdienst beginnen van Lemmer op Heerenveen  met de stoomboot Willem III enz. enz. jaar 1895  (2 akten) (8)

5711

2 staat E

28-08-1902

Nieveen H. Eigenaar van het Schip de Willem III en er is vermeld de inhoudsgrootte van van het in m3 Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16)

5666

3

05-05-1899

Nieveen H. Lemmer Dienst 7 en 2 uur uit Lemmer naar Joure opgeheven   Schip de Willem III , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1899 Dossier (5)

5666

6

18-04-1902

Nieveen H. Lemmer Dienst Leeuwarden-Zwolle-Kampen  Kapitein op de Willem III, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1902

5666

3

02-05-1895

Nieveen H. Lemmer Een dagelijkse dienst door de Stoomboot Kapitein  op de Willem III, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1895

5666

8

26-08-1895

Nieveen H. Lemmer Gewijzigde Stoombootdienst Lemmer  Heerenveen Kapitein op de Willem III, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1895

5666

13

30-11-1898

Nieveen H. Lemmer Kapitein op de Willem III de dienst van 1 uur vervalt, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1898

5666

11

19-09-1898

Nieveen H. Lemmer Kapitein op de Willem III,  de dienst Lemmer Joure met  aansluiting op de nachtboot op Amsterdam , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1898 (5)

5664

24

21-09-1903

Nieveen H. te Lemmer , ondernemer van openbare middelen komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend,jaar 1903 (1)

5673

 

63

20-08-1903

Nieveen H.te Lemmer , een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Willem III“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1903 (1)

5663

7

30-03-1898

Nieveen Harm [2] schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

10

30-03-1898

Nieveen Harm [3] Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

37

20-04-1899

Nieveen Harm [4] Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5663

40

20-04-1899

Nieveen Harm [5] Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5664

29, 10

16-04-1903

Nieveen Harm Lemmer Schip de Willem III, [1]  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

10

10-05-1900

Nieveen Harm met het Schip de Willem III,  [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

13

10-05-1900

Nieveen Harm met het Schip de Willem III,  [3] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5666

akte 6

00-00-1902

Nieveen Harm.,  te Lemmer  maakt bekend  en een geschreven en door hem getekende brief  en een advertentie dat  hij met de stoomboot de “Willem III”  een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee   tusschen Leeuwarden, Sneek, Meppel, Zwolle en Kampen v.v. en wel geheel binnendoor langs de trekvaart enz. enz. enz. agent te Leeuwarden is Wijbrandi Blok, te Sneek Nieveen ….?  te Meppel Beijer ….? , te Zwolle Visscher ….?,  en te Kampen Haan de Zeger enz.  ook wordt vermeld de  vertrektijden  jaar 1902 (5)

8375

708-2_3

20-07-1841

Nieveen Harmen, Schipper te Groningen, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen met informatie jaar 1841 (3)

5666

akte 7

00-00-1889

Nieveen J.  Directeur te Groningen maakt bekend dat de Nachtboten tusschen Lemster en Amsterdam vanaf de 6e December vanaf Lemmer zullen vertrekken na aankomst der Binnenbooten enz. jaar 1889 (3)

5666

akte 13

00-00-1898

Nieveen J.  Directeur te Groningen maakt bekend in een advertentie en op een folder dat de Nachtboten tusschen Lemster en Amsterdam vanaf Lemmer zullen vertrekken na aankomst der Binnenbooten enz.  maar vanaf de 5e December op maandagmiddag vervalt jaar 1898 (3)

5666

akte 10

00-00-1898

Nieveen J.  en Gaastra  D. Woonplaats en wonende te Lemmer  maken bekend dat de geregelde stoomdienst Lemmer Joure v.v. in verbinding  te Lemmer met de Nachtboten van en op Amsterdam en te Woudsend met de Balksterboot op Sneek vanaf de 26e September  zullen vertrekken  enz. jaar 1889 (3)

5666

7

02-11-1905

Nieveen J. Groningen Schip de Lemmerboot Groningen Amsterdam, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1905

5666

7

19-12-1889

Nieveen J. Groningen Stoomboot Dienst, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1889

5666

akte 7

00-00-1905

Nieveen J. te Groningen , een aankondiging in een document, Advertentie en Folder met zijn handtekening dat de Lemmerboot varende tussen Groningen en Amsterdam vanaf 1 November vanaf Groningen zal vertrekken om 3 uur s’ morgens enz. jaar 1905 (4)

5666

akte 3

00-00-1899

Nieveen J.,  te Lemmer  maken bekend dat de geregelde stoomdienst Lemmer Joure v.v. met de stoomboot “De Onderneming” met Kapitein Pots A. en een verbinding  Oudelamer Sneek  met de stoomboot de “Willem III”  met Kapitein Jong de A. enz. jaar 1889 (3)

5664

37, 12

01-04-1910

Nieveen R Sneek Schip de Oldambt,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

A.16 Bijl.34

25-04-1912

Nieveen R. Sneek met het Schip de Bato, [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

A.15 Bijl.34

25-04-1912

Nieveen R. Sneek met het Schip de Stad Winschoten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

Bijlage 34

27-04-1911

Nieveen R. Sneek Schip de Bato, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

37, 12

01-04-1910

Nieveen R. Sneek Schip de Bato, [3] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

Bijlage 34

27-04-1911

Nieveen R. Sneek Schip de Oldambt, [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

A.16 Bijl.34

25-04-1912

Nieveen R. Sneek Schip de Oldambt, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

A.16 Bijl.34

25-04-1912

Nieveen R. Sneek Schip de Stad Zutphen,  [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

37, 12

01-04-1910

Nieveen R. Sneek Schip de Stad Zutphen, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

37, 12

01-04-1910

Nieveen R. Sneek Schip de Willem III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

Bijlage 34

27-04-1911

Nieveen R. Sneek Schip de Winschoten,  [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

37, 12

01-04-1910

Nieveen R. Sneek Schip de Winschoten, [2]  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

3590

23

25-09-1867

Nieveen R. te Sneek mede concessionaris in de stoomboot dienst tussen Lemmer en Groningen en van tussen Lemmer en Groningen met het Schip de Stad Sneek jaar 1867 (8)

5673

 

109 Blz.

1 t/m 8, 18

05-02-1900

Nieveen R.----Groninger Lemmer Stoombootmaatschappij te Groningen,Sneek VI staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend  door Nieveen R. briefje dat aan het verzoek is voldaan  en het schip Sneek met het no. 6  is voorzien enz. jaar 1900 (12)

5662

28

01-04-1881

Nieveen Reint te Sneek met het Schip de Telegraaf I  en II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

29

27-04-1882

Nieveen Reint te Sneek met het Schip de Telegraaf II  en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5662

29

20-03-1882

Nieveen Reint te Sneek met het Schip de Telegraaf II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Nieweg K. O. te Sebaldeburen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

9185

1472

07-11-1917

Niewenhoven van Lijkel, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9725

Deel 2

Blz.38

00-00-1882

Niewlsen Adam naar de Middelandsche Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

6683

2 deel 2, 4

04-01-1819

Niewold B. te Zuidbroek wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

5675

60 en 74

07-03-1918

Niezen R. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

8214

1035/5

09-10-1839

Nihot C. te Kollum het betreft zijn bekeuring en dat hij de zaken op een listige wijze verkeerd enz. jaar 1839 (4)

9180

642

07-04-1915

Nijboer Anne, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6285

1247- 82

18-12-1817

Nijboer Gosse,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

9187

1114

07-08-1918

Nijboer Harm, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6382

20 nr.  239

29-03-1814

Nijboer Harmen Jans---- Bonger Pieter Eijses plaatsvervanger van Nijboer Harmen Jans staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)

6381

136 nr. 243

17-03-1814

Nijboer Harmen Jans te Dragten, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

8308

1087-11, 10

03-11-1840

Nijboer Heerke Wijtzes staat vermeld in een document Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen  gedurende de maand  october enz jaar 1840  (6)

6018

46

26-01-1817

Nijboer Hendrikus Geb. Tubbergen ca 21 jaar Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en wordt dan ook gezocht door de Politie,  met 14 kolommen signalement enz.  jaar 1817 (3)

6631

1066-17

02-09-1814

Nijboer J. K. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

6285

1247- 8

18-12-1817

Nijboer Jelke, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6276

1102-18

18-12-1816

Nijboer Sybren J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Nijboer W. K. te Siegerswold staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

623-16

22-06-1840

Nijboer Wijtze Kornelis van beroep Boer te Siegerswold hij heeft een verzoek ingediend om een nummerwisselaar of plaatsvervanger voor zijn zoon te mogen aanstellen omdat hij reeds vrij bejaard is enz. jaar 1840 (4)

6285

1247- 16

18-12-1817

Nijboer Wijtze, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

8159

51/3, 10/8

15-01-1839

Nijdam  G. J. te Leeuwarden Schipper, jaar 1839

5672

119

26-03-1896

Nijdam  J. A. & Schuitmaker C. te Franeker, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “De Prins van Oranje “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)

8159

51/3, 10/8

15-01-1839

Nijdam  J. J. te Leeuwarden Schipper, jaar 1839

8285

615-2, 34

19-06-1840

Nijdam ….? te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Nijdam A. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6034

398

30-05-1818

Nijdam A. C. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

5664

162, 24

27-02-1917

Nijdam Aldert Lemmer Schip de Stad Bolsward, [1]  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Nijdam Andries, 53 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9465

Deel 2, 82

03-02-1864

Nijdam Auke Jelles te Oldeboorn, Beurt en Veerdienst van Gorredijk op Oldeboorn,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (8) 

8210

966/7 en 881/14, 9

27-08-1839

Nijdam B. Y. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6830

18-A blz. 36

21-01-1824

Nijdam B. Y. te Hartwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 36

21-01-1824

Nijdam B. Y. te Hartwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6385

34

09-07-1814

Nijdam Corn’s te Rauwerd wordt vermeld op de lijst van voordraagt als Capitein bij Compagnie Rauwerd no. 4 van de officieren en onderofficieren van den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3)

6872

01-04-1825

12-A

Nijdam Cornelis Stevens---- Nijdam Steven Cornelis van beroep Huisman te Rauwerd verzoekt vrijstelling van overtreding art. 13 der wet op de successie ter zake dat hij erfgenaam is voor ¼ gedeelte der nalatenschap van zijn wijlen zoon Nijdam Cornelis Stevens te Rauwerd en aldaar overleden 31-12-1823 enz. enz. jaar 1825 (4)

6867

11-02-1825 1-3-A

Nijdam Cornelis Stevens---- Nijdam Steven Cornelis wonende te Rauwerd verzoekt kwijtschelding van de boete die verbeurd is verklaard enz. wegens het niet op tijd aangeven van de Memorie van het overlijden en nalatenschap van Nijdam Cornelis Stevens overleden 31-12-1823 Rauwerd , jaar 1825 (4)

6865

16-A

20-01-1825

Nijdam Cornelis Stevens---- Nijdam Steven Cornelis, Huisman te Rauwerd betreft een request voor vrijstelling van boete als erfgenaam van  zijn zoon Cornelis Stevens Nijdam enz. jaar 1825  (2)

5672

84

15-11-1894

Nijdam D.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)

8129

10/943

1247/4

15-12-1838

Nijdam Gerben Jochums te Leeuwarden Beurtschipper, jaar 1838

8197

701-23

10-07-1839

Nijdam H. C. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

8210

966/7 en

881/14,12>>

27-08-1839

Nijdam H. C. te Grouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8197

701-23

10-07-1839

Nijdam H. H. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

8308

1070-8

1-20

28-10-1840

Nijdam H. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

5664

3, 8

20-04-1916

Nijdam H. Lemmer Schip de Stad Bolsward, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

8374

691/12

15-07-1841

Nijdam H. P. de weduwe Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg van Leeuwarden naar Harlingen,  jaar 1841 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.13>>

27-08-1839

Nijdam H. W. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6264

1149- 5

21-11-1815

Nijdam Heerke P’rs komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

8359

377/28, 31

19-04-1841

Nijdam Hendrik Hoijtes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de  Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Nijdam Hendrik Hoijtes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8361

434/6 sectie D.

04-05-1841

Nijdam Hendrik Willems te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad Sneek betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5)

6840

36-A

blz. 34

22-04-1824

Nijdam Hoite A. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9725

Deel 2

Blz. 129

00-00-1893

Nijdam Hotze naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 131

00-00-1893

Nijdam Hotze naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9187

1475

05-10-1918

Nijdam Hotze, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6251

1092

09-11-1814

Nijdam Iede Botes, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Nijdam IJ. B. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

9182

317

15-02-1916

Nijdam J. (de weduwe ) Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1)

9182

113-a / 37

15-01-1916

Nijdam J. de weduwe te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met het verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5)

6390

39

20-09-1814

Nijdam J. H. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

5664

29, 6

16-04-1903

Nijdam J. Harlingen Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

6858

19-A

05-11-1824

Nijdam J. J. een proces verbaal wegens het niet hebben van een patent voor zijn vaartuig waarin hij weliswaar zijn huisvesting heeft, maar ook op de wateren heeft gevaren jaar 1824 (6)

8129

10/957            

1247/4

15-12-1838

Nijdam J. J. te Leeuwarden Rotterdam-Leeuwarden Schipper, jaar 1838

5663

17 +14

08-04-1897

Nijdam J. te Harlingen [1] met het Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

5663

1

30-03-1898

Nijdam J. te Harlingen [2]  met het Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

30

20-04-1899

Nijdam J. te Harlingen [3] met het Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

9465

Deel 2, 86

25-10-1856

Nijdam J. te Rauwerd, Beurt en Veerdienst van Rauwerd  op Leeuwarden en Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)  

9180

1054

05-06-1915

Nijdam Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6830

18-A blz. 4

21-01-1824

Nijdam Jan Ydes te Exmorra wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6282

737-15

07-07-1817

Nijdam Jelle, Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Nijdam Jetze, 79 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5666

6

10-08-1894

Nijdam Jochem  A. Harlingen Nieuw te openen dagelijksche dienst  Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (7)

5666

4

07-09-1892

Nijdam Jochem  A.Harlingen St.Bootondern. Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

akte 4

00-00-1892

Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken bekend dat zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn vermeld) vertrekdagen en tijden tevens de tarieven enz jaar 1892 (7)

5666

akte 5

00-00-1894

Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken bekend dat zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn vermeld) vertrekdagen en tijden tevens de tarieven, Orders kunnen worden aangenomen  te Harlingen bij:  Nijdam Jochem A. aan de Kruisstraat te Franeker bij Schuitmaker C. aan ’t West  en bij Strikwerda D. aan het Kaatsveld,  te Kingmatille  bij Kas Jan  en te Dronrijp bij Geuker A.  en te Deinum bij Nieuwland J.  en te Ritzumazijl  bij Steenhuizen  S. R. enz jaar 1892 (7)

8129

10/943            

1247/4

15-12-1838

Nijdam Jochum Jans te Leeuwarden Beurtschipper, jaar 1838

6855

22-A

07-10-1824

Nijdam Johan Y. Schipper, jaar 1824

8361

434/6 sectie D.

04-05-1841

Nijdam Jurjen te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad Sneek betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.  5

27-08-1839

Nijdam K. B. te Hartwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8197

701-23

10-07-1839

Nijdam K. C. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Nijdam K. C. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.12>>

27-08-1839

Nijdam K. C. te Grouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6070

424-21        25-05-1821

Nijdam K. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

5664

274-a, 40

28-02-1918

Nijdam K. Lollum Schip de Juliana, [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

162, 40

27-02-1917

Nijdam K. Lollum Schip de Juliana, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Nijdam K. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6068

214

17-03-1821

Nijdam Klaas Cornelis ,Hij staat 6 maal vermeld als Tauxateur op een document  Staat van de Reclames over ongebouwde eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd  enz. jaar 1821 (2)

6047

379

03-06-1819

Nijdam Klaas K.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Nijdam Klaas K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Nijdam Klaas K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8359

377/28, 31

19-04-1841

Nijdam Klaas Kornelis wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de  Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Nijdam Klaas Kornelis wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Nijdam Klaas P. Slager van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-16

07-07-1817

Nijdam Klaas P., Slagter  te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6047

379

03-06-1819

Nijdam Klaas Sijbrens  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-20        25-05-1821

Nijdam Klaas Sijbrens hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Nijdam Klaas Sybrands, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Nijdam Klaas Sybrens, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8380

833-2

24-08-1841

Rauwer-

       derhem

Nijdam M. te Irnsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6830

18-A blz. 33

21-01-1824

Nijdam Meelus te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8285

615-2, 29

19-06-1840

Nijdam N. te Irnsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

6864

26/1-C, 116

07-01-1825

Nijdam Pieter Jelles te Utingeradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

8119

51/2,10/973

15-01-1839

Nijdam Rinse Beurtschipper Rotterdam op Leeuwarden, jaar 1838

8350

184-11, 8

23-02-1841

Nijdam Rintse Amelis staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt Afdeeling Kurassiers no. 3 enz. jaar 1841 (5)

5667

akte 10,  9

00-00-1880

Nijdam S. , Bakker,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6259

722

22-07-1815

Nijdam S. C wordt betaald  uit de kas van onvoorziene uitgaven wegens het repareren van de Trommen enz. jaar 1815 (1)

9182

630

05-04-1916

Nijdam Siesze te Leeuwarden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

9182

734

27-04-1916

Nijdam Sieze te Leeuwarden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

6872

01-04-1825

12-A

Nijdam Steven Cornelis van beroep Huisman te Rauwerd verzoekt vrijstelling van overtreding art. 13 der wet op de successie ter zake dat hij erfgenaam is voor ¼ gedeelte der nalatenschap van zijn wijlen zoon Nijdam Cornelis Stevens te Rauwerd en aldaar overleden 31-12-1823 enz. enz. jaar 1825 (4)

6867

11-02-1825 1-3-A

Nijdam Steven Cornelis wonende te Rauwerd verzoekt kwijtschelding van de boete die verbeurd is verklaard enz. wegens het niet op tijd aangeven van de Memorie van het overlijden en nalatenschap van Nijdam Cornelis Stevens overleden 31-12-1823 Rauwerd , jaar 1825 (4)

6865

16-A

20-01-1825

Nijdam Steven Cornelis, Huisman te Rauwerd betreft een request voor vrijstelling van boete als erfgenaam van  zijn zoon Cornelis Stevens Nijdam enz. jaar 1825  (2)

6424

584

02-12-1817

Nijdam T. S. 20 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 26-v

17-07-1839

Nijdam Tjeerd T. te Oosthem is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

9725

Deel 2

Blz.19

00-00-1879

Nijdam Tjibbele , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

8386

949/6-4

Nijdam W. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8308

1074-9

29-10-1840

Nijdam W. J. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

6833

14-A, 4

12-02-1824

Nijdam W. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

9465

Deel 2, 86

25-10-1856

Nijdam W. J. te Rauwerd, Beurt en Veerdienst van Rauwerd  op Leeuwarden en Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)  

5664

27, 7

16-04-1914

Nijdam W. Lemmer Schip de Stad Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 19141900-1918

8386

949/6-4

25-09-1841

Nijdam W. te Mantgum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Nijdam W. te Mantgum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 4

26-09-1839

Nijdam W. te Mantgum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 4

26-09-1839

Nijdam W. te Mantgum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 4-1

19-06-1840

Nijdam W. te Mantgum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Nijdam W. te Mantgumstaat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6840

36-A blz. 3

22-04-1824

Nijdam W. Winkelier van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

5664

274-a, 24

28-02-1918

Nijdam Wiebe Lemmer Schip de Stad  Bolsward, [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

162, 24

27-02-1917

Nijdam Wiebe Lemmer Schip de Stad Bolsward, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6385

34

09-07-1814

Nijdam Wigle te Eernsum wordt vermeld op de lijst van voordraagt als 1e Luitenant bij de Compagnie Eernsum no. 5 van de officieren en onderofficieren van den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3)

8361

434/6 sectie D.

04-05-1841

Nijdam Willem D. de erven te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad Sneek betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5)

4894

2306

27-06-1899

Nijdan A. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

9465

Deel 2, 120

31-10-1866

Nijdan Auke te Gaastmeer, Beurt en Veerdienst van Gaastmeer naar Workum, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).

8308

1070-8

1-20

28-10-1840

Nijdan H. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6840

36-A

blz. 34

22-04-1824

Nijdan Hendr. H. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Nijdan J. W. te Oldeboorn wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Nijdan K. B. te Hartwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.12>>

27-08-1839

Nijdan K. S. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.5>>

27-08-1839

Nijdan Y. B. te Burgwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9187

890

04-07-1918

Nijdhold- Velde van der Catharinus Helenus NijdholdKroeze Lambert,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

5985

203

19-03-1814

Nijdigheim Schenk, De Ontvanger van de directe belastingen deelt mede dat genoemde persoon zich thans ophoudende in het departement De Boven IJssel te Nimegen Jaar 1814 (2)

6056

157 + d

03-03-1820

Nijeberkoop een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3)

6644

799

25-09-1815

Nijeberkoop,   lijst met 118  namen van inwoners van Oldeberkoop en Nijeberkoop  (betreft Quotisatie van de Hervormde ingezetenen  Jaar 1815  (7)

6654

372

09-08-1816

Nijeberkoop, een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6840

7-A

20-04-1824

Nijega Ernst Christiaan--- Noga Ernst Christiaan of Nijega Ernst Christiaan --- Pegel Ernst Christiaan of Noga Ernst Christiaan of Nijega Ernst Christiaan ---Ducker Berent, Onderwerp het ontvangen van een brief met enig geld van het Winschoter Trekveer met het veroek saf te geven enz. jaar 1824 (4)

6869

01-03-1825

17-A

Nijega Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee uren over den dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen  en de zaterdag en ondag verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen, Lemmer, Oudega, Nijega, IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3)

5663

3

30-03-1898

Nijega Sjoerd Meine Nijega Schip de  Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

6658

575

25-11-1816

Nijega,   Reparatie of omslag over de ingezetenen Oudega, Nijega en Opeinde met de namen van 123 inwoners( gezinnen) van deze plaatsen en hun aanslag. Jaar 1816  (7)

6056

218

27-03-1820

Nijega,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6640 

544

15-06-1815

Nijega,  lijst met 54 namen van inwoners van Nijega en Elahuizen Hervormde Gemeente jaar 1815

6640 

544

15-06-1815

Nijega,  lijst met 54 namen van inwoners van Nijega en Elahuizen Hervormde Gemeente jaar 1815 (9)

8280

523-2

21-05-1840

Nijehaske--- een plattegrondje van de Veenscheiding Gemeente Heerenveen en Gemeente Nijehaske met een document met de beschrijving jaar 1840 (9)

8344

58/17

18-01-1841

Nijehaske,  Staat der Permissie Biljetten tot nabaggering van Winterbrandjes te Nije en Oudehaske jaar 1840 met 56 namen van verzoekers van Nijehaske en 84 namen van verzoekers van Oudehaske en een lijsten met 220 namen  van behoeftige personen die  door de Grietenij Schoterland  vergunning hebben voor winterbrandjes, het z.g.n. maken van kleine partijtjes turf.  (26)

5987

352

07-05-1814

Nijeholt Lycklama ….? Commissaris van het Arr. Heerenveen, staat vermeld in een document van de toekomende Ordonnancien voor reis en verblijfkosten met vermelding van de bedragen jaar 1814 (1)

8280

526-1, 39

22-05-1840

Nijeholt W. J. te Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6056

193

18-03-1820

Nijeholtpade aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6046

328-39

11-05-1819

Nijeholtpade---- Kerk van Nijeholtpade wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6056

193

18-03-1820

Nijeholtwolde aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6046

328-39

11-05-1819

Nijeholtwolde---- Kerk van Nijeholtwolde wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6867

09-02-1825 31-B

Nijeholtwolde, ---- Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5)

6056

193

18-03-1820

Nijelamer aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6046

328-39

11-05-1819

Nijelamer---- Kerk van Nijelamer wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6867

09-02-1825 31-B

Nijelamer, ---- Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5)

6668

380 blz. 3

04-10- 1817

Nijemeier J. K. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

8257

69/20, 3

nummer 46

20-01-1840

Nijemeier Jantje P. te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6056

193

18-03-1820

Nijemirdum  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6869

01-03-1825

17-A

Nijemirdum Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee uren over den dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen  en de zaterdag en ondag verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen, Lemmer, Oudega, Nijega, IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3)

8280

517-11,

34-35, 40

19-05-1840

Nijen van R. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8376

 

744/2

30-07-1841

Nijenhuis A. W. tot de afdoening van een  Beroep in Cassatie jaar 1841 (1)

6293

220

12-03-1819

Nijenhuis H. J.als funge. Dorpregter hij ondertekend (in copie) mede een document  betreffende de dispositien van Floreenpligtigen van den hervormden godsdienst in data de 4e en 6e der maand Maart dezes jaars enz. aan den predikant van Nieuwe Horne cum annexis enz. jaar 1819 (7)

6293

47-20 t/m/34

07-10-1818

Nijenhuis H. T.----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als gevolmachtigde van Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  Bergh van den G. C.,  Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) totale dossier (45)

6294

375-24

17-05-1819

Nijenhuis H. T. Hij tekent mede het document genaamd , Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24)

6091

111

01-02-1823

Nijenhuis Hendrik Tjeerds lid van de grietenij Raad en Huisman onder Nieuwehorne, Hij is lid van het collegien van Zetters  van Mildam enz. jaar 1823 (3)

6078

95-26

25-01-1822

Nijenhuis Hendrik Tjeerds Lid van de Grieternij raad,  Landeigenaar en Huisman te Nieuwehorne hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3)

6254

121

04-02-1815

Nijenhuis Hendrik Tjeerds---- Oostwoud Leffert Hendriks  te Hoornsterzwaag en Nijenhuis Hendrik Tjeerds te Nieuwehorne : ook het antwoord op hun request betreffende betaling  contributie voor enz. jaar 1815 (4)

6100

1215-26

29-11-1823

Nijenhuis Hendrik Tjeerds, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Mildam in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

9187

1341

06-09-1918

Nijenhuis Jakobus, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6083

613

26-06-1822

Nijenhuis Janna---- Phijffers Marijke zij bevind zig in het Correctiehuis te Leeuwarden zij heeft sedert 30 jaren bij haar ouders in de Ybrouwersteeg alhier, wiens moeder Nijenhuis Janna thans in het r.c. armenhuis woont en Marijke heeft een kind van  4 jaren en onegt in deze stad geboren enz. enz. jaar 1822 (2)

6382

20 nr. 260

29-03-1814

Nijenhuis Jelle Hendr’s---- Kleisma Jelle Niekles plaatsvervanger van Nijenhuis Jelle Hendr’s staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4)

6661

137 blz. 5

19-03-1817

Nijenhuis Jetze Tjeerds de weduwe te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

8225

1252-14   09-12-1839

Nijenhuis Piecke T. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

6089

1194 blz. 41       23-12-1822

Nijenhuis Tjeerd Jetzen te Sloten Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-43

25-01-1822

Nijenhuis Tjeerd Jetzes te Sloten , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Sloten enz. enz. jaar 1822 (3)

8257

70/1, 32

21-01-1840

Nijenhuis Tjeerd Jetzes te Sloten, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6067

 

103

03-02-1821

Nijenhuis Tjeerd Jetzes wonende te Sloten en betreffende de missive van 11-12-1820 no. 117 door deze benoeming geheel vervallen,  Hij is gekozen  en benoemd als zetter  voor de stad Sloten  jaar 1821 (1)

6100

1215-39

29-11-1823

Nijenhuis Tjeerd Jetzes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Sloten in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6297

585, 644

16-10-1820

Nijenhuis W. T.  ---- Ruardi J. te Sloten,  ter voldoening van het schrijven d.d. 18-11-1820 deelt  Nijenhuis W. T.  in een door hem getekende brief  mede dat hij een gesprek heeft gehad met  Ruardi J.  en hij mij gezegd dat hij met de heer Velde van der M  zonder mankement die zaag wel te rechte zullen komen enz. jaar 1820 (2)