Home

                                                                                                                      

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index. 

9181

1645

03-09-1915

Riem Chr. gehuwd met Schoot Hermina,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1645

03-09-1915

Riem Christiaan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

1787-A

05-12-1918

Riem Christiaan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Riem Jan 57 is zijn volgnummer en Bindhuizen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6680

418 blz. 3

07-10-1818

Riemer de P. Hoogleeraar te ’s Gravenhage, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6632

 

 

1316 lijst 1_R.

22-10-1814

Riemers Fedde te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

9182

729

25-04-1916

Riemersm J. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om een uitgang te maken   tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) aanwezig   jaar 1916 (10)

8386

949/18

20-09-1841

Riemersma  J. S. te Roodhuis,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6424

584

02-12-1817

Riemersma ….? 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6845

5-A

16-06-1824

Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3)

6841

12-A

03-05-1824

Riemersma Antje Douwes  gehuwt met Minnes Douwe, beide erfgenaam van Douwes Sieuwke, verzoeken vrijstelling van te betalen successie van de erfenis van hun zuster  Polak Judith Zadok (2) jaar 1824

6842

10-A

08-05-1824

Riemersma Antje Douwes huisvrouw van Minnes Douwe te Oosterend wettelijk erfgenaam van Douwes Sieuwke, zij verzoekt vrijstelling van te betalen enz. enz. jaar 1824 (1)

                                                                                       

6840

36-A

blz. 18

22-04-1824

Riemersma B. Timmerman van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6845

5-A

16-06-1824

Riemersma D. S.,--- Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3)

6282

737-14

07-07-1817

Riemersma D., Schoolonderwijzer te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6080

283

20-03-1822

Riemersma Dirk S. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Riemersma Dirk S. Kuiper van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8364

498/10, 12

21-05-1841

Riemersma Dirk S. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Riemersma Dom….  Schoolmeester  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6624

220

01-02-1814

Riemersma Douwe Sjoerds---- Tanja Rintje Lieuwes wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Wijma P. J. van de Gemeente Bozum bij zijn afwezigheid enz. en dat Riemersma Douwe Sjoerds wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (4)

9414

221

12-05-1921

Riemersma E. Kortstra A., Horst v.d. Tj., Riemersma E., Kuipers W., Mulder K., Meersma H. en Halbersma A. , allenVeldwachters in de Gemeente Schoterland  houdende hun verzoek in een door hen alle ondertekende brief aan  de gedeputeerde staten  geven  met eerbied te kenen dat zij  een betere salarisregeling willen en zij  daar een afwijzing van hebben ontvangen  maar dat zij dit enz. ook in het dossier aanwezig een lijst van allen waarin vermeld hun Salaris , Kindertoeslag, Kleedingeld. Rijwieltoelage,  over 1920 en 1921 waaruit blijkt dat zij een  toeslag van 20 % hebben gekregen enz. jaar 1921 (6)

9414

158, 159                    18-01-1921

Riemersma E. te Benedenknijpe,  Gemeenteveldwachter van Schoterland  de Burgemeester van Schoterland  vraagt aan den Heer Commissaris van Friesland dispensatie enz. enz.  Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. een antwoord dat het is toegestaan dat hij werkzaamheden verricht als landbouw en veetelling enz.  jaar 1921 (2)

9188

116

22-01-1919

Riemersma Ebbele  geb. 27-05-1888 Buitenpost ----- Staat van voordracht tot benoeming van een Veldwachter van Schoterland met tractement en verdere byzonderheden, tevens zijn  benoeming en zijn aanvaarding, i.v.m. het overlijden van Westra Jouke Veldwachter te Benedenknijpe (overl. 31-10-1918) jaar 1919 (6)

9184

442

10-04-1917

Riemersma Ebbele te Zwolle-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)

9187

908

06-07-1918

Riemersma Ebbele Zwolle Solliciteerd naar de functie, en zijn voordracht  als Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918  (2)

8280

517-11, 6

19-05-1840

Riemersma F. M. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in  het Kantoor Hardegarijp, Gemeente Bergum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6669

415-e

23-10-1817

Riemersma G. (Gerardus) Burgemeester van Dokkum staat op een document   aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6623

157-158

08-01-1814

Riemersma G. (Gerhardus)staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij deze aan de Ingezetenen bekend  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), Assen van H. (Hotse) en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)

6425

39

22-01-1818

Riemersma G. Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie betreffende de vier koperen trommen  mwet slagbanden en 6 stokken die in dat 6 februari 1816 opgezonden zijn naar het Rijksmagazijn in Delft enz. jaar 1818 (1)

6248

694

02-08-1814

Riemersma G.---- Feenstra Thijs te Leeuwarden wonende , door hem geschreven en getekende brief aan de Gouveer een dat hij in eigendom heeft bekomen op 12 mei dezes jaar  het Plaatsje Schierstins genaamd,  in den dorpe Veenwouden om daar in de zomermaanden te wonen Onderwerp het dubbel te betalen geld voor de Landmilitie enz. enz. wordt ook in genoemd Riemersma G. die reeds  meer dan 10 jaar  in de gemeente Driesum  enz. enz jaar 1814  (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Riemersma Geert, 165 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6629

842

01-07-1814

Riemersma Gerardus als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Dokkum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6842

10-A

08-05-1824

Riemersma Gerhardus ---- Riemersma Gerhardus te Assen, een borgtocht wegens legaten in de loten eigendom van wijlen Riemesma Gerhardus. Jaar 1824 (2)

6622

2125

00-12-1813

Riemersma Gerhardus hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)

6842

8-A

08-05-1824

Riemersma Gerhardus te Assen, een borgtocht wegens legaten in de loten eigendom van wijlen Riemesma Gerhardus. , jaar 1824

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Riemersma Gerhardus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-F          

05-01-1816

Riemersma Gerhardus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum enz. jaar 1816 (9)

6623

101-A

08-01-1814

Riemersma Gerrit---- Bergsma E. H.  schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal dat hij gaarne wil dat de heeren  Goslings O. ( Oege) en Schonegevel T. (Taco) voormalige Maire en Adjunct van Dockum voor 2 uur aan zijn Logement kwamen om hem van daar te geleiden naar het Stadhuis waaraan de heeren hebben voldaan enz. de excuses van de heer Schonegevel en Vries de Jetse is gegrond geoordeeld en verder genoemd Vries de Rinze Jetses, Riemersma Gerrit die beide niet aanwezig waren maar te Leeuwarden verbleven en Helbach Adam Coenraad die naar Duitsland is voor Particuliere Affaires en Helder Pieter ook niet vanwege zijn hoge leeftijd verder de benoeming van Klaver A. F. (Alle Franzen) tot Burgemeester waardoor een vacature is ontstaan in de Vroedschap en deze vervuld wordt door Cock Johannes enz. en de benoemingen gedaan van Zand Jan Pieters tot Provisioneel Burgemeester, Klaver A. F. (Alle Franzen) idem, en Cock Johannes tot lid van de Vroedschap en Slooten van Adrianus idem enz. jaar 1814 (8)

8371

635/3

00-00-1841

Riemersma Hans W.---- Olivier  Sipke Tietes Erfgezetene te Dronrijp een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp; verzoek tot aanstelling als Zetter i.p.v. Riemersma Hans W. jaar 1841 (2)

6087

987

24-10-1822

Riemersma Hans Wiebes, hij is eigenaar geworden van een pondemate lands te enz. enz. die toebehoord hebbende aan de erven Wassenberg enz. jaar 1822 (1)

6264

1149- 5

21-11-1815

Riemersma Hans Wybes komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6281

583- 175

05-06-1817

Riemersma Harmen Hendriks, Arbeider,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6418

255-B

01-06-1817

Riemersma Harmen Joh’nes 414 Bolsward is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9186

10

03-01-1918

Riemersma Harmen, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Riemersma Hendrik, 195 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6286

50 / 49

18-12-1817

Riemersma J.---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden, tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van al de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  jaar 1817 (33)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Riemersma J. S.  Timmerman  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6845

5-A

16-06-1824

Riemersma J. S.---- Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3)

6407

198-

1+10-11

04-05-1816

Riemersma Jan Eeuwes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6418

255-B

01-06-1817

Riemersma Jan Johannes 78 is zijn volgnummer en  Bolsward zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6840

36-A

blz. 43

22-04-1824

Riemersma Jan Schoenmaker van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9725

Deel 2

Blz. 173

00-00-1897

Riemersma Jan,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

6845

5-A

16-06-1824

Riemersma Jetske----Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3)

5982

1752

13-12-1813

Riemersma Joh.’s vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

5982

1752

13-12-1813

Riemersma Joh’s als gebruiker der plaats van Deketh de erven staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)

6395

457

13-05-1815

Riemersma Joh’s J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Riemersma Joh’s W. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6047

379

03-06-1819

Riemersma Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6282

737-19

07-07-1817

Riemersma Johannes W., Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8224

1229-8, 1

02-12-1839

Riemersma Joost Jan  Gemeente Lemsterland Staat vermeld op een Nominative Staat mvan miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd zijn  bij de 18e afd. Inf. die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)

8257

74/14

7-12

21-01-1840

Riemersma Joost Jans hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

6845

5-A

16-06-1824

Riemersma K. S.,  ----Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3)

6658

575 blz. 4

25-11-1816

Riemersma Lieuwe staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

8210

958/2 211

Bladz. 2

17-09-1839

Riemersma M. E. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8214

1024/19-b

07-10-1839

Riemersma M. W. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)

6278

195-9

20-02-1817

Riemersma Meindert Ebbeles, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6396

544

01-06-1815

Riemersma Melle Folkerts---- Sijtzama van ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Braunius A. 2e Luitenant  bedankt voor de functie als Vrijwilliger enz. en draagt deze functie dan op aan de perzoon van Riemersma Melle Folkerts thans Sergeant enz. jaar 1815 (1)

6396

581

13-06-1815

Riemersma Melle Folkerts---- Sijtzama van ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het voorstellen aan de mannen van de 1e Compagnie van Riemersma Melle Folkerts tot 2e Luitenant enz. jaar 1815 (1)

6418

248-A

1e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Riemersma Pieter D. * Wolsum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

248-b 3e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Riemersma Pieter Derks 541 is zijn volgnummer bij de 5e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Riemersma Pieter Durks 541 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6271

574-6

06-07-1816

Riemersma Pieter J., moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6287

224

06-03-1818

 

Riemersma Pieter Jelles----   Deinum J. F. & Comp. Wonende te Workum wegens geleverd hout  hetwelk de requestrant aldaar buiten onze ( de gemeente Sloten) voorkennis tot reparatie van de Rogmolen heeft gecrediteerd enz. enz.  de gemeente Sloten stelt dan ook voor om twee deskundige Molenmakers wel Molen van der Herre Sjoerds en Jong de Willem Roelofs te benoemen maar dat heeft hij geweigerd, maar  de gemeente heeft  Riemersma Pieter Jelles , Meester Molenmaker de gehele reparatie van hem aan de molen over de jaren 1812, 1813, 1814 en 1815 enz.  jaar 1818 (4)

6259

752

24-07-1815

Riemersma Pieter Jelles , Meester Molenmaker te Woudsend wonende, hij schrijft en ondertekend (met Pijtter Jeles Rijmersma) een brief  aan de Gouveneur van Vriesland  o.a. dat hij in de jaren  1812 t/m 1815  op last der regering van Slooten  aanden Koorenmolen in dien stad enz. dat hij van de Stad Sloten aan arbeidsloon en leveanties nu egoed heeft fl. 633.- en daarvan pas ontvangen heeft fl. 43-2-0 dus dat hij nog tegoed heeft enz. jaar 1815 (1)

6287

187

03-01-1818

Riemersma Pieter Jelles , Molenmaker te Woudsend  schrijft en ondertekend een brief dat hij tot nog toe zijn rekening van de Stad Sloten niet ten volle heeft ontvangen  wegens leverantie en reparatie aan de Roggemolen  enz. jaar 1818 (1)

9180

1054

05-06-1915

Riemersma Pietje gehuwd met Ferwerda F. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3-v

17-07-1839

Riemersma R. T. te Bergum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 13-v

17-07-1839

Riemersma Riemer F. te Bergum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6388

18

02-10-1814

Riemersma Riemer Volkerts hij maakt deel uit van de Krijgsraad van het 3e Bataillon Landstorm. Arr. Leeuwarden Canton Bergum verder wordt genoemd zijn functie en bij welke compagnie hij is enz. jaar 1814 (1)

6840

36-A

blz. 24

22-04-1824

Riemersma Romke Rentenier, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6424

584

02-12-1817

Riemersma S. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9921

21

20-10-1882

Riemersma S. te Burm,  Politiebeambte te Kollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Riemersma S. te Opeinde wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Riemersma S. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6245

355

04-05-1814

Riemersma Sjouke Jelles , zijn request is niet ontvangen enz. jaar 1814  (1)

6244

299

09-04-1814

Riemersma Sjouke Jelles het betreft zijn rekest om vrijgesteld te worden van de betaling van 10 % waar toe hij door eene nalatige voldoening der huur verpligt was enz. jaar 1814 (2)

6025

532

11-08-1817

Riemersma te Driessum eigenaar samen met de gezamelijke schippers van Damwoude  van  de Brug over het kanaal van Dokkum naar Stroobos, enz. jaar 1817 (5)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Riemersma Tjerk van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 36

22-04-1824

Riemersma Tomas Schoenmaker van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8308

1079-2

31-10-1840

Riemersma van Assen Gerhardus Genees Heel en Vroedmeester te Donkerbroek het betreft zijn request  door hem ondertekend nopens ene pretentie van f. 5.- ten laste van de Diakenen van de Hervormde gemeente aldaar betreffende de in barendsnood zijnde vrouw van Nijhold Jan Jellen  deze Diaken dat moesten weigeren de Diaken Boekhouder is Bosma Andries G. enz. en dat de Geneesheer Brouwer A. enz. jaar 1840 (5)

8386

949/25

20-09-1841

Riemersma W. N. te Menaldum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 25,1

19-06-1840

Riemersma W. P. te Menaldum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8375

708-5_25a

20-07-1841

Riemersma W. R. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 25

Bladzijde 1

26-09-1839

Riemersma W. R. te Menaldum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Riemersma W. R. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/18

20-09-1841

Riemersma Y. S. te Roodhuis,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

3701

13-D

07-02-1842

Riemkema Frans, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)

3701

13-D

07-02-1842

Riemkema Gerrit Franses, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)

6418

248-E

2e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Riemmersma Pieter H’k? staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6622

2090

16-12-1813

Riemsdijk van ….? Inspecteur Generaal tot de zaken van financiën en Poelman W. A. A. Inspecteur Generaal van de Munten nopens de Consul en de verhouding der Pruisische , Beyersche, Saxische, Brabantsche, Russische en andere vreemde munten en Rijksgeld Specieen enz.  Bulon van ….? Generaal Lieutenant enz. een ambtelijke brief enz. is getekend door voornoemde Poelman en Riemsdijk en Falck A. R.  jaar 1813 (5)

6673

118 + 71

Jaar 1818

Riemsdijk van A. Doctor te Hardenberg Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  (3) jaar 1818

6673

118 + 71

Jaar 1818

Riemsdijk van A. Doctor te Hardenberg Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  (3) jaar 1818

6680

418 blz. 5

07-10-1818

Riemsdijk van A. te Hardenberg, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6854

30-C

23-09-1824

Riemsdijk van Barend Jan geb. 30-12-1795 Rotterdam,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6830

4-A

16-01-1824

Riemsdijk van G. hij is benoemd tot administrateur van het District No. 1 staat vermeld in een brief van de Permanente Commissie  van het Authorisatie Syndicaat ondertekend door  Boetzelaer van P. A. enz. jaar 1824 (3)

9181

1923

01-11-1915

Riemsdijk van Joseph Hubert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6655

399 blz. 2

29-08-1816

Riemsdijk van R. A. te Thiel, ouderling, hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Riemsdijk van R. A. te Tiel Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Riemsdijk van R. A. te Tiel Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6424

584

02-12-1817

Riemsma (Reinsma?) R. R. 15 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6424

584

02-12-1817

Riemsma A. R. 13 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Riemsma Abe Reinders 289 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9180

1054

05-06-1915

Riemsma Anna Arnoldina Jacoba,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Riemsma Hendrik Annes, 961 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6087

948-1

11-10-1827

Riemsneyder Adam staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6096

677

24-07-1823  

Riemsnijder Adam  hij wordt op de 20e dezer maand  ontslagen ingevolge door de koning verleende gratie en omdat hij een buitenlands paspoort nodig heeft zit er een lijst van Signalement bij zoals grboren te Binsferd laatst wonende te Koningsveld ou 50 jaar, beroep Wever, Ogen Bruin enz.  jaar 1823 (2)

6838

7-A bijl. 2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Riemsnijder Adam, 21 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Riemsnyder Adam, 32 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6402

 

922-1+7

09-12-1815

Riemstra ….? staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

9187

1787-A

05-12-1918

Riemstra Huite, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6402

 

922-1+4

09-12-1815

Riemstra P. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij te Sneek ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6418

255-B

01-06-1817

Riemtsma Pieter Dirks 382 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8308

1070-8

709-731

28-10-1840

Rien P. S. te Hennaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6082

453

03-05-1822

Rienk T. R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

3701

24-C

nrs. 1-10

09-02-1839

Rienkema Rienk Coerts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

6082

453

03-05-1822

Rienkes Rienke, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6082

453

03-05-1822

Rienkes Simon, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

3700

24-B

nrs. 12 - 20

03-02-1836

Rienkma Rienk Koerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

3700

24-B

nrs. 12 - 20

03-02-1836

Rienkma Trijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

6034

398

30-05-1818

Rienko Keimpes te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6077

980

10-12-1821

Rienks & Roeofs---- van beroep Teleskoopmakerser wordt aan hen betaald f. 5000.= voor het afmaken van hun opdragt om te maken de Teleskopen enz. jaar 1821 (2)

6071

475-b

15-06-1821

Rienks Akke te Joure wonende , Hij komt voor in een document genaamd: Aanmerkingen opzigtelijk gerechtskosten, door regterlijke autoriteiten in de Provincie Vriesland  Toegestaan, en  door den Gouveneur aldaar geviseerd Dienst Jaar 1820 in dit document wordt verteld of ze recht hebben op uitbetaling wegens getuigenis in een rechtzaak te Leeuwarden en een uitvoerig onderzoek,  ook wat ze voor werk doen, jaar 1821 (4) dossier (8)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Rienks Ale (Abe?) staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6081

402

22-04-1822

Rienks en Roelofs Teleskoopmakers voor het maken van Teleskopen  een misrekening want de kosten blijken veel hoger te zijn  er zijn reeds fl. 15.000 uitgegeven  enz. enz. jaar 1822 (1)

8285

613-7

18-06-1840

Rienks Fokjen---- Putting L. H. Boer te Oldeboorn het betreft terugzending van zijn rekwest met verzoek uitstel van inlevering van de Memorie van de aangifte van de nalatenschap van Rienks Fokjen in leven Boerin te Oldeboorn van het testament verleden door notaris Evertsz. te Oldeboorn enz. jaar 1840 (4)

6632

1262,

7e blz. van kolommen

03-10-1814

Rienks Folkert, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6262

952-15

28-09-1815

Rienks J. de erven heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6070

424-24        25-05-1821

Rienks J. R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6281

484-9

11-04-1817  

Rienks Job  ontvangt betaling wegens  Fransche Militairen en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6)  dossier (13)

6044

149

08-03-1819

Rienks Johannes , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Friesland   jaar 1819 (4)

6276

1102-10

18-12-1816

Rienks Johannes,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6040

837

17-11-1818

Rienks Johannes, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van  F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)

9186

358

26-03-1918

Rienks K. J----- Bierma en Vlessing Gebr. te St. Anna Parochie,  Bierma H. D. een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt  vergunning tot het aanleggen van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Franeker met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden, voor de bouw van een groentedrogerij, wordt ook in genoemd Bierma P. D (nu wijlen)  ., Miedema J   te St. Jacobaparochie, Rienks K. J. te Tzummarum    jaar  1918 (13)

6250

 

 

1010 na

1012 en 1051

25-10-1814

04-11-1814

 

Rienks Klaaske Symons.  ---- Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van Vriesland  dat op zijn eigendom beslag is gelegd door de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon   Rienks Rienk Symons deze schuld heeft aan de gemeente maar dat alles zijn eigendom is en dat . enz. enz., Ook aanwezig het dwangbevel met omschrijving van de goederen waarop beslag is gelegd.. waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma Jentje E. die dat ook tekenen, en aldaar sprekende met Rienks Klaaske Symons. Ook het antwoord van de  Schout Porte M. J. (Meindert Jans) is aanwezig jaar 1814  (9)

6250

983

15-10-1814

Rienks Luitjen de weduwe van Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11)

6264

1126

15-11-1815

Rienks Luitjen te Makkum,  vermeld op een voorlopige staat van schuld van het jaar 1814 ten laste van de gemeente Makkum met hett bedrag dat hij moet ontvangen en de geleverde waren/diensten enz. jaar 1815 (3)

6247

640

29-06-1814

Rienks Pieter, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6060

480

06-07-1820

Rienks R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-24        25-05-1821

Rienks R. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Rienks R. te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6252

1174-4

27-02-1810

Rienks Rein, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6045

277

26-04-1819

Rienks Rienk Johannes hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1218.=  zijn buren zijn  ten O. Gijsbert Posthumus ten en ten Z. de Doniaweg. Ten N.  het Oldersma dijkje, enz. jaar 1819 (5)

6046

337

17-05-1819

Rienks Rienk Johannes hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1243.=  zijn buren zijn  ten O. Gijsbert Posthumus ten en ten Z. de Doniaweg. Ten N.  het Oldersma dijkje, enz. jaar 1819 (5)

6045

277

26-04-1819

Rienks Rienk Johannes--- Ynia Gosse Gerlofs hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1328.=  , zijn buren zijn  ten N. Mevrouw Burmania  ten Z. Rienks Rienk Johannes ten W. Rienks Rienk Johannes en ten O. de Heereweg enz. jaar 1819 (5)

6046

337

17-05-1819

Rienks Rienk Johannes--- Ynia Gosse Gerlofs hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1328.=  , zijn buren zijn  ten N. Mevrouw Burmania  ten Z. Rienks Rienk Johannes ten W. Rienks Rienk Johannes en ten O. de Heereweg enz. jaar 1819 (5)

6250

1009

18-10-1814

Rienks Rienk S. wonende te Finkum geeft te kennen dat hij is zetmeester op een Zathe en Landen  gelegen onder Finkum dat door zijn vader Rienks Symon wonende onder Hallum in eigendom toebehoort dat hij n u met pandmiddelen wordt bedreigt  enz. enz.  jaar 1814 (3)

6250

968

14-10-1814

Rienks Rienk Siemons, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6250

 

 

1010 na

1012 en 1051

25-10-1814

04-11-1814

 

Rienks Rienk Symons.---- Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van Vriesland  dat op zijn eigendom beslag is gelegd door de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon   Rienks Rienk Symons deze schuld heeft aan de gemeente maar dat alles zijn eigendom is en dat . enz. enz., Ook aanwezig het dwangbevel met omschrijving van de goederen waarop beslag is gelegd.. waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma Jentje E. die dat ook tekenen, en aldaar sprekende met Rienks Klaaske Symons. Ook het antwoord van de  Schout Porte M. J. (Meindert Jans) enz. jaar 1814  (9)

6632

1318

23-10-1814

Rienks Rienk Tijssen---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)

6623

206

31-10-1813

Rienks Rijnk S. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6632

1262,

1e blz. van kolommen

03-10-1814

Rienks Rink, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6100

1153

19-11-1823

Rienks S. J. een ordonnantie  wegens schadeloosstelling  in het Observatorium van Leijden van denzelve en Roelofs A. aangekochte grootr telescoop enz. jaar 1823 (1)

6866

30-01-1825

19-A

Rienks S. J. Onderwerp een brief van de Gouverneur van Vriesland aan de Minister van enz. Onderwerp het betalen van enz. door Rienks S. J. enz. jaar 1825 (4)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Rienks Sijtse, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6070

424-23        25-05-1821

Rienks Simon hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6252

1160

19-11-1814

Rienks Simon Rijnks  Huisman op de Leye onder Hallum , Onbderwerp; hij dient bezwaar in tegen dubele belasting aanslagen enz.met de beslissing. jaar 1814 (2)

6251

1092

09-11-1814

Rienks Syke voor Kamerhuur ten dienste van Paulus Dirk, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16

6034

398

30-05-1818

Rienks Symen te Stiens hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6276

1102-10

18-12-1816

Rienks Symen,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6047

379

03-06-1819

Rienks Symon  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6250

 

 

1010 na

1012 en 1051

25-10-1814

04-11-1814

 

Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van Vriesland  dat op zijn eigendom beslag is gelegd door de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon   Rienks Rienk Symons deze schuld heeft aan de gemeente maar dat alles zijn eigendom is en dat . enz. enz., Ook aanwezig het dwangbevel met omschrijving van de goederen waarop beslag is gelegd.. waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma Jentje E. die dat ook tekenen, en aldaar sprekende met Rienks Klaaske Symons. Ook het antwoord van de  Schout Porte M. J. (Meindert Jans) jaar 1814  (9)

6250

1009

18-10-1814

Rienks Symon---- Rienks Rienk S. wonende te Finkum geeft te kennen dat hij is zetmeester op een Zathe en Landen  gelegen onder Finkum dat door zijn vader Rienks Symon wonende onder Hallum in eigendom toebehoort dat hij n u met pandmiddelen wordt bedreigt  enz. enz.  jaar 1814 (3)

6060

480

06-07-1820

Rienks Symon, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Rienks T.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Rienks T. te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6254

140-A blz.38

17-01-1815

Rienks Thomas , uit een Kamer bij de Doele,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6383

67

02-04-1814

Rienks Thomas, te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3700

24-A

nrs. 12 - 21

08-02-1835

Rienksma Joost Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 12 - 20

03-02-1836

Rienksma Joost Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

3700

24-C

nrs. 12 - 17

05-02-1837

Rienksma Joost Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

9921

8

19-10-1882

Rienksma R.  Rijksveldwachter der Jagt en Visscherij te  Rinsumageest gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

3700

24-A

nrs. 12 - 21

08-02-1835

Rienksma Rienk Koerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-C

nrs. 12 - 17

05-02-1837

Rienksma Rienk Koerts, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

24-C

nrs. 12 - 17

05-02-1837

Rienksma Rienk Koerts, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

9190

54

10-01-1920

Rienksma Rienk Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Onderneming op 7 Januari 1920 Tussen Hindelopen en Workum enz. enz. omgekomen de Schipper zijn vrouw en een 4 jarig zoontje. De redders Kooy Albert, Kooy Doede, Dagen Coenraad, Meikeren van Elke en Meines Wiebe zijn de redders van 4 andere kinderen een dochter van 21,  een zoon van 18, een zoon van 12,  en een dochter van 7 jaar  en werden liefderijk opgenomen in het cafe van Kooy A. een uitgebreid rapport waar, waarom, de lading, verzekering , redders enz. enz. jaar 1920 (4)

3701

1-C

blz. 4

01-03-1839

Rienksma Trientje Rienks te Lemsterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

24-C

nrs. 1-10

09-02-1839

Rienksma Trientje Rienks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

3700

24-A

nrs. 12 - 21

08-02-1835

Rienksma Trijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-C

nrs. 12 - 17

05-02-1837

Rienksma Trijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

6047

379

03-06-1819

RienksR.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6250

932

05-10-1814

 

Rienkstra Rienk Rienks,  Hij is één der gecommiteerden van den dorpe Parrega onder Tjerkwerd die een brief schrijven en ondertekenen , Onderwerp: Het onderhoud van de toren en het uurwerk alsmede de jaarlijkse toelage voor de Schoolonderwijzer enz. enz. jaar 1814 (4)

6034

398

30-05-1818

Rienses O. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Riensma Hendrik Annes 64 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der  Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6631

1114

10e blz. van kolommen

15-09-1814

Rienstra ….? De weduwe wegens leverantie van Linnen onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811  jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

9e blz. van kolommen

15-09-1814

Rienstra ….? ondertekend als lid benoemd uit de Gemeente de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6401

 

859-1+2

10-10-1815

Rienstra ….? staat vermeld met 6 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor de beide Compagnies No. 5 en 6 Rustende Schutters behorende bij het Bataillon No. 4 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 4 en 3 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6840

36-A

blz. 14

22-04-1824

Rienstra A. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6833

14-A, 9

12-02-1824

Rienstra A. T. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Rienstra D. P. te Scharnegoutum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 11

27-08-1839

Rienstra D. P. te Scharnegoutum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6868

22-02-1825

29-C

Rienstra Doeke Lolkes staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Rienstra E. zijn weduwe  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Rienstra Frans C. staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6834

7-A blz. 3

18-02-1824

Rienstra G. K. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

6628

788-4

16-06-1814

Rienstra Hein Tjitzes staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

9187

890

04-07-1918

Rienstra Hessel, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6383

1

29-04-1814

Rienstra J. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5-v

17-07-1839

Rienstra J. E. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.  11

27-08-1839

Rienstra J. J. te Goenga staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6853

18-A

11-09-1824

Rienstra J. J. te Terhorne Betreft een door de Gouveneur gelezen  en antwoord op,  reclame op de  aanslag op de personele belasting  jaar 1824 (6)

6866

27-01-1825

15-A

Rienstra J. J. te Terhorne het gedeelte door hem bewoonde Huizingen no. 19 en 20 waarvoor hij in 1824 voor het geheel in de personele belasting is aangeslagen en waarover reclame is ontstaan  en door de schatters bij een nieuwe opmeting van 4 deuren en vensters en eene Haardstede gebragt op f. 27.= huurwaarde enz. jaar 1825 (3)

6834

7-A blz. 3

18-02-1824

Rienstra J. Jans te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en  beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

6864

15-A

13-01-1825

Rienstra J. K.   Vleeshouwer te Rauwerd een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake zijn bedrijf als Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd  voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (3)

6851

40-A

20-08-1824

Rienstra Jacobus Jans  te Terhorne, een handgeschreven brief met zijn handtekening een procesverbaal met een aanslagbiljet, een lijst met belastbare voorwerpen, een beschrijvingsbiljet enz. jaar 1824 (13)

8199

729/5, 290

Bladz. 33-v

17-07-1839

Rienstra Jan E. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Rienstra Jan hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6082

453

03-05-1822

Rienstra Jan J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Rienstra Jan Jacobs  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Rienstra Jan Jacobus, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-24        25-05-1821

Rienstra Jan Jacobys hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6669

415-d

29-10-1817

Rienstra Jan Lid van de Raad van Sneek staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

3594

Map 88-B

1876--1878

Rienstra Jan R. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

8285

611-19, 2

18-06-1840

Rienstra Jan staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Sneek  van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

6034

398

30-05-1818

Rienstra Jan te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6646

957 lijst 4

20-12-1815

Rienstra Jan wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-H      

05-01-1816

Rienstra Jan wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek enz. jaar 1816 (2)

6830

18-A blz. 3

21-01-1824

Rienstra Jan Zijtzes te Parraga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6623

58

02-01-1814

Rienstra Jan, ---- Olivier W. (Willem) wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en Alzing Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3)

6830

18-A blz. 30

21-01-1824

Rienstra Klaas B. te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6419

290

04-07-1817

Rienstra P. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de omwenteling is hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz.  onder deze brief staan de namen van de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W., Wouters J., Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier. enz. jaar 1817 (6)

6419

293

02-07-1817

Rienstra P. ---- Vlink IJ. Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie  betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer te zullen waarnemen was getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P.,  Bleeker M. W., Wouters J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier enz. jaar 1817 (2)

6082

453

03-05-1822

Rienstra paulus S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Rienstra Paulus S. te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Rienstra Paulus Simon, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Rienstra Paulus Symons  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-24        25-05-1821

Rienstra Paulus Symons hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6401

 

871-G

25-09-1815

Rienstra Petrus hij staat vermeld in>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken  de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (2)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Rienstra Petrus hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6404

58-4

04-03-1816

Rienstra Petrus staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Sneek aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant Feenstra G. der Diendstdoende Schutterij te Sneek enz. jaar 1816 (3)

6396

619G

23-06-1815

Rienstra Petrus staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Rienstra Petrus staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6394

324

17-04-1815

Rienstra Petrus tot 2e Luitenant voor de 2e Compagnie hij wordt in voornoemde functie voorgedragen door de President Burgemeester van Sneek Olivier W. (Willem) die de brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (2)

8384

911/11

14-09-1841

Rienstra PetrusGoud en Zilversmid te Sneek hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen naar zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag Jaar 1841 (dossier 17)

6048

448, 1-7,

11, 19, 31

06-07-1819

Rienstra R.  (cs) Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (10) hele dossier (30)

6070

424-25       25-05-1821

Rienstra Riens Rientzes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6022

306

09-05-1817

Rienstra Rient Jans  ---- Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de bediende van Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum  in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens  allen arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)

6034

398

30-05-1818

Rienstra Rients te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6059

417

12-06-1820

Rienstra Slothouwer S. (Sicco), hij wordt benoemd als Predikant te Blesdijke en Peperga jaar 1820 (1)

9465

Deel 2, 32

28-01-1867

Rienstra Sytze , Beurt en Veerdienst van Hitzum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8).

6082

453

03-05-1822

Rienstra Thomas P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6281

476-2

10-04-1817 

Rienstra Tjisse Jacobs  op Oude Bildtzijl komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en er wordt aan hem betaald de interest van een obligatie van fl. 1000 enz. jaar 1817 (3) dossier (16)

8375

708-5_25b

20-07-1841

Rienstra W. F. J. te Beetgumermolen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Rienstra Ysbrand staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6034

398

30-05-1818

Rienties L. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6628

811

08-05-1814

Rientjes Klaas staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

6060

480

06-07-1820

Rients F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-24        25-05-1821

Rients F. R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Rients J. R. te Hallum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-24        25-05-1821

Rients R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Rients R. T. te Hallum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6264

1149- 4

21-11-1815

Rients Reinder de erven komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Rients Trijntje Spinster van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Rients W. de weduwe zonder bedrijf, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6628

811

08-05-1814

Rientses Imke staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. , Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

5982

1752

13-12-1813

Rientses Sipke vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Hitzum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)

5982

1752

13-12-1813

Rientses Sipke vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6383

76                 

23-04-1814

Rientses Sybren te Wijnaldum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6870

15-03-1825

2-1-A

Rientsma Martin J. G. hij wordt vermeld in het reglement voor de commissarissen van landbouw en wordt voorgedragen als kandidaat enz. jaar 1825 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Rientsma Rentje Rentjes 374 Gaastmeer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6082

453

03-05-1822

Rientstra Rients P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6262

946-3

30-09-1815

Rientzes  Rients moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6262

946-4

30-09-1815

Rientzes Klaas moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6383

81     

23-04-1814

Rientzes Oets te Tjummarum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

7977

140-2

08-02-1837

Riepma Klaas van beroep Vleeschhouwer te Tietjerk betreft een Procesverbaal d.d. 25 december 1836 wegens in zijn slagtplaats gevonden geslagt schaap wat niet voorzien was van een document enz. jaar 1837 (24)

3700

22-C

04-02-1837

Riepstra Akke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

22-A

05-02-1835

Riepstra Akke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)

3700

22-B

05-2-1836

Riepstra Akke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

6838

7-A bijl. 1 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Rieren van Gerke, 233 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6418

248-b 1e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Rierssen Dirk IJpes 278 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6853

7-A

07-09-1824

Ries de Klaas Meinderts--- Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 24-08-1824    waarvan de naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (3)

6622

2128

24-12-1813

Ries Rinze Jelles---- Hoekstra Johannes Hartmans en Jong de Pieter Hanzes wonende te Terhorne, in november is er een proces verbaal tegen hen opgemaakt wegens Klopperij aan eene Woudstra Frankes Wybes wonende te ter Caple hetgeen byzonder hard is aangekomen enz. ook wordt er gesproken over een Proces verbaal wegens schieten met geweer waarin genoemd wordt Bruinsma Hette Rienks daarin ook genoemd Riekes Aaltje huisvrouw van Haayes Geert , Kerkhof Johannes Hendriks , Hiemstra Sybold Sipkes, Zeinstra Wybe Baukes en Meulen van der Wouter Piekes wonende te Akkrum verklarende dat genoemde Hette achter het secreet van zijn vader  een snaphaan heeft gelost enz. mede getekend door de Maire van Akkrum Hoytema P. S. ( Pieter Sijbrens) enz. jaar 1813 (5)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Ries van J. de weduwe te Kollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

988-3, 21

Bladzijde 1

26-09-1839

Ries van J. te Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8093     

565-6 

13-01-1838

Riesberger Hendrik Geb. Weesp. Fuselier 27-11-1836 Overleden te Koempoelang ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)

6630

1017B, 5

22-08-1814

Riesen van Hendrik Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A,  5

22-08-1814

Riesen van Hendrik Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

8204

841/17, 282

17-08-1839

Riesen van J. K. van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3)

8280

526-1, 20

22-05-1840

Riesen van J. te Idaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6625

419

25-03-1814

Riesen van J. W. (Jan Willem) voorheen gefungeerd hebbende als adjunct Maire van de Gemeente Wolvega  wordt voorgedragen in dit door de Schout  Kleinsma (Klijnsma) en F. P.  (Foppe Pieters) aldaar ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  voor de functie van vervangende Schout bij diens afwezigheid enz. jaar 1814 (1)

6243

244-7

23-03-1814

Riesen van J. W. 27 november te Oosterwolde om bij de overneming der Perceptie van de overleden  hiervoor genoemd enz. enz. jaar 1814 (4)

6866

29-01-1825

18-A

Riesen van J. W.---- Halsen Magnus (ook Halzen) Commies 4e klasse te Wolvega, een 6-tal uitbetaalde traktement orders betrekking hebbende op het militair gagement over de 1e 6 maanden van 1824 enz. enz. wordt ook in genoemd Riesen van J. W. Ontvanger der Directe Belastingen  jaar 1825 (5)

5984

120

14-02-1814

Riesen van J. W. Percepteur te Noordwolde en Oosterwolde en de tot Percept provisioneel gequalifiseerde Heer Gasinjet P. en Riesen van J. W. heeft overgedragen enz.  tevens staan hun handtekeningen onder dit document enz.jaar 1814 (3)

6072

581

17-07-1821

Riesen van J. W. te Oldeberkoop en Wolvega staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6101

1295

13-12-1823

Riesen van J. W.---- Visser Jan Pieters Lid van de Raad van Loting van het district van Ontvang van Johannesga is benoemd tot Bijschatter voor de Personele en Mobilaire Belasting in het ontvang van Knijpe, Mildam en Tjallebirdt dit document is ondertekend door Doesburgh van W.  Controleur der Directe Belastingen enz. voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne, Noordwolde en Blesdijke, ook Riesen van J. W. Ontvanger te Wolvega, Tietema L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P. Ontvanger te Noordwolde, Smit Js. Ontvanger te Blesdijke enz. jaar 1823 (4)

6654

372 blz. 10

09-08-1816

Riesen van Jacob W. , ondertekend als lid der gemeenteraad het document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) Predikant te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6089

1194 blz. 30    23-12-1822

Riesen van Jakob Willems Erfgezetene te Boijl Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-30

29-11-1823

Riesen van Jakob Willems Erfgezetenen te Boijl , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oldeberkoop in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

5996

151-a  2e rij

20-02-1815

Riesen van Jan Willem hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

8364

498/10, 13

21-05-1841

Riesen van Jan Willem staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6833

9-A blz. 14

09-02-1824

Riesen van Jan Willems te Wolvega en Oldebercoop, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

8309

 

1112-5

10-11-1840

Riesen van Jan Willems te Wolvega staat vermeld op een document in een dossier van het Overlijden van gepensioneerden van de Staat enz. jaar 1840 (4)

6266

70

09-01-1816

Riesen van Jan Willems wordt genoemd in een document van de Gemeente Oldeberkoop aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1816 (1)

6099

1066

31-10-1823

Riesen van Jan Willems, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6100

1087

04-11-1823

Riesen van Jan Willems,Controle  Gorredijk , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6100

1087

04-11-1823

Riesen van Jan Willems,Controle  Heerenveen , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

8204

841/17, 282

17-08-1839

Riesen van Klaas A. van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3)

6256

338

21-02-1815

Riesen van Oene Wiebes geleverde winkelwaren, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815  (8) (3) complete document (8)

5989

552

18-07-1814

Riesen van W. staat vermeld op een document als gewezene Regulateur der voormalige belasting op ’t regt van Successie over Schoterland, Engwierden, Ooste en West Stellingerwerf jaar 1814 (1)

8375

708-5_8

20-07-1841

Riesen van W. te Rinsumageest staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 8-1

19-06-1840

Riesen van W. te Rinsumageest wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

5711

48

29-03-1899

Riesen von & Uhl Stoomboot Mij St. Martin N.V Reders te Rotterdam Een Prospectus, maatschappelijk uitgifte van aandelen van fl.250.= kapitaal fl. 300.000.= , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1899 (9)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 8>>

27-08-1839

Riesma T. A. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6243

244-7

22-03-1814

Riessen van J. W.  wordt vermeld in de staat van gedane als nog doene uitgaven op het Respectif van Admenistratie Kosten voor de Gemeente Noordwolde jaar 1813 op 27 november naar Oosterwolde om bij de overneming der Perceptie van wijlen Veening ….? op aanschrijving van den enz. jaar 1814 (3) dossier (14)

6101

1275

10-12-1823

Riessen van J. W. te Oldeberkoop en Wolvega, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)

6099

1066

31-10-1823

Riessen van Jan Willems, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

8364

489-16

18-05-1841

Riessen, Jan Willems van ---- Westerkamp Reinsjen Geerlofs weduwe van Jan Willems van Riessen, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds met toekenning pensioen  aan genoemde persoon. Jaar 1841 (5)

6243

191-23

06-03-1814

Riet Jacob, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6833

38-D deel 1

Blz. 4

06-02-1824

Riet van ….?  te Deurne, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 4

06-02-1824

Riet van ….? te Deurne, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

9921

20

19-10-1882

Riet van der Cornelis Onbezoldigd Rijksveldwachter te Grouw gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6097

812

28-08-1823  

Rieten van W. Ontvanger te Wolvega en Oldeberkoop: onderwerp dat hij weer zoverre van desselfs ongesteldheid is hersteld en enz.  jaar 1823 (1)

6871

29-03-1825

16-A

Riethorst C. betaling voor een leverantie in 1824 f. 23.35 enz. jaar 1825 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Riethorst Casper, 327 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6389

4

28-10-1814

Riethorst Kasper, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Riethorst Lieuwe, 570 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8099

684-14

13-07-1838

Riethorst Steven , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  *  14-11-1817 Hengelo,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8199

729/5, 290

Bladz. 37-v

17-07-1839

Rietman Gooitsen Pieters te Heerenveen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8376

744/15-11

30-07-1841

Rietmeyer Kapitein op het schip de Catharina, jaar 1841  (4)

8291

728/12

22-07-1840

Rietmeyer Rotterdam   Kaap de Goede Hoop Kapitein op de  Catharina (Ameland) , jaar 1840

9190

355

11-03-1920

Rietpolder---- Waterschap De Rietpolder verzoekt vergunning voor het plaatsen van duikers met een aantal   tekeningen  (Blauwdruk) van de situatie ook is 1  van de tekeningen een overzicht met alle genummerde percelein in de De Rietpolder , tussen Harlingen en Franeker, met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (16)

9134

970

13-07-1883

Rietstra Anne Jans  ---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide  constateerd dat de Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond  in beschonken toestand zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd  b.v. als omstander, getuigen met hun verklaring enz., Pietersen Johannes  Klerk te secretarie te Bergum,  Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen Hendricus Hendrik Jan) 30 jaar     en  de Kastelein en Logementhouder te  Bergumerdam, Terpstra  Siedse Sjoerds  (Hij wordt verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op de Tram Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens  , Veen van de Hidde Jacobs,    Atsma Geert Dirks,    Berg v.d. Sjoerd Jans,  Kamp van den Trijntje,  Veen van der Elisabeth,  Bos Johannes  Schoenmaker , Rietstra Anne Jans  Arbeider te Bergum, Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum  (ook aanwezig de getekende verklaring van de Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Rietstra Hans, 421 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

7977

158-6, 23

14-02-1837

Rietstra Meindert Hendriks te Leeuwarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6384

131

18-6-1814

Rietveld Jan Alberts---- Assen van J. schout van de Gemeente Ee schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat op 17 juni des avonds 10 uren bij hem vervoegde de persoon uitgevende voor een Wachtmeester met de naam Rietveld Jan Alberts en vertoon de mij de hier bijgaande order getekend door de Luitenant Colonel Gallieres de N. C. bij het 3e regiment Dragonders (is aanwezig) om te arresteren de persoon van Werf van der Jan Sakes in dienst bij het 3e regiment Dragonders en gedeserteerd, die hij hier reeds alhier te Veenwouden gevonden had en de Schout vond dat hij niet mocht weigeren enz. enz. en gaf de wachtmeester de Veldwachter en nog 5 man van de Landstorm mee enz. en hem een nachtverblijf in de Herberg Altena gegeven verder een heel verhaal over dat de Wachtmeester gen vertrouwen in de meegegeven mannen had en van der Werf als Deserteur beschouwd moet worden enz. ook wordt de naam Mulslegel Theodis Jacob bij het bij het 3e regiment Dragonders genoemd jaar 1814 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Rietveld Pieter 29 is zijn volgnummer en Rosendaal zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8108

863-12

01-09-1838

Rietveld Reinier, Jager 1e Battailjon Jagers * 16-12-1814 Voorhout,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6833

38-D deel 2

Blz. 26

06-02-1824

Rietveld van Herpt en Sprang J. A. lid Provinciale Staten van Noord Braband, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 26

16-01-1822

Rietveld van Herpt en Sprang J. A. te Noord Braband lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6871

21-03-1825

8-A

Rieuks ….? Van beroep Teleschoopmaker, een dossier waarin o.a. vermeld dat hij al een voorschot van f. 25000.= heeft gehad die als aanbetaling voor de 2 Teleskopen zijn verstrekt enz. jaar 1825 (5)

6283

1005

03-09-1817

Rieumer Lubbe  wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  bestuur 2e Kapittel en ontvangt fl. 2-10  wegens Tractement als Dorpsregter enz. jaar 1817 (5) 

6651

209

01-05-1816

Rieuwerts Rieuwert---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

8356

328/27- 8            03-04-1841

Riewald M. nr. 245 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6281

545-9, 15

04-11-1813

Riezen van A. J. te Sijbrandaburen  schuldenaar  van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23)

9187

1475

05-10-1918

Riezen van Allegonda, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8364

498/10, 16

21-05-1841

Riezen van Andriesk staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6418

255-B

01-06-1817

Riezen van Gerrit 223 Vollenhove is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6838

7-A bijl.1 Mannen Huis Arrest

26-03-1824

Riezen van Gjalt H., 24 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8356

315-11

31-03-1841

Riezen van J. W.  de weduwe van wijlen de gepensioneerde Ontvanger dat zij niet valt in de termen van uitsluiting van et Pensioenfonds enz. jaar 1841 (3)

6097

784

18-08-1823  

Riezen van J. W.  Ontvanger der Belastingen te Wolvega en Oldeberkoop heeft de Minister berigt dat zijn zoon Riezen van Willem provisioneel deze functie enz.  jaar 1823 (1) 

8280

526-1, 39

22-05-1840

Riezen van J. W. te Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

5982

1717

01-12-1813

Riezen van J. W.---- Veening Gabe Jolles † Percepteur en Municipale Ontvanger in de Gemeenten Noordwolde en Oosterwolde doch in laatsgenoemde gemeente in leven wonachtig enz. maar dat de heer Riezen van J. W. Municipale Ontvanger in de Gemeenten Ouderberkoop en Wolvega enz. jaar 1813 (2)

9187

1475

05-10-1918

Riezen van Johannes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6097

784

18-08-1823   

Riezen van Willem---- Riezen van J. W.  Ontvanger der Belastingen te Wolvega en Oldeberkoop heeft de Minister berigt dat zijn zoon Riezen van Willem provisioneel deze functie enz.  jaar 1823 (1) 

6016

707

21-11-1816

Riezenbrij Geert Jacobs, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6420

321+ 345 + 362 + 363

29-07-1817

Riezens L. J.  Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Roos de Douwe * 06-12-1704 zoon van zoon van Roos de Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te Dragten zig  voor de Militie van Smallingerland te Heerenveen  op den 1e augustus en heeft de Schout Riezens L. J.  van de Gemeente Leek in een door hem  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  vermeld dat binnen Leek is verschenen enen Derks Hinderika  wonende op Zevenhuizen met welke Douwe Sjoerds de Roos op den 15e December 1815 binnen dezer gemeente trouwbeloften hadde aangegaan  maar dat zij niet getrouwd waren en zij niet weet waar hij is enz. jaar 1817 (6)

6406

175-

1+10-11

09-04-1816

Riffer Joh’s staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6675

199

07-05-1818

Rigaux ….?, gewezen Generaal, met signalement beschrijving staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

6397

694

29-07-1815

Rij Du, Luitenant Generaal  is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

9183

1454

07-10-1916

Rijfkogel Gerben, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Rijfkogel Gerben, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1612

05-12-1917

Rijfkogel Gerben, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6271

602 -3

18-06-1816

Rijgersma H. E. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6256

353

13-04-1815

Rijgstra Douwe Epkes te Abbega, Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. en dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Rijgstra W. O. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8380

824-1

21-08-1841

Rijk de Albert Jans te Rauwerd, hij is zeer behoeftigd en heeft volstrekts onderstand nodig enz. jaar 1841 (2)

6840

36-A

blz. 25

22-04-1824

Rijk Hendrik H. Schoenlapper van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6382

79 nr. 101

31-03-1814

Rijk J. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6834

9-A

21-02-1824

Rijk N. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5)

6046

313

06-05-1819

Rijk Nicolaas  ----  Gomes Ary J. , Laatschipper  een strandvondst aangebracht te Makkum een opgevist fust Madera wijn bij de Rode ton op de Vliestroomer verklaren Loens Johannes Jacobus, Berghuis Winsemius Petrus en Rijk Nicolaas alle drie ambtenaren bij de in en uitgaande regten en Breebaard Abraham Samuel Commies te voet bij de accijnsen alle te Makkum gestationeerd enz. jaar 1819 (4)

6380

13 nr. 46

29-01-1814

Rijk van Jurjen Gerben , Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen  van de Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6)

6383

157

08-05-1814

Rijke Abraham---- Meijer W. S. Capitein bij het 1e Bataillon Infanterie te Sneek, Hij schrijft en ondertekend een brief dat hij een bedrag restitueert met een wissel t.n.v. Rijke Abraham te Amsterdam enz. jaar 1814 (1)

8361

42-18

01-05-1841

Rijke Alida staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Meisjes  in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de enz. afgetrokken en te moeten gevoegd worden enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (5)

6671

54 deel 2

blz. 20

22-01-1818

Rijke D. te Brussel lid van het van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 5

22-01-1818

Rijke D. te Brussel Predikant Classis van Brussel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 22

04-01-1819

Rijke D. te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 22

04-01-1819

Rijke D. te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 5

06-02-1824

Rijke D. te Brussel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 23

06-02-1824

Rijke D. te Brussel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 24

16-01-1822

Rijke D. te Brussel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 5

16-01-1822

Rijke D. te Brussel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Rijke D. te Hemmen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 deel 2

blz. 12

22-01-1818

Rijke de M. te Zierikzee Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 8

22-01-1818

Rijke de M. te Zierikzee Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Rijke de M. te Zierikzee Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6418

255-A

00-05-1817

Rijke Jacob 9 is zijn volgnummer en Schiedam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9185

1144

05-09-1917

Rijke R. gehuwd met End van der Wilhelmina, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9414

191

(dossier 190)             18-02-1922

Rijkeboer D.  wordt vermeld in navolgend Document , Boonstra W. J., Dijkstra  A., Vries de J.  en Feenstra H, allen Veldwachters binnen de Gemeente Wonseradeel  deze vragen wat aan de Burgemeester en Wethouders wat buiten hun bevoegdheden valt, het verzoek is om de verleende ontheffing uit te breiden  enz.  verder de Salarissen zijn met fl. 50 verhoogd naar fl. 1900 per jaar plus kindergeld en vergoeding kleding enz. jaar 1922  (3)  dossier (12)

9182

285/40

07-02-1916

Rijkeboer Douwe Makkum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

8377

766-8

05-08-1841

Rijkenberg B. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

8377

766/8

05-08-1841

Rijkenberg B. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen, jaar  1841 (2)

8108

150-867/20

03-09-1838

Rijkers Johanna ---- Mey  Joseph * 25-03-1817 woont Groesbeek Gelderland , Zoon van Simon Mey en Johanna Rijkers

6423

541D

17-10-1817

Rijkets Reijntje---- Visser Cornelis Tjeen * 23-10-1794 z.v. Visser Tjeerd Cornelis en Rijkets Reijntje 28 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

5675

5

27-06-1912

Rijkholt Smink, Veehouder te Koudum hij is 1 van de 14   ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper ondernemer  met de stoomboten “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen varen in het water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van belang hebbenden  met beroep en woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6)

8211

988-3, 39 Bladzijde 3 26-09-1839

Rijkmans T. te Steenwijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_27c

20-07-1841

Rijkmans T. te Steenwijk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de  Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6)

6661

137 blz. 6

19-03-1817

Rijks Filippus te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6841

15-A

06-05-1824

Rijksgebouwen----- Harlingen, opgaaf van een begroting voor het Zeekantoor bij de havenspoort te Harlingen jaar 1824 (11)

9191

1165

21-09-1920

Rijkswaterstaat----- Bruggen; Hoogebrug over Ouddeel  in de Rijksweg Leeuwarden Groningen met bestek en voorwaarden en  een getekende kaart  (Blauwdruk) en de Schanserbrug  bij de kleine wielen , en een aanplakbiljet van Aanbesteding door Rijkswaterstaat jaar 1920 (18)

9181

 

2154

11-12-1915

Rijkswaterstaat Zeeland ------ Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd  de landbouwers.  Vogel de J.,  te Nieuw en St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven Horst  Serle van der, Bliek A. te Nieuw en St. Joostland , Janze S. Sz.  te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13)

8345

79-33

25-01-1841

Rijkvorsel van Willem, Flankeur 6e afdeeling Infanterie * 23-06-1816 Oosterhout ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6622

2103

20-12-1813

Rijmersma Pieter Jelles ---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen hetgeen de Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden zeggende dat een ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was het wat woelig, Zoethout Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze Jelles, meester Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag kwamen aan de schepen van Sneek en de Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven enz.  en de vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal pagina’s voort)  verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden opgehaald naar de school om op de gezondheid van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou drinken ging hij naar het Hondegat verder genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10)

6259

752

24-07-1815

Rijmersma---- Riemersma Pieter Jelles , Meester Molenmaker te Woudsend wonende, hij schrijft en ondertekend (met Pijtter Jeles Rijmersma) een brief  aan de Gouveneur van Vriesland  o.a. dat hij in de jaren  1812 t/m 1815  op last der regering van Slooten  aanden Koorenmolen in dien stad enz. dat hij van de Stad Sloten aan arbeidsloon en leveanties nu egoed heeft fl. 633.- en daarvan pas ontvangen heeft fl. 43-2-0 dus dat hij nog tegoed heeft enz. jaar 1815 (1)

6631

1066

02-09-1814

Rijmsma Fedde Martens geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (27)

3588

61

18-09-1855

Rijn en IJsselstoombootmaatschappij jaar 1855 (4) dossier 61>> Keuning E. J. , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., Hoogterp S., Dijkstra M. T., Fennema J. W., Hoedemaker K., Visser M. alle Concessionarissen en Trekschippers van  Leeuwarden op Dokkum  en alle wonende te Dokkum. in welke dienst voortaan 2 stoomboten zullen varen enz., tevens een ondertekende briefje van Keuning E. J. ook aanwezig de reglementen en tarieflijst  ook wordt er gesproken over de Rijn en IJsselstoombootmaatschappij te Kampen  die de benodigde stoomboot zal leveren jaar 1856 (61)

8165

142/27, 270

08-02-1839

Rijn en Yssel Stoomboot My. Deventer, jaar 1839

8355

294-33

26-03-1841

Rijn van Arie, Kanonnier Korps rijdende artillerie  * 07-11-1818 Maarsen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

9180

420

05-03-1915

Rijn van Hubertus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6019

121

25-02-1817

Rijnders J. Dingstee van J. q.q. de weduwe Paalman G. en q.q. Huisman Gerrit en q.q. Dekker Mense wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt ….?  enz. jaar 1817 (3)

8375

716-3_2a

22-07-1841

Rijnders Pieter te Harlingen is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

5997

307

31-03-1815

Rijnders Roelof is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    266

8384

920-20

17-09-1841

Rijnevos Marijn * Oudenbosch oud 30 jaren , Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

9921

22              20-10-1882

Rijnhout A. J. K., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9126

680

07-04-1879

Rijnja L. R. ------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)

6056

190

17-03-1820

Rijnks en Roelofs Teleskoopmakers betreft hunne vordering voor het maken van een Teleskoop omdat de verstrekte f. 10.000 waren verbruikt een nader credietb van f. 5000 enz. jaar 1820 (2)

6041

869

01-12-1818

Rijnks en Roelofs van beroep Teleskoopmakers, zij krijgen een crediet van f. 10.000.= enz. jaar 1818 (2)

6244

314

14-04-1814

Rijnks F. R. Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 1814 (4)

6242

56               01-02-1814

Rijnks J. R. ---- hij ondertekend samen met 9 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Hallum een document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin I. G. (Isaac Gijsberts). mede  jaar 1814 (2)

6060

480

06-07-1820

Rijnks J. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6626

487  blz. 13

07-04-1814

Rijnks Joh’s Rienks wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6047

379

03-06-1819

Rijnks Johannes R.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Rijnks Johannes R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6624

208

26-01-1814

Rijnks Johannes Rienks---- Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) Schout der Gemeente Hallum ondertekend een document dat de Heer Rijnks Johannes Rienks lid van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge jaren en uitgestrekte Boerderij graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Zijlstra  J. W. (Jan Wijnzens) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente en als Secretaris Albarda Jan  voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6060

480

06-07-1820

Rijnks R. F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Rijnks R. F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6300

281c            29-04-1822

Rijnks R. S.---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in de Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen  zonder onderscheid van godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:  Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. Epz. P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3)

6626

487  blz. 14

07-04-1814

Rijnks Rienk Joh’s wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6082

453

03-05-1822

Rijnks Rienk T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6626

487  blz. 18

07-04-1814

Rijnks Rienk T. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6094

416

20-05-1823 

Rijnks S. J een ordonnantie van fl. 5000  ter voldoening van gemaakte kosten bij het vervaardigen van 2 telescopen enz. jaar 1823 (1)

6092

203

08-03-1823

Rijnks S. J. een ordonnantie van fl. 5000.= enz. jaar 1823 (1)

6085

791

26-08-1822

Rijnks S. J. Onderwerp de kosten voor het maken van twee telescopen fl. 5000.= enz. jaar 1822 (1)

6083

616

28-06-1822

Rijnks S. J.---- Roelof & Rijnks, telescoopmakers en wel zal aan Rijnks S. E. betaald worden fl. 5000 voor het maken van de 2e telescoop enz. enz. jaar 1822 (1)

6300

281c            29-04-1822

Rijnks S. R---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in de Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen  zonder onderscheid van godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:  Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. Epz. P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3))

6626

487  blz. 17

07-04-1814

Rijnks Siemen Rienks wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

8384

920-20

17-09-1841

Rijnsaart Johannes * Oud Gastel oud 27 jaren, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6632

1318

23-10-1814

Rijnts R. T.---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)

6623

60

31-12-1813

Rijnzes Rienk S., door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)

9134

1197

30-08-1883

Rijp F. D. te Harlingen, gezagvoerder op de Nicolaas (vergaan, aangevaren door een Stoomboot) als eigenaar Zeilmaker & Co. Te Harlingen , bijgaand een lijst met allerlei byzonderheden zoals lading, deklast, wind, oorzaak, waarde van het schip enz. enz. jaar 1883 (4)

6284

1099 blz. 2 

31-10-1817

Rijp Sipke Sijmens, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6623

166-167

11-01-1814

Rijp van der Wijtze Atzes, hij ondertekend mede een request voorgedragen door de ingezetenen van de dorpen Warls en Scharl Gemeente Stavoren om de Gemeente op de oude voet weder te herstellen enz. jaar 1814 (2)

6830

18-A blz. 23

21-01-1824

Rijpema Gerardus te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 22

21-01-1824

Rijpema Jan te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9186

548

04-05-1918

Rijpema Rein Marten, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9180

904

17-05-1915

Rijperkerk------ Regenten der stichting op Toutenburg gevestigd te Rijperkerk zij verzoeken te mogen leggen een duiker onder de rijksweg met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening (Blauwdruk) van de situatie  enz. jaar 1915 (9)

6060

480

06-07-1820

Rijpersma H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Rijpersma H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-23        25-05-1821

Rijpersma H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

958/2 211

Bladz.  5>>

17-09-1839

Rijpersma H. M. de weduwe te Lioessens staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6034

398

30-05-1818

Rijpersma H. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8350

175/27-23 21-02-1841

Rijpersma Minne Harmens Gevolmachtigde wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder bestaat uit enz., jaar 1841 (6)

5711

3

28-08-1902

Rijpkema ? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (32)

6834

7-A blz. 3

18-02-1824

Rijpkema D. W. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en  beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

8280

526-1, 26,3

22-05-1840

Rijpkema E. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6834

7-A blz. 3

18-02-1824

Rijpkema G. H. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en  beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

8225

1253-13, 37 10-12-1839

Rijpkema Gerrit Hantjes te Utingeradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6034

398

30-05-1818

Rijpkema H. S. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8386

949/10

20-09-1841

Rijpkema J. M. te Sint Nicolaasga, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8375

708-5_10

20-07-1841

Rijpkema K..M. te St . Nicolaasga staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6101

1311

16-12-1823

Rijpkema Meye F. te Doniaga, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6101

1311

16-12-1823

Rijpkema R. S zijn weduwe te Broek     , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

8380

833-2

24-08-1841

Utinge-

         radeel

Rijpkema S. H. te Terhorne staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6071

516

27-06-1821

Rijpkema T. T.  ---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  dienende tot staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7)

6060

480

06-07-1820

Rijpkema T. T. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Rijpkema Tj. Kl. Te Langweer hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Rijpkema Tjeerd T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6101

1271

10-12-1823

Rijpkema Tjeerd Tjitses Boer te Terhorne , Hij is benoemd als Schatter der Belastingen te Oldeboorn enz. jaar 1823 (3)

6391

41

15-01-1815

Rijpkema Tjitske Meijes van beroep Huisman te Sint Nicolaasga het betreft de leverantie door hem van een paard en dat is nog steeds niet betaald   en de Schout  Jongbloed J. van Langweer verzoekt dan ook aan de Gouverneur dat er ten spoedigste wordt betaald enz. jaar 1815 (2)

9180

264

06-02-1915

Rijpkema Tjitske,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8375

708-5_37

20-07-1841

Rijpkema W. D. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

9181

2110

08-12-1915

Rijpkema Wijpke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6252

1186-7

29-11-1814

Rijpkes Sibbeltje, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

9181

1939

03-11-1915

Rijpma  G. S. te Irnsum verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor het rooien van Houtgewas met een tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (7)

6252

1179-80

08-11-1813

Rijpma ….? hij betaald als  Dijkschrijver f. 1400.-, hij komt voor  op de Staat der Districts Kas enz.  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

8214

1027/16

bladzijde 4

07-10-1839

Rijpma B. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (5)

6406

175-1-2-3

09-04-1816

Rijpma Brand staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8224

1236-5

00-12-1839

Rijpma Brand wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker,  Betaalde en Gedane  posten op Memoriaal  van Franeker  jaar 1839 (3)

8385

932/9

20-09-1841

Rijpma Cornelis te Franeker, een handgeschreven brief met zijn handtekening een Request aan de Gouveneur waarin hij uiteenzet dat zijn huis al  voor meer dan de waarde is verhypotheekt en dat hij enz. Het  antwoord hij wordt vrijgesteld van betaling van grondbelasting jaar 1841 (5)

3575

16

11-11-1878

Rijpma D. J. Ferwerd Schipper op de Welvaart vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Rijpma de weduwe te Niawier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6868

21-02-1825

18-A-3

Rijpma E. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Nijkerk (Fr) enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6252

1179-14

08-11-1813

Rijpma E. Dijkschrijver van Oostdongeradeel betreffende het Veer, hij komt voor  op de Rekening van ontvangsten gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6070

424-23        25-05-1821

Rijpma E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

958/2 211

Bladz. 8

17-09-1839

Rijpma E. P. te Nijawier staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2 211

Bladzijde 8

17-09-1839

Rijpma E. R. te Nijkerk (Fr) vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8375

708-5_26c

20-07-1841

Rijpma E. te Bollingawier staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8386

949/26

20-09-1841

Rijpma E. te Bollingawier, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 26,2

19-06-1840

Rijpma E. te Nijkerk (Fr) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Rijpma E. te Nijkerk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Rijpma E. te Roll. wier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6853

28-A

02-09-1824

Rijpma Enne Brander te Nijkerk een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6047

379

03-06-1819

Rijpma Enne Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Rijpma Enne, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Rijpma Enne, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Rijpma Enneus Pieters wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Rijpma Enneus Pieters wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 5>>

27-08-1839

Rijpma G. S. te Hartwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9180

1012

28-05-1915

Rijpma G. S. te Irnsum hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  een vergunning om een voetbrugje over de bermsloot mag maken  langs de rijksweg  met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz.  jaar 1915 (10)

8224

1216-14, 3

29-11-1839

Rijpma Gerrit Sijbrens, 23 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)

6840

36-A

blz. 14

22-04-1824

Rijpma H. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6622

2109

22-12-1813

Rijpma H.---- Boer de Petrus hij beledigd  op de publieke straat de Agent van Politie zeer gruwelijk en daarom heeft de Maire van Dockum Schonegevel T. (Taco) zich op 29 november l.l. naar Leeuwaren begeven verder een verslag over hoe de omwenteling van de Fransche overheersing  naar de Prins van Oranje is gegaan en eenige dagen na het vertrek der Franschen  had men op komst der kozakken twee vlaggen uit het venster van de Herberg eertijds door Rijpma H. bewoond een aantal bewoners wilden niet dat de vlag uit de toren werdt gehaald maar door tussenkomst van Sminia van H. wel is gebeurd verder was muziek op de straat verboden maar slimme jongens gingen toen op een schip want op het water was het volgens hen niet verboden enz. enz. jaar 1813 (8 )

6282

737-9

07-07-1817

Rijpma Harmen R., Wagenmaker te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6871

22-03-1825

11/1-C

Rijpma Herke Pieters te Barradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6871

22-03-1825

11/3-C

Rijpma Hirke Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Rijpma J.  U. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6060

480

06-07-1820

Rijpma J. U. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 4

27-08-1839

Rijpma J. U. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Rijpma Joh’s te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Rijpma Joh’s Ulbes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8225

1253-13, 12

10-12-1839

Rijpma Johannes te Franeker wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6640

543

13-06-1815

Rijpma Johannes Ubbes Douma Sjerk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Burwerd en gebruiken van landerijen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kerkvoogden van Schalsum en den heer Dorhout A. te Leeuwarden en  Giffens van R. te Sneek en Schuurmans Otte Jans en Eelkema Jarichius en Sjoerds Pier te Witmarsum en Rijpma Johannes Ubbes aldaar die de landerijen in eigendom behoren maar dat enz. jaar 1815 (3)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Rijpma Johannes Ulbes hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6644

810

06-10-1815

Rijpma Johannes Ulbes---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Douwma Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden  te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd betrekkelijk de bepoldering aan de Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk Jelles in gebruik is verder genoemd als eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans Thomas Jetses, Taekema Taeke Dirks en de overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde van Obbema Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7)

6082

453

03-05-1822

Rijpma Johannes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6256

313

29-03-1815

Rijpma Klaas,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

8375

708-5_5

20-07-1841

Rijpma M. te Minnertsga staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6028

810

13-11-1817

Rijpma Marrigje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

9187

1341

06-09-1918

Rijpma Meindert, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8211

988-3, 26

Bladzijde 4

26-09-1839

Rijpma N. te Oostdongeradeel wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8210

958/2 211

Bladz.  8

17-09-1839

Rijpma P. E. de weduwe te Nijawier staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6277

77-c-9

21-01-1817

Rijpma P. E. Hij ondertekend samen met de andere Gemeenteraadsleden van de Gemeente Metslawier:  de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

5664

162, 25

27-02-1917

Rijpma P. Menaldum Schip de Menaldum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6034

398

30-05-1818

Rijpma P. of C. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6424

609

10-12-1817

Rijpma P. R. 20 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6060

480

06-07-1820

Rijpma P. U. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Rijpma P. U. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-24        25-05-1821

Rijpma P. U. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Rijpma Pieer Ulbes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6047

379

03-06-1819

Rijpma Pier E.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-24        25-05-1821

Rijpma Pier hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Rijpma Pier, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6641

626

22-07-1815

Rijpma Pieter---- Russing P. B. (Petrus Bartholomeus) Predikant te Nijkerk (fr) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kerkenraad der hervormde gemeente een collecte voor hen die wegens dringende behoefte dergeene die hun leven hebben gewaagd ter verdedigng van alles wat ons dierbaar is enz. een ieder was het hier mee eens behalve de oudste Diaken Blom Abraham Lieuwes en leit na de gadsdienst door de jongste Diaken Rijpma Pieter aan onze leeraar weten dat hij niet mee wil doen en dat hij op den dank en Bede dag niet in de Kerk te Nijkerk kwam enz. verder een door de Koster Jansma S. ondertekende brief ook een door Bergsma H. de Schout van de Gemeente Metslawier en door de Bode van Metslawier Meintsma W.  ondertekende brief betreffende voorgaande enz. jaar 1815 (12)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Rijpma Q.  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Rijpma R. J. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 10>>

27-08-1839

Rijpma R. J. de weduwe te Sandfirden staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6830

18-A blz. 33

21-01-1824

Rijpma Reinder te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6082

453

03-05-1822

Rijpma Rients J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Rijpma Rients Jarigs, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Rijpma Ruurd te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

9134

1081-29

23-04-1883

Rijpma S. G.  Landbouwer te Rauwerd; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883  (3)

9126

1043-29

1879/1880

Rijpma S. G. Landbouwer te Rauwerd Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6251

1092

09-11-1814

Rijpma S. H.?. Hij tekent mede als lid der raad van de gemeente Witmarsum, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , jaar 1814 (4) dossier 16

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Rijpma S. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 10>>

27-08-1839

Rijpma S. J. te Sandfirden staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8211

988-3, 40 Bladzijde 2 26-09-1839

Rijpma S. te Witmarsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6624

219

29-01-1814

Rijpma S. U. (Sijbren Ulbes) gewezen Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Witte de B. van de Gemeente Witmarsum bij zijn afwezigheid enz. en dat Jong de Ruurd Ruurds wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6060

480

06-07-1820

Rijpma S. U. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Rijpma S. U. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Rijpma S. U. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8375

727-3

24-07-1841

Rijpma Sijbrand---- Kingsma Eeltze (Eelse) A. Landbouwer te Metslawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar onder andere hij vermeld dat het vlees voor de verkoop geen waarde meer had hij dit aan een zekeren behoftigen en armoedig gezin van Liebe Huizinga Slager en Vleeschhouwer te Lioessens enz.  en staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland  het betreft een proces verbaal wegens het Frauduleus slachten van een Vaars, wordt ook in genoemd dat Liebe Huizinga die na zijn verklaring onderwijl is overleden de Bekeurders waren de Commisen Rijpma Sijbrand en Vries de Leendert enz.  jaar 1841 (19)

8285

626-6

22-06-1840

Rijpma Sijbrand---- Koopal Rinze  (Rense) Boer en Landbouwer te Arum het betreft een Procesverbaal tegen hem opgemaakt wegens schandelijke mishandeling en feitelijke beleediging door de commiesen der eerste en tweede klasse, Rijpma Sijbrand en Gijsen Johannes Frederik dat hij hen op de hoek bij de woning van de Broodbakker Blanksma Jan alwaar hij in de steeg de commiesen met gewelddadigheden aanrande met bedreiging dat hij hen zou doodslaan enz. en dat in tegenwoordigheid van Siersma Klaaske Oukes, Bakker Trijntje Romke huisvrouw van Boer de Hans Siebolts en Mertens Alekzander Plattelands Heel en Vroedmeester te Arum wonende oook een vermelding dat R. koopal vorig jaar zijn eigen zwager bijkans dood heeft geslagen enz. jaar 1840 (9)

6402

 

922-1+ 10

09-12-1815

Rijpma Sijbrand Ulbes staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

8285

622-2

20-06-1840

Rijpma Sijbrandus---- Vries de Johannes  winkelier te St. Anna Parochie verzoekt dat ten zijne behoeve op hetb tractement van den commies Ringh van Gerbrandus thans te Oostmahorn eener inhouding worden bevolen tot voldoening van een schuld van f. 81.24 wegens geleverde winkel waren en deze heeft zijn schuld erkent en wil 5 gulden per maand betalen verder een schuldverklaring van Rijpma Sijbrandus dat hij schuldig is 21 gulden wegens in 1835 geleverde goederen en door hem ondertekend op 1 juli 1837 ook een specificatie van de geleverde goederen enz. jaar 1840 (10)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Rijpma Sijbren Ulbes hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6424

609

10-12-1817

Rijpma Sipke 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Rijpma Sipke Wouters   129 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6030

20-B

09-01-1818

Rijpma Sjeuke Tjebbes, Hij staat op een naamlijst  van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek gedetineerd geweest zijn geweest  met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)

6838

7-A bijl.2 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Rijpma Sjeuke, 23 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6000

578-b

17-06-1815

Rijpma Sjuwke Tjebbes, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis Op de Noorderpoort  zitten te Sneek jaar 1815 (2)

6047

379

03-06-1819

Rijpma Sybren Ulbes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6864

26/1-C

no.  126

07-01-1825

Rijpma Ulbe te te Wonseradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6871

22-03-1825

11/7-C

Rijpsam Johannes Willem vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)

8375

716-3_3D

22-07-184 1

Rijpsma Akke Jans, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

9182

605

05-04-1916

Rijpsma Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6088

1088

18-11-1822

Rijpstra A. B., ---- Mebius  Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van Reneman L.  CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door;  Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G. O. ,  Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W.,  Faminga D. F.,  Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga  H. J., Wouda T. P., Faber A. S.  jaar 1822 (8)

3698

A-19

08-10-1828

Rijpstra Aaltje Jans†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

8350

171-6

19-02-1841

Rijpstra Akke Jans 29-04-1791 geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 in de Ommerschans zijn opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de desbetreffende besturen ten spoedigste enz. met 8 kolommen informatie enz. jaar 1841 (6)

8375

716-3_2d

22-07-1841

Rijpstra Akke Jans Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8364

498/10, 6

21-05-1841

Rijpstra D. T. de wduwe en de erven staan vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward  die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

9725

Deel 2

Blz. 184 

00-00-1898

Rijpstra Douwe , Zeemilitie gaat naar de Oostzee, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 181  

00-00-1898

Rijpstra Douwe , Zeemilitie gaat naar Spanje, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 180 

00-00-1898

Rijpstra Douwe , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 168

00-00-1896

Rijpstra Douwe naar Batavia, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 171

00-00-1897

Rijpstra Douwe naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 165 

00-00-1896

Rijpstra Douwe naar Jourx, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 164

00-00-1896

Rijpstra Douwe naar Spanje, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 174

00-00-1897

Rijpstra Douwe Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 163

00-00-1896

Rijpstra Douwe, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9187

1644

06-11-1918

Rijpstra Gerben, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6276

1102-18

18-12-1816

Rijpstra Gerrit C., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

9465

Deel 2, 27

03-04-1850

Rijpstra Gerrit F. Beurt en Veerdienst van Marrum en Nijkerk naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1850 (8).

8375

716-3_1J

22-07-1841

Rijpstra Grietje Sijbrens 29-06-1825 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

7977

137-7, 14

08-02-1837

Rijpstra Grietje Sybrens * 1811 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt ontslag enz. jaar 1837 (8)

3575

16

11-11-1878

Rijpstra H. G. Hallumerhoek Schipper op de Hoop vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

8211

988-3, 26

Bladzijde 5

26-09-1839

Rijpstra H. is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8210

958/2 211

Bladzijde 8

17-09-1839

Rijpstra H. P. te Metslawier staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

9921

22              20-10-1882

Rijpstra J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9465

Deel 2, 108

31-03-1859

Rijpstra Jacob F. , Beurt en Veerdienst van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) 

3698

A-19

08-10-1828

Rijpstra Jeltje , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Rijpstra Jitze Frangen 55 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

9180

761

26-04-1915

Rijpstra M.  metselaar te Goutum hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor het maken van een uitweg van zijn erf      met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz. jaar 1915 (9)

9725

Deel 2

Blz. 104

00-00-1891

Rijpstra Marten op de Haringvangst,  Regiment  Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9182

285/22

07-02-1916

Rijpstra Martinus Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

6247

640

29-06-1814

Rijpstra P. G. Armvoogd te Oostrum tekent genoemde lijst, , Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6271

574-9

06-07-1816

Rijpstra Pieter Gerrits, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

5664

162, 15

27-02-1917

Rijpstra Z. Harlingen Schip de Stad Harlingen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Rijs Jorrit H., 210 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6869

01-03-1825

17-A