Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index

8188

517/4, 34

11-05-1839

Pietersma Beerend Sneek Schipper op een Overdekte Praam, jaar 1838

9181

1923

01-11-1915

Pietersma Bonne hij komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6830

18-A blz. 2

21-01-1824

Pietersma Bote Pieters te Greonterp wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (2) dossier (45)

8214

1027/16

bl. 2 nr. 408

07-10-1839

Pietersma D. P. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

9181

1413

06-08-1915

Pietersma Doetje Hendriks,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8211

983/7

Deel 1

24-09-1839

Pietersma Durk, 9 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

8210

966/7 en 881/14, 8

27-08-1839

Pietersma G. S. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

Pietersma IJ. P. de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

2086-14

01-11-1840

Pietersma IJme P. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6830

18-A blz. 2

21-01-1824

Pietersma Jelle J. te Dedgum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Pietersma P. IJ. te Greonterp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 10

27-08-1839

Pietersma P. R. te Baaijum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

732-754

28-10-1840

Pietersma P. R. te Baijum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

2086-14

01-11-1840

Pietersma Pieter IJ. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6418

255-A

00-05-1817

Pietersma Pieter Sibbles 438 is zijn volgnummer en Balk zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6423

538

07-11-1817

Pietersma Pieter Sibbles Loteling uit Balk is volgens Autorisatie uit den dienst ontslagen enz. jaar 1817 (1)

6423

569

21-11-1817

Pietersma Pieter Sibels wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hem de verpligting zal worden opgelegd bij zijn ontslag om het aan hem enz. jaar 1817 (2)

6424

584

02-12-1817

Pietersma Pieter Sibles 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Art. No. 4 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6420

325

01-08-1817

Pietersma Pieter Sibles---- Lycklama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Lycklama a Nijeholt Augustinus Georg Lid van de Staten van Vriesland hem geeft te kennen dat den verlofganger Pietersma Pieter Sibles Loteling van de jare 1816 ingelijfd bij enz. en dat wegens uit hoofde van afwezigheid is overgeslagen Betzema Betze Johannes  die in no. 18 was gevallen en in wiens plaats als nummer verwisselaar Brink ten Wijtse Willems hebbende no. 19 enz. jaar 1817 (1)

6422

464 + 510

07-10-1817

Pietersma Pieter Sibles---- Sytzama J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij medestuurt Kuitenbrouwer M. J. Luitenant Commandant ondertekend een brief aan de Provincie Commandant van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat een mussive is ontvangen om Betzema Betze Joh’s in te lijven en  de kanonnier Pietersma Pieter Sibles ontslag uit den dienst uit te reiken enz. jaar 1817 (4)

6254

140- B/13

17-01-1815

Pietersma Pieters hij huurde tot 1801 diverse  pondematen bouwland  enz. enz. enz Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) dossier (34)

6840

49-A

22-04-1824

Pietersma Pieters Sjerp Koemelker te Workum, een handgeschreven brief met zijn Handtekening, Onderwerp aanstelling der  Loterij enz. jaar 1824 (5)

6264

1149- 7

21-11-1815

Pietersma Ruurd P‘rs Ferwerda Hans komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Bajum ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6060

480

06-07-1820

Pietersma S. P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Pietersma S. P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-23        25-05-1821

Pietersma S. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

966/7 en 881/14,8>>

27-08-1839

Pietersma S. P. te Greonterp    staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8220 

1137/13,2

06-11-1839

Pietersma S. S. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Pietersma S. S. te Greonterp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6262

946-5

30-09-1815

Pietersma S., Hij ondertekend mede als Gemeenteraadslid van Tjerkwerd het navolgende document;  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6706

290

25-09-1821

Pietersma Sije Dirks Leeuwarden Politiedienaar jaar 1821

6397

674

12-07-1815

Pietersma Sije Dirks---- Sijtzama van  ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief dat gij zelf niet aanwezig is geweest bij het genoemde geval maar dat hij bij zig heeft geroepen en voor hem Compareerden en de verklaring allen ondertekenen en wel: Brouwer Hendrik Rinzes eerste Luitenant, Steensma Gerardus Jacobus  Tweede Luitenant, Jager Dirk Pieters Sergeant, Boonstra Harrit Dirks  Korporaal, Pietersma Sije Dirks Piekenier alla van de tweede compagnie wonende te Bergum dewelke verklaarden dat op dat op zaterdag 3 juni  Braunius Arent die zig op het exercitie veld vervoegde en dat hij ondanks door de Kapitein verzocht wierd enz. en dat Braunius Arent daarop IJzelijk begon te vloeken en te Schelden enz.  jaar 1815 (4)

6070

385

10-05-1821

Pietersma Sjerp Pieters---- Haagsma Gijsbert Jelles  C.S. hij verzoekt om herstel van de evenredigheid van de aanslag van hunne Landerijen in de Grondbelasting enz. enz.  en zij tot taxateur benoemd hebben Pietersma Sjerp Pieters jaar 1821 (1)

6866

26-01-1825

17-D

Pietersma Sjerp Pieters Koopman te Workum verzoekt in een handgeschreven door hem ondertekende brief te mogen worden toegelaten als debitant in de Koninklijke Nederlandsche Loterij te Workum jaar 1825 (4)

8364

498/10, 9

21-05-1841

Pietersma Sjoeke P. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

9186

10

03-01-1918

Pietersma Sjouke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8210

966/7 en 881/14, 11

27-08-1839

Pietersma T. J. de weduwe te Scharnegoutum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9184

1031

01-08-1917

Pietersma Tjeerd, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (voorblad), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9184

1031

01-08-1917

Pietersma Tjeerd, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9187

1341

06-09-1918

Pietersma Tjeerd, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9181

1923

01-11-1915

Pietersma Wieberen ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6060

480

06-07-1820

Pietersma Y. P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Pietersma Y. P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8210

966/7 en 881/14, 7>>

27-08-1839

Pietersma Y. P. de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6070

424-23        25-05-1821

Pietersma Y. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8363

459/1

00-00-1841

Pieterson ,Alexander,  te Leeuwarden Gouvernementshuis te Leeuwarden een aanbesteding voor onderhoud  jaar 1841 (32)

8370

597/1

00-00-1841

Pieterson Alexander te Leeuwarden---- Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding herstelling van het Metsel en Timmerwerk van huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden . worden ook genoemd Pieterson Alexander te Leeuwarden, Keyzer Harmen,   Lankhorst Gerrit, jaar 1841 (59)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Pieterson Alexander, 876 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Pieterson P. J. (Peterson?) te Berlikum, Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Pieterson P. J. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 25,1

19-06-1840

Pieterson P. J. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6249

 

857

02-08-1814

Pieterssen H. R. ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren het navolgende document,  Pietersen H. R. hij ondertekend samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren  een Rekwest aan de Heer Commissaris in het Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van de Vroedschap van Stavoren een bijgaand document jaar 1814 (6)

6089

1194 blz. 40       23-12-1822

Pieterssen Hidde Reinier te Stavoren Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6245

413

19-05-1814

Pieterzen J. P.  hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur van Berlikum een document betreffende de  belasting op Wijn, en andere dranken, Brood, Turf op het Gemaal enz. jaar 1814 (4)

6274

902

20-03-1816

Pieterzen J. P. Hij ondertekend mede als lid van de Gemeenteraad van Berlikum een brief aan de Gouveneur van Friesland bereffende geleverde paarden enz. enz. jaar 1816 (2)

6404

83

17-02-1816

Pieterzen J. P. lid van de Gemeenteraad van Berlikum, hij ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij  hunne bezwaren open leggen aangezien de drie geleverde Artillerie paarden  ingevolge aanschrijving enz. en verzoeken nu volledige betaling enz. jaar 1816 (2)

6383

123

10-05-1814

Pieterzen Jan Pieters---- Dijksma T. W. Schout van Berlikum schrijft in een door hem getekende brief dat Pieterzen Jan Pieters, Koopman en Boer te Berlikum er zijn geen voldoende redenen om van het driemaal’s weeks exerceren tot het zich eigen maken van den Landstorm uit hoofde zijne bezigheden zoo aan dezelve Boerderij enz. enz. jaar 1814 (3)

5997

209

07-03-1815

Pieterzen Siebe Pieters---- Blocq van Scheltinga  Daniel de, Schout van de Gemeente Mildam te Brongerga , Coehoorn van Scheltinga Menno Vrederegter van het Canton Heerenveen, Bergh van den Giel Cornelis plaatsvervangend Vrederegter van Heerenveen en Pieterzen Siebe Pieters van beroep Koopman de drie laats genoemde te Heerenveeen  dat zij op den 23e december ten overstaan van de heer Kool van Heerens W. B.  kopers geworden zijn van zekere huizinge en erve genummerd 30 enz. enz. de eerste 4 ondertekenen dit document jaar 1815 (3)

6254

181

21-02-1815

Pietesr Pieter---- Houten van Jan Paulus, Wordt vermeld als Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne wegens voorgeschoten weekgeld aan Pietsr Pieter enz. jaar 1815 (6)

9725

Deel I 

Blz. 30

00-00-1868

Pieting Geert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

3572

14-f

24-09-1822

Pietres Jan ---- Popes Jan, Popes Haye, Jans Goffe, Upts Gelt, Joekes Jelle, Gerrits Frans, Pietres Jan en Jansen Jan de jonge. Te zamen eigenaars en schippers van 4 Veerschepen te Blija, te kennen gevende dat zij zeer lange jaren hebben bevaren het veer van Blija op Leeuwarden enz. en verzoeken nogmaals het recht te verkrijgen enz. met reglement en prijslijst jaar 1822 (11)

6100

1215-38

29-11-1823

Pietterssen R. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Stavoren in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

8106

150, 812/7

18-08-1838

Pigeaud Daniel Schiedam en op Reis naar de  Zeeman Oost-Indien, jaar 1838

6249

 

877-A

15-09-1814

Pijersen? Sijbe Pijttes hij ondertekend samen met de andere Trekschippers varende van Dockum op Strobos heen en weder vertonen met verschuldigde eerbied aan de Gouverneur van Vriesland dat zij van 27 juli tot aan den 24e december 1811 op orde van de gemeente besturen van Achtkarspelen en Grote Gast hebben vervoerd 1087 personen maar waarvan de gemeente maar de helft heeft voldaan enz. enz. jaar 1814 (2)

6394

257

31-03-1815

Pijeters Wabe hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6639

495 + 498
23-05-1815

Pijkers Pieke---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9)

8285

615-2, 36,1

19-06-1840

Pijkstra  H.J. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8375

708-5_36a

20-07-1841

Pijkstra H. J. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 36

Bladzijde 1

26-09-1839

Pijkstra H. J. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

9134

970

13-07-1883

Pijkstra Jan       ---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide  constateerd dat de Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond  in beschonken toestand zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd  b.v. als omstander, getuigen met hun verklaring enz., Pietersen Johannes  Klerk te secretarie te Bergum,  Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen Hendricus Hendrik Jan) 30 jaar     en  de Kastelein en Logementhouder te  Bergumerdam, Terpstra  Siedse Sjoerds  (Hij wordt verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op de Tram Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens  , Veen van de Hidde Jacobs,    Atsma Geert Dirks,    Berg v.d. Sjoerd Jans,  Kamp van den Trijntje,  Veen van der Elisabeth,  Bos Johannes  Schoenmaker , Rietstra Anne Jans  Arbeider te Bergum, Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum  (ook aanwezig de getekende verklaring van de Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12)

8179

366-20

08-04-1839

Pijl Antje Romkes---- Brouwer Symon Jacobs * 20-03-1820 Jubbega z.v. Brouwer Jacob Symons en Pijl Antje Romkes te Jubbega wonende, Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Schoterland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839 (8) (17)

6384

19

26-05-1814

Pijl Auke Aukes, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

8109

12 ,888/2

08-09-1838

Pijl Eise Dooges Smilde  Schipper, jaar 1838

6842

15-C

11-05-1824

Pijl Eise Dooyer,  hij heeft zig schuldig gemaakt aan defstal, jaar 1824 (2)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Pijl Eize D., 20 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6841

17-C

05-05-1824

Pijl Eize Dooyer van der Pijl, gearresteerd en opgehaald uit het Blokhuis. Jaar 1824 (2)

6384

19

26-05-1814

Pijl Haye Aukes, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

6087

948-1

11-10-1827

Pijl Inte D. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6418

255-B

01-06-1817

Pijl Jan  219 Meppel is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6381

136 nr. 193

17-03-1814

Pijl Jan Aukes te Oudega, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6040

837

17-11-1818

Pijl Jan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen te Haarlem de heer Schmidt J. H.    jaar 1818 (3)

6080

245

08-03-1822

Pijl Pieter Anes gepensioneerd opzigter met een pensioen van fl. 53.= sjaars hij is vorige maand overleden  en ingeschreven in het burglijke pensioenboek enz. jaar 1822 (1)

6838

7-A bijl.2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Pijl Ynte D., 59 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Pijl Ynte D., 81 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9186

374

04-04-1918

Pijler Albertus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)

6422

489

20-10-1817

Pijlgers Tetje---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij opzend een Nominative staat van de nationale militie met 2 personen die zich niet hebben doen inschrijven en wel; Kempers Frans * 09-07-1793 Leeuwarden zoon van Kempers Gerrit en Pijlgers Tetje en Tamsma Arjen Pieters * 25-07-1786 te Leeuwarden zoon van Tamsma Pieter Arjens en Hijlkes Gerbrigje enz. deze staat heeft 12 kolommen met info enz. jaar 1817 (4)

8216

1053/4, 35

15-10-1839

Pijlman Barteld Tjalleberd Turfvoerder, jaar 1839

6643

753, blz  1

kolommen

11-09-1815

Pijlman Bartelt Jacobs staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

9465

Deel 2, 111

30-07-1855

Pijlman Berend, Beurt en Veerdienst van Munnekeburen naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8) 

8386

949/39

20-09-1841

Pijlman H. te Munnekeburen wordt vermeld op:  Staat van de dubbelen der Consent  billetten vanuit andere binnen deze gemeente Weststellingerwerf  ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841  als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 39

22-05-1840

Pijlman H. te Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6643

753, blz  5

kolommen

11-09-1815

Pijlman Hendrik staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

8257

69/20, 3

nummer 35

20-01-1840

Pijlman Jan de weduwe te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6252

1186-5

29-11-1814

Pijls Jurjen , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6402

 

922-1+6

09-12-1815

Pijma van Worp staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6034

398

30-05-1818

Pijma W. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8355

294-33

26-03-1841

Pijnacker Boudewijn, Grenadier afdeeling Grenadiers * 23-04-1820 Hazerswoude,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

8096

 

624/2

31-01-1838

Pijnaker Arie Geb. Voorschoten, laatst gewoond hebbende te Zoeterwoude. Korporaal 27-2-1837 Overleden te Koempoelang , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

7977

158-13

14-02-1837

Pijnakker Douwe Jans, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)

8228

1315-22

09-10-1839

Pijnenburg Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 24-08-1816 Nistelrode,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Pijp v.d. A. L. nr. 82 in wijk D. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8207

898-17

30-08-1839

Pijper Barend Hendrik  * 06-03-Amsterdam 1819 , Fuselier Alg. depot der landmagt no. 33, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  tot  vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

6252

1186-7

29-11-1814

Pijpstra E. J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Pijpstra Sytze S., 118 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6870

15-03-1825

34-C

Pijt Eize Booijes, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)

6262

946-2

30-09-1815

Pijters Folkert moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6647

30

21-02-1816

Pijters Kerst---- Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de Kerkenraad een jaarlijkse toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de Hervormde Gemeente van Haskerdijken  Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst, Wijbes Sijtze, Wijtzes Abe, Romkes Kornelis enz. jaar 1816 (9)

6242

113

19-02-1814

Pijters Ruurd voor Vuur en Ligt staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken voor de Gemeente Oosterend enz. jaar 1814 (3)

6639

495 + 498
23-05-1815

Pijters Sjunke---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9)

8211

988-3, 1

Bladzijde 3 26-09-1839

Pijtersen T. te Rottevalle, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6261

878-6

11-08-1815

Pijtters Arjen, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6271

586-8

01-07-1816

Pijtters Bauke 189 guldens 8 stuivers en 6 penningen en 141 guldens 12 stuivers en 4 penningen,  Dit heeft hij nog tegoed als obligatie’s van de Gemeente Balk en wordt vermeld in  Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat der nog ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6651

209

01-05-1816

Pijtters Huite---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

6261

878-3

11-08-1815

Pijtters Jacob, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6632

1318

23-10-1814

Pijtters Jetske---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)

6271

586-8

01-07-1816

Pijtters Rinke 201 guldens 1 stuiver en 0 penningen,  Dit heeft hij nog tegoed als obligatie van de Gemeente Balk en wordt vermeld in  Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat der nog ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6261

878-5

11-08-1815

Pijtters Rinke, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6261

878-4

11-08-1815

Pijtters Roelof de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6383

89    

23-04-1814

Pijtters Romke te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6651

209

01-05-1816

Pijtters Tjalling---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

6651

209

01-05-1816

Pijtters Tjeerd---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

8386

949/34

20-09-1841

Pijttersen M. F. de weduwe te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8350

171-5

19-02-1841

Pijttersen T. Hervormde Predikant is beroepen van Wijnjeterp naar Rotterdam enz. jaar 1841 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Pijtterzen D. te Wijnjeterp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

9184

447

10-04-1917

Pik Okko Sappemeer Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Pikema Cornelis, 822 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6636

148

4e blz. van kolommen

10-02-1815

Pikkart Hendrik te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

8280

517-11,

34-35, 39

19-05-1840

Pikma E. J. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Ureterp in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6414

27

15-01-1817

Pilaet Louis A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

5978

13-01-1887

25-01-1887

Pilat Hendrik Jans Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No.  342,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

6260

782-4

04- 08-1815

Pilet J.---- Jellema Jacob Joosten te Ameland wonende , een handgeschreven brief door hem ondertekend hij schrijft dat hij oud ass. bij het bestuur van wijlen  Prins Willem de vijfde van Oranje Nassau enz. dat hij in de jare 1798 bij de omwenteling van de regering van Ameland  voor den alstoen fungeerde  Executeur Pilet J.  enz. Onderwerp; zijn Tractemet van fl. 200 welke is begonnen op te houden in 1813, 1814, 1815 tot dato dezer enz. jaar 1815 (4)

8131

1281-9

27-12-1838

Pilger Johan Friederich Arnold , Jager 2e Battailjon Jagers * 26-10-1814 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6424

588

25-11-1817

Piller Moses Emanuel * 07-02-1791 ’s Gravenhage wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand september 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Pineau ….?  Kapitein van Bordeaux naar Hamburg met het schip de la Zôues taat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6063

721 en 756

16-10-1820

Pingjum---- Houtsma Sipke Lammerts  van beroep Timmerman  hij heeft een begroting gemaakt voor herstellingen aan een brug het zgn. Landszijltje te Pingjum enz. jaar 1820 (2)

8386

949/40

20-09-1841

Pingjum---- Kerkvoogden van Pingjum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6830

18-A

21-01-1824

Pingjum,  30 Personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824

8131

1281/9

27-12-1838

Pinje de la  Abraham Joseph  en Hartog Levi  en Levi Joseph Burgers, geen nadere gegevens vermeld “Aan deze personen, beiden van de Israëlitsche Godsdienst is, ter zake van het door hen in de Oost-Indische gehouden berispelijk en rustverstorend gedrag, het verblijf aldaar, voor altijd ontzegd”, Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van Koloniën ontvangen, ‘s- Gravenhage, den 12den October 1838. De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip.

8131

1281-9

27-12-1838

Pinje de la Abraham Joseph  6e Bataillon infanterie  * geen vermeld. ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8361

428-5

03-05-1841

Pinkster Gerrit---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en heeft daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als Linde van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu bezwaar tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 1841 (7)

8361

428-5

03-05-1841

Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en heeft daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als Linde van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu bezwaar tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 1841 (7)

8361

428-5

03-05-1841

Pinkster Jochum---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en heeft daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als Linde van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu bezwaar tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 1841 (7)

9183

922

06-06-1916

Pinkster Jochum, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9184

839

03-07-1917

Pinkster Jochum, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

8211

988-3, 24

Bladzijde 1

26-09-1839

Pinna de L. te Amsterdam en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Lemsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 7

22-05-1840

Pinna de S. te Amsterdam als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 24

22-05-1840

Pinna de S. te Amsterdam uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Lemsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 34

19-06-1840

Pinne de Jan te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8285

615-2, 24

19-06-1840

Pinne J. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Lemsterland  in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6864

18-C

07-01-1825

Pinsard Jean Arnold  * 04-10-1806 Luik;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6850

10-A

04-08-1824

Pinten of Punten Grietjen Popkjen---- Lammerts Jantje weduwe van Eydema Eyde Pieters, Eydema Lammert Eydes, Eydema Sytske Eydes alle wonenden onder Nieuwhuisen, Punten of Pinten Grietjen Popkjen , Eydema Rinske Eydes antwoord op hun request betreffende een boete  fl. 400  betreffende de memorie van de nalatenschap van Eydema Tjaltje Eydes enz. jaar 1824 (2)

9181

1413

06-08-1915

Pinto Eliazar,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6038

713

23-09-1818

Pinto en  Vos van Coevorden  aannemers te Groningen, zij leveren  100 veenturven en  Kaarsen enz.  en dit contract loopt nog tot 30 Juni 1819 en aangezien de aannemer verplicht is aan de militie enz. enz. jaar 1818 (6)

9181

1751

06-10-1915

Pinto Gompel,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6414

26

28-01-1817

Piper Nicolaas Hermann---- Rodenhuis Y. (Ype) President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Piper Nicolaas Hermann gepensioneerd Soldaat gisteren  oud 51 jaar  is overleden binnen deze Stad enz. jaar 1817 (1)

6675

199

07-05-1818

Piré ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

6424

607

11-12-1817

Pirlet Francois Joseph * 28-09-1792 Sclaijen wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

8375

716-3_1O

22-07-1841

Piso Antje  09-09-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

9185

1312

05-10-1917

Piso Cornelis   ,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6830

18-A blz. 27

21-01-1824

Piso Jacob Jans te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6633

1415

31-10-1814

Piso Lieuwe Douwes---- Steensma L.  Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle  en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  Heide van der Sieds Renderts en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans  nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire  Fockens L. R. (Livius Regnerus) en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17)

6830

18-A blz. 14

21-01-1824

Piso Pieter D. te Schraard wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3698

B-40

18-02-1832

Pisoo Pieter Cornelis,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)

8055

34/8524

02-10-1837

Pistra J. J. Woont op zijn schip Schipper, 02-10-1837

8049

638/2

34/5655

30-06-1837

Pistra L. S. Woont op zijn schip Schipper, 30-06-1837

8007

678/4, 34

06-07-1837

Pistra L. Schipper, 06-07-1837

8004

638/2, 34

12-06-1837

Pistra Luitzen Sikkes Surhuisterveen Schipper op de Drie Gebroeders, 12-06-1837

6029

896

17-12-1817

Pit Coene Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Noordwolde  arr. Heerenveen. Jaar 1817 (2)

6006

954-9

06-12-1815

Pit Coene,  hij wordt vermeld op de Dienst der Justitie Staat van Dienst voor de maand November wegens weekgelden met het te ontvangen bedrag enz. jaar 1815 (1)

8285

615-2, 39-1

19-06-1840

Pit K. te Blesse wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6005

933

27-11-1815

Pit Koene Noordwolde Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

6839

5-A blz. 4

08-04-1824

Pit Koene opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

6864

14-A

11-01-1825

Pit Koene te Noordwolde, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6018

34

14-01-1817

Pit Koene te Noordwolde, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

6855

5-A

08-10-1824

Pit Koene, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Pit Wijcher  Jans hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6631

1189 lijst 2

26-09-1814

Pith Koene Luiten staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Hieronimus) de Predikant en Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) de Schout en de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6397

694

29-07-1815

Pithon Luitenant ter Zee is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Pitjou Gerrit, 484 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8214

1027/16

bl. 1 nr. 44

07-10-1839

Pitjou L. P. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Pitjou Leonardus, 485 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6254

151

06-02-1815

Pits Koene wegens vertering 3 man Franschen 7 augustus 1810, 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

9180

42

07-01-1915

Pitstra Auke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

9184

469

16-04-1917

Pitstra Geeske--------- Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter  hij heeft geweigerd een proces verbaal te tekenen in opdracht van de Burgemeester van Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin van Friesland, wordt ook in genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos zokomen verder in vooru zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor Veen van der Jeltje echtgenote van Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen, Tabak Jan en zijn vrouw Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske, jaar 1917 (8)

6854

30-C

23-09-1824

Pitt Henri geb. 04-04-1786 Bolsward, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6082

453

03-05-1822

Pittinga M. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6256

375-10

10-03-1815

Pivé  G. wegens vertering  bij het informatie nemen hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20)

6256

334

10-04-1815

Pive G. de erven , Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

6255

232-6

02-03-1815

Pivé Gatze de erven voor Stalgeld en Fouragie, Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

6381

47-48-49

09-02-1814

Pivé Theodorus---- Johannes Geeske weduwe van Bijl van der Willem Constants wonende te Dockum, geeft in een handgeschreven brief (Request)  gehoorzaam te kennen dat  zij moeder is van 4 zonen alle ongehuwd dat de oudste dezer zonen is Innocent dat de 2e zoon Bijl van der Johannes Willems hare affaires van Koperslagerij waarneemt de 3e 14 jaar is en de jongste 10 jaar dat de 2e in loting van de landmilitieheeft getrokken nr. 269 in de loting der Landmilitie en dus enz. ook al omdat de oudste zoon onnozel is enz. zij vraagt dus aan de Milietiraad vrijstelling enz. verder aanwezig een geschreven verklaring  ter ondersteuning van het request ondertekend door nagenoemden Slooten van Adrianus en Pivé Theodorus en Steenwijk van Benedictus jaar 1814 (7)

6078

95-39

25-01-1822

Pivé Theodorus te Dokkum , hij staat in een document als aftredend zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Dokkum enz. enz. jaar 1822 (3)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Pive? Theodorus staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6400

 

811 +  812

23-09-1815

Pivee Theodorus  onderte kend (als Pive)  een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert de jare 1806 tot 1812 de Stadsschutterijen te Dokkum heeft gediend  als Onder Officier  en na de ontbinding onder de Nastionale garde is geplaatst maar dat hij enz. jaar 1815 (12

4894

2306

27-06-1899

Piyttuimus? R. R. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

8381

841/10-E

26-08-1841

Plaat Laas Gerbens , Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

6397

670

15-06-1815

Plaat van der 2e Luitenant bij de 3e Divisie L:M:No. 17 hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6040

837

17-11-1818

Plaat van der Jacobus, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen te Haarlem de heer Schmidt J. H.    jaar 1818 (3)

6397

694

29-07-1815

Plaat van der, Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

8228

1315-22

09-10-1839

Plaat van Pieter , Marinier Korps Mariniers * 04-07-1815 Naarden,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

8211

988-3, 40 Bladzijde 1 26-09-1839

Plaats te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6264

1149-2

21-11-1815

Plaats v der H. de weduwe komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

8285

615-2, 41-2

19-06-1840

Plaats v.d. ….? de weduwe te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8280

526-1, 41

22-05-1840

Plaats v.d. de weduwe te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Plaats v.d. de weduwe te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 41 Bladzijde 2 26-09-1839

Plaats v.d. de weduwe te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Plaats v.d. H. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Plaats v.d. H. H.  Timmerman  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8375

708-5_4

20-07-1841

Plaats v.d. H. H. te Oosterlittens staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Plaats v.d. H. te Oosterlittens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6053

873

06-12-1819

Plaats v.d. J. D.---- Lapstra Alle Douwes  hij wordt aangesteld als onderwijzer 3e rang te Marssum ook genoemd de schoolopziener Plaats v.d. J. D. jaar 1819  (1)

5985

190

16-03-1814

Plaats v.d. J. D. te Leeuwarden hij heeft nog geld te onvangen van zijn Tractement e.a. uit 1811, 1812 en 1813 en wordt vermeld in een document genaamd Staat der ingelevrede Declaratien bij het Commissariaat Generaal van Binnenlandsch zaken jaar 1814 (8)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Plaats v.d. J. W. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6243

191-4

06-03-1814

Plaats v.d. M. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6258

577-4

13-06-1815

Plaats v.d. M. Boer de A. H., Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden  van onvoorziene uitgaven ten laste van de Gemeente Sexbierum over 1811 enz. jaar 1815 (4)

6255

254-8

10-03-1815

Plaats v.d. M. geleverde Boeken Latijnsche School,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

6258

577-4

13-06-1815

Plaats v.d. M. voor onderwijs, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4)

6251

1061

07-09-1814

Plaats v.d. Meile , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6402

 

903

04-12-1815

Plaats v.d. Meile en Tjallingii  Tjalling Pz. daar de heren Schutters in de maand augustus tot Schutter zijn gedesigneerd geworden en destijds te kenen hebben gegaven dat zij daar geen genoegen mee te nemen enz. jaar 1815 (1)

8375

708-5_40b

20-07-1841

Plaats v.d. S. S. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Plaats v.d. S. S. te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 40 Bladzijde 2 26-09-1839

Plaats v.d. S. S. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

Plaats v.d. S. S. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Plaats v.d. S. S. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/40

20-09-1841

Plaats v.d. S. S. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 40,1

22-05-1840

Plaats v.d. S. S. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 40 Bladzijde 2 26-09-1839

Plaats v.d. S. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Harlingen

Plaats v.d. te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6626

487  blz. 14

07-04-1814

Plaats v.d. Watze Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6070

368

07-05-1821

Plaats van den Jan Daniel---- Schuil Albertus  Schoolonderwijzer 3e rang is aangesteld op de scool te Blessum  ok genoemd de schoolopziener Plaats van den Jan Daniel te Leeuwarden enz. jaar 1821 (1)

6854

9-A

25-09-1824

Plaats van der  Forg G. onderwerp; een procesverbaal wegens een rijtuig op veren en gebruikt wordende paarden jaar 1824 (3)

9183

962

10-06-1916

Plaats van der  H.T. te Oosterlittens zijn benoeming als zetter bij de belastingen van Baarderadeel en een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij de benoeming aanvaard  i.p.v. Sikma J. S.  te Huins (een handgeschreven brief met zijn handtekening) die ontslag heeft genomen en op 29 Mei 1916 deze gemeente heeft verlaten  jaar 1916 (7)

6632

1301

22-10-1814

Plaats van der ….? en Martens ….? dat voor zo verre de Officier bij den Regtbank  Eekma J.  zijn er nimmer enige klagten ten laste van voornoemde Schoolopzieners gebleken, in tegendeel is bij ondervinding mij gebleken dat zij zeer wekzaam zijn in hun Posten enz. jaar 1814 (2)

6381

193

25-03-1814

Plaats van der ….?, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te komen enz.  werd bij de officieren eene bepaling opgenomen  dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen  enz. enz.  welke door de Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich  ziek voorgewend, en de Heer capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz.  die is vertrokken enz. en dus als Deserteur moet worden beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der ….?, en de luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche Gardes te Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4)

9188

481-a

25-04-1919

Plaats van der A. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel, jaar 1919  (4)

9181

1413

06-08-1915

Plaats van der Arjen,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9184

155

03-02-1917

Plaats van der Arjen, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6389

744

28-08-1815

Plaats van der Gerrit Gerrits  Soldaat onder de Nationale Militie thans bij het depot te Leeuwarden welke zich alhier bij zijn moeder zedert 2 tot 3 dagen bevond en de Schout van Menaam heeft hem laten aanzeggen zich te melden deze is al eerder als deserteur gearresteerd  enz. jaar 1815 (2)

6399

747

01-09-1815

Plaats van der Gerrit Gerrits  Soldaat onder de Nationale Militie thans bij het depot te Leeuwarden,deze is al eerder als deserteur gearresteerd  en krijgt 14 dagen in de Provoost op Water en brood enz. jaar 1815 (3)

3594

Map 88-F

1876-1878

Plaats van der H.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6075

 

778

13-10-1821

Plaats van der H. J. D.---- Heide van der A. die als Byzonder schoolonderwijzer  der 2e klasse  en wordt toegelaten in deze functie te Leeuwwarden wordt ook genoemd de district School opziener Plaats van der J. D. jaar 1821 (1)

8356

316-8

01-04-1841

Plaats van der Harmen Wijbes Landbouwer te Winsum het betreft het uitreiken van een jonge Merrie Veulen om gedekt te worden en mag gedekt worden  door de 7 jarige Hengst van Zee van der Rein Douwes enz. jaar 1841 4)

6261

900-2

04-09-1815

Plaats van der Hend. H., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8285

617-9

19-06-1840

Plaats van der Hendrik Harmens---- Vellinga Sybrig Jans huisvrouw van Plaats van der Hendrik Harmens te Oosterlittens wordt genoemd in een aantekening van de Ontvanger der Registratie van Sneek betreffende een extract vonnis van hem enz. jaar 1840 (2)

6868

16-02-1825

24-A

Plaats van der J. , Geneesheer te Leeuwarden Onderwerp: declaratie 1824 wegens vacatien  jaar 1825 (1)

6035

440

13-06-1818

Plaats van der J. D---- Baudet Pierre Joseph ,  hij is benoemd en aangesteld onderwijzer op de Fransche school vor jonge heren  te Leewarden, ook wordt er genoemd de Districts School Opziener Plaats van der J. D.  enz. jaar 1818 (2)

6646

936

28-11-1815

Plaats van der J. D. is Schoolopziener geworden in het 1e Schooldistrict van Vriesland bij de Schooldistrictsverdeling  met 23 scholen genoemd met plaatsnaam enz. jaar 1815 (7)

6002

719

11-08-1815

Plaats van der J. D. Schoolopziener te Leeuwarden een ordonnantie van uitbetaling ten zijner gunste van f. 75.=  enz. jaar 1815 (1)

6633

1464

24-11-1814

Plaats van der J.---- Kiefstra Hemanus Olferts hebbende de derde rang tot openbaar schoolonderwijzer in den Dorpe Wier de District Schoolopziener Plaats van der J. te Leeuwarden wordt ook genoemd enz. jaar 1814 (2)

7977

145-11, 1

10-02-1837

Plaats van der J.---- Morra Marcellus, Scutter bij de Militie, onderwerp een geneeskundig Attest van de Medicine Doctor te Leeuwarden de heer Plaats van der J. dat voornoemde wonend in het Lemsterveerhuis alhier sedert geruime tijd ziek en onder geneeskundige behandeling is enz. jaar 1837 (6)

6080

304

27-03-1822

Plaats van der Jan Daniel , hij beklaagd zich dat hij als gelastigde van de heer Pot ….? te Rotterdam voor kostgeld enz. van den alhier (Leeuwarden) in het Blokhuis gedetineerde Boer de Jan Jans  enz. enz. enz. verder worden genoemd Idzardi Lambertus jaar 1822 (3)

6034

360

16-05-1818

Plaats van der Jan Daniel---- Baudet Piere Joseph Onderwijzer in den Franse Taal wonend te Deventer  hij wordt benoemd en vermeld in een door de Schoolopziener van het 1e district van Friesland Plaats van der Jan Daniel ondertekende brief op de Franse Kostschool  voor jonge heren te Leeuwarden enz. jaar 1818 ( 1)

6391

38

17-01-1815

Plaats van der Jan Daniel---- Feitsma Klaas Minnes wonende te Deinum laat via zijn Advocaat Notaris,  Plaats van der Jan Daniel weten dat hij is aangesteld tot Lid van den Landstorm te Deinum maar dat hij al eerder de eer heeft gehad om te dienen als Capitein ene Compagnie Jagers en hij deze keer wil ontslagen worden enz. jaar 1815 (1)

8297

848/3

25-08-1840

Plaats van der Jan Daniel Handgeschreven brief met handtekening van Jan Daniel van der Plaats. , jaar 1840 (3)

6391

39

18-01-1815

Plaats van der Jan Daniel---- Hogt van der Marten Anneswonende te Deinum laat via zijn Advocaat Notaris,  Plaats van der Jan Daniel weten dat hij is aangesteld als Sergeant van den Landstorm te Deinum maar dat hij al eerder de eer heeft gehad om te dienen als Adjudant bij de halve Batt. Der Bataafsche gewapende Burgerwacht enz. en hij deze keer wil ontslagen worden enz. jaar 1815 (1)

6069

 

294

12-04-1821

Plaats van der Jan Daniel---- Schuil Albertus  hij solliciteerd voor de functie van Onderwijzer te Blessum  en de Schoolopziener Haats van der Jan Daniel van het eerste Schooldistrict in de Provincie Vriesland  verzoekt de Gouverneur om eerstgenoemde aan te stellen jaar 1821 (1)

6069

 

290

12-04-1821

Plaats van der Jan Daniel van beroep Schoolopziener van het eerste Schooldistrict in de Provincie Vriesland hij sollicteerd in een door hem ondertekende brief naar de vacerende post van Stads Fransch Kostschoolhouder voor Jonge Heeren te Leeuwarden enz. jaar 1821 (1)

6277

30-4

09-01-1817

Plaats van der Jan moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6393

129

27-02-1815

Plaats van der Jan Volkerts. Medicina Doctor te Workum, Hij wordt voorgedragen  tot Chirurgijn Major bij het 6e Bat. Landstorm in het Arr. Sneek enz. jaar 1815 (1)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Plaats van der Jan, 176 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6277

12

23-12-1816

 

 

Plaats van der M.  geeft te kennen in een door hem getekende brief aan de Gedeputeerde Staten van  Vriesland dat hij voor de armen van de stad Harlingen nodig heeft voor een duizendtal behoeftigen, dat vele particuleren al een aanzienlijke som bijeengebracht hebben en zij nu tenminste drie maanden  driemaal in de week  van Spijs kunnen doen enz. maar verzoeken permissie betreffende Impost op de Turf enz. jaar 1817 (4)

6242

124-12

19-02-1814

Plaats van der M. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 257-10  wegens betaling van werkvolk, voerlieden enz. ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6389

33-34

02-11-1814

Plaats van der M. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)

6082

457

04-05-1822

Plaats van der M. J. D. te Leeuwarden  ---- Frautman Jean Paul bezaittende de 2e rang van Schoolonderwijzer is aangesteld  op de Fransche kostschool voor jonge heren te Leeuwarden wordt ook in genoemd de schoolopziener Plaats van der M. J. D. te Leeuwarden jaar 1822 (1)

6402

 

922-1+5

09-12-1815

Plaats van der M. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6264

1126

15-11-1815

Plaats van der M. te Harlingen,  vermeld op een voorlopige staat van schuld van het jaar 1814 ten laste van de gemeente Makkum met hett bedrag dat hij moet ontvangen en de geleverde waren/diensten enz. jaar 1815 (3)

8356

328/27-

3 + 11               03-04-1841

Plaats van der M. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6635 

83

26-01-1815

Plaats van der M.,   boekje met Reglement van eene Brand Assurantie Societeit op Onderlinge verzekering voor brand opgericht in het jaar 1813 te Harlingen door M. van der Plaats op de Voorstraat lett. C. No. 62. Jaar 1815

6261

897-5

02-09-1815

Plaats van der M.,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten over 1811), akte jaar1815 (2) (9)

6415

48

03-03-1817

Plaats van der M., Majoor van het 2e bataillon Schutterij in Friesland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Steenderen van Andries Schutter het betreft he vonnis van de Krijgsraad van 23 november 1816 wegens zijne weigering om aan de gegeven  orders te voldoen tot  een Provoost van 44 uren moest  enz. jaar 1817 (4)

6413

20

22-01-1817

Plaats van der Meile 29 jaar, Boekverkoper ondertekend zijn verklaring>> Eekma  Idzert fungerend Officier van de Regtbank ter Eerste Instantie (zijn handtekening staat onder diverse documenten)  te Leeuwarden heeft van de Schoolonderwijzer A. van Steenderen te Harlingen  een schriftelijke en ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van der Meile hem op een willekeurige wijze heeft enzook wordt gedagvaard Pettinga G.erardus, Commies te Harlingen ondertekend door Tuinenga Bote L.  verder worden er gedagvaard Holstein L., Holstein Jan ,Broodkorf J.,  Schreuder Catharina ,Windt de Hendrik alle te Harlingen wonende  jaar 1817 (14)

6399

751

28-08-1815

Plaats van der Meile---- Blok K. (Klaas) Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat enige personen zijn ontslagen en dadelijk weer door anderen moeten worden vervangen  waaronder zich bevinden Plaats van der Meile voormalig Officier bij enz.  en Huidekoper Jan Brandmeester alhier enz. jaar 1815 (2)

6399

773-1+1v

en  6+6v+7+7v

09-09-1815

Plaats van der Meile---- Tjallingii  T. Pz.  Koopman  Luitenant Colonel Chef enz.  en Hannema Sjoerd Jacobus, Plaats van der Meile alle te Harling wonende  betreft hun request  = aanwezig  en ondertekend door hem zelf en de Notaris Hanekuijk Jacob en de Solliciteur Meinsma A. houdende verzoek van vrijstelling van den Schutterlijken dienst enz.  worden vermeld in een document van de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken enz. jaar 1815 (5)

6849

13-A

19-07-1824

Plaats van der Meile, ----- Blok Minne, Plaats van der Meile, Landas Jacob Lodewijk, Swierts Jan Paptist candidatenh voor de post van plaatsvervanger in het Vredegercht van harlingen door den afstand van Eschaurier  Piere wonende op Terscheling, met leeftijd, tegenwoordig beroep en aanmerkingen jaar 1824 (2)

6849

5-A

20-07-1824

Plaats van der Meile, ----- Blok Minne, Plaats van der Meile, Landas Jacob Lodewijk, Swierts Jan Paptist candidaten voor de post van plaatsvervanger in het Vredegercht van harlingen door den afstand van Eschaurier  Piere wonende op Terscheling, met leeftijd, tegenwoordig beroep en beoordeling jaar 1824 (2)

9465

Deel 2, 113

31-10-1866

Plaats van der Sybren te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Bolsward, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) 

9465

Deel 2, 113

31-10-1866

Plaats van der Sybren te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) 

9465

Deel 2, 113

31-10-1866

Plaats van der Sybren te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Harlingen , hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) 

6244

320

24-03-1814

Plaats van der V.---- Harlingen: een geschreven en  een gedruk boekje met  Ordonnantie en Artikelen  op het leggen , uit en in vaaren van de schepen in de havens der stad Harlingen . Sampt Het sluiten en ontsluiten van de bruggen , waarna ieder, als mede de Havenmeester, zig zal moeten reguleeren gedrukt door  de stadsdrukker Plaats van der V. op 6 Maart 1787 , jaar 1814 (31)

6396

570

10-06-1815

Plaats van der Volkert---- Olivier W. namens de afwezige Collonel van de Landstorm te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het betreft de voordragt van Plaats van der Volkert als Chirurgijn Majoor enz. jaar 1815 (1)

9921

23

19-10-1882

Plaats van der W. J. ,  Politiebediende te   Stiens gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8343

39/12 -34

13-01-1841

Plaatsing (Faber) Joannes,  Personeel R.K. Geestelijkeid,  Joannes Faber Plaatsing als Pastoor te Heeg (2) Nicolaas Molenaar om als missionairis naar de west Indieen te aan en vertrokken  17-12-1840 naar Curacao , jaar 1841 (3)

6089

1218

31-12-1822

Plaatsnamen; een lijst waarin de plaatsnamen van Friesland veranderd/verbeterd worden die voorkomen in een een aantal afschriften van besluiten van de koning enz.  jaar 1822 (8)

5994

1034

23-12-1814

Plagstra Jan Simons, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2)

6280

340-A

18-03-1817 

Plagter Jacob Jans---- Haaksma Uilke Klaases,  Smid Klaas Harmens,  Haaksma Witzen Klaas ,  Herberg v.d. Teeke Pijtters, Hoefhamer Pijter Klaasses ,  Sonnema A. F.,  Daam W. R.,  Plagter Jacob Jans,  Frans Kienstra , allen te Dockum wonende  zij ondertekenen een request betreffende dat zij in den jare 1810 ten behoeve van het voormalige district Oostdongeradeel verscheidene leveranties aan de Militairen hebben gedaan en verzoeken nu betaling met een behoorlijke rente ter vergoeding van de kosten enz. jaar 1817 (4)

8280

517-11, 42

19-05-1840

Plaisier A. G. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 42

19-05-1840

Plaisier A. W. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8364

486-2

18-05-1841

Plaisier W. M. staat vermeld in een dossier betreffende zijn geneeskundige verklaring van het 3e regiment Infanterie Reserve Bataillon ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommandant Wenkenshoven v. T.? enz. jaar 1841 (2)

6381

43

09-02-1814

Plaizier Jan Jurjens---- Hes J. Agent der Casernering heeft mij (de Burgermeester van Leeuwarden) te kennen gegeven dat hij op last van de commandant der nationale garde de Heer Asbeck van G. F. op kosten van de daarbij gemelde  gemeentens de nodige klederen voorzien enz. van Plaizier Jan Jurjens van Hindelopen en Lantinga Jacobus van Wolvega enz. jaar 1814 (2)

9180

264

06-02-1915

Plaizier Mient,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8379

815-19

19-08-1841

Plaizier Wiertze Minderts  die wegens twijfelachtige gebreken enz. dienende bij het 4e regiment infanterie enz. jaar 1841 (1)

6004

836

04-10-1815

Plaizier Wytze Minderts te Bakkeveen , Onderwerp de verkoop van zijn in beslag genomen goederen enz. jaar 1815 (1)

8345

79-32

25-01-1841

Plambeek Carl Martin, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 17-03-1811 Lubeek,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6864

18-C

07-01-1825

Planchon Joseph * 05-09-1793 Arderilles Dragonder;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6680

418 blz. 6

07-10-1818

Plancken P. te Brussel, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6101

1250

06-12-1823

Plancquel wonende te Iperen hij heeft fraudaleuse handelingen gepleegd bij het herstelen van de brug van Waarten gelegen over de rivier de Leye  enz. enz. jaar 1823 (4)

6866

28-01-1825

1-B

Planetarium---- Eisinga E. Onderwerp: het huis door hem bewoond als tot met betrekking tot het Planetarium, het antwoord  van de Gouveneur enz. jaar 1825 (1)

6865

3-C

17-01-1825

Planetarium---- Eisinga Eise te Franeker Onderwerp: het  huis en het Planetarium van hem dat door het Rijk wodt aangekocht jaar 1825 (2)

9178

110

28-01-1914

Planetarium---- Franeker; Onderwerp het Planetarium, jaar 1914 (3)

6866

27-01-1825

28-B

Planetarium te Franeker---- Eisinga E. Onderwerp: het huis door hem bewoond als tot met betrekking tot het Planetarium hetwelk als zodanig aan het geheel is verbonden dat het daar niet van afgescheiden kan worden enz. enz. ook zijn zoon Eisinga Jacobus wordt genoemd tevens de hoogleeraar Swinden van ….? enz. jaar 1825 (2)

6866

30-01-1825

30-B

Planetarium te Franeker, De beschrijving van het vernuftig uitgedacht Planetarium van de Heer Eise Eisinga door wijlen den Hoogleeraar Swinden van J. H. ten jare 1780 in het licht gegeven was sedert enige tijd niet meer verkrijgbaar enz. en de heer Eisinga laat dat herdrukken met toevoeging van drie door zijner vriend de stadsgenoot Sannes K. vervaardigde afbeeldingen enz. enz. jaar 1825 (1)

8021

1020-19

09-08-1837

Planke Johannes Franciscus * 16-02-1806 Brugge, Kannonnier  in het Oost Indisch leger Artillerie Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Margaretha Catharina in 1836  enz,   en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz , jaar 1837 (4) dossier (20)

6631

1066-17

02-09-1814

Planta Rense Ottes hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

3594

Map 88-F

1876-1878

Plantema A. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

8383

894/15

09-09-1841

Plantema G.  commies der 2e klasse onderwerp; pensioen jaar 1841 (2)

6271

574-8

06-07-1816

Plantema Hendrik Sjoerds, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6671

54 deel 2, 6

22-01-1818

Planten C. te Steenderen Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 7

04-01-1819

Planten C. te Steenderen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8211

988-3, 39 Bladzijde 3 26-09-1839

Plantenga ….? te Wolvega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6632

1279

13-10-1814

Plantenga Aan H., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)

8356

328/27-4               03-04-1841

Plantenga B. K. wonende in wijk D. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8309

1103-13

07-11-1840

Plantenga Broer hij is bij Koninklijk Besluit benoemd als 2e Luitenant bij de Dienstdoende Schutterij te Leeuwarden en heden in handen van den Burgemeester den eed hebben afgelegd enz. jaar 1840 (3)

8308

1066-9

28-10-1840

Plantenga Broer thans Schutter, wordt benoemd en aangesteld  bij de Schutterij enz. jaar 1840  (6)

8373

674/8

10-07-1841

Plantenga E. Veearts te Wolvega , komt voor in een dossier met Veeartsen  jaar 1841 (2)

8285

615-8

19-06-1840

Plantenga Ebbe wordt vermeld in een document van Mandaten en quitatien met 7 kolommen informatie betreffende de betaling enz. jaar 1840 (2)

5667

akte 15

00-00-1880

Plantenga F.  Koopman en Expediteur te Franeker verzoekt een concessie tot het in de vaart brengen van een stoomschip tot vervoer van goederen, vee en personen van Franeker naar Amsterdam met een schip lang 30 meter, breedte 5 ¼ meter en holte 1 7/8 meter , zijn verzoek kan niet worden ingewilligd  jaar 1880 (10)

5988

410, 419

02-06-1814

Plantenga F. Controleur der Belastingen te Bolsward verzoekt om weer naar Harlingen te kunnen omdat hij uit hoofde zijne bezittingen gelegen te Harlingen enz. er wordt voorgesteld dat de heer Lodenius ….? van Harlingen naar Bolsward zal gaan omdat deze ongehuwd is enz. Jaar 1814 (2)

5664

29, 5

16-04-1903

Plantenga F. S. Schip de  Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

8375

708-5_40b

20-07-1841

Plantenga G. P. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 40 Bladzijde 2 26-09-1839

Plantenga G. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8211

988-3, 23

Bladzijde 6

26-09-1839

Plantenga G. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5672

53

02-06-1891

Plantenga H. , De Fabrikant Molema de Cock  Boon van Schepen te  Hoogezand,  Hij geeft een verklaring af dat het in 1888 genoemd schip  van de heer Plantenga H. P. Stoomboot Boot My. nieuw was de met de naam Libra jaar 1891 (5)

6632

1279

13-10-1814

Plantenga H. J. L. (Clantenga?), ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)

6868

23-02-1825

2-A

Plantenga H. K.---- Vegt van der S. W. en Vegt van der B. W. te Beetsterzwaag en Plantenga H. K. en Swartsenberg en Hohenlands Thoe beide te Leeuwarden te kennen dat zij de vereischte kunde om als Landmeter bij het Kadaster te fungeren zullen hebben verkregen enz. jaar 1825 (6)

5711

2 staat E

28-08-1902

Plantenga H. P. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Libra Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16)

5665

20-11-1880

akte  25

Plantenga H. P. en Trip J. C. Onderwerp:  een aankondiging van zijn Stoombootdienst  LIBRA  dat de winterdienst is aanvangen   van Joure naar Sneek  wat ook in advertentie  (1 stuks aanwezig in het dossier) in  de Leeuwarder Courant is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage,  jaar 1880 (4)

5672

81

13-04-1893

Plantenga H. P. te Joure een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad IJlst “ met het reglement enz. jaar 1893 (1)

5672

58

19-03--1891

Plantenga H. P. te Joure een  verleende vergunning (Wit)  tot het Varen  in Friesland met de “LIbra “ met het reglement enz. jaar 1891 (1)

5672

45

18-06-1891

Plantenga H. P. te Joure met  de Stoomboot  “Libra”van Joure hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

5672

23

27-02-1891

Plantenga H. P. te Joure wonende schrijft en ondertekend een brief aan de Gedeputeerde Staten dat hij met  de Stoomboot  “Libra”van Joure Op Sneek vaart via enz. maar dat de boot een lengte heeft van meer dan 20 meter en dat hij daarvoor toestemming nodig heeft enz. enz. jaar  1891 (2)

5672

53

30-09-1891

Plantenga H. P.----Bruinsma  P. Stoombootkapitein  te Dokkum  schrijft een door hem getekende brief aan de gedeputeerde Staten  en verzoekt een vergunning tot bevaren met zijne stoomboot “Veehandel III” enz.  enz. en de fabrikant Boon Molema & Cock schrijft  brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  dat hij verklaard dat in hun fabriek is gebouwd het schip de Hunze II in 1888 afgeleverd aan de Groninger Rotterdam Stoomboot Mij,  in 1889 de Libra  aan de heer Plantenga H. P. te Joure   en in 1889 de Stad IJlst aan de heer Jong de P, Pzn. Te IJlst in 1890 de Eendracht aan de heeren Bakker & Hoekstra te Langweer, verder een correspondentie daarover,  jaar 1891 (6)

9465

Deel 2, 41

02-02-1861

Plantenga Hielke Pieters te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1861 (8).

8386

948/12

24-09-1841

Plantenga J.  Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger genoten beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)

6415

74 + 75

19-03-1817

Plantenga Jan Ourkes---- Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat he3t Smeek Rekwest van Jager de Ulke Wolters dat hij in de looting is gevallen van den jare 1815 maar omdat hij al voor de looting bij den Schout Officier van den burgelijken Stand tot het huwelijks voorwaarden enz. verder wordt genoemd Vries de EvertOukes als gehuwd persoon met vrouw en on mondig kind enz. dit rekwest is ondertekend met getuigen als Krimps L. en Meijer W.  evens een ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  door de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholt  dat de Jager wegens Desertie is gedetineerd te Leeuwarden, verder genoemd Spinnius Jan Ages en Vries de Evert Aukes No. 6 en No.10 en Plantenga Jan Ourkes die is vrijgesteld omdat de Jager enz. jaar 1817 (6)

6252

1196

08-12-1814

Plantenga Joh’s te Veenklooster wegens uitschot enz. 9 stuks enz. , hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4)

5987

383

20-05-1814

Plantenga Johannes ---- Alberda ….? Controleur de Belastingen  in de controle Dokkum heeft zig vervoegd ten huize van de heer Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van Dokkum en hem verzocht mee te gaan naar den heer Heemstra van ….? Afgaande percepteur waar aanwezig was Plantinga Johannes aangesteld tot percepteur der belastingen in de Gemeente Oudwoude  om  kas te opnemen enz. enz. met vermelding van de resultaten en door de drie genoemden ondertekend jaar 1814 (4)

6624

264

10-02-1814

Plantenga Johannes---- Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van de Gemeente Oudwoude draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Klaver Tjerk Jans Lid van de Raad dezer Gemeente als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Plantenga Johannes die deze post bij de Maire heeft waargenomen enz. jaar 1814 (2)

5982

1754

18-12-1813

Plantenga Johannes Griffier van Police die de werkzaamheden heeft overgenomen van Heemstra van Willem Hendrik, de Percepteur der Directe Belastingen in de Gemeente Oudwoude jaar 1813 (2)

6833

9-A blz. 9

09-02-1824

Plantenga Johannes te Westergeest, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6100

1087

04-11-1823

Plantenga Johannes, Controle Bergum Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6099

1066

31-10-1823

Plantenga Johannes, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

5664

20

10-05-1900

Plantenga Jouke Harlingen Schip de  Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

29, 5

16-04-1903

Plantenga Jouke Harlingen Schip de  Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5663

1

30-03-1898

Plantenga Jouke Harlingen Schip de Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

6071

475-b

15-06-1821

Plantenga K. P. hij bekleed een openbare bediening, Hij komt voor in een document genaamd: Aanmerkingen opzigtelijk gerechtskosten, door regterlijke autoriteiten in de Provincie Vriesland  Toegestaan, en  door den Gouveneur aldaar geviseerd Dienst Jaar 1820 in dit document wordt verteld of ze recht hebben op uitbetaling wegens getuigenis in een rechtzaak te Leeuwarden en een uitvoerig onderzoek,  ook wat ze voor werk doen, jaar 1821 (4) dossier (8)

6002

721-b

12-08-1815

Plantenga Klaas Pieters,  ---- Ynia Hans Deurwaarder en  Schaaf  Jan , Molenberg Johannes Dirks, Plantenga Klaas Pieters,  Deurwaarders en Bruinsma Zacharias, Heppennaar Karel, Postma Evert,   en Nijsloot Jelle Annes boden bij de rechtbank te Leeuwarden Onderwerp hun jaarlijkse Tractement jaar 1815 (3)

8285

615-2, 26,4

19-06-1840

Plantenga N. te Metslawier wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6098

933

27-09-1823  

Plantenga P. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten  van de regtbanken en Vredegeregten enz.  met vermelding van woonplaats,  functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)

6869

03-03-1825

6-A blad 3

Plantenga P. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6865

19-A

20-01-1825

Plantenga P. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6871

21-03-1825

15-A

Plantenga P. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8

6067

 

99

01-02-1821

Plantenga Pieter  een certificaat van beediging hij is ber 21-12-1820 benoemd als Grffier van het Vredegerecht Hallum i.p.v. Martin Pieter Francois  die op zijn verzoek is ontslagen jaar 1821 (2)

6084

649

09-07-1822

Plantenga Pieter  te Hallum, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Plantenga Pieter (a) te Hallum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Plantenga Pieter (a) te Hallum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6865

10-1A

14-01-1825

Plantenga Pieter (a) te Hallum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 1e kwartaal   Jaar 1825 (4)

9465

Deel 2, 41

02-02-1861

Plantenga Pieter Hielkes te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1861 (8).

6063

723 en 731

16-10-1820

Plantenga Pieter---- Martin Pieter Francois , hij heeft bedankt voor de post van Griffier bij het Vredegerecht kanton Hallum enz. en voor zijn functie wordt voorgedragen Plantenga Pieter 26 jaar, Albarda Jan Hz. 23 jaar  , Reneman Jacob 23 jaar en Lycklama Andreas 23 jaar , jaar 1820 (4)

6865

10-1-A

14-01-1825

Plantenga Pieter te Hallum,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

8197

687-17_2

06-07-1839

Plantenga Pieter vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

6087

950

15-10-1822

Plantenga Pieter wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6839

4-A blz. 3

06-04-1824

Plantenga Pieter wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6102

43-B

12-01-1824

Plantenga Pieter,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4))

6081

366

11-04-1822

Plantenga Pieter, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton Hallum, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6090

42

14-01-1823

Plantenga Pieter, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6093

299

11-04-1823

Plantenga Pieter, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6096

609

07-07-1823

Plantenga Pieter, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie   en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Plantenga Pieter, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

8210

966/7 en 881/14, 8

27-08-1839

Plantenga R. W. te Allingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9465

Deel 2, 48

04-08-1859

Plantenga Siek Fokkes  te Spannum, Beurt en Veerdienst van Spannum naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8). 

6865

19-A

20-01-1825

Plantenga T. komt voor in opgave van schulden welke door de heren  Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begroting over 1824 zijn gecontracteerd enz. enz.  jaar 1825 (3)

8280

526-1, 17

22-05-1840

Plantenga T. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6034

398

30-05-1818

Plantenga T. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Plantenga Tjalling Broers, 534 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Planter C. te Steenderen Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 6

22-01-1818

Planters C. te Steenderen Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6414

27

15-01-1817

Plantha Budeobal A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

8131

1281-9

27-12-1838

Planticius Gerhardus Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 07-10-1818 Harderwijk,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6424

584

02-12-1817

Planting B. 45 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8375

708-5_33a

20-07-1841

Planting B. P. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 33 Bladzijde 2

26-09-1839

Planting B. P. te Dragten wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 33,2

19-06-1840

Planting B. P. te Dragten wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8280

526-1, 33,2

22-05-1840

Planting B. P?. te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6418

255-B

01-06-1817

Planting Bauk 497 Ureterp is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8375

712-8

21-07-1841

Planting G. ---- Ketelaar Klaas Sybes, Timmermansknecht, Ratsma Klaas  Schoenmaker, Blom Meyer Willem Scheepstimmerknecht, Planting G. Ybma Meinte Douwes,  alle wonende te Workum ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij gediend hebben bij het leger en met een blessure zijn teruggekomen en dat zij enz. jaar 1841 (4)

6424

584

02-12-1817

Planting G. 16 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8309

1102-6

06-11-1890

 

Planting Gaele---- Bosma Atze Douwes Mr. Slagter te Workum, een compleet dossier betreffende een Proces Verbaal van Bekeuring d.d.19-01-1840 en processtukken van Strafzaken te Sneek van de Inspecteur der Directe Belastingen enz.,  Haga Bouke tegen Atze Douwes Bosma volgens zijn opgave 50 jaar oud geboren te Wijckel  wonende te Workum die schuldig ia aan overtreding van Art. 6 & 4 der wet van enz. Verder heeft de Deurwaarder bij het Kantongeregt van Hindelopen arr. Sneek  Karsten Geert Lucas  heeft inn tegenwoordigheid van Vries de Willem en Planting Gaele beide te Workum wonende beslag gelegd op wat onroerende goederen zoals o.a. meubelen enz. , Stuurmans Rinze Johannes en Hebbes Jan Sipkes beide commiessen verklaren dat zij in de Slagterij enz. jaar 1840 (36)

6285

1247- 131

18-12-1817

Planting Pieter R. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

9182

605

05-04-1916

Planting Sieger,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9187

735

07-06-1918

Planting Wijbe, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9180

1054

05-06-1915

Planting Wybe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6386

123      

06-08-1814                       

Plantinga  Gijs---- Plantinga Sierk IJpes, betreft request voor vrijstelling van zijn zoon Plantinga Wijtze en dat er een bewijs is van de medisch doctor denheer Coulon ….? De ongeschiktheid van den derde broeder en dat Plantinga  Gijs ondanks een hoog nummer enz. jaar 1814 (2)

6089

1186         21-12-1822

Plantinga  J. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6072

581

17-07-1821

Plantinga  J. te Oudwoude staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

9184

447

10-04-1917

Plantinga  Klaas Amsterdam Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917  (1)

5999

512

29-05-1815

Plantinga  T. gepensioneerd  Controleur der Belastingen zijn plaatsvervanger wordt Gier de Jan Hendrik enz. jaar 1815 (2)

3578

7, 13 en 40

30-12-1840

Plantinga .P. H. c.s.  Beurtschippers van Joure, Sneek, IJlst, Heeg, Wousend, Sloten en de Lemmer , Onderwerp: dat van Koningswege de Stoombootmaatschappij verpligt is de veren aan te kopen enz. jaar 1841 (8)

6261

897

02-09-1815

Plantinga ….? (Take (Teeke)?  , vermeld  op Memorie van Observatien  dienende ter meerdere inlichting van bijgaande rekening  van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1811 ingesloten enz. jaar 1815 (2)

8211

988-3, 17

Bladzijde 1

26-09-1839

Plantinga ….? te Koudum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Bladzijde 4

26-09-1839

Plantinga ….? te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8072

164/12, 227

16-02-1838

Plantinga A. W. Sleeswijk/Berlich, jaar 1838

6632

 

 

1316 lijst 2_L.

22-10-1814

Plantinga Albert te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6413

21

16-01-1817

Plantinga B. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)

6383

91  

23-04-1814

Plantinga B. F. te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6380

1

31-01-1814

Plantinga B. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)

6625

429

28-03-1814

Plantinga B. P. de weduwe van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)

8374

703/1

19-07-1841

Plantinga Barbera, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje,  Vries de Catharina, Drost Antje,  Bron Mietje,  Mensing Sietske, Meyer Geeske,  Lambrecht Geertrui,  Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)

8214

1036/23

10-10-1839

Plantinga Broer 25 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)

8199

725-1_4

17-07-1839

Plantinga Broer Fz.---- Eelkema Sjoerd wonende te Deventer Deventer Beurtschipper van Deventer op Leeuwarden het betreft een bekeuring te Leeuwarden  gegeven door de Commiesen van de Belastingen Plantinga Broer Fz. en Faber Jacob voor invoer van Spek enz. jaar 1839 (4)

6379

71

18-01-1814

Plantinga Broer Pijters (de weduwe), en Ferwerda Jan, Assen van Anthoon, Pruis Carel en Heuveldop Johannes Gerardus alle Burgers en Kooplieden wonende te Leeuwarden een handgeschreven brief door allen ondertekend dat er zeer waarschijnlijk een leverantie aan militaire kleeding enz. enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Plantinga Broer, 215 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6386

143

26-06-1814                       

Plantinga Eijldert---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt gerapporteerd door de president burgemeester van Lreeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype, Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud  en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)

5664

37, 4

01-04-1910

Plantinga F. S. Harlingen Schip de  Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

45

00-00-1903

Plantinga F. S. Harlingen Schip de  Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5663

30

20-04-1899

Plantinga F. S. Schip de  Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5987

394

23-05-1814

Plantinga F. thans ontvanger der belastingen te Almenum is benoemd tot waarneming der functie van Controleur i.p.v.  Willer ….? Die op eigen verzoek ontslag heeft gevraagd en i.p.v. Plantinga F. benoemd te Almenum Scheltema P. te Sexbierum en de heer Fontein P. tot waarneming in Sexbierum en z. jaar 1814 (3)

6383

17, 18

30-04-1814

Plantinga F.,---- Straten van Wijbrandus Christiaans van beroep Schipper te Harlingen Hij ondertekend een brief met o.a. dat hij vader is van acht kinderen waar van de oudste in termen van de Landmilitie valt en in het Garnizoen te Leeuwarden enz. en vraagt of zijn zoon Straten van Christiaan Wijbrandus vrijstelling van de Landmilitie kan krijgen, ook een verklaring ondertekend door Plantinga F., Jeltes Jan, Boomsma D., Oolgaard D., Kroon M. J.,  Romkes Joh. Broer, Fontein D. Pietersz. Alle Burgers van Harlingen dat de vader het werk zeer bezwaarlijk enz. jaar 1814 (6)

8225

1253-13, 11 10-12-1839

Plantinga Fedde Johannes te Ferwerderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9126

812-2

08-05-1879

Plantinga Feike Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Franeker enz. enz. jaar 1879 (4)

6626

487  blz. 17

07-04-1814

Plantinga Foppe Wiebrens wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

8375

708-5_23c-v

20-07-1841

Plantinga G. G. e Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Plantinga G. G. te Stiens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Plantinga G. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_40b

20-07-1841

Plantinga G. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

Plantinga G. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Plantinga G. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/40

20-09-1841

Plantinga G. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6257

410-3

28-04-1815

Plantinga Gerrit Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

3600

10

16-04-1875

Plantinga H. P.  hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

5673

 

109 Blz.

1 t/m 8, 23

05-02-1900

Plantinga H. P. te Joure, Libra I,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven stuk dat deze boot verkocht zou zijn enz.jaar 1900 (12) 

5662

101

01-04-1881

Plantinga H. P.Joure Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

6633

1451

19-11-1814

Plantinga Hendrik Sjoeks---- Bottenga Sybe Hendriks wonende onder den Dorpe Ferwert wordt vermeld in een brief van de Armvoogden van den Dorpe Engwierum dat hij is verscheidene jaren gelimiteerd is geworden door den Dorpe Ferwert enz. en hebben hem geweigerd enz. verder  een brief ondertekend door de Armvoogd   Kupers A. H. geadresseerd aan Bottenga Sybe Hendriks en een brief dat de Deurwaarder Vries de Sijtze Gaeles op verzoeke van  Seecoma Jan Geerts en Plantinga Hendrik Sjoeks in qlt als Armvoogden  van Engwierum en Geïnsinueerd  aan Kuipers Aijze Hendriks Koopman , Zijlstra Pieter Jaspers  Huisman en Vellinga Folkert Andries  Mr. Wagenmaker alle wonende te Ferwerd in qlt als arm voogden van Dorpe Ferwert betreffende  Bottenga Sybe Hendriksenz.  jaar 1814 (6)

5662

16

00-00-1885

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

16

48= Minuut

28-04-1887

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887

5662

16, 46

00-00-1882

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

16-A, 46

00-00-1883

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

26

03-06-1880

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

5662

29

01-04-1885

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

46

01-04-1881

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

49 en 1

22-04-1886

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

5662

81

24-04-1884

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

5664

19

10-05-1900

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5663

17 + 15

08-04-1897

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

5663

2

30-03-1898

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

16

32 =Minuut

19-04-1888

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888

5663

16

66 =Minuut

18-04-1889

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889

5663

31

20-04-1899

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5663

44  en 14

17-04-1890

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890

5663

142, 16

16-04-1891

Plantinga Hielke Pieters te  Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891

3598

Map 70

00-00-1875

Plantinga Hijlke Pieters en Trip Jouwert Cornelis te Joure,  Stukken betreffende het verzoek van voornoemden  om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Joure en Sneek en Joure, Sneek, IJlst,  Bolsward enz.   met het Schip de Libra  aanwezig een boekje met reglementen en tarieven voor de schroef-stoombootdienst “Libra”  enz  en Haan de A. F. tekent bezwaar aan tegen het verlenen van deze concessie aan hunne vakgenoten daar een dergelijke dienst  reeds bestaat jaar 1875  (36)

6386

143

26-06-1814                       

Plantinga Hijlke---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt gerapporteerd door de president burgemeester van Lreeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype, Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud  en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Plantinga Hijlke, 586 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8257

69/20, 1

nummer 54

20-01-1840

Plantinga Hinke hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6383

60

02-04-1814

Plantinga Hylke F. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3600

13

20-06-1878

Plantinga Hylke Pieters te  Joure met het Schip de Libra,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5985

229

26-03-1814

Plantinga J. en Wentholt L. R.,  de Ontvanger Generaal van Vriesland stuurt een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat er geene bedenkingen zijn tegen voornoemde heren enz. jaar 1814 (1)

5996

151-a  1e rij

20-02-1815

Plantinga J. hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6864

23-A

13-01-1825

Plantinga J. S.   Vleeshouwer te Leeuwarden  een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake dat hij geen patent heeft voor  het gebruik van een Culander Molen, hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.   jaar 1825 (2)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Plantinga J’b 319 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-C 1e bat

5e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Plantinga Jacob * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Plantinga Jacob 444 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Plantinga Jacob 68 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

248-b 1e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Plantinga Jacob Fredrik 444 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6386

143

26-06-1814                        

Plantinga Jacob---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt gerapporteerd door de president burgemeester van Leeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype, Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud  en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Plantinga Jacob Sierks, 908 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

248-DD

6e Compag.

4e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Plantinga Jacob staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Plantinga Jacob, 488 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8204

829/20, 264

Blz. 9

18-07-1839

Plantinga Jan Geerts hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Plantinga Jan staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

5994

1034

23-12-1814

Plantinga Jan, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Plantinga Johannes 473 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

5985

195

16-03-1814

Plantinga Johannes---- Heemstra van Willem Hendrik Ontvanger der Belastingen in Oudwoude en door Zijne Majesteit aangesteld als Majoor bij het eerste Battaillon Infanterie Landmilitie enz.  en hij zodoende zijn ontslag heeft gevraagd enz. De Heer Plantinga Johannes reeds bevorens bij besluit enz. zal omdat hij reeds als waarnemer heeft gefunctioneerd enz. wordt deze voorgedragen voor de functie van Ontvanger der Belastingen in Oudwoude enz. jaar 1814 (4)

5986

273

13-04-1814

Plantinga Johannes---- Wentholt Ludolph Reinier te Harlingen en Plantinga Johannes te Oudwoude zij worden gegecualificeerd tot de provisionele waarneming in de functie als persepteurs enz. jaar 1814 (2)

6278

195-4

20-02-1817

Plantinga Johannes, Ontvanger der Dir. Bel. te Oudwoude te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6850

9-A

30-07-1824

Plantinga Johannes, ontvanger der directe beastingen in Westergeest, een handgeschreven brief met zijn handekening onderwerp; een verzoek om een woning . Jaar 1824 (1)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Plantinga Jurg. 596 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-C 1e bat

9e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Plantinga Jurre * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6393

134

28-02-1815

Plantinga Jurre,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Plantinga Jurre, 212 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6872

01-04-1825

22-A

Plantinga K. P. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde declaratien van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart in het jaar 1825 met vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3)

9184

38

24-02-1917

Plantinga Klaas Amsterdam Sollicitatie naar de functie van Veldwachter te Lemsterland, jaar 1917  (3)

6872

01-04-1825

14-A

Plantinga Klaas Pieters, Deurwaarder bij den Regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden, dat hij als rekwestant strijdig in art. 20 van de wet enz. en 2 procesverbalen van verkoop van goederen enz. jaar 1825 (3)

6871

28-03-1825

13-A

Plantinga Klaas Pieters, Deurwaarder te Leeuwarden bij de regtbank van eerste aanleg,  terugzending van zijn Rekest verzoekende kwijtschelding van boete ten bedrage van f. 30.= volgens een proces verbaal d.d. 31-12-1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

9182

630

05-04-1916

Plantinga Klaas te Amsterdam, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

6865

21-A

20-01-1825

Plantinga Klaas, onderwerp; ambtelijk jaar 1825 (1)

6386

143

26-06-1814                       

Plantinga Lodewijk---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt gerapporteerd door de president burgemeester van Leeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype, Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud  en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)

6271

574-3-A

06-07-1816

Plantinga M. H. de weduwe, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8350

182-4

22-02-1841

Plantinga M. J. arbeider te Dantumawoude wordt vermeld in een document Boete en Justitiekostende ontvanger van registratie verzoekt aan de Gouverneur of hij deze mag overbrengen naar het Memoriaal van uitgestelde zaken enz. jaar 1841 (3)

8350

182-4

22-02-1841

Plantinga M. J. arbeider te Kollumerzwaag wordt vermeld in een document Boete en Justitiekostende ontvanger van registratie verzoekt aan de Gouverneur of hij deze mag overbrengen naar het Memoriaal van uitgestelde zaken enz. jaar 1841 (3)

6082

453

03-05-1822

Plantinga M. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Plantinga Meya L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Plantinga Meye L.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-23        25-05-1821

Plantinga Meye L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6277

30-5

09-01-1817

Plantinga Meye L. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8211

988-3, 26

Bladzijde 5

26-09-1839

Plantinga N. te Metslawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8204

829/20, 264

Blz. 6

12-08-1839

Plantinga Oege Uiltjes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6380

32 en 33

02-02-1814

Plantinga P. B. Sergeant Majoor die geen dienst presteerd en dus geene reden van klagen over den dienst kan hebben, doch zijn oproerig gedrag heeft bij de compagnie op den 30e Januari 1814 zeggende onder andere dat men alle wapenen moest terug brengen en hij als men hem wilde enz. enz. hij heeft de anderen opgeroepen tot insubordinatie enz. , de Grenadiers Schoonlingen ….?, Bosker….?, en Ramkema….?, de laatste clerk bij de ontvanger Ruitinga ….? Presteren geen dienst en laten zich in alle gevallen enz. enz. en zijn in alles onwillig en dat ik Beekkerk Haye  Commandant National Garde te Leeuwarden enz. vind dat deze vijf gestraft moeten worden enz. jaar 1814 (3)

8382

872/2

03-09-1841

Plantinga P. griffier te Bericum een beschukking op zijn request jaar 1841 (3)

6066

 

15

08-01-1821

Plantinga P. Hij staat in een document vermeld als benoemd  voor de post van Griffier bij het Vredegerecht Kanton Hallum i.p.v. Martin P. F.  jaar 1821 (3)

6866

02-02-1825 16-A

Plantinga P. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele Policie met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824  enz. jaar 1825 (2)

8211

979/20

23-09-1839

Plantinga P. Ontvanger te Sneek zal tijdens de vacantie van 14 dagen van de Ontvanger van Koudum Werf v.d. D. deze vervangen enz. jaar 1839 (4)

6065

 

906

20-12-1820

Plantinga P. ----Romkes Johannes , President van het College  van Regenten over de Gevangenishuizen van Leeuwarden, Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J,  Smeding H.  , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van genoemd college  bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de navolgende inschrijvers  kunnen leveren: Dirks N. J. Brood,  met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als borg Amoraal M. C. Elzinga Otte  Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel,  met als borg Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. ,  Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T., ,   Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8)

6830

7-A

21-01-1824

Plantinga P. te Hallum staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)

9190

101

16-01-1920

Plantinga P. te Heerenveen een handgeschreven brief met zijn handtekening , 2 maal, ,  verzoekt vergunning voor het aanleggen van een hulpbrugje  en een voetbrugje op zijn perceel naar de straatweg, omdat hij op dit perceel een woning wil bouwen kadastraal bekend onder enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar, met de toestemming en de bouwvoorwaarden 1920 (10

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Plantinga P. W. te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

6257

410-7

28-04-1815

Plantinga Paulus, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6036

514

20-07-1818

Plantinga Pieter 24 jaar hij wordt voorgedragen voor de post van Griffier bij het Vredegerecht Dokkum i.p.v. Slooten van A. die tot Notaris is benoemd. Jaar 1818 (2)

6047

400 en 401 en 408

15-06-1819

Plantinga Pieter 25 jaar, Hij staat in een document van voordracht voor de post van   Griffier bij het Vredegerecht , Griffier van Simple Politie te Leeuwarden  met o.a. voormalig en tegenwoordig beroep, woonplaats en een kolom met aanmerkingen i.p.v. de overleden Hamerster Dominicus Aggaeus  jaar 1819 (7)

6058

364

23-05-1820

Plantinga Pieter 27 jaar te Sneek wonende , staan op een documet als candidaat voor de post van griffier bij het Vredegerecht te Sneek i.v.m. het overlijden van Jonge de M. J. jaar 1820 (2)

8380

826-1

21-08-1841

Plantinga Pieter Griffier te Berlikum wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreffene een huurcontract enz. jaar 1841 (3)

8356

324-18,2

03-04-1841

Plantinga Pieter hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

8356

303-22, 2              25-03-1841

Plantinga Pieter staat  te Menaldumadeel vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)

6424

609

10-12-1817

Plantinga R. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6397

662

13-07-1815

Plantinga R. G?. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

8220 

1137/13, 1

06-11-1839

Plantinga R. W. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Plantinga R. W. te Allingawier staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

2086-14

01-11-1840

Plantinga Rients W. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6406

148

30-03-1816

Plantinga Rienze---- Zwerver Sjoerd Pieter Plsaatsvervanger voor Plantinga Rienze Gemeente Bolsward worden vermeld in een door de Luitenant  Colonel Commanderende de Depot der 8e Addeling Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij overzend een Declaration van de Doctoren Schoenlaub F. H. en Huikscha W?. J.  (is aanwezig) betreffende eestgenoemden enz. jaar 1816 (2)

6294

375-20

17-05-1819

Plantinga Rimke Hanzes fl. 5.60 voor arbeidsloon, komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)

6418

255-BB

01-06-1817

Plantinga Ruurd Geert 338 Damwoude is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9181

1923

01-11-1915

Plantinga Schelte,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6386

143

26-06-1814                       

Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt gerapporteerd door de president burgemeester van Leeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype, Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud  en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)

6386

111 en 112

04-08-1814

Plantinga Sierk IJpes zijn verzoek voor ontslag uit den dienst van zijn zoon Plantinga Wijtze wordt op favorabel gedisponeerd enz. jaar 1814 (1)

6386

123      

06-08-1814                       

Plantinga Sierk IJpes, betreft request voor vrijstelling van zijn zoon Plantinga Wijtze en dat er een bewijs is van de medisch doctor denheer Coulon ….? De ongeschiktheid van den derde broeder en dat Plantinga? Gijs ondanks een hoog nummer enz. jaar 1814 (2)

6386

27

18-08-1814

Plantinga Sierk Ypes Onderwerp: zijn request tot ontslag van zijn zoon Plantinga Wytze Fuselier bij het 1e Bataillon Inf. Der Landmilitie  enz. enz. jaar 1814 (1)

6856

13-A

14-10-1824

Plantinga Sirck Y. turfmeter te Leeuwarden een transactie ter voorkoming van een vervolging  wegens het uitoefenen van een bedrijf zonder patent jaar 1824 (2)

6262

978-3

13-10-1815

Plantinga Sjoerd hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6257

410-9

28-04-1815

Plantinga Sjoerd Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

5988

474, 480

17-06-1814

Plantinga T---- Spree S. Controleur der Belasting in de controle van Franeker heeft zig begeven naar de heer Wassenaar T. (Tiete) de Schout van Almenum en hem geïnviteerd mede te gaan naar het huis van Plantinga T. afgaande Ontvanger der Belastingen aldaar aangekomen was ook aanwezig de nieuwe Ontvanger Scheltema P. C. en na zijn volmacht vertoond te hebben heeft hij de opneming van het kantoor gedaan enz. jaar 1814 (9)

5997

278

23-03-1815

Plantinga T.  Controleur der 2e Classe van de Indirecte Belastingen van Vriesland krijgt op desselfs verzoek Honorabel Ontslag uit gezegde post enz. jaar 1815 (2)

6047

379

03-06-1819

Plantinga T.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6243

191-2-v

06-03-1814

Plantinga T. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6865

9-A

21-01-1825

Plantinga T. B. hij schrijft in voor de Aanbesteding met Conditieen en Voorwaarden der kledingstukken voor de Portiers en bewaarders in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden jaar 1825 (10)

6380

1

31-01-1814

Plantinga T. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)

8361

432-7

03-05-1841

Plantinga T. Plaatselijke Ontvaner te Koudum, De Ontvaner van s’Rijksbelastingen verzoekt de Gouverner vann Vriesland of voornoemde tijdens de beschrijving der Personele Belasting en Patenten zijn kantoor mag waarnemen enz. jaar 1841 ( 3)

6383

95   

23-04-1814

Plantinga T. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6261

896-2, 5,

20

02-09-1815

Plantinga Take (Teeke)   Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (6) (24)

8386

949/17

20-09-1841

Plantinga te Koudum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6070

424-22        25-05-1821

Plantinga Tjeerd hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Plantinga Tjeerd, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Plantinga Tjeerd, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8350

184-11, 1

23-02-1841

Plantinga Tjerk gerrits staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Plantinga W. S. 896 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8214

1027/16

bl. 1 nr. 249

07-10-1839

Plantinga W. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

9181

1923

01-11-1915

Plantinga Wiebe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6387

134

24-09-1814

Plantinga Wijtse Sierks---- Rewiersma Philippus hij hij is gearriveerd bij het 1e Bat. Inft. Landm. die Plantinga Wijtse Sierks zonder vervanger bij dit bat. Enz. enz. daar laatsgenoemde gedetineerd is in de geweldigen provoost te Den Haag als betigd zijnde door Rosema G. K. als medepligtig te zijn aan gepleegde diefstal enz.jaar 1814 (1)

6386

123      

06-08-1814                       

Plantinga Wijtze----  Plantinga Sierk IJpes, betreft request voor vrijstelling van zijn zoon Plantinga Wijtze en dat er een bewijs is van de medisch doctor denheer Coulon ….? De ongeschiktheid van den derde broeder en dat Plantinga? Gijs ondanks een hoog nummer enz. jaar 1814 (2)

6386

143

26-06-1814                       

Plantinga Wijtze---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt gerapporteerd door de president burgemeester van Leeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype, Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud  en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)

6386

116

10-08-1814

Plantinga Wijtze---- Plantinga Sierk IJpes zijn verzoek voor ontslag uit den dienst van zijn zoon Plantinga Wijtze wordt op favorabel gedisponeerd enz. jaar 1814 (1)

6387

66             18-09-1814

Plantinga Wytse en Zwart Jacob Tjallings Fuseliers, zijn kunnen uit de dienst worden ontslagen mits enz. jaar 1814 (2)

6386

27

18-08-1814

Plantinga Wytze---- Plantinga Sierk Ypes Onderwerp: zijn request tot ontslag van zijn zoon Plantinga Wytze Fuselier bij het 1e Bataillon Inf. Der Landmilitie  enz. enz. jaar 1814 (1)

6386

143

26-06-1814                       

Plantinga Ype---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt gerapporteerd door de president burgemeester van Leeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype, Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud  en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)

6399

748

21-08-1815

Plantinga Ype Sjierks---- Fontein R.  (Reinier) President Burgemeester van  Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Krijgsraad heeft besloten dat de geheele Schutterij van Franeker enz. ook de betaling van de Uniformen, echter de Schutters Plantinga Ype Sjierks  en Tuinstra Dirk Aukes eene  uitzondering  enz. en nadat hun gedrag  voor de Krijgsraad  ons ter kennis is gebracht enz. jaar 1815  (7)

8359

381-32

19-04-1841

Plantinga….? ---- Pontier R. P. Commies der 2e Klasse thans te Buitenpost er is aan hem een verlof toegestaan van 10 dagen en deze wordt waargenomen door den Slagtveeschatter Deurwaarder der Belastingen en Commies Plantinga enz. jaar 1841 (3)

8343

43/10

14-01-1841

Plantinga….? ,   Dossier Betreft het onderzoek naar de dood van het plots neervallen van een zwart wit rundbeest van Harmen Jelles Bosma Landbouwer te St. Nicolaasga door de rijksveearts Plantinga , jaar 1841 (4)

6027

736

18-10-1817

Plantinus Jan, Doopsgezind Leeraar onderwerp; Latijnsche school in Dokkum, Doopsgezinde Kweekschool in Amsterdam  hierin wordt ook genoemd de Hoogleeraar Hesselink G. jaar 1817 (1)  

6068

 

217

17-03-1821

Plantinus R. wordt op een kopie document als ondertekende vermeld met als onderwerp  ter bekooming van eene schadeloosstelling voor hun onderscheiden affaires veroorzaakt door hunne gepresteerde werkzaamheden bij de Hertaxatie der gebouwen voor de Personele en Mobilaire Belastingen in 1819 gedaan voor deszelfs schrijfbehoeften en verteeringen enz. en dat het niet zijn intentie kan geweest zijn om zodanig iets van onbezoldigd wordende persoon ook een begeleidende brief ondertekend door de Burgemeester van Dockum Weide van der W. R. (Willem Roelof) en  Slooten  van A. enz. jaar 1821 (4)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Plantinus Rienk staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6078

95-39

25-01-1822

Plantinus Rienk te Dokkum , hij staat in een document als aftredend  zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Dokkum enz. enz. jaar 1822 (3)

8377

766/8

05-08-1841

Plantsz C. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2)

8377

766-8

05-08-1841

Plantz C. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

5997

307

31-03-1815

Plas Maria is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  289

6871

22-03-1825

11/1-C

Plaske Jan Hayes te Oostdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6668

380 blz. 3

04-10- 1817

Plasse J. J. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6273

803-3

17-09-1816

Plasse Jan Jacobs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753, blz  2

kolommen

11-09-1815

Plasse Jan Jacobs staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6833

27-A blz.13

06-02-1824

Plasse Jan te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8257

69/20, 2

nr. 138

20-01-1840

Plat Geert de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

3701

6-D

03-02-1842

Plat Gerben Lazes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3700

6-C

04-02-1837

Plat Gerbrigje Tjerks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3701

6-D

03-02-1842

Plat Gerbrigje, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3701

6-C

07-02-1839

Plat Gerbrigje, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. jaar 1839 (8)

3701

6-D

03-02-1842

Plat Gerrit Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

6381

136 nr. 182  4e kolom

17-03-1814

Plat Hendrik Hendriks , Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

9187

1909-2

31-12--1918

Plat J.,  ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken  Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer; Koopmans R.,  Fontein D  ,   Schoot v.d. Johan,  Burggraaf J.  Lettinga A. ,  Oberman H. F.,  Plat J.,  Boomsma G. L., Veeman R. M.,  Stienstra N. jaar 1918( 2)

6631

1203

25-09-1814

Plat Jenze hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als lid van de Hervormde Kerkenraad van de dorpen Hiaure en Bornwird en Betterwird als gecombineerde Hervormde gemeente enz.  aan de Leraar Kiers J. door den dorpe  Hiaure  vierhonderd en negentien guldens  en Betterwird  vierhonderd en vijftig guldens  en Bornwird Drie honderd en vijftig guldens enz. jaar 1814  (4)

9183

1827/2

00-12-1916

Plat Jetze,  Aardappelhandelaar Franeker, ---- Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel aldaar  jaar 1916 (4)

8285

615-2, 6-1 19-06-1840

Plat Job te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

8280

517-11, 20v

19-05-1840

Plat K. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3701

6-D

03-02-1842

Plat Pietje Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

6424

609

10-12-1817

Plat R. J. 38 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6086

821

05-09-1822

Plat Rense Lases wonende onder no. 162 te  Het Bildt hij heeft een achterstallige belasting van fl. 227.= er is een dwangbevel gegeven aan de deurwaarder Santhuisen J. G.  maar hij blijft achterstallig en er wordt beslag gelegd op de navolgende goederen enz. enz. jaar 1822 (2)

3701

6-D

03-02-1842

Plat Renze Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

6070

424-22        25-05-1821

Plat Rinse L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Plat Rinze Lazes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Plat Rinze Lazes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6278

195-3

20-02-1817

Plat Tjalling, Verver en Glasenmaker te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6034

398

30-05-1818

Plat Tjerk G. te Sint Annaparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6382

20 nr.  182

29-03-1814

Plat v. Hendrik Hendriks plaatsvervanger van Rekker Hubert Ymes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4)

6418

244

06-06-1817

Platfart ….?  * 12-01-1787 Brussel wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Platje H?. Oebles 330 Knijpe is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

584

02-12-1817

Platje T. O. 34 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8257

69/20, 3

nummer 10

20-01-1840

Platje Thijs Oebeles te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6382

40 en 41

30-03-1814

Platte Jan Rienks zoon van Platte Rien Klases en Plugt Reinske Jans,  Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire functie van de manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als deserteur in vermeld hij was Remplacant (plaatsvervanger) voor Jong de Douwe Bools enz. jaar 1814 (2)

6423

541H

05-11-1817

Platte Klaas Rinzes * 12-08-1798 z.v. Platte Rinze Klazes en Schuuring Zwaantje  1 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6382

40 en 41

30-03-1814

Platte Rien Klases---- Platte Jan Rienks zoon van Platte Rien Klases en Plugt Reinske Jans,  Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire functie van de manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als deserteur in vermeld hij was Remplacant (plaatsvervanger) voor Jong de Douwe Bools enz. jaar 1814 (2)

3576

61-b

14-10-1828

Platte Rienk C. oud Schipper hij is is één van de 8 ondertekenaars van een brief liggende in het dossier van ----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder 2 maal een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (27 handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)

6423

541H

05-11-1817

Platte Rinze Klaas Kapitein op het Schip de Harmonie 1 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6423

541H

05-11-1817

Platte Rinze Klazes---- Platte Klaas Rinzes * 12-08-1798 z.v. Platte Rinze Klazes en Schuuring Zwaantje  1 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

8361

 

433-12

04-05-1841

Plazet ….?---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document,  het betreft het St. Jacobs of St Jops Leen te Oldenhove  de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden in 1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen  de voorzitter Albarda J.  verteld dat ik O. van Kammen van Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove  bij mij had enz. in het Logement vertoonde ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief van Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J. , Not. 1737 Pub. Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel  in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou, ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H.  waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten van H. P. C.  enz. jaar 1841 (5)

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Pleijte F. te Zierikzee, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 13

16-01-1822

Pleijte F. te Zierikzee, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8386

949/6

25-09-1841

Pleit J. J. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8375

708-5_6

20-07-1841

Pleit Job te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6671