Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index 

6859

2-C

16-11-1824

Quackelbeen Petrus geboren te  Rumbeeke 1795 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

6047

379

03-06-1819

Quaestinus  Johannes Wybrandus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6243

185

02-03-1814

Quaestius J. W. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2 huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)

6641

565

28-06-1815

Quaestius J. W. Medicina Doctor te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij gaarne wil ontslagen worden van de Post als Lid van de Commissie van geneeskunde enz. jaar 1815 (2). 

6398

711

09-08-1815

Quaestius J. W. Medicine Doctor Buma  B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Quaestius J. W. Medicine Doctor dat hij versogt zijnde ter beoordeeling weegens Lichamelijke gebreeken van de Schutters enz. ook ondertekend door Hoekema F.  en Simon (s) M. enz. jaar 1815 (2)

6646

957 lijst 2

20-12-1815

Quaestius Johannes Wijbrandus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6051

735

11-10-1819

Qualm Simon wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland jaar 1819 (4)

6040

837

17-11-1818

Qualm Simon, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van den Briel  de heer Lit van H. jaar 1818 (3)

6021

200

03-04-1817

Quarau  R. J.. te Koudum  ----- Donker J. R te Bolsward , Baunach te Hindelopen,   Quarau  R. J. te Koudum,   Sterkenburg J.J. te Balk,  Steenbeek J. te Heeg ,  Joustra  H. M. te Sneek,  Sikkema E. F. te Grouw,  Sybrandius Tjeerd S. te Oosterwierum  een handgeschreven brief met al hun handtekeningen aan de Gouverneur van Vriesland waarin zij vermelden dat hun inkomsten van den lande zelfs bij de meest mogelijke bezuinigingen niet toereikend zijn om een gezin van te kunnen bekostigen enz. enz. jaar 1817 (2)

6392

92

09-02-1815

Quare Rein Jeremias er wordt verzocht hem derselve commissie te verlenen  ten einde de nalatige in het betalen der Belasting voor de geleverde Ruiters en Paarden door middel van executie enz. ondertekend door de Sub. Schout van Koudum Lels G. (Gerrit) enz. jaar 1815 (2)

6834

23-A

16-02-1824

Quare Rein Jeremias---- Visser Dirk Pieters te wonende huis no. 149 te Koudum, betreft belastingen en een deurwaarder Quare Rein Jeremias die hem aanspoort te betalen, jaar 1824 (4)

5986

249

05-04-1814

Quarles J?. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz. genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)

6709

36 deel 2

blz. 25

16-01-1822

Quarles van Ufford Graaf J. in Zuid Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9180

602

01-04-1915

Quarles van Ufford J. (Joan) Jhr.hij is benoemd als burgemeester van Workum  en zijn beediging jaar 1915 (4)

6833

38-D deel 2

Blz. 24

06-02-1824

Quarles van Uffort J. Lid der Gedeputeerde Staten te Zuid Holland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6628

825 blz. 4

23-05-1814

Quarre Baukjen vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

9186

567

07-05-1918

Quarre Dirk * 9 april 1893 Harlingen Veldwachter te Harlingen (3)

9185

1144

05-09-1917

Quarre Durk, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

5664

40a

16-09-1903

Quarre Eelke, Omnibus ondernemer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 jaar 1903 (1)

8375

719-5

22-07-1841

Quarre J. R. te Koudum 33 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

8380

833-2

24-08-1841

Hemelumer

Oldephaert

       en

Noordwolde

Quarré J. te Koudum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 17

Bladzijde 1

26-09-1839

Quarre J. te Koudum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9186

567

07-05-1918

Quarre Pieter * 2 september 1886 Koudum Veldwachter te Harlingen (3)

6628

825 blz. 3

23-05-1814

Quarre R. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6393

139

01-03-1815

Quarré R.---- Jaarsma Gerben Willems Erfgezetene onder Koudum geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij gesommeert en met ezecutie bedreigt blijkens  bijlage sub A en B.van zes guldens en tien stuivers terzake van door hem geleverde paarden aan de Fransche Armee in den jare 1812 enz.door de Deurwaarder Executant Quarré R.  en de Schoolmeester  Tresling F. zich noemende Ontvanger jaar 1815  (3)

6080

224

04-03-1822

Quarre Rein Jeremias  ---- Koudum, Onderwerp:  dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord Noordwesten vergezeld met  bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum  en 3 duim heeft doen inbranden enz. enz.  dat de Executuur Hemminga enz. en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias  , en dat hij direct naar de toren is gegaan enz. enz.  gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter,  Zaagsma Gosse Sjoerds van beroep Timmerman, Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd,  Dam ten Durk Doedes Timmermansknegt,  die met Quarre Rein Jeremias   de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz.  en dat genoemden  emmers en lantaarns verzamelden en dat  Jaarsma G. W. de Assessor enz.  en van Postma Lolke Lolkes van beroep Schoenmaker en dat  Werf van der Walle te Koudum de tweede enz. enz.  en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt bij Aasma Johannes Namles te Koudum  en dat de toren toen brandvrij was enz. (een mooi lang verhaal) jaar 1822 (3)

6282

764

23-07-1817

Quarré Rein Jeremias----  Baunach Johannes wonende te Coudum  maar nu naar Hindelopen vertrokken en Quarré Rein Jeremias knecht bij de Dominee Adama alhier zijn aangesteld tot Deurwaarder Executant  enz. enz.  Reneman F. Z.  heeft tijdens waarneming geschreven dat hij in sombere Experentie gebaart betrekkelijk tot  Baunach Johannes  en  Quarré Rein Jeremias  blijkt niet geschikt en zodoende stelt hij voor om Hooren van Johan Christoffel Executeur alhier  enz. enz bij  de Contributie van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde enz. enz. jaar 18171 (2)

5999

468

17-05-1815

Quarre Rein Jeremias---- Bannach J. Deurwaarder te Hindelopen, een klacht over hem dat hij niet snel genoeg is in zijn werk,  en er wordt voorgedragen Quarre Rein Jeremias te Koudum  om deze in die funcie te benoemen jaar 1815 (1)

6870

18-03-1825

11/5-A

Quarré Rein Jeremias met als Standplaats; Koudum hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arrondissement Sneek Controle Workum  jaar 1825 (2)

6382

174

22-04-1814

Quarre Rein Jeremias Schout van Koudum heeft een verzoek ingediend als waarnemer voor de post van Deurwaarder ter invordering voor executie enz. jaar 1814 (10

6098

855

06-09-1823  

Quarre Rein Jeremias te Sneek,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

6098

855

06-09-1823  

Quarre Rein Jeremias te Sneek,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

5983

74

27-01-1814

Quarre Rein Jeremias,---- Jans Ypke te Nijega  een beslag door de deurwaarder op enige van zijn goederen wegens nalatigheid in het betalen, wordt ook in genoemd, Hulsman P. J. Deurwaarder,  Wall Obese Douwes oud zeeman , Quarre Rein Jeremias,  Tuinman beide te Koudum deze laaste drie hun handtekening staat op het bevel. als getuigen enz. jaar 1814 (3)

5989

540

09-07-1814

Quarre Rein Jerominus---- Baunach Johannes van beroep Deurwaarder hij wil ten huize van Huisman Ypke Jans wonende no. 32 te Nijega door het verkopen van in beslag genomen goederen hij vraagt hiervoor toestemming, de toestemming in een brief dat op verzoek van Keuchenius Gosuinus Ontvanger der Directe Belastingen  enz. verder worden genoemd als getuigen Pan Reinier Klazes, Quarre Rein Jerominus Hovenier te Koudum en Huisman Harmen Ypkes als bewaarder van de goederen met Handtekeningen van Pan, Quarre en Baunach enz. jaar 1814 (3)

6397

694

29-07-1815

Quartel Kapitein Luitenant ter Zee is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6391

58

21-01-1815

Quastins ….? Medisch Doctor----- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert zijn volgens de Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem  in juli 1814 na alhier met verlof te zijn geweest is vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen  en dat Puist Jan bij het 9e Batt. In f. hier dient en dat Preger Jochem en Driesum van Eeuwe beide   den 9e dezer na hun garnizoen zijn teruggekeerd volgens hun ouders en Rodenburg Haije , Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de Marten Pieters alhier worden opgehouden door ziektes enz. jaar 1815 (1)

6017

759

16-12-1816

Quastius J. W. een aan hem toekomende Ordonnantie ter uitbetaling enz. jaar 1816 (1)

6415

60

05-03-1817

Quastius J. W. Lid van de raad van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6010

249

17-04-1816

Quastius J. W. voor Vacatiegelden, staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een ordonnantie van uitbetaling enz. jaar 1816 (2)

6622

2118

20-12-1813

Quastius J. W. wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp: vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)

6669

415-a

22-10-1817

Quastius Johannes Wijbrandus  Lid van de Raad te Leeuwarden staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6060

480

06-07-1820

Quastius Johannes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6013

399

08-07-1816

Quataard Jacobus,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

8285

615-2, 42-2

19-06-1840

Quedens ….? de weduwe te Woudsend wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/42

20-09-1841

Quedens de weduwe te Woudsend wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_25c

20-07-1841

Queestius A. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8291 

736/19

24-07-1840

Queijssen Wilhem Hendrik Rudolph,  Handgeschreven brief met handtekening van Wilhem Hendrik Rudolph Queijssen Commies der Posterijen te Amsterdam solliciteerd naar de functie van Directeur Postkantoor te Heerenveen (3)

8285

615-2, 25,4

19-06-1840

Questius ….? te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6622

2157

22-11-1813

Questius---- Assen van J. de adj. Schout schrijft en ondertekend een brief aan de Prefect met als inhoude dat hij overal de hollandsche vlaggen zag waaien en de klokken van alle kanten van de naburige gemeenten hoorde brommen en dat de bevolking zig aan den drank is ten buiten gegaan zijn er ook dreigementen gedaan enz. maar de Maire Meindersma E. W. Is niet aanwezig omdat hij sinds 4 weken onder behandeling is van den heer Questius te Leeuwarden enz. jaar 1813 (2)

8364

494-20, 4

21-05-1841

Questius Assueros---- Dijkstra Lammert Jacobs  hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd als taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen moeten dienen en onteigend voor de aanleg der aarden baan voor  den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (12)

8380

831-5

23-08-1841

Questius Assuerus---- Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk, met o.a.  een handgeschreven brief zijn handtekening  en  Questius Assuerus met o.a.  een handgeschreven brief zijn handtekening  , betreft een  een stuk weiland enz. enz. jaar 1841 (3)

6079

163

12-02-1822

Questius J. W. ---- Hanekamp van Haringsma  Jovius Doeke  geboren te Heeg, Notaris te Leeuwarden , dat hij in de jaren 1786-1788 als onderkoopman in dienst dezer landen  eene reis naar Oost Indie heeft gedaan  en in 1796 is geworden raad enz. en thans 60 jaren is en het ongeluk heeft gehad dat hij door verdikking van het Christallijne vogt zijn gezigt te verliezen enz. zoals blijkt uit de certificaten van de Ocolist Mensert W. te Amsterdam en  van de heer Questius J. W. Medicijne et Chirurgie Docter en President der plaatselijke enz. verder wordt besproken zijn gezin, zijn ziekte enz. verder genoemd de Burgemeester van Amsterdam Hingebandt van H.  en de Burgemeester van Leeuwarden Zeper P. (Pierre) jaar 1822 (4)

6390

30

26-11-1814

Questius J. W.---- Schotanus Jacob Jans , Grofsmid te Oosterbierum dat hij ingedeeld is in de nachtwachten maar dat hij zwaargebroken is ook volgens de heer Questius J. W. van beroep Med. Chirurgijn Doctor te Leeuwarden en hij verzoekt enz. jaar 1814 (1)

6034

398

30-05-1818

Questius J. W. Te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-23        25-05-1821

Questius Joh’s W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6622

2143-E

31-12-1813

Questius Johannes W. , hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij koninklijk besluit  enz. jaar 1813 (2)

6243

256

28-03-1814

Questuis J. W. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5)

8112

945-10

25-09-1838

Quick de Philippus , Kanonnier der 2e klasse, Personeel der artillerie  * 13-05-1796 Oostende,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8199

725-24

17-07-1839

Quint Abraham Willem * 25-10-1820 Haarlem staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar 1839 (5)

6671

54 deel 2

blz. 16

22-01-1818

Quintus  O. J. te Groningen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 20

22-01-1818

Quintus O. J. Mr. te Groningen Ouderling Classis van Groningen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 10

22-01-1818

Quintus O. J. Mr. te Groningen Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Quintus O. J. te Groningen Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

9181

 

2207-1

15-12-1915

Quisenaerts Engenius Gummarus hij is gehuwd en heeft 2 kinderen beneden de 12 jaar, jaar 1915 (5)

9181

2207

15-12-1915

Quisenaerts Engenius Gummarus met vrouw en 2 kinderen beneden de 12 jaar zijn Belgische vluchtelingen en wonen te Buitenpost enz. enz. jaar 1915 (1)

8214

1032/5

09-10-1839

Quitschenberg Gottlieb geboren 3-5-1802 Gumbinnen in Pruissen een document betreffende dat er nimmer eenige verpligtingen ten aanzien van de Nationale Militie enz.  jaar 1839 (8)

8308

1066-13

28-10-1840

Quitter Pieter * 1818 Gassel staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)

8093

565/6

11-07-1838

Quivre Stomain Joseph Geb. Westen, laatst gewoond hebbende te Westen. Gepensioneerd soldaat 30-12-1836 Overleden te Semarang,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6867

05-02-1825

7-C

Quotius J. W. Onderwerp dat de personen Jong de ….? en Hemkes ….? Als verlofgangers zich onverwijld moeten begeven naar Groningen,  jaar 1825 (2)

 

Home