Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index

6418

255-B

01-06-1817

O…er….ee ?  IJpe Aukes 299 Heeg is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 6

27-08-1839

Obbema D. G. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6060

480

06-07-1820

Obbema G. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Obbema Gerrit D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-21        25-05-1821

Obbema Gerrit D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Obbema Gerrit Douwes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6644

810

06-10-1815

Obbema Gorrijs Douwes---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Douwma Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden  te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd betrekkelijk de bepoldering aan de Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk Jelles in gebruik is verder genoemd als eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans Thomas Jetses, Taekema Taeke Dirks en de overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde van Obbema Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7)

6641

593

06-07-1815

Obbema Gorrijt Douwes--- Jong de Foppe Piers en Dou??ra? S. J. (handtekening onduidelijk) ondertekenen en brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Landeigenaren in een request betreft bepoldering zouden moeten zijn Takema Dirk Takes erven, Schuurmans Thomas Jetzes, Obbema Gorrijt Douwes en de Kerk te Oosterend met vermelding van het aantal \pondematen van elks enz. jaar 1815 (1)

6843

14-A-7

25-05-1824

Obbema H. A. , wever te Oldetrijne, een procesverbaal van bekeuring omdat die zodanig niet als patentplichtig is ingeschrevenen een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring.   jaar 1824 (4)

6830

24-A-d

20-01-1824

Obbema Hendrik H. te Oudetrijne Wever met drie weefgetouwen staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen enz. jaar 1824 (5)

9180

42

07-01-1915

Obbes Hendrik Dirk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6393

134

28-02-1815

Obbes Lolke te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Obbes Michiel, 601 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6394

257

31-03-1815

Obbes Obbe Jr. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6865

1-C no. 77

24-01-1825

Obdijk Sake Pieters, plaatsvervanger voor Blindeman  Hanck Mens,  afdeling 3e bataillon Artillerie Nat. Militie  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

8093

565-6

00-00-1836

Obé, l’ ….? Geb. Amsterdam. Kapitein 20-12-1836 Overleden te Koempoelang (Id) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

8270

298/16-35

25-03-1840

Obelt Theodorus, Handgeschreven brief van de Winkelier aan de Vismarkt te Leeuwarden Theodorus Obelt, jaar 1840

8211

988-3, 26

Bladzijde 2

26-09-1839

Obema G. te Ee wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Obering Willem, 127 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6254

140-B-blz. 25

17-01-1815

Oberink Willem de weduwe uit een huis in de Sacrementstraat ,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815

6245

376

06-05-1814

Oberius (Chirurgijn)---- Andringa van Assen W. (Wijnandus)  (gewezen Maire) van de gemeente Berlikum, een Memorie voor hem, Onderwerp;  de plaatsing van een brigade douaniers te Sint Annaparochie en de vraag om betaling van de huur, ook zijn er bij Cremer Johan Caspers de benodigde bedden en tafel en van de heer Oberius (Chirurgijn) te Sint Annaparochie de benodigde huizinge en van Runia Tjeerd Theunis te Berlikum  de benodigde fournitures in de keuken gehuurd en door de deurwaarder  Terguns J. aangesproken voor de betaling enz. enz. jaar 1814 (8)

6629

842

01-07-1814

Oberius Hermanus Braunius benoemd voor de Stad Bolsward wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

5999

428

06-05-1815

Oberius Hermanus Braunius gemeente ontvanger en Secrataris te Bolsward wordt gepermiteerd dat hij de 2 functies mag blijven uitoefenen jar 1815 (2)

6260

 

 

841

13-8-1815

 

Oberius….? de weduwe van de Chirurgijn---- Ruinia (Runia) Tjeerd Theunis  winkelier te Berlicum,  Jonkman Jan Hendriks schipper te Belicum ,  Andringa van Assen W. (Wijnandus)  (gewezen Maire) Oberia…. ? de weduwe van de Chirurgijn te St. Anna , Cremer J. de weduwe in het Ruiterskwartier te Leeuwarden dat hun gezamelijkt volgens reeds in den jare 1814 ingeleverde staat  van de geeente Berlicum een somma van 264 guldens elf stuivers  en acht penningen ter zake geleverde fournitures huis en beetshuur enz. enz.  betreffende een Brigade Douaniers in 1812  enz. jaar 1815 (6)

8093

565/6

11-07-1838

Oberlaender Nicolaas Geb. Luxemburg, laatst gewoond hebbende te Luxemburg. Jager 18-7-1836 Overleden te Soerabaja ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

5711

3

28-08-1902

Oberman ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (32)

8214

1026/1-9

07-10-1839

Oberman Christiaan Karels te Rinsumageest, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6257

410-2

28-04-1815

Oberman Christiaan Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

9187

1909-2

31-12-1918

Oberman H. F.,  ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken  Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer; Koopmans R.,  Fontein D  ,   Schoot v.d. Johan,  Burggraaf J.  Lettinga A. ,  Oberman H. F.,  Plat J.,  Boomsma G. L., Veeman R. M.,  Stienstra N. jaar 1918( 2)

9182

640

10-04-1916

Oberman H. yte Tzummarum hij wordt benoemd als lid van het college van zetters der belasting te Barradeel,  en  in een handgeschreven brief met zijn handtekening verklaard hij de benoeming aan te nemen,  jaar 1916 (4)

9182

609

04-04-1916

Oberman Hendrik te Tzummarum hij wordt benoemd als lid van het college van zetters der belasting te Barradeel,     jaar 1916 (4)

9183

1827/2

00-12-1916

Oberman Hendrik, Broodbakker, Franeker, ---- Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel aldaar  jaar 1916 (4)

9187

1114

07-08-1918

Oberman Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9189

912

06-08-1919

Oberman M. (Meindert ) eervol ontslag als Burgemeester van Bolsward jaar 1919 (3)

9183

1446

03-10-1916

Oberman M. (Meindert ) zijn benoeming en beediging als Burgemeester van Bolsward  jaar 1916 (5)

8210

958/2 211

Bladz.  5

17-09-1839

Oberman P. C. te Janum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6257

410-4

28-04-1815

Oberman Pieter C. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

9186

10

03-01-1918

Oberman Rienk, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6257

410-2

28-04-1815

Obermans C. de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6258

627-13

21-06-1815

Obes Anne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6384

108

13-06-1814

Obes Hessel  gewezen zee Conschit? Onlangs uit den Franschen dienst ontslagen en enige dagen  herwaarts gekeerd verzoekt een certificaat te verkrijgen om ongehinderd naar Koppenhagen te kunnen reizen alwaar hij geëngageerd om naar de Oost te varen enz. jaar 1814 (1)

6261

878-6

11-08-1815

Obes Johannes , hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6264

1123

23-11-1815

Obes Johannes staat vermeld in een lijst van Pretentien  over 1813  waarin vermeld wordt hoeveel geld hij nog tegoed heeft van de gemeente Balk en bij diversen ook wat er geleverd is enz. jaar 1815 (5)

6261

878-3

11-08-1815

Obes Meine, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6242

90

04-02-1814

Obes Pieter te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6423

541E

17-10-1817

Obes Sierd---- Wiggerts Hitte Jeijes * 14-07-1797 zoon van Wiggerts Jeije en Obes Sierd  staat vermeld op een Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan boord van de Maria Anna met als kapitein Wiggerts Jeije enz. jaar 1817 (4)

6242

90

04-02-1814

Obes Ulbe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6271

574-2

06-07-1816

Obma B. T. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het  navolgende document; Een quotisatia van de vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden)  dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden geleverd door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de Gemeente Ee in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6271

574-10

06-07-1816

Obma B. T. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend document;  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6271

574-5

06-07-1816

Obma Bote Tjeerds, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6047

379

03-06-1819

Obma G. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Obma G. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Obma G. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-21        25-05-1821

Obma G. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Obma G. J., te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8280

526-1, 26,3

22-05-1840

Obma G. te Ee, Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6271

574-3-B

06-07-1816

Obma Gerben Jakobs, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6271

574-8

06-07-1816

Obma Hendik Jak’s , moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

9465

Deel 2, 109

31-03-1859

Obma Rindert Tjeerds, Beurt en Veerdienst van Brantgum op Dokkum en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) 

3622

H., 5, 9 en

11 t/m 17

26-10-1868

Obma Siebe---- Buwalda Tjeerd hij is pachter geworden aan de Kingmatille onder borgstelling van Brouwer Sikke en Obma Siebe enz. ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven jaar 1868 (30)

6830

18-A blz. 26

21-01-1824

Obma Sjoerd te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6276

1102-18

18-12-1816

Obma Tjeerd T., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6626

487  blz. 2

07-04-1814

Obma Tjeerd Tietes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6852

18-A

30-08-1824

Obman Lebbert Johannes  te Gorredijk Onderwerp; bekeuring wegens het niet kunnen produceren van een Patent als Kramer op de jaarmarkt te Hoogeveen jaar 1824 (7

8285

615-2, 26,4

19-06-1840

Obnia G. te Ee wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Obring Wiebe 206 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.  2

27-08-1839

Ocker J. W. de weduwe te Oosterzee staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6833

38-D deel 2

Blz. 5

06-02-1824

Ockerse W. A. te Limmen lid van de commissie der Protestante Kerken in Neerlands Oost en West Indien, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 deel 2,10

22-01-1818

Ockerse W. A. te Limmen Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Ockerse W. A. te Limmen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6709

36 deel 2 

blz. 5

16-01-1822

Ockerse W. A. te Limmen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8361

42-20

01-05-1841

Ocs Johannes Philippino * Leeuwarden staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6)

8264

180/10, 144

21-02-1840

Ocs Johannes Philippus * 07-12-1817 Leeuwarden, jaar 1840

3572

1

31-01-1810

Octrooij met vragtprijzen voor de Trekschippers varende van Leeuwarden op Dokkum & vice versa  gedrukt door Werff van der S. IJ in de St. Jacobstraat te Leeuwarden jaar 1808 (7)

9184

72

13-01-1917

Oddens F. te Surhuizum Onderwijzer aldaar, Onderwerp de betekenis van de Mollenvangst enz. enz. jaar 1917 (5)

6045

248

14-04-1819

Odding J. Onderwijzer op de School te Makkum in de 2e klas vertrekt omdat hij onderwijzer wordt te Veendam en zijn waarnemer te Makkum wordt Eekma Saco aldaar jaar 1819  (1)

9181

2110

08-12-1915

Oderwald Maurits,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Odijk Johannis 173 is zijn volgnummer en Alphen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

3698

B-41

15-02-1832

Oding (Odink) Hein Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

3698

B-41

15-02-1832

Oding (Odink)Sakeltje Heins, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6632

 

 

1316 lijst 4-L.

22-10-1814

Oding Hein te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6082

453

03-05-1822

Oding M. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-21        25-05-1821

Oding M. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Odinga M. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6277

30-14

09-01-1817

Odink Hein moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8161

79-4

22-01-1839

Odinot Cornelis, Wijk bij Duurstede is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6053

917

14-12-1819

Odolphi , Ontvanger overgave van de zaken van de overleden  Kolk van der  enz. jaar 1819 (1)

6258

630-14, 15

17-04-1815

Odolphi F.---- Campen F. of P. als opvolgend Kerkvoogd is hem de administratie overhandigd en goedgekeurd en getekend (in Copie) door  Tiboel D., Odolphi F.,  Hoekema P.,  Dijk van K,  Zee van der J.,  Coeverden van E.,  Velde v.d. J.,  Campen Petrus,  en komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (4) dossier  (45)

6251

1061

07-09 -1814

Odolphi Jacob, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6261

900-2

04-09-1815

Odolphi Oeds, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6282

737-17

07-07-1817

Odolphi P., Rentenier te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6072

581

17-07-1821

Odolphi te Wommels staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6047

379

03-06-1819

Odolphi W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Odolphi W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8285

622-8

20-06-1840

Odolphi W. hij neemt als Oud Ontvanger te Oosterend tijdelijk waar voor de heer ontvanger Attema die 3 dagen verlof heeft enz. jaar 1840 (3)

6070

424-21        25-05-1821

Odolphi W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6072

581

17-07-1821

Odolphi W. te Oosterend staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6034

398

30-05-1818

Odolphi W. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6833

9-A blz. 4

09-02-1824

Odolphi Wijbrandus te Oosterend, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Odolphi Wijbrandus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6053

938

20-12-1819

Odolphi Wybrandus---- Kolk van den H. W.  na zijn overlijden wordt er ter zijne huize de administratie enz. ter hand gesteld  aan de nieuwe ontvanger de heer Odolphi Wybrandus  met een hele berekening van de aanwezige zaken en gelden enz. jaar 1819 (5)

6082

453

03-05-1822

Odolphi Wybrandus, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9180

420

05-03-1915

Odolphie Jorke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6065

 

875

09-12-1820

Odolphie---- Kolk van der Ontvanger der belastingen te Wommels , wordt ook in genoemd Odolphie Ontvanger  der Belastingen te Oosterend  enz. enz. jaar 1820 (2)

6052

862

30-11-1819

Odolphie Wibrandus---- Kolk van der H. W.  Ontvanger der Belastingen te Wommels die de 28e November is komen te overlijden  de dir. der Bel. Stelt voor om in zijn plaats te benoemen Odolphie Wibrandus  nu ontvanger te Oosterend enz. enz.  jaar 1819 (1)

6047

379

03-06-1819

Odonga Murk D.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6256

313

29-03-1815

Oebeles Antie,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6838

3-A

29-03-1824

Oebeles Feikjen----- Kleinstra Andries Jans te Oudehorne verzoekt om kwijtschelding van en boete van 25 gulden,  betreffende memorie van aangifte van de nalatenschap van Eeuwes Roel te Heerenveen overleden 24 –10-1810, en Oebeles Feikjen overleden 09-03-1823 (3) jaar 1824

6838

2-A

29-03-1824

Oebeles Feikjen---- Vries de Kornelis Oebele arbeider te Heerenveen en Oebeles Sjoukjen te Luinjebert verzoekt om kwijtschelding van en boete van 25 gulden,  betreffende memorie van aangifte van de nalatenschap van Oebeles Feikjen (3) jaar 1824

6834

6-A

20-02-1824

Oebeles Feikjen---- Vries de Kornelis Oebeles, arbeider te Heereneen en Oebeles Sjoukje, betreft de nalatenschap van Oebeles Feikjen overleden te Luinjebert 9 maart 1823 betreft een proces verbaal wegens het niet op tijd aanmelden enz. (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Oebeles Popke, 236 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6834

6-A

20-02-1824

Oebeles Sjoukje---- Vries de Kornelis Oebeles, arbeider te Heereneen en Oebeles Sjoukje, betreft de nalatenschap van Oebeles Feikjen overleden te Luinjebert 9 maart 1823 betreft een proces verbaal wegens het niet op tijd aanmelden enz. (4)

6390

28

26-11-1814

Oebeles Wiebe---- Leijering Frederik een mededeling van de Commanderende Officier van het depot 3e Bataillon Infanterie te Kampen dat eerstgenoemde daar is aangekomen en dat vertrokken is Oebeles Wiebe enz. jaar 1814 (1)

6389

94

16-11-1814

Oebeles Wiebe Onderwerp zijn request tot vrijstelling 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie maar hij is nooit bij dat Bataillon aangekomen enz. jaar 1814 (1)

6387

87 en 121

09-09-1814

23-09-1814

Oebeles Wiebe---- Sijmons Jetske huisvrouw van Oebeles Wiebe Logementhoudster wonende te Amsterdam , Oebeles Wiebe is de eenige overgebleven zoon van Hendriks Oebele gewoond hebbende in Vriesland dog overleden in het jaar 1811 te Amsterdam van wien in den jare 1799 aan de Helder is opgebragt het schip genaamd de Drie Gebroeders  ter waarde van f. 7000 en de lading jenever ter waarde van f. 1100 en  enz. enz. alles volgens noariele akte bij de notaris enz. enz. dat Wiebe Oebles bij de landmilitie heeft getrokken nummer 236/2 en dat bhij thuis is gearresteerd enz. naar dat hij een ander enz. jaar 1814 (5)

6384

24, 25

21-05-1814

Oebeles Wybe (Wiebe Oebles) broeder van Oebles Menne Onderwerp de vrijstelling van eerstgenoemde maar dat hij vrijwillig in dienst is gegaan enz. enkele documenten met een brief met de ondertekende personen Lupke P. J. en 2 onduidelijk handtekeningen enz jaar 1814 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Oeberius  O. B. ondertekend ter ordonnantie >>> Andringa  de Kempenaer van T. Grietman van Het Bildt ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4)

6282

677

24-06-1817

Oeberius Braunius H.,---- of Braunius Oeberius H. een aantekening dat zijn rekening is gequoteerd enz. jaar 1817 (1)

6261

934

27-09-1815

Oeberius H. B. te Bolsward, Vermeld op de Nota van fixum der Borgtochten van onderstaande gemeente Ontvangers met hetgeen ieder derzelve daaro p heeft gefoureerd en ten achteren is jaar 1815 (2)

6252

1243

23-12-1814

Oeberius H. B. te Bolswardte Leeuwarden, Hij staat op een document van de ontvanger te Leeuwarden dat zijn verschuldigde borgtocht als gemeente ontvanger is gefourneerd en wel enz. enz. jaar 1814  (1)

6254

115

31-01-1815

Oeberius H. Braunius, ., ---- Muntz R., Fockens L., Lijcklama a Nijeholt T., Oeberius H. Braunius, Haitsma J. allen te Bolsward als.gecommiteerden uit het Gereformeerde Kerkgenootschap enz. verzoeken tot instandhouding der Diaconiekas enz. dat zij onwillige ledematen hebben die niet willen betalen enz. tevens een brief  van Serinelius Petrus  dat hen gesommeerd is binnen drie dagen  wegens enz.   jaar 1815 (5)

6389

41

05-11-1814

Oeberius H. Braunius, Capitein, hij wordt benoemd als lid van de Krijgsraad 4e Bataillon Landstorm arrondisement Sneek enz. jaar 1814 (2)

6623

70

04-01-1814

Oeberius Harmanus Braunius hij wordt voorgedragen om te worden benoemd tot Secretaris der Stad Bolsward welke daarvoor een geschikt persoon is enz. jaar 1814 (1)

6275

970

28-10-1816

Oeberius Herman Branimes Gemeente Ontvanger te Bolsward wordt vermeld in een document waar gevraagd wordt om de ontbrekende Certificaten te willen toezenden enz. jaar 1816 (1)

6669

415-b

27-10-1817

Oeberius Hermanus Braunius, Secretaris en Gemeente Ontvanger van Bolsward staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

8308

1079-10

31-10-1840

Oeberius O. B. St. Anna parochie wordt vermeld  op en documentr 1840 genaamd lijst van  aangekochte Merrie Veulens met de naam van de koper en verkoper ook de koopprijs  enz. jaar 1840 (7)

8375

708-5_6b

20-07-1841

Oeberius O. B. te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

623-21

22-06-1840

Oeberius Oebele Braunius te Sint Anna Parochie de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

8350

175/27-18

21-02-1841

Oeberius Oebele Braunius van beroep Notaris te St. Anna Parochie, Secretaris wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document wat hij mede ondertekend genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van het Nieuw Bildt enz.,  jaar 1841 (6)

8211

988-3, 6

Bladzijde 3

26-09-1839

Oeberus O. B. te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6417

187

03-05-1817

Oebles Coenraad in leven gehuwd met Sijbes Uilkjen  ---- Stelingwerff  S. B.  Assessor vam Lemsterland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat na het sluiten van alle registers voor de Loting Voorman Sijbren Anneste lemmer woonachtig en Coenraads Oeble  geboren in het jaar 1795 uit Oebles Coenraad en Sijbes Uilkjen  enz. jaar 1817 (1)

6836

7-A

05-03-1824

Oebles Janke Huisvrouw van Roukema Heike Ages het betreft haar nalatenachap bij eventueel vereneging van het Vrugtgebruik met den Bloten eigendom enz. jaar 1824 (3)

6381

106 en 127

10-03-1814

16-03-1814

Oebles Johannes----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 1814 (10)

6384

24, 25

21-05-1814

Oebles Menne---- Oebeles Wybe (Wiebe Oebles) broeder van Oebles Menne Onderwerp de vrijstelling van eerstgenoemde maar dat hij vrijwillig in dienst is gegaan enz. enkele documenten met een brief met de ondertekende personen Lupke P. J. en 2 onduidelijk handtekeningen enz jaar 1814 (5)

6386

58

19-08-1814

Oebles Wiebe , hij wordt door de Burgemeester van Amsterdam Boetzelaar van P. A. vermaand naar het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie te begeven enz. jaar 1814 (1)

6387

53

08-09-1814

Oebles Wiebe is derwaarts gezonden en te Amsterdam aangekomen bij het 3e Bataillon maar de Commandant heeft volstrekts geweigerd die persoon te ontvangen  enz. jaar 1814 (1)

6384

132

16-6-1814

Oebles Wiebe---- Osinga Jan IJebs hij is op de controle van vertrek van 3 mei onder nr. 25 nog niet bij het Bataillon te Kampen aangekomen en dat de persoon van Oebles Wiebe van Amsterdam moet komen nog niet gearriveerd is enz. jar 1814 (1)

6424

629

24-12-1817

Oebles Wiebe---- wordt vermeld in een document als Deserteur met een signalementslijst met 11 kolommen informatie in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)

6384

89

11-06-1814

Oebles Wiebe, Boezelaer van P. A. de Burgemeester van Amsterdam schrijft en tekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat eerstgenoemde opgeroepen voor active dienst zich in Amsterdam bevind en dat hij hem enz. enz. jaar 1814 (1)

6383

159

10-05-1814

Oebles Wijbe wonende in den Kapelsteeg no. 18 te Amsterdam en hij schrijft en ondertekend een brief aan de Prins van Oranje onderwerp de geleden schade in 1799 aan de Helder enz. met dat zijn vader Hendriks Oeble ten dien tijde Schipper van beroep maar thans overleden in het jaar 1799 van Schiedam is gevaren met een lading Genever en gedistineerd naar Delfzijl en de Pekela dog door de Engelschen is opgebracht enz. enz. jaar 1814 (3)

7999

565-1

08-06-1837

Oedekerk Peter Geb. Kampen, laatst gewoond hebbende te Kampen. Huzaar 2-5-1836 Overleden te Soerakarta (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Oedse Tjalling 252 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative  Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8386

949/36

20-09-1841

Oedses A. te Oostermeer,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

3622

I Stuk 1

18-01-1817

Oedses Antje weduwe van Zuidema Albert Hendriks, Kasteleinske te Suameer, ten hare huize op vordering van Hettema Walter Douwes rentenier te Suameer is door Meester Beuckens Braunius Paulus Marinus Openbaar Notaris te Bergum de gedane aankondigingen van een veiling enz. enz.  van een Huizinge, Schuure, Hovinge met bomen aan den Ouden Dam te Suameer hebbende Kuiper Sieppe Jans  ten oosten Zandstra Jan Jacobs en Elzinga Klaas Sjoukes ten zuiden en de vaart ten westen en de gehele steeg ten noorden is verhuurd aan Meulen van der Wybe Pieters enz. jaar 1817 (9)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Oedses Doedtje te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6628

754

06-06-1814

Oedses Jelke---- Staads Harmen Geerts wonende op de Gragtswal bij Leeuwarden in qualiteit als boekhouder en Durks Pieter en Jelke te Leeuwarden Schippers wonende aldaar op ’t Vliet in qualitet als Commissarissen van het Groot Schippers Gilde te Leeuwarden, onderwero; dat in den jare 1728 bepaald is dat geen vreemde buiten of inlandsche schippers in een vaartuig boven de 4 lasten groot veenige ladingen binnen deze stad enz. het document isonder tekend  door Bavius Franciscus enz.  jaar 1814 (4)

8386

949/40

20-09-1841

Oedses L. de weduwe te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_40b

20-07-1841

Oedses L. de weduwe te Lollum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 40-3

19-06-1840

Oedses L. de weduwe te Lollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6281

583- 60

05-06-1817

Oedses Meine zijn weduwe, Rentenierske, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6047

379

03-06-1819

Oedsma  Ynse Tjeerds  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5763

3

02-12-1890

Oedsma D. J. Grouw  te Idaarderadeel Visser een brief  waaronder zijn handtekening en 36 dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

6840

36-A

blz. 34

22-04-1824

Oedsma Dirk T? Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9184

1028 + 1054

06-08-1917

Oedsma Durk Tjeerds---- Jong de J. E. te Akkrum een   brief met de handtekening van hem onderwerp; hij  neemt ontslag als Lid College van Zetters Belasting   te Utingeradeel zijn opvolger is Oedsma Durk Tjeerds en zijn benoeming tevens een briefje met zijn aanvaarding door hem getekend jaar 1917 (9)

6082

453

03-05-1822

Oedsma Ynze F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6840

36-A

blz. 33

22-04-1824

Oedsma Ynze T. Landbouwer  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6070

424-22        25-05-1821

Oedsma Ynze Tjeerds hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Oedsma Ynze Tjeerds, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Oedtzes Binne, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Oedtzes Oedtses, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

8308

1074-9

29-10-1840

Oedzes IJpe J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

6661

126 blz. 6

26-02-1817

Oedzes Meine de weduwe Renteniersche, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6271

574-9

06-07-1816

Oedzes Pieter de weduwe, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6632

1262,

6e blz. van kolommen

03-10-1814

Oedzes Wijtze de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6285

1247- 18

18-12-1817

Oedzes Wytze de weduwe, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

5995

37

14-01-1815

Oefelt, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6257

410-5

28-04-1815

Oegema Eelkje, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8280

517-11, 15

19-05-1840

Oegema Grietje wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9191

1487

06-12-1920

Oegema J. Reitsum Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel,  jaar 1920  (5)

8342

37/1-9

12-01-1841

Oegema Pieter Tammes  te Rinsumageest , Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. , jaar 1841 (9)

6262

978-2

13-10-1815

Oegema Sikke hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6257

410-8

28-04-1815

Oegema Sikke T. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

9465

Deel 2, 20

31-10-1866

Oegema Tamme Teunis te Dantumawoude Beurt en Veerdienst van Dantumawoude naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie 23-04-1762)

6262

978-2

13-10-1815

Oegema Theunis hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6257

410-8

28-04-1815

Oegema Theunis S. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6262

978-2

13-10-1815

Oegema Theunis W. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6262

978-2

13-10-1815

Oegema Wieger T.  hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Oeges Anne, 854 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Oeges Grietje, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Oeges Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6256

369-A

20-04-1815

Oeges Jantje weduwe van Hollander Sytze Jans  ----, Vrederegter  te Hindelopen  vindt met onze Griffier op het huis der gemeente  enz.  Oeges Jantje weduwe van Hollander Sytze Jans  dat zij door de Deurwaarde Kamstra Pieter enz.  had laten dagvaarden de heeren  Heyes Albert,  Glaasma Rinder Jans  ,  Jansz. Rinke wonende in de  Stamsche Noorder,  Jong de Hessel Hessels gewesen gecomitteerden  van Molkwerum enz. enz. jaar 1815 (5)

6256

 

 

369

20-04-1815

 

Oeges Jantje weduwe van Hollander Sytze Jans  Winkeliersche te Molkwerum dat haar zelven en de boedelhoudersche  den nalatenschap van haar wijlen man Competant ,  Heyes Albert te Molkwerum  ,  Glaasma Rinder Jans  te Molkwerum, Jansz. Rinke onder Molkwerum Jong de Hessel Hessels te Stavoren  zij de som van 94 Caroly Guldens en acht stuivers enz. enz.. Wegens geleverde Winkelwaren in 1810 en 1811 aan de Militairen enz. maar dat zij na vele vrugteloze enz. enz. tevens het antwoord op haar request waar in o.a. staat dat in die tijd  wel bepaaldelijk de dorpen Molkwerum, Warns, Scharl en Laxum een bezoek van deze onwelkome Gasten (de Fransen) ontvingen en dat  deze niet betaalden maar toen de Fransen wegwaren kwam iedereen met rekeningen die niet betaald waren bij de gemeente aan maar die gaan het op de dorpelingen verhalen maar sommigen waren onwillig enz. enz. enz. jaar 1815 (8)

6631

1114

8e blz. van kolommen

15-09-1814

Oeges Sjoerd staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6282

737-20

07-07-1817

Oeges Wybe, Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6840

36-A

blz. 36

22-04-1824

Oeltjes Rigtje zonder beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6249

828

06-09-1814

Oenema  O. W. ondertekend samen met de Schout en leden van de Gemeente Langweer----- Weide van der Gijsbert bode bij de schout te Langweer een tractement van 100 guldens per jaar maar klaagt dat hij daar met zijn huisgezin niet van kan leven  en verzoekt dan ook dat zijn tractement 200 guldens wordt wat hij ook in zijn vorige functie  te Doniawerstal heeft genoten enz.tevens een document met de toewijzing van zijn verzoek ondertekend door de Schout en leden van de Gemeente Langweer enz. jaar 1814 (2)

6100

1215-24

29-11-1823

Oenema  Wytse te Oldeouwer, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Langweer in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

9182

285/22

07-02-1916

Oenema Geert Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

9188

108

30-12-1918

Oenema J. te Follega verzoekt een vergunning tot slootdemping op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Oosterzee,  met een tekening van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (9)

9181

2110

08-12-1915

Oenema Jan gehuwd met Kootstra Durkjen,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6043

85

05-02-1819

Oenema Jochem Oenes---- Hylkema Hylke Martens en Oenema Jochem Oenes Kerkvoogden van het Dorpje Westermeer in die kwaliteit eigenaar van het Logement genaamd het Tolhuis staande en gelegen te enz. enz.  en Gerkes Aafke weduwe van Zwarts Ate Sipkes, eigenaresse van het Logement genaamd De Gouden Leeuw staande en gelegen te enz. enz.  en Wijnsma Johannes Logementhouder in de Herberg het Wapen van Haskerland staande en gelegen te enz. enz.  Onderwerp; de opgedrongen wetten van het Fransche wetboek van Napoleon enz. enz. jaar 1819 (5)

6101

1311

16-12-1823

Oenema Jochum O. te Doniaga, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6383

58

02-04-1814

Oenema Jochum Oenes te Westermeer, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6712

276

00-00-1822

Oenema Jochum te Doniaga, Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in Doniawerstal Jaar 1822 (2)

9187

735

07-06-1918

Oenema Klaas gehuwd met Hohmeijer Margaretha Katharina, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1341

06-09-1918

Oenema Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Oenema O. W. te Leeuwarden als uitvoerder  en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6259

683

07-07-1815

Oenema Pieter Oenes te Tietjerk,  staat op:  Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans Secreatris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz.  wegens s’avonds aanzetten van het vuur voor de mannen van de Nagtwagt aldaar enz. jaar 1815 (5)

6871

22-03-1825

11/2-C

Oenema Rinke Hendriks staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Oenema Rinke Hendriks te Doniawerstal staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8197

690-3

06-07-1839

Oenema T. T.een document waarop vermeld Lijfdwang tegen hem als Tapper te Tjalleberd en dat hij het Dwanschrift niet voldaan heeft enz. jaar 1839 (2)

6380

13 Lijst 1v

29-01-1814

Oenema Thee Willems te Lippenhuizen, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

9183

756

03-05-1916

Oenema Thijs,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6257

410-8

28-04-1815

Oenema Wieger T. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6830

18-A blz. 40

21-01-1824

Oenema Wytse F. te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6089

1194 blz. 26    23-12-1822

Oenema Wytze Oenes te Oldeouwer Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6251

1092

09-11-1814

Oenes Antje---- Zeilstra H. voor geleverd brood  ten dienste van Oenes Antje, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16

6251

1092

09-11-1814

Oenes Attje---- Felten(s) wegens een jaar Kamershuur ten dienste van Oenes Attje enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16

6837

1-A

18-03-1824

Oenes Berend Jans----- Douma Anske Douwes,  te Nijtap Drente, gehuwd met Oenes Berend Jans  een kwijtschelding  verleend, bereft de nalatenschap van Douma Aafke Rinzes overleden 19-08-1823 Bergum jaar 1824  (5)

6622

2151

31-12-1813

Oenes Dirk----De Maire van Ureterp heeft gedesigneerd de volgende personen als; Hoving Jan Pieters Koopmans zoon, Hazewinder Engebert Zweitzes van beroep Matroos en Aardema Jelle Jans  van beroep Boerenarbeider welke in de avond van 25 dezer bij Wytzes Tjeerd de deur hadden opengetrapt, de glazen in stukken geslagen en den man zelve mishandeld en Christiaan Hendrik, Hendriks Gabe, Harmens Dirk, Oenes Johannes en Oenes Dirk allen Varensgezellen als hebbende op die avond bij LandsheerTjalling Dirk van beroep Castelijn baldadigheiden gepleegd, den Casteleijn geslagen en ook Johannes David boereknegt enz. enz. jaar 1813 (3)

6282

737-23

07-07-1817

Oenes Douwe, Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6633

1396

09-11-1814

Oenes Haring ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)

6258

627-12

21-06-1815

Oenes Harm wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6865

1-C no. 82

24-01-1825

Oenes Jan , nummerverwisselaar voor Bloemberg Evert,  afdeling 4e bataillon Artillerie Nat. Militie  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6296

265

15-03-1820

Oenes Jochum ---- Eijck van W. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Haskerland,  Onderwerp:  Het Tractement van de  Baljuw enz., ook een staat van Credit en debet betrekkelijk de Districts Kas van haskerland over 1811  die betreffen een aantal rekeningen daarin genoemd :  Borger J. de weduwe   betreft haar rekening, wat niet beschouwt kan worden als een particuliere zaak tussen hem en de Ritmeester Aardenburg  vermits op order van de toenmalige Municipaliteit van Joure en wel Schaap Harmen L. en Liewes Murk ten dienste van het 2e regiment Cavallarien door haar man is  geleverd en verhuurd een stallinge voor 8 paarden en nog een rekening voor geleverde vervrissingen aan de Militairen bij Sytzes Jeen, Wijnsma Johannes wegens vertering door de Chandarmes,   Cornelis Ruurd wegens wagen vragten,  Harmens Heinte en Fokes Foke,Oenes Jochum , Reinders Pieter, Pieters Sierd  allen voor Wagenvragten, zij hebben allen nog geld tegoed enz.enz. enz.jaar 1820 (8)

6299

 

416-16

10-05-1821

Oenes Jochum wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)

6622

2151

31-12-1813

Oenes Johannes ----De Maire van Ureterp heeft gedesigneerd de volgende personen als; Hoving Jan Pieters Koopmans zoon, Hazewinder Engebert Zweitzes van beroep Matroos en Aardema Jelle Jans  van beroep Boerenarbeider welke in de avond van 25 dezer bij Wytzes Tjeerd de deur hadden opengetrapt, de glazen in stukken geslagen en den man zelve mishandeld en Christiaan Hendrik, Hendriks Gabe, Harmens Dirk, Oenes Johannes en Oenes Dirk allen Varensgezellen als hebbende op die avond bij LandsheerTjalling Dirk van beroep Castelijn baldadigheiden gepleegd, den Casteleijn geslagen en ook Johannes David boereknegt enz. enz. jaar 1813 (3)

6276

1102-8

18-12-1816

Oenes Lieuwe,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6296

110

29-02-1820

Oenes Reinder de erven, Onderwerp: de 1e vraag van de Gouveneur, waarom eigenlijk de hertaxatie van de Hooilanden van hem heeft moeten geschieden , antwoord van de  Grietman van Opsterland: Deze belasgtingschuldigden hebben indertijd gereclameerd over een te hoge aanslag welke request van de hand is gewezen  enz. enz. en tot taxateur is benoemd ene Vries de  Pieter Gooitzens, op de 2e vraag waarom de kosten ten laste van de Grietenij komen en niet van de eigenaar van de landen  antwoord ; omdat de landen te hoog getaxeerd waren door de belasting en dus zij de kosten moeten dragen enz. enz. jaar 1820 (2)

6623

152-154

29-12-1813

01-01-1814

Oenes Sijtze  ---- Idsinga S. P. officier bij den Regtbank van eersten aanleg te Heerenveen en zitting houdende en heeft de Deurwaarder Leeuwen van Eeuwe Lieuwes gedagvaard de pesonen Hazewindus Engbert Zweitzes, Hoving Jan Pieters, Aardema Jelle Jans en Oenes Sijtze alle wonende te Ureterp om ter Regtzitting te verschijnen  over hunne vergaande Brutaliteiten en Buitensporigheden door hun gepleegd enz.  en hij deeld mede aan de Maire van Ureterp dat hun verscheidene processen verbaal vn de 27e dezer maand door de enz. de gepleegde brutaliteiten zijn mij zeer leed enz. jaar 1813-1814 (3)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Oenes Wijtse, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Oenes Willem de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6285

1247- 137

18-12-1817

Oenes Willem de weduwe, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6286

50 / 49

18-12-1817

Oenes Wytze zijn weduwe---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809  , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen       jaar 1817 (33)

9178

86

21-01-1914

Oenkerk,  ---- Westra J. J.  de Directeur van N.V. Friesche Mij. van Vlasindustrie te Oenkerk   verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  een  vergunning om demping van een sloot langs de Rijksweg Leeuwarden Groningen    kadastraal bekend Gemeente Hardegarijp enz. , de vergunning en voorwaarden en  ook aanwezig een tekening (blauwdruk) van de situatie ter plaatse jaar 1914 (10)

8309

1097-1

05-11-1840

Oenstra Jan Arends is veroordeeld door de regtbank tot betaling van Justitie kosten waar toe hij bij vonnis is veroordeeld enz. jaar 1840 (2)

6830

18-A blz. 26

21-01-1824

Oenstra Jan te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6262

946-3

30-09-1815

Oepkes Folkert moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 18-v

17-07-1839

Oepkes J. J. te Terschelling is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8211

988-3, 6

Bladzijde 3

26-09-1839

Oepkes Joh’s te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6622

2083

16-12-1813

Oepkes Jor? De ouders van deze gevangene  die aan eene kwaardaardige Rotkoorsts heeft verzoeken om hun zoon thuis te mogen verplegen en bij genezing zal hij direct weer terug gaan naar de gevangenis  enz. jaar 1813 (4)

6262

946-3

30-09-1815

Oepkes Rommert moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6632

 

 

1252

07-10-1814

 

Oept Sierds---- Huisman Dirk Leeraar der Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente tot Nes en Hollem op de Eilande Ameland met de nedrigste eerbied doordrongen in een Smeekschrift aan de Doorlugstiste Vorst enz. een christen leeraar zijnde behorende onder de Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente tot Nes en Hollem op de Eilande Ameland wier Tractement bedragende was volgens de beroeping 335 caroli guldens en was ondertekend door Zeba Jan Heddes Scriba en Grutter Oept Sierds oud diaken enz. jaar 1814 (4)

6834

18-C

20-02-1824

Oepts Eeske---- Boer de Hendrik Jans loteling van 1824 verzoekt om vrijstelling van dienst daarvoor heeft hij nodig een certificaat van zijn broeder Boer de Homme Jans loteling van 1814 in Grouw zoon van Boer de Jan Harmens Timmerknecht te Poppingawier en  Oepts Eeske deze Boer de Homme Jans heeft zich doen vervangen door Riemersma Rein Rinnerts enz. jaar 1824 (5)

6034

395

30-05-1818

Oete Hendrik , Parapluijen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

8376

744/8

30-07-1841

Oetelaar van den Jan * Veldhoven, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

8257

74/14

43-48

21-01-1840

Oetsma Jacobus Sijmens hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

6070

424-21        25-05-1821

Oetsma R. de weduwe zij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Oetsma R. Jacobs te Marssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Oetzes Bouke staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8375

708-5_22

20-07-1841

Oever v.d. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

9184

699

05-06-1917

Oeveren van Abraham gehuwd met Gort Wilhelmina Dina  , komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9184

699

05-06-1917

Oeveren van Johannes Cornelis, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6840

36-A

blz. 28

22-04-1824

Oevering Abe de weduwe Boerin van beroep, wordt vermeld samen met 6  andere inwoners van Warstiens op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis Arrest

26-03-1824

Oevering Harmen IJ.44 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6624

316

28-02-1814

Oevering N. J. (Nolke Jurjens) ---- Palsma Andle Hendriks,  en Piersma Pieter Sierks Kerkvoogden van de Hervormde Kerk te Wirdum geven met eerbied te kennen  dat hunne Kerkvoogdij staat zeer agterlijk\en met veel schulden bezwaard is enz. ook wordt hen de agthonderd gulden geleend door den Heer Buma B. terug gevraagd en bovendien eischt Oevering N. J. (Nolke Jurjens) te Warga de somma van vijfhonderd vijftig guldens op en dat zij hunne eigendommen enz.  ook een brief ondertekend door de Floreenpligtige Ingezetenen van Wirdum betreffende de schulden en de verkoop van o.a. het Dorps Veerschip van Wirdum  jaar 1814 (6)

6382

153

16-04-1814

Oevering N. J. (Nolke Jurjens)---- Epema Jochum Brugts en de schout Oevering N. J. (Nolke Jurjens) van de Gemeente Roordahuizum meld dat Epema Jochum Brugts Huisman te Idaard tijdens het transport van 300 lasten haver naar Zwolle het ongeluk heeft gehad zijn Paard tijdens de reis te verliezen en dat er is getaxeerd dat de schade is f. 165.= en dat dit voor deze geringe boer enz. enz. jaar 1814 (2)

6626

534

20-04-1814

Oevering N. J. (Nolke Jurjens) Schout van de Gemeente Roordahuizum schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat voor eenige jaren door de leden van de Doopsgezinde Gemeente te Warga een geboorte register is opgemaakt enz. jaar 1814 (2)

6648

55

10-02-1816

Oevering N. J. (Nolke Jurjens) Schout van de gemeente Roordahuizum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de Armenvoogden van Zwaagwesteinde en van Wartena wegens het onderhoud van Jans Berber met 2 kinderen enz. jaar 1816 (1)

6633

1412

10-11-1814

Oevering N. J. (Nolke Jurjens) Schout van Roordahuizum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Predikant van de Hervormde gemeente te Roordahuizum dat een gedeelte van zijn achterstalligb Tractement door de Kerkvoogden is voldaan enz. jaar 1814 (2)

6624

222

27-01-1814

Oevering N. J. (Nolke Jurjens).---- Feenstra Pieter Wijbes, Coopman te Warga wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Oevering N. J. (Nolke Jurjens) van de Gemeente Roordahuizum bij zijn afwezigheid enz. en dat Bokma Bokke Klazes wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6405

128

14-03-1816

Oevering N. J. (Nolke Jurjens). Schout van de Gemeente Roordahuizum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)

6380

12

02-02-1814

Oevering N. J. (Nolke Jurjens)----Arends Frerik, een brief van Oevering N. J. (Nolke Jurjens)de Schout van de Gemeente Roordahuizum aan de Comissaris Generaal van Friesland :  Op uwer orde heb ik de noodige wagens en Paarden ter uwer dispositie te Leeuwarden beschikt  , doch heden verschijnd bij mij een der voerlieden die met zijn lading te Nijega is gekomen en zijne wagen is aldaar gebroken enz. enz. jaar 1814 (2)

6840

36-A

blz. 24

22-04-1824

Oevering Nolke Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 24

22-04-1824

Oevering Sijmen E. Timmerknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8383

894-5

09-09-1841

Oevering Wytse komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6645

896

08-11-1815

Offenbach J. te Middelburg wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6281

491-6

11-04-1817  

Offenga Pieter Martens  ontvangt betaling voor tractement, staat vermeld op de Rekening van het geen door en Secretaris Liquidateur vann het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (6)  dossier (17)

6424

588

25-11-1817

Offeren van Steven * 10-02-1791 Tricht wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand september 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

8285

615-2, 27,1

19-06-1840

Offerhaus H. te Makkinga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8211

988-3, 23

Bladzijde 4

26-09-1839

Offerhaus L. te Cornjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7  kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_4

20-07-1841

Offerhaus te Oosterwierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

6843

20-A

Bladzijde 8

21-05-1824

Offeringa J. A.---- Lijnden van F. G. A. B. verhuurder en Offeringa J. A. Slagter huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A

Bladzijde 6

21-05-1824

Offeringa J. A. Slagter te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6254

188-4

23-02-1815

Offeringa Take S. , Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6633

1398

09-11-1814

Offes Tijtske---- Goot v.d. Jan Brands en Tromp Age Machiels beide wonende te Balk in quqliteit van Algemene Armvoogden van den Vlekke Balk dat Offes Tijtske zij hierbij jaren te Balk woonachtig als Dienstmaagd en alzoo te Balk elders niet verjaarde is in Sloten de plaats hare geboorte zijnde en dus door de Armbezorgers van Sloten enz.  en zij bij Cramer Arjen Pijtters Mr. Schoenmaker en Jong de Eelke Offes echtelieden die een verklaring daarover ondertekend een weekgeld van 30 stuivers verdiend verder wordt genoemd Dobelman J. dat die een briefje ondertekend zou hebben waarin de armvoogden van Sloten enz. jaar 1814 (3)

6034

398

30-05-1818

Offinga Pier M. te Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Offinga Pieter 572 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Offinga Pieter 9 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6047

379

03-06-1819

Offinga Pieter M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Offinga Pieter M. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Offinga Pieter M. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9180

42

07-01-1915

Offringa Benjamin,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

9190

530

22-04-1920

Offringa O.  een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij   bedankt als  lid van het college van zetters der belastingen en  Ritsema W. benoemd als lid van het college van zetters der belastingen jaar 1920 (4)

9189

1186

09-10-1919

Offringa O. lid van het College van Zetters te Ooststellingwerf jaar 1919 (1)

6070

424-21        25-05-1821

Offringa Pieter M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.  12

27-08-1839

Offringa S. W. te Deersum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6060

480

06-07-1820

Offringa Sjuck Wytzes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Offringa Sjuk W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Offringa Sjuk Wijtzes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-21        25-05-1821

Offringa Sjuk Wijtzes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8361

434/6 sectie B, E, F.

04-05-1841

Offringa Sjuk Wijtzes te Deersum staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)

9725

Deel 2

Blz.16

00-00-1878

Offringa Willem, 1e Regiment Infanterie  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

8280

517-11, 21

lijst 2

19-05-1840

Ofringa IJ.  P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6286

50 / 49

18-12-1817

Ofringa R. W.---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809  , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen       jaar 1817 (33)

6090

30

08-01-1823

Ofveringa Grietje Cornelis---- Hoekstra Cornelis Klazes  , overleden 2 Januari 1823 te Burum , 79 jaaren oud, geboren te Surhuizum en gehuwd met Rosuma Engeltje Roelofs en zoon van Hoekstra Klaas Cornelis en Ofveringa Grietje Cornelis beide overleden hij was ingeschreven in de hoofdafd. Burgerpensioene ten bedrage van fl. enz. enz. jaar 1823 (2)

6840

36-A

blz. 18

22-04-1824

Ogeterp L. R. K?. Boer van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8093

565/6

11-07-1838

Ogteu, van Jan Willem Geb. Boulogne, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Brigadier 27-9-1836 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen 18-9-1836 Overleden te Soerabaja) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

5995

37

14-01-1815

Oijen, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

8386

939/7

22-09-1841

Oijens H.  Makelaar ,  onderwerp;   Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841  op last van zijn Majesteit enz.,  jaar 1841 (6)

8309

1105-2

07-11-1840

Oijens H. heeft samen met anderen op last van Zijne Exellentie den heer Minister van Financieen opgemaakt en uitgegeven een Prijscourant van verschillende soorten effecten en obligatien van vele landen in de wereld enz. jaar 1840 (2)

8361

410-2

27-04-1841

Oijens H. hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 met de door o.a. hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3)

8257

75/7

22-01-1840

Oijens H. hij is een beedigd Makelaar die samen met andere Makelaars een Prijs-Courant van verschillende soorten effecten heeft opgemaakt d.d. 30-12-1839 naar aanleiding van enz. jaar 1840 (5)

8364

501-5

22-05-1841

Oijens H. Makelaar hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-1841 met Binenlandse en Buitenlandse Effecten,  jaar 1841 (3)

6261

878-5

11-08-1815

Oijtters Anne, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6292

920-56

19-11-1818

Okel ….? De Corporaal van het detachement van het batt. Nationale Militie no. 1 en 3  hij heeft betaald aan de  Grietman van Achtkarspelen  voor huisvesting en voeding  van de 10e op de 11e Juli 1818 enz. jaar 1818 (5)

9725

Deel 2

Blz. 177

00-00-1897

Okema Yme, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Okkema D. J. te Goinga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8361

434/6 sectie A. – B.

04-05-1841

Okkema Durk Tjepkes staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)

6082

453

03-05-1822

Okkema Jjepke O. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.12>>

27-08-1839

Okkema O. T. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6050

659

11-09-1819

Okkema T. O.  hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 1815 opgemaakte releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten over de onevenredige aanslagen enz. jaar 1819 (7)

6038

710

22-09-1818

Okkema T. O., hij is benoemd als medetaxateur te Huizum en hij bedankt voor deze benoeming enz. jaar 1818 (1)

6048

448, 1-7 +

10, 27, 32

06-07-1819

Okkema Tjepke O. Een handgeschreven brief waar ook zijn handtekening op voorkomt. Onderwerp; de klacht dat zij als zetters  van de Gemeente Nijland hebben ingediend gegrond wordt verklaard enz. enz.  en hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz gereconstrueerd. jaar 1819 (10) hele dossier (30)

6047

379

03-06-1819

Okkema Tjepke Okkes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-21        25-05-1821

Okkema Tjepke Okkes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Okkema Tjepke Okkes te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6100

1192-18

26-11-1823

Okkema Tjepke Okkes---- Ykema Theodorus en Okkema Tjepke Okkes zij zijn als Schatters  over 1824 te IJsbrechtum gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6060

480

06-07-1820

Okkema Tjipke Okkes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6383

72

23-04-1814

Okkes Derk te Vrouwenparochie, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6039

792

27-10-1818

Okkes Fenje Alles weduwe van Hindrik,Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen Boelens F. A. te Beetsterzwaag   jaar 1818

6242

90

04-02-1814

Okkes haring te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6044

149

08-03-1819

Okkes Hendrik in leven gehuwd met Fenje Alles , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)

6242

90

04-02-1814

Okkes Jacob te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

8364

499-10-

7 - 8

23-07-1840

Okkes Mr. S.---- is  vermeld op de Staat van Betaalde Los en Lijfrenten welke in de Gem. Rekening 1833, van Stavoren zijn opgenomen, namens de Raad (Burgemeester en Wethouders) der Stad Stavoren ondertekend Sueluw S. G. samen met Okkes Mr. S.   deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22)

6242

90

04-02-1814

Okkes Sierd te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

8364

490-18

19-05-1841

Okkes W. ?.---- Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedzesz S. G. van Stavoren schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat het hem zeer verwondert en bijzonder treft eene klagte van voornoemde te moeten beantwoorden, ook aanwezig een ondertekende brief van H. F. de Jong voornoemd waarin ook wordt genoemd de Wethouder Werff v.d. S. H.  en de Wethouder Lootsma P. , Welderen van S. Baron Rengers, Avenhorn van Nauta G. A., Meinesz J.  beide als leden van het Dijkbestuur, een ander stuk wordt geschreven door de Raad der Stad Stavoren dat de Burgemeester ieder naar waarde behandeld enz. ondertekend door Werff v.d. S. H. , Visser Klaas R.,  Kooij J. E. en Okkes W. ?.  enz. jaar 1841 (21)

3662

137

09-08-1838

Okkesen Jab Jacobs Stuurman met, Rickmers H, Commandeur van het Schip de Spitsbergen jaar 1838 (2(

8375

708-5_13a

20-07-1841

Okkinga A. te Herbaijum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6395

457

13-05-1815

Okkinga Ate K. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8379

810-17

18-08-1841

Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. Slagtedijk) voor de onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen  de belanghebbende eigenaren zijn: Pars Jan Johannes te Herbaijum, Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te Herbaijum, Staag van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis Rinzes te Herbaijum, Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden Jaar 1841 (4)

8225

1253-13, 5

10-12-1839

Okkinga Okke Klases te Barradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6249

 

878

21-09-1814

Okkinga Orte K. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)

8211

988-3, 5

Bladzijde 3

26-09-1839

Okkinga S. K. te Wijnaldum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/6-5

00-00-1841

Okkinga S. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

5711

3

28-08-1902

Okma B. W. Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (32)

5674

25

18-03-1911

Okma K.---- Kampen T. te Heeg en Okma K. te Indijken gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met de motorboot “Jachtlust”  enz. enz.   (vergunning Oranje)  Jaar 1911 (1)

6082

453

03-05-1822

Okma Klaas Lolles, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

5711

3

28-08-1902

Okma Mr. ? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (32)

6418

248-A

 14e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Oksma Sake Jentjes te Langweer wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Oksma Teeke Jentjes 399 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6034

398

30-05-1818

Olantinga  Meye L.  te Workum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8376

728/7-a

26-07-1841

Olbezius?? O. B. te Sint Annaparochie, Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4)

6417

200

17-05-1817

Olchifka Catharina---- Weber Johan Ferdinand * 8 januari 1790 zoon van Weber Hendrik en Olchifka Catharina zij is geboren te Koningsbergen op enz.. in het Stamregister staat hij ingeschreven als plaatsvervanger voor Slager Jan Alberts met als bijlage het Originele Extract Nationale Militie met meerdere persoonlijke gegevens  enz. jaar 1817 (5)

8361

434/6 sectie D.

04-05-1841

Old Burger Weeshuis te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad Sneek betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5)

8361

434/6 sectie A. – B.

04-05-1841

Old Burger Weeshuis te Sneek staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)

6056

157 + d

03-03-1820

Oldeberkoop  een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3)

6046

328-36

11-05-1819

Oldeberkoop---- Diaconie van Oldeberkoop wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6046

328-36

11-05-1819

Oldeberkoop---- Kerk van Oldeberkoop wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6654

372

09-08-1816

Oldeberkoop, een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6072

565-a

13-07-1821

Oldeboorn---- Nes  de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer  Halzinga? Van hier naar Grouw en wij een nieuwe leeraar enz. enz.  verzoeken om een toelage voor enz. enz.  en de leeraar Woude van de P. J. van Oldeboorn in het Oude Huis  naar ons is  is beroepen de brief is getekend door  Bakker Cornelis , Dirks Symon, Grutter O. (Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes .  jaar 1821 (3)

6071

516

27-06-1821

Oldeboorn---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  dienende tot staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7)

9181

 

2265

30-12-1915

Oldebroek, ------ Vercomst Arthur Drukker geboren te Bailleul (Belgie) onderwerp het verbod van toegang van in staat van beleg verklaarde  gebieden, hem wordt de toegang ontzegd  en wel Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Doornspijk, Gaasterland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,  Lemsterland, Stavoren, Sloten, Amersfoort, Leusden,  Soest en Zeist, jaar 1915 (3)

6056

193

18-03-1820

Oldeholtpade aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6046

328-38

11-05-1819

Oldeholtpade---- Kerk van Blesdijke wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6046

328-39v

11-05-1819

Oldeholtpade---- Kerk van Oldeholtpade wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6056

193

18-03-1820

Oldeholtwolde aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6867

09-02-1825 31-B

Oldeholtwolde, ---- Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5)

6059

446

21-06-1820

Oldehove---- Eisveld J. Landmeter  te Groningen en Drente  betreffende het opnemen van de grenzen  van de Gemeente Oldehove  welke aan deze grietenij Kollum grensende in het gemeentehuis van Zuidhorn enz.  jaar 1820 (2)

6093

301

10-04-1823

Oldekerk, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)

6056

193

18-03-1820

Oldelamer aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6867

09-02-1825 31-B

Oldelamer, ---- Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5)

6867

14-02-1825 21-A

Oldemarkt---- Overstroming;  de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade enz. Rottum, St. Johannesga, Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee, Echten, Eesterga, Kuinre, Blankenham, Oldemarkt jaar 1825 (12)

8380

833-2

24-08-1841

Schoterland

Olden van G. te Heerenveen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 31

19-06-1840

Olden van G. te Heerenveen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Schoterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 31

22-05-1840

Olden van G. te Heerenveen, Schoterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

5986

249

05-04-1814

Oldenbarneveld J. L?. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz. genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)

9725

Deel I 

Blz. 34

00-00-1868

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 35

00-00-1869

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 42

00-00-1870

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 44

00-00-1870

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 46

00-00-1870

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 53

00-00-1872

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 55

00-00-1872

Oldenborg Egbert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

6100

1090           

05-11-1823  

Oldenburg C.  fl. 2958.33 wegens  werk aan het havenhoofd te Stavoren, hij ontvangt  betaling door de algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4)

6848

19-A

12-07-1824

Oldenburg C. Een opgave over de  Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn geconstateerd en is gedisponeerd  met bedragen enz. jaar 1824, (4).

6844

10-A

10-06-1824

Oldenburg C. hij staat op een lijst met namen (met byzonderheden) van belanghebbenden op de begroting van de provinciale begroting jaar 1824 (4)

5675

60 en 74

07-03-1918

Oldenburg H. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan onveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

8021

1020-19

09-08-1837

Oldenburg Willem Carl Heinrich  * 18-11-1804 Schwerin, Korporaal Kleedermaker in het Oost Indisch leger infantere  Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Margaretha Catharina in 1836  enz,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

8354

265/14, 286

17-03-1841

Oldenburger ?. H. Harlingen Kapitein op de De Drie Gezusters, jaar 1841

8351

191/19,286

24-02-1841

Oldenburger A. H. Harlingen Kapitein op de Gustaaf, jaar 1841

8308

1082-15

31-10-1840

Oldenburger A. H.---- Wiarda J. S. Cargadoors namens Oldenburger A. H.  Kapitein op het Nederlandsc Smakschip de Gustaaf dat het schip met bestemming Newcastle  met Vlas, Kaas enz.  verzoeke enz. jaar 1840 (3)

8225

1253-13, 1 10-12-1839

Oldenburger Bareld Freeks te Achtkarspelen wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6839

3-A

05-04-1824

Oldenburger C, ---- Haasdijk A. L.  betreft vervening en het vernieuwen van de beschoeing enz. wordt ook in genoemd, Oldenburger C.,   Brandsma W. R.,   Stuiving J ,  Houten van H.,  Hansum H., Duijf W. S., Elsinga R.,  Fortuin C. D. (7)- jaar 1824

8268

262/20, 286

14-03-1840

Oldenburger E. H. Harlingen Kapitein op de Leeuwarden, jaar 1840

8263

163/16, 286

15-02-1840

Oldenburger E. Harlingen Kapitein op de Leeuwarden, jaar 1840

9180

42

07-01-1915

Oldenburger Foppe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

8355

285/14, 286

23-03-1841

Oldenburger H. Harlingen Schipper op de Gustaaf, jaar 1841

9184

469

16-04-1917

Oldenburger Hiltje--------- Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter  hij heeft geweigerd een proces verbaal te tekenen in opdracht van de Burgemeester van Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin van Friesland, wordt ook in genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos zokomen verder in vooru zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor Veen van der Jeltje echtgenote van Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen, Tabak Jan en zijn vrouw Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske, jaar 1917 (8)

9180

642

07-04-1915

Oldenburger Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

9180

264

06-02-1915

Oldenburger Margje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1645

03-09-1915

Oldenburger Sijyske,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8313

1191/15

286

02-12-1840

Oldenburger T. H. Kapitein op de Vijf Gezusters, jaar 1840

6848

1-A

12-07-1824

Oldenburgh C. wegens kwijtschelding boete betreft zeeeinde des zuiderhavenhoofd te late oplevering, met bedragen enz. jaar 1824(5)

8047

260/4839

02-06-1837

Oldendorp  Teunis Sweres Kapitein op de Jonge Hylke Tromp, jaar 1837

6631

1114

13e blz. van kolommen

15-09-1814

Oldendorp C., Linnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

6872

06-04-1825

61-A

Oldendorp Joost---- Vies van der Fredrik Herman , Menzes Frans M. en Oldendorp Joost alle wonende te Lemmerin een brief door hen alle drie ondertekend geven te kennen dat aan hen zijn uitgereikt aanslagen der belastingen voor Grondbelasting over 1825 maar dat door de jongstleden water vloed van den 4e februari de woningen of gebouwen zodanig zijn geruineerd dat enz. jaar 1825 (6)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Oldendorp Klaas  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Oldendorp Klaas staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6631

1174

22-09-1814

Oldendorp Klaas te Sneek komt voor in een document van opgegeven personen de jare 1795 ten gevolge van den Revolutionairen tijd van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar 1814 (4)

7991

249 bijl.

50/8

14-01-1837

Oldendorp Lieuwke Makkum Schipper, jaar 1837

6262

952-14

28-09-1815

Oldendorp S. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6713

29

00-00-1823

Oldenhuis Kijmel Jan Med. Doctor en Vroedmeester te  Wolvega , jaar 1823 (2)

6045

240

13-04-1819

Olderman Geert gehuwd met Theyling Aaltje Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Groningen jaar 1818 (4)

6056

193

18-03-1820

Oldetrijne aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

8093

565/6

11-07-1838

Oldeweer Gerhardus Johannes Geb. Almelo, laatst gewoond hebbende te Wierden. Sapeur 27-12-1836 Overleden te Soerabaja,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Oldhuisen Arjen Johannes 531 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-A

1e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Oldhuizen  Arjen Joh’s * Woudsend wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6407

198-1+8-9

04-05-1816

Oldhuusen Tjerk Johannes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

5675

60 en 74

07-03-1918

Oletenburg? J. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan onveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

6418

255-B

01-06-1817

Olferein Cornelis 80  is zijn volgnummer en  Havelte zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Olferts Gosse, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6242

90

04-02-1814

Olferts Hidde te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

8021

1020-19

09-08-1837

Olffenen van Arend (Teregt) * 21-01-1807 Rotterdam, Fuseler in het Oost Indisch leger infantere  Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Palembang in 1836  enz,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6258

627-10

21-06-1815

Olger Anne de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

9183

946

03-06-1916

Oliefabriek----- Twijnstra U. , Oliefabrieken te Akkrum, een handgeschreven met de  handtekeningen van de directie verzoekt vergunning tot het maken van een overbrugging van de bermsloot op zijn  in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum sectie  enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10))

9181

1422

05-08-1915

Oliefabriek -------Woltman J. Directeur N.V. Stoomfabriek (Oliefabriek aan het water deHeerensloot te Heerenveen) verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor de aanleg van een pneumatische losinrichting over een rijksweg met een tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (10)

9188

28

03-01-1919

Oliefabrieken N.V. Twijnstra U.---- Twijnstra U. de N.V. Oliefabrieken te Akkrum ,  een aantal brieven met gedrukt briefhoofd van de fabriek.,   verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Akkrum, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (11)

8308

2086-15

01-11-1840

Olievier Alet Louws staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6842

27-C

07-05-1824

Oligem Simon Aukes Militaire staat met zijn ouders en verdere signalementen, enz. jaar 1824 (4)

9182

24

06-01-1916

Olij Jan,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

9187

1475

05-10-1918

Olij Maarten, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8375

716-3_1M

22-07-1841

Olij Sijberen 29-07-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8285

611-4

18-06-1840

Olijnjus Jantje gehuwd met Roorda Pieter Hanzes staat vermeld in een document als bedelaar te Ommerschans betreffende een staat van opzending de staat met inlichtingen en signalement is ook aanwezig met veel info zoals b.v. zijn ouders en zijn vrouw jaar 1840 (4)

8364

489-6

1+6 en 7

18-05-1841

 

Olijnsma  Jacob J. staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Olijnsma J. J. te Rijperkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 36

Bladzijde 3

26-09-1839

Olijnsma J. J. te Rijperkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8386

949/36

20-09-1841

Olijnsma J. J. Te Rijperkerk,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Olijnsma J. J. te Rijperskerk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8280

526-1, 36

1, 2

22-05-1840

Olijnsma J. J. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Olijnsma K. K. te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6626

487  blz. 14

07-04-1814

Olijnsma Klaas Cornelis wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6027

689

04-10-1817

Olijnsma Willem Jans schoolonderwijzer  te Augustinusga  hij kan deze post wegens ouderdom en lichaamsgebreken niet meer enz. enz. jaar 1814 (1)

6864

26/1-C, 48

07-01-1825

Olijnsma Willem Jans te Barradeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

8211

988-3, 36

Bladzijde 3

26-09-1839

Olijnstra J. J. te Rijperkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8096

 

624/2

31-01-1838

Olijslager Leopold Geb. Sittard, laatst gewoond hebbende te Sittard. Jager 27-2-1837 Overleden te Salatiga (Semarang) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)

6872

01-04-1825

43-A/5

Olingies S. ---- Bakker C. W., Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B.  en Burgerhof W. alle te Harlingen onderwerp; hun requesten,  zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.  en Vellinga Wijbren G.  onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz. tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief of hij (Bakker C. W) met voorspraak of getuigschrift van de heeren Rodenhuis P,  Zielstra D. J., Rodenhuis Y.,  Olingies S., Rook de A., Miedema J., Popta J. en Blok K.  enz. enz  jaar 1825 (5)

6277

30-7

09-01-1817

Olingins Sijbe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8280

525-A, 2

31-47

16-05-1840

Olingius Abrahams hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)

3700

34-A

05-02-1835

Olingius Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (5)

8211

988-3, 40 Bladzijde 2 26-09-1839

Olingius H te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

Olingius H. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

Olingius H. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Olingius H. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/40

20-09-1841

Olingius H. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6064

 

845

28-11-1820

Olingius Hette Petrus  van beroep kooltjer te Arum, hij krijgt een deurwaarder aan de deur wegens een schuld van fl. 26,24 aan de belastng over zijn bouwland grenzend te Oosten,  Houtsma Evert Ottes en ten Zuiden Blanksma Pieter en ten Westen de kerk te Arum en ten Noorden  de erven Eeringa Scholte Hommes links  enz. enz. jaar 1820 (1)

6073

632

06-08-1821

Olingius Hette Petrus te Arum wonende, hij heeft zijn aanslag der belastingen niet voldaan  ondanks het dwangbevel van 7 juli j.l.  door de deurwsaarder Donker J. R. te Bolsward wonende hij heeft nog 3 dagen de tij enz. enz.  maar er is beslag gelegd op een aantal spullen die genoemd worden in dit stuk enz. jaar 1821 (2)

6300

82

08-02-1822

Olingius Hette Petrus te Arum, dat hij niet voldaan heeft zijn verschuldigde Dijkslasten  van acht Pondematen Bouwland gelegen onder de Dorpe Arum enz. enz. jaar 1822 (1)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Olingius M. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

526-1, 40,2

22-05-1840

Olingus H. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 40 Bladzijde 1 26-09-1839

Olinjus H. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6411

362+373

24-10-1861

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de declaratie van het 1000 Lb geleverde Buskruit ten behoeve van de belegering van Delfzijl  tevens een ondertekende brief Gouverneur van Groningen enz van de jaar 1816 (13)

6411

364

02-11-1861

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de heer Sierdsma  D. J.  Commandant der dienstdoende Schutterij  binnen Harlingen  derwelke wij de Minister van Binnenlandsche zaken enz. en een ondertekende brief van Rodenhuis Bouwe  en Ruitinga Johannes  W. enz. jaar 1816 (3)

6411

368

05-11-1861

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)

6411

380

18-11-1861

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)

6411

381

18-11-1861

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken  waarin vermeld Claasen Sipke dat hij aan ’s Lands Kofschip de Jonge Pieter in den jare  1794 gestationeerd is geweest voor Delfzijl  tevens een document ondertekend door Spoelstra B. Solliciteur enz. jaar 1816 (2)

6412

393

21-12-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Siersma D. J.  aan Z.M. de Koning ontslag heeft gevraagd van de Post van Capitein der Schutterij van Harlingen  wegens het onaangename hetwelke de heer is aangedaan in de overdragt van het Commando aan de Heere Tjallingii T. Pz. enz. jaar 1816 (1)

6412

407

09-12-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Steenderen van Andries Schutter, beschuldigd is  wegens zonder permissie weg te blijven  en een dagvaarding van de Krijgsraad enz. gezien de verklaring van zijn Capitein Rodenhuis B. enz. het complete vonnis is aanwezig ondertekend door de President van de Krijgsraad Siersma O. S. en de secretaris Siersma S. ook Siersma J. Secretaris ondertekend jaar 1816 (13)

6410

345         06-10-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van  de Stad Harlingen en Blok K ter Ordonnantie  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door het ontslag van Rodenhuis Pieter  thans geplaatst de Heeren Posthuma en Pettinga  verder genoemd Ruitinga Johannes die enz. jaar 1816 (1)

6642

665

03-08-1815

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Wijbrens Pieter en Sijbrens Age beideSchuit Schippers zich beklagende wegens de van hun afgevorderde en reeds betaalde retribitien enz. jaar  1815 (2)

6669

415-f

23-10-1817

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van Harlingen (treed af in het jaar 1819) staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6396

615

23-06-1815

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van Harlingen en heeft de eer om onder geleide van Somer Oepke ter examinatie als Rijder voor de Spoustrein op te zenden Wierda Leendert Jans enz. jaar 1815 (1)

6396

619D

23-06-1815

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van Harlingen betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6397

646

04-07-1815

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van Harlingen dat Hannema Jacobus deze uit beschuldiging  verder genoemd de heer Esta ook staat de naam Rodenhuis namens de Comm. enz. er onder, enz. jaar 1815 (2)

6405

122

04-03-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester en de Secretaris Blok K. S. van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request van Boer de Bauke Freerks dat zijn zoon  Boer de Freerk Baukes en zou geboren zijn in het jaar 1797 maar na onderzoek blijkt dat uit het Doopboek dat hij geboren is op 20 januari 1876 endat hij dus uit onwetendheid een nummer heeft geloot voor de Militie enz. jaar 1816 (2)

6403

16

09-01-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de dienstdoende Schutterij op grond van het enz. op heden is beeedigd dog egter de Capt. Commandant Rodenhuis P. heeft hierin gedifficulteerd en tot bekomeing van zijn ontslag enz. jaar 1816 (1)

6404

48

01-02-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin hij vermeld dat de de Krijgsraad zijn zoon als Schutter met inventatie om binnen 8 dagen enz. en dat mijn zoon in Amsterdam geplaatst onder een Keur Compagnie  en daaraan niet heeft willen voldoen en de stad verlaten  enz. jaar 1816 (3)

6404

76

15-2-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken  enz. mede ondertekend ter orde..Blok K. enz. jaar 1816 (1)

6404

86

14-02-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken  dat zij berigt van de Burgemeester Marle van H. W.  van Deventer  te hebben ontvangen enz. mede ondertekend ter ordonnantie.Blok K. secretaris enz. jaar 1816 (11)

6407

193

29-04-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat benoemd zijn de heer Agema Johannes en Popta Pieter tot enz. jaar 1816 (2)

6408

289

02-08-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat i.p.v. de heer Agema Johannes  de heer  Postma tot 1e Luitenant voorgedragen wordt enz. jaar 1816 (2)

6408

301

26-08-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tjallingii  Tjalling Jz. is benoemd tot Luitenant Collonel van de Rustende Schutterij in t’Militie Canton Harlingen en Franeker maar de huidige commandant verklaart niets met hem enz.  verder vermeld Siersma ….? fungerend Commandant der dienstdoende Schutterij te Harlingen verklarende het commanda aan de heer Tjallingii  Tjalling Jz. over te dragen enz. jaar 1816 (2)

6408

307

27-08-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jong de Pieter Piebes door hem niet kan worden opgegeven enz. jaar 1816 (2)

6408

308

26-08-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Koger Jan Jansen, Hilles M. en  Taele Jan Jans, Beer de Bauke, Jacobs Michiel  en Swart de Rein enz. jaar 1816 (1)

6408

315

31-08-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (7)

6409

320

05-09-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door het ontslag van Rodenhuis Pieter ten zijnde geplaatst de Heeren Posthuma en de Haas enz. jaar 1816 (1)

6409

327C

18-09-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)

6396

561

08-06-1815

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met terugzending van het rekeste (is aanwezig en ondertekend door de advocaat Overveldt van S. J. ) van Blom Dirk Wijtzes dat hij is  Blomaangesteld tot Plolitie of Stads Major in plaats van wijlen Blom Wijtze Dirks zijn vader en Bakker Thomas Baukes  is volstrekts ongeschikt enz. jaar 1815 (6)

6642

660

13-08-1815

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Krankzinnige Poppes Abel zijn onderhoud enz. jaar  1815 (1)

6648

57

10-02-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Stads Secretaris Blok Klaas is benoemd tot Lid van den Raad enz. jaar 1816 (1)

6651

203

29-04-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de aanstelling van Blok K. (hij ondertekend ook) tot Secretaris dezer stad wegens een vacature en door het overlijden van Houtsma Jan W. worden voorgedragen Veen van der J. L. en Vink Menno enz. jaar 1816 (2)

6633

1408

17-11-1814

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ----Stok van der Jurrien Okkes, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat geeft hij met verschuldigde eerbied te kennen als  burger der stad Harlingen en in 1794  jong gehuwd toen Molenaarsknecht, betreft bezwaar tegen contributie betalen, en aanklacht wegens oproerkraaier ook tegen zijn vader Okke Jurriaans van der Stok komt ook in voor de Landing van de Engelsen op den Helder en Texel in 1799 enz. enz. , Ook zit hierbij  een aantal verklaringen dat Jurrien Okkes van der Stok, Schipper van beroep altijd een man is van zedelijk rustig en IJverig gedrag, ondertekend door Y Rodenhuis, A. Binksma, Olinjus J. H. (Jouke Hendriks), D. C. Zijlstra en Menno Vink, Roseboom P?,  Hooft van  J. ?. R., Rodenhuis P., Blik K. ?, Jaar 1814 (9)

6383

93   

23-04-1814

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6403

32

18-01-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks). Burgemeester van de Stad Harlingen  en Conradi A. J. ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Rasschen Albertus thans fungerende Auditeur  en Jacobi Jacob  zijn bij de Schtterij benoemd enz. jaar 1816 (1)

6407

199

04-05-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks). Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K Secretrais  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. ookm een Brief van de Raad van de Stad van Deventer met onduidelijke handtekeningen jaar 1816 (6)

6009

163-1,4.

09-03-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks).---- Greidanus Petrus Rector Latijnsche school te Harlingen een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers aan den Latijnsche Scholen van Harlingen ondertekend door de Burgemeester Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) der stad  jaar 1816 (2)

6410

353

07-10-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks).---- Steenderen van Andries Onderwijzer der Jeugd en Schutter ondertekend een brief aan de  Minister van Binnenlandsche zaken betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert 1809 Fransch en nederlandsch Onderwijzer te harlingen en beedigd vertaler dat hij door de Krijgsraad enz.  maar dat hij vind wegens incompetentie van de Krijgsraad enz. verder ondertekende Broodkorf  Johannes van beroep Tamboer en Bode bij de Krijgsraad van de Schutterij te Harlingen enz. en  tevens ondertekend Baschen Albertus Auditeur bij de dienstdoende schutterij te Harlingen en verder ondertekenen Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester der Stad en Blok K. secretaris der stad enz. jaar 1816 (7)

6009

162

08-03-1816

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks).---- Wentholt Ludolph Reinier, overleden ontvanger te Harlingen, een procesverbaal van Verificatie en overgifte der cassa enz. van de ontvangst van belastingen van Harlingen  ten huize van de overledene aan de nieuw aangestelde Ontvanger der Belastingen de heer Lambsma Simon  dit stuk is ondertekend door Lambsma, de controleur der belastingen Spree S., Wentholt J. H?. de weduwe  en  Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van Franeker jaar 1816 (3)

6394

338

18-04-1815

Olinjus J. H. (Jouke Hendriks)----Siersma Doeke hij wordt voorgedragen door Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) in naam van de President Burgemeester die afwezig is als Capitein bij de Schutterij van Harlingen enz. jaar 1815 (2)

6243

191-8

06-03-1814

Olinjus J. H. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6420

371

22-08-1817

Olinjus J. H.---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dubblinga Daniel opgeschrevene der Nat. Mil. van den dienst is vrijgesteld uit hoofde van de Buitenlandsche Zeevaart en door het overlijden van zijn vader voor zijn moeder als onmisbaar is.volgens de verklaring van Feersma Jan onder ede afgelegd en door hem ondertekend (=aanwezig) verder ondertekend door Olinjus J. H. President Burgemeester van de Stad Harlingen enz. jaar 1817 (7)

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Olinjus Jouke wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6646

957 lijst 6

20-12-1815

Olinjus Jouke wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-A             

05-01-1816

Olinjus Jouke wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1816 (8) 

6647

6-A             

05-01-1816

Olinjus Jouke wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (8) 

6683

2 deel 1, 10

04-01-1819

Olinjus P. J. Z. (Philippus Johannes Zwart) Predikant te Wommels tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 15

04-01-1819

Olinjus P. J. Z. (Philippus Johannes Zwart) te Wommels wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8371

635/3

00-00-1841

Olivier  Sipke Tietes Erfgezetene te Dronrijp een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp; verzoek tot aanstelling als Zetter i.p.v. Riemersma Hans W. jaar 1841 (2)

6251

1073

30-10-1814

Olivier  Tiete, Hij tekent als Gemeenteraadslid  van Westdongeradeel het volgende document: hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6242

62                   01-02-1814

Olivier ….? ---- Woudsend, Onderwerp de verhuur van den Dorpsherberg  de voorwaarden gechargeerd door de heer Olivier van het Arr. Sneek enz. jaar 1814 (1)

6087

996

25-10-1822

Olivier ….?----Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar tegen het releve van landen van 1821  en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz.  jaar 1822  (7)  (dossier 25)

6284

1119-27

03-06-1817

Olivier Alef Louws , Poelstra Sjouke Jans,  Looxma Age,   Teitsma Sybren Jans , Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e januari 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz.  zij ondertekenen deze stukken ook jaar 1817 (1) dossier (36)

8210

958/2 211

Bladz. 9>>

17-09-1839

Olivier B. T. te Waaxens vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten e verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6044

149

08-03-1819

Olivier Baukje Alefs, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)

6038

716

24-09-1818

Olivier Boukje Alefs Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3)

8201

785/9

Bladz.  1

07-05-1839

Olivier en Comp. vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6060

480

06-07-1820

Olivier F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Olivier Frans de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6623

207

31-10-1813

Olivier Frans zijn weduwe staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Olivier Freerk Franzes te Leeuwarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8356

316-8

01-04-1841

Olivier Gerben Sipkes Landbouwer te Dronrijp het betreft het uitreiken van een jonge Merrie Veulen om gedekt te worden en mag gedekt worden  door de 7 jarige Hengst van Zee van der Rein Douwes te St. Anna Parochie enz. jaar 1841 (4)

8210

958/2 211

Bladz.  7

17-09-1839

Olivier H. L. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Olivier Hendrikus, 321 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6013

448, 54/55

17-07-1816

Olivier J. A. hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

6026

649

23-09-1817

Olivier J. A. Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4)

6082

453

03-05-1822

Olivier J. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6048

 471

15-07-1819

Olivier J. T.  Benoemd tot plaatsvervanger van het Vredegerecht van Dronrijp i.p.v.  Vegelin  van Claerbergen P. A. C. die eervol ontslag heeft gekregen enz. enz. jaar 1819 (3)

6078

95-3

25-01-1822

Olivier Jan Roelofs te Holwert, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Holwert , enz. enz. jaar 1822 (2)

6089

1194 blz. 3     23-12-1822

Olivier Jan Rorelofs Landbouwer onderHolwert Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

9181

1645

03-09-1915

Olivier Joeke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8375

708-5_23a-v

20-07-1841

Olivier K. te Jelsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6397

670

15-06-1815

Olivier Kapitein 7e Batt. Infanteri van Linie Z.N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

9180

42

07-01-1915

Olivier Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6047

379

03-06-1819

Olivier l. A.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Olivier L. A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Olivier L. A. Te Marrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6069

 

342, 12

28-04-1821

Olivier L. hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van Leeuwarderadeel nagenoemd document; de  Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)

6624

242

09-02-1814

Olivier L. L.---- Hoekstra J. K. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van de Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet eenparigheid besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz.  en opgedragen aan de volgende personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en Ronda Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie daar) jaar 1814 (7)

6424

641C

17-12-1817

Olivier L. L.---- Schwartzenberg en Hohenlansberg  Georg Frederik  Baron thoe,Grietman van Menaldumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Olivier L. L.  te Beetgum Luitenant bij de Compagnie1e Mil. Distr.  Verhinderd is enz. jaar 1817 (1)

6402

 

922-1+ 8

09-12-1815

Olivier L. L. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6830

20-C

16-01-1824

Olivier L. L. staat vermeld in een ondertekend document van de Militie Commissaris Wenckebach C. H. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de staat van Officieren van de Rustende Schutterijen in Vriesland met vermelding van Rang, bij welke Schutterij en voormalige en tegenwoordige woonplaats enz. jaar 1824 (8)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Olivier L. L. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6060

480

06-07-1820

Olivier Laurens L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Olivier Laurens L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Olivier Laurens L. te Jelzum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8308

2086-15

01-11-1840

Olivier Lieukje staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8350

175/27-15

21-02-1841

Olivier Louis Alefs Dijkgraaf en ondertekend dit document en wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Zeedijksbestuur van Ferwerderadeel ,  jaar 1841 (6)

6070

424-21        25-05-1821

Olivier Lourens hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6249

 

862

13-09-1814

Olivier Lourens---- Houth Louisa Philippine weduwe van Vrolijk Gerard wonende te Amsterdam thans present te Leeuwarden voor ¼ deselve als gelastigde van haren broeder Houth Frederik Maurits Parcher Luitenant bij de Infanterie der verenigde Nederlanden en voor ¼ Wageningen van Gerardus wegens zijne huisvrouw Houth Elisabeth Maria wonende te Leeuwarden voor ½  tezamen erfgenamen van Vrouwe Baronnesse van Doys Douariere de Lanoij van eenige vastigheden te Jelsum enz. verder genoemd  Hoekstra Sybe, Johannes en Atse en Olivier Lourens alle eigenaren en gebruikers van meer dan hondert pondematen lands enz. jaar 1814 (2)

6047

379

03-06-1819

Olivier Lourens L. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6276

1102-4

18-12-1816

Olivier Louw   moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Olivier Louw Alefs staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6089

1194 blz. 2        23-12-1822

Olivier Louw Alefs te Marrum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Olivier Louw Alefs wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 11

19-04-1841

Olivier Louw Alefs wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6100

1215-2

29-11-1823

Olivier Louw Alefs,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Marrum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6082

453

03-05-1822

Olivier Louw Alofs, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6078

95-2

25-01-1822

Olivier Louw Hefts te Marrum, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der  belastingen over 1822 te zullen continueren in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2)

6038

716

24-09-1818

Olivier LouwAlefs Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3)

6034

398

30-05-1818

Olivier Pieter L. te Dronrijp hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6034

398

30-05-1818

Olivier R. L.te Holwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-21        25-05-1821

Olivier S. T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8206

882/7, 129

28-08-1839

Olivier Sioke Tietes te Dronrijp wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5)

6264

1149- 4

21-11-1815

Olivier Sipke Pieters komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6848

1-A

13-07-1824

Olivier Sipke Tiedes----- Huber Lambertus Johannes, Notaris te Sneek..Onderwerp Voordracht tot benoeming als Vrederechter in het Kanton Dronrijp, met op en aanmerkingen en bedenkingen worden ook in genoemd, Gratama Hendrik, Hylaridus Wierd Pieters, en Olivier Sipke Tiedes te Dronrijp, jaar 1824 (5)

8356

316-8

01-04-1841

Olivier Sipke Tietes het betreft het uitreiken van een jonge Merrie Veulen om gedekt te worden en mag gedekt worden  door desselfs Hengst enz. jaar 1841 (4)

8308

1079-11

31-10-1840

Olivier Sipke Tietes Landbouwer en Hengstehouder  te Dronrijp dat zijn Bruine Hengst op 10 augustus afgekeurd is geworden en op de 15e dezer gesneden is door  Roorda A. S. van beroep Kastelein te Leeuwarden enz. jaar 1840 (7)

6046

345

19-05-1819

Olivier Sipke Tietes, 35 jaar, Hij staat op een document als candidaat voor de post van Plaatsvervangend Vrederechter in het Canton Dronrijp i.p.v.  de heer Vegelin van Claerbergen A. E.  ook  E. A. jaar 1819 (2)

6038

716

24-09-1818

Olivier Sybren Alefs Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3)

6044

149

08-03-1819

Olivier Sybren Alefs, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)

6070

424-21        25-05-1821

Olivier T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Olivier T.te Trenaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Olivier Tiete  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Olivier Tiete , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Olivier Tiete L.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Olivier Tiete L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Olivier Tiete L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-21        25-05-1821

Olivier Tiete L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Olivier Tiete, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6044

149

08-03-1819

Olivier Trijntje Alefs gehuwd met Boersma Sybren Hoites, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)

6038

716

24-09-1818

Olivier Trijntje Alefs Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3)

6624

276

17-02-1814

Olivier W---- Althuis van S. Klerk en Amamensis der Gemeente Lemmer heeft aan de de Commissaris Generaal van het departement Sneek Olivier W.  eenige Excessen door de Armvoogden in de Gemeente Lemmer tegen de Heer Rengers L. J. J.  (die gelast is de functie van Maire provisioneel waar te nemen) gepleegd van dewelk een proces verbaal (is ook aanwezig) is opgemaakt enz. verder staan in het Proces verbaal vermeld de Algemeene Armvoogden de Personen Koe de Gerrijt Jurjens en Hoeksma Feike Hylkes gekomen aan het huis van Rengers vergezeld van een grote menigte Armen en Galimenteerden en hebben met veel drift geld tot de bedeling enz. (zie ook document 270) jaar 1814 (3)

6624

270

14-02-1814

Olivier W.  ---- Althuis van S. Griffier der Marie in de Gemeente Lemmer heeft bij de Heer Rengers L. J. J.  overgedragen alle de boeken en papieren wordt vermeld in een document ondertekend door de Commissaris Generaal van het departement Sneek Olivier W.  enz. jaar 1814 (1)

6400

 

842       

21-10-1815

Olivier W.  ---- Hingst van J. G. Sergeant Sergeant van de Wagt het bleek als dat ik toen  Commandant van de Wagt was er geen andere superieur dan de Luitenant van de Wagt men hadde drie posten en wierden op het uur afgelost enz. de President van de Krijgsraad vraag waartom heeft u de Heer Capitain Beyma zoo brutaal bejegend  waarop ik zeide dat heb ik niet gedaan  en de navolgende waren daarbij aanwezig  Buwma A.  Capitain bij de 1e Compagnie, Wiggers T. Capitain bij de 3e Compagnie, Brunger K. 1e Luitenant bij de 5e Compagnie,  Wiersma S.  2e Luitenant bij de 6e Compagnie en mijnheer Eisma Luitenant Kwartiermeester

6636

105

30-01-1815

Olivier W.  Commissaris in het Arrondissement van Sneek  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de fijne Duitsche Bollen bij de Bakker Stellingwerf  P. A.  in gewicht goed en in quqliteit redelijk zijn bevonden en mededeelde dat hij deze bollen viwer a vijf duiten onder de zetting verkocht enz. jaar 1815 (1)

6636

110

30-01-1815

Olivier W.  Commissaris in het Arrondissement van Sneek  ondertekend bij absentie van deselve een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Israeliten wonende te Sneek  dat zij door den deurwaarder enz.  betreffende een verkeerde aanslag van Freda (Frida?) Aron welke reeds te Amsterdam  reeds deze had voldaan enz. jaar 1815 (3)

6396

537

29-05-1815

Olivier W. (Willem) ---- Haga Bauke oud 28 jaren, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland hij heeft zich op 6 april schriftelijk aan de Burgemeesteren der Stad Sneek aangeboden om in de Compagnie Infanterie welke in de Gemeente Sneek zou worden opgerigt van de aanbieding nu onder reserve dat hij nl is gehuwd en heeft 2 kinderen , Praktiseerd als plaatsvervangend regter voor de Regtbank van eersten aanleg te Sneek en dit is zijn enigste middel van bestaan enz.voor  verder komen in de aanbiedingsbrief ondertekend door Olivier W. (Willem) President Burgemeester van Sneek voor;  Verweij Isaac oud 38 jaar,   Hijlekama van Bavius Anthonius oud 33 jaar, Limburg Stirum Albert Dominicus oud 27 jaren, Jonge de Marinus Johannes oud 34 jaren, Haafkens Hendrik oud 40 jaren  jaar 1815 (7)

5994

1011

14-12-1814

Olivier W. (Willem)  President Burgemeester van Sneek ondertekend een document wordt genoemd in>> Teitsma J. K. ontvanger Generaal te Leeuwarden, hij wordt genoemd in een document ondertekend door de Schout van Sint Jacobi Parochie Wassenaar K. A. met als onderwerp het overstorten van geld, jaar 1814 (3)

6625

345

02-03-1814

Olivier W. (Willem) ---- Wiersma Notaris J. J. wonende te Sneek het betreft een document over de verhuringe van vastigheden behorende aan de kerk van de dorp Grauw gechargeerd door de heer Olivier W.  enz. jaar 1814 (2)

6629

842

01-07-1814

Olivier W. (Willem) als Burgemeester benoemd voor de Stad Sneek wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6405

141

22-03-1816

Olivier W. (Willem) Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request  (aanwezig en ondertekend door de solliciteur Spoelstra B.) van Stam Wijtze 1e Luitenant bij de Schutterij te Sneek verzoekende uit die betrekking ontslagen te worden omdat hij een Eekmolen heeft enz. jaar 1816 (3)

6405

142

22-03-1816

Olivier W. (Willem) Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request  van Houwink Coenraad K oopman te Sneek en Luitenant bij de Schutterij te Sneek verzoekende uit die betrekking ontslagen te worden omdat hij een enz. jaar 1816 (1)

6394

218

30-03-1815

Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij Nagel Gerrit Johannes  en Gorcum van Willem gelast zich dadelijk op marsch naar hun Corps te begeven  en Moorema Dirk Doekes bevind zig niet in Sneek enz. jaar 1815 (1)

6394

270

08-04-1815

Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat Verweij J. S., Hijlekema van B. A., Limburg Styrum van A. D., Jonge de M. J., Haga B. en Haafkens H. zij hebben alle 6 schriftelijk aangeboden zig in te schrijven als Leden de Compagnie Infanterie om vervolgens het beleg van Delfzijl te dienen enz. jaar 1815 (2)

6669

415-d

29-10-1817

Olivier W. (Willem) Burgemeester van Sneek (treed af 2 januari 1820) staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6009

163, 1 en 5

09-03-1816

Olivier W. (Willem)---- Druten van Johan,  Rector Latijnsche school te Sneek  een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers aan den Latijnsche Scholen van Sneek ondertekend door de Burgemeester Olivier W. (Willem) der stad jaar 1816 (2)

6397

688B

08-07-1815

Olivier W. (Willem) President Burgemeester der Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken betreffende  dat in zijn stad ten hoogstens agt honderd tot duizend manschappen gehuisvest kunnen worden en ongeveer 200 paarden enz. jaar 1815 (1)

6401

 

889-2

27-11-1815

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland Vriesland betreffende  Militaire zaken waarin vermeld de kleding van de Schutterij  enz. jaar 1815  (2)

6396

619G

23-06-1815

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6397

651E

03-07-1815

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kosten van de kleding van de Officieren en Schutters met staten enz. jaar 1815 (2)

6401

 

871-G

25-09-1815

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken  de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (2)

6402

 

917

08-12-1815

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat alle overcomplete Trommen  bij de Schutterij zullen ingetrokken worden enz. jaar 1815 (1)

6411

365

02-11-1861

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (2)

6411

370

08-11-1861

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Meurs Wicher (Mr.) wordt voorgedragen als Auditeur Militair alhier enz. jaar 1816 (2)

6411

378

15-11-1861

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat de Heer Houwink C.  het Honorabel ontslag  als 1e Luitenant  en dat hij als voordragt ter vervulling van deze  vacature voordraagt eerstgenoemde enz. jaar 1816 (3)

6648

50-D

22-01-1816

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad  Cuiper Johannes oud 44 jaar, Warten Willem Georg 30 jaar, Cate ten IJzak 60 jaar en Napjus Haije 41 jaar en door het overlijden van Gonggrijp Tjalling en wijlen Bloemenwas P. H. enz. jaar 1816 (1)

6397

683

24-07-1815

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (1)

6396

592

14-06-1815

Olivier W. (Willem) President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken, de het goedmaken van de kosten van de kleding aan de Schutterij enz. jaar 1815 (3)

6077

982, 1, 5-8

10-12-1821

Olivier W. (Willem), Attema A. G., Warren W. G., Napjus H., Buwalda van Haga A., Noyon T.leden van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een contract van aanbesteding met Cambach Poulus te Sneek bereffende de levering der benodigdheden tot onderhoud der gevangenen er wordt vermeld in de vorm van een Menu wat de gevangenen dagelijks te eten krijgen wat hij moet leveren enz. jaar 1821 (5)

5991

683

02-09-1814

Olivier W. (Willem), Koopman te Sneek  een handgeschreven brief met zijn handtekening,  Onderwerp; dat hij zijn vijftigjarige negotie in Tabak onder het Franse Bestuur heeft moeten laten stilstaan, en dat met de gelukige omwending hij zijn negotie in Tabak weer begonnen is  en hij zig door de willekeurige  handelswijze van de directeur van enz. enz. jaar 1814 (2)

6404

82

17-02-1816

Olivier W. (Willem). Burgemeester van   ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat eene Boonstra Jetske weduwe van  Nagel Johannes dat haar eenige zoon Nagel Gerrit Johannes bij de loting van de Landmilitie en dat enz. jaar 1816 (2)

6394

324

17-04-1815

Olivier W. (Willem).---- Rienstra Petrus tot 2e Luitenant voor de 2e Compagnie hij wordt in voornoemde functie voorgedragen door de President Burgemeester van Sneek Olivier W. (Willem) die de brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar  Doopsgezind Predikant 1815 (2)

6405

136

15-03-1816

Olivier W. (Willem)----Houwink Coenraad K oopman te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij in de jare 1814 gedesigneerd zijnde tot Schutter bij de Schutterij te Sneek  en benoemd tot eerste Luitenant maar vanwege al zijn particuliere belangens hij zig van de Wapendienst wil onttrekken enz. deze brief is tevens ondertekend door Spoelstra B. en Olivier W. (Willem) Burgemeester van  Sneek enz. jaar 1816 (3)

6088

1054

09-11-1822

Olivier W. bericht in een brief met zijn handtekening dat de schrijflonen zijn ontvangen voor de gevangenhuizen te Sneek jaar 1822 (1)

6421

403C

09-09-1817

Olivier W. Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Schutters enz. jaar 1817 (1)

6394

383

22-04-1815

Olivier W. Collonel van het Batt Landstorm  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij een verzoek heeft van Kuipers Hidde Yzaks Kapitein van het 5e Compagnie van het 5e Bataillon verzoekt om aangevoerde redenen ontslag enz. enz. jaar 1815 (1)

6394

384

22-04-1815

Olivier W. Collonel van het Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de voordracht van Kingma H. M. als Luitenant Colonel van het 5e Batt. Landstorm enz. jaar 1815 (1)

6394

387

25-04-1815

Olivier W. Collonel van het Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de voordracht van de Chirurgijn Majoor of Onder Adjudant dat niemand tegen is, Bruinsma P. G. en Steffinga G. K.  enz. jaar 1815 (1)

6626

472

07-04-1814

Olivier W. Commissaris van Sneek geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat Koe de G. van beroep Schipper varende van de Lemmer op Sneek v.v.  heeft geweigerd te vervoeren eenige stukken en verzoekt dan ook de nodige orde orde te stellen enz. jaar 1814 (1)

6633

1378

29-11-1814

Olivier W. gechargeerd wegens afwezig heid van de Commissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat het request van Bartles Jacob Mr. Grofsmid te Arum dat hij volgens de Schout als zijn post als IJkmeester nimmer werkzaam is geweest en dat aanspraak op deze post kan maken is Bakker Sijmon Pieters oud 39 jaar Bode  te Arum   en Aukema Paulus Feikes 42 jaren oud Mr. Verwer en Glazenmaker weduwnaar met 4 nog jonge kinderen te Pingjum en Nauta Pieter Durks 44 jaar oud Arbeider te Arum zijnde bezwaard met een huisgezin van agt kinderen enz. jaar 1814 (2)

6633

1358

03-11-1814

Olivier W. gechargeerd wegens afwezig heid van deCommissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat Meijer Nicolaas Notaris te Bolsward wordt voorgedragen voor de post van Secretaris van Sneek i.p.v. Schottanus E. die benoemd is als ontvanger der enz. jaar 1814 (1)

6633

1393

10-11-1814

Olivier W. gechargeerd wegens afwezigheid van de Commissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met terugzending van het requeste van de Heer Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) Burgemeester der Stad Sloten en dat de aangevoerde redenen niet ongegrond zijn en dat Visser R. J. (Ruurd Jacobs) weinig geschikt is tot President Burgemeester van Sloten door desselfs al te grote slapheid enz.verder genoemd de Heer Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) Schipper op Amsterdam thans 2e Burgemeester van Sloten enz. jaar 1814 (2)

6090

84

27-01-1823

Olivier W.---- Gevangenissen te Sneek, Onderwerp: Contract van aanbesteding der benodigdheden tot onderhoud der gevangenen te Sneek gedurende het 1e kwaraal 1823 aangegaan door hier voorgenoemde lid van College van regenten enz. jaar 1823 (4)

6001

629

06-07-1815

Olivier W. hij ondertekend als President van het Collegie van regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een aanbesteding van goederen waaruit\een aardig beeld gevormd kan worden wat de gevangenen dagelijks te eten kregen  want de ingredieenten werden per dag vermeld. Jaar 1815 (4)

6631

1076

02-09-1814

Olivier W. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6007

5

01-01-1816

Olivier W. lid van de raad der Gevangenhuizen te Sneek aanwezig in het Arresthuis aldaar,  met als onderwerp de Aanbesteding van Brood, Aardappelen, Vleesch enz. enz. (er wordt een compleet weekmenu vermeld voor de gevangenen) jaar 1815 (7)

6393

173

16-03-1815

Olivier W. Luitenant Collonel van den 3e Bat.  Landstorm in het Arrondissement van Sneek ondertekend een document betreffende de vervulling van een aantal vacatures wegens het overlijden van de Heer Bonnema Oepke E. Adjudant stelt voor die vacature de heer Bakker G. M. (Geugjen Murray) Schout der Gemeente Arum, tot Chirurgijn de Heer Bruinsma P. G. Chirurgijn te Witmarssum en tot Onder Adjudant Siffinga Geb. K. enz. jaar 1815 (1)

6393

174

16-03-1815

Olivier W. Luitenant Collonel van den Landstorm in het Arrondissement van Sneek ondertekend een document betreffende de voordracht van de Heer Kingma Hylke Martens Kapitein van de 3e Comp. te Makkum enz. jaar 1815 (1)

6396

570

10-06-1815

Olivier W. namens de afwezige Collonel van de Landstorm te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het betreft de voordragt van Plaats van der Volkert als Chirurgijn Majoor enz. jaar 1815 (1)

6396

572

10-06-1815

Olivier W. namens de afwezige Collonel van de Landstorm te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het betreft de benoeming van de heer Kingma H. tot Luitenant  Collonel Commanderende het 65 Battaillon Landstorm gewezen van de hand enz. jar 1815 (1)

6397

645

04-07-1815

Olivier W. namens de afwezige Kolonel van de Landstorm te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het betreft dat Kingma H. M. niet tegenstaande aanschrijvingen weigerachtig bleef  om de functie van  Luitenant  Kolonel van het 5e Battaillon Landstorm te aanvaarden, Hibma J. Majoor van het 5e Battaillon Landstorm  is naar hem toe gegaan om hem nogmaals ten overvloede te aanvaarden enz. jaar 1815 (2)

6419