Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

3701

38-D, 17-24

08-02-1842

Paal v.d. Aafke, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3701

38-D,1-13

08-02-1842

Paal v.d. Pietje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

6019

121

25-02-1817

Paalman G. de weduwe Dingstee van J. q.q. de weduwe Paalman G. en q.q. Huisman Gerrit en q.q. Dekker Mense wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt ….?  enz. jaar 1817 (3)

6025

591

30-08-1817

Paap Reindert Jans Vergaan opTexel Schipper op de Engelina, jaar 1817

9180

42

07-01-1915

Paardekam Jan Baptiste,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6065

 

934

30-12-1820

Paarden --- Fontein Pieter  is gemachtigd  door de erfgenamen van Douma Pieter Watses gemachtigd om hun aandeel in de schade geleden door het sterven van paarden wegens een besmettelijke ziekte enz. enz. jaar 1820 (1)

6039

787

26-10-1818

Paarden---- Aebinga van Humalda Idsert Gouveneur van Friesland Onderwerp; Rekening voor de Rendant voor ontvangen gelden van verschillende gemeenten wegens geleverde Dragonderspaarden in de jaren 1814, wordt ook in enoemd de provincie Utrecht  Jaar 1818 (11)

6065

 

921

27-12-1820

Paarden ----Noordenbosch T. D. weduwe van Hiddinga S. A.   een geretourneerde kwitantie   groot 165 gulden  betreffende gedode paarden tijdens  de geheerste besmettelijk ziekte in 1818 en 1819 , verder gaat het ook over de kwitantie van wijlen Douwma P. W.  maar dat zijn ewrfgenamen niet hebben voldaan enz. jaar 1820 (1)

8206

882/7, 129

28-08-1839

Paarden, Onderwerp; document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5)

8307

1053/7

23-10-1840

Paardenbelasting,  Extract uit het Resolutieboek Ged. Staten van Friesland  met een lijst met ca. 1600 personen  die personele belasting moeten betalen en tevens bezitters van paarden zijn uit  alle gemeenten van de prov. Friesland. , jaar 1840 (18)

6285

 

1254,1286

20-12-1817

Paasloo Hendrik Pieters---- Kool W.B.  Secretaris van Schoterland  Onderwerp; request van  Paasloo Hendrik Pieters een het requistreren van een ingeleverde verrekening van Paasloo Hendrik Pieters wegens rijden met Militair enz. enz. tevens een besluit op dit request enz. jaar 1817 (3)

6286

50 / 49

18-12-1817

Paasloo Hendrik Pieters---- Kool W.B.  Secretaris van Schoterland  Onderwerp; request van  Paasloo Hendrik Pieters een het requistreren van een ingeleverde verrekening van Paasloo Hendrik Pieters wegens rijden met Militair enz. enz. tevens een besluit op dit request enz. jaar 1817 (5)

6661

137 blz. 7

19-03-1817

Paats ? Hein te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6242

90

04-02-1814

Paaun Douwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6242

90

04-02-1814

Paaun Thomas te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Paauw Hendrik, 126 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Paauw Jan hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6004

833

04-10-1815

Paauw Jan onderwijzer te Franeker heeft op 4 september zijn dienst aanvaard jaar 1815 (1)

8257

77/4, 5

22-01-1840

Paauw Thomas het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Sneek wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen enz. jaar 1840 (4)

8217

1083/2, .10

22-10-1839

Paauw Thomas Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

8224

1232-5

01-12-1839

Paauw Thomas wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)

6391

17

05-01-1815

Pabst  v. ….?---- Haan de Thijs Annes het betreft zijn doodextract dat hij is overleden in het Hospitaal te Kampen op de 12e december 1814 getekend door den Luitenant Kolonel  Pabst  v. ….? enz. jaar 1815 (1)

6384

53

07-05-1814

Pabst ….? Commanderende het 3e Bataillon Infanterie Landmilitiete Campen  vermeld in een document dat de navolgende soldaten bij hem dienen, Oosterhof Evert Thomas, Schaaf Hendrik Jans, Bons Willem Jentjes, Klaprot Jan Michiels jaar 1814 (1)

6383

177

24-05-1814

Pabst ….? Commanderende Officier van het 3e Bataillon Infanterie des Landmilitie te Campen, Onderwerp: het betalen van rekeningen aan Schoondorp B. C. door  de 1e Luitenant Officier der Kleeding Groenewegen ….? wegens aan de Landmilitie van het 3e Bateljon garnizoen houdende te Kampen vragt enz. en aan Ouderkerk J.voor het Oranje verven van 776 swarte Koekardes enz. jaar 1814 (2) (dossier 3)

6383

48

05-05-1814

Pabst ….?---- Hijnsius Arien Pieters, wordt genoemd in een document van de Commanderend officier van het 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie Pabst ….? te Kampen, die schrijft dat hij eerstgenoemde heeft doen vertrekken uit den dienst om zig te melden in Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

6382

39

30-03-1814

Pabst …?---- Kraayer Lebe Hendrik geboren te Ureterp is onbekwaam in tot den dienst de Luitenant Colonel Pabst …? Verzoekt daarom een ander in zijn plaats enz. doch hierbij een extract uit het stamboek van Pieters A. daar hebben wij niets in kunnen vullen daar de persoon  bij zijn komst ziek is gevalen  enz. enz. jaar 1814 (1)

6424

607

11-12-1817

Pabst Carel Christiaan * 15-06-1799 Dordrecht  wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

6396

587

06-06-1815

Pabst E. L.---- Kruisinga Hendrik Wouters heeft zig schuldig gemaakt aan Desertie en hij nu voor de Krijgsraad staat maar een valse naam heeft opgegeven van Asma Johannes Harmens  geboren te Balk en eigenlijk heet hij Kruisinga Hendrik Wouters staat vermeld in een ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland van de Luitenant  Collonel Pabst E. L.  Commanderende het  Battaillon Infanterie no. 3  enz. ook een  brief waarin compareerden de Kapitein Muller J. A.,  1e Luitenant Oosthout P.  en benoe ter zake met tot de informatie Asma Johannes Harmens en  Ploegstra Hesse Jacobs dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes Harmens  is maar zijn naam is Hendrik Wouters, ook de kapitein Arensma T. C. enz. dat Bosma Bauke Sikles dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes Harmens  is maar zijn naam is Hendrik Wouters verder een vragenlijst met antwoorden aan Hendrik Wouters jaar 1815 (8)

6393

183

18-03-1815

Pabst v. F. E. L.----Leonard Jacobus Fransses komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3)

6392

114

20-02-1815

Pabst v. F. E. V. L.---- Meulen van der Andries Volkerts hij is van zijn Bataillon gedeserteerd en deze zou zich ophouden in Makkum in Vriesland en de Luit. Colonel van het 3e Bat. Infant. Der Landmilitie te Bergen op Zoom Pabst v. F. E. V. L. verzoekt hem op te sporen enz. Jaar 1815 (1)

6382

116

07-04-1814

Pabst van ….? Luitenant Colonel van ‘t 3e Bataillon Infanterie te Campen enz schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat Post Hein Reinzes te Sneek, Gemt van Foppe Tieses te Bolsward, Post Jacob Ages te Sneek, Bastien Sent Sjoerd te Hindelopen, Huisman Anne Tjeerds te Sneek en Bruinsma Age te Sneek bij het Bataillon zijn aangekomen maar dat Jouwstra Hendrik Jonnes te Sneek bij het Bataillon niet bekend is. Jaar 1814 (1)

6381

129

13-03-1814

Pabst van F. E..L Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat hij meestuurd 3 extracten uit het stamboek der gedeserteerden soldaten(aanwezig) met name Bootje Boote Theunis uit Heerenveen, Pool Dirk Minzende van Oudega en Vries de Wouter Douwes als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer info, enz.  jaar 1814 (3) dossier (5)

6381

130

15-03-1814

Pabst van F. E..L Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat hij meestuurd 6 extracten uit het stamboek der gedeserteerden soldaten(aanwezig) met name Velde van der Johanes Wigers, Haas de Wolter Hendriks, Feenstra Fokke Rinses, Duursma Libbe Jans, Haan de Tijs Annes en Dam van Hans Jarigs als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer info enz. jaar 1814 (3) (dossier 12)

6381

153 en 154

15-03-1814

Pabst van F. E..L Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat Vries de Pieter Tjeerds van Hindelopen en een brief van de Chirurg Rauen J. A. bij zijn Corps fungerende , remplacant van Adema Johannes Arnoldus in het Canton Bolsward getrokken heeft enz. geheel buiten staat is bij de Armee te kunnen dienen wegens bloedspugen uit de long voorkomende  en daarvoor enz. jaar 1814 (3)

6381

178

22-03-1814

Pabst van F. E..L Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat Vries de Oene Jans van Lippenhuizen is in het arr. van Herenveen overleden de 6e Maart 1814 en Tilleboer Sippe Pieters van makkum overleden is in het Arr. Sneek op den 18e Maart 1814 enz. jaar 1814 (1)

6381

106 en 127

10-03-1814

 

Pabst van F. E..L Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 1814 (10)

6382

133

12-04-1814

Pabst van F. E..L Luitenant Colonel van ‘t 3e Bataillon Infanterie te Campen enz schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat Galijma Abraham Jans plaatsvervanger van no. 38 te Rauwerd Akker van der Jan Sybes werkelijk bij enz. enz. jaar 1814 (1)

6384

169

28-06-1814

Pabst van F. E..L, Commanderende het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie te Campen vermeld in een document dat hij toezendt aan de Gouverneur 3 quitantien (in het dossier aanwezig) van Schoondorp B. C. wegens vragt van Heerenveen tot den Lemmer en van Lemmer tot Campen geadresseerd aan de 1e Luitenant Groenewegen ….? Officier der kleeding enz. jaar 1814 (4)

6387

118

22-08-1814

Pabst van F. E..L.---- Schoenmakers: een document van de Luitenant Colonel Commanderende het 3e Bat. Inf. der Landmilitie te Kampen Pabst v. ?. L. waarin vermeld dat de slegte schoenen geleverd zijn en de leverancier der schoenen beroept zig enz. enz. de Kapiteins van voornoemd Bat. Schrijven hierover o.a. dat den soldaat of barrevoets of wel met klompen op den marsch van Kampen naar Ossendrecht enz. enz. dan volgen een 10tal niet erg duidelijke handtekeningen Cooy ….? Ameling? G. , Arensma ….? Vogel B.? , Muller ….? Tormijn of Formijn , Herckenrath ….?, Schönstadt ….?, Hoff of Haff v. den B?   jaar 1814 (2)

6382

40

30-03-1814

Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten van de manschappen die gedeserteerd zijn enz. jaar 1814 (2)

6382

63

01-04-1814

Pabts ….? Luitenant Colonel, commanderende 3e bat. Landmilitie in garnizoen te Kampen informatie gehouden op last van Pabts, van de Soldaat Jong de Otte Derks ten overstaan van de Capitein Sluiterman D. en den Luitenant Hulsteijn van Flaganaeus daarna een lijst met een aantal vragen en de antwoorden van de soldaat hij is 33 jaar geboren te Makkum waar hij dienst genomen heeft voor hoe lang getekend door de Capitein en de Luitenant enz. enz. jaar 1814 (3)

6382

68

31-03-1814

Pabts ….? Luitenant Colonel, commanderende 3e bat. Landmilitie in garnizoen te Kampen, een brief van de Commissaris Generaal  voor Binnenlandsche zaken aan de Commissarissen Generaal in Vriesland dat de order om de kleding te bespoedigen niet kan worden afgekeurd enz. jaar 1814 (2)

6862

4-A

18-12-1824

Padberg  Jurjen,  deurwaarder, een request , en Jongh T. G. Notaris te Gorredijk wegens overtreding op de wet registratie, en Polak Simon Mozes Drogist te Leeuwarden een zeker  protest van non betaling enz.   jaar 1824 (8)

                                                                                         

6830

24-A-b+c

20-01-1824

Padberg Clemens Mr. Kleermaker met een knegt te Gemeente Oldeboorn staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen enz. jaar 1824 (4)

6844

19-A

04-06-1824

Padberg Clemens te Joure,  bekeuring wegens het niet aangeven van zijn knecht enz. jaar 1824  (3)

6843

30-C,      GehuwdenD.

21-05-1824

Padberg Johannes, 112 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6678

353

00-00-1818

Padberg Johannes, van Roomsche Godsdienst en Huisonderwijzer, Onderwerp een request tot plaatsing,  met een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1818, (8)

6859

11-A

11-11-1824

Padberg Jurjen, Deurwaarder te Heerenveen Onderwerp het niet betalen van schuld door Sleeswijk van Veenstra Rienk, Apotheker te Heerenveen ten vordee van Polak Simon Mozes Drogist te Leeuwarden jaar 1824 (2)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Padekens Paulus, 181 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6675

199

07-05-1818

Paduef? van Arrighi staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

9126

812-6

08-05-1879

Paehlig Carel Christiaan Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Sneek met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6)

6087

948

11-10-1827

Paese Klaas staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

8386

949/26

20-09-1841

Paesens ---- Kerkvoogden van Paesens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6057

242-a

05-04-1820

Paesens ,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6001

679

25-07-1815

Paesens---- Oort H. J. onderwerp de bebaakening  en bakengelden der Wadden en Krommebalg tot Paesens wegens een klacht door de schippers bij de Pruisische Consul jaar 1815 (2)

6386

91

13-08-1814

Paeux Harmanus 2e Luitenant, hij is benoemd als officier van van de 1e Comp. schutterij Harlingen enz.  jaar 1814 (2)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Paf Johannes, 10 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6293

47-14

07-10-1818

Pafhuizen Doris  hij ontvangt een som van fl. 50  enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45)

8361

428-6

03-05-1841

Paijs Joseph Jacob, ook genoemd Pais Joseph van Jacob milicien 8e regiment infanterie de Officier van het Regiment is aangeschreven dat voornoemde onverwijld uit de sterkte van enz. en zijner naam onder nr. 29885 vann het Stamboek te doen royeren omdat hij bij Arrest van het Provinciaal geregtshof van den 26e october vorig jaar terzake van drie diefstallen  in een enz. door middel van overklimming enz. tot 4 jaar is veroordeeld enz. jaar 1841 (4)

6397

670

15-06-1815

Pairtzgen 2e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau  hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

8270

298/16 -8

25-03-1840

Pais Benjamin, Handgeschreven brief van de Inlandse Kramer Benjamin Pais te Harlingen, jaar 1840

 

8356

328/27- 9            03-04-1841

Pais Joseph nr. 38 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8361

428-6

03-05-1841

Pais Joseph van Jacob---- Paijs Joseph Jacob, ook genoemd Pais Joseph van Jacob milicien 8e regiment infanterie de Officier van het Regiment is aangeschreven dat voornoemde onverwijld uit de sterkte van enz. en zijner naam onder nr. 29885 vann het Stamboek te doen royeren omdat hij bij Arrest van het Provinciaal geregtshof van den 26e october vorig jaar terzake van drie diefstallen  in een enz. door middel van overklimming enz. tot 4 jaar is veroordeeld enz. jaar 1841 (4)

8372

636-10

30-06-1841

Pais van Joseph Jacob, Fuselier 8de afdeeling infanterie * 08-02-1821 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

8342

37/1-7

12-01-1841

Pakker Gosse Annes Winkelier te Bolsward, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz , jaar 1841  (7) 

3577

47

27-08-1833

Pakker Sytske Annes Weduwe van Yske Jacobs de Blaauw (Schipper) Bolsward een request door haar getekend   dat haar  oudsten zoon  Jacobs Ysken schoon minderjarig  te vergunnen als Schipper van Bolsward op Sneek dit veer te mogen varen enz. het verzoek door de schipper Postma Doekele Sieberens huurder van dit veer voor de wederhelft ondersteund en getekend enz. jaar 1833 (23)

6418

255-A

00-05-1817

Pakvis Pieter 254 is zijn volgnummer en Vlaardingen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8383

890/4

08-09-1841

Pal   J. H. Bakker te Workum onderwerp; Kosten ter zake administratie wegens een procesverbaal enz. jaar 1841 (1)

6047

379

03-06-1819

Pal  van den Fonger Taekes   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6658

575 blz. 5

25-11-1816

Pal Pieter staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6830

1-C

14-01-1824

Pal Sytse Gerrits Schippersknecht 53 jaar---- Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, Mulder Geert Rindertsvarbeider 76 jaar, Teyes Trijntje arbeidster 75 jaar, Wieling Ebele Sjoerds Houtteller 65 jaar, Veen van Wytze Arents Schipper 47 jaar, Pal Sytse Gerrits Schippersknecht 53 jaar, Tang de Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar allen te Drachten wonende welke verklaarden en ondertekenen een akte van bekendheid wel van enen Janze Theunis, Schippersknecht te Amsterdam wonende zoon van Teyes, Jan en Pieters, Roeltje enz. Jaar 1824 (5)

6070

424-23        25-05-1821

Pal v.d. Fonger Feikes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Pal v.d. Fonger Takes te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8285

615-2, 41-2

19-06-1840

Pal v.d. L. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8386

949/41

20-09-1841

Pal v.d. L. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 41

22-05-1840

Pal v.d. S. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 41-1

19-06-1840

Pal v.d. S. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

6082

453

03-05-1822

Pal van der Fonger F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6277

30-8

09-01-1817

Pal van der Fonger T. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8377

754/6-1

02-08-1841

Pal van der Fonger Taekes te Workum, een perceel land, Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3)

9465

Deel 2, 119

00-00-1866

Pal van der Hendrik te Workum, Beurt en Veerdienst van Workum op Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

5664

37, 3

01-04-1910

Pal van der J. Idskenhuizen Schip de Reserve,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

8383

894-5

09-09-1841

Pal van der Jacob H. Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Pal van der L. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6008

122

20-02-1816

Paleis te Brussel, Brussel het plan van de gebouwen en terreinen , gedestineerd  voor het Paleis van Z.M. te Brussel een mooie plattegrond, jaar 1816 (5)

9181

1751

06-10-1915

Paling Rijk Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6397

670

15-06-1815

Palland tot Eerde van Ritmeester bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

9184

729-2

04-06-1917

Pallandt van Baron S. J----------   Prins L. P. te Hilversum (Oud Inspecteur van het gevangeniswezen) een handgeschreven brief met zijn handtekening,  Onderwerp het onbruikbaar geworden van de uitweg van een hem toebehorend stuk hooiland ter Wolvega   naar de rijksweg Leeuwarden Overijsselsche grens door de verbetering van den oprit in dien weg liggende brug genaamd Blessebrug, en dat de wegens hem begane rechtskrenking alsnog wordt goedgemaakt door enz. enz. enz. komen in voor Haan de Jan Tobias 56 jaar geb. te Leeuwarden ontslagen Notaris, omdat hij geld van zijn clienten Woudsma Feike,  Koopman te Wolvega, Ensing Joseph Christiaan   Boer te Peperga , Deking Dura  J. C. te Dordrecht, Pallandt van Baron S. J. heeft verduisterd, verder komt er in voor Woudstra H. Th te Wolvega  enz.  .  ,  jaar 1917 (3)

6633

1376

24-10-1814

Pallema Sijmon IJ.---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus)  ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)

8280

526-1, 40,1

22-05-1840

Pallema T. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Palm Hendrik, 220 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6671

54 deel 2

blz. 8

22-01-1818

Palm van der J. H. (De Ridder)  te Leiden Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1, 7

04-01-1819

Palm van der J. H. (De Ridder) Ouderling te Leyden tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Palm van der J. H. (Prof.) te Leiden Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 9

04-01-1819

Palm van der J. H. te Leiden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 3

29-08-1816

Palm van der J. H. te Leiden, Professor en ouderling, hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6082

453

03-05-1822

Palma A. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6623

43

07-08-1813

Palma IJnze Sijbes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6413

10

08-01-1817

Palma J. A. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij  op zijn verzoek ontslagen wordt als 1e Luitenant enz. jaar 1817 (2)

9187

890

04-07-1918

Palma Jacob, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1114

07-08-1918

Palma Jelle, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6390

19

08-12-1814

Palma L. P. (Talma?) hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

9465

Deel 2, 8

02-09-1865

Palma Pieter te Oosterbierum, Beurt en Veerdienst van Oosterbierum op Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 8

02-09-1865

Palma Pieter te Oosterbierum, Beurt en Veerdienst van Oosterbierum op Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 39

02-09-1865

Palma Pieter, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Klooster Lidlum,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 39

02-09-1865

Palma Pieter, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Oosterbierum,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

8210

958/2 211

Bladz.3>>

17-09-1839

Palma S. G. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

9181

1413

06-08-1915

Palma Sybe  (Talma Sybe?) ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6623

42

07-08-1813

Palma Sybe Ynzes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Palma Sybe Ynzes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Palmer W. te Termunten, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Palmer W. te Termunten, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 13

16-01-1822

Palmer W. te Termunten, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 19

16-01-1822

Palmer W. te Termunten, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

3594

Map 88-B

1876--1878

Paloma? Hessel R. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

9187

1575+ 1579

19-10-1918

Pals C. (Christiaan) zijn benoeming tot burgemeester van Menaldumadeel , tevens een telegram dat hij voor de beediging gaarne zal verschijnen aar 1918 (6)

6394

234

06-03-1815

Pals Leendert Thijs (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)

6026

658

24-09-1817

Palsma A. H. (Andle Hendriks) 55 j.  ---- Hij wordt voorgedragen als Candidaat voor de post  van Vrederechter te Leeuwarden i.p.v.  Burmania Rengers van  Justus Sjuk Gerold die  is benoemd tot lid van de Raad van State  jaar 1817 (2)

6624

316

28-02-1814

Palsma A. H. (Andle Hendriks) en Piersma Pieter Sierks Kerkvoogden van de Hervormde Kerk te Wirdum geven met eerbied te kennen  dat hunne Kerkvoogdij staat zeer agterlijk\en met veel schulden bezwaard is enz. ook wordt hen de agthonderd gulden geleend door den Heer Buma B. terug gevraagd en boovendien eischt Oevering Nolke te Warga de somma van vijfhonderd vijftig guldens op en dat zij hunne eigendommen enz.  ook een brief ondertekend door de Floreenpligtige Ingezetenen van Wirdum betreffende de schulden en de verkoop van o.a. het Dorps Veerschip van Wirdum  jaar 1814 (6)

6639

416
02-05-1815

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Grietman van Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Folkerts Rigtje geboren onder het behoor van de Stad Leeuwarden betreft het verschil van haar allementatie enz. jaar 1815 (2)

8211

976/8

23-09-1839

Palsma A. H. (Andle Hendriks) hij neemt de werkzaamheden van de Grietman waar wordt vermeld in de aanvraag tot verlof van de Grietman van Leeuwarderadeel Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) enz. jaar 1839 (3) 

6069

 

342, 12

28-04-1821

Palsma A. H. (Andle Hendriks) hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van Leeuwarderadeel nagenoemd document; de  Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)

6070

424-22        25-05-1821

Palsma A. H. (Andle Hendriks) hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

424-22        25-05-1821

Palsma A. H. (Andle Hendriks) hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8364

502-495-16

21-05-1841

Palsma A. H. (Andle Hendriks) hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

6047

379

03-06-1819

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6026

672

29-09-1817

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Landbouwer Hij wordt voorgedragen als Candidaat voor de post  van Vrederechter te Leeuwarden i.p.v.  Burmania Rengers van  Justus Sjuk Gerold die  is benoemd tot lid van de Raad van State  jaar 1817 (2)

8386

945/11

24-09-1841

Palsma A. H. (Andle Hendriks) onderwerp; aanvraag van verlof van den Grietman , jaar 1841 (1)

6100

1192-1

26-11-1823

Palsma A. H. (Andle Hendriks)---- Porte Meindert Jans  en Palsma A. H. (Andle Hendriks) zij zijn als Schatters  over 1824 te Leeuwarden  gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6394

315

15-04-1815

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de Gemeente Wirdum in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat schrijft hij dat de Boerenknegts mede begrepen worden onder de personen die een eigen bestaan hebbende bedoelt bij artikel 23 der wet op de Nationale Militie enz. jaar 1815 (3)

6639

469 + 476
23-05-1815

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de gemeente Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Folkerts Rigtje dochter van Lucas Folkert thans op het Weidumerhout gehuisvest is het zelfde meisje dat omtrent de verpligting tot alimentatie tusschen de Armvoogden enz. jaar 1815 (2)

6645

862

30-10-1815

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de gemeente Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de Armvoogden van Bozum voor het onderhoud van Romkes IJtje huisvrouw van Teunis Tjeerd enz. jaar 1815 (1)

6648

58

09-02-1816

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de gemeente Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende den Heer Bertrand F. A. te Witgaard R. C. Priester en Pastoor een jaarlijks tractement van enz. jaar 1816 (3)

6633

1426

04-11-1814

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Hellema Doeke Precepteur te Wirdum en Smeding Andries Huisman aldaar  en het onderhoud van de weg lopende van Wirdum naar de Algemene Rijdweg en de daarbij lopende Opvaart enz. jaar 1814 (2)

6089

1199 blz. 1       26-12-1822

Palsma A. H. (Andle Hendriks) te Leeuwarden , hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6028

835

25-11-1817

Palsma A. H. (Andle Hendriks) Te Leeuwarden een  Ordonnantie ten name van hem, jaar 1817 (1)

6864

60-C-1

13-01-1825

Palsma A. H. (Andle Hendriks) te Leeuwarden, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Palsma A. H. (Andle Hendriks) te Leeuwarderadeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6034

398

30-05-1818

Palsma A. H. (Andle Hendriks) te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6866

01-02-1825

4-1-C

Palsma A. H. (Andle Hendriks) te Wirdum---- Volkhamer J. Commanderende het 3e/2e/ Bat. 8e afd. inf. in Garnizoen te Leeuwarden/Coevorden, hij wordt vermeld op de staat houdende benoeming der Civiele Leden in de Miliecieraden voor de ligting van 1825, jaar 1825 (7)

8257

70/1, 23

21-01-1840

Palsma A. H. (Andle Hendriks) van Leeuwarderadeel., het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Palsma A. H. (Andle Hendriks) wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 8

19-04-1841

Palsma A. H. (Andle Hendriks) wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6021

252, 1, 5-6

+ 9-10

17-04-1817

Palsma A. H. (Andle Hendriks) wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18) 

6060

480

06-07-1820

Palsma A. H. (Andle Hendriks). Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6624

214

26-01-1814

Palsma A. H. (Andle Hendriks).---- Sijbrandi R. (Ruurd) Huisman te Wirdum, Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Palsma A. H. (Andle Hendriks) van de Gemeente Wirdum  bij zijn afwezigheid enz. en Jong de Hero Yskes fungerend Griffier wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6092

248

24-03-1823

Palsma A. H. (Andle Hendriks)----Ploeg van der Rein hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen  onderden dorpe Wirdum ten noorden het St. Antony Gasthuis , ten zuiden Palsma Andele H. enz. ten oosten Middachten van (de Jonkheer) en ten westen den Hogendijk verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823  (3)

6830

27-C

21-01-1824

Palsma Andele Hendriks Assessor in de Grietenij Leeuwarderadeel te Wirdum staat vermeld in een document van Wij Willem bij de gratie Gods Koning de Nederlanden enz.  betrefende de  benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden enz. jaar 1824 (7)

6631

1066-17

02-09-1814

Palsma E. Eijses hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

5997

307

31-03-1815

Palsma Ebele Eises is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)  gevangenen nummer   250,  jaar 1815 (7) complete dossier met alle gevangenen (15)

5993

894

07-11-1814

Palsma Ebele Eises zijn huisvrouw wonende onder de gemeente Ureterp heeft zich bij requeste tot zijne Kon. Hoogheid gewend met verzoek dat gezegde haar man moge worden ontheven van de hem bij regterlijk vonnis opgelegdde straf van detentie gedurende 3 jaar wegens enz.  jaar 1814 (1)

5993

894

07-11-1814

Palsma Ebele Eises zijn huisvrouw wonende onder de gemeente Ureterp heeft zich bij requeste tot zijne Kon. Hoogheid gewend met verzoek dat gezegde haar man moge worden ontheven van de hem bij regterlijk vonnis opgelegdde straf van detentie gedurende 3 jaar wegens enz.  jaar 1814 (1)

5989

527

04-07-1814

Palsma Ebele Eizes van beroep Veenman onder Siegerswoude, Onderwerp: Proces verbaal en verhoor van de tegenwoordig gevangene Palsma enz. jaar 1814 (1)

5990

609

03-08-1814

Palsma Ebele Eyses , Veenbaas te Siegeswolde, een handgeschreven briefje met zijn handtekening, : onderwerp Thans gedetineerd in het blokhuis van Leeuwarden jaar 1814 (1)

6082

453

03-05-1822

Palsma Fokke W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-22        25-05-1821

Palsma Fokke W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15))

6253

28 blz.4

04-01-1815

Palsma Gosse Heindriks, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

8280

517-11, 49

19-05-1840

Palsma J.  te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6840

36-A

blz. 44

22-04-1824

Palsma J. A. Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8375

708-5_6a

20-07-1841

Palsma J. A. te Vrouwen Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6383

72

23-04-1814

Palsma J. A. te Vrouwenparochie, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6402

 

922-1+ 8

09-12-1815

Palsma Jacob A. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Palsma Jacob A. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6412

406

07-12-1816

Palsma Jacob Andeles---- Heemstra v.  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Palsma Jacob Andeles Huisman wonende te Mantgum het betreft zijn ondertekend request  dat mede ondertekend wordt door Meinsma A. Solliciteur enz. jaar 1816 (2)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Palsma Jaitse Heindriks, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6100

1215-21

29-11-1823

Palsma Jan A. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Vrouwenparochie in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6267

192

07-03-1816

Palsma Jan Andeles en Polstra Tjeerd Tijssen beide wonende te Vrouwenparochie Onderwerp: de door hun geleverde paarden op 26 December 1813 met de interesten  enz. enz. een advies van de schout  jaar 1816 (2)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Palsma Jan Andeles staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6078

95-23

25-01-1822

Palsma Jan Andeles te Vrouwen Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Vrouwen Parochie enz. enz. jaar 1822 (2)

6394

351

22-04-1815

Palsma Jan Andle---- Polstra Tjeerd Tijssen  en Palsma Jan Andles geven met alle eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat beide woonachtig in de Gemeente Vrouwen Parochie dat zij Paarden moeten leveren  voor de Artillerije naar Groningen hebben verkogt met een beschrijving van de Paarden enz. jaar 1815 (2)

6404

90

23-02-1816

Palsma Jan Andles en Polstra Tjeerd Tijssen van beroep Boerderij in den Gemeente Vrouwen Parochie ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij geleverd hebben totaal 3 paarden en deze nog niet betaald hebben gezien sinds 20 december 1813  tot heden renteloos met vermelding van de prijzen enz. jaar 1816 (3)

8350

175/27-17

21-02-1841

Palsma Jan Andles Ontvanger en waarnemend Secretaris wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijk en Polder-bestuur van de Bildt Polders enz.,  jaar 1841 (6)

6047

379

03-06-1819

Palsma Palsma A. H. (Andle Hendriks) Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Palsma R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6870

15-03-1825

2-1-A

Palsma Rudele Hendriks hij wordt vermeld in het reglement voor de commissarissen van landbouw en wordt voorgedragen als kandidaat enz. jaar 1825 (4)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Palsma te Wirdum,  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6866

02-02-1825 10-A

Palsma Uiltje Jans te Oosthem. Onderwerp: de koop van 2 ¾ bunder in ene Zathe en Landen te Oosthem enz. jaar 1825 (3)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Palstra ….?  de weduwe te Hijlaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6840

36-A

blz. 18

22-04-1824

Palstra D. D. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Palstra de weduwe te Hijlaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6282

737-23

07-07-1817

Palstra Douwe D., Winkelier te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8376

728/7-a

26-07-1841

Palstra G. T. te Vrouwenparochie, Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4)

8364

482-1

17-05-1841

Palstra J. T. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz. jaar 1841 (2)

6282

737-7

07-07-1817

Palstra Jacob A., Boer te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8375

708-5_40a

20-07-1841

Palstra Joh’s te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8214

1024/24

07-10-1839

Palstra L. J. van Wijtgaard dat door hem de grote Balstaart dekhengst van Vellinga Jan Ages te Witmarssum op eigen gezag gesneden is enz. jaar 1839 (4)

5998

309

05-04-1815

Palstra S. G. ---- Sybrandi….?Deurwaarder  is door de Ontvanger der Belastingen belast met de executie van den Boedel van den gewezen Ontvanger Tibma J. M. te Sneek eener originele missive en bijlage van Palstra S. G. d.d. 19 dezer maand maart bij deselve hem Deurwaarder opgave doe van Ontvang en Uitgaaf wegens de Turf uit het Veen van Oudega wat gaat om een bedrag van f. 910:9:6.lijst of staat uit zijn Turfboek wordt ook in genoemd Adema B. een enz. jaar 1815 (4)

6100

1215-18

29-11-1823

Palstra S. G. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Heeg in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6078

95-21

25-01-1822

Palstra S. G. te Heeg, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Heeg    enz. enz. jaar 1822 (2)

5998

353

14-04-1815

Palstra S. G. te Oudega, onderwerp geleverde turf  aan de gewezen Ontvanger Tibma J. M en zal dus ten laste komen van zijn Compagnon Adema B.   enz. enz. jaar 1815 (2)

9921

41

21-10-1882

Palstra S., Beeedigde Nachtwacht te Workum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6867

08-02-1825

46-A

Palstra Sjoerd Gerbens---- Glijsa Harmen Sijtzes en Hettinga Klaas Reins beide wonende te Idzega  worden benoemd als zetter voor de Gemeente Heeg  ter vervanging van Palstra Sjoerd Gerbens en Nauta Jurjen Jelles enz. jaar 1825 (4) 

8386

949/6-4

Palstra T. L. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Palstra T. te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8309

1103-21,

1, 12

07-11-1840

Palstra Tieke Lieuwes staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)

9187

1475

05-10-1918

Palstra Wijbe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6842

10-C

15-05-1824

Paltzer Jan Jacob, geb 1805 Groningen, laatst gewoond hebbende te Herveld in Gelderland, een extract uit het Stamboek van Onderofficieren en manschappen , tevens een stuk wat over een overplaatsing gaat.  jaar 1824 (6)

6047

379

03-06-1819

Paludanus  T.Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6383

96   

23-04-1814

Paludanus J. geboren Hoitinga te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6243

191-2-v

06-03-1814

Paludanus T. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6034

398

30-05-1818

Paludanus T. te Franeker hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6383

95   

23-04-1814

Paludanus T. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6070

424-22        25-05-1821

Paludanus Th. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Paludanus Thomas, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

3588

33 t/m 36

16-07-1859

Pama de Kempenaer Pieter ---- Harmens  Abraham Hz. Fabrikant van Stoom en andere werktuigen  te Harlingen en Pama de Kempenaer Pieter, directeur van de Gasfabriek te Leeuwarden tesamen concessionarissen der stoombootdienst tussen Leeuwarden en Dokkum  de laatst genoemde verzoekt om hem te ontslaan van de regten ook aanwezig de brief ondertekend door beide enz. (13)

3588

38 t/m 43

02-08-1858

Pama de Kempenaer Pieter, ---- Koning Uilkens Johannes Steenfabrikant te Wirdum Gem Loppersen (Gr) Stoomboot Dienst Leeuwarden –Dokkum een aanvraag tot definitieve concessie enz. enz. ook genoemd Eikema Jakob Predikant wonende te Oterdiem prov. Groningen en Schleurholts Eikema Hieronimus dat er binnen 6 weken een behoorlijke notariële akte zal zijn enz. tevens aanwezig de reglementen en de Tarieflijsten en dat de stoombootdienst zal over gaan naar Pama de Kempenaer Pieter, directeur van de Gasfabriek te Leeuwarden en Harmens  Abraham Hz. Fabrikant van Stoom en andere werktuigen  te Harlingen enz. jaar 1858 (16)

8380

835-4

05-07-1841

Pama J. A. te Surhuisterveen wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)

6006

954-3 en 4

06-12-1815

Pamboer Klaas Gerbens Geregtsdienaar te  Sneek staat vermeld in een document Dienst der Justitie  in het Arr. Sneek een opgave voor hun Tractement wegens de maand November 1815 met vermelding van de bedrag wat hij ontvangt enz. jaar 1815 (4)

6839

5-A blz. 5

08-04-1824

Pamboer Klaas Gerbens opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

6622

2065

09-12-1813

Pamboer Klaas Gerbens---- Vlink Toussaint Everts en Pamboer Klaas Gerbens beide te Sneek wonende zijn aangesteld als dienaar der Justitie bij de Regtbank enz. getekend door leden van het tribunaal Herbell S?. F. M. de President en Verwey J. Griffier jaar 1813 (2)

8254

6/12, 172

03-01-1840

Pamboer Klaas Gerbes  Politieagent te Lemsterland, jaar 1840

5989

540

09-07-1814

Pan Reinier Klazes---- Baunach Johannes van beroep Deurwaarder hij wil ten huize van Huisman Ypke Jans wonende no. 32 te Nijega door het verkopen van in beslag genomen goederen hij vraagt hiervoor toestemming, de toestemming in een brief dat op verzoek van Keuchenius Gosuinus Ontvanger der Directe Belastingen  enz. verder worden genoemd als getuigen Pan Reinier Klazes, Quarre Rein Jerominus Hovenier te Koudum en Huisman Harmen Ypkes als bewaarder van de goederen met Handtekeningen van Pan, Quarre en Baunach enz. jaar 1814 (3)

6830

18-A blz. 37

21-01-1824

Pan v.d. Willem E. te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6397

694

29-07-1815

Panavicini de, Majoor van de Staf van de Generaal Majoor Merle van is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

8375

716-3_1C

22-07-1841

Panbakker Baukje 09-02-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

7977

149-6

11-02-1837

Panbakker Baukje zij staat ingeschreven in het register van Kolonien te Veenhuizen onder no. 1550 een verzoek van de Burgemeester van Harlingen of zij daar nog is enz. jaar 1837 (4)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Panbakker J. nr. 185 in wijk A. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6029

896

17-12-1817

Panboer Klaas Gerbens Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Sneek  arr. Sneek . Jaar 1817 (2)

6018

34

14-01-1817

Panboer Klaas Gerbens te Sneek , hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

6397

694

29-07-1815

Pancras 2e :Luitenant van de Rijdende Artillerie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6047

379

03-06-1819

Pander Geert H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8376

728/7-c

26-07-1841

Pander H. L. te Noordwolde,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5)

9725

Deel 2

Blz.51

00-00-1884

Pander Hendrik,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)

9183

756

03-05-1916

Pander Pieter,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8053

227/7468

29-08-1837

Panding A. E. Schipper op de Vrouwe Geziena, jaar 1837

8014

866, 227

21-07-1837

Panding Alert Wiebel  Schipper op de Vrouwe Geziena, 21-07-1837

8018

227

21-09-1837

Panding Alert Wiebel  Schipper op de Vrouwe Geziena, 21-09-1837

8009

744, 227

25-07-1837

Panding Alert Wiebel  Schipper op de Vrouwe Geziena, 25-07-1837

8074

202/11, 272

27-02-1838

Panding Alert Wiebel  Schipper op de Vrouwe Geziena, 27-02-1838

8069

227, 110/13

01-02-1838

Panding Alert Wiebel , Sleeswijk/Berwick,  Schipper op de Vrouwe Geziena , 01-02-1838

 

8009

764, 227

31-07-1837

Panding Alert Wiebel op Ameland Schipper op de Vrouwe Geziena, 31-07-1837

8132

264/25

03-01-1838

Panger Jelle Hendriks Zeeman, 03-01-1838

9725

Deel I 

Blz. 28

00-00-1867

Panhuijs Severinus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

3622

I Stuk 3

11-06-1870

Panhuijs van Jan Ernst---- Meulen van der Edze Wiebes, Brugwachter en Kastelein aan den Burgumerdam onder Suameer verkoper en Panhuijs van Jan Ernst handelende ten behoeve van de provincie Vriesland enz. hebben aangegaan ene overeenkomst in koop is overeengekomen de huizinge en herberg benevens erf en plekje gronds gelegen ten zuiden van de Draaibrug enz. enz. jaar 1870 (4)

8383

874/9, 12

04-09-1841

Panhuis  Bernardus--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Panhuis Harmen, 153 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Panhuis Henderikus, 130 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6378

9 en 14

03-12-1813

Panhuis Johannes, Matroos,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)

6397

694

29-07-1815

Panhuis---- Lemmers Majoor Adjudant van den Generaal Panhuis   is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

9725

Deel I 

Blz. 34

00-00-1868

Panhuis Severinus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

6709

36 deel 2 

blz. 5

16-01-1822

Panhuis van F. (Mr.) te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 1

blz. 4

16-01-1822

Panhuis van F. te Maastricht wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 5

06-02-1824

Panhuis van F. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

5675

90

23-09-1915

Panhuys van S. M. S. (Jhr) directeur Maatschappij tot bereiding van koolteerprodukten te Krimpen aan den IJssel verzoekt in diverse brieven die hij ondertekend voor verlenging van de bestaande vergunning enz. enz. jaar 1915 (10)

5675

90

23-09-1915

Panhuys van S. M. S. Dir. Maatschappij tot bereiding van Koolteerproducten te Krimpen aan de IJssel, Onderwerp de toestemming voor de vaart van  Schip de Othello I  en IV. (9)

6013

448, 54/55

17-07-1816

Panjer G. J. hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

6243

191-14

06-03-1814

Panjer Geert J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

9725

Deel 2

Blz.17

00-00-1878

Panjer Wouter naar Riga, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel 2

Blz.15

00-00-1878

Panjer Wouter op de Wilde Vaart, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel 2

Blz.1

00-00-1875

Panjer Wouter, ? , 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)

9725

Deel 2

Blz.19

00-00-1879

Panjer Wouter, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

9725

Deel 2

Blz.7

00-00-1876

Panjer Wouter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel I 

Blz. 77

00-00-1875

Panjer Wouter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1875 (2)

9725

Deel 2

Blz.2

00-00-1875

Panjer Wouter, Oporto, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)

6843

1-A

21-03-1824

Panman Wyger Jans  Pekela Kapitein op de  Vrouw Hillegina, jaar 1824

5992

781

05-10-1814

Panne Gerrit S. , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)

6277

30-9

09-01-1817

Panne Gerrit S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6243

191-23

06-03-1814

Pannebakker Jan. J. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Pannebakker Poulus nr. 6 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Pannebakker T. nr. 193 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Panneboeter ….? te Rozendaal Ouderling Classis van Breda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 18

22-01-1818

Panneboeter ….? te Rozendaal Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Pannenburg Wijbrandus staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6830

18-A blz. 27

21-01-1824

Panstra Ysbrand te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8359

372-13

16-04-1841

Pantekoek van beroep Leeraar voor de Wiskunde te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (28)

5667

15

07-06-1880

Pantenga F. Franeker Verzoekt concessie voor een stoomboot dienst tussen  Franejer en Amsterdam Dossier, jaar 1880 (9)

8384

920-20

17-09-1841

Pantjes Adriaan * Oud Gastel oud 30 jaren, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

9180

42

07-01-1915

Papa Anne Theunis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6633

1415

31-10-1814

Papa Lijsbert Gerbens---- Steensma L.  Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle  en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  Heide van der Sieds Renderts en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans  nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire  Fockens L. R. (Livius Regnerus) en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17)

6632

1259

10-10-1814

Papa Lijsbert Gerbens---- Veen van der Karst Jan Notaris te Dragten  zijn gecompareerd Christoffels Eelkjen huisvrouw van Heide van der Sieds Renderts arbeider en Papa Lijsbert Gerbens weduwe van Jans Jan in leven Schipper beide wonende in de Rottevalle dewelke hebben verklaard dat het hun zeer wel bekend is dat Jans Jouke bevorens Schipper doch thans arbeider in Wolvega wonende  en gehuwd met een vrouw zijnde de Turfmeetersche te Bolsward en sedert ongeveer 24 jaren enz. en dat Jouke Jans bij dezelve vrouw de getuigen de naam niet wetende een dochter heeft genaamd Tjitske (joukes) getuigen bij het ondertekenen zijn Dijkstra Sipke Eizes Grofsmid in de Noorderdragten en Ferwerd Kornelis Harmens Blaauwverwer in de Zuiderdragten en de Adjunkt Schout Deelstra J. C. van Oudega verklaard dat Christoffels Eelkjen en Papa Lijsbert en  Heide van der Sieds Renderts ter goeder naam en faam bekend staan enz. jaar 1814 (8)

6709

36 deel 1

blz. 5

16-01-1822

Pape C. W. Classis van Heusden wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 18

22-01-1818

Pape C. W. te Heusden Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 20

04-01-1819

Pape C. W. te Heusden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 21

06-02-1824

Pape C. W. te Heusden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2 

blz. 21

16-01-1822

Pape C. W. te Heusden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Pape C.W. te Heusden, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6048

 

443

05-07-1819

Pape Frederik Nicolaas, Volmolenaar e Noordwolde betreft zijn rekwest tenderende om te verkrijgen moderatie van hunnen aanslag in het Patentrecht enz. jaar 1819 (1)

6864

18-C

07-01-1825

Pape Heinrich---- Muller Heinrich Alias Heinrich Pape * 08-04-1796 Berlijn;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

8386

949/2

25-09-1841

Pape Jacob, Betreft  een brief met als onderwerp, de onderhoudskosten van deze loopende persoon enz. jaar 1841 (1)

6049

554

09-08-1819

Pape N. F.  te Noordwolde , een reclamatie betreffende het stilstaan van zijn Molen enz. enz. jaar 1819 (2)

6049

593

20-08-1819

Pape N. F. en Vries de Z. U. Onderwerp; een ordonnantie jaar 1819 (1)

6630

1017B

blz. 6

22-08-1814

Pape N. F. staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A

 blz. 6

22-08-1814

Pape N. F. wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6048

450

12-07-1819

Pape Nicolaas Fredric Volmolenaar te Noordwolde,  zijn aanslag is bij resolutie van de Ged. Staten no. 3  dat hij vermindering krijgt tot   fl. enz. enz. 1819 (2)

6386

111 en 112

04-08-1814

Papendrecht van Hoijnet---- Weide v.d. K. schrijft een brief aan zijn zoon waarin genoemd Mollema Hendrik en dat zijn zuster woont bij Pijtters Douwe enz. , verder een brief van de Luitenant Colonel Papendrecht van Hoijnet van het 16e batt. Landmilitie  Cantonnement Hulsteren bij Bergen op Zoom daar wordt in genoemd Border (Bordes) Hendrik die als remplaçant voor Doesburg van Benjamin H. Hz.,  verder een copie van de brief ten einde Hendrik Border (Bordes) in zijn ongeluk niet souden geraken door misleijding van sijn Stiefvader die hij gesegt heeft Weide v.d. K. te sijn jaar 1814 (3)

6397

694

29-07-1815

Papes F. Wachtmeesterbij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6402

 

922-1+ 11

09-12-1815

Papie Nicolaas Ferdinand staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6042

43

20-01-1819

Papiniaansche Pot---- Gevangenissen,  een document dat gaat over de bereiding van soep en gelei voor de voeding van gevangenen  van beenderen die reeds eerder met vlees gekookt zijn enz. enz. er wordt gesproken over de soep van de heer van Marum, trefwoorden: Rumfordsche soep,  Papiniaansche Pot jaar 1819 (6)

6861

4-A

02-12-1824

Papjes J. Tjebes te Heerenveen, Onderwerp een Militair ereteken en een middel van bestaan, Jaar 1824 (1)

6846

7-A

28-06-1824

Papjes Jacob Tjibbes te Heerenveen een verklaring dat hij op 24 Maart 1794 te te Nieuwe Haske is geboren jaar 1824 (4)

8376

744/8

30-07-1841

Pappink Gerrit * Amsterdam, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

6386

34 - 37

01-08-1814

Papst van ….? Luitenant Colonel en de Aide Ch. Majoor Tuinhoud J. L. Onderwerp Jappes Euke en Koevoet Jan Takles zie bij deze namen. enz. jaar 1814 (6)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Paque Nicolaas Ferdinant hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

8054

60/8117

19-09-1837

Par(k) (a?) J. J. Chalouproeyer, jaar 1837

6069

 

315

19-04-1821

Paramaribo , Onderwerp: collecte voor de ingezetenen van Paramaribo betreffende de Brand van 21 op 22 januari 1921  ook vermeld in de staatscourant van 31 maart j.l. jaar 1821 (2)

6013

399

08-07-1816

Pardo Mordechaij,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6671

54 deel 2

 blz. 1

22-01-1818

Paré J.  te Barneveld Predikant Secundi van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van Harderwijk wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Paré J. te Barneveld Assessor Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Paré J. te Barneveld Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2, 1

04-01-1819

Paré J. te Barneveld wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2, 8

04-01-1819

Paré J. te Barneveld wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 1

06-02-1824

Pare J. te Barneveld, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 8

06-02-1824

Pare J. te Barneveld, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2 

blz. 1

16-01-1822

Paré J. te Barneveld, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 8

16-01-1822

Paré J. te Barneveld, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2

 blz. 5

16-01-1822

Pareau J. H. (Prof.) te Utrecht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 5

06-02-1824

Pareau J. H. (Professor) te Utrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 1

Blz. 4

06-02-1824

Pareau J. H. te Utrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

8345

79-32

25-01-1841

Paree Adriaan, Fuselier 8e Afdeeling Infanterie * 04-08-1817 Groningen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

8049

113/9

232/5480

24-06-1837

Park  Jan Jansen Harlingen  Zeeman en  Cahlouproeyer, jaar 1837

8002

232/4303

21-06-1837

Park  Jan Jansen Harlingen Varensgezel, jaar 1837

9725

Deel I 

Blz. 34

00-00-1868

Park Anne, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 41

00-00-1870

Park Anne, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 44

00-00-1870

Park Anne, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 49

00-00-1871

Park Anne, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

9725

Deel I 

Blz. 51

00-00-1871

Park Anne, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

9725

Deel I 

Blz. 52

00-00-1871

Park Anne, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

6242

124-8

19-02-1814

Park Folkert Jans hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 110  wegens gedane diensten als schipper ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6399

798

14-09-1815

Park Folkert Jans---- Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan Willem, Boer de Lijkle Jans,  Vries de Jentje Jacobs,   Kamerling Jan,  Gerrits Ale,  Portugies Jan,  Park Folkert Jans,  Willems Gerrit,  Bartles Willem,  Jarigs Hijlke alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen  op de 24e April 1814 in Pressing zijn genomen om de doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van Harlingen naar Amsterdam te vervoeren  dat zij zulks ook zo hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815 (2)

8315

254

1231/13

14-12-1840

Park G. Rotterdam Kapitein op de Aranie, jaar 1840

8267

237/4, 188

07-03-1840

Park J. Engelsmanplaats Chalouproeyer Klaringsvaartuig, jaar 1840

6243

191-20

06-03-1814

Park J. J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6420

373

09-08-1817

Park J. J. eene nota rakende de reclamatien wegens het in requisitie stellen vanzijn vaartuig tot transport van Militairen en is schadevergoeding door de maire van Harlingen toegestaan en welke onder dagtekening der 2e dezer maand door de Fransche Commissarissen Liquidateurs zijn toegezonden enz. jaar 1817 (6)

8254

9/5, 57, 119

03-01-1840

Park Jan Betaalstaten  Chalouproeyer Boreas, jaar 1840

8002

Bijl. 232

773/1509

21-06-1837

Park Jan Jansen Harlingen Varensgezel, jaar 1837

8078

264, 279/11

21-03-1838

Park Reinder  Folkerts Zeeman, jaar 1838

6243

191-21

06-03-1814

Park Tolkes J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6093

302-2

11-04-1823

Park van der Dirk Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

6043

115, 6-7

15-02-1819

Park Volkert Jans hij heeft aangebracht 10 stuks aangespoelde balken te Harlingen enz. jaar 1819 (2)

6053

870

03-12-1819

Parker David , wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,  Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. ,  Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S. Notaris jaar 1819 (25)

6051

775

29-10-1819

Parker David Leith ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel  is met de secretaris vergegaan tot inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt  Boer Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande van diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 1819 (12)

6055

132, 1-4

15-02-1820

Parker David Leith uit Schotland Kapitein op he Engelse Smakschip de Albion vergaan 17 oktober 1819 op reis van Leith naar Hamburg tevens vermeld de geborgen goederen die later zijn verkocht enz., Jaar 1820 (4)

6052

792, 815, 824, 825, 859

04-11-1819

Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan want volgens bij s’landes ord.t 4-B-8 Tit Art. 7 wordt gezegt “zoo lange een schip van den Schipper niet verlaten wordt zal niemand het betreffende schip als verloren en verdronken goed mogen aantasten” enz. jaar 1819 (26)

6053

915

14-12-1819

Parker David---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert  geass. met den Griffier ten huize van Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder  Bersma Henry  in Britsche Majesteits dienst dan volgt een verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes  als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de Albion,  Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden,  er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….?  Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J.  Griffier te Ternaard  en Fockema E.  enz.  jaar 1819 (39)

6053

927

15-12-1819

Parker David---- Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen als gevolmachtigde van  Parker David van Leight voerende het Schip Albion doch thans op desselfs reis van Leight naar Hamburg in averij liggende te Nieuwe Zijllen de procuratie gepasseerd voor de Notaris  Posthuma ….? te Drachten en voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te Harlingen en heeft ondergetekende Zekema Geert Burghts Deurwaarder bij het vredegeregt van Holwerd wonende aldaar zig begevende bij de heer Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel te Nes wonende enz. jaar 1819 (6)

8120

254

1072/14

29-10-1838

Parker J. Rotterdam Schipper op de Alde, jaar 1838

4635

G, 22

29-04-1881

Parker W. Kapitein op de Nelly G. Troom, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6046

307

03-05-1819

Parlevliet Cornelis---- Idsarsi W. (Willem) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van Zeilinga Minne Martens Visschersman in het Moddergat waaronder een document van voldoening aan de Militie ten name van Parlevliet  wegens de doop op 28-06-1801 van Haasnoot Jacob zoon van  Haasnoot Klaas C. en Remmerswaal Johanna S.?  tevens in een kist een extract uit het doopboek van Katwijken enz. jaar 1819 (13) 

6384

19

26-05-1814

Parma Bode Nolles , hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

8291

728/12

22-07-1840

Parma Sikke Batavia Kapitein op de Drie Gebroeders (Workum) , jaar 1840

9725

Deel 2

Blz.46

00-00-1883

Parma Sikke naar Noorwegen,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

Blz.41

00-00-1882

Parma Sikke,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

Blz.43

00-00-1882

Parma Sikke,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

Blz.47

00-00-1883

Parma Sikke,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

6414

27

15-01-1817

Parmentin Ferdinand A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6049

574

16-08-1819

Parnell Thomas---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de Sollicitudine komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft aangespoelde en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries Kooplieden te Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk voor de Provincie Groningen Vos. P. J.  te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte waarin voorkomen Parnell Thomas,  Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul Generaal , Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris,  Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz.  jaar 1819 (16)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Parr S. A. Kapitein is met zijn schip de Wilhelm Frederik vanuit Harlingen op 3 Mei vertrokken naar Noorwegen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6020

136

03-03-1817

Parrega---- Kuiper Hidde Izaaks hij en zijn huis  wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Wonseradeel begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)

6857

18-A

29-10-1824

Pars J. J.---- o.a. een handgeschreven brief van de Zetters van Tzum  met o.a. zijn handtekening Onderwerp; aanslag van verponding op een zathe  onder Herbaijum, jaar 1824 (8)

6034

398

30-05-1818

Pars J. J., te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6291

834-7, 9,

13,14

01-10-1818

Pars J. J.----Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, Grietman van Franekeradeel  geass. met den secretaris Wybenga S.  Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid enz.enz. verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur wordt gebruikt enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C.,   Beyma van Eduard Marius,  Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7) dossier (19)

5674

80

13-01-1910

Pars J. te Franeker verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief,  dat  Schipper Zwart ….? varende van Groningen op Franekermet zijn stoomboot de “Koopmanswelvaren VI” lang  26.14 meter , breed 4.60 meter  tot op korten afstand van zijn pakhuizen gelegen aande Froonacker te Franeker kan lossen  wijl de verre afstand om de goederen enz. enz.  in het dossier aanwezig een getekende en ingekleurde kaart van de vaarwegen van Franeker waarop aangegeven het pakhuis van Pars enz. jaar 1909 (12)

6249

 

878

21-09-1814

Pars Jan J. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)

6395

457

13-05-1815

Pars Jan J. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6047

379

03-06-1819

Pars Jan Joh’s  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6249

 

878

21-09-1814

Pars Jan Johannes---- Hoop de Jakle E. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)

8379

810-17

18-08-1841

Pars Jan Johannes te Herbaijum----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. Slagtedijk) voor de onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen  de belanghebbende eigenaren zijn: Pars Jan Johannes te Herbaijum, Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te Herbaijum, Staag van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis Rinzes te Herbaijum, Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden Jaar 1841 (4)

6078

95-15

25-01-1822

Pars Jan Johannes te Herbaijum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Almenum  enz. enz. jaar 1822 (2)

6089

1194 blz. 14     23-12-1822

Pars Jan Johannes te Herbayum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

8257

70/1, 13

21-01-1840

Pars Jan Johannes, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6060

480

06-07-1820

Pars Jan Johs. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Pars Joh’s J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-22        25-05-1821

Pars Joh’s J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Pars S. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Pars S. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Pars Sjoerd J. te Sint Annaparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6628

791

16-06-1814

Pars W. J.---- Kuik Jan Bartelds en Tanja Arjen Jans Armenvoogden van St. Anna Pariochie beide ondertekenen een document betreffende dat sindts eenige tijd alhier gewoont hebben Borger Klaas en zijne Huisvrouwe die wegens armoede enige onderstand hebben deze Klaas is te Minnertsga geboren  en heeft met zijn huisvrouw de laatste vijf jaren in St. Jacobi Parochie gewoond  tevens ondertekenen de Armen voogden van St. Jacobi Parochie Pars W. J. en  Kuiken ?. J. enz. jaar 1814 (2)

6861

7-A

10-12-1824

Pars Wijltje Joh., Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10)

6070

424-22        25-05-1821

Pars Wiltje Jans hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Pars Wiltje Johannes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

5674

56

01-09-1910

Pars Y. Franeker Schip de Tijd jaar 1910  (7)

6254

140-B-blz. 23

17-01-1815

Parsma Franciscus de erven uit een huis aan de Zuidkant van de Nieuwebuurt,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6692

274

Wymbrits.

28-09-1819

Pas ….? te Sneek---- Friezema Jan Jurjens te Oudega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas E. enz. Jaar 1816 (6)

6099

1041

22-10-1823  

Pas ….?, Veearts te Hallum . Onderwerp zijn kwitantie enz. enz. jaar 1823 (1)

6051

 

770

27-10-1819

Pas E.  van beroep van beroep Veearts Veearts te Hallum hij heeft het bewijs van ontvangst van zijn tractement etekend over het 3e kwartaal enz. jaar 1819 (1)

6072

577

16-07-1821

Pas E.  van beroep Veearts te Hallum  onderwerp een kwitantie wegens zegelgeld enz. jaar 1821 (1)

6067

 

140-b

15-02-1821

Pas E.  van beroep Veearts te Hallum,  Onderwerp verschuldigde leges enz. jaar 1821 (1)

6094

435

26-05-1823 

Pas E.  Veearts, een declaratie van  hem wegens reis en verblijfskosten  en geneeskundige behandeling eener ziekte onder de paarden te St. Jacobi Parochie eind 1820 en begin 1821  enz. jaar 1823 (4)

6072

544

09-07-1821

Pas E. , hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland hiernevens toe te zenden de  Mandaten en Kwitanties hieronder vemeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te doen toekomen enz.  met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (1)

6099

956

01-10-1823  

Pas E. ,---- Varkensziekte  deze heeft zig geopenbaard  in Welsrijp, Bajum, Spannum maar omdat de Veearts 1e klasse Greuve verlof heeft en zig te Amsterdam bevind wordt er voorgesteld de Veearts 2e klasse Pas E. te Hallum beschikbaar te stelllen enz. enz. jaar 1823 (2)

6091

110

01-02-1823

Pas E. een mandaat van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken van den 13e maart 1815 no. 38b  van fl. 50.= enz.   jaar 1823 (1)

6101

1367                     30-12-1823

Pas E. een ordonnantie van betaling gaande mandaat en kwitantien enz. jaar 1823 (1)

6851

26-D

17-08-1824

Pas E. en Smits K. T. verklaren dat een paard van Kuiken Arjen Tijmens   wijlen en zijn weduwe Rentjes Trijntje,  door een hond gebeten  die dol was  enz. enz. komt verder in voor Kuiken Rentje Arjens 24 jaar 1824 (6)

6077

1041

27-12-1821

Pas E. het betreft een Missive van de Minister van Binnenlandsche zaken d.d. 13 maart 1815 no. 38b betreffende een mandaat en kwitantie ten gunste van hem jaar 1821 (2)

6095

559

27-06-1823 

Pas E. Onderwerp een mandaat ten zijne gunste een document met 7 kolommen info., jaar 1823 (1)

6088

1040

05-11-1822

Pas E. Onderwerp: een mandaat ten zijne gunste tot betaling enz. jaar 1822 (1)

6093

313

12-04-1823 

Pas E. Onderwerp: een missieve van de minister met vermelding van  het nummer van het mandaat de bedragen totaal 8 kolommen info) jaar 1823 (1)

6069

 

305

16-04-1821

Pas E. Onderwerp;  een Mandaat van de Minister van Binnenlandsche zaken ten zijne gunste een uitbetaling  enz. jaar 1821 (1)

8375

708-5_22a

20-07-1841

Pas E. te Hallum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Pas E. te Hallum staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6087

916

05-10-1822

Pas E. te Hallum Veearts Veearts aldaar  en is tot den laatsten van junij dit jaar uit het fonds van Landbouw bezolgd geweest provisioneel voor de tijd van twee jaren en zij zullen hun tractement blijven trekken enz. jaar 1822 (1)

8386

949/6

25-09-1841

Pas E. te Hallum,  Staat in een document als afzender op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

6871

26-03-1825

3-A

Pas E. te Leeuwarden hij staat vermeld op een document als belanghebbende schuldeiser van de Minister van binnenlandsche zaken enz. jaar 1825 (6)

6057

250-b

10-04-1820

Pas E. van beroep Veearts te Hallum onderwerp; een kwitantie jaar 1820 (1)

6084

712

29-07-1822

Pas E. Veearts der 2e klasse en1e rang te Hallum over hem wordt inlichtingen gewonnen zoals hun kundigheid enz. met het antwoord daarop (ook wordt vermeld dat hij een zieke vrouw en enige kinderen moet onderhouden )  jaar 1822 (8)

6852

11-A

23-08-1824

Pas E. veearts te Hallum onderwerp betreft een verslag van   inkomsten en dat hij  misschien een middelmatig bestaan heeft,  hij is  onbezoldigd  en wat hij allemaal doet, enz,  enz. jaar 1824 (10)

6850

9-A

02-08-1824

Pas E. veearts te Hallum opgave aangaande het personeel der bezolgde Vee Artzen enz. jaar 1824 (5)

8285

615-8

19-06-1840

Pas E. wordt vermeld in een document van Mandaten en quitatien met 7 kolommen informatie betreffende de betaling enz. jaar 1840 (2)

6077

952

03-12-1821

Pas E.,  hij is Veearts te Hallum  heeft ingediend bij de Grietman van het Bildt Huber J. L. (Johannes Lambertus) zijne declaratie wegens reis en verblijfkosten benevens verdiend honoraria betrekkelijk de ziekte onder de Paarden welke op den 25e october 1820 te St. Jacoba  Parochie is ontstaan ten bedrage van enz. jaar 1821 (2)

6084

683

16-07-1822

Pas E.,  hij is Veearts te Hallum  Onderwerp een kwitantie wegens zegelgeld enz. jaar 1822 (1)

6078

50

11-01-1822

Pas E.,  hij is Veearts te Hallum  Onderwerp: een uitbetaling van een kwitantie door hem ingezonden jaar 1822 (1)

6075

 

819

26-10-1821

Pas E.,  hij is Veearts te Hallum  Onderwerp; een door hem vertekende  kwitantie  benevens 35 cents zegelgeld enz. jaar 1821 (1)

6081

384

15-04-1822

Pas E.,  hij is Veearts te Hallum  ondewerp dat hij nog 35 cents verschuldigd is enz. jaar 1822 (3)

6060

493

12-07-1820

Pas E., van beroep Veearts te Hallum betreft een door hem ingezonden kwitantie en het betalen van zegelgeld enz. jaar 1820 (1)

6092

194

05-03-1823

Pas E., Veearts te Hallum  een missieven van 3 december 1821 teruggezonden, betreffende zijn declaratie dat hij in oktober 1820 naar St. Jacobaparochie is afgereist tot onderzoek van ene aldaar ontstane ziekte onder de paarden enz. enz. jaar 1823 (1)

6091

133

07-02-1823

Pas E., Veearts te Hallum  Onderwerp: het nog verschuldigde zegelgeld enz. jaar 1823 (1)

6093

348

25-04-1823 

Pas E., Veearts van beroep te Hallum, Onderwerp: Zegelgeld enz. jaar 1823 (1)

6102

15

03-01-1824

Pas Egbert  een mandaat ten zijn gunste van fl. 108. = enz. jaar 1824 (1)

6095

577

30-06-1823 

Pas Egbert  te Leeuwarden. Onderwerp een mandaat ten zijne gunste, jaar 1823 (1)

6056

230

28-03-1820

Pas Egbert een Missive  van betaling met diverse  kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1)

6081

345

05-04-1822

Pas Egbert het betreft een mandaat ten zijne gunste met vermelding van o.a. het bedrag enz. jaar 1822 (1)

6099

1000

11-10-1823  

Pas Egbert Onderwerp: een Mandaat en Kwitantie een document met 7 kolommen info enz. Jaar 1823 (1)

6058

366

23-05-1820

Pas Egbert Onderwerp: een ordonnancie van f. 40.75 ten zijne gunste enz. jaar 1820 (1)

6053

942

24-12-1819

Pas Egbert Onderwerp; een Missieve en mandaat December jaar 1819 (1)

6060

470

01-07-1820

Pas Egbert Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken ten bedrage van enz. een document met 7 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden enz. jaar  1820 (1)

6063

675

03-10-1820

Pas Egbert staat vermeld op een document met 7 kolommen informatie dat de Minister voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en Kolonie een mandaat van betaling afgeeft ten gunste van hem enz. jaar 1820 (1)

6075

 

797

20-10-1821

Pas Egbert staat vermeld op een document overeenkomstig de Missive van de Minister van Binnenlandsche Zaken van den 13e maart 1815 de hier nevengaande mandaat enz. jaar 1821 (1)

8285

623-21

22-06-1840

Pas Egbert te Hallum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

6066

 

54

23-01-1821

Pas Egbert wordt vermeld op een document met als onderwerp Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 13e Maart 1815 enz. een Ordonnantie ten zijne gunste te betalen  met vermelding van het bedrag enz.  jaar 1821 (1)

6066

 

39

16-01-1821

Pas Egbert,  Onderwerp een Ordonnantie van fl.  enz.  jaar 1821 (1)

6051

 

746

18-10-1819

Pas Egbert, een mandaat en kwitantie enz. jaar 1819 (1)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctie

26-03-1824

Pas Elisabeth, 322 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6861

2-B

07-12-1824

Pas Elisabeth, Zij is wegens krankzinnigheid geplaatst in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 1824 (3)

6060

515

22-07-1820

Pas F. ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.  , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. en  Kool en Wortelen Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en Turf Eizes Pieter zijn borg is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Pas Harmanus, 282 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6028

810

13-11-1817

Pas Jacob Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6033

276

20-04-1818

Pas Jacob staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Harlingen is de laatste woonplaats voor de gevangenis jaar 1818 (2)

6026

652

23-09-1817

Pas Jacob staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6255

254-10

10-03-1815

Pas Jacob tegoed Tractement als Stads Vroedmeester  jaar 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

6864

26/1-C, 24

07-01-1825

Pas Jan  te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

7977

137-7, 11

08-02-1837

Pas Lammert Wolter * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt ontslag enz. jaar 1837 (8)

6084

658

10-07-1822

Pas P. , Komt voor op de lijst van aanbesteding voor Lange en Baggelaar Turf voor de komende 6 maanden voor de gevangenissen te Leeuwarden met 7 kolommen info, jaar 1822 (2)

6072

521

02-07-1821

Pas T.  ---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding van levering van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7)

6077

982, 1-4

10-12-1821

Pas T. hij staat borg voor Hans Wijsma betreffende hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)

6065

 

906

20-12-1820

Pas T. ----Romkes Johannes , President van het College  van Regenten over de Gevangenishuizen van Leeuwarden, Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J,  Smeding H.  , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van genoemd college  bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de navolgende inschrijvers  kunnen leveren: Dirks N. J. Brood,  met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als borg Amoraal M. C. Elzinga Otte  Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel,  met als borg Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. ,  Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T., ,   Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Pas Theodorus, 538 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8373

674/8

10-07-1841

Pas Veearts te Hallum , komt voor in een dossier met Veeartsen  jaar 1841 (2)

6063

720-b

16-10-1820

Pas Veearts te Hallum Onderwerp: wegens een kwitantie  enz. 1820 (1)

6848

9-A

13-07-1824

Pas veearts te Hallum, --- Wagenaar H. S. wegens het mandaat van fl. 50,  word ook in genoemd de heer  Pas veearts te Hallum, Barghof Luichien Willems Veearts te Oldeberkoop jaar 1824 (2)

6718

250

00-00-1823

 

Pas, E. Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47)

6069

 

346-b

28-04-1821

Pas, van beroep Veearts te Hallum onderwerp een kwitantie en zegelgeld jaar 1821 (1)

6865

10-3-A

22-01-1825

Pas, Veearts te Hallum een door hem ingediende kwitantie wegens enz. jaar 1825 (1)

6066

 

78-c

27-01-1821

Pas, Veearts te Hallum Onderwerp:  een verschuldigde kwitantie jaar 1821 (1)

6096

622-b

08-07-1823  

Pas….?, van beroep Veearts te Hallum, Onderwerp: verschuldigd zegelgeld enz. jaar 1823 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Pascal Arend, 64 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6252

1186-5

29-11-1814

Pasens van M. J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6424

609

10-12-1817

Paskum Hendrik 25 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Paskum Hendrik 461 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8204

829/20, 264

Blz. 4v

14-08-1839

Pasma Aede Aedes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

9189

1129

22-09-1919

Pasma B. M. Te Haskerdijken , een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoekt  de Polderkade te mogen slechten enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie,  jaar 1919 (10)

9187

1787-A

05-12-1918

Pasma Cornelis Wijbe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8199

729/5, 290

Bladzijde 6

17-07-1839

Pasma E. J.te Wirdum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8308

1074-9

29-10-1840

Pasma F. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

6689

197

00-00-1819

Pasma Frans H. een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp;  Sietzes Reitze Slager en Veehandelaar maar door allerslechtse gedrag bij de allerslechtse vrouwen en sterke drank zeer spoedig alles verloren enz. enz. jaar 1819 (4)

6049

591

19-08-1819

Pasma Frans Hendriks---- Wijndels J. H.  hij vraagt een hertaxate voor zijn eigendommen en de hertaxateurs die zijn aangesteld zijn Sluis van der Jan en Pasma Frans Hendriks jaar 1819 (1)

6276

1102-3

18-12-1816

Pasma Hede Hedes moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

8373

662/3

07-07-1841

Pasma Hendrik Franzes , Landbouwer te Haskerdijken verzoekt het kaphout op de straat weg naar  Overijssel voor een gedeelte bij zijne woning mag worden gekapt, met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening enz. enz. jaar 1841 (4)

6390

78-79,

85-88

07-12-1814

Pasma Hendrik J.---- Wiensjes Tienks  geboren 03-01-1790 op Terschelling van beroep Grofsmid te Arum,  zoon van Rimmerts Tjerk en Pieters Doetje fuselier bij het 1e Bat. Infanterie  Onderwerp: zijn request om van den dienst onslagen te mogen worden aangezien hij te Arum woont  enz., verder de Gouveneur van Vriesland vraagt advies betreffende de vrijstelling van de Militaire dienst van Wijnjes Rimmert Tjerk  verder een brief waarin hij genoemd wordt Winjes Rimmert Tierks, ook een certificaat van de schout van Terschelling, ook een verklaring dat hij de enigste zoon is die voor zijn vader het brood moet winnen ondertekend door Groeneveldt Hend’k, Pasma Hendrik J. en Boer de Dirk jaar 1814 (2) dossier (12)

6256

313

29-03-1815

Pasma J., ,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

8257

70/1, 6

21-01-1840

Pasma Jan Andeles, Het Bildt , het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

9181

1751

06-10-1915

Pasma Jelte,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8382

856/7

30-08-1841

Pasma Klaas ----- Huber Johannes Lambertus griffier bij het kantongerecht te Leeuwarden verklaart in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een fout heeft begaan voor het verlenen van armregt betreffende  Pasma Klaas te Sneek tegen Batstra Adam te Sneek enz. jaar 1841  (5)

8225

1253-13, 34

10-12-1839

Pasma Klaas Jans te Sneek wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6658

575 blz. 5

25-11-1816

Pasma Molle staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

8199

729/5, 290

Bladzijde 6

17-07-1839

Pasma S. J. te Wirdum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8285

623-20

22-06-1840

Pasma Sijbren Jacobs te Zwichum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)

6632

 

 

1316 lijst 4-R

22-10-1814

Pasma Sikke IJsbrants te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6000

578-b

17-06-1815

Pasma Sybold Jans , Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis De Kleine Kerk zitten te Sneek jaar 1815 (2)

6009

182

15-03-1816

Pasma Sybold Jans Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2) 

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Pasma Sybolt J., 270 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6005

938 blz. 5v

30-11-1815

Pasma Sybolt Jans Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6838

7-A bijlage 2 Mannen H

uis Justitie

26-03-1824

Pasma Sybout J., 137 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

9180

1054

05-06-1915

Pasman Antonius Martinus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6416

145

09-04-1817

Pasman Nieske Jans---- IJkema F.  Assessor van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Cornelis Rinse van beroep Zeilmakersknecht te Heeg en geboren 1 maart 1797 te Heeg zoon van Alberts Cornelis en Pasman Nieske Jans wonende te Leer van beroep Zeilmaker heeft zig ter inschrijving voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6038

650

02-09-1818

Paspoor(s) Jan  , Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)

6709

36 deel 2 

blz. 25

16-01-1822

Paspoort Z. in Zeeland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 24

06-02-1824

Paspoort Z. lid der Provinciale Staten van Zeeland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

9181

1413

06-08-1915

Passa? Papsa ?? Anna Theunis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6300

106

24-01-1822

Passamier G. A. (Gellius Andreas) ---- Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een brief aan Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz. en dat het men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman Reitsma Jacob Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz.  en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende hand toe te reiken enz.  tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du, ook toegevoegd de staat met schulden van totaal fl. 6477.80  en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum,  Passamier G. A. (Gellius Andreas) te Vrouwenparochie,  Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum Boer de Pieter Jans te Finkum,  Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob ,  Geerlings Geert 1822 (14)

6623

205

31-10-1813

Passamier G. A. (Gellius Andreas) de Dominee staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6058

326

05-05-1820

Passamier G. A. (Gellius Andreas) Predikant de hervormden te Finkum en Heyum een toekenning van een pensioen van fl. 500.= enz. enz. 1820 (2)

6052

819 en 863

17-11-1819

30-11-1819

Passamier G. A. (Gellius Andreas) Predikant te Finkum en Hijum in een handgeschreven brief met  handtekening staat; ruim 62 jaren  dat hij in de maand mei 1784 en dus nu 35 en een half jaar geleden predikant is geworden enz. enz. hij verzoekt om Emeritus met pensioen enz. en een brief met de toestemming met een pensioen van fl 600 per jaar  Jaar 1819 (7)

6300

184

04-04-1822

Passamier G. A. (Gellius Andreas). ---- Reitsma  Jacob Iedes, Twijnstra J. J., Deinma J. D., Passamier G. A. (Gellius Andreas), Dijkstra Waling Keimpes, Boer de Pieter Jans, Geerlings Geert, Reitsma J. J.Deinum S. D. Onderwerp: Hun tegoeden van de Kerk, de Grietman van Leeuwarderadeel schrijft daarover in een brief aan de Gouveneur dat hij dus pogingen aangewend heeft om van de crediteuren te verkrijgen een enz. enz. jaar 1822 (5)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Passemier G. A. Predikant te Finkum., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorp Passamier G. A. (Gellius Andreas) e Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6830

26-A 21

20-01-1824

Passemier Petrus Advocaat te Vrouwenparochie, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)

6383

81     

23-04-1814

Passer Klaas P. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6636

159-a-b-c

11-02-1815

Passing Harm---- Brunger P.,  Sluijterman A. F. ,  Schoonhoven W. A.  en  Bergh v.d. H. Ouderlingen en de Diaconen Visser L., Passing Harm,  Goedhart S. J. en Deinum P. T. der Hervormde Kerk van de Stad Workum ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus Predikant alhier verder genoemd Andringa van S.  enz. jaar 1815 (10)

6632

 

 

1316 lijst 3-L.

22-10-1814

Passing Harmen Jans te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6277

30-9

09-01-1817

Passing Harmen moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6246

462

02-06-1814

Passing Jan---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren en Passing Jan te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de Herberg de Witte Arend van Arjens Wytze de Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te Warns, onderweg naar de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma Sybren Gerryts die mededeelde staakt de executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing Pier moest gehaald worden,  enz. enz. enz. verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma Durk Jans Huisman, te Warns , Trip Hendrik jaar 1814  (12)

6632

 

 

1316 lijst 1_R.

22-10-1814

Passing P. J. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6246

462

02-06-1814

Passing Pier---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren en Passing Jan te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de Herberg de Witte Arend van Arjens Wytze de Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te Warns, onderweg naar de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma Sybren Gerryts die mededeelde staakt de executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing Pier moest gehaald worden,  enz. enz. enz. verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma Durk Jans Huisman, te Warns , Trip Hendrik jaar 1814  (12)

6277

30-4

09-01-1817

Passing Pier moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6390

19

08-12-1814

Passtiennus of Passtunnes H. B. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6390

19

08-12-1814

Passtunnes of Passtiennus H. B. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6022

303

08-05-1817

Pastoor R. C.----Romkes Gerrit Harings, Pastoor R. C.  te Oldeholtpade, dat aan hem een jaarlijkse toelage  van 250 guldens worden verleend jaar 1817 (1)

8361

434/6 sectie A. – B.

04-05-1841

Pastorie van Scharnegoutum aldaar staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)

6048

448, 1-7,

11, 16, 17, 31

06-07-1819

Pastorij van IJsbrechtum Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30)

8257

69/20, 3

nummer 19

20-01-1840

Pasveer Ale te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6833

27-A blz.12

06-02-1824

Pasveer Jan te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6424

584

02-12-1817

Pasveer L. 3 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Pasveer Lubbert Hend’k 67 is zijn volgnummer en Haske zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

5989

576 2e lijst

26-07-1814

Pasveer M. J. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6054

63 blz. 44, 78, 79

27-01-1820

Pasveer Marten Jans Koopman op de Heerenwal koper van bossen  (ten derde na perceel 12)    ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 92 )

8294 

792/21

10-08-1840

Pasveer Tjeerd Hendriks Handgeschreven brief met Handtekening van Tjeerd Hendriks Pasveer te Nijehaske, jaar 1840

6060

479

05-07-1820

Pasvoor Hendrik Eelkes---- Ruwedel Johan Peter hij is aangesteld als gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. de Gedimitreerd den 15 december 1819 Pasvoor Hendrik Eelkes jaar 1820 (1)

6381

15

28-02-1814

Pater & Meeth Frank---- Sluis van der ….? Van beroep drukker. Hij wordt vermeld betreffende een rekening in een brief aan de Commissarisen Generaal van Vriesland, Wegens druklonen, ook de Pater & Meeth Frank zenden een rekening verder wordt genoemd Schultze ….? Commissaris Generaal en de heer Ypeij ….?. enz. jaar 1814 (2)

8377

763/7

05-08-1841

Pater H. Betaling wegens zijn leverantie van Kalanderloon aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)

8373

661/18

07-07-1841

Pater H. Hij is leverancier van  Kalanderloon voor het huis van Tuchtiging te Leeuwarden en staat op een lijst van leveranciers met het geleverde bedrag  jaar 1841 (1)

8383

878-3

06-091841

Pater H. Kalanderloon door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als lewverancier van grondstoffen  voor de fabriek van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2)

6054

56

25-01-1820

Pater Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1)

6056

224

28-03-1820

Pater J. G. ,   een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1)

6063

682

03-10-1820

Pater J. G. ,  onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen  enz. jaar 1820 (1)

6045

285

26-04-1819

Pater J. G. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (2)

6068

 

251

31-03-1821

Pater J. G. , hij wordt vermeld op een document en wel:  Nota  der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden van de hier na genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2)

6048

462

14-07-1819

Pater J. G. , Onderwerp; een kwitantie en een mandaat  van fl.  enz  jaar 1819 (2)

6072

531

04-07-1821

Pater J. G. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te doen toekomen enz.  met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2)

6048

508

26-07-1819

Pater J. G. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (2)

6051

 

749

18-10-1819

Pater J. G. hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouverneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie  van wie leges moet worden afgehouden met vermelding van de sommen en verschuldigde leges enz.  Jaar 1819 (1)

6059

461

27-06-1820

Pater J. G. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ten bedrage van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden jaar  1820 (2)

5985

191

16-03-1814

Pater J. G. van beroep Klerk----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van beide genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Pater Jan, 463 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6855

14-A

05-10-1824

Pater Johan Georg Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar 1824 (2)

6872

31-03-1825

16-A

Pater Johan Georg staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)

6872

01-04-1825

19-A

Pater Johan Georg wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Pater Johan Georg, 688 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6639

460
13-05-1815

Paterkamp Jan---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Strandvonder op het Eiland Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat tegen de avond op de Zuidwesterhoek een Urker Visch Schuit bevaren door Paterkamp Jan en zijn zoon gestrand is en aan stukken geslagen en dat gered is  enz. jaar  1815 (1)

8257

69/20, 2

nummer 39

20-01-1840

Paterson  Ekke Lieuwes te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

6093

301

10-04-1823

Paterswolde, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)

6833

27-A blz. 8

06-02-1824

Pathuis Harm te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

5986

249

05-04-1814

Patijn D. A. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz. genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)

5986

249

05-04-1814

Patijn D. W. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz. genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)

9185

1189-a

14-09-1917

Patijn J. A. N. (Jacob Adriaan Nicolaas) beedigd  als Burgemeester van Leeuwarden jaar 1917 (1)

9184

1092

20-08-1917

Patijn J. A. N. (Jacob Adriaan Nicolaas) Zijn benoeming als Burgemeester van Leeuwarden, aar 1917 (2)

9187

1452

30-09-1918

Patijn J. A. N. (Jacob Adriaan Nicolaas) zijn eervol ontslag als Burgemeester van Leeuwarden, jaar 1918 (2)

6074

693

13-09-1821

Patrijs J. R.---- Steggerda Onderwerp: de klachten van de kerkraad over de vervallen staat der kerkgebouwen door ouderdom enz. enz. jaar 1821 (4)

6078

95-34

25-01-1822

Patrijs Jan Roelofs Eigenerfde te Steggerda hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Noordwolde enz. enz. jaar 1822 (4)

6089

1194

blz. 31+ 32       23-12-1822

Patrijs Jan Roelofs Eigenerfde te Steggerda Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-31

29-11-1823

Patrijs Jan Roelofs Eigenerfde te Steggerda, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Noordwolde in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6101

1272

10-12-1823

Patrijs Jan Roelofs Raad van zetting van Noordwolde wonende te Steggerda , Hij is voorgedragen als Schatter der Belastingen te Wolvega en Sonnega enz. jaar 1823 (4)

5997

307

31-03-1815

Patroon  Dirk Hendrik is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  333

6424

584

02-12-1817

Patroon D. 4 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6303

532-g

18-08-1823

Patroon Ekke Hendriks 9 jaar   verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar  Ommerschans enz. jaar 1823 (2)

6303

483

08-10-1823

Patroon Ekke Hendriks---- Patroon Minke Hendriks 18 jaar en Patroon Ekke Hendriks 9 jaar, Patroon Hendrik Hendriks 13 jaar verder geboorteplaats enz. enz.  zij staan vermeld op een extract uit den staat van bedelaren kolonie Ommerschans enz. jaar 1823 (2)

8280

526-5

21-05-1840

Patroon H. L. staat vermeld in een document betreffende het terugzenden van de paspoorten van de plaatsvervangers van het korps Rijdende Artillerie te Amersfoort enz. jaar 1841 (2)

6633

1374+1459

06-11-1814

Patroon Hendrik Ekkes----- Drees H. en Vrieze de Halbe Diakenen van de Hervormde Gemeente van Heerenveen sturen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zij doen toekomen een extract uit de registers der vier specien van het district Haskeland (=aanwezig) afgegeven door de Schout waaruit de vijfjarige inwoning van Patroon Hendrik Ekkes en huisvrouw in de gemeente Nijehaske met vermelding van huisnummers en jaren enz. verder worden in de vier specien vermeld Jans Jurjen 1798 en gaat naar Heerenveen, Johannes Lammert 1802 en gaat naar Sloten enz. ook een verklaring van Bouwma Arjen Anthonie Mr. Slager , Kempes Hendrik Mr. Weever en Zweep van der Piebe Elings die alle drie de verklaring ondertekenen betreffende Patroon Hendrik Ekkes Arbeider en zijn huisvrouw Hendriks Minke laatselijk alhier enz.   verder een document ter beantwoording ondertekend door de Schout van de gemeente Haske Dalmolen H. en de Diakenen van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en  Laan van de Hans Sijtses  jaar 1814 (10)

6005

933

27-11-1815

Patroon Hendrik Ekkes Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

6029

896

17-12-1817

Patroon Hendrik Ekkes Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Heerenveen arr. Heerenveen. Jaar 1817 (2)

5983

61-A

25-01-1814

Patroon Hendrik Ekkes--- Molenaar Pieter Sybren en Patroon Hendrik Ekkes beide te Heerenveen wonende aanstelling tot Politie dienaren, extract register rechtbank te Heerenveen jaar 1814   (5)

6632

 

 

1210

28-09-1814

Patroon Hendrik Ekkes te Heerenveen woonachtig het betreft zijn onderhoud door de Hervormde Gemeente van Nijehaske dit document is ondertekend door De Schout van de Gemeente Haske Dalmolen H.  De Diakenen van de Hervormde Gemeente van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en Laan van der Hans Sijtses ondertekenen  een brief aan de Gouverneur betreffende eerstgenoemde (hij wordt daar genoemd Ekkes Hendrik) enz. jaar 1814 (3)

6018

34

14-01-1817

Patroon Hendrik Ekkes te Heerenveen, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

6631

1082

09-09-1814

Patroon Hendrik Ekkes---- Vrieze de Halbe en Drees M. geven met gepaste eerbied te kennen als Diaconen van de Hervormde Gemeente te Heerenveen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur dat onder hunne Gemeente thans is ionwonenede ene Patroon Hendrik Ekkes met desselfs Huisvrouw welke uit hoofde van Armoede onderstand verlangen en is geweigerd omdat zij 11 jaar hebben gewoond in Nijehaske en dat zij enz. jaar 1814 (2)

6303

532-kj     

00-00-1823

Patroon Hendrik Hendr. 13 jaar  verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar  Ommerschans enz. jaar 1823 (2)

6303

483 en 484

08-10-1823

Patroon Hendrik Hendriks---- Patroon Minke Hendriks 18 jaar en Patroon Ekke Hendriks 9 jaar, Patroon Hendrik Hendriks 13 jaar verder geboorteplaats enz. enz.  zij staan vermeld op een extract uit den staat van bedelaren kolonie Ommerschans enz. jaar 1823 (4)

6006

954-15

06-12-1815

Patroon Hendrik Hendriks,  hij wordt vermeld op de Dienst der Justitie Staat van Dienst voor de maand November wegens weekgelden met het te ontvangen bedrag enz. jaar 1815 (1)

6054

18

10-01-1820

Patroon Hendrik, gerechtsdienaar te Heerenveen  jaar 1820 (1)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Patroon Koop H., 174 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8257

69/20, 2

nummer 51

20-01-1840

Patroon Lieuwe Hendriks te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

6303

483

08-10-1823

Patroon Minke Hendriks 18 jaar en Patroon Ekke Hendriks 9 jaar, Patroon Hendrik Hendriks 13 jaar verder geboorteplaats enz. enz.  zij staan vermeld op een extract uit den staat van bedelaren kolonie Ommerschans enz. jaar 1823 (2)

6303

532-g

18-08-1823

Patroon Minke Hendriks18 jaar verder geboorteplaats enz. enz.  zij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar   Ommerschans enz. jaar 1823 (2)

6268

324

12-04-1816

Patroulle Pieter Sybes---- Sekema Geert Brugts voortijds executeur van Westdongeradeel , Epkes Oene en Bruinsma Sytse Klases adsesenten en Gerbens Ebeltje weduwe van Patroulle Pieter Sybes in leven mede adsistent schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveer van Vriesland dat zij hun Tractementen ontvingen van Leeuwarden  maar dat niet het gehele jaar 1808 of 1809 enz. enz. dat 13 weken voor  Patroulle Pieter Sybes onbetaald is gebleven en datb van de anderen het jaar 1811 niet is betaald enz. enz.  Ebeltje Gerbens verklaard niet te kunnen schrijven omdat zij dat niet geleerd heeft en presentie van mij Dieme F. H. enz. jaar 1816 (4)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Pattersson A. Kapitein met het schip de Minerva van Gothenburg naar Algiers staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6082

453

03-05-1822

Patudanus T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6666

307

00-00-1817

Paul, Pieter.  Kretzer, Johan George vooral in den jaren 1796 aan de zaak van Oranje met gevaar zijns leven enz. wordt in genoemd Commissaris Plettenberg, Admiraal Pieter Paul, Herberg de Zwarte Moor op Texel met Kretzer zijn handtekening. (5) jaar 1817

5990

651

22-08-1814

Pauli ….?---- Rompel ….? Controleur der Belastingen, In de nacht van 2e tot de 3e dezer maand is het paard van voornoemde op de Gorredijk een oor afgesneden, waardoor het zelve voor dieAmptenaar onbruikbaar is geworden welliogt is dezelve wegens zijn activiteit bij baatzuchtige personen gehaat enz. en ook beschouwd men deze ambtenaar als oorzaak dat de Commies Pauli ….?  Ten gevolge van herhaald klagten is ontslagen enz. enz. jaar 1814 (1)

6266

129

16-02-1816

Paulides Joh’ s Mr. Zilversmid te Heerenveen  wegens het maken van een zilveren stok voor den Tamboer Majoor bij den Landstorm en zijn rekening wordt nu voorgedragen voor betaling enz. enz. jaar 1816 (2)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Paulides Joh’s Paulus 153 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6093

337

22-04-1823 

Paulides Johannes Paulus---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van de Grietenij Schoterland, het betreft de Belasting op het Personeel en de Administratie der Directe Belastingen uit de Heeren Doesburgh van Willem controleur van de Divisie en Jongstra Frans Annes Ontvager der Gemeente benoemen bij deze tot Schatter en Bijschatter resp. Attema Gerrit Gooitzens, Greijdanus Jelle Petrus Jacobus, Overdiep Atze Jelles, Paulides Johannes Paulus en Sjollema Jan enz. jaar 1823 (4) 

6242

82,1-7a+15               07-02-1814

Paulides Johannes Paulus Zilversmid, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken  waarop de personele omslag enz. enz. jaar 1814 (10)

6251

1092

09-11-1814

Paulus Dirk---- Dirks Hessel voor geleverde vijf Korven Baggelaars  Turf ten dienste van Paulus Dirk, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16

6251

1092

09-11-1814

Paulus Dirk enz.---- Boer de Ynse Feikes voor geleverde  Baggelaars  Turf ten dienste van Paulus Dirk enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16

6251

1092

09-11-1814

Paulus Dirk---- Pieters Heert de weduwe voor 2 korven aardappels ten dienste van Paulus Dirk, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16

6251

1092

09-11-1814

Paulus Dirk---- Rienks Syke voor Kamerhuur ten dienste van Paulus Dirk, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16

6395

457

13-05-1815

Paulus Douwe hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8308

1070-8

709-731

28-10-1840

Paulus G. weduwe Siersma P. H. te Edens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8375

716-3_1i

22-07-1841

Paulus Klaas 31-11-1829 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8382

853/6

30-08-1841

Paulus Klaas loteling Nat. Militie onderwerp vrijstelling, hij woont in het  de colonie van de My. Tot weldadigheid enz. jaar 1841 (2)

6381

136 nr. 302 4e kolom

17-03-1814

Paulus Klazen, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6252

1218-11

12-12-1814

Paulus L. wegens leverantie van Talhout, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

6627

584, 1-2, 22

30-04-1814

Paulus Lieuwe voor weekgeld Annes Kornelis de weduwe voor 37 weken wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

6627

584, 1-2, 22

30-04-1814

Paulus Lieuwe wegens het slegten van graven in de kerk wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

6627

584, 1-2, 19

30-04-1814

Paulus Lieuwe wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

6627

584, 1-2, 20

30-04-1814

Paulus Lieuwe wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

8021

1020-19

09-08-1837

Paulus Petrus * 13-01-1801 Kortrijk , Fuselier in het Oost Indisch leger kavallerie  Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Generaal Chasse in 1837  enz,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6631

1114

8e blz. van kolommen

15-09-1814

Paulus Pieter staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

3701

39-D

09-02-1842

Paulus Spek Arend Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

39-C

08-02-1839

Paulus Spek Arend Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3701

39-C

08-02-1839

Paulus Spek Derk Arends, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3701

1-C, 5

01-03-1839

Paulus Spek Dirk Arend te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

39-D

09-02-1842

Paulus Spek Sjoerdje Arends, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

39-C

08-02-1839

Paulus Spek Sjoerdje Arends, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3701

1-C, 5

01-03-1839

Paulus Spek Sjoerdtje Arends te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

5982

1752

13-12-1813

Paulus Tjalling vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

9180

264

06-02-1915

Paulusma Auke Symens,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1413

06-08-1915

Paulusma Auke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

7977

158-6, 36

14-02-1837

Paulusma Gerrit Barteles te Tietjerksteradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

9181

1413

06-08-1915

Paulusma Jelmer,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Paulusma Klaas Jakes 21 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

9187

1178

13-08-1918

Paulusma Meindert * 2 augustus 1879 Drachten Veldwachter te Smallingerland, jaar 1918  (3)

9180

1246

05-07-1915

Paulusma Paulus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

264

06-02-1915

Paulusma Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9465

Deel 2, 20

31-10-1866

Paulusma Romke Johannes te Zwaagwesteinde Beurt en Veerdienst van Zwaagwesteinde naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie 23-04-1762)

6655

398 blz. 1

29-08-1816

Pauw ….?---- Schuring J. D. predikant te Rockanje hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Pauw ….? Die beroepen is naar Brussel  enz.  jaar 1816 (4)

6397

670

15-06-1815

Pauw 1e Luitenant Regiment Hussaren no. 6  hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6671

54 deel 2

blz. 20

22-01-1818

Pauw H. (De Ridder) Scriba van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 5

22-01-1818

Pauw H. (De Ridder) te Brussel Predikant Classis van Brussel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Pauw H. te Brielle, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2, 5

04-01-1819

Pauw H. te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2, 22

04-01-1819

Pauw H. te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 5

06-02-1824

Pauw H. te Brussel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 23

06-02-1824

Pauw H. te Brussel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40