Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

7994

432/12

205/3892

13-05-1837

Postheine L of  R. te Zwolle van beroep  Schipper, 13-05-1837

8044

410, 3696 27-04-1837

Postheine L of R. Zwolle van beroep Schipper, 27-04-1837

6424

584

02-12-1817

Posthma E. E. 19 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6282

737-17

07-07-1817

Posthmus Rintje B., Rentenier te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

9134

1041

27-07-1883

Posthuis--- Heerenveen, Onderwerp: het aanleggen van zinkputten langs de  Rijksstraatweg van het Logement het Posthuis tot aan het huis van den Notaris Boschloo en dat  deze gevaarlijk en hinderlijk daar liggen in de weg en het regenwater enz. enz.  ook aanwezig een getekende kaart van de situatie met alle gebouwen (O.a. het Gemeenthuis) ingetekend aan dat stuk straat jaar 1883 (12)

6089

1159

12-12-1822

Posthuis Hendrik Jans  Gaarder en Schoolonderwijzer te Drogeham , Vermeld op de staat van  Beambten bij de belasting van het Gemaal te Achtkarspelen jaar 1822 (3)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Posthuis te Kampen als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6378

35

28-11-1813

Posthuis, de Herberg in Heerenveen, Onderwerp: Vier Kozakken die  die naar herwaarts zijn afgereisd zijn op gisteren met hunne paarden alhier aangekomen enz. jaar 1813 (2)

6425

5

02-01-1818

Posthuma (ook Posthumus) Arend Arends ----Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Molenaar Hijlke Wijbes Houtkoper ter Lemmer en Posthuma Arend Arends te Stavoren en Goot van der Jan Brands te Balk het betreft hun request enz. jaar 1818 (1)

6256

319

20-02-1815

Posthuma ….? (secretaris liquidateur) hij ondertekend een document net de vermelding in kennisse van ons Secretaris Liquidateur en Schouten der gemeentens Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden den 29e maart 1815 met als onderwerp; Voordragt tot Extenitie van de Achterstallige schulden van het voormalige district Dantumadeel enz. jaar 1815 (7)

6053

927

15-12-1819

Posthuma ….?---- Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen als gevolmachtigde van  Parker David van Leight voerende het Schip Albion doch thans op desselfs reis van Leight naar Hamburg in averij liggende te Nieuwe Zijllen de procuratie gepasseerd voor de Notaris  Posthuma ….? te Drachten en voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te Harlingen en heeft ondergetekende Zekema Geert Burghts Deurwaarder bij het vredegeregt van Holwerd wonende aldaar zig begevende bij de heer Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel te Nes wonende enz. jaar 1819 (6)

3580

71

09-06-1846

Posthuma A---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request  met antwoord en beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der Tuttel M,  Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K.,  Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C.,  Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan  jaar 1846 (10)

8187

493/7, 174

13-05-1839

Posthuma A. F. Matroos, 13-05-1839

8180

380/17,174

11-04-1839

Posthuma A. F. wordt genoemd als Matroos, 11-04-1839

6032

187

16-03-1818

Posthuma A. J. --- Mastenbroek Pieter J. & zoon te Sneek, Broek van der Pieter Meines te Drachten en Posthuma A. J. te Leeuwarden onderwerp hun request maar volgens  de Directeur der belastingen Breugel van C. dat zij om byzondere redenen aanspraak maken op kwijtschelding tevens vermelding van beroep en waarvoor ze kwijtsschelding krijgen enz. enz. jaar 1818 (3)

6048

 

443

05-07-1819

Posthuma A. J. en Ulrich Paulus betreft hun  rekwest tenderende om te verkrijgen moderatie van hunnen aanslag in het Patentrecht enz. jaar 1819 (1)

6026

621

09-09-1817

Posthuma A. J. Hij staat in een lijst van Ordonnancie met de door hem geleverde producten en kosten enz. enz.,  jaar 1817 (2)

6034

390

27-05-1818

Posthuma A. J. onderwerp ;moderatie van Patentregt  te doen verlenen betreft zijn beroep als Kalkbrander jaar 1818 (3)

3588

37,37-A, 42

05-04-1859

Posthuma A.---- Posthuma J. F. en  Posthuma A , Onderwerp: het gevaar van brand door het uitwerpen van vonken vanaf de stoomboot Tivel tusschen Leeuwarden en Dokkum enz. jaar 1859 (6)  

8386

949/40

20-09-1841

Posthuma A. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 9

19-06-1840

Posthuma A. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

6048

 473

16-07-1819

Posthuma Abbe Jacobus en Ulrich Paulus te Leeuwarden, dat beide als Patentplichtige de 1e ondernemer openbare verkopingen  en de ander als fabrikant enz. enz. jaar 1819 (1)

8364

494-20, 2

21-05-1841

Posthuma Abe A. de weduwe ---- Dijkstra Lammert Jacobs  hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd als taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen moeten dienen en onteigend voor de aanleg der aarden baan voor  den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (12)

6047

382

04-06-1819

Posthuma Abe Jacobus  en Ulrich Paulus Fabrikanten  te Leeuwarde, zij krijgen antwoord op de door hen ingediende reclames betrfeffende vermindering op hun aanslag in het patentrecht over 1818 enz. jaar 1819 (1)

6624

201

24-01-1814

Posthuma Abe Jacobus Griffier te Leeuwarden wordt wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Wielinga Van Scheltinga E. E. (Everhardus Epeus) de Schout van de gemeente jaar 1814 (1)

6843

30-C, Ge huwden D

21-05-1824

Posthuma Abe Jacobus, 849 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6049

558

09-08-1819

Posthuma Abe Jacobus, en Ulrich Paulus beide te Leeuwarden  Onderwerp; aanslagen in het recht van Patent  enz. jaar 1819 (1)

6044

149

08-03-1819

Posthuma Aetska Aedges gehuwd met Siccama Hendrik Jans  , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)

6041

891

14-12-1818

Posthuma Aetske Aedsges huisvrouw van Siccama Hendrik Jans Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van  F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)

8364

489-6

1+21-23

18-05-1841

 

Posthuma Albert Sijbes staat in een document Controle Gorredijk met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (4)

9180

439

06-03-1915

Posthuma Andries 35 jaar politieagent te Apeldoorn  hij heeft gesolliciteerd als veldwachter te Tietjerksteradeel en staat op de staat van voordracht met personalia, jaar 1915 (4)

9183

1731

05-12-1916

Posthuma Andries Okke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6838

7-A bijl.1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Posthuma Anthonie F., 145 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 1 Mannen Huis Arrest

26-03-1824

Posthuma Anthony F., 13 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 1 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Posthuma Anthony T., 232 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-3

11-10-1827

Posthuma Antje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijl. 1 Vrouwen

Correctie

26-03-1824

Posthuma Antje W., 307 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6086

833

07-09-1822

Posthuma Arend A. ,  een handgeschreven brief met de handtekeningen van Bajema Otte Jacobs, Domna P. de weduwe Brunger P. en Faber J. S. en Postema Arend A. zij verzoeken restitutie en vrijdom van grondlasten voor de landerijen gelegen in het Stavorensche Zuidermeer enz. enz.  jaar 1822 (8)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Posthuma Arend Arends hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6402

 

922-1+ 10

09-12-1815

Posthuma Arend Arends staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

8225

1253-13, 9

10-12-1839

Posthuma Arjen Pieters te Dockum wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9180

420

05-03-1915

Posthuma Auke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6407

203

30-04-1816

Posthuma Bartele Wijtzes---- With de J. M. Schout van de Gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van waarin vermeld Bartels Bontje weduwe van Wijbes Wijtze en haren zoon Posthuma Bartele Wijtzes  en dat zij en weduwe is met 6 kinderen en het betreft haar vermogen enz. jaar 1816 (1)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Posthuma Cornelis A., 163 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl.  1 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Posthuma Cornelis A., 234 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 1 Mannen Huis Arrest

26-03-1824

Posthuma Cornelis A., 4 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6086

845

11-09-1822

Posthuma Cornelis Jorrits, ---- Haer van der B.  Lid van het Colegie Gedeputeerde Staten en de navolgende gecommitteerden zijn bijeengekomen Westenberg Christiaan, Meij van der Foppe Jans, Westra Klaas Abes, Crol Dirk, Bosch Douwe Lieuwes, Wijnia Anne Melis, Posthuma Cornelis Jorrits, Meester Gerrit Coenraads Leden van de raad van  Ferwerderadeel en de Heeren; Bierma Hessel Jetzes, Kleffens van Nicolaas, Hiddema Abe Pieters leden van de raad van Westdongeradeel Onderwerp die onderling hebben gesproken over enige verschillen  der grensbepaling van Westdongeradeel en Ferwerderadeel  en wel  bij het weiland van Wiersma Lieuwe Goffes (Gosses?)  enz. verder staan hun handtekeningen onder dit stuk aar 1822 (3)

8211

988-3, 6

Bladzijde 2

26-09-1839

Posthuma de Jong B. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8308

1074-9

29-10-1840

Posthuma de Jong E. E. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

9188

615, 1e afd.

02-05-1919

Posthuma Doeke Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum (2)

8375

708-5_28v

20-07-1841

Posthuma E. te Gorredijk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 28

19-06-1840

Posthuma E. te Gorredijk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

3699

A-28

17-02-1834

Posthuma Elske  Jurrits, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3701

28-D

07-02-1842

Posthuma Elske Jurrits, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)

9921

31

19-10-1882

Posthuma Evert Hinnes  Dienaar van Politie te Dragten gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6843

20-A, 3

21-05-1824

Posthuma F. T. te Beetsterzwaag onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

8375

708-5_28v

20-07-1841

Posthuma F. te Beetsterzwaag staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 28

Bladzijde 2

26-09-1839

Posthuma F. te Beetsterzwaag wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 28

19-06-1840

Posthuma F. te Beetsterzwaag wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8386

949/28

20-09-1841

Posthuma F. te Beetsterzwaag, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Posthuma F?. te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8364

498/10, 14

21-05-1841

Posthuma Folkert J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6245

399-57

10-05-1814

Posthuma G. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Dantumawoude jaar 1812 (3)

6245

399-39

10-05-1814

Posthuma G. W. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6251

1073

30-10-1814

Posthuma G. W. , voor schrijflonen in 1811 enz. , hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6260

809

11-08-1815

Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district van Dantumadeel enz. de schout van Veenwouden  Wiersma G. S. mededeeld dat hij alleen het dorp Veenwouden Specteerd enz.  en hij met de gedane rekening geheel onbekend is enz.jaar 1815 (2)

6245

399-3

10-05-1814

Posthuma G. W. hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6399

777

12-09-1815

Posthuma G. W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld Kessens Jan van beroep Koopman te Dokkum dat hij voor den aftogt der Franschen uit dit land benoemd is geweest tot Lid der Naitionale Garde en voor de belegering van Delfzijl een Remplacant in dienst heeft gehad enz. jaar 1815 (2)

6282

814

17-08-1817

Posthuma G. W. Secretaris Liquidateur van Dantumadeel over den jare 1811  Onderwerp: rekening van Ontvang wat hij nog moet afdragen enz. jaar 1817 (1)

6258

643, 5-8

28-06-1815

Posthuma G. W.---- Sytzama Douwe Jan Vincent van, (Baron), Manger Symens Pieter en Wiersma G. S. die als Maires en Schouten  van Feenwouden  zij hebben nog geld tegoed enz. enz. De deurwaarder van kantoor Bergum die ondertekend (handtekening niet te lezen), dat op den 13 Juni 1812 door Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district Dantumadeel met overleg van de heer schout Boersma H. B.( Hotze Egberts) benevens Boer de Jan Willems enz. enz. jaar 1815 (4)

6641

575

03-07-1815

Posthuma G. W.---- Zijlstra Jan Takes van beroep Zijlphester op de Nieuwezijllen onder Engwierum geeft met onderdanige eerbied te kennen dat hij deze post voor den tijd van 18 jaren met alle getrouwheid en vlijt heeft bediend maar wgens de geringe scheepvaart levert dat voor hem geen bestaan op en verzoekt dan ook aan de Gouverneur van Vriesland om gratis gebruik te mogen maken van enz. deze brief is ondertekend door Posthuma G. W. jaar 1815 (2)

6413

11

08-01-1817

Posthuma G. Wybes staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken dat hij is benoemd en aangesteld bij den Schutterij te Dokkum met vermelding van rang enz. jaar 1817 (3)

6866

27-01-1825

16-A

Posthuma Gerhardus Wiebes---- Bersma Hendrik, Herbergier te Rinsumageest gecondimneerd  om op gemelde voorwaarden over te nemen van Brouwer Gerrit Andries Zoutzieder te Dokkum een Huis en Herberg te Dokkum D. no. 124 voor eene Zomma van f. 4000 (aanwezig in dit dossier de Notariële Koopakte bij Notaris Posthuma Gerhardus Wiebes) enz. jaar 1825 (5)

6053

870

03-12-1819

Posthuma Gerhardus Wiebes---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,  Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. ,  Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S. Notaris jaar 1819 (25)

6383

88    

23-04-1814

Posthuma Gerhardus Wiebes te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8257

70/1, 9

21-01-1840

Posthuma Gerhardus Wiebes te Dockum, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6871

28-03-1825

33/1-C

Posthuma Gerhardus Wiebes te Dokkum, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6838

24-C-

26-03-1824

Posthuma Gerhardus Wiebes.---- Veen van der Meindert voogd over zijn broer Veen v.d. Hillebrand en Posthuma Gerhardus Wiebes. De vader van Veen v.d. Hillebrand leed geruime tijd aan ene smartelijke en pijnlijke kwaal enz. enz. en verzoekt dan ook enz.(5) jaar 1824

6407

195

02-05-1816

Posthuma Gerhardus Wijbes---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Joha A. Capitein en Peerlkamp P. H.  2e Luitenant en Auditeur van hier naar elders zijn vertrokken dewelke de eerste geplaatst als Ontvanger der Belastingen te Franeker en de laatste Rector aan de Latijnsche Scholen te Haarlem en er wordt voorgedragen voor deze posten in de Schutterij  de heren Sinia R inse  Houder van de Bank van Lening en  Ploegsma Albert Tjiepkes Slager, Schonegevel Pieter Kuiper Wolhandelaar, Sjoerdsma Pieter Foekes Geweezen Procureur en Posthuma Gerhardus Wijbes Openbaar Notaris enz. jaar 1816 (2)

6408

290

06-08-1816

Posthuma Gerhardus Wijbes tot  Auditeur voorgedragen en de Minister van Binnenlandsche zaken wil een onderzoek of hij samen met de andere voorgedragene personen overeenkomstig het gemeld besluit tot de vacerende Charges gerechtigd zijn enz. jaar 1816 (4)

6871

22-03-1825

11/3-C

Posthuma Gerrit Hendriks staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Posthuma Gerrit Hendriks te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9185

1737

24-12-1917

Posthuma H. Veldwachter te Hemelumer Oldephaert standplaats Koudum,  een handgeschreven brief  met verzoek tot ontslag, en zijn eervol ontslag verleent jaar 1917 (3)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Posthuma Hendrika L. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

3699

A-28

17-02-1834

Posthuma Hermina Jurrits, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

9182

630

05-04-1916

Posthuma Hessel te Apeldoorn , ,  Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

9182

734

27-04-1916

Posthuma Hessel te Apeldoorn , Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (4)

9181

2030

25-11-1915

Posthuma Hessel te Apeldoorn, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

6243

191-8

06-03-1814

Posthuma J. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8280

526-1, 15

22-05-1840

Posthuma J. E. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6243

191-14

06-03-1814

Posthuma J. F. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6424

584

02-12-1817

Posthuma J. H. 47 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6244

312

13-04-1814

Posthuma J. hij staat vermeld op een document van betaling voor kosten gemaakt bij de loting van de Landmilitie enz. enz. met bedragen enz. jaar 1814 (1) dossier (6)

8386

949/38

20-09-1841

Posthuma J. S. te Holwerd, wordt vermeld op:  Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6034

398

30-05-1818

Posthuma J. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8375

708-5_8a

20-07-1841

Posthuma J. te Damwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Posthuma J. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9185

1751/3

01-01-1917

Posthuma J. te Gorredijk, Lid van de Kamer van Koophandel te Opsterland jaar 1917 (1)

8285

615-2, 8-2

19-06-1840

Posthuma J. W. te Damwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8386

949/8

20-09-1841

Posthuma J. W. te Damwoude, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8356

328/27-

5 + 11               03-04-1841

Posthuma J. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6424

609

10-12-1817

Posthuma Jacob Aukes 27 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6865

12-C

24-01-1825

Posthuma Jacob Gales geb. 08-10-1805 te Driessum,   Smidsknecht,  z.v. Gale Gales en Grietje Jacobs Schaafsma hij heeft zich  niet ingeschreven voor de nat. Militie jaar 1824 en zich aldus schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf enz. enz.  jaar 1825 (3)

6865

10-C

24-01-1825

Posthuma Jacob Gales is op 18 januari 1825 voor den militaire dienst geschikt bevonden jaar 1825 (1)

6870

09-03-1825

39-C

Posthuma Jacob Gales Militair in guarnisoen te Leeuwarden en Spoor Albert Tjipkes oud 71 jaar geboren te Kollum wonende te Driesum beide beklaagden voor de Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden wegens terzake van verzuim van aangifte voor de Nationale Militie (Posthuma Jacob Gales is de pupil van Spoor Albert Tjipkes) de straf is een geldboete of gevangenisstraf enz. enz. jaar 1825 (2)

6865

44-A

20-01-1825

Posthuma Jacob Geeles voorgevende aangegeven dat hij geboren is in 1806 maar bij excaminatie der Doopsgezinde registers is gebleken dat hij geboren is 08-08-1805 te Driessum jaar 1825 (1)

6867

05-02-1825

9-1-B

Posthuma Jacob Geeles, Hij wordt vermeld op de staat van Opgaaf van Personen als niet ingeschrevenen in dienst gesteld enz. Militie Cantons 1-8,  jaar 1825 (2)

6865

5-C

24-01-1825

Posthuma Jacob Gules te Rinsumageest zoon van Gales Gale en Schaafsma Grietje Jacobs  beide overl. zijn voogd is Spoor Auke Tjippes, van beroep Bijker, hij heeft zich niet gemeld voor de nationale militie omdat hij meende in 1806 geboren te zijn (een doopakte van 08-10-1805 is in het dossier aanwezig) maar is wel in de dienst gegaan jaar 1825 (4)

6242

116

19-02-1814

Posthuma Jacobus & Comp.  Een provisionele aanbesteding voor een paar Vloeddeuren voor de sluis van Grote Zeesluis te Harlingen enz. jaar 1814 (2)

6631

1114

8e blz. van kolommen

15-09-1814

Posthuma Jakob staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6402

 

927

13-12-1815

Posthuma Jan  , Docter wonende te Dragten dat hij sedert enige tijd is benoemd en aangesteld als Lid der Schutterij  maar dat hij wegens zijn zwak lichaamsgestel en dat hij van tijd tot tijd bloedspuwingen heeft zig buiten staat voelt enz. deze brief iaan de Gouverneur van Vriesland is ondertekend door Foekema N. jaar 1815 (1)

8364

494-20, 3

21-05-1841

Posthuma Jan Abes---- Dijkstra Lammert Jacobs  hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd als taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen moeten dienen en onteigend voor de aanleg der aarden baan voor  den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (12)

9185

1144

05-09-1917

Posthuma Jan Carel  , komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9184

276

05-03-1917

Posthuma Jan Carel, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6245

386

08-05-1814

Posthuma Jan de weduwe, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813  te hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz.  jaar 1814 (4)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Posthuma Jan F. staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Posthuma Jan Jans, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

3699

A-28

17-02-1834

Posthuma Jan Jurrits, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

8350

184-11, 1

23-02-1841

Posthuma Jan S(ierds?) staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5)

6407

198-1+4-5

04-05-1816

Posthuma Jan staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Posthuma Jan W. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8204

829/20,264

Blz. 6v

12-08-1839

Posthuma Jelle Pieters hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

5665

03-05-1881

akte

227 t/m 231

Posthuma Job Engberts Dam van Hendrik Fzn. Verveener, Posthuma Job Engberts Koopman te Gorredijk, Boer de Hans Hanses Koopman te Gorredijk, Boer de Hate Hanses  Koopman te Gorredijk, Ondernemers der Nieuwe Stoombootdienst Gorredijk, Oldeboorn, Akkrum, Sneek en Leeuwarden  met de Stoomboot de “Tjerk Hiddes”,  maken bekend in een handgeschreven brief die zij ondertekenen  en een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) dat de Stoombootdienst voornoemd, vanaf 6 Mei enz. ,  tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7)

6418

255-BB

01-06-1817

Posthuma Joh’s Carel 425 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6633

1419

17-11-1814

Posthuma Joh’s geeft met eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staatdat hij op aanmoediging van aanzienlijke ingezetenen dezer Stad en tot vinding van zijn bestaan voor zijn talrijk huisgezin met negen kinderen en voor enige jaren een geschikte locaal voor eene Comedie te bouwen welke hij dan aan een Toneel gezelschap tijdens de kermis verhuurde enz. jaar 1814 (3)

6396

603

12-06-1815

Posthuma Johannes van beroep Koopman in Hout te Harlingen laat in een brief aan de Gouverneur van Vriesland weten dat hij enige weken geleden voor de Nieuwe Schutterij dezer Stad als Fuselier is gedesigneerd maar dat hij voldoende persoonlijke redenen heeft om van de Schutterij enz. en dat zijn broeder Posthuma Sicco  enz. en onder de brief staat (Get) Hanekuik Jacob jaar 1815 (2)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Posthuma Jure Sijmons, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

3699

A-28

17-02-1834

Posthuma Jurrit Jurrits jr. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3699

A-28

17-02-1834

Posthuma Jurrit Jurrits sr. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3701

28-D

07-02-1842

Posthuma Jurrit Jurrits†, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)

8280

526-1, 38

22-05-1840

Posthuma K. J. te Westdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6397

642

29-07-1815

Posthuma Kijlstra Gerbe 2e Luitenant wordt benoemd in gen oemde functie door Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz.  voor de Dienstdoende Schutterij van Dragten enz. jaar 1815 (2)

6395

506

21-05-1815

Posthuma Kijlstra Gerben staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

9725

Deel 2

Blz. 84

00-00-1890

Posthuma L. naar Amerika,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

9725

Deel 2

Blz. 91

00-00-1890

Posthuma Lieuwe naar Amerika,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

9725

Deel 2

Blz. 64

00-00-1887

Posthuma Lieuwe naar Batavia ,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)

9725

Deel 2

Blz. 80

00-00-1889

Posthuma Lieuwe naar de Middelandsche Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2 Blz.63

00-00-1886

Posthuma Lieuwe naar de Oostzee  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens

9725

Deel 2 Blz.62

00-00-1886

Posthuma Lieuwe naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)

9725

Deel 2 Blz.63

00-00-1886

Posthuma Lieuwe naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)

9725

Deel 2 Blz.60

00-00-1886

Posthuma Lieuwe naar Engeland,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)

9725

Deel 2

Blz. 71

00-00-1888

Posthuma Lieuwe naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

9725

Deel 2

Blz. 89

00-00-1890

Posthuma Lieuwe,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

6089

1194 blz. 18    23-12-1822

Posthuma Lourens Lourens, Huurder te Lollum Hij wordt voorgedragen als Zetter aldaar, en wordt vermeld in een document als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6389

70

10-11-1814

Posthuma Luardes hij wordt voorgedragen voor de functie van 1e luitenant bij de 2e Comp. 8e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (1)

6394

354

22-04-1815

Posthuma Luardus van Beroep heelmeester ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland geeft te kennen dat zij niet  de dag des heerens kunnen vieren omdat de officier van de Landstorm hen op zondag laat exerceren enz. jaar 1815 (1)

8380

828-11

23-08-1841

Posthuma M.  de Gouverneur van Vriesland gelezen hebbende een verzoek van voornoemde en andere werklieden aan de slatting der Menaldumervaart ook vermeld de Grietman Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, van Menaldumadeel jaar 1841 (4)

8379

793-19

13-08-1841

Posthuma M. ondertekend namens de werklieden in de vaart van Berlikum naar Ritzummerzijl  een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een klagt tegen de aannemer met vermelding van vele klagten enz. jaar 1841 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Posthuma M. te Rinsumageest staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

                                                                   

9725

Deel 2

Blz. 209

00-00-1900

Posthuma Nicolaas , Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)

9725

Deel 2

Blz. 188

00-00-1898

Posthuma Nicolaas Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 192

00-00-1899

Posthuma Nicolaas, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolomn Foekemen info. jaar 1899 (2)

8280

526-1, 40,3

22-05-1840

Posthuma O. H. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_40a

20-07-1841

Posthuma O. of B. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_40a

20-07-1841

Posthuma O. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_40b

20-07-1841

Posthuma O. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/40

20-09-1841

Posthuma O. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6410

346

30-09-1816

Posthuma---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van  de Stad Harlingen en Blok K ter Ordonnantie  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door het ontslag van Rodenhuis Pieter  thans geplaatst de Heeren Posthuma en Pettinga  verder genoemd Ruitinga Johannes die enz. jaar 1816 (1)

6409

320

05-09-1816

Posthuma---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door het ontslag van Rodenhuis Pieter ten zijnde geplaatst de Heeren Posthuma en de Haas enz. jaar 1816 (1)

9191

675

01-06-1920

Posthuma Pieter Johannes Elze, Winkelier te Rijperkerk, hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de functie van Veldwachter te Nes (Ameland) waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter wordt gevraagd. Jaar 1920 (2)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Posthuma Pieter S. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

3698

A-6

28-10-1828

Posthuma Pijter Pijters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden en dat hij reeds geruime tijd als boeren knegt enz.  enz.jaar 1828 (7)

9189

874

24-07-1919

Posthuma---- Postma W. C.  Koopman en Wethouder te Harlingen ,  hij klaagt  over gebrekkige politietoezicht wegens diefstal van Veldvruchten enz. wordt ook in genoemd Posthuma de Commandant Rijksveldwacht te Leeuwarden, ook Bakker J. te Menaldum   jaar 1919 (16)

8375

708-5_33a

20-07-1841

Posthuma R. D. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Posthuma R. D. te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 28

22-05-1840

Posthuma R. D. te Dragten uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 33 Bladzijde 1

26-09-1839

Posthuma R. D. te Dragten wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 33,2

19-06-1840

Posthuma R. D. te Dragten wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6631

1066-17

02-09-1814

Posthuma R. F. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

8375

708-5_40c

20-07-1841

Posthuma R. O. de weduwe te Tjerkwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 27,2

19-06-1840

Posthuma R. R. te Makkinga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8210

958/2-211

Blz. 7

17-09-1839

Posthuma R. S. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8386

949/38

20-09-1841

Posthuma R. S. te Holwerd, wordt vermeld op:  Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 33 Bladzijde 1

26-09-1839

Posthuma R. te Dragten wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8280

526-1, 33,2

22-05-1840

Posthuma R. te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8197

687-1

06-07-1839

Posthuma R. W. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

8225

1253-13, 5

10-12-1839

Posthuma Rinse Rinses te Barradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6285

1247- 7

18-12-1817

Posthuma Roel F. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6396

571

11-06-1815

Posthuma Roel Fokkes---- Haersma van Vierssen Luitenant  Collonel van het 10e Battaillon Landstorm arr. Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken betreffende het ontslag van Sluiter Roel Reinders of er ook bedenkingen tegen hem bestaan zijnde verhuist naar Smilde en verzoekende zijn ontslag als 1e Luitenant en

6036

479

07-07-1818

Posthuma Roelofjen (wijlen) Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Vollenhove  der Domeinen  Stoet tot Westerholt ,  jaar  1818 (3)

6416

129

29-03-1817

Posthuma S. ---- Pettinga G. Onder Adjudant bij het 2e bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie Schutterij en het betreft de vaceerende plaats als 2e Lieutenant der 2e Comp. enz. en dat eindelijk de heer Boer de Jan tot deze post is benoemd  verder wordt genoemd Siersma D. als kapitein 1e Comp. 2e Batt. , Rodenhuis B. en Posthuma S.  tot 1e Luitenant en Feersma J. tot Sergeant Majoor enz. jaar 1817 (6)

6243

191-8

06-03-1814

Posthuma S. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6095

541

24-06-1823 

Posthuma S. J.  Houtkoper te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document  ; dat zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4)

8210

958/2 211

Blz. 7

17-09-1839

Posthuma S. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Posthuma S. te Oostermeer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Posthuma S. te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8356

328/27-5               03-04-1841

Posthuma S. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6416

128

28-03-1817

Posthuma Sicco ---- Rodenhuis IJ. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Vacerende post van Capt. der dienstdoende Schutterij door het ontslag van Siersma Doeke verroorzaakt zijnde enz. verder genoemd Posthuma Sicco 37 jaar en Feersma Jan 36 jaar  en de benoeming van Rodenhuis Bouwe 26 jaar tot Capitein mede ondertekend ter Ordonnantie>>door Blok K.  enz. jaar 1817 (3)

6387

98

24-09-1814

Posthuma Sicco---- Blok Menne hij komt in plaats van op deszelfs verzoek ontslagene Miede(ma?) Rein tot 2e Luitenant bij de 1e Comp. is aangesteld en de Heeren Ruitinga Johannes tot 1e Luit. Voor de heer Spr(ee?) Sjoerd en Posthuma Sicco tot 2e Luitenant voor Peaux H. bij de 2e Comp.  te Harlingen enz. jaar 1814 (1)

6394

338

18-04-1815

Posthuma Sicco hij wordt voorgedragen door Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) in naam van de President Burgemeester die afwezig is als 2e Luitenant bij de Schutterij van Harlingen enz. jaar 1815 (2)

6418

240

31-05-1817

Posthuma Sicco is benoemd en aangesteld als 1e Luitenant bijde dienstdoende Schutterij te Harlingen op voordragt van de1817 ( Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (2)

6396

603

12-06-1815

Posthuma Sicco----- Posthuma Johannes van beroep Koopman in Hout te Harlingen laat in een brief aan de Gouverneur van Vriesland weten dat hij enige weken geleden voor de Nieuwe Schutterij dezer Stad als Fuselier is gedesigneerd maar dat hij voldoende persoonlijke redenen heeft om van de Schutterij enz. en dat zijn broeder Posthuma Sicco  enz. en onder de brief staat (Get) Hanekuik Jacob jaar 1815 (2)

6395

505

22-05-1815

Posthuma Sicco staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad  Harlingen met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6402

 

922-1+3

09-12-1815

Posthuma Sicco staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Harlingen   ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6404

58-3

01-02-1816

Posthuma Sicco staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Harlingen aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie enz. jaar 1816 (3)

6396

619D

23-06-1815

Posthuma Sicco staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van Harlingen betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

9187

908

06-07-1918

Posthuma Siebren A. Garijp Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)

6379

51

14-01-1814

Posthuma Sieds Sakes te Ternaard, de heer Maire bericht dat voornoemde zich door achterhouding en moedwillige verzwijging aan zijn verplichtingen ten aanzien van de Landmilitie Enz. enz. en vraagt nu wat hij moet doen enz. jaar 1814 (1)

9180

1246

05-07-1915

Posthuma Sietske,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6864

26/1-C,  86

07-01-1825

Posthuma Sipke Sipkes te Smallingerland  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

8308

2086-15

01-11-1840

Posthuma Sjoerd Sjoerds staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6395

446

08-05-1815

Posthuma Suardus---- Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de Heeren capiteins van 9e Batt. Landstorm de wekelijkse exercitie hebben bepaald op Zondagen en van de Officieren op zaterdag volgens Posthuma Suardus Heelmeester te Gorredijk enz. jaar 1815 (2)

6004

836

04-10-1815

Posthuma Sybe Engberts te Ureterp , Onderwerp de verkoop van zijn in beslag genomen goederen enz. jaar 1815 (1)

6257

410-4

28-04-1815

Posthuma Tade Tades Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Posthuma te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Posthuma Theunis Joh’s staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8285

615-2, 8-1

19-06-1840

Posthuma W. J. te Akkerwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Posthuma W. J. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9185

1619

05-12-1917

Posthuma Wiebe * 10-10-1889 Oudega (Sm) Veldwachter te Smallingerland (4)

8296 

837/7

21-08-1840

Posthuma,  16 eigenaren van panden in Dokkum  (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben aangegeven .Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, van der Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) , jaar 1840

8197

687-1

06-07-1839

Posthuma? E. S. (ondertekend als Poothuma E. S.) mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

6089

1194 blz. 2        23-12-1822

Posthumis Kornelis Jorrits te Ferwerd Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6264

1149-2

21-11-1815

Posthumus ….? de weduwe komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

8211

988-3, 15

Bladzijde 1

26-09-1839

Posthumus ….? te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

4894

2306

27-06-1899

Posthumus A. de weduwe te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6082

453

03-05-1822

Posthumus A. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-22        25-05-1821

Posthumus A. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Posthumus A. H. te Augustinusga hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6252

1218-26

12-12-1814

Posthumus A. Hij tekent als Districts Gecommiteerde het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

3594

Map 88-C

1876-1878

Posthumus A. R. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

6070

424-23        25-05-1821

Posthumus A. R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9126

1043-40

1879/1880

Posthumus A., Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

3700

38-B

02-02-1836

Posthumus Aartje J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3700

15-C, 1 - 8

04-02-1837

Posthumus Adriaantje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

8385

927/2

18-09-1841

Posthumus Adrianus Boekbinder Onderwerp zijn declaratie van kosten Jaar 1841 (1)

6848

2-A

12-07-1824

Posthumus Alle U.---- Hayma Aafke Reinderts weduwe van Posthumus Alle U. te Ternaard, een antwoord op haar request wegens vrijstelling boete wegens de nalatenschap van Posthumus Bokke Ulbes jaar 1824 (3)

6843

5A

28-05-1824

Posthumus Alle Ulbes----- Hayma Aafke weduwe van Posthumus Alle Ulbes te Ternaard, betreft de nalatenschap van Posthumus Bokke Ulbes  overl. 26 april 1824, verzoekt vrijstelling van  boete wegens verzuim enz, jaar 1824 (2)

6255

264

13-03-1815

Posthumus Andries Andries ---- Boer de Tjalling Menzes Landbouwer op het Nieuwland onder Engwierum oud 74 jaren, Posthumus Andries Andries 52 jaar Boerenarbeider aldaar wonende (hij kan niet schrijven en zet een kruisje) , Wierstra Sake Pieters oud 46 jaren (Hij tekent als S. P. Wijerstra Guardenier te Dijkstrahuizen onder Engwierum en Dijksra Sieger Freerks (hij kan niet schrijven en zet een kruisje) Boerenknecht op het Nieuwland onder Engwierum oud 27 jaren verklaren bij deze gezamenlijk op requisatie van de Armbezorgers van Engwierum dat zij Talma Jacobus Nicolaas  kennen  en dat hij voor Mei 1811 op een kamer bij  Boer de Tjalling Menzes woonde enz.   Posthumus Andries Andries  weet te melden dat dat wel  6 weken voor Mei 1811 was enz. enz. tevens een handgeschreven  en door hem getekende brief van Koopmans Syds Harmens die te Brantgum  en ook een verklaring stuurt getekend in bijzijn van de Veldwagter Holwerda K. W. jaar 1815 (5)

9189

1400

28-11-1919

Posthumus Andries Apeldoorn Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel (2)

7977

149-9

11-02-1837

Posthumus Anne Annes laatst weduwe van Bergsma Sipke te Sneek woonachtig  houdende haar verzoek dat haar eerste zoon Wellema Hendrik gediend hebbende bij de  18e afd. 1e batt. 4e komp. Nat. Mil.  In de plaats mag worden gesteld van den tweeden Wellema Anne dienende bij het reserve batt. 4e Comp.  der 8e afd. enz. jaar 1837 (4)

6395

457

13-05-1815

Posthumus Anske A. te Ried  hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

9134

1081-40

14-04-1883

Posthumus Aucke te Tjerkwerd; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

6843

5A

28-05-1824

Posthumus Bokke Ulbes---- Hayma Aafke weduwe van Posthumus Alle Ulbes te Ternaard, betreft de nalatenschap van Posthumus Bokke Ulbes  overl. 26 april 1824, verzoekt vrijstelling van  boete wegens verzuim enz, jaar 1824 (2)

6848

2-A

12-07-1824

Posthumus Bokke Ulbes -----Posthumus Alle U.---- Hayma Aafke Reinderts weduwe van Posthumus Alle U. te Ternaard, een antwoord op haar request wegens vrijstelling boete wegens de nalatenschap van Posthumus Bokke Ulbes jaar 1824 (3)

6382

74

06-04-1814

Posthumus Bonne Bonnes, de President Burgemeester der Stad Franeker schrijft dat voornoemde in Franeker geboren is maar te Harlingen woont en dat hij direct na zijn Desertie bij den Luitenant Colonel Sytzama ….?, heeft aangemeld dat hij in behoeftige omstandigheden leeft maar van goed en onbesproken gedrag en zig wel weer bij de mrine wil enz. enz. jaar 1814 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Posthumus Coenraad 477 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3572

40

06-05-1822

Posthumus D. J. Holwerd Schipper Schipper, Beurtvaart van Holwerd op Leeuwarden en Dokkum dat hun verleend octrooi van 2 oktober 1717 enz. enz. met reglement en prijslijst,  jaar 1822 (43)

8211

988-3, 38

26-09-1839

Posthumus D. J. te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8375

708-5_5

20-07-1841

Posthumus D. staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

9921

22              20-10-1882

Posthumus D., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8375

708-5_23b-v

20-07-1841

Posthumus de weduwe te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6092

214

12-03-1823

Posthumus Dirk  hij heeft zijn functie als onderwijzer te Spannum op 9 Maart aanvaard enz. jaar 1823 (1)

6090

76

23-01-1823

Posthumus Dirk hij is benoemd tot schoolonderwijzer met den 3e ranh op de school te Spannum enz ook genoemd Roman T. J. te Franeker enz. jaar 1823 (1)

9180

818

05-05-1915

Posthumus Dirk Rutger,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

Posthumus Dirk te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

6424

609

10-12-1817

Posthumus Douwe 29 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Posthumus Douwe Jans 455 Ternaard is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3700

28-C

04-02-1837

Posthumus Eeske Jurrits, wordt vermeld op de Nominative Staat 127-54   der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3701

1-C, blz. 4

01-03-1839

Posthumus Eeske te Opsterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3700

28-B

04-02-1836

Posthumus Elske Jurrets, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3698

B-43

17-02-1832

Posthumus Elske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3700

28-A

05-02-1835

Posthumus Elske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

6047

423

25-06-1819

Posthumus F. N.  overdracht van de administratie van de Ontvanger te  Dokkum i.v.m. zijn overlijden  , aan de nieuw benoemde ontvanger  Heeckeren Walraven Robbert Jacob Dirk ten huize van de Ontvanger te Anjum en Schiermonnikoog Rosier J.   jaar 1819 (7)

6252

1179-6 en 7 en 11

08-11-1813

Posthumus F. N. , hij komt voor  op de Rekening van ontvangsten gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (8) dossier (88)

6046

343

18-05-1819

Posthumus F. N.---- Heeckeren van W. R. J. D.  wordt benoemd als ontvanger der Belastingen i.p.v. de overleden heer Posthumus F. N.  jaar 1819 (2)

6870

16-03-1825

9-1+3-A

Posthumus F. N.---- Limburg Stirum van A. D. hij heeft van voorganger 2 akten overgenomen op de naam van wijlen Posthumus F. N. als gewezen ontvanger der verponding enz. te Dokkum verder worden genoemd Tadema Wielandt J. en  Andrea G. enz. jaar 1825 (7)

6252

1179-82

08-11-1813

Posthumus F. N. Ontvanger  betaald wegens restant van 1808 f. 62-19-4,  en 1810  f. 1147-5-14 , hij komt voor  op de Staat der Districts Kas enz.  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6383

55

02-04-1814

Posthumus F. T. te Beetsterzwaag, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6384

13

30-05-1814

Posthumus F. T.,  benoemd tot 1e luitenant bij de 2e Comp. een protest tegen hem door de Schout van Beetsterzwaag  enz. jaar 1814 (1)

8364

498/10, 14

21-05-1841

Posthumus Fedde T. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Posthumus Fedde Tjeerds hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6835

9-D

27-02-1824

Posthumus Feike Siebes te Beetsterzwaag, een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp een request van hem om  als debitant van de ned. Loterj te mogen worden benoemd jaar 1824 (5)

6647

2

04-01-1816

Posthumus Frans N. ---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de kerkenraad der Hervormden alhier voor het beroepen van een Predikant i.p.v. de overleden Weide van der L. W.  ondertekend door Botma T.? C., Adriani A., Beintema J. W., Fockema E.?, Posthumus Frans N., Reitsma J. T., Harkema W. D., Cock Joh’s, Bonner P. J., Keuchenius J. A. enz. jaar  1816 (4)

6627

584, 1-2, 20

30-04-1814

Posthumus Frans N. wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

6648

50-C

22-01-1816

Posthumus Frans Nicolaas---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad  om in de plaats van Assen van H. en Fockema IJ.  Voor te dragen Fockema Eelco Ontvanger der registratie, Weide van der Willem Roelof Midicinae Doctor, Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der belastingen en Schaaf van der IJpe Fabrikeur van Kalk en Cement enz. jaar 1816 (1)

5996

151A, 1e rij

20-02-1815

Posthumus Frans Nicolaas hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6044

147

08-03-1819

Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der Directe Belasting voordragt van kandidaten voor zijn post omdat hij is overleden jaar 1819 (1)

6043

96

06-02-1819

Posthumus Frans Nicolaas ontvanger der directe belastingen, de directeur heeft een bericht van zijn overlijden ontvangen en de heer Rosier J. te Dokkum zal zijn vacature waarnemen enz. jaar 1819 (1)

6043

128

22-02-1819

Posthumus Frans Nicolaas---- Rosier Johannes, ontvanger der belasting  te Anjum,  betreft de opneming en overdracht van het ontvang in de Gemeente Dokkum enz. enz.  i.v.m. het overlijden van  Posthumus Frans Nicolaas, met een staat van bedragen en boeken die overgedragen zijn enz. met zijn handtekening. jaar 1819 (6)

6044

143 en 147

05-03-1819

Posthumus Frans Nicolaas, een maatregel i.v.m. zijn overlijden en zijn tijdelijke waarneming als ontvanger te Dokkum enz. enz. jaar 1819 (1)

6623

157-158

08-01-1814

Posthumus Frans Nicolaas, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij deze aan de Ingezetenen bekand  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), Assen van H. (Hotse), en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)

6862

15-A

14-12-1824

Posthumus Frans Nicolaas----Posthumus Nicolaas Frans zoon van wijlen Posthumus Frans Nicolaas in leven ontv. der dir. Belastingen te Dokkum, een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; omdat hij nu ouderloos en zonder middelen van bestaan is  enz. enz. jaar 1824 (5)

6843

30-C, Ge huwden D

21-05-1824

Posthumus Frans, 415 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6264

1149- 5

21-11-1815

Posthumus Freerk Laurens komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6247

609-L

14-07-1814

Posthumus G. een rekening terzijne voordele wegens leverantie aan de Fransche  douaniers enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28)

6242

90

04-02-1814

Posthumus G. G. te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

3594

Map 88-F

1876-1878

Posthumus G. H. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

8356

328/27-5               03-04-1841

Posthumus G. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

3701

5-C

06-02-1839

Posthumus Gatske IJdes , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

3701

1-C, blz. 1

01-03-1839

Posthumus Gatske IJdes te Barradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

5-D, 1-6

10-02-1842

Posthumus Gatske Ydes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-D

10-02-1842

Posthumus Gatske Ydes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) (laatste lijst)

3700

5-B

06-02-1836

Posthumus Gatske Ydes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

3700

5-C

04-02-1837

Posthumus Gatske Ydes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3700

5-C

04-02-1837

Posthumus Gatske, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

6380

1

31-01-1814

Posthumus Gerrit Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)

6045

277

26-04-1819

Posthumus Gijsbert ---- Rienks Rienk Johannes hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1218.=  zijn buren zijn  ten O. Gijsbert Posthumus ten en ten Z. de Doniaweg. Ten N.  het Oldersma dijkje, enz. jaar 1819 (5)

6046

337

17-05-1819

Posthumus Gijsbert ---- Rienks Rienk Johannes hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1218.=  zijn buren zijn  ten O. Gijsbert Posthumus ten en ten Z. de Doniaweg. Ten N.  het Oldersma dijkje, enz. jaar 1819 (5)

6023

381

14-06-1817

Posthumus Gooyke---- Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de schipper Wiggers Jeye Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser Pier Jekeles verder worden genoemd;  Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen, Heinsius Pieter R.  Stadsmayor Boer de Meyer Wiebes oud Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers Jeye Wiggerts , Willems Jan en de  Burgemeester Lootsma J. A  (Jacob Aukes) enz. jaar 1817 (5)

6026

596

02-09-1817

Posthumus Goyk---- Wiggerts Jeye W. Een declaratie van kosten welke wegens bewaring premie voor het vinden, taxatie etc. van de op de 6e maart 1817 in zee gevonden Scheepsboot aan voornoemde verder  worden genoemd Haitema Jalling P. en Posthumus Goyk enz. getekend door  door de President Burgemeester van Stavoren Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) enz. jaar 1817 (3)

6840

36-A

blz. 27

22-04-1824

Posthumus H. D. Schoolmeester van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Posthumus Hendmus K. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6843

30-C, Ge huwden D

21-05-1824

Posthumus Hendrik Fredrik, 750 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6282

737-17

07-07-1817

Posthumus Hendrik L., Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6402

 

922-1+ 12

09-12-1815

Posthumus Hendrik staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

3700

28-C

04-02-1837

Posthumus Hermanus Jurrits, wordt vermeld op de Nominative Staat  127-54  der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3700

28-B

04-02-1836

Posthumus Hermina Jurrits, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3698

B-43

17-02-1832

Posthumus Hermina, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3700

28-A

05-02-1835

Posthumus Hermina, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

8060

286/10500

29-11-1837

Posthumus J .Schiermonnikoog Schipper op de Jonge Jeltje, jaar 1837

9126

1016

21-06-1879  

Posthumus J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

8386

949/15

20-09-1841

Posthumus J. E. te Harlingen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als koper  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8055

286/8301

26-09-1837

Posthumus J. F. Gorredijk Schip de Jonge Jeltje, jaar 1837

8018

974, 286

00-09-1837

Posthumus J. Freerks Gorredijk Schipper op de Jonge Jeltje, jaar 1837

8364

482-1

17-05-1841

Posthumus J. J. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz. jaar 1841 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Posthumus J. J. te Tzummarum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/6-5

00-00-1841

Posthumus J. J. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8280

517-11, 41

19-05-1840

Posthumus J. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8375

708-5_3

20-07-1841

Posthumus J. R. te Ameland staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heeckeren van (D. W. (Daniel Wigbold) Crommelin Baron van, Grietman van Ameland  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 3

Bladzijde 3

26-09-1839

Posthumus J. R. te Ameland wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ameland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 38

22-05-1840

Posthumus J. S. te Westdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Posthumus J. te Tzummarum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8359

372-13

in  brief  Willems

16-04-1841

Posthumus J.---- Willems P. van beroep Staten Bode aan het Gouvernement te Leeuwarden en verzoekt te worden aangeslagen zoals alle ander Aansprekers Snoek J., Nijsloot J. A., Ferquin J. O., Posthumus J.  en Pruis W. staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (3)

8386

949/6-5

00-00-1841

Posthumus J. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8257

74/23

22-01-1840

Posthumus Jacob Sakes van de ligting 1837 die zig moet melden te Leeuwarden heeft het genot van onbepaald verlof gekregen enz. jaar 1840 (3)

8217

1083/2, 15

22-10-1839

Posthumus Jacobus Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

6870

15-03-1825

22-3-C

Posthumus Jacobus Wijnandus---- Jong de Cornelis, Posthumus Jacobus Wijnandus, Nicolai Jacob en Faber Pieter Ydes Onderwerp: certificaten jaar 1825 (2)

8224

1232-5

01-12-1839

Posthumus Jacobus wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)

3700

28-A

05-02-1835

Posthumus Jan   , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

8291

728/12

22-07-1840

Posthumus Jan Amsterdam-St.Petersburg Kapitein op de  Jonge Jeltje Schiermonnikoog , jaar 1840

6418

255-B

01-06-1817

Posthumus Jan Jans 477 Houweld is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-BB

01-06-1817

Posthumus Jan Jans 545 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Posthumus Jan Jans 80 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6871

22-03-1825

8-C

Posthumus Jan Jans soldaat bij het regiment Husaren no. 8, hij staat vermeld op de Nominative staat van militairen van de ligting van 1820, 8e afd. Infanterie inder tijd overgegaan bij de vrijwilligers van de staande armee enz. jaar 1825 (4)

6869

02-03-1825

25-C 

Posthumus Jan Jans, Regim. Huzaren No. 8 Vermeld op een Nominative Staat van Militiens (met 5 kolommen info) van de ligting van 1820 herkomstig uit de provincie Vriesland welke indertijd bij de vrijwilligers der staande Armee zijn overgegaan bij de korpsen bij de 8e Afdeeling Infanterie enz. enz. jaar 1825 (3)

8096

626/20

260 nr.59

28-06-1838

Posthumus Jan Kapitein op de Jonge Jeltje, jaar 1838

8356

328/27- 7            03-04-1841

Posthumus Jan nr. 77 in wijk D. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

9725

Deel I 

Blz. 53

00-00-1872

Posthumus Jan Pieters, , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 40

00-00-1869

Posthumus Jan Pieters, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 47

00-00-1871

Posthumus Jan Pieters, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

9725

Deel I 

Blz. 58

00-00-1872

Posthumus Jan Pieters, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

6654

372 blz. 7

09-08-1816

Posthumus Jan Roelofs (de zoon van de vrouw van) , te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6654

372 blz. 2

09-08-1816

Posthumus Jan Roelofs te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799 nrs. 1-19

25-09-1815

Posthumus Jan Roelofs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6418

255-BB

01-06-1817

Posthumus Jan S. 594 Holwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Posthumus Jan Sjoerds 39 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6424

609

10-12-1817

Posthumus Jan Sjoerds 91 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

3698

B-43

17-02-1832

Posthumus Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6836

21-C

09-03-1824

Posthumus Jelle Jelles te Wonseradeel staat vermeld op een Nominative Staat der Miliciens van 1823 welke zich op den 1e maart 1822 niet onder de wapenen hebben vervoegd bij de 8e afd. Infanterie (5)

6834

25-C

17-02-1824

Posthumus Jelle Jelles wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes Tackes in 1822 enz. jaar 1824 (5)

6865

1-C no. 10

24-01-1825

Posthumus Jelle Jelles, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6841

15-A

01-05-1824

Posthumus Jelle Jelles, onderwerp hij heeft een vallende ziekte (2) jaar 1824

6251

1092

09-11-1814

Posthumus Jelle Jelles, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

9183

1597

06-11-1916

Posthumus Jelle, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6407

190A

29-04-1816

Posthumus Jelles staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12)

6383

80     

23-04-1814

Posthumus Jetze S. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6691

236

00-00-1819

Posthumus Johannes C.---- Delden van Gabe; zijn weduwe Janneke Nagel , onderwerp: Armenvoogden intrekken “ uitkering” omdat zij volgens berichten langer dan een jaar samenwoond met Johannes C. Posthumus. Jaar 1819 (2)

8348

138/7-7

00-00-1841

Posthumus Johannes te  Leeuwarden,  Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met een staat van kennis enz. ook met een handgeschreven brief met zijn  handtekening jaar 1841 (12)

6644

839

30-09-1815

Posthumus Johannes te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wil zijn dankbaarheid tonen enz. waardoor zijntalrijk huisgezin  voor kommer en behoefte zijn bewaard gebleven enz. jaar 1815 (2)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Posthumus Johannes, 319 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C, Ge huwden D

21-05-1824

Posthumus Johannes, 823 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8356

320-14,

3, 9

02-04-1841

Posthumus Jouke Joukes gem. Oostdongeradeel wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (7)

6034

398

30-05-1818

Posthumus Jurjen te Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

3700

28-B

04-02-1836

Posthumus Jurrit Jurrits jr., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3700

28-B

04-02-1836

Posthumus Jurrit sr. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3700

28-C

04-02-1837

Posthumus Jurrit, wordt vermeld op de Nominative Staat  127-54  der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3698

B-43

17-02-1832

Posthumus Jurrit, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3700

28-A

05-02-1835

Posthumus Jurrit, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

28-A

05-02-1835

Posthumus Jurrit, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

6382

79 nr. 99

31-03-1814

Posthumus K. D. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6276

1102-20

18-12-1816

Posthumus K. J.   Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6276

1102-12

18-12-1816

Posthumus K. J.  Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6276

1102-6

18-12-1816

Posthumus K. J. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6260

775

01- 08-1815

Posthumus K. K. , Wordt vermeld op een staat van rekeningen   wegens gemaakte kosten ten laste van de Gemeente Ee. Enz. Jaar 1815 (3)

6864

14-A

08-01-1825

Posthumus K. K., Hij staat op een lijst van gererivieerde en geviseerde declaratieen  van Justitie ambtenarenmet hun functie en kantoorplaats enz.  gedurende de maand December 1824 , Jaar 1825 (2)

6242

57               01-02-1814

Posthumus K. S.? ---- hij ondertekend samen met 10 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Ferwerd een document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede  jaar 1814 (3)

6633

1380

31-10-1814

Posthumus Klaas Klaases---- Bergsma H. Schout van Metslawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de Armverzorgers van Metslawier  dat aldaar Gerbens Doetje weduwe van Eeltjes Jan de Alementatie over te nemen van Niawier verder een brief ondertekend door Posthumus Klaas Klaases Deurwaarder dat op verzoek Herberg van den Pieter Jans  en Westra Pieter Willems als Armvoogden van Niawier  gesommeerd aan Jaspers Hijlke als Armvoogd van Metslawier enz. jaar 1814 (4)

9181

2110

08-12-1915

Posthumus Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6424

609

10-12-1817

Posthumus Koenraad 69 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6100

1215-2

29-11-1823

Posthumus Kornelis Jorrits,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ferwerd in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

5998

396

24-04-1815

Posthumus L. L. ---- Tjepkema Marten Sakes  Ontvanger (overleden) overdracht van zijn gegevens aan  Bergsma J.J.   met de handtekening van de weduwe Tjepkema en Bergsma J. J. tevens ondertekenen Posthumus L. L. en Buma Vietor N. en Spree S. als Controleur   jaar 1815 (4)

8204

829/20,264

Blz. 6

12-08-1839

Posthumus Lambertus hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

8309

1091-14

04-11-1840

Posthumus Lucas Hendriks hij is als Ondermeester werkzaam geweest zijnde in de Intermediare School binnen Harlingen en benoemd als zodaneig in de Stads Burgerschool te Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)

3700

38-C

03-02-1837

Posthumus Martje J. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

5999

474B,17-18

19-05-1815

Posthumus Meindert Jacobs 75 jaar en Nicolai Sikke Lieuwes 50 jaar te Anjum  zij komen om eenigerhand niet in aanmerking om opnieuw geplaatst te worden wegens Lichaamsgebrek, een eigen boerderij onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van 1795  enz. enz. jaar 1815 (3)

6245

399-45

10-05-1814

Posthumus N. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6252

1174-3

27-02-1810

Posthumus N. , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6252

1174-6

27-02-1810

Posthumus N. , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6047

379

03-06-1819

Posthumus Nicolaas  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6866

26-01-1825

7-A

Posthumus Nicolaas F. te Dokkum wonende, Onderwerp: zijn requeste dat hij Lancier bij de staande Armee zijnde geweest en buiten zijn toedoen ontslagen blijkens zijn paspoort dat hij oud is 25 jaar , ongehuwd  en dat zijn ongeluk in dienst enz. jaar 1825 (2)

6867

12-02-1825 27-A

Posthumus Nicolaas Frans te Dockum Lancier bij het 10e regiment Onderwerp: beoordeling van zijn rekest om als ambtenaar enz. enz. waar onder andere in staat dat hij enige tijd op de Fransche school te Oorschot heeft doorgebracht enz. jaar 1825 (3)

6862

15-A

14-12-1824

Posthumus Nicolaas Frans zoon van wijlen Posthumus Frans Nicolaas in leven ontv. der dir. Belastingen te Dokkum, een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; omdat hij nu ouderloos en zonder middelen van bestaan is  enz. enz. jaar 1824 (5)

6843

30-C, Ge huwden D

21-05-1824

Posthumus Nicolaas, 793 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6257

410-3

28-04-1815

Posthumus Nicolaus Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6082

453

03-05-1822

Posthumus O. A. R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

Posthumus O. H. te Makkum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7, 4>>

27-08-1839

Posthumus O. H. te Makkum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

881/14,4>>

27-08-1839

Posthumus O. H. te Makkum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8285

615-2, 40-3

19-06-1840

Posthumus O. H. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

3594

Map 88-C

1876-1878

Posthumus O. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Posthumus O. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 40 Bladzijde 1 26-09-1839

Posthumus O. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8280

526-1, 40,2

22-05-1840

Posthumus O. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6262

946-2

30-09-1815

Posthumus Obe moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

9725

Deel I 

Blz. 31

00-00-1868

Posthumus Obe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 36

00-00-1869

Posthumus Obe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 37

00-00-1869

Posthumus Obe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 42

00-00-1870

Posthumus Obe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel 2

28-10-1889

Posthumus Oostdongeradeel Kapitein op de Corllisto komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)

6060

480

06-07-1820

Posthumus P. P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8375

708-5_27b

20-07-1841

Posthumus P. R. te Appelscha staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

6070

424-22        25-05-1821

Posthumus P. T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Posthumus P. te Sexbierum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6417

211

15-05-1817

Posthumus Pieter 52 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

6388

128

26-10-1814

Posthumus Pieter Alberts, hij is samen met andere officieren en onderofficieren erkend en benoemd bij het 7e Bat. Landstorm door enz. in het document wordt tevens hun rang vermeld. Enz. jaar 1814 (1)

6082

453

03-05-1822

Posthumus Pieter P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Posthumus Pieter Pieters wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Posthumus Pieter Pieters wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6242

90

04-02-1814

Posthumus Pieter te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6047

379

03-06-1819

Posthumus Pieters  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6017

775 en 776

27-12-1816

Posthumus R.  Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van  Holwerd jaar 1816  (5)

6868

21-02-1825

18-A-9

Posthumus R. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

6868

21-02-1825

18-A-9

Posthumus R. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

4894

2306

27-06-1899

Posthumus R. A. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

8285

615-2, 33,1

19-06-1840

Posthumus R. D. te Dragten wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

3594

Map 88-C

1876-1878

Posthumus R. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

6625

390

17-03-1814

Posthumus R. hij schrijft in een brief dat hij de hem opgedragen post van Lid van den Raad der  Gemeente van Ternaard bedanken moet,  zoude hem de post van Suppliant Vrederegter in het Kanton Holwerd waarbij hij de heer Vrederegter als swak van Lighaam  zijnde enz. jaar 1814 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Westdonge-

        radeel

Posthumus R. J. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 38

26-09-1839

Posthumus R. J. te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 40-3

19-06-1840

Posthumus R. O. de weduwe te Tjerkwerd

wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 40,3

22-05-1840

Posthumus R. O. de weduwe te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 40 Bladzijde 3 26-09-1839

Posthumus R. O?. te Tjerkwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6683

2 deel 1

Blz. 10

04-01-1819

Posthumus R. Predikant te  Waaxens tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6034

398

30-05-1818

Posthumus R. R. te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6683

2 deel 2, 15

04-01-1819

Posthumus R. te Waaxens wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6248

763

20-08-1814

Posthumus R.,  Hoekstra R. J. ---- Hoekstra R. J. ,  Hij heeft zijn post als Armvoogd aanvaard en met merkelijke schulden van jaren bezwaard heeft gevonden  enz.  en zijn Adjunct Armvoogd is gestemd Jaarsma Oege Cornelis die weigerd de post te aanvaarden enz. enz.  en bij meerderheid van stemmen Koopmans R. T. , Posthumus R.,  Stellema D. A. en Hesseling S. J. om overeenkomstig den Dorpsbehoeften enz. enz. jaar 1814 (5)

6081

366

11-04-1822

Posthumus Rense , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton Holwerd, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6849

4-A

27-07-1824

Posthumus Rense Candidaten voor de post van Vrederechter in Holwerd i.v.m. het overlijden van Posthumus Rense, Hartmans Hartman Dirks, Peima van Worp,  Bierma Hessel Idzes met vermelding leeftijd voormalige beroepen woonplaats en aanmerkingen jaar 1824 (2)

6849

5-A

27-07-1824

Posthumus Rense Candidaten voor de post van Vrederechter in Holwerd i.v.m. het overlijden van Posthumus Rense, Hartmans Hartman Dirks, Peima van Worp,  Bierma Hessel Idzes met vermelding leeftijd voormalige beroepen woonplaats en aanmerkingen jaar 1824 (2) deel 2

6042

44-A

20-01-1819

Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6060

494-B

12-07-1820

Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6075

771

11-10-1821

Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6054

34-C

12-01-1820

Posthumus Rense te Holwerd, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6084

649

09-07-1822

Posthumus Rense te Holwerd, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6077

991 + 999, 1001

13-12-1821

Posthumus Rense Vrederegter---- Filaloff Nicander Luitenant (ook genoemd Fitalof Frederik) Heeft gevoerd het Russische Oorlogschip de Ajax dat op 7 dezember gestrand is op een rif benoorden de Engelsmansplaat op weg van Petersburg naar Kamschatka en van de bemanning bestaande uit 25 man zijn er 22 met het groots gevaar gered door de vissers uit Moddergat enz.  Posthumus Rense Vrederegter geass. met de griffier samen ten huize van Basteleur Gooijtzen Kastelein te Moddergat is  Filaloff Nicander  geass. met de heer Harmens Harmanus en in naam van de heer Harmens Wijger Russisch Consulair Agent, een der 5 geredde matrozen met name Steffensen Marene verklaarden dat zij veel geld aan boord haddenen dat geld werdt door den officier Muller ….? in een verzegeld vaatje met een lijn naar het schip van de reddende visschers aangehaald en deze visschers dit geen geld genoeg vonden en aan boord zijn geklommen en direct naar de Kajuit zijn gegaan enz.   verder worden genoemd de matrosen Bourlakof ….?, Cousnezof ….?, Semonof ….? En de Loots Cramer van Elveneur ….? En de visschers roofden alles van het schip terwijl de Schildwacht bij de kajuit met een mes van zijn post gejaagd jaar 1821 (11)

6053

915

14-12-1819

Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert  geass. met den Griffier ten huize van Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder  Bersma Henry  in Britsche Majesteits dienst dan volgt een verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes  als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de Albion,  Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden,  er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….?  Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J.  Griffier te Ternaard  en Fockema E.  enz.  jaar 1819 (39)

6033

263-c

15-04-1818

Posthumus Rense,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

6063

703

11-10-1820

Posthumus Rense, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3)

6090

42

14-01-1823

Posthumus Rense, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6865

10-3A

14-01-1825

Posthumus Rense† Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement tevens een kolom met Aanmerkingen (mutaties) Jaar 1825 (4)

6013

468

29-07-1816

Posthumus Renze----- Cats Pieter zijn benoeming tot Dijkgraaf van Westdongeradeel i.p.v. de overleden Harinxma Thoe Sloten van Albertus, en de benoeming tot Dijksgraafgedeputeerde Posthumus Renze  i .p.v.  Wijnia Bote jaar 1816 (2)

6087

950

15-10-1822

Posthumus Renze wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Posthumus Riemer hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

8364

498/10, 9

21-05-1841

Posthumus Rienk O. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6830

18-A blz. 3

21-01-1824

Posthumus Rienk Obes te Tjerkwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6381

199-A

26-03-1814

Posthumus Rienk Obes, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Bolsward niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

6013

401-a

09-07-1816

Posthumus Rinse    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6013

394

05-07-1816

Posthumus Rinse  is benoemd tot Vrederechter in het Canton Holwerd i.p.v. wijlen Harinxma thoe  Slooten  van  A. jaar 1816 (3)

6013

382

02-07-1816

Posthumus Rinse----- Harinxma thoe  Slooten  van  A. Dijkgraaf en Wijnia B. Dijksgedeputeerde beide overleden voor hun post wordt voorgedragen  Cats Pieter Gedeputeerde te Leeuwarden, Hartmans H. D. Gedeputeerde te Nes en Idsardy Willem Gedeputeerde te Hantum , Posthumus Rinse Vrederechter te Ternaard, Idsardy Eelke Landbouwer te Wierum en Hartnmans Cornelis Landbouwer te Wierum aar 1816 (2)

6027

718-a

14-10-1817

Posthumus Rinse Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6015

608-b

11-10-1816

Posthumus Rinse----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)

6049

548

07-08-1819

Posthumus Rinse Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6018

38-A, 6

14-01-1817

Posthumus Rinse hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

6014

511

13-08-1816

Posthumus Rinse----- Posthumus Rinse benoemd en bededigd  tot Vrederechter te Holwerd en benoemd en bededigd  Heep Joseph tot Griffier aldaar en benoemd en bededigd  Smith Hendrik Jansze tot Griffier bij het Kantongerecht te Harlingen  en benoemd en beedigd  Reinbach Willem Maurits tot Vrederechter te Harlingen jaar 1816 (2)

6036

493-C

13-07-1818

Posthumus Rinse te Holwerd Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6045

238

13-04-1819

Posthumus Rinse te Holwerd,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6021

252, 1, 5-6

11-12

17-04-1817

Posthumus Rinse wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18) 

6030

53-c

23-01-1818

Posthumus Rinse, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4)

6039

771-c

16-10-1818

Posthumus Rinse, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6024

437-b

08-07-1817

Posthumus Rinse, Vrederegter te Holwerd, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

6853

28-A

02-09-1824

Posthumus Rintje , Brander te Dokkum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Posthumus Rintje L. 119 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6422

503          22-10-1817

Posthumus Rintje Lases hij is als Plaatsvervanger overgenomen en gezonden naar het 1ste Bat. Inft. Nat. Mil. te Groningen enz. jaar 1817 (1)

6839

4-A blz. 3

06-04-1824

Posthumus Rinze wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6102

43-B

12-01-1824

Posthumus Rinze,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6830

18-A blz. 3

21-01-1824

Posthumus Romke J. te Tjerkwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Posthumus Ruurd Rutgerus te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

4894

2306

27-06-1899

Posthumus S. de weduwe te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

8280

526-1, 15

22-05-1840

Posthumus S. G. ?. te Ameland uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

3594

Map 88-C

1876-1878

Posthumus S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

6424

584

02-12-1817

Posthumus S. J. 14 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6382

4

01-03-1814

Posthumus Sake Bokkes---- Posthumus Sieds Sakes zoon van Posthumus Sake Bokkes en Siedzes Dieuwke volgens bericht in het laatst van 1794 of het eerste begin van 1795 woonende in Ternaard levende en ongehuwd en zonder beroep, hij probeert zig willens en wetens aan de Landmilitie te onttrekken enz. enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C onge-

huwden D

21-05-1824

Posthumus Salvus, 211 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6401

 

871-D-E-F

25-09-1815

Posthumus Sicco hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden  ondertekend door Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de  benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij  te Harlingen enz. jaar 1815 (6)

6382

4

01-03-1814

Posthumus Sieds Sakes zoon van Posthumus Sake Bokkes en Siedzes Dieuwke volgens bericht in het laatst van 1794 of het eerste begin van 1795 woonende in Ternaard levende en ongehuwd en zonder beroep, hij probeert zig willens en wetens aan de Landmilitie te onttrekken enz. enz. jaar 1814 (1)

6838

7-A bijl.  1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Posthumus Sieds, 112 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9184

27

08-01-1917

Posthumus Sietze, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6861

4-A

04-12-1824

Posthumus Sipke benoemd als schoolonderwijzer te Beetgum jaar 1824 (2)

6855

6-A

30-09-1824

Posthumus Sipke Ondermeester  te Leeuwarden tot zijn aanstelling tot  Onderwijzer te Beetgum i.p.v. Feenstra Tjebbe Jans (2)

6628

788-3

16-06-1814

Posthumus Sipke staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

6843

30-C onge-

huwden D

21-05-1824

Posthumus Sipke, 250 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6251

1092

09-11-1814

Posthumus Sjoerd Jelles, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

6379

83

21-01-1814

Posthumus Sjoerd Sjoerds wonende te Oostermeer hij is door een fout bij de overschrijving op de alphabetische lijst der Land Militie onder twee verschillende letteren enz. maar ook twee verschillende nummers enz. jaar 1814 (2)

8364

498/10, 11

21-05-1841

Posthumus Sjoerds staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6418

248-A

 5e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Posthumus Steven M. * Mindertsga (Minnertsga) wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-A_4 e

Compagnie

23-06-1817

Posthumus Steven wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6843

30-C, Ge huwden D

21-05-1824

Posthumus Steven, 446 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6395

506

21-05-1815

Posthumus Suardus Engberts staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

6071

487 + A

19-06-1821

Posthumus Swart W. H.  ---- Krol Jan Jans , Koopman te Bergum die een schadevergoeding wegens een vergraving van zijn land tot verbetering van de weg enz. enz. tevens heeft de schipper Veen van der Jan Jans ten welke laste een hypotheek enz. enz. wordt ook in genoemd Posthumus Swart W. H.  Hypothecair crediteur van Douma Douwe Brugts  en Jans Leendert  en Klazes Jetske en Kuipers Dirk Dirks en Minnema de Wit Jan  en Ploeg van der Martje Piers en haar man  Rintjema Binne Tjerks,  ten Oosten en Zuiden Hendriks Reintje en  ten Westen Durks Durk  en ten Noorden de kerk van  Augustinusga jaar 1821 (12)

6092

249

24-03-1823

Posthumus Sybren in het Schip, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet  8 kolommen o.a. beroep,  veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9)

6382

79 nr. 95

31-03-1814

Posthumus T. B. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

8210

958/2 .211, Blz 8>>

17-09-1839

Posthumus T. R. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6624

291

11-02-1814

Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) ---- Dregt van W. Schout van de Gemeente Beetsterzwaag ondertekend een brief en draagt voor  Posthumus Tjeerd Tjeerds om hem te vervangen bij zijn afwezigheid of andere beletselen enz. jaar 1814 (1)

6046

 360

25-05-1819

Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) ---- Landmeter P. G. (Poppe Gjalts) en Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) voormalige adjunct Schouten van Beetsterzwaag en Uretrp zij ontvangen  voor het in 1815 gemaakte enz. enz. jaar 1819 (1)

6045

250

15-04-1819

Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) Huisman te Beetsterzwaag en Landmeter Pope Gjalts te Ureterp  , zij ondertekenen een met als onderwerp; Percepteurs aan de Zetters, Tractement enz. jaar 1819 (2)

6078

95-32

25-01-1822

Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) te Beetsterzwaag ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1822 (4)

6089

1194 blz. 29    23-12-1822

Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) te Beetsterzwaag Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6034

398

30-05-1818

Posthumus T. te Franeker hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8214

1027/16

bl. 1 nr. 154

07-10-1839

Posthumus T. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

6864

26/1-C, 47

07-01-1825

Posthumus Ta?te Jetses te Barradeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6698

338

00-11-1820

Posthumus Take Taekes Ferwerd Beurtschipper Ferwerd-Leewarden-Dokkum jaar 1820

8380

833-2

24-08-1841

Harlingen

Posthumus te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6843

5A

28-05-1824

Posthumus Ulbe Alles---- Hayma Aafke weduwe van Posthumus Alle Ulbes te Ternaard, betreft de nalatenschap van Posthumus Bokke Ulbes  overl. 26 april 1824, verzoekt vrijstelling van  boete wegens verzuim enz, jaar 1824 (2)

8356

328-4

03-04-1841

Posthumus Vogelsang Anne Annes van beroep Schipper staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Civiele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)

6251

1073

30-10-1814

Posthumus W. B. de erven,  voor geleverde Winkelwaren voor de Armen in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

8375

708-5_8

20-07-1841

Posthumus W. J. te Akkerwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6407

198-1-2-3

04-05-1816

Posthumus Wijtze Wijtzes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

8376

 

740/1

29-07-1841

Posthumus Willem , geb. Franeker wonende Leeuwarden; een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt bijstand van de kerk wegens groote armoedige omstandigheden en de beslissing  enz. enz. jaar 1841 (3)

3701

5-D, 1-6

10-02-1842

Posthumus Yde , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3700

5-B

06-02-1836

Posthumus Yde Ydes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

3700

5-C

04-02-1837

Posthumus Yde Ydes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3701

5-D

10-02-1842

Posthumus Yde, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) (laatste lijst)

3701

5-C

06-02-1839

Posthumus Yde, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

3700

5-B

06-02-1836

Posthumus Yde, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

3700

5-C

04-02-1837

Posthumus Yde, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

6242

118

19-02-1814

Posthumus, Kastelein te Beetsterzwaag, onderwerp: een rekeneing wegens verblijf van enige dagen van  de Loting voor de Landmilitie enz. jaar 1814 (2)

6096

609

07-07-1823

Posthumus\Rinse, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Posthumus\Rinse, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

8285

615-2, 15

19-06-1840

Posthumus….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6100

1215-29

29-11-1823

Posthumuss Tjeerd Tjeerds, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Beetsterzwaag in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

3701

28-C

08-02-1839

Posthumusz Elske Jurrits, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

6843

20-A,  8

21-05-1824

Posthumusz F. T.  Notaris en verhuurder aan Boelens v. B. A  Vrederegter  te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A, 8

21-05-1824

Posthumusz F. T.  Notaris en verhuurder aan Veltman G. O.  Arbeider te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A,  8

21-05-1824

Posthumusz F. T. Notaris en verhuurder aan Berg v. d. J. J.  Timmerknegt en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A,  8

21-05-1824

Posthumusz F. T. Notaris en verhuurder aan Buma G. J. Arbeider huurder en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A, 8a

21-05-1824

Posthumusz F. T. Notaris en verhuurder en Hemminga Sjouke Teyes Arbeider en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A, 8a

21-05-1824

Posthumusz F. T. Notaris en Vissia J. M. Arbeider verhuurder en te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A,  9

21-05-1824

Posthumusz F. T.,  Lijst van Koopcontracten in de Gemeente Beetsterzwaag  en gedane verkoopingen van woningen en gebouwen en het bedrag van den koopprijs in kooppenningen, en in bezwaren en lasten, à 5 percent tot kapitaal gebragt, volgens artikel 11 van het reglement, dato 27 October 1823 met vermelding van soort woning het huisnummer, jaar van aankoop enz. jaar 1824 (9) dossier (16)

3701

28-C

08-02-1839

Posthumusz Jurrit Jurrits, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

6864

14-A

04-01-1825

Postkantoren---- St. Hubert  Een Portlijst voor het Postkantoor aldaar maar ook worden alle Hoofdpostkantoren van Nederland en Belgie genoemd jaar 1825 (6)

3594

Map 88-F

1876-1878

Postma ….? De weduwe  Zij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

5667

10,  9

00-00-1880

Postma ….? De weduwe ,Slager zij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Postma ….? de weduwe te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 41 Bladzijde 2 26-09-1839

Postma ….? de weduwe te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6408

289

02-08-1816

Postma ….?---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat i.p.v. de heer Agema Johannes  de heer  Postma tot 1e Luitenant voorgedragen wordt enz. jaar 1816 (2)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Postma …? .de weduwe Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6252

1186-6

29-11-1814

Postma A. K. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6830

21-A

21-01-1824

Postma A. T.---- Stoffer T. te Workum van beroep Brander staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de Generale Directie de Ontvangsten betreffende zijn aangifte en ook vermeld Postma A. T. Grossier te Workum in Sterke Dranken zijn rekest enz. jaar 1824 (4)

9180

264

06-02-1915

Postma Aaltje Johanna,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6257

410-5

28-04-1815

Postma Aaltje, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6838

25-C

26-03-1824

Postma Akke Pieters te Midlum verzoekt vrijstelling van werkelijke dienst als kostwinner voor zijn moeder ,  jaar 1824 (2)

6846

23-A

30-06-1824

Postma Albert Hylkes Schipper van Hindelopen op Sneek een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens aangifte schip jaar 1824 (2)

7976

177, 131/3

06-02-1837

Postma Andries Andriesen Potschipper, jaar 1837

9181

1645

03-09-1915

Postma Andries Jans,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6840

36-A

blz. 21

22-04-1824

Postma Anne Jans Arbeider  van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8199

729/5, 290

Bladz. 25-v

17-07-1839

Postma Anne te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 31-v

17-07-1839

Postma Anne te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8123

136

1109/16

08-11-1838

Postma Anske Wiebel Leeuwarden Politiebediende, jaar 1838

6626

521

14-04-1814

Postma Antje Pieters---- AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout van de Gemeente Lemmer ondertekend een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat Postma Antje Pieters, Arbeidster in deze gemeente wonende doch behorende tot de Roomsch Catholijke Gemeente van de Heide bij Langweer, zij heeft zig bij de Schout vervoegd omdat de Armenvoogden haar onderstand weigerde enz. jaar 1814 (2)

6627

612

30-04-1814

Postma Antje Pieters wonende te Lemmer, het is de Schout Jongbloed J. (die dit document ondertekend) der gemeente Langweer gebleken dat zij is een Lidmaat van de Roomsch Catholijke Gemeente in de Lemmer en zelfs na de dood van haar man nog 5 jaren in Lemmer heeft gewoond en daarom niet in aanmerking kan komen enz. jaar 1814 (1)

8214

1028/12

08-10-1839

Postma Arend Theekes 74  is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

9181

1751

06-10-1915

Postma Asge,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3701

39-C

08-02-1839

Postma Auke Hannes, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3699

A-39

15-02-1834

Postma Auke Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

39-A

04-02-1835

Postma Auke Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

39-B

04-02-1836

Postma Auke Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3700

39-C

06-02-1837

Postma Auke Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

6423

541C

16-10-1817

Postma Aukjen---- Hobma Sjoerd Rienks * 21-01-1798 zoon van Hobma Rienk en Postma Aukjen staat vermeld op een Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan boord van de Hoop met als kapitein Prins Harmen Jelles enz. jaar 1817 (4)

6047

379

03-06-1819

Postma B roer Rientses  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5672

83

01-11-1894

Postma B. B en Postma W.  B. .te Akkrum, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad IJlst “ met het reglement enz. jaar 1894 (1)

5672

105

26-03-1896

Postma B. B.  & Postma W. B te Zwaagwesteinde,een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de  “ Dantumadeel ” met het reglement,  en de maten van het schip zijn ook genoemd enz. jaar 1896 (1)

5672

147

17-03-1898

Postma B. B. en Postma J. S.  een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Dantumadeel ” met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)

5672

83

01-11-1894

Postma B. B. en Postma W. B.te Akkrum, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad IJlst “ met het reglement enz. jaar 1894 (1)

5672

45

18-06-1891

Postma B. B.. te Zwaagwesteinde met  de Stoomboot  “Zwaagwesteinde ”  hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

6082

453

03-05-1822

Postma B. R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Postma B. R. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8224

1240/7

05-12-1839

Postma B. S. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

8214

1027/17

07-10-1839

Postma B. S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)

6034

398

30-05-1818

Postma B. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8210

958/2, 211 Blz. 2

17-09-1839

Postma B. W. te Gerkesklooster, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6864

26/1-C, 150

07-01-1825

Postma B. W. te Wonseradeel  83e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

5666

1

00-00-1882

Postma Bartel en  Postma Wybe, Beurtschippers te Zwaagwesteinde wonende, Onderwerp de Stoombootdienst tussen Zwaagwesteinde en Groningen, aanwezig een stuk krant met een hele grote advertentie met aankondiging van deze denst enz. enz. jaar 1882 (4)

8257

69/20, 2

nummer 52

20-01-1840

Postma Barteld Bartelds te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

3622

A-6  blz. 2

12-01-1858

Postma Bartele Wijtzes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-6 blz. 4

12-01-1858

Postma Bartele Wijtzes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6424

584

02-12-1817

Postma Bauke 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9180

264

06-02-1915

Postma Baukje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6086

897

30-09-1822

Postma Berend Sippes, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost  en Augustinusga op naam van voornoemde verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters  van gemelde enz. enz.  jaar 1822 (3)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Postma Berend te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

9187

908

06-07-1918

Postma Bernardus LeeuwardenSolliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)

6418

255-B

01-06-1817

Postma Bouke Heins 11 is zijn volgnummer en Witmarsum zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9181

2030

25-11-1915

Postma Bouke te Tilburg, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Postma Bouwe K.  11 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6048

448, 1-7,

11, 18, 19, 31

06-07-1819

Postma Broer Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30)

6047

379

03-06-1819

Postma Broer Rientses   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6096

650

16-07-1823  

Postma Broer Rientzes Hij is aangeslagen voor de Grondbelasting  ontvang Witmarssum  ten aanzien van ongebouwde eigendommen enz. met extraxten van  Belastingschuldigen enz. enz.  jaar 1823 (4)

6070

424-23        25-05-1821

Postma Broer Rientzes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Postma Broer Rientzes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6424

584

02-12-1817

Postma C. 17 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6251

1090

14-11-1814

Postma C. A. ,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

6274

902

20-03-1816

Postma C. T. Hij ondertekend mede als lid van de Gemeenteraad van Berlikum een brief aan de Gouveneur van Friesland bereffende geleverde paarden enz. enz. jaar 1816 (2)

6424

584

02-12-1817

Postma Claas 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Artillerie 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8350

182-4

22-02-1841

Postma Corneliske Sjoerds het betreft een acte van Borgtogt en successie regten betreffende de nalatenschap van haar enz. jaar 1841 (2)

6418

255-B

01-06-1817

Postma Cornelus Joh’nes 396 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3594

Map 34

00-00-1868

Postma D. Bolsward Veerschipper ---- Sangers J. Bolsward Veerdienst Bolsward-Leeuwarden, Stukken betrekkelijk de aan voornoemde verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Workum en Leeuwarden, ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten enz jaar 1868 (46)

6840

36-A blz. 2

22-04-1824

Postma D. D?. de weduwe Boerin van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

Postma D. J. te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Postma D. te Tzummarum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 5-1

19-06-1840

Postma D. te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8386

949/6-5

00-00-1841

Postma D. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Postma D. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8375

708-5_22a

20-07-1841

Postma de weduwe te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_1

20-07-1841

Postma de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

6399

804

26-09-1815

Postma Dime  ---- Salveatus Michael en Postma Minne Hermann worden genoemd in een Duits geschreven document ondertekend te Magdenburg den 4sten august 1815  ook genoemd Bostma Jean  en Postma Dime met vermelding van rang en  en welk regiment enz. jaar 1815 (8)

8285

615-2, 5-1

19-06-1840

Postma Dirk  te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

3701

1-C, blz. 5

01-03-1839

Postma Dirk Hannes te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

39-C

08-02-1839

Postma Dirk Hannes, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

39-C

06-02-1837

Postma Dirk Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3699

A-39

15-02-1834

Postma Dirk Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

39-A

04-02-1835

Postma Dirk Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

39-B

04-02-1836

Postma Dirk Han