Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6867

14-02-1825 17-A

R. K. Pastoor---- Betreft de R. K.Pastoor op Ameland en zijn request bij de Koning betreffende zijn tractement van 200 guldens en dat de R. K. Pastoor te Schokland en van de Kuinder een hoger tractement hebben er is door de  enz. wordt ondertekend door de Aartsp. Haan de H. jaar 1825 (4)

6254

140-B-blz. 20

17-01-1815

R.K. Kerk in de Speelmanstraat het Klooster genaamd,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6046

357

24-05-1819

Raa de Gerrit Gz.---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

5997

221

11-03-1815

Raad de J. Commies tot de distributie van ’s Lands documenten bij het Departement van Financiën te Den Haag,  hij ondertekend een brief betreffende een pakje enz. jaar 1815 (1)

8377

774/1

07-08-1841

Raadsma Jan Gerhardus---- Osinga Fokke, Brander te Dokkum een  handgeschreven brief met zijn handtekening , Onderwerp; Lekkage aan een fust, en verloren gegaan 280 kan, direct een ambtenaar van de accijns gewaarschuwd, maar  enz. verder een verklaring van de een  handgeschreven brief met zijn handtekening van, Hout Johannes Stadsbouwmeester en  Raadsma Jan Gerhardus Timmerman beide te Dokkum die verklaarden dat  enz. enz. jaar 1841  (2)

6668

380 blz. 6

04-10- 1817

Raadsveld A. F. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

8375

708-5_37

20-07-1841

Raadsveld A. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_37

20-07-1841

Raadsveld A. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Raadsveld A. te Oldeboorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Raadsveld A. W. te Oldeboorn wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8257

69/20, 3

nummer 21

20-01-1840

Raadsveld Aaltje Arends te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8257

69/20, 3

nummer 12

20-01-1840

Raadsveld Arend F. te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6643

753, blz. 5

kolommen

11-09-1815

Raadsveld Arent Freerks staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

8380

833-2

24-08-1841

Utinge-

         radeel

Raadsveld Aw. W. te Oldeboorn staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8374

693/1 - 5

15-07-1841

Raadsveld Christoffel Willems te Nijehaske, Een bekeuring wegens het dulden van een zittend gelag te zijner enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4)

9725

Deel I

Blz. 32

00-00-1868

Raadsveld Cornelis,  Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868-1 (2)

9725

Deel I 

Blz. 34

00-00-1868

Raadsveld Cornelis,  Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868-2 (2)

9725

Deel I 

Blz. 39

00-00-1869

Raadsveld Cornelis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 44

00-00-1870

Raadsveld Cornelis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870-1 (2)

9725

Deel I 

Blz. 46

00-00-1870

Raadsveld Cornelis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870-2 (2)

8257

69/20, 3

nummer 13

20-01-1840

Raadsveld Freerk A. de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8257

69/20, 3

nummer 17

20-01-1840

Raadsveld Freerk Gerrits te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8257

69/20, 3

nummer 27

20-01-1840

Raadsveld Freerk Willems te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6643

753, blz. 5

kolommen

11-09-1815

Raadsveld Hendr. Arents staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6392

91

06-02-1815

Raadsveld Hendrik Arends  ---- Smynga Gerben Aukes kapitein en den 2e luitenant Groot de Pieter Heines bij de  4e  Comp.van het  6e  Batt. Landstorm wegens hun overlijden zijn er 2 plaatsen vacant  en er wordt voorgesteld ter invulling van diverse plaatsen de heren Mooi Lucas Jans, Raadsveld Hendrik Arends, Terwisga van Marcus en Steskens Joseph enz. jaar 1815 (1)

6392

108

17-02-1815

Raadsveld Hendrik Arends thans 2e  Luitenant der  4e Comp wordt voorgedragen voor een functie in de Krijgsraad van  het 4e en 5e Comp. van het  6e Batt. Landstorm in het Arr. Heerenveen i.p.v. Everts D. 2e Luitenant thans 1e Luitenant der 4e Comp enz  jaar 1815 (3).

6668

380 blz. 2

04-10- 1817

Raadsveld J. A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

8257

69/20, 3

nummer 26

20-01-1840

Raadsveld Jakob Willems te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6643

753, blz. 1

kolommen

11-09-1815

Raadsveld Jan Arents staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

8179

366-20

08-04-1839

Raadsveld Jantje Arends  ----Ruiter Arend Jans * 29-10-1820 Nijehaske, Beroep Colonist wonende Veenhuizen, z.v. Jans Jan en Raadsveld Jantje Arends , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839  (8) (17)

3698

B-16, 1-11

15-02-1832

Raadsveld Jantje Arends, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8257

69/20, 3

nummer 24

20-01-1840

Raadsveld Jentje Arends te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8257

69/20, 3

nummer 2

20-01-1840

Raadsveld Roel Hendriks te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6668

380 blz. 2

04-10- 1817

Raadsveld W. G. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6008

125

21-02-1816

Raadsveld Willem Arends Veenbaas te Nijehaske Onderwerp;  Taxatie  en Meten der Turf jaar 1816 (12)

8096

 

624/2

31-01-1838

Raaff Evert Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Vianen.2e luitenant Overleden te Meningnoe  1837 , komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7) , jaar 1838

8093

565-6

00-00-1836

Raaft Martinus Joseph Geb. Vianen, laatst gewoond hebbende te Vianen. Eerste luitenant 7-10-1836 Overleden te Padang (Id) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6645

896

08-11-1815

Raalte van J. S. te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6645

896

08-11-1815

Raalte van Joel te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Raalte van Pieter 655 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6645

896

08-11-1815

Raalte van S. H. te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

5667

10 blad 8

00-00-1880

Raalte van Th.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz. jaar 1880 (2)

6026

595

02-09-1817

Raalte van Wicher Lucas staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)

6297

342

06-07-1820

Raalten van Jan, Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te mogen mandateren over het dienstjaar 1819  in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen he4tb ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3)

5982

1770

24-12-1813

Raam H.----- Fritz J. H. en Raam H.  beide te Sneek en de opzichter Huizinga Eeltje te Groningen de prefect verzoekt nogmaals aan het arr. te Sneek te gelasten om met de executie enz. enz. jaar 1813 (2)

5997

307

31-03-1815

Raam Hendrik is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    181

6016

707

21-11-1816

Raam Hendrik, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Raam Martinus, 332 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6064

799

09-11-1820

Raamsdonk----- Visser S. J. , hij is Landmeter  te Veenwouden en hij verzoekt 14 dagen verlof om naar Noord Brabant in de Gemeente Raamsdonk te mogen gaan  voor Familie betrekkingen enz.  en dit wordt toegestaan in  document jaar 1820 (3)

5982

1723

06-12-1813

Raants Hendrik-----Fritz J. H. te Sneek , hij is nalatig met betaling ook wordt vermeld Raant Hendrik te Sneek  om met de executie tegen de gemelde enz. jaar 1813 (2)

6257

410-7

28-04-1815

Raap A. F., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6624

195-v

29-01-1814

Raap Adrianes Hinderikes wonende te Wouterswoude wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Woude van der B. F. (Bouwe Foekes) de Schout van de gemeente Dantumawoude jaar 1814 (1)

3622

L, 1, 10, 19

30-12-1875 28-01-1876

Raap Doeke Henricus---- Raap Jacob Doekes pachter van het Tolhek en Boom genaamd Wouterswoudster Tolhek Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. met als borgen Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints jaar 1875-1876 (6)

3622

K Stuk 2

13-02-1875

 

Raap Doeke Henricus---- Raap Jacob Doekes pachter van het Tolhek en Boom genaamd Wouterswoudster Tolhek Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. met als borgen Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints jaar 1875-1876 (2)

3622

A-10

Stuk 1

22-02-1873

Raap Doeke Henricus---- Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Halbesma Douwe Annes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25)

3622

A-10

Stuk 2

15-03-1873

Raap Doeke Henricus---- Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Halbesma Douwe Annes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25)

3622

A-9  

27-12-1867

Raap Doeke Henricus---- Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1868-1873  dossier (25)

6252

1179-27

08-11-1813

Raap G. wegens 1 jaar verponding met een 10e verhoging, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven wegens Belasting op Districts eigendommen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6245

399-25

10-05-1814

Raap H. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

6627

584, 1-2, 19

30-04-1814

Raap H. wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

6627

584, 1-2, 20

30-04-1814

Raap H. wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

6257

410-6

28-04-1815

Raap H., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

3622

K, Stuk 2

13-02-1875

Raap Jacob Doekes pachter van het Tolhek en Boom genaamd Wouterswoudster Tolhek Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. met als borgen Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints jaar 1875 (2)

3622

A-10

Stuk 1

22-02-1873

Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Halbesma Douwe Annes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25)

3622

A-10

Stuk 2

15-03-1873

Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Halbesma Douwe Annes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25)

3622

A-9  

27-12-1867

Raap Jacob Doekes te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouters Woudster Tolhek met als borg Raap Doeke Henricus en Wiersma Sjoerd Meints, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1868-1873  dossier (25)

6627

584, 1-2, 14

30-04-1814

Raap M. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Raaste van Levij, 969 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Raatsveld Hendrik Arends hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

9180

420

05-03-1915

Raay van Lambertus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8050

712/10

34/6776

20-07-1837

Rab A. te Texel van beroep Schipper, jaar 1837

8199

729/5, 290

Bladz. 18-v

17-07-1839

Rab C. te Vlieland is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9183

1198

05-08-1916

Rab Cornelis, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Rabeling Daniel 132 is zijn volgnummer en ’s Gravenhage  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Radelaar S. D. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Radelaar S. J. te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8201

785/9, 1

07-05-1839

Radeloff J. C. van Amsterdam Kapitein op het Gekoperd tweedeks Barkschip  Sophia Cecilia, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Suriname enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6100

1215-5v

29-11-1823

Radema  Bartel Oedzes te Kollum,  hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Kollum enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

8375

708-5_21v

20-07-1841

Radema A. B. te Kollum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8386

949/21

20-09-1841

Radema A. B. te Kollum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Radema A. B. te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6383

90  

23-04-1814

Radema A. O. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9183

1696

24-11-1916

Radema A.----- Zuivelfabriek de “ Eendracht”  te Twijzel een handgeschreven brief van Radema A. (Voorzitter) en Sipkema Tj. ( secretaris)  met hun handtekening verzoekt  vergunning om de klinkerbestrating door te trekken tot aan de straatweg en op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Kooten sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11)

9126

812-5

08-05-1879

Radema Bartel Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Dokkum met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6)

6080

235

05-03-1822

Radema Bartel Oedses te Kollum, hij is benoemd als zetter der belastingen te Kollum , jaar 1822 (3)

6303

532-i en

10-09-1823 

Radema Feike Baukes 21 jaar  verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar   Ommerschans enz. jaar 1823 (4)

6303

533-d

23-10-1823

Radema Feike Baukes hij staat vermeld op een document voor de kosten van opgezonden bedelaars naar het Bedelaarsgesticht te Ommerschans enz. jaar 1823 (1)

8280

517-11, 3

19-05-1840

Radema H. L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in het Kantoor Burum  in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3594

Map 88-F

1876-1878

Radema J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6025

560

22-08-1817

Radema Klaas Pieters hij is aangesteld als onderwijzer in het Nieuwe Stadsweeshuis  te Leeuwarden jaar 1817 (1)

6281

583- 1

05-06-1817

Radema Lubbert Jan, Lakenkoper, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6254

126-5

16-01-1815

Radema Lubbert Jans Meester Kleermaker te Burum , Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15)

6089

1194 blz. 6v     23-12-1822

Radema Lubbert Jans te Burum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-5v

29-11-1823

Radema Lubbert Jans,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Kollum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6281

583- 39

05-06-1817

Radema Lubbert Jans, Wagenmaker,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

8280

517-11, 7

19-05-1840

Radema Oeds B. te Kollum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6833

38-D deel 2

Blz. 17

06-02-1824

Rademacher G. te Zwolle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 2, 12

04-01-1819

Rademacher Schorer J. te ‘s Gravenpolder wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1

blz. 10

16-01-1822

Rademacher Schorer J. te ’s Gravenpolder, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 13

16-01-1822

Rademacher Schorer J. te ’s Gravenpolder, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 7

06-02-1824

Rademacher Schorer J. te ’s Gravenpolder, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 1, 9

04-01-1819

Rademacher Schorer Predikant te ‘s Gravenpolder tot Classificaal Gecommitteerde Secundus te Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Rademacher Schorer te ’s Gravenpolder, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8351

204/13

00-00-1841

Rademaker A. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis     van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841

6854

30-C

23-09-1824

Rademaker Adrianus geb. 13-01-1797 Monster, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6833

38-D deel 2

Blz. 25

06-02-1824

Rademaker G. Lid van het Provinciale Kerkbestuur te Overijssel, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 3

06-02-1824

Rademaker G. te Zwolle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 17

16-01-1822

Rademaker G. te Zwolle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 3

16-01-1822

Rademaker G. te Zwolle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6420

338

05-08-1817

Rademaker Hendrik * Grave wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juni 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

8033

1276-13

27-06-1838

Rademaker Johannes Martinus, Jager 2e Bataillon Jagers * 12-06-1813 Gouda,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

9725

Deel I 

Blz. 12

00-00-1865

Rademaker Remt Hemdrikus, Zeemilitie,   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9725

Deel I 

Blz. 18

00-00-1866

Rademaker Remt Hendrikus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 24

00-00-1867

Rademaker Remt Hendrikus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 30

00-00-1868

Rademaker Remt Hendrikus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 26

00-00-1867

Rademaker Remt, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

8377

766-8

05-08-1841

Rademakers C. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

8377

766/8

05-08-1841

Rademakerts G. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2)

6671

54 deel 2,18

22-01-1818

Raden van P. te Breda Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 19

04-01-1819

Raden van P. te Breda wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Raden van P. te Breda, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6709

36 deel 2  blz. 21

16-01-1822

Raden van P. te Breda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6078

95

25-01-1822

Radensma Willem D. , Huisman te Stiens, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Stiens jaar 1822 (2)

6100

1215-1

29-11-1823

Radersma  Willem Dirks te Stiens en Huisman  aldaar, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Stiens in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

8211

988-3, 23

Bladzijde 6

26-09-1839

Radersma ….? te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5989

576 3e lijst

26-07-1814

Radersma A. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Radersma Albert hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6642

700

17-08-1815

Radersma Albertus Preses en Dijkstra Marten Boekhouder ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffendede de verplichting van de Armvoogden van Gorredijk om de Allimentatie van Ferwerda Atze Sikkes cum Familia tevens een briefje ondertekend door de Armvoogden van Gorredijk Oosterbaan F. J. , Houwink H. en Scheer v. d. G. J.  als Boekhouder enz. jaar 1815 (4)

6626

487  blz. 18

07-04-1814

Radersma Andries R. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

8375

708-5_23a-v

20-07-1841

Radersma D. en F. IJ. te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Radersma D. W. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Radersma D. W. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Radersma D. Y. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8375

708-5_23a-v

20-07-1841

Radersma F. IJ. en D. te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6626

487  blz. 2

07-04-1814

Radersma Haijke Andries wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6639

428
03-05-1815

Radersma K. P.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij uit de sollicitanten  voor de School te Balk heeft te berichten dat Wiarda J. J. nadat Radersma K. P. eene andere bestemming heeft ontvangen Wiarda de meest geschikte is enz. jaar 1815 (1)

6639

429
05-05-1815

Radersma K. P.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ontvangen missive van de Burgemeester van Workum dat de personen Gauw J. en Radersma K. P. en na het bedanken van de heer Gauw dat Radersma de geschikte persoon is enz. verder genoemd Schuitemaker J. die zij hadden voorgedragen enz. jaar 1815 (2)

8385

929/28

20-09-1841

Radersma Klaas---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en Wierum  met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en  door het overlijden van Meinema Jan Franzen  tevens zijn aanstelling op de school te Wierum, enz. jaar 1841 (7)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Radersma M. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6419

291

12-07-1817

Radersma R. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G.  Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U.  Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. ,  Hellinga C. S. Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Radersma Romb hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8364

489-6

1+2 en 3

18-05-1841

 

Radersma S. W. staat in een document Controle Leeuwarden met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Radersma S. W. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Radersma S. W. wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11,

27 + 27v

19-05-1840

Radersma S. W. wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6089

1194 blz. 1        23-12-1822

Radersma Willem D. Huisman te Stiens Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6624

213

26-01-1814

Radersma Willem Dirks---- Brouwers W. (Willem)  van beroep Huisman, Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de Gemeente Stiens bij zijn afwezigheid enz. en Radersma Willem Dirks Huisman te Stiens wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6833

38-D deel 1

Blz. 4

06-02-1824

Radijs A. te Osch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

8257

74/22

22-01-1840

Radijs H.---- Holtrop Jan G. (wordt in hetzelfde document genoemd als Holtrop Jan H.) Flankeur 3e afd. Infanterie en hij moet zich aanmelden te Leeuwarden maar volgens attest van de doctor Radijs H. wonende te Noordwolde (ook aanwezig)  kan hij wegens een langdurige reis te  voet ontvellingen  en zwelligen aan beide voeten enz. jaar 1840 (4)

6840

36-A

blz. 14

22-04-1824

Radijs H. Med. Doctor van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Radijs J. de weduwe zonder bedrijf, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6671

54 blz. 22

22-01-1818

Radijs J. te Meppel Oud Ouderling Classis van Meppel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2,19

22-01-1818

Radijs J. te Meppel Secundi Classikale Bestuur van de provincie Drente en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 2

Blz. 26

06-02-1824

Radijs J. te Meppel, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Radijs J. te Meppel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 22

06-02-1824

Radijs J. te Meppel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6019

103

15-02-1817

Radijs Weitz F.  ---- Martens Pieter wonende te Laaxum  heeft aan de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de heer Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) gedaan van een door hem gevonden deel van een Vuuren Schip welke achter het Rode Klif is opgeborgen , en heeft de 7e de eed afgelegd de commies Radijs Weitz F.  te Molkwerum gestationeerd en hebbende in aanwezigheid van Visser Sytze Jans en Visser Jacob Jans wonende te Warns had gelast dat de aangave te Stavoren enz. enz. jaar 1817 (2)

6658

575 blz. 3

25-11-1816

Rading Fokke Jans staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6397

694

29-07-1815

Radrigo Brigadier bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6671

54 blz. 18

22-01-1818

Radsma ….? Ds. Predikant Classis Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

3698

B-41

15-02-1832

Radsma Antje Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Radsma Jakob staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Radsma Jelle K., 73 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6243

191-10

06-03-1814

Radsma M. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

9180

264

06-02-1915

Radsma Marten,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9182

284

09-02-1916

Radsma Marten,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9183

1198

05-08-1916

Radsma Marten, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6242

124-5

19-02-1814

Radsma Minne hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 1-12 wegens geleverd brood  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Radsma T. te Hempens, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

8379

795-1

13-08-1841

Radsma Tietje Lieuwes te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreffende extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van Harlingen enz. jaar 1841 (2)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Radsma Trijntje  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Radsveld A. W. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

Radys A. te Osch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 26

16-01-1822

Radys J. te Drente lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8380

835-4

05-07-1841

Raert de J. H. te Koudum wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)

6379

74 en 75

17-01-1814

Raesfelt van ….?---- Gerard ….? Gewesen Douane volgens zijn seggen een Brabander van geboorte en uit Deventer gedetacheerd enz. met een paspoort van Generaal Major van Raesfelt, commanderende de 7e militaire devisie dat Gerard zig langs Zwartsluis, Blokzijl naar Lemer moet begeven  enz. jaar 1814 (2)

8270

298/16-22

25-03-1840

Raesken P. of J., Handgeschreven brief van de Stroohoedmaker en Winkelier P. of J. Raesken te Leeuwarden,  jaar 1840

8384

907/14

13-09-1841

Raffinis van  Martin Burger commies 1e klasse te Dokkumer Nieuwe Zijlen,  hij ontvangt een pensioen  enz. enz. jaar 1841 (2)

6093

284

06-04-1823

Ragst R. Kapitein op het Schip de Les Six Amies, ter voldoening van de aanschrijving van 20 maart 1823 geleidende rekest door eerstgenoemde het betreft het Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R. bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te zijn met het bergloon enz. ook belanghebbende zijn,  Jong de Lint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W., Teunis Gabe enz.  jaar 1823 (3) jaar 1823

6092

239 + 240

26-03-1823

Ragstt N. Kapitein op het Schip de Les Six Amies---- geeft samen met anderen met den meeste eerbied te kennen allen wonende te Ameland dat zij op 8 februari l.l. door behulp van een sloep van het Ameland zijn gegaan naar een schip dat al eenige dagen daar had gelegen zonder dat men enz.  met oogmerk dan ook om hetzelve te redden waar en zij door het ijs heen en met levensgevaar en ontzaggelijk veele moeten geslaagd enz. maar het schip was verlaten, het betreft het Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R. bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te zijn met het bergloon enz. als is get. door Wijma Sjoerd S., jaar 1823 (5)

6683

2 deel 2, 5

04-01-1819

Rahlenbeek C. G.  (Mr.) te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. no. 1

06-02-1824

Rahlenbeek C. G. te Brussel wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. 22 Januari 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 27

06-02-1824

Rahlenbeek C. G. te Brussel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 5

16-01-1822

Rahlenbeek C. G. te Brussel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6080

309

28-03-1822

Rahusen H. & D. ---- Hollner T. J., van Wassingveen te Oost Vriesland, Schipper op de Vrouw Margaretha vergaan op de 11e maart onder het behoor van de Strandvonder van St. Annaparochie de lading bestond uit Koolzaad geadresseerd aan Rahusen H. & D.  te Amsterdam, de Grietman schrijft en ondertekend deze brief aan de Gouverneur van Vriesland tevens vermeld hij dat er ook  scheepsonderdelen en de lijfdragt van de drie aangespoelde lijken enz. , jaar 1822 (2)

8201

785/9, 2

midden

07-05-1839

Rainbridge H. Kapitein is met zijn schip de Robert vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Newcastle staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6091

181

26-02-1823

Rajot N. Kapitein op het gestrande schip Schip de Les Six Amies op reis van St. Brieux naar Amsterdam er is geborgen diverse vaten Honing en deze is opgeslagen e Harlingen, jaar 1823

6093

259

01-04-1823

Rajot R.---- Visser Barend & zoon is met een procuratie belast betrefende  de belangen van het op Ameland gestrande Fransche schip de Les Six Amies gevoerd door wijlen Kapitein Rajot R. jaar 1823 (2)

8369

593/23

18-06-1841

Raken Johan Dirk komende van Oldenburg:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)

8372

652/23

Ral  Douwe------ Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken  “ die beroerde bliksem, die dweeper”  heeft mijn jongen geknepen en ik wil niet  en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw  pas 20 dagen geleden bevalen  spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden  enz. enz. verder als bijlagen erbij;  een getekende handgeschreven brief van de Predikant Roorda J. (Jan) wonende te Nes op Ameland , een getekende handgeschreven brief van de baker Johannes  Dirkje weduwe van Ral  Douwe, wonende te Nes op Ameland  een getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard  J. H. verder een brief met de handtekeningen van  30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat  zij de onderwijzer steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles gezien en gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de  Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, verder een brief met getuigen en hun handtekening  Mosterman Tietje Arends en   Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10)

6671

54 deel 2,5

22-01-1818

Ralebeek ….? te Brussel Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8257

69/20, 3

nummer 2

20-01-1840

Ram G. de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6633

1376

24-10-1814

Ram Gerrijt J.---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)

6643

753, blz. 1

kolommen

11-09-1815

Ram Gerrit staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

3701

16-C

14-03-1839

Ram Hendrik Martens Schokker kind van Pietertje Hendriks vader onbekend, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)

3701

16-D

10-02-1842

Ram Hendrik Martens x Grietje ….?, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

16-D

10-02-1842

Ram Jantje Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Ram Klaas K., 62 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6856

36-C

16-10-1824

Ram Klaas Klazes 20 jaar,  en Klein de Anna Maria  weduwe Spanjer Simon Geerts  Bij vonnis van de rechtbank te Leeuwarden  genoemde personen  hebben de genoemde personen zich schuldig gemaakt aan het niet aangeven voor de Nationale Militie, met een straf van o.a. 1 maand gevangenis, jaar 1824 (2)

6087

948-2

11-10-1827

Ram Klaas staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6833

38-D deel 2

Blz. 25

06-02-1824

Ram L. E. Griffier der Staten van Utrecht, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6028

810

13-11-1817

Ram Lammert J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis Arrest

26-03-1824

Ram Lammert J., 127 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6016

707

21-11-1816

Ram Lammert Johannes, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

3701

16-C

14-03-1839

Ram Martentje Hendriks kind van Grietje ….? en Ram Hendrik Martens, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)

3701

16-D

10-02-1842

Ram Martentje Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

6643

753, blz. 1

kolommen

11-09-1815

Ram Sybe staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6303

390d

20-08-1823

Ramack Jacob Pieters en Ouda Simon en Vries de Harmen ,drie declaratie’s over 1820 en 1821 en  het eerste half jaar van1822 van de Hoofdbestuurders van het Bedelaars Gesticht te Hoorn wegens verplegingskosten van voornoemden enz. enz  aan het bestuur van de Stad Franeker, Jaar 1823   (1)

6673

118 + 71

Jaar 1818

Ramaer G. A. te Doctor  Zwolle Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  jaar 1818 (3) 

6680

418 blz. 5

07-10-1818

Ramaer G. A. vaste President te Zwolle, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

5995

9

06-01-1815

Ramaer J. N., zijn benoeming tot  Hoofd Inspecteur der Belastingen. Jaar 1815 (3)

6096

659

18-07-1823  

Ramaeu J. J. ---- Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster, Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe Klooster, Blija, Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,  dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3)

8362

450-25

08-05-1841

Ramak Simon, Fuselier 4de afdeeling infanterie * 10-10-1814 Leiden,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

9183

1731

05-12-1916

Rambonnet Elisabeth Joh. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6651

199

04-05-1816

Rambonnet F. Mr. Ouderling te Kampen, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4) 

6683

2 deel 2, 13

04-01-1819

Rambonnet J. J. (Dr.) te Eemnes Binnen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1

blz. 10

16-01-1822

Rambonnet J. J. aan de Vuursche, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 8

06-02-1824

Rambonnet J. J. te Eemnes binnen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 14

06-02-1824

Rambonnet J. J. te Eemnes binnen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 15

06-02-1824

Rambonnet J. J. te Eemnes Binnen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 15

16-01-1822

Rambonnet J. J. te Nederhorst, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6394

342

15-04-1815

Ramdohr ….? Luitenant Colonel  hij zal i.p.v. Fremerij de ….? du functie als Lid van de Militieraad over het 3e district vervullen enz.  jaar 1815 (1)

6074

703

15-09-1821

Rameau ….? ---- Heide van der Ate hebbende de 2e rang  als onderwijzer en werkzaam in de school van mejuffrouw de weduwe Rameau  met het verzoek om deze school te mogen overnemen  en dat hij allerzinds zoo wegens zijne bekwaamheid als goed zedelijk gedrag, ook genoemd de heer Walker ….? enz.   jaar 1821 (5)

6061

546-5

08-08-1820

Rameau J. hij ontvangt ter restitutie f. 4.=  wegens enz. wordt vermeld in: Aebinga van Humalda Idsert. Gouverneur van Vriesland  wegens betaalde huishoudelijke onkosten ten dienste van het Gouvernement jaar 1820 (7)

6096

602                     04-07-1823 

Rameau J. J.  ---- Diggelen van L. Landmeter van beroep hij is voorgedragen als landmeter voor district Ferwerdmet toevoeging van de Landmeter 2e klasse  Rameau J. J.  enz. jaar 1823 (3)

6869

03-03-1825

2-A 

Rameau J. J. ---- Overstroming februari 1825. Onderwerp: Kadastrale opmetingen voor den diensten 1823 en 1824 zijn aangewezen zijn de landmeters buiten staat gesteld en ergens anders enz. , er worden genoemd de Landmeters der 1e Klasse die voorgesteld worden enz. Holster J. , Docters van Leeuwen A. H., Diggelen van L. en de Landmeters der 2e Klasse Rameau J. J. en dat de Landmeter Delimitateur Giezen van A. enz. jaar 1825 (7)

6094

382

06-05-1823 

Rameau J. J. ---- Vissers S. J. , Landmeter der 1e klasse  distrikt St. Jacobiparochie is daar met zijn werk klaar en zal gaan naar Ferwerd maar wegens de bespoedigingen van een werk gaat hij naar Menaldum enz. komt ook in voor Buitenpost,  Hallum, en de landmeter 1e klas Diggelen van L. en Rameau J. J.  Landmeter 2e klasse  en Giezen van A. landmeter der 1e klasse, enz.  jaar 1823 (5)

6069

 

347

30-04-1821

Rameau J. J.---- Diggelen van L.  tot zoverre in Noord Holland hij is benoemd tot Landmeter der 1e Klasse werkzaam en Rameau J. J. hij is benoemd tot Landmeter der 2e Klasse beide voor het kadaster van Friesland enz. jaar 1821 (2)

6868

23-02-1825

2-A

Rameau J. J. Landmeter der 2e Klasse is kandidaat tot bevordering als Landmeter der 1e klasse enz. jaar 1825 (6)

6085

740 

06-08-1822

Rameau J. J., Landmeter der 2e klasse Onderwerp; een aanbeveling voor de Grietman enz. jaar 1822 (2)

3701

22-C

08-02-1839

Rameau Jean Joseph, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

22-C

04-02-1837

Rameau Jean Joseph, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

22-B

05-2-1836

Rameau Jean Joseph, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3701

22-C

08-02-1839

Rameau Jean Theodoor Bruna, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

22-B

05-2-1836

Rameau Jean Theodoor Bruno * 05-08-1829 Parrega zoon van Rameau Jean Joseph de moeder niet vermeld maar in de geboorte akte staat zoon van Gijske Jans Winia en de niet genoemde vader, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gem. Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3700

22-C

04-02-1837

Rameau Jean Theodoor Bruno * 05-08-1829 Parrega zoon van Rameau Jean Joseph de moeder niet vermeld maar in de geboorte akte staat zoon van  Gijske Jans Winia en de niet genoemde vader. , wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3701

1-C, blz. 3

01-03-1839

Rameau Jean Theodoor te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

6631

1114

8e blz. van kolommen

15-09-1814

Ramkema Frans staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6830

18-A blz. 16

21-01-1824

Ramkema H. J. te Lemmer wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

5993

958-A

26-11-1814

Ramkema Hendrik---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16)

5993

958-C/1

26-11-1814

Ramkema Hendrik van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

6633

1374+1459

06-11-1814

Ramkema Jan Gerbens---- Drees H. en Vrieze de Halbe Diakenen van de Hervormde Gemeente van Heerenveen sturen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zij doen toekomen een extract uit de registers der vier specien van het district Haskeland (=aanwezig) afgegeven door de Schout waaruit de vijfjarige inwoning van Patroon Hendrik Ekkes en huisvrouw in de gemeente Nijehaske met vermelding van huisnummers en jaren enz. verder worden in de vier specien vermeld Jans Jurjen 1798 en gaat naar Heerenveen, Johannes Lammert 1802 en gaat naar Sloten enz. ook een verklaring van Bouwma Arjen Anthonie Mr. Slager , Kempes Hendrik Mr. Weever en Zweep van der Piebe Elings die alle drie de verklaring ondertekenen betreffende Patroon Hendrik Ekkes Arbeider en zijn huisvrouw Hendriks Minke laatselijk alhier enz. verder een document ter beantwoording ondertekend door de Schout van de gemeente Haske Dalmolen H. en de Diakenen van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en  Laan van de Hans Sijtses  jaar 1814 (10)

6632

 

 

1210

28-09-1814

Ramkema Jan Gerbens---- Patroon Hendrik Ekkes te Heerenveen woonachtig het betreft zijn onderhoud door de Hervormde Gemeente van Nijehaske dit document is ondertekend door De Schout van de Gemeente Haske Dalmolen H.  De Diakenen van de Hervormde Gemeente van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en Laan van der Hans Sijtses ondertekenen  een brief aan de Gouverneur betreffende eerstgenoemde (hij wordt daar genoemd Ekkes Hendrik) enz. jaar 1814 (3)

5982

1750

16-12-1813

Ramkema….? te Leeuwarden, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7)

6380

32 en 33

02-02-1814

Ramkema….?,---- Plantinga P. B. Sergeant Majoor die geen dienst presteerd en dus geene reden van klagen over den dienst kan hebben, doch zijn oproerig gedrag heeft bij de compagnie op den 30e Januari 1814 zeggende onder andere dat men alle wapenen moest terug brengen en hij als men hem wilde enz. enz. hij heeft de anderen opgeroepen tot insubordinatie enz. , de Grenadiers Schoonlingen ….?, Bosker….?, en Ramkema….?, de laatste clerk bij de ontvanger Ruitinga ….? Presteren geen dienst en laten zich in alle gevallen enz. enz. en zijn in alles onwillig en dat ik Beekkerk Haye  Commandant National Garde te Leeuwarden enz. vind dat deze vijf gestraft moeten worden enz. jaar 1814 (3)

9190

122

21-01-1920

Ramp op Zee-----   Brandaris Stoomreddingsboot van Terschelling, verslag van een een zeeramp, het schip de Liberty Glo is op een zeemijn gelopen en ontploft met aan boord 44 bemangingsleden, enz. enz.  bergingsmij. De Zwager Dirk. Een verslag met de plaats, de oorzaak, de redding, dse lading enz. enz. jaar 1920 (4)

9190

54

10-01-1920

Ramp op Zee-----   Rienksma Rienk Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Onderneming op 7 Januari 1920 Tussen Hindelopen en Workum enz. enz. omgekomen de Schipper zijn vrouw en een 4 jarig zoontje. De redders Kooy Albert, Kooy Doede, Dagen Coenraad, Meikeren van Elke en Meines Wiebe zijn de redders van 4 andere kinderen een dochter van 21,  een zoon van 18, een zoon van 12,  en een dochter van 7 jaar  en werden liefderijk opgenomen in het cafe van Kooy A. een uitgebreid rapport waar, waarom, de lading, verzekering , redders enz. enz. jaar 1920 (4)

9190

228

12-02-1920

Ramp op Zee---- Zeeramp met de baggermolen de Polux 4  op 9 febr. 1920  met de gezagvoerder Goedhart Z. te Herwijnen , eigenaar schip Breejen van den Bout te Nijmegen, werdt gesleept door de Joca met kapitein Zwart J. te Delfzijl gered door de reddingsboot van Hindlopen jaar 1920 (4)

8345

79-32

25-01-1841

Rampe Tomas van den Boogert, Kanonnier 1e bataillon veldartillerie * 05-04-1813 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

5662

41 en 42

22-04-1881

Rampen Obe Workum Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

6830

18-A blz. 18

21-01-1824

Rampeon J. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6080

224

04-03-1822

Rampeon Jan---- Koudum, Onderwerp:  dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord Noordwesten vergezeld met  bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum  en 3 duim heeft doen inbranden enz. enz.  dat de Executuur Hemminga enz. enz.  en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias  , en dat hij direct naar de toren is gegaan enz. enz.  gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter,  Zaagsma Gosse Sjoerds van beroep Timmerman, Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd,  Dam ten Durk Doedes Timmermansknegt,  die met Quarre Rein Jeremias   de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz.  en dat genoemden  emmers en lantaarns verzamelden en dat  Jaarsma G. W. de Assessor enz.  en van Postma Lolke Lolkes van beroep Schoenmaker en dat  Werf van der Walle te Koudum de tweede enz. enz.  en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt bij Aasma Joh

8201

785/9, 1

07-05-1839

Ramsell G. A. Kapitein van Marseille naar Cadix met het schip de Storfursten staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben is den 11e april gestrand  13 mijlen beoosten Carthagena doch het volk gered enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6632

 

 

1316 lijst 1_L.

22-10-1814

Randen v. Zijtze P. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6661

137 blz. 4

19-03-1817

Randen van Douwe IJpes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6677

316

22-07-1818

Randen van Douwe Ypes, Mr. Grofsmid, Huis 18, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

8380

823-8

20-08-1841

Randen van H gepaspoteerde sergeant 8e reg. inf.  wonende  te Koevorden een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij solliciteerd naar de functie van commies jaar 1841 (2)

8350

174-11

19-02-1841

Randen van Klaas gepasporteerd Sergeant thans zonder beroep wonende te Echten schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij is geïnformeerd dat door het overlijden van een Commies bij de Rijks Belastingen te Sneek een vacature is enz. jaar 1841 (3)

6865

1-C no. 13

24-01-1825

Randen van Klaas,  8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

3594

Map 88-F

1876-1878

Randen van W. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6265

2

29-12-1815

Randen van Ype D. Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda  J. Gouveneur van de Provincie Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar  en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In den jaren voor 1802 werd er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en  en huijsen geheven dan de landeigenaar hebben in den jare 1802  door haren invloed zonder een wettig ontslag  te weeg gebragt dat den Ontvanger ook de belasting op de enz. enz.  omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat zij hun oogmerk om de landen van de belasting bevrijd te krijgen  enz. enz.  Nu mijnheer de Gouveneur worden de Huijseigenaen alleen en niet de landeigenaren  belast enz, enz.  terwijl  ook op brood en  turf  voor de armen en rijken een zware belasting wordt geheven  daar vermogende een huisgezin hebben van 2 tot 3 personen  en de behoeftige dagloners met 7 tot 8 kinderen  en dus veel meer brood enz. enz. wij  verwachten van U en Bidden en Smeken dat u daar een eind aan maakt enz. enz. jaar 1815 (4)

6054

28

11-01-1820

Randen van Ype D.----Ringnalda Hotze Klazes, Bouma Jan Ruurds, Cuperius Okke  D.,  ouderlingen en Veen v. d. Johannes Klases,  Oppedijk Cornelis H.  Randen van Ype D. Diaken  samen de Leden van de Kerkenraad van de hervormde gemeente van IJlst enz. enz. dat de beroepen Predikant Rodenburg R. (Rutgerus) wel genegen souden sijn om de post van Rector van de Latijnsche school te aanvaarden jaar 1829 (2)

6258

 626

13-06-1815

Randen Ype Hij wordt betaald voor levering van Pieken en Stokken uit de post voor onvoorziene uitgaven van de Stad IJlst enz. enz. jaar 1815 (1)

8270

298/16 -30

25-03-1840

Randolff de weduwe, Handgeschreven brief van de Winkelier en Slijterij de weduwe Randolff te Leeuwarden,  jaar 1840

6096

672

22-07-1823  

Randon van Yse D., ---- Kerken, De kerkenraad van IJlst  Onderwerp: de Oude en Onbruikbare Kerk enz. enz.  ondertekend door Rodenburg A., Venema L. C., Randon van Yse D., Veen van der J. F., Vellinga H. A.,  Cuperius A.,  Oppedijk J. W. Dijk van L. G. en Ley v.d.  jaar 1823 (2)

8384

907-16

13-09-1841

Ranelagh (Lord) , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2)

3700

3-B

01-02-1836

Rang Antje Everts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6)

3700

3-C

01-02-1837

Rang Antje Everts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)

3701

3-C

18-02-1839

Rang Antje Everts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (7)

9725

Deel 2

Blz.46

00-00-1883

Rang Dirk naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

Blz.43

00-00-1882

Rang Dirk, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

Blz.56

00-00-1885

Rang Dirk, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)

9725

Deel 2 Blz.61

00-00-1886

Rang Dirk, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)

8280

514-8

19-05-1840

Rang Gooy Durks---- Laag van der Hendrik Keimpes en Rang Gooy Durks Miliciens,  dat de Heer Waterschout van Amsterdam uit welke haven enz. zij met verschillende bodems zijn uitgevaren enz. ondertekend door Heeckeren van (D. W. (Daniel Wigbold) Crommelin Baron van, de Grietman van Ameland enz. jaar 1840 (3)

9725

Deel I 

Blz. 55

00-00-1872

Ranger (Kanqer?) Minne , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

6040

837

17-11-1818

Ranitz de,  Mr. Sebastiaan Matheus Sigismund, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van  F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)

6869

26-02-1825

31-A

Rapp Joseph te Palermo is benoemd tot Nederlandsche Consul aldaar in de plaats van Sanzero Dominicus enz. jaar 1825 (1)

6418

248-b 1e bat 4e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Rapp….? Johannes 483 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6424

609

10-12-1817

Rappé C. A. 29 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Rappe Johannes 552 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Rappé Johannes Antoon 483 Leeuwaden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-C 1e bat

9e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Rappé Johannis * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-DD

6e Compag.

3e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Rappe(rs?) Johannes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

9182

605

05-04-1916

Rappee Hendrikus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6418

255-BB

01-06-1817

Rappée J. Antoon 240 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Ras Adam, 343 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9182

285/22

07-02-1916

Ras Johanes Jacobus Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

6418

255-B

01-06-1817

Ras Roelof H. 517 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6631

1066-17

02-09-1814

Ras T. P. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

6285

1247- 48

18-12-1817

Ras Tjalling Pieters, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6846

7-A

24-06-1824

Ras Willem---- Nond Maria weduwe van, Ras Willem in leven scherprechter, wordt in genoemd Ras. J , scherprechter te Zwolle, betreft vergoedin onkosten voor verblijf en reiskosten aan hem enz. enz. jaar 1824 (3)

6054

9

05-01-1820

Ras Willem van beroep Scherprechter hij is voor 3 maanden met inhouding van zijn bezoldiging enz. enz. jaar 1820 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Ras Willem, 277 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6846

7-A

24-06-1824

Ras. J , scherprechter te Zwolle---- Nond Maria weduwe van, Ras Willem in leven scherprechter, wordt in genoemd Ras. J , scherprechter te Zwolle, betreft vergoeding onkosten voor verblijf en reiskosten aan hem enz. enz. jaar 1824 (3)

8127

286,1211/21

05-12-1838

Raske(s) r A. F. Kapitein op de Vrouw Berendina, jaar 1838

8369

593/23

18-06-1841

Raspoort Josephus Henricus komende van Belgie :  Een lijst met namen van personen welke van de Rooms Cath. Armenvoogdij  te Dronrijp onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)

6401

 

855

12-10-1815

Rasschen  A.? Commies ter secretarie komt voor en  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende dat er in allerijl de navolgende Hoepitalen goederen moeten wordenz.  verzonden en Houten Kribben, Stroozakken, Matrassen, Linnen Lakens en van Harlingen naar Deventer enz. jaar 1815 (10)

6406

179

18-04-1816

Rasschen A.  wordt benoemd als officier te Harlingen staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken  brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (3)

6426

63

09-02-1818

Rasschen A. 1e Commies Ondertekend ter Ordonnantie>>> Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Nauta Eeltje volgens verklaring van de Chirurgijn Popta  niet in staat is om zig op het Stadhuis te Leeuwardebn te melden en van Dongen van Petrus zich te Coevorden bevindende in activen dienst is geen bewijs ingekomen enz. jaar 1818 (1)

6403

32

18-01-1816

Rasschen Albertus---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad Harlingen  en Conradi A. J. ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Rasschen Albertus thans fungerende Auditeur  en Jacobi Jacob  zijn bij de Schtterij benoemd enz. jaar 1816 (1)

7977

140-3

08-02-1837

Rasschen J. P. ---- Koster Oeds Winkelier te Eestrum betreft een Procesverbaal d.d. 25 december 1836 wegens vervoer van 25 ponden geraffineerd zout dat niet voorzien was van een document enz. komt ook in voor Kootstra Marten H., Hayema ….? Rasschen J. P. en Zijlstra G. R. Commiesen van de Rijksbelasting , en de goederen komen uit het pakhuis van Hobbema J.  en bestemd voor Veen van der G. P.  jaar 1837 (14)

7977

148-4

10-02-1837

Rasschen J. te Drogeham wordt vermeld op een staat van ingekomen Declaraties van Brief en Pakket Porten over het 2e half jaar 1836 enz. jaar 1837 (4)

7977

152-4

11-02-1837

Rasschen Jan----  Koster Oeds Sijtzes Winkelier te Oostrum verzoekt eerbiedig aan zijne exellentie, dat door te Drogham geposteerde Rijkscommiesen Rasschen Jan en Zijlstra Gosse Rein bij procesverbaal van 25-12-1836 (in dossier aanwezig) betreffende een bekeuring van de Wet op het Zout en het betreft bij een aanpeil van zeep en bij die gelegenheid een zak met geraffineerd zout  enz. dit verzoek is door hem ondertekend enz. jaar 1837 (9)

6397

694

29-07-1815

Rassonnet Dragonder bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6100

1215-18

29-11-1823

Rasticus Jakob H. te Westhem, hij wordt voorgedragen voor de functie van zetter te Nijland , , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Nijland in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6068

 

175

01-03-1821

Ratelaar Jacob Cornelis van beroep Scheepstimmerknecht  wonende te Gorredijk dat hij zig vrijwillig in den Militaire dienst  heeft geengageert op 19 Juni 1820 en met Honorabele afscheid uit den dienst is ontslagen  en hij verzoekt nu in een door hem handgeschreven  brief met zijn handtekening een ambtelijke post enz. enz. jaar 1821 (6)

6864

26/1-C

no.  186

07-01-1825

Ratelaar Joh’s Cornelis te Wymbritseradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

7999

565-1

08-06-1837

Ratelaar Johannes Cornelis Geb. Gordijk, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 26-5-1836 Overleden te Semarang (Id, wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

3700

37-B

04-02-1836

Ratelaar Trijntje Berends, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven zowel om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van vrijstelling tot opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3701

37-C    

07-02-1839

Ratelaar Trijntje Berends, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid   met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (8)

3700

37-C

04-02-1837

Ratelaar Trijntje Berends, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 44 der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven zowel om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van vrijstelling tot opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

6858

14-A

08-11-1824

Raterman Harmen ,  Veen man te Eesterga, Oosterzee en Echten, Onderwerp; Achterstallige Turfimpost; hij wordt bedreigd met  Executie wegens zijn verschuldigde impost op de turf enz. jaar 1824 (6)

8375

712-8

21-07-1841

Ratsma Klaas---- Ketelaar Klaas Sybes, Timmermansknecht, Ratsma Klaas  Schoenmaker, Blom Meyer Willem Scheepstimmerknecht, Planting G. Ybma Meinte Douwes,  alle wonende te Workum ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij gediend hebben bij het leger en met een blessure zijn teruggekomen en dat zij enz. jaar 1841 (4)

6709

36 deel 1

blz. 7

16-01-1822

Rattink D. te Ammerstol, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 10

16-01-1822

Rattink D. te Ammerstol, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6029

896

17-12-1817

Rau?erde Melle Annes Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Rauwert  arr. Sneek. Jaar 1817 (2)

6414

27

15-01-1817

Raucq Joseph-Léopold A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6383

152, 152-b

15-05-1814

Rauda Gerhardus Klaazen---- Kuiken Jan Beerts en Rauda Gerhardus Klaaze, hij wordt bij de landstorm ingelijfd enz., de schout van Sint Jacobiparochie Wassenaar K. A.. meld dat de eerstgenoemde komt mij voor zulks uit slofheid en gewone onverschilligheid verzuimt te hebben enz. en de laatsgenoemde zoo ik zeeker geloof met volkomen opzet enz. jaar 1814 (2)

6382

197

14-04-1814

Rauen J. A. een attest van deze Chirurgijn  der 2e Klasse bij de Infanterie enz. dat de personen die volgen onbekwaam voor de dienst zijn en wel Heijnsius Arien Pieters, Kraayer Lieben Hendrik,  Baaden Hendrik, Vries de Pier Tjers en Ronner Johannes Riens enz. jaar 1814 (1)

6381

153 en 154

15-03-1814

Rauen J. A.---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat Vries de Pieter Tjeerds van Hindelopen en een brief van de Chirurg Rauen J. A. bij zijn Corps fungerende , remplacant van Adema Johannes Arnoldus in het Canton Bolsward getrokken heeft enz. geheel buiten staat is bij de Armee te kunnen dienen wegens bloedspugen uit de long voorkomende  en daarvoor enz. jaar 1814 (3)

6382

172

17-04-1814

Rauen S. A---- Ronner Johannes Reins, Remplacant voor Veltman Pieter Jacobs van Bolsward onbekwaam is voor de Militaire dienst enz. als bijlage een attest van de Chirurgijn Rauen J. A. Jaar 1814 (2)

6383

49

05-05-1814

Rauen S. A.---- Hijnsius Arien Pieters, Fuslkier bij de 2e Compagnie, de Chirurgijns van het 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie te Campen Tuinhout J. L. en Rauen S. A. ondertekenen een document dat eerstgenoemde niet bekwaam is voor den dienst wegens een Hernia enz.enz. jaar 1814 (1)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Raukema H. A. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 9

27-08-1839

Raukema H. A. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6395

457

13-05-1815

Raukema Henke A. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Raukema Klaas zonder  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

5982

1756

18-12-1813

Raukerma Foeke Derys Schipper en wonende te Gorredijk  hij ondertekend een brief met andere ondertekenden dat zij schippers aangeslagen zijn in de Belastingen op de Patenten dat zij zig hierover zeer bezwaart vinden enz.  omdat zij geen Patenten hebben zoals vele andere Schippers zoals b.v. in  Woudsend en Heeg enz. jaar 1813 (2)

5986

243

02-04-1814

Raunach Johannes---- Cate ten Teunis. Onderwerp; een proces verbaal van Arrest of Beslag op verzoek van Coopmans Heble ontvanger der Belasting, van meubelen en goederen van voornoemd persoon wonende te Workum inzake wanbetaling zijne verschuldigden contributien over 1812 en 1813 door den deurwaarder executant Raunach Johannes gedaan vergezeld van Klapper Jan en Nachtegaal Willem beide dienaar der Policie (ondertekenen ook) van de Stede Workum, deze ten Cate is volgens de wet behoorlijk gewaarschuwd en ook genoemd Hingst van Klaas Gerrits deze ondertekend ook enz. jaar 1814 (5)

6254

140-B-blz. 20

17-01-1815

Raus Hendrik uit een huis op ’t Oost van de Jacobinerkerk,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

8093     

565-6  

13-01-1838

Rautenbach P.A. Geb. Ham, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Jager7-8-1836 Overleden te Salatiga,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6057

242-c

05-04-1820

Rauwerd , aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6056

193

18-03-1820

Rauwerd aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

9465

Deel 2, 53

18-03-1857

Rauwerd Jan Annes te Roordahuizum , Beurt en Veerdienst van Roordahuizum naar  Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).

8361

427-5

24-041841

Rauwerda ….? ---- Hingst ….? en Rauwerda ….?  beide zijn afgetreden Taxateurs  en de Minister van  financiën schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat een tijdelijke maatregel getroffen moet worden enz. jaar 1841 (4)

8211

988-3, 13

Bladzijde 2

26-09-1839

Rauwerda A. te Dongjum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8220 

1137/15

06-11-1839

Rauwerda Anne A. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8383

894-5

09-09-1841

Rauwerda Anne komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6830

18-A blz. 44

21-01-1824

Rauwerda Auke te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Rauwerda Eeltje Sakes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Rauwerda Hendrik Wopkes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

9465

Deel 2, 52

10-03-1857

Rauwerda Jan Annes te Roordahuizum, Beurt en Veerdienst van Roordahuizum naar  Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1862 (8).

8257

69/16, 1

20-01-1840

Rauwerda K.  te Roodkerk van beroep Meter en Taxateur van de Turf het betreft een overstorting ten behoeve van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds enz. jaar 1840  (4)

8320

263,1133

02-02-1840

Rauwerda Klaas Aukes Roodkerk Veldwachter te Roodkerk,  jaar 1840

8260

102/25, 263

30-01-1840

Rauwerda Klaas Aukes Veldwachter te Roodkerk,  jaar 1840

8179

366-20

08-04-1839

Rauwerda Lamkje Dirks---- Geest van der Dirk Johannes  * 12-04-1820 Joure z.v. Geest van der Johannes en   Rauwerda Lamkje Dirks Beroep Colonist wonende Veenhuizen,  z.v. Jans Minze en Pleunenberg Berber Kerstes , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17)

6005

933

27-11-1815

Rauwerda Melle Anne te Rauwert Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

6006

954-3 en 4

06-12-1815

Rauwerda Melle Annes Geregtsdienaar te Rauwerd staat vermeld in een document Dienst der Justitie  in het Arr. Sneek een opgave voor hun Tractement wegens de maand November 1815 met vermelding van de bedrag wat hij ontvangt enz. jaar 1815 (4)

6839

5-A blz. 5

08-04-1824

Rauwerda Melle Annes opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

6864

14-A

11-01-1825

Rauwerda Melle Annes te Rauwerd, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6018

34

14-01-1817

Rauwerda Melle Annes te Rauwert, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

6855

5-A

08-10-1824

Rauwerda Melle Annes, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

9181

1738

01-10-1915

Rauwerderhem het gemeentebestuur vraagt vergunning voor het plaatsen van 2 palen met borden voor aangeven max. snelheid voor motorrijtuigen  met een tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (7)

8386

951/7

25-09-1841

Rauwerderhem---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

8380

833-2

24-08-1841

Rauwerderhem----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

9189

1388

21-11-1919

Rauwerderhem---- Woningstichting “ Rauwerderhem”   vergunning tot een uitweg bij arbeiderswoningen Irnsum en Deersum,  het verzoek is geschreven door Vis. P.A. met zijn handtekening, Predikant Voorzitter en Secretaris te Irnsum enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar 1919 (18)

6097

740

11-08-1823  

Rauwerderhem wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)

9191

1201

24-09-1920

Rauwert---- betreft vergunningen voor  het bestuur waterschap de Sneeker Oudvaart, onderwerp een duiker onder de rijksstraatweg Leeuwarden Heerenveen bij Irnsum , ook drie  getekende kaarten met de situatie,   en een getekende ingekleurde kaart van een stukje Irnsum   jaar 1920 (31)

6242

94

20-01-1814

Rave Carel Jans, ---- Falkema Doeke Dirks, (tekent met Valkema) Huisman onder het dorp Rauwert en Wijtsma Jacob Lolkes Huisman onder het dorp Sijbrandaburen zij zijn aangesteld om taxaties te doen over de huurwaarde van 3 kamers en een stalling in Rauwert en de kamer  bij Douma Wytse in eygendom met de meubelen behalve het bed enz. op een huurwaarde van enz.  en van een Haverzolder enz. enz. en bij Rave Carel Jans voor een stalling van 7 paarden taxeren wij op  enz. enz.  jaar 1814 (5)

9180

1054

05-06-1915

Raven Cornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8386

949/6-1

25-09-1841

Raven K. S. te Surhuisterveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

6870

09-03-1825

43-C

Raven Sjoerd Willems , Milicien in den jare 1815 zonder loting bij den afdeling ingelijfd uit de gemeente Oosterzee enz. jaar 1825 ()

6633

1436

08-11-1814

Raven T. en Hoekstra W. F?. of T. Diaconen  der Hervormde gemeente van den Dorpe Augustinusga in die qlt. schrijven een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zich bij hen heeft vervoegd eene Klaazes Alle met seszelfs vrouw Hendriks Antje en kinderen bij ons wonende en klagende dat in grote armoede waren en bij onderzoek ook alsoo is bevonden wat wij vooralsnog hebben geweigerd enz.  en hebben de toenmalige Baljuw Sminia van J. gevraagd enz. ook aanwezig een Rekening voor de Dijaconen van Augustinusga waarop vermeld:  weegens allimentatie enz. en het vervoeren van Alle Clazes door Joukes Geerten betaald aan Rinsma ?. E. Meesterbakker voor Roggebrooed enz. jaar 1814 (6)

8211

988-3, 1

Bladzijde 2 26-09-1839

Raven T. te Augustinusga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6627

602

30-04-1814

Raven Tjeerd Diaken van Augustijnsga hij wordt vermeld als een der ondertekenaars van een document betreffende de circulaire van den Commissaris Generaal van Binnenlandche zaken uit Den Haag d.d. 20-01-1814 en haasten zij zig te antwoorden welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om het nog ontbrekende aan de Tractements betaling van onzen Predikant over de jaren 1811-1812-1813 tot de somma van twaalhonderd achtien guldens en veertien cents enz. jaar 1814 (3)

6298

 

164-164a

182, 197

10-02-1821

 

Raveschoot de Piers----  Eisinga E. te Franeker , Onderwerp een medaillon wegens een tentoonstelling in Gent enz. ook genoemd Loon van T. N. te Irnsum, Raveschoot de Piers te Gent welke als voorzitter  bij de Stedelijke Commissie voor de Tentoonstelling enz. enz. en door de tussenkomst van de Scheepsmakelaar Spillebaut de Berlaere ….? Zijn aan boord gebracht van het schip de Vrouw  Christina  met Kapitein Reinhert ….?   vertrokken 20e september en te Amsterdam aangekomen tusschen de 26e September en 6 Oktober  met de vragt  voor de heeren Gallenkanp ….? en Jacobs …?   Loon van T. N.  een document met een kleine bijlage waarop de tekening van het medaillon rond met and in het midden T. N. van Loon te Irnzum  Gent 1820 .jaar 1821  (7)

8093

565/6

11-07-1838

Ravesteijn Nicolaas Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Flankeur 2-8-1836 Overleden te Semarang,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

5995

37

14-01-1815

Ravestein, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

8088

465/22, 254

11-05-1838

Ray  George Engeland Schipper op de Morcourf, jaar 1838

6284

1099 blz. 5

31-10-1817

Re?temuhle Durk Harms, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

8129

286               

1255/13

17-12-1838   

Reach  A. Kapitein op de Mary & Rose, jaar 1838

8163

105/11, 286

29-01-1839

Reach Alex Engeland Kapitein op de Mary Rose,  jaar 1839

8120

286

1072/23

29-10-1838

Reach Aley Kapitein op de Mary & Rose, jaar 1838

6675

199

07-05-1818

Réal ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

6037

628

25-08-1818

Rechtbank  ---- Sneek--- een lijst van benodigd mobilair voor het locaal der rechtbank van eerste aanleg te Sneek gewaardeerd als volgt:    een lijst met allerlei zaken die in de rechtbank zijn getekend door Herbell J. F. M. President van de Rechtbank aldaar , Jaar 1818 (6)

6044

170

20-03-1819

Rechtbank---- Leeuwarden Rechtbank aldaar, begrooting en kosten met  een lijst van aan te kopen meubilair voor den rechtbank in eerste aanleg aldaar jaar 1819 (4)

6039

772

16-10-1818

Rechtbank---- Sneek Lijst van benodigdheden Mobilair (zoals Inktkokers, kachels, lessenaren meubelen enz. ) voor de Rechtbank te Sneek enz. enz. jaar 1818 (6)

6070

410 en 411

21-05-1821

Rechtbank te Leeuwarden een document betreffende  het z.g.n.  Landshuis te Leeuwarden  en een begroting van kosten  omtrent de noodzakelijke reparatieen  aan het  gebouw van de Rechtbank enz. enz. jaar 1821 (28)

6044

155

09-03-1819

Rechtbank te Sneek een lijst van aan te kopen meubilair voor den rechtbank in eerste aanleg aldaar jaar 1819 (4)

8376

 

736/11

28-07-1841

Rechteren van J. H. President der Rijn en IJsselstoomboot mij. Onderwerp de Stoomboot Admiraal Kingsbergen jaar 1841 (1)

6868

16-02-1825

14-A

Reclusie en Tuchtiging---- Gevangenissen: Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden Staten van het Mouvement der Kleeding en Liggingsstukken benevens eene opgave der bevolking enz. jaar 1825 (19)

6869

28-02-1825

8-A

Redder Jan Pieters---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het eiland Ameland komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat door de Strandvonder van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder vermeld als getuigen en ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te Ballum woonagtig verder aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de Dirk Pieters, Boer de Abram J. en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D., Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar 1825 (7)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Reddingius C. L. te Engelum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8356

324-18, 3

03-04-1841

Reddingius Rutger Adolf Benthem Katonregter van het Kantoor Sneek hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5)

8197

687-17_3

06-07-1839

Reddingius Rutger Adolf Benthem vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

8375

708-5_25b

20-07-1841

Reddingius te Engelum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 12

22-05-1840

Reddingius te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Reddingius te Stiens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Reddingius W. G. te Eppenhuizen Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6389

4

28-10-1814

Reder S., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Reder Stepahnus, 276 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8280

517-11, 48

19-05-1840

Rederis G. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8195

661/16, 254

28-06-1839

Redman W. Amsterdam/Friesl. Schip de Return,  jaar 1839

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Redmers Jouw staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6627

584, 1-2, 17

30-04-1814

Redses Johannes gecollecteerd bij de begrafenis van hem, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Ree de D. M. te Langweer wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8199

729/5, 290

Bladz. 26-v

17-07-1839

Ree de S. M. te Sint Nicolaasga is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 30

17-07-1839

Ree de S. M. te Sint Nicolaasga is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6380

13 nr. 42

29-01-1814

Ree de Sake Meinders te Langweer, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Noyon ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

9185

1612

05-12-1917

Ree de Sikke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6628

785

09-05-1814

Ree Reyn W.---- Cornelis Ieme, Eeltjes Hendrik, Jongeboer Cornelis J. Ouderlingen te Terschelling en Hendrik T. , Ree Reyn W. beide Diaken van Terschelling en Jonge Anne Cornelis Kerkmeester te Terschelling en Eschauzier P. (Pierre) Schout van Terschelling ondertekenen een brief aan de Commissaris in het Arr. Leeuwarden het betreft achterstallig tractement van Camme van Johannes O.   jaar 1814 (7)

3578

34

22-02-1841

Ree Tjebbe Schipper---- Blom Heertje, Ree Tjebbe,  Stobbe Leendert,  Weever Kornelis Schippers  varende van Terschelling op Harlingen, Onderwerp: Z. M. Kanonneerboten  liggende te Terschelling zig niet kunnen beklagen enz. jaar 1841 (1)

6680

418 blz. 3

07-10-1818

Ree van B. H. te Oostzaandam, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

8298

873/5, 56

02-09-1840

Ree van Dirk Johannes Amsterdam Zeeman,  jaar 1840

8298

873/5

02-09-1840

Ree van Dirk Johannes,  Handgeschreven brief met handtekening van Dirk Johannes van Ree met een adres ten huize van J. H. de Vries Kapelsteeg bij de Voorburgwal no. 13 Amsterdam,  jaar 1840

6868

16-02-1825

13-A

Reechard J. H. Onderwerp: document vermeldende 2 ordonanties betreffende tractement jaar 1825 (1)

9185

1546

19-11-1917

Reed---- Hanewald  J. J. te Bergum  gevolmachtigde van de gecommiteerden van “ Het Groot Miedland”  Kadastraal te Oostermeer een vergunning gekregen om een losse brug over de Reed in het Suameer te doen verangen door een vaste brug van 4.50 meter doorvaart enz. enz. jaar 1917 (7)

9187

735

07-06-1918

Reede Gerrit Bartholomeus Adriaan, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6021

235

14-04-1817

Reede van ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3)

6095

554

26-06-1823 

Reede van Oudshoorn Baron---- Leullier Jean Pierre te Workum, geboren 22-07-1788 in de gemeente Rotonval , Kanton Blangij, arondisement Neufchatel departement Seine  in Frankrijk . Onderwerp: een brief van Naturalisatie  is bij besluit van 16-08-1823 van de hand gewezen wordt verder genoemd de Baron Reede van Oudshoorn enz. enz. jaar 1823 (4)

9181

1413

06-08-1915

Reeder Ale,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

5664

274-a, 38

28-02-1918

Reeder J. C. Nes Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

6067

 

137

15-02-1821

Reeder Willem  is gehouden een naloting voor de Militie 3e divisie  no. 44 overeenkomstig art. 13 der wet 27 April 1820 te Dokkum jaar 1821 (1)

3585

 77

07-03-1835

Reederij Prins Frederik, onderwerp: een rekwest van het bestuur van genoemde reederij tussen Amsterdam en Harlingen voor 5 jaren  jaarlijks een geldelijke toelage van zesduizend guldens enz. jaar 1835 (5)

8223

1207/11+12

26-11-1839

Reeding, Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en Accijnsen te Gorredijk,  Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma, Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke,  jaar 1839.

6069

279-A

09-04-1821

Reedsma Johs. H. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

6090

59

20-01-1823

Reeehan J. H. Heelmeester en Chirurgijn, zijn 2 ordonnantie’ s zijn ontvangen enz. jaar 1823 (1)

6424

589

25-11-1817

Reefkes M. G. ---- Rooij van Laurens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft eerbiedig te kennen wonende ’s Gravenhage te geboren in de jare 1771 te Bladel regio ’s Hertogenbosch  dat hij Dragonder van den jare 1794 tot 1805 zijnde 11 jaren dat hij gehuwd is in 1802 dat zijn vrouw overleden is in 1816 en hij weduwnaar met 3 kinderen is enz. hij kan niet schrijven en ondertekend met een X met als getuigen dat hij dat handmerk heeft gezet Meer v.d. J. en Reefkes M. G.  enz. jaar 1817 (2)

6418

255-B

01-06-1817

Reegeling Jacob Dirks 258 St. Johannesga is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9181

1645

03-09-1915

Reehoorn  Jentje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

5995

37

14-01-1815

Reek, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6046

 368

28-05-1819

Reeker Grietje Aukes weduwe van Menseu Folkert H. een verzoek aan de Koning, zij schrijft ik ben een nooddruftige weduwe van 71 jaar, dat mijn man mij door den dood is ontrukt enz. enz zij verzoekt om ondersteuning jaar 1819 (2)

8270

298/16 -18

25-03-1840

Reekers A, Handgeschreven brief van de Grof/Hoefsmid en Slotenmaker A. Reekers te Leeuwarden,  jaar 1840

 

8199

729/5, 290

Bladz. 30

17-07-1839

Reekers G. J. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Reekers Hendrik Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Reekers Hendrik is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  296

6284

1099 blz. 4 

31-10-1817

Reekers Hendrik Jans, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6631

1114

12e blz. van kolommen

15-09-1814

Reekes Pieter wegens leverantie van verschotten onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

6848

20-A

16-07-1824

Reel G. Slachter te Leeuwarden ---- Zijlstra H. G. Slachter te Leeuwardenen Reel G. Slachter te Leeuwarden, een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het vervoer van Vlees zonder enz. jaar 1824 (3)

8211

988-3, 37 Bladzijde 1

26-09-1839

Reel H. de weduwe is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5711

3

28-08-1902

Reeling Brouwer ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (32)

5662

101

01-04-1881

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

29

01-04-1885

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885

5662

36

01-01-1885

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend,  01-01-1885

5662

40

01-04-1881

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

44

00-00-1882

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

48= Minuut

28-04-1887

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887

5662

49

22-04-1886

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

5663

66 =Minuut

18-04-1889

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889

5663

2932=Min

19-04-1888

Reeling Brouwer D. N. te Leeuwarden met het Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888

3622

A-10, 2

blz. 6

regist.9170

15-03-1873

Reeling Coenraad, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 6

24-03-1868

Reeling Coenraad, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 6

regist.9168

22-02-1873

Reeling Coenraad, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

6416

150

10-04-1817

Reeling Joseph * 27-07-1786 Volkernst wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand februari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3)

6424

641E

21-12-1817

Reeling Nicolaas---- Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Reeling Nicolaas te Oostermeer betreft de aflegging van den eed en een brief dooer hem ondertekend dat hij wegens zijnn vrouw en drie kleine kinderen enz. jaar 1817 (2)

6402

 

922-1+5

09-12-1815

Reeling Nicolaas staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Reeling Nicolaas staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

8199

729/5, 290

Bladz. 13-v

17-07-1839

Reeling Nicolaas te Oostermeer wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6870

17-03-1825

20-D blz. 13, 14, 15

Reeling R. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (19) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4

17-07-1839

Reeling R. te Oostermeer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

5666

9

00-00-1888

Reeling R., ---- Wijbenga D. B. Azn.  de Stoomboot-Onderneming Oostermeer-Opeinde te Oostermeer enz. deelt mede in een handgeschreven brief met zijn Handtekening en de handtekeningen van het Bestuur Reeling R., Veer v.d. A. S., Veenland W.J?. en Boersma S. P. dat de dienst op Groningen zal worden gestaakt enz. jaar 1888 (4)

6422

496 depot no. 1

14-10-1817

Reemst G. staat in een door de door de Luiten7ant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen gedateerd aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij met de Fuselier Veenstra G. te doen toekomen negen verlofpassen bestemd voor o.a. eerstgenoemde enz. jaar 1817 (2)

6424

609

10-12-1817

Reemst Gerrit 142  is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie no. 1  wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6060

480

06-07-1820

Reen  Ype Sybes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6622

2073

13-12-1813

Reen (Y. Y.) Ynze Ypes Predikant van de Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen alsmede Hulshof Jan Reinders Municipalen Raad betreft een brief van Reen Ynze Ypes die hij schrijft en ondertekend aan Bonhomme te Surhuisterveen met de aantekening (wees zo goed dat van deezen brief niets uitlekt ook dat uwe meid Baaije daar niets van komt te weten, anders is het aanstonds op het bekend)beknopte inhoud brief: dat de bedreigingen en verwijtingen  die men doet zijn onbeschrijvelijk want men heeft het op de leden van onze gemeente voorzien en dat men een optogt wil organiseren waar het alleen te doen is om te plunderen enz. jaar 1813 (8)

6029

892

17-12-1817

Reen (Y. Y.) Ynze Ypes----Visser D. G. Predikant te Gorredijk (er wordt ook zijn vroegere leeraar Tjeenstra D. S. ( Duire Sakes) te Akkrum en Reen (Y. Y.) Ynze Ypes leeraar te Surhuisterveen ) hij verzoekt ook tot deze enz. enz.  tevens een verklaring van de kerkraad der doopsgezinden  van Gorredijk  en Lippenhuizen  met daaronder de handtekeningen van Waage v.d. L. O.   F. Jans van den ??orf?,  Freerkstra Fooke S, Veen v.d. D. S. jaar 1817 (3)

8224

1220-2, 1

30-11-1839

Reen Gerrit Jan  het betreft en document  wegens zijn onderstand in de Gemeente Sneek maar dat de Gemeente Wijmbritseradeel enz. jaar 1839 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Reen H. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6060

480

06-07-1820

Reen J. G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Reen Jan G. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6261

900-2

04-09-1815

Reen Jan Geerts, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6022

306

09-05-1817

Reen Jan Jurris------ Andela Keimpe Jans  Schipper van beroep en Reen Jan Jurris Schipper van beroep, tevens Visscher Barend & zoon, Binkes C.  secretaris van Wonseradeel., Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. enz. jaar 1817 (23)

6022

306

09-05-1817

Reen Jan Jurris---- Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de bediende van Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum  in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens  allen arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)

8210

966/7 en 881/14, 12

27-08-1839

Reen K. S. te Deersum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14, 9>>

27-08-1839

Reen P. S. te Hennaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8361

434/6 sectie B, E, F.

04-05-1841

Reen Sijbe Klazes te Sijbrandaburen staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)

9725

Deel 2

Blz.52

00-00-1884

Reen Sybe,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)

8210

966/7 en 881/14, 7

27-08-1839

Reen T. J. te Rien staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8060

1218/10

177/10638

05-12-1837

Reen van B. H. Heerenveen, jaar 1837

8375

708-5_7

20-07-1841

Reen van H. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8003

621/8, 204

23-06-1837

Reen van R. H. Heerenveen Schipper, jaar 1837

8043

351, 3203

11-04-1837

Reen van R. H. Heerenveen Schipper, jaar 1837

8173

263/9,177

09-03-1839

Reen van Roel Hendriks Heerenveen Schipper,  jaar 1839

6830

18-A blz. 27

21-01-1824

Reen van Siemen te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis  Arrest

26-03-1824

Reen van Trijntje H., 207 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Reen van Trijntje H., 49 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Reen van Trijntje H.,306 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineel

26-03-1824

Reen van Trijntje, 260 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6082

453

03-05-1822

Reen Ype S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Reen Ype Sybes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-24        25-05-1821

Reen Ype Sybes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8285

615-2, 6-2 19-06-1840

Reenders J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)

6087

948-1

11-10-1827

Reenders Roelof staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6865

1-C no. 20

24-01-1825

Reenema Jacob Ymes plaatsvervanger voor Wal de Johannes Harms, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6070

424-24        25-05-1821

Reeneman L. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Reeneman, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8380

833-2

24-08-1841

Harlingen

Reenen v. te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de  Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 7

19-06-1840

Reenen v.an H. te Bolsward wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Reenen van A. nr. 205 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

5983

81

31-01-1814

Reenink J.---- Dirks N. J. Aanbesteding voor het leveren van groene en grouwe erwten tevens gepelde gerst aan het huis van Arrest te Leeuwarden  zijn borg is Reenink J.   met hun beider handtekeningen, enz. enz.  jaar 1814 (4)

3600

2

03-02-1873

Reenink J. Dz. Leeuwarden, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Reenink J. Dz. Leeuwarden, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

9465

deel 3, 9

14-05-1859

Reenkink Jan te Franeker, Trekschuiten en Barges van Franeker naar Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) (Concessie sinds 1824)  

8096

 

624/2

31-01-1838

Reenstra Sibrands Geb. Heerenveen, laatst gewoond hebbende te Wolvega. Fuselier  6-12-1836 Overleden te Makassar , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

7999

565-1

08-06-1837

Reepmaker Gijsbertus Philippus Geb. Bezoijen, laatst gewoond hebbende te Bezoijen. Fourier 10-5-1836 Overleden te Weltevreden (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

8161

79-4

22-01-1839

Reering J. B., Runsdorf is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6709

36 deel 1

blz. 5

16-01-1822

Reerink G. J. te Lochem wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Reerink G. J. te Lochem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6871

21-03-1825

11-A

Reerink J. ---- Lettinga Pier Durks van beroep Huisman te Lekkum, een brief van Jhr. R. H. Burmania Baron Rengers waarin o.a. dat de taxatie van de goederen van eerstgenoemde voor zijn borgtogt enz. tevens aanwezig de staat waarin alle bezittingen, goederen en opbrengsten aan huur van Lettinga Pier Durks waarin ook genoemd de huurder van landen Jellema Johan Sjerps, Zwart Hans Ypes, Reerink J., Ruitens R., Boer de Meindert Bokma en Westra Cornelis Joh’s met vermelding wat zij huren enz.  jaar 1825 (11)

6060

515

22-07-1820

Reerink J. ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.  , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. en  Kool en Wortelen Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en Turf Eizes Pieter zijn borg is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9)

5988

512

28-06-1814

Reerink J.---- Dirks N. J.  Aanbesteding voor Gepelde gerst 8940lb, grauwe erwten  840 lb, Groene erwten 940 lb, Terpbonen 1000 lb, Boekweiten meel 400lb dito doppen 300lopen voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding van de prijs waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Reerink J. Jaar1814 (4)

8383

894-5

09-09-1841

Reerink Jan komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

5986

238

01-04-1814

Reerink Jan staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat enz. met vermelding van welk product en de prijs jaar 1814 (5)

6053

966

28-12-1819

Reerink Jan, ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.  vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met Jaar 18191 (4)

6036

477

07-07-1818

Reerink Jan.---- hij is  Borg.  Onderwerp: de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract,  jaar 1818 (4)

9134

1566

23-11-1883

Rees de J. H?.,  ---- Agricola J. K. Te Sint Nicolaasga en anderen: een handgeschreven brief met zijn en de navolgende personen hun handtekening.  Rees de Ybe, Rees de J. H?., Bles K. B. Postma Eelke E., Postma Siemen E.,   Werkman J. H. en   Boing G. J.,  Onderwerp: een klacht over de waterleiding jaar 1883 (3)

9134

1566

23-11-1883

Rees de Ybe,  ---- Agricola J. K. Te Sint Nicolaasga en anderen: een handgeschreven brief met zijn en de navolgende personen hun handtekening.  Rees de Ybe, Rees de J. H?., Bles K. B. Postma Eelke E., Postma Siemen E.,   Werkman J. H. en   Boing G. J.,  Onderwerp: een klacht over de waterleiding jaar 1883 (3)

8201

785/9, 2

07-05-1839

Rees J. O. Kapitein met het schip de Plato van Rotterdam naar New York staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6418

248-C 1e bat

6e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Rees v.d. D. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6709

36 deel 2  blz. 5

16-01-1822

Rees van B. te Leyden , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 5

06-02-1824

Rees van B. te Leyden lid van de commissie der Protestante Kerken in Neerlands Oost en West Indien, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

5984

125+c-1, 3

16-02-1814

Rees van C. De erven , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1812 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

6243

191-3

06-03-1814

Rees van H. Y. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Rees van H. Y. nr. 86 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6383

93   

23-04-1814

Rees van Hans IJ. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9187

908

06-07-1918

Rees van Hendrik Almelo Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918  (1)

6025

555

20-08-1817

Rees van Wouter (ook van Rijs) ---- Adroen Arne AndersenWoont Nötteröe Kapitein op het Driemast Pinkschip de Twee Gezusters vergaan op de reis van Dramme naar het Nieuw Diep beladen met houtwaren enn vergaan het Bornrif Ameland ( gezonken  1816) verder, voor ons Notaris Ypma Biense enz. met als getuige Laag van der Drevis Keimpes (ook Drewis) van beroep Zeekapitein en Nagtegaal Jan Barends verder genoemd Foekema (Fockema?) E. en in tegenwoordigheid van Wijgers Jan (ook Wiegers) Landbouwer en Rijs van Wouter (ook van Rees)  geëmployeerde bij de waterstaat  jaar 1817 (6)

6024

484

25-07-1817

Rees van Wouter---- Ypma Biense Openbaar Notaris te Holwerd met nagemelde getuigen, Laag van der Drevis Keimpes van beroep Zeekapitein wonende te Hollum op Ameland welke heeft vertoond een procuratie aan hem en Nagtegaal Jan B. tezamen afgegeven door Adroen Anne Andersen Kapitein van het verongelukte Driemast Pinkschip de twee gezusters enz. enz. en geregistreerd te Dockum door Fockema E. verklaren in tegenwoordigheid van de getuigen Wijgers Jan van beroep Landbouwer en Rijs van Wouter Geëmployeerde bij de Waterstaat beide wonende te Hollum op Ameland enz. getekend door Laag van der Drevis K, Wiegers P., Rees van Wouter en Ypma B. aldus gepasseerd in presentatie van de Grietman Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van,, enz.jaar 1817 (5)

6041

891

14-12-1818

Reessen J. F. in leven gehuwd met Roelofs H. Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Haarlem de heer Schmidt J. H.   jaar 1818 (3)

8214

1028/12

08-10-1839

Reestra Floris  86 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

8199

725-1_2

17-07-1839

Reever Stephanus----Veen van H. wonende te Alkmaar Schipper van beroep  het betreft een bekeuring te Leeuwarden op de Graswal gegeven door de Commiesen van de Belastingen Horst ter Marcellus  en Reever Stephanus voor invoer van Wijn enz. jaar 1839 (4)

5986

238

01-04-1814

Reevink J. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat  enz.  jaar 1814 (5)

8162

93/18, 40

26-01-1839

Regelement Voor de Beurtschippers Franeker op Amsterdam,  jaar 1839

9180

264

06-02-1915

Regeling Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8257

69/20, 2

nummer 95

20-01-1840

Regeling Jacob Durks te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

8257

69/20, 2

nr. 121

20-01-1840

Regeling Kornelis Durks te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

6424

584

02-12-1817

Regeling S. D. 21 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Regenbogen (Dominee) te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

6094

396

12-05-1823 

Regenbogen Hendricus---- Regenbogen Reinier te Makkum  Medisch Doctor , Onderwerp: zijn request in een handgeschreven brief met zijn handtekening,  van hem ook als voogd over zijn 2 minderjarige  broers met name Hendricus en Philippus verzoekt om het voortdurend genot van  van het pensioen van fl. 500.= van zijn overleden moeder Ede Sibille als wed. van een voormalig Leydsch Hoogleeraar  Professor Regenbogen Johannes Hendricus enz. enz. 1823 (3)

6094

396

12-05-1823 

Regenbogen Johannes Hendricus ----Regenbogen Reinier te Makkum  Medisch Doctor , Onderwerp: zijn request in een handgeschreven brief met zijn handtekening,  van hem ook als voogd over zijn 2 minderjarige  broers met name Hendricus en Philippus verzoekt om het voortdurend genot van  van het pensioen van fl. 500.= van zijn overleden moeder Ede Sibille als wed. van een voormalig Leydsch Hoogleeraar  Professor Regenbogen Johannes Hendricus enz. enz. 1823 (3)

6095

472

06-06-1823 

Regenbogen Johannes Henrikus---- Regenbogen R. te Mackum het betreft zijn verzoek waarbij hij als voogd over twee minderjarige broederen het voortdurende enz. verzoekt hij een pensioen van f. 500.= hetwelk zijne moeder als weduwe van de voormalig Leijdsch Hoogleeraar uit ‘r ijks kas enz. is besloten dat Ede Sibille weduwe van Regenbogen Johannes Henrikus heeft nagelaten 4  vier kinderen alle zonen waarvan de oudste het beroep van Medicine Doctor te Makkum uitoefend de 2e zoon zonder beroep en de derde is geboren 2 augustus 1808 en de vierde 8 februari 1811 enz. jaar 1823 (2)

8379

789-4

12-08-1841

Regenbogen Med. Doctor uit de Vlekke makkum en uiteindelijk ook van den heer IJpes Heelmeester in de Vlekke Makkum nader berigt omtrent de ziekte de natuurlijke kinderpokken verder wordt er van diverse plaatsen een overzicht gegeven hoeveel personen er de ziekte hebben enz. ook de heelmeester Kijlstra te Dragten wordt vermeld enz. jaar 1841 (8)

6094

396

12-05-1823 

Regenbogen Philippus---- Regenbogen Reinier te Makkum  Medisch Doctor , Onderwerp: zijn request in een handgeschreven brief met zijn handtekening,  van hem ook als voogd over zijn 2 minderjarige  broers met name Hendricus en Philippus verzoekt om het voortdurend genot van  van het pensioen van fl. 500.= van zijn overleden moeder Ede Sibille als wed. van een voormalig Leydsch Hoogleeraar  Professor Regenbogen Johannes Hendricus enz. enz. 1823 (3)

6095

472

06-06-1823 

Regenbogen R. te Mackum het betreft zijn verzoek waarbij hij als voogd over twee minderjarige broederen het voortdurende enz. verzoekt hij een pensioen van f. 500.= hetwelk zijne moeder als weduwe van de voormalig Leijdsch Hoogleeraar uit ‘r ijks kas enz. is besloten dat Ede Sibille weduwe van Regenbogen Johannes Henrikus heeft nagelaten 4  vier kinderen alle zonen waarvan de oudste het beroep van Medicine Doctor te Makkum uitoefend de 2e zoon zonder beroep en de derde is geboren 2 augustus 1808 en de vierde 8 februari 1811 enz. jaar 1823 (2)

6094

396

12-05-1823 

Regenbogen Reinier te Makkum  Medisch Doctor , Onderwerp: zijn request in een handgeschreven brief met zijn handtekening,  van hem ook als voogd over zijn 2 minderjarige  broers met name Hendricus en Philippus verzoekt om het voortdurend genot van  van het pensioen van fl. 500.= van zijn overleden moeder Ede Sibille als wed. van een voormalig Leydsch Hoogleeraar  Professor Regenbogen Johannes Hendricus enz. enz. 1823 (3)

9180

904

17-05-1915

Regenten der stichting op Toutenburg gevestigd te Rijperkerk zij verzoeken te mogen leggen een duiker onder de rijksweg met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening (Blauwdruk) van de situatie  enz. jaar 1915 (9)

6041

912 en 913

23-12-1818

Regenten het College (gevangenis Leeuwarden) ---- Gevangenissen van Leeuwarden: aanbesteding van levering en een  Lijst met voedsel: berekening van de kosten van 1818 en de voorlopige raming 1819 , ook staan er de bereidingswijze’ s  op  . jaar 1818 (15)

5997

286

27-03-1815

Regiment Cavallarie Oranje Vriesland---- Stocker Christiaan oud Domesticq van wijlen zijne hoogheid Waldek van Rinu Louis, Commandant Regiment Cavallarie Oranje Vriesland hij is aangesteld in 1792 enz. enz. jaar 1815 (4)

6098

889, 1-43

14-09-1823  

Registers van aangegeven Lijken---- Overlijdensregisters van 1806-1811, verklaringen van alle  gemeente’ s van Friesland waar deze zig bevinden enz. enz. jaar 1823 (2) alles (44)

6098

889, 1-43

14-09-1823  

Registers van overlijden---- Overlijdensregisters van 1806-1811, verklaringen van alle  gemeente’ s van Friesland waar deze zig bevinden enz. enz. jaar 1823 (2) alles (44)

3580

3

06-01-1845

Reglement en Tarief  tevens aanleg plaatsen van de Veerschippers tusschen de steden Workum en Harlingen enz. jaar 1845 (14)

3580

25, 26

29-07-1846

Reglement en Tarief  tevens aanleg plaatsen van de Veerschippers tusschen de stad Kampen  en Lemmer enz. jaar 1845 (22)

3580

51, 52

05-12-1845

Reglement en Vrachtlijst voor het Beurtveer tusschen Sneek en Amsterdam enz. jaar 1845 (16)

6387

60

25-08-1814

Reglement op vervoer van buskruit, oorlogsbehoeften en brandsoffen enz. jaar 1814 (12)

3572

1

31-01-1810

Reglement voor de Trekschippers varende van Bolsward op Leeuwarden ac Vice Versa met een lijst van pasagiers en vragt gelden enz.gedrukt te Workum bij de Boekdrukker Annema F. A.  jaar 1816 (18)

6384

160

06-06-1814

Reglement: Landstorm: Provisioneel Reglement van Dicipline voor de Landstorm in de provintie Vriesland enz jaar 1814 (5)

6384

159

18-04-1814

Reglement: Schuttterijen: Een Reglement voor de Schutterijen in de steden van het departement Vriesland enz. jaar 114 (38)

3581

00-00-1848

 

Reglementen en  Tarieven Veer en  Beurtschepen van bijna alle bertveren in Vriesland en naar steden buiten de provincie, Door het hele dossier heen, jaar 1848 tot en met 1857

3582

00-00-1858

 

Reglementen, Verordeningen, Tarieflijsten enz. enz.  van bijna alle beurtveren in Friesland en naar andere plaatsen buiten de provincie,  door het gehele dossier 1858 tot en met 1879

6247

609-A

14-07 -1814

Regnard , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. , jaar 1814 (2)

8364

498/10, 6

21-05-1841

Regneri Alle de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward  die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6631

1125

14-09-1814

Regneri Alle Regnerus---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6623

42

07-08-1813

Regneris Oebele Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6034

398

30-05-1818

Regnerus  R. L. te  Marrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6639

495 + 498
23-05-1815

Regnerus Alle---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9)

6623

42

07-08-1813

Regnerus Doetje Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8280

517-11, 30

19-05-1840

Regnerus Joh. D. wordt vermeld als Belastingschuldige  op een document genaamd:  De Ontvanger van Marum heeft den Eer den Heer Controleur te Dronrijp enz.  dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840 bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6047

379

03-06-1819

Regnerus R. L.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Regnerus R. L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6424

609

10-12-1817

Regnerus T. D. 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6833

27-A, 4

06-02-1824

Regnery P. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8309

1098-3

05-11-1890

Regnier Pierre---- Visser Simon Wiegers  Zeilmaker en Landbouwer te Lemmer een compleet dossier onderwerp: er is ten laste van hem opgemaakt procesverbaal wegens overtredeing van de wet op het personeel,  dat de persoon van Vries de Willem Zeilmakersknecht van bekeurde en dat hij tevens de paarden poetst voor rijtuig op riemen enz. aanwezig een brief van de Rijksadvocaat waarin o.a. vermeld wordt de firma Fortuin en Visser,  een brief van de Arr. Inspecteur te Sneek  waarin vermeld Vries de Willem Teunis knecht van de bekeurde, een brief van de Controleur in de Lemmer waarin genoemd de bekeurde en Fortuin Carst als Compagnon opgegeven, de genoemde knecht was dikwijls in diens als sjouwerman om de schepen van schippers mede binnen te brengen en de houtwaren aan de Heeren Brandsma Johannes & C. te bezorgen, verder een declaratie der verschuldigde kosten voor Visser Simon Wiegers ook staat zijn handtekening onder een document, verder de ambtenaar van bekeuring Diekstra Auke, Regnier Pierre en Pontier….?   enz. jaar 1840 (24)

9725

Deel 2

Blz.16

00-00-1878

Regoord Poppe naar Riga, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel 2

Blz.18

00-00-1878

Regoord Poppe naar Riga, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel 2

Blz.13

00-00-1877

Regoord Poppe, 1e Regiment Infanterie  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

6038

654

05-09-1818

Regtbank te Leeuwarden,  Onderwerp een Bestek en Conditien voor de aanbesteding van enige werken aan voorgenoemde Regtbank, een beschrijving van het werk enz. enz. jaar 1818 (29)

9187

1114

07-08-1918

Regters Joannes Melchior, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6643

753, blz. 2

kolommen

11-09-1815

Regts Freerk Geerts staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

8257

69/20, 3

nummer 70

20-01-1840

Regts Hendrik F. te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8224

1241/6

06-12-1839

Regts Hendrik Freerks met vrouw en vier kinderen hebbende hebben hun verlangen te kennen gegeven dat zij naar de Kolonien te willen vertrekken  en dat zij tot onderhoud van Oude Haske behoren enz. jaar 1839 (3)

6857

23-A

20-10-1824

Rehbuek Lammert Schip de Drie Gebroeders (, jaar 1824 1)

3698

B-15, 28-41

15-02-1832

Reiber Theodora, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6869

03-03-1825

6-A blad 5

Reichaadz J. H. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6413

12

17-01-1817

Reichaard J. H.---- Nagtegaal Jan Barends het betreft zijn request door hem ondertekend aan  Z. M. de Koning met als onderwerp Burger en inwoner te Kollum op het eiland Ameland verzoekt om  wegens zijn gezondhed (medische verklaring  ondertekend door Reichert J. H. (ondertekend als Reichaard) Med. Doc. is aanwezig) van de Post bij de Schutterij ontslagen te worden enz. tevens ondertekenen Spoelstra B. en  Heemstra v.  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District jaar 1817 (3)

8372

652/23

Reichard  J. H.---- Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken  “ die beroerde bliksem, die dweeper”  heeft mijn jongen geknepen en ik wil niet  en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw  pas 20 dagen geleden bevalen  spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden  enz. enz. verder als bijlagen erbij;  een getekende handgeschreven brief van de Predikant Roorda J. (Jan) wonende te Nes op Ameland , een getekende handgeschreven brief van de baker Johannes  Dirkje weduwe van Ral  Douwe, wonende te Nes op Ameland  een getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard  J. H. verder een brief met de handtekeningen van  30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat  zij de onderwijzer steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles gezien en gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de  Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, verder een brief met getuigen en hun handtekening  Mosterman Tietje Arends en   Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10)

6871

21-03-1825

15-A

Reichard J. H. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8

6097

806

26-08-1823  

Reichard J. H. van beroep Chirurgijn het betreft de geborgen Klip Visch en ter voorkoming van besmettelijke ziekten dat onder de aarde te begraven enz. jaar 1823 (1)

6708

365 I

00-00-1821

Reichard J. H., De gecommiteerde leden hebben bij een controle de winkel van de Heelmeester J. H. Reichard te Ameland in een bijna onbeschrijvelijke slegte en slordige toestand gevonden hebben dat veel medicijnen (met name genoemd) bedorven waren. jaar 1821 (9)

6708

365 I

00-00-1821

Reichard J. H., De gecommiteerde leden hebben bij een controle de winkel van de Heelmeester J. H. Reichard te Ameland in een bijna onbeschrijvelijke slegte en slordige toestand gevonden hebben dat veel medicijnen (met name genoemd) bedorven waren. jaar 1821 (9)

6298

 

141

12-03-1821

Reichard Johan Herman   huurt een stuk Land gelegen in de Heerstwiere in de Mieden onder Hollum  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )

6865

2-A

22-01-1825

Reichard Johan Herman Chirurgein op Lemerland voor tractement van het jaar 1823 en 1824  en wel fl. 300 en fl. 225, jaar 1825 (3)

6628

766 + 782

13-06-1814

Reichard Johan Herman---- Eekma J. fungerend Officier bij de Regtbank ter eerste instantie te Leeuwarden dat een request van de inwoners van Ameland dat Reichard Johan Herman Praktisijn in de Geneeskunde  op Ameland moge worden vrijgesteld van de Correctionele Gevangenis waartoe hij bij vonnis enz. jaar 1814 (2)

6869

03-03-1825

5-A 

Reichardt J. H. hij komt voor op de staat van opgave schulden van de Provincie, waarin hij als belanghebbende wordt genoemd met een bedrag van f. 300.= enz. jaar 1825 (4)

6841

13-A

03-05-1824

Reichardt J. H. op Ameland een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp een brief aan de Strandvonder betreffende bij hem opgeslagen vlas enz. . getuigen zijn Snoek Ditter Commies,  en  Duif Jacob Veerschipper beide te Ameland wonende jaar 1824 (5)

6841

13-A

03-05-1824

Reichardt J. H. op Ameland een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp een brief aan de Strandvonder betreffende bij hem opgeslagen vlas enz. . getuigen zijn Snoek Ditter Commies,  en  Duif Jacob Veerschipper beide te Ameland wonende jaar 1824 (5)

6869

03-03-1825

6-A blad 4

Reichardz J. H. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6865

19-A

20-01-1825

Reichardz J. H. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6864

17-A

07-01-1825

Reichent Johan Hermans  Chirurgijn , hij wordt vermeld in een document  waarover gesproken wordt van uitbetaling  voor enz. enz. met bedragen. Jaar 1825(1)

6413

12

17-01-1817

Reichert  J. H.---- Nagtegaal Jan Barends het betreft zijn request door hem ondertekend aan  Z. M. de Koning met als onderwerp Burger en inwoner te Kollum op het eiland Ameland verzoekt om  wegens zijn gezondhed (medische verklaring  ondertekend door Reichert J. H. (ondertekend als Reichaard) Med. Doc. is aanwezig) van de Post bij de Schutterij ontslagen te worden enz. tevens ondertekenen Spoelstra B. en  Heemstra v.  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District jaar 1817 (3)

6864

9-A

10-01-1825

Reichhaart J. M?. Chirurgein en Heelmeester op Ameland,  een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt  om zijn tractement over het jaar 1823 jaar 1825 (3)

6865

18-A

20-01-1825

Reichhardt J. H. Hij komt voor in een document opgave van schulden welke door de heren van de staten enz. enz. op de Provinciale begroting door de algemene rekenkamer , voor het jaar 1823 enz. enz. jaar 1825 (3)

6262

951

22-09-1815

Reichhart ….?---- Pieters Bregtje  Gebleken dat er in het jaar 1812 op het eiland Ameland  de gezamenlijk vroedvrouwen 3 in getal waren en een quitantie met een tractement van f 270,  Pieters Bregtje  de weduwnaar van . inleven vroedvrouw  in het dorp Ballum krijgt f. 50 de vroedvrouwen van Nes en  Hollum worden niet met name genoemd wel genoemd de chirurgijn Reichhart …. ? die reeds sinds 1806 hier gepractieerd heeft enz.  jaar 1815 (3)

6632

 

 

1316 lijst 1_R.

22-10-1814

Reichling  H. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

8225

1253-13, 41

10-12-1839

Reichling Johan Marten te Workum wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6673

118 + 71

Jaar 1818

Reichman J. Doctor te Winterswijk Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  jaar 1818 (3) 

8280

517-11, 31

19-05-1840

Reid Lieuwe Jans wordt vermeld als Schatpligtige  op een document genaamd:  Staat houdende opgave wegens kosten van Schatting en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6068

239

27-03-1821

Reidder of Rudder Jan Thomas , Staat vermeld als op een document van Landeigenaren  te Menaldum met vermelding van soort land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 (6)

6082

453

03-05-1822

Reidendeim Th. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Reidendein F. L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-24        25-05-1821

Reidendein T. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6075

741

01-10-1821

Reidendein Tjerk Lykeles door zijn overlijden is er een vacature vrij gekomen als onderwijzer te Ferwerd jaar 1821 (1)

6034

398

30-05-1818

Reidendein Tjerk te Blija hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6302

265-265a-b

17-12-1822

Reidenders Tjerk Lijkeles--- Steensma Jan Martens, Schoolonderwijzer te Ferwer. Onderwerp: dat de Kerkeraad  der Hervormden te Jislum  te kennen heeft gegeven dat zij niet langer het kerkelijk voorzingen door  Steensma Jan Martens kunnen vergenoegen enz. enz. verder geven met eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de gedeputeerde staten van Vriesland Buma Klaas Sierks, Mellema Jurjen Sijbes, Landbouwers beide te Jislum wonende,  in kwaliteit als Kerkvoogden  dat hunne dorpsschool sedert de maand September 1821  door het overlijden van Reidenders Tjerk Lijkeles vacant is  dat de school provisioneel wordt waar genomen door