Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index.

6421

407

04-09-1817

Romain Nicolas * 30-01-1794 Hologne fur Geer 7 wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

6840

36-A blz. 5

22-04-1824

Romer Yde Pieters de weduwe Kasteleinsche van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6830

7-A

20-01-1824

Romke Pieters Zijlstra in leven gehuwd met Lam(m) Marij Siebes te Warns staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)

6424

609

10-12-1817

Romkes Feije 133 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 1   wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6426

49

31-01-1818

Romkes Joseph Burgemeester te Leeuwarden wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hij wordt benoemd en aangesteld als voornoemd enz. jaar 1818 (3)

6840

36-A blz. 2

22-04-1824

Romkes Korn. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Romkes Regtnerus Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6683

2 deel 1, 8

04-01-1819

Rommeny M. B. Predikant te Grooteboek tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 11

04-01-1819

Rommeny M. B. te Grootebroek wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

3701

6-C

07-02-1839

Rommerts Anne Hendriks, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

6282

737-22

07-07-1817

Rommerts Anne, Tolman  te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

5673

 

95

26-07-1906

Rommerts F. te Leeuwarden , een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Tjamke“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1905 (1)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Rommerts Hille, 238 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6692

274

Lemsterl.

28-09-1819

Rommerts Jan te Vollega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)

6257

410-15

28-04-1815

Rommerts Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8225

1245-8b  

1-10

07-12-1839

Rommerts Johannes staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Rommerts Johannes, 239 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6254

175

23-02-1815

Rommerts Kornelis  een door zijn vrouw geschreven en door hem ondertekende brief , dat hij als Schipper heeft gehoord dat een Schipper  die geen huis heeft vrij gesteld is van te betalen lasten , maar nu hij in Heerenveen ligt wordtb hij aangeslagen voor enz. aan het eind vermeld zij dat mijn man Conelis Rommerts  di kan neyt schrijven en ik gebrekkig enz.enz. jaar 1815 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Rommerts Rommert, 700 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Rommerts Simke staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

 

                                                                  

6383

78      

23-04-1814

Rommerts Sjoerd te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6242

124-12

19-02-1814

Rommerts Sytse hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 8 wegens gedane diensten als schipper ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6026

652

23-09-1817

Rommerts Sytze staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6257

410-14

28-04-1815

Rommerts Tjeerd Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6833

38-D deel 2

Blz. 25

06-02-1824

Romondt van O. Lid der Gedeputeerde Staten te Utrecht, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6066

 

40

16-01-1821

Rompel  hij wordt voorgedragen voor de post van Magazijnmeester  Controleur van het zegel   i.p.v. Schelle, jaar 1821 (1)

5993

950

23-11-1814

Rompel ….? ----  Meulen van der Dirk,  Molenaar en Bakker te Ureterp, tweemaal een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp verzegeling van zijn Molen door de missieve van de controleur Rompel ….? Verder genoemd Harmenson Lammert  wonende op de Eewal te Leeuwarden  en dat deselve als Deurwaarder als te gevaarlijk om een publieke functie waartenemen enz. jaar 1814 (7)

5990

651

22-08-1814

Rompel ….? Controleur der Belastingen, In de nacht van 2e tot de 3e dezer maand is het paard van voornoemde op de Gorredijk een oor afgesneden, waardoor het zelve voor dieAmptenaar onbruikbaar is geworden welliogt is dezelve wegens zijn activiteit bij baatzuchtige personen gehaat enz. en ook beschouwd men deze ambtenaar als oorzaak dat de Commies Pauli ….?  Ten gevolge van herhaald klagten is ontslagen enz. enz. jaar 1814 (1)

6006

976

18-12-1815

Rompel ….?---- Hoeksma Sipke Merks een voordracht voor de functie van taxateur van Turf, onder de gegadigden is ook Zijlstra Pieter Pieters die met alle lof de functie tijdelijk heeft waargenomen van de Controleur Rompel ….? jaar 1815 (1)

6021

255

19-04-1817

Rompel ….?---- Sytzama ….? Hij bedankt voor de functie van Ontvanger der Registratie en van het zegel te Kollum enz., de voorkeur wordt gegeven aan de heeren Driessen ….? Thans Ontvanger in d Lemmer en Rompel ….? Te Leeuwarden sedert 1812 op het kantoor der hypotheken en enz. jaar 1817 (1)

6097

749

12-08-1823   

Rompel F. F.  hij is benoemd  tot ontvanger te Gorredijk enz. jaar 1823 (3)

6096

598         04-07-1823

Rompel Fredericus  Franciscus geb. 09-10-1797 te Leeuwarden, Hij staat vermeld op een Tableau van voordracht voor de functie van  Ontvanger der registratie te Bolsward een documet met 9 kolommen met informatie enz. jaar 1823 (3)

6097

 

755                12-08-1823  

 

Rompel Fredericus  Franciscus geb. 09-10-1797 te Leeuwarden, Hij staat vermeld op een Tableau van voordracht voor de functie van  Ontvanger der registratie te Bolsward een documet met 9 kolommen met informatie enz. enz. en een dankbrief met zijn handtekening aan de koning voor zijn benoeming. jaar 1823 (3)

6085

795

26-08-1822

Rompel Fredericus Franciscus * 9 Oktober 1797 te Leeuwarden hij staat vermeld op een document van voordracht voor de functie van  Ontvanger van Registratie en Domeinen te Gorredijk i.p.v. Glinstra de Zwart Vincentius die ontslag heeft genomen jaar 1822 (3)

6071

499

22-06-1821

Rompel Fredericus Franciscus hij wordt benoemd tot Magazijnmeester en controleur van het zegel te Leeuwarden enz. jaar 1821 (2)

6081

351

09-04-1822

Rompel Fredericus Franciscus* 09-10-1797 hij staat op een lijst van voordracht (met veel extra informatie zoals geboorte enz.) der personen voor de functie van Ontvanger der Registratie enz.  te Franeker jaar 1822 (3)

7977

147-4

10-02-1837

Rompel Fredericus Franciscus, er zijn 3 procesverbalen van de uitslag der gezegde naziening opgemaakt waar uit blijkt dat door den Ontvanger Gousset van Heel Marinus Elisa over de tijdvakken van1juni 1834 tot enz. en ten 2e dat door den waarnemend ontvanger Hoek Bent Cornelis over de tijdvakken van enz. ten 3e  Haer van der Philip Maurits enz. jaar 1837 (6)

6093

325

17-04-1823 

Rompel Fredericus Franciscus, hij is benoemd tot Ontvanger der registratie en domeinen enz. enz. i.p.v. de ontslagen heer Glenstra de Swart Vincentius (Swart Glensra de Vincentius)  jaar 1823 (3)

6394

356

22-04-1815

Rompel L. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)

6397

662

13-07-1815

Rompel L. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Rompel Nicolaas, 376 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6385

54-41

14-07-1814

Rompel T. of F.? staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)

6070

399

17-05-1821

Rompel….?---- Schelle van ….?,   Magazijnmeester controleur  hij wordt benoemd tot  Ontvanger der Domeinen te Dokkum in zijn plaats wordt voorgedragen de heer Rompel….? die al langer dan 6 jaar  als 1e commies heeft gefunctoneerd  en hij is knap, uitmuntend van gedrag enz. jaar 1821 (1)

6683

2 deel 2, 12

04-01-1819

Romswinckel A. C.. te Nieuwerkerk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Romswinkel A. C. Predikant te Nieuwerkerk tot Classificaal Gecommitteerde Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6709

36 deel 2  blz. 13

16-01-1822

Romswinkel A. C. te Nieuwerkerk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 12

22-01-1818

Romswinkel A. K. te Nieuwerkerk in Schouwen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 16

22-01-1818

Romswinkel A. K. te Nieuwerkerk in Schouwen Predikant Classis van Zierikzee wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Romswinkel A. K. te Nieuwerkerk, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6052

826

20-11-1819

Ron de Jacob  & Sons---- Heeker & Co. geven met eerbied te kennen dat zij als ondergetekenden en gapatenteerde Kooplieden te Groningen dat in de nacht tussen 7 en 8 oktober 1819 op het eiland Schiermonnikoog is komen te stranden het schip de Hoffnung  gevoerd door Prahm Jacob voornamelijk geladen met hout komende uit de haven Stokholm & gedestigneerd op Londen en dat de eigenaren Ron de Jacob & Sons te Stokholm hebben dit overgedragen aan  de heer Godeffroy Peter Jr. Koopman te Hamburg  uit wiens naam met een notarieele volmacht d.d. 9-11-1819 die vertaald is door Rutgers Z. F. J. te Groningen en daarvoor ondertekend, tevens wordt vermeld de namen Beckendorff  Johan Nicolaas Peter , Lucas Johan Christian,  Baugeman Huygens C. D. R. M.? enz.  jaar 1819 (6)

6244

314

14-04-1814

Ronda Frans Allerts Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 1814 (4)

6624

242

09-02-1814

Ronda Gatze Jans---- Hoekstra J. K. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van de Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet eenparigheid besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz.  en opgedragen aan de volgende personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en Ronda Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie daar) jaar 1814 (7)

6386

89

11-08-1814

Rondaan Pietje Freerks---- Oudeboon Sjoerd Gerrit en zijn huisvrouw Rondaan Pietje Freerks te olsward . Onderwerp: hun request dat hun enige zoon Oudeboon F. S. uit den Landmilitie onslagen mag worden enz. enz. jaar 1814 (2)

6385

76             17-07-1814

Rondaan Pietje Freerks---- Oudeboon Sjoerd Gerrits en zijn huisvrouw Rondaan Pietje Freerks wonende te Bolsward ouders van Oudeboon van Rondaan F. S. wende zich in hunne diepe verlegenheid en gehele verlatenheid  enz. enz. In hunne grijzen ouderdom van ruim 80 en 75 jaren hebbende hun enige eerder enoemde zoon als enige steun en verzorger van hun ouderdom zijnde hij opgeroepen voor de Landmilitie en dienende in Kampen zij verzoeken enz. enz. jaar 1814 (2)

8362

450-25

08-05-1841

Rondaert Karel Ludovicus Napoleon, Fuselier algemeen depot der landmagt no. 33 * 06-06-1813 Gent,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6256

313

29-03-1815

Rondag J., ,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6671

54 deel 2

blz. 16

22-01-1818

Ronde de J. H. te Zwartsluis Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 17

04-01-1819

Ronde de J. H. te Zwartsluis wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Rondema Jan te Sneek wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der Belooning  van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Rondema Jan te Sneek wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der Belooning  van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8367

554/5

Rondema, Jan , Mester Timmerman te Sneek, een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; een request betreffen de de post,  schatter bij de personele belastingen te Sneek enz. enz. 07-06-1841 (6)

5986

262 lijst 4.

08-04-1814

Rondhout Luitsen Meljes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor Personeel en Mobilair enz. over jaar 1814 (5)

6833

27-A, 2

06-02-1824

Ronduiten M. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6859

2/C

16-11-1824

Ronge Lambert Joseph,  geboren Luik 1788 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

9187

1114

07-08-1918

Ronhaar Wilhelmina Frederika gehuwd met Wiggers  J. A. , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9921

1

21-10-1882

Ronne Bauke  Veldwachter te Buitenpost  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Ronner Arjen Berends 3 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

9182

285/9

07-02-1916

Ronner Arjrn J. Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Ronner Ary 3 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

8007

713, 35

17-07-1837

Ronner Berend Marrum Veerschipper, jaar 1837

8007

713/13, 35

17-07-1837

Ronner Berend Schipper van Marrum op Leeuwarden. , jaar 1837

9188

615, 1e afd.

02-05-1919

Ronner Dirk Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum, jaar 1919 (2)

6005

938 blz. 4v

30-11-1815

Ronner Feike Berends Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6016

707

21-11-1816

Ronner Feyke Berend, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

5997

307

31-03-1815

Ronner Fyke Berends is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    142

5664

37, 10

01-04-1910

Ronner H. Drachten Schip de Voorwaarts I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

A.14Bijl.33

25-04-1912

Ronner H. Drachten Schip de Voorwaarts,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

A.11Bijl.33

27-04-1911

Ronner Hendrik Drachten Schip de Voorwaarts I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

6252

1193-29

29-11-1814

Ronner J. zijn rekening wordt betaald wegens het schrijven van 2 rekeningen enz enz.  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6382

172

17-04-1814

Ronner Johannes Reins, Remplacant voor Veltman Pieter Jacobs van Bolsward onbekwaam is voor de Militaire dienst enz. als bijlage een attest van de Chirurgijn Rauen J. A. Jaar 1814 (2)

6382

197

14-04-1814

Ronner Johannes Riens,---- Rauen J. A. een attest van deze Chirurgijn  der 2e Klasse bij de Infanterie enz. dat de personen die volgen onbekwaam voor de dienst zijn en wel Heijnsius Arien Pieters, Kraayer Lieben Hendrik,  Baaden Hendrik, Vries de Pier Tjers en Ronner Johannes Riens enz. jaar 1814 (1)

6385

138

06-07-1814

Ronner Jouke te Collum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6278

195-5

20-02-1817

Ronner Jouke, Gortmaker te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6245

399-64

10-05-1814

Ronner? E. A. Schoenmaker, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6833

38-D deel 2

Blz. 5

06-02-1824

Ronstorff  J. E. te Brussel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 1

Blz. 1

06-02-1824

Ronstorff  J. J. te Brussel [1] wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. 22 Januari 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 27

06-02-1824

Ronstorff  J. J. te Brussel, [2] wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 5

16-01-1822

Ronstorff ….? te Brussel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Roo (s?). E. staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6623

41

07-08-1813

Roo d. Ruurt Aelzes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6636

148

5e blz. van kolommen

10-02-1815

Roo de Egbert Lukas te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

Roo de K. Ǽ te Blija wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

3575

16

11-11-1878

Roo de K. Marrum/Nijkerk Schipper op de Hoop van Zegen vermeld in een document met als ondewrerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 6-v

17-07-1839

Roo de K. Y. te Blija is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9181

1709

27-09-1915

Roo de Mannes 29 jaar wonende te Apeldoorn, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te Ferwerderadeel   jaar 1915 (2) (dossier 7)

9183

881

26-05-1916

Roo de Mannes Apeldoorn Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf, jaar 1916 (3)

9181

2030

25-11-1915

Roo de Mannes te Apeldoorn, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

9184

442

10-04-1917

Roo de Mannes te Apeldoorn----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)

6623

43

07-08-1813

Roo de Ruurt Aelzes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

42

07-08-1813

Roo de Ruurt Elzes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

9182

24

06-01-1916

Roo de Simen,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

6276

1102-2

18-12-1816

Roo de Taelze Jans moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Roock de ….? Do.  hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6047

379

03-06-1819

Roock de A.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Roock de A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6008

105

14-02-1816

Roock de A. gepensioneerd Kapitein ter Zee lid van de Provinciale Staten van Vriesland enz. heeft een request ingediend betreffende bezwaar uit hoofde van zijn Kapiteinspensioen hij geen enz. jaar 1816 (1)

6631

1092

06-09-1814

Roock de A.---- Hannema Jacobus Apothecarius en Zoutbrander te Harlingen geeft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland  met eerbied te kennen dat hij sinds 1802 als lid der Regering van Harlingen en nu hij de leeftijd van 62 jaren heeft bereikt worden deze werkzaamheden voor hem moeilijker ook al  omdat de heeren Roock de A. en  Noten van W. S. onlangs hun ontslag bekomen hebben enz.  jaar 1814 (1)

6631

1076

02-09-1814

Roock de A. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6383

96   

23-04-1814

Roock de A. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6242

72                   07-02-1814

Roock de A. verder de aannemer Swart Siebe betreft een herstel van woorden dat hij absent zou zijn enz. jaar 1814 (2)

6008

82 blz. 3

03-02-1816

Roock de Ad : staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6669

415-f

23-10-1817

Roock de Adriaan Lid van de Raad van Harlingen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6656

490 blz. 7

15-10-1816

Roock de Adriaan staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Roock de Adrianus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-A             

05-01-1816

Roock de Adrianus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1816 (8) 

6383

1

29-04-1814

Roock de G. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn sa Rook de J. F. (Joan Frederik) men overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

6422

460

02-10-1817

Roock de Gerhard Johan Diederik---- Espaul ‘Z de P. Burgemeester van de Stad Delft ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij verzoekt om een certificaat van voldoening Militie van Roock de Gerhard Johan Diederik geboren 3 juli 1792 te Deventer van beroep Midicine Doctor te Birdaard doch thans te Delft bevindende zoon van Roock de Johan Frederik rustend Leeraar der Hervormde Gemeente te Sneek en van Froulja Alexandrina wonende te Birdaard die in het huwelijk wil treden enz. jaar 1817 (2)

6422

460

02-10-1817

Roock de Johan Frederik---- Espaul ‘Z de P. Burgemeester van de Stad Delft ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij verzoekt om een certificaat van voldoening Militie van Roock de Gerhard Johan Diederik geboren 3 juli 1792 te Deventer van beroep Midicine Doctor te Birdaard doch thans te Delft bevindende zoon van Roock de Johan Frederik rustend Leeraar der Hervormde Gemeente te Sneek en van Froulja Alexandrina wonende te Birdaard die in het huwelijk wil treden enz. jaar 1817 (2)

8373

682/3

12-07-1841

Rood A.---- Molenaar L. N. te Lemmer (Doctor te Warga)   in een handgeschreven brief met zijn handtekening  verzoekt hij om  een inhouding op het tractement van de Commies Rood A.  te Sexbierum  wegens een schuld met een gespecificeerde lijst met schulden,  jaar 1841 (7)

8380

823-3

20-08-1841

Rood A.----Molenaar L. N.  een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt om wegens een schuld die  A. Rood aan hem heeft beslag te mogen leggen op zijn tractement jaar 1841 (2)

8377

767/10

05-08-1841

Rood Antonis---- Vellinga  Jacob Wytzes te Dantumawoude hij verzoekt aan de Gouveneur van Friesland in houding op het tractement van  betaling van Rood Antonis te Sexbierum i.v.m. een schuld en een  handgeschreven brief met de handtekening van Vellinga  Jacob Wytzes en een  handgeschreven brief met de handtekening van Rood Antonis jaar 1841 (6)

8384

911/8

14-09-1841

Rood Antonius ----- BierbaumVietor N. B. te Dronrijp,  Onderwerp  een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij het heeft over inhouding op het  tractement van de commies Antonius Rood te Sexbierum wegens schulden (bijgevoegd ook de schuldbekentenissen door hem ondertekend) ,  en ook van hem een handgeschreven brief met zijn handtekening , wordt verder genoemd Molenman L. te Lemmer en Battema H. J. dossier jaar 1841 (8)

6671

54 blz. 4

22-01-1818

Rood De ….? Te Terheide Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

3700

22-B

05-2-1836

Rood de Abraham---- Dronrijp Abraham de Rood onecht kind, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3700

22-C

04-02-1837

Rood de Abraham---- Dronrijp Abraham de Rood onecht kind, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

22-A

05-02-1835

Rood de Abraham, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)

3701

22-D

09-02-1842

Rood de Dronrijp Abraham onecht kind van Dronrijp Grietje, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3699

A-22

15-02-1834

Rood de Dronrijp Abraham, onecht kind van Dronrijp Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (12)

3701

22-C

08-02-1839

Rood de Dronrijp Abraham, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

22-A

05-02-1835

Rood de Dronrijp Abraham, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)

9186

146

06-02-1918

Rood Jacob Petrus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6385

102, 105

22-07-1814

Rood Jan J, . de burgemeester van Harlingen is debet aan hem f. 15 wegens het recuiveren van 2 paarden en een hooiwagen jaar 1814 (2)

8285

615-2, 15

19-06-1840

Rood Jr. ….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 15

19-06-1840

Rood te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6840

36-A

blz. 30

22-04-1824

Rooda (Roorda?) Tjitte Sjoerds Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6278

194-3

20-02-1817

Rooda Albert Jelles de weduwe Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Rooda Albert T. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6251

1063

09-11-1814

Rooda Arjen Freeks---- Postma Pieter Pieters 76 jaar Hij schrijft en zet zijn merk onder de brief hij is wonende bij zijn schoonzoon Rooda Arjen Freeks, Huisman in het Klooster Anjum onder Berlikum Onderwerp: dat hij alle jaren in het Gemeente quosatie is aangeslagen , dus hij vind dit niet goed enz. Enz, jaar 1814 (3)

6424

609

10-12-1817

Rooda Cornelis 33 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Rooda Cornelis Cornelis 441 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6278

194-4

20-02-1817

Rooda Eltjen Alberts Koemelker  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6281

583- 93

05-06-1817

Rooda Eltjen Alberts, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 5>>

27-08-1839

Rooda J. S. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6082

453

03-05-1822

Rooda Jacob B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6418

255-B

01-06-1817

Rooda Jarig IJdzes 307 Makkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

584

02-12-1817

Rooda S. 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6082

453

03-05-1822

Rooda T. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Rooda Take D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6861

7-A

10-12-1824

Rooda Wilke Joh., Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10)

8257

61/21

15-01-1840

Rooda Wilke Johanis---- Bouseint Gerrit Cornelis schrijft een brief aan de Gouverneur met het verzoek een vergunning te krijgen voor het bouwen van een Winkelierswoning onder St. Jacobi Parochie aan de Oude Bilddijk omdat de volmagten van het Oudbild Rooda Wilke Johanis en Wasenaar Dirk Annes dit verzoek tot tweemaal toe heeft geweigerd enz. jaar 1840 (6)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Rooda Wilke Johannes (1e Luitenant) staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Rooda Wilke Johannes (Kapitein) staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6402

 

922-1+6

09-12-1815

Rooda Wilke Johannes staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

8350

175/27-19

21-02-1841

Rooda Wilke Johannes wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur van Oudebildzijl in een document wat hij mede ondertekend genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van Oudebildzijl enz.,  jaar 1841 (6)

8384

912/7

15-09-1841

Roodbaard Herman Deddes, Een dossier waar hij in voorkomt , het is een verslag wegens een examen voor toelating als kwekeling op de Veeartsenijschool te Utrecht, ook het door hem gemaakte examen mat daaronder zijn handtekening is aanwezig,  met een lijst met uitslag van examen enz. enz.  jaar 1841 (15)

8383

883/11 no. 1

07-09-1841

Roodbaard Herman geboren te Groningen wonendete Leeuwarden, zoon van Roodbaard Lucas Petrus Architect in het aanleggen van tuinen en van DeddesHilligje  Een dossier met aspiranten naar een kwekelingsplaats aan de rijks veeartsen school. Te Utrecht jaar 1841 (3)

8383

883/11 no. 1

07-09-1841

Roodbaard Lucas Petrus---- Roodbaard Herman geboren te Groningen wonendete Leeuwarden, zoon van Roodbaard Lucas Petrus Architect in het aanleggen van tuinen en van Deddes Hilligje  Een dossier met aspiranten naar een kwekelingsplaats aan de rijks veeartsen school. Te Utrecht jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Roode de  S. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

6009

150

27-02-1816

Roode de A.---- Beijma v. C. L. Advocaat Fiscaal en Roode de A. Equipagemeester dat hem door de municpaliteit de vrijheid gegeven is  om enz. in ’t Bolwerk agter s’Lands Werf betreft een extract uit het resolutieboek van 7 december 1795 van de stad Harlingenis aanwezig  enz. jaar 1816 (5)

6864

18-C

07-01-1825

Roode de Hendrik * 14-11-1797 Amsterdam;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6671

54 blz. 19

22-01-1818

Roode de J. H. te Zwartsluis Predikant Classis van Kampen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8375

708-5_40c

20-07-1841

Roode de S. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 40 Bladzijde 3 26-09-1839

Roode de S. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6381

136 nr. 340

17-03-1814

Roode de Wobbe Douwes te Lippenhuizen († 18-02-1814) , Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

9725

Deel 2

Blz.44

00-00-1883

Roode Dooitze,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9188

570

15-05-1919

Roode J. Bergen op Zoom Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4)

9182

285/38

07-02-1916

Roode Jan Veldwachter Nes Met Signalement, jaar 1916

8093

565/6

11-07-1838

Roode Johan Casper Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. Flankeur 29-8-1836 Overleden te Semarang,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6245

386

08-05-1814

Roode Yetze Jans , hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813  te hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz.  jaar 1814 (4)

8280

517-11, 27

19-05-1840

Rooden Agenietje wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6070

418 en 419

23-05-1821

Roodenhuis Pier Jans  ---- Jong de Klaas Tjipkes Veehouder te Baard een aantal van 22 vol en gelde schapen gehad hebbende waaronder hij ene besmettelijke schurft ontdekt heeft  zo mijn buurman mij genoodzaakt heeft enza. enz. heeft hij de schapen geleverd aan de slagers Tolsma Wytze Feykes en Roodenhuis Pier Jans  beide te Baard  voor de somma van   80 nederlandsche guldens maar dat de schapen bij leven waard zijn 230 guldens enin een handgeschreven  brief met zijn handtekeninf verzoekt hij nu een schadevergoeding enz. enz.  ook aanwezig een handgeschreven  verklaring van de beide Slagers met hun handtekening  en een document van de Grietman van Baarderadeel Buma Bernhardus dat hij een billijke aanspraak kan maken op vergoeding enz. jaar 1821 (4)

8377

759/15

04-08-1841

Roodenhuis Pieter  de erven te Harlingen Zijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2)

6390

39

20-09-1814

Roodenhuis Syske Jelles hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

6630

1017A blz. 7

22-08-1814

Rooders Franke Willems wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 7

22-08-1814

Rooders Willem Franken wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6256

334

10-04-1815

Roodewijk J. Hij ondertekend de volgende brief  De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

6248

689

30-07-1814

Roodhof Itte Harens ,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de bescherming in hun geschil met de stad Stavoren  en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3)

6049

537

02-08-1819

Roodhof Itte Harmens    ----  Boer de Haring Pieters---- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de controleur Bonga  zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks Christiaan, Kasteleinsche te Warns  gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz.  en Boer de Haring Pieters  van beroep Boer en Maakab Wouter Martens  van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens  Boer te Scharl , Roodklif Jochum  Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman  noch te Laaxum nog te Warns hebben kunnen bekomen   enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent van Politie Hooren van J. C. enz.  jaar 1819 (9)

6623

109

08-01-1814

Roodhof Itte Harmens---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6249

 

829

05-09-1814

Roodhof Itte Harmens, Hij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)

6830

18-A blz. 35

21-01-1824

Roodhof Jan L. te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6253

71

17-01-1815

Roodhof Jan Lammerts  ---- Scholtze Jan A., Boer de Haring Petters, Bruijnsma Sibrand G. S. Zij vragen als gecommiteerden van den Dorpe Warns en Scharl in een handgeschreven brief met hun handtekeningen verlichting over den jare 1812  dat hoedanig wij ons ook gedragen hadden  betrekkelijk de vorderingen  door de Gemeente Ontvanger van Stavoren tegen ons gedaan  enz. enz. en dat de President Burgemeester Lootsma J. A  (Jacob Aukes) van Stavoren alle pogingen in het werk steld om de execitie van het decreet van zijne Koninklijke Hoogheid van 14 juni 1814   Ten onze koste ja zelfs ten koste van de waarheid tegen te werken enz. enz. enz. mede ondertekenaars Roodhof Jan Lammerts, Zijp van der Wijtze Atzes, Husman Tjomme Herkes  jaar 1815 (8)

6623

109

08-01-1814

Roodhof Jan Lammerts---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6249

 

829

05-09-1814

Roodhof Jan Lammerts, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)

6389

98

19-11-1814

Roodhof Jelle Reins ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

6389

98

19-11-1814

Roodhof L. H. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

6242

124-5

19-02-1814

Roodjer Johannes hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 2 wegens geleverd brood  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6080

315

30-03-1822

Roodklif Jochem Loofs---- Vogelzang Harmen Jans van beroep Arbeider wonende te Laaxum oud 55 jaren, Zee van der Rinke Martens,  Hijlkema Lolle Rimmerse  en Roodklif Jochem Loofs hebben op 26 maart aangifte gedaan bij de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde van een partij boschen geflogten Rijs gevonden zoo aan het strand als drijvende in zee bij Laaxum alles vermeld in het breede Proces Verbaal hierbij aanwezig en dat gisterenavond den 25e  bij hem hebben vervoegd vier personen uit Enkhuizen  welke hen lieten noemen Mantel Jacob, Schuit ….?, Blom ….? Zijnde de naam van de vierde niet levendig  welke de Ries kwamen reclameren omdat enz. jaar 1822 (3)

6049

537

02-08-1819

Roodklif Jochum  Loofs----  Boer de Haring Pieters---- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de controleur Bonga  zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks Christiaan, Kasteleinsche te Warns  gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz.  en Boer de Haring Pieters  van beroep Boer en Maakab Wouter Martens  van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens  Boer te Scharl , Roodklif Jochum  Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman  noch te Laaxum nog te Warns hebben kunnen bekomen   enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent van Politie Hooren van J. C. enz.  jaar 1819 (9)

6712

327

08-12-1822

Roodklif Jochum Loofs Visser te Laaxum jaar 1822

6407

198-1+8-9

04-05-1816

Roodklit Loof Jochems staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6395

514-B

20-05-1815

Rooge Ruurd Hielkes staat vermeld in een brief van de Luitenant  Collonel Pabst Commanderende het  Battaillon Infanterie no. 3  dat hij is gedeserteerd enz. jaar 1815 (1)

8380

822-4

20-08-1841

Rooi de Eelke wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

8199

725-24

17-07-1839

Rooij de Adriaan * 22-01-1819 Roozendaal staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar 1839 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Rooij de Bernardus, 230 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9921

7v

21-10-1882

Rooij de Johannes Agent van Politie 1e klasse te Dockum  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9921

14

19-10-1882

Rooij de Johannes Bernardus Gemeenteveldwachter te Balk gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6383

181

24-05-1814

Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk gelegaliseerd attest ondertekend door de navolgende personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar Klaas Pieters  allen ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de termen van de Landmilitie  en Zee van der Bart Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof Mr. Hovenier, Cuipers Henricus IJzerkramer,  Hoeve van der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr. Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te Harlingen verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind is van Rooij de Marijke Jochems en Braam Jurjen Jans die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare dronkenschap en zeer slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart 1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is gegaan enz. enz. enz.  jaar 1814 (9)

6384

23, 59, 67

01-06-1814

Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling , een volgend document van de Burgemeester van Harlingen, dat de vrouw bekend staat als voor eene wier zaaken vooral niet ongunstig enz. en dus hij schrijft dat de hulp van hare zoon niet nodig heeft en de aanvraag van de hand wordt gewezen enz. jaar 1814 (5)

6394

396

26-04-1815

Rooij de Petrus Gosliga wonende te Wirdum zoon van Wijlen Gosliga P.  (Ds) te Wirdum  in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij is geboren in de jare 1796 de 6e december voor de loting van de Militie enz. dat hij als Chirurgijn wil dienen enz. dat de President van het geneeskundig bestuur de heer Coulon v. J. enz  jaar 1815 (12)

6871

22-03-1825

11/7-C

Rooij Johannes vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Rooij La Hette Jentjes 382 Beetgum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

589

25-11-1817

Rooij van Laurens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft eerbiedig te kennen wonende ’s Gravenhage te geboren in de jare 1771 te Bladel regio ’s Hertogenbosch  dat hij Dragonder van den jare 1794 tot 1805 zijnde 11 jaren dat hij gehuwd is in 1802 dat zijn vrouw overleden is in 1816 en hij weduwnaar met 3 kinderen is enz. hij kan niet schrijven en ondertekend met een X met als getuigen dat hij dat handmerk heeft gezet Meer v.d. J. en Reefkes M. G.  enz. jaar 1817 (2)

6709

36 deel 2  blz. 10

16-01-1822

Rooijaards H. J. (Dr.) te Meerkerk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6418

255-A

00-05-1817

Rooijen van Petrus 397 is zijn volgnummer en Utrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Rooijen van S. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6671

54 blz. 14

22-01-1818

Rooijens ….? Ds. Classis van Gouda Predikant Classis van Gouda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 1

Blz. 6

06-02-1824

Rooijens G. J. te Amsterdam, [1] wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 11

06-02-1824

Rooijens G. J. te Amsterdam,[2] wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 deel 2

blz. 14

22-01-1818

Rooijens G. J. te Harlingen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Rooijens G. J.te Leerdam, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 blz. 18

22-01-1818

Rooijers G. J. te Harlingen Predikant Classis van Harlingen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8375

708-5_26a

20-07-1841

Rooitsma S. te Anjum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

6060

480

06-07-1820

Rook Adrianus P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6872

01-04-1825

43-A/5

Rook de A. ---- Bakker C. W., Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B.  en Burgerhof W. alle te Harlingen onderwerp; hun requesten,  zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.  en Vellinga Wijbren G.  onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz. tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief of hij (Bakker C. W) met voorspraak of getuigschrift van de heeren Rodenhuis P,  Zielstra D. J., Rodenhuis Y.,  Olingies S., Rook de A., Miedema J., Popta J. en Blok K.  enz. enz  jaar 1825 (5)

6060

480

06-07-1820

Rook de A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Rook de A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6383

95   

23-04-1814

Rook de A. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6034

398

30-05-1818

Rook de Adrianus te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-25       25-05-1821

Rook de Afrianus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6633

1422

10-11-1814

Rook de J. F. (Joan Frederik) en Fockens L. (Lukas) beide Predikant ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hunne Tractement in de jare 1811-1812-1813 onder het Fransche Bewind niert betaald zou worden aangezuiverd en heeft de kerkeraad enz. jaar 1814 (4)

6628

826

23-06-1814

Rook de J. F. (Joan Frederik) en Fockens L. (Lukas) Predikanten der Hervormde Gemeente te Sneek geven met diepe eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij herhaalderlijk bij hunne kerkeraad en de Heren Burgemeesteren der Stad Sneek om uitbetaling van hun agterstallig Tractement maar enz. jaar 1814 (2)

6631

1114

9e blz. van kolommen

15-09-1814

Rook de J. F. (Joan Frederik) Prezes ondertekend als lid van de Kerkenraad de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8199

729/5, 290

Bladz. 25-v

17-07-1839

Rook de J. L. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 30

17-07-1839

Rook de J. L. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Rook de P. A. te Bommel Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Rook de te Birdaard, Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/8

20-09-1841

Rook de weduwe te Birdaard, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

6418

255-B

01-06-1817

Rook Jan 575 Zwartsluis is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-B

01-06-1817

Rooke Pieter Jans 337 Vollenhove is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8285

615-21

19-06-1840

Rooker Dooitse het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 als dienstpligtig schutter enz. en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is gehuwd en 2 kinderen en  heeft een stijve arm in dienst gekregen en zeer behoeftig enz. jaar 1840 (4)

8385

925/12

18-09-1841

Rooker Gerrit----- Heemstra Jacob Geerts door het  overl. op 5 Juli 1841 van de kundige en zeer verdienstelijke Onderwijzer op de school te Beetsterzwaag zijnplaatsvervanger is Rooker Gerrit jaar 1841 (2)

8199

725-1_6

17-07-1839

Rooker Roelof---- Bruinsma Sjouke Rienks Winkelier en Tapper x Sijbolts Sipkje  wonende te TerHorne het betreft een Procesverbaal gegeven door de Comissen van de Plaatselijke Meulen van der Pieter en Rooker Roelof en Boverman Wilhelm allen wonende te Oldeboorn zij begeven zich naar Asperen van Gerben Sijmens Ontvanger te TerHerne zij ontvangen een Concent om die uit te voeren enz. jaar 1839 (4)

8199

725-2_2

17-07-1839

Rooker Roelof---- Meulen van der Pieter Hoofdcommies en Ontvanger der Belastingen te Oldeboorn en Rooker Roelof en Boverman Wilhelm Rutrgerus beide Commiesen der Belasting in Utingeradeel het betreft Bruinsma Sjouke Rienks Tapper te Terhorne een gesloten transactie om vervolging te voorkomen wegens overtreding op de reglementen van de plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839 (3)

8199

725-1_6

17-07-1839

Rooker Roelof---- Vries de Klaas Jacobus de weduwe van beroep Schippersche wonende te TerHorne het betreft een Procesverbaal gegeven door de Comissen van de Plaatselijke Belastingen Meulen van der Pieter en Rooker Roelof en Boverman Wilhelm Rutgerus allen wonende te Oldeboorn zij begeven zich naar Asperen van Gerben Sijmens Ontvanger te TerHerne zij ontvangen een Concent om die uit te voeren en ook genoemd haar 2 zonen Vries de Klaas Jr. en Vries de Beerend enz. jaar 1839 (4)

6631

1114

15-09-1814

Rooks de J. F. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen   voor de Armen Diakonie en evt, de onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6256

334

10-04-1815

Rooling B. , Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

9188

615, 1e afd.

02-05-1919

Roolvink Gabe Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum, jaar 1919 (2)

9182

24

06-01-1916

Roolvink Gabe,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

9183

1597

06-11-1916

Roolvink Gabe, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9184

839

03-07-1917

Roolvink Gabe, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9186

10

03-01-1918

Roolvink Gabe, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9187

1475

05-10-1918

Roolvink Sije Gabes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Room Klaas 516 Vollenhove is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

5673

98

28-02-1907

Roomboter en Kaasfabriek Frisia te Zurich, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Recerve“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1907 (1)

8093

565/6

11-07-1838

Roomers Pieter Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Ommerschans. Fuselier 10-8-1836 Overleden te Makassar,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

9414

138-141             27-09-1917

Rooms Katholiek Politiebond “ST. MICHAEL” de ondergetekenden Stoop Petrus Josephus  Antonius, Voorzitter en Koster Martinus Dominicus wonende  Kruisstraat 30 te Tilburg,  Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. in Gemeenten met meer dan 1500 inwoners enz. jaar 1917 (3)

6869

01-03-1825

14-A

Rooms Katholijken,  Onderwerp: een brief waarom deze Kerk(en) in Gaasterland de Doopboeken niet aan de ambtenaren hebben overhandigd zoals de hervormden dat hebben gedaan in den Franschen tijd enz. jaar 1825 (4)

6866

25-01-1825

15-A

Roomsch Catholijke Gemeenten---- Albada F. D. Asessor van Gaasterland tekend een brief  met als onderwerp: dat de doopboeken van de Roomsch Catholijke Gemeenten in dezen bedrijve gevestigd zijn tijdens de doopboeken onder het Fransen bestuur gedeponeerd en overgebragt naar den ambtenaren van den Burgelijken stand enz. enz. maar dat de Roomsch Catholijken geen contra gehouden hebben enz. enz. jaar 1825 (10)

6046

328-38

11-05-1819

Roomsche Kerk van Oldeholtpade wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6259

754-2

21-07-1815

Roondema  Andries G. te Sneek heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  van  de gemeente Balk en wordt vermeld op een Staat van posten welken aan den Heer Gouveneur in de Povintie Vriesland worden geproponeerd om uit de post van onvoorziene uitgaven van de staat der begrooting over 1814 van de Gemeente Balk te worden voldaan enz. jaar 1815 (4)

9183

1198

05-08-1916

Roop of Roep Cornelis, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6040

837

17-11-1818

Roorda  Jacob Bottes (in kwaliteit) , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van  F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Roorda (de Heer) te Marrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6087

996

25-10-1822

Roorda ….?---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar tegen het releve van landen van 1821  en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz.  jaar 1822  (7)  (dossier 25)

6264

1149- 5

21-11-1815

Roorda ….? de weduwe komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Roorda ….? de weduwe te Garijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6084

703

25-07-1822

Roorda ….?---- Noord van H, eerste commies van  Roorda ontvanger der belastingen maar door de slechte gezondheid van de heer Roorda zal hij zijn functie waarnemen enz. enz.   jaar 1822 (4

6098

898

17-09-1823  

Roorda ….?, Ontvanger der Belastingen  er is geen bezwaar tegen zijn aangevraagde verlof  mits hij een vervanger heeft enz. jaar 1823 (2)

8375

708-5_11

20-07-1841

Roorda A. E. te Marrum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6840

36-A blz. 2

22-04-1824

Roorda A. G. Boer en Slager van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

5989

576 4e lijst

26-07-1814

Roorda A. G. te Oosterwierum Gem. Jorwert staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

8210

958/2 211

Bladzijde 2

17-09-1839

Roorda A. J. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8308

1079-11

31-10-1840

Roorda A. S.---- Olivier Sipke Tietes Landbouwer en Hengstehouder  te Dronrijp dat zijn Bruine Hengst op 10 augustus afgekeurd is geworden en op de 15e dezer gesneden is door  Roorda A. S. van beroep Kastelein te Leeuwarden enz. jaar 1840 (7)

6840

36-A blz. 9

22-04-1824

Roorda A. Sakes Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Roorda A. te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 22,1

19-06-1840

Roorda A. te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Roorda Abele J., 237 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6864

32-A

13-01-1825

Roorda Alb. J. de weduwe  te Burum , een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake overtreding op de wet van Geslacht , hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  Jaar 1825 (2)

6282

737-9

07-07-1817

Roorda Albert G., Slager te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6633

1377

24-10-1814

Roorda Albert Gosses ---- Feyens Ate Gerlofs , Swart Meindert Martens geadmittteerde Beurtschippers te Oosterwierum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreft de vaart van Oosterwierum op Leeuwarden en Sneek dat zij benadeeld worden door eene Roorda Albert Gosses en Douwma Douwe Tjerks beide Slagers te Oosterwierum welke een Jagtschip hebben aangelegd en daarmee vervoeren enz. jaar 1814 (2)

6281

583- 90

05-06-190817

Roorda Albert Jelles de weduwe, Landbouwersche ,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

8285

623-21

22-06-1840

Roorda Albert Sijbrens te Leeuwarden (no. 39) de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

8285

623-20

22-06-1840

Roorda Albert Sijbrens te Leeuwarden de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)

8285

623-20

22-06-1840

Roorda Albert Sijbrens te Leeuwarden de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)

8285

623-20

22-06-1840

Roorda Albert Sijbrens te Leeuwarden de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)

8285

623-21

22-06-1840

Roorda Albert Sijbrens te Leewarden (no. 27) de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

8214

1024/24

07-10-1839

Roorda Albert Sijbrens van beroep Koopman te Leeuwarden dat op 26 augustus door hem is gesneden de Afgekeurde Bruine vijfjarige Hengst van Wouwenaar Egbert Tiedes te Blija enz. jaar 1839 (4)

6626

487  blz. 17

07-04-1814

Roorda Albert Taekes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Roorda Anne Sijbes, 146 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6100

1215-10v

29-11-1823

Roorda Aren Freerks,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Berlikum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6078

95-14

25-01-1822

Roorda Arjen Freerks te Berlikum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2)

6089

1194 blz. 13     23-12-1822

Roorda Arjen Freerks te Berlikum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6088

1088

18-11-1822

Roorda B. , ---- Mebius  Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van Reneman L.  CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door;  Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G. O. ,  Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W.,  Faminga D. F.,  Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga  H. J., Wouda T. P., Faber A. S.  jaar 1822 (8)

9182

284

09-02-1916

Roorda Bauke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

5674

31

02-04-1908

Roorda Berend Tj. Scheepsbouwer te Drachten (Pijp) verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  dat op zijn werf te bouwen schip grot 85 last en langer dan de Sluis te Buitensverlaat verzoekt dan ook dat als het schip klaar is om zoo veel water uit de buitenste vaart te laten loopen enz. enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag jaar 1908 (6)

6089

1186        

21-12-1822

Roorda C. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6866

04-02-1825 10A

Roorda Coenraad Willem---- Roorda E. ontvanger der dienst belasting enz. doet het verzoek dat zijn zoon Roorda Coenraad Willem mag worden benoemd bij het enz. jaar 1825 (2)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Roorda Coenraad Willem, 377 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8375

708-5_36c

20-07-1841

Roorda de weduwe te Garijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/36

20-09-1841

Roorda de weduwe te Garijp,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6070

417 en 422

23-05-1821

Roorda E.   ---- Noord H. van  1e commies  hij is vervanger tijdens de afwezigheid van  Roorda E.   enz, jaar 1821 (1)

6048

449

10-07-1819

Roorda E.  Ontvanger der Belastingen  verzoekt verlof van 8 Augustus tot 15 September en zich buiten de provincie te mogen begeven wegens de opvoeding van zijn kinderen te Rijssel en Brussel enz. enz. jaar 1819 (2)

6034

362

16-05-1818

Roorda E.  Ontvanger der Belastingen , hij verzoekt en krijgt verlof om zijn vrouw naar Brussel te geleiden jaar 1818 (2)

6070

422

24-05-1821

Roorda E.  Ontvanger der Directe Belastingen krijgt toestemming om twee maanden met verlof te gaan enz. jaar 1821(1)

6383

1

29-04-1814

Roorda E. , Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

8386

949/11

20-09-1841

Roorda E. A. , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Roorda E. A. te Marrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 11-1

19-06-1840

Roorda E. A. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

Roorda E. A. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/11

20-09-1841

Roorda E. A. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6386

166

01-08-1814                       

Roorda E. als Kapitein wordt hij voorgedragen als bij lid de Krijgsraad van het Batt. Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

6003

822

28-09-1815

Roorda E.---- Feit P. A.  te Leeuwarden betreft arrest van zijn goederen maar de Ontvanger der directe belastingen Roorda E. schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij dezelve niet mag verkopen en verzoekt dan  enz. jaar 1815 (1)

6077

976

07-12-1821

Roorda E.---- Hazelhof B. is in het kohier der Waterstaat wegens zijn huis letter F. no. 201 te Leeuwarden aangeslagen ter summa van enz. maar het huis heeft hij verkocht aan Schiere Gerlof Jans en is voornoemde gesommeerd en gerenoveerd doch vruchteloos en waarop ik (de Ontvanger der belastingen Roorda E.) arrest op op de goederen laten doen en vergezeld door Beitsma T. en Bavius H. O. een Dwangbevel enz. ook vermeld de goederen waarop beslag is gelegd, alle genoemden onderteken het dwangbevel enz. jaar 1821 (4)

6243

185

02-03-1814

Roorda E. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2 huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)

6243

256

28-03-1814

Roorda E. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5)

6059

405

08-06-1820

Roorda E. Hij verzoekt om verlof in een handgeschreven brief met zijn handtekening  van 7 juli tot 14 augustus wegens familie omstandigheden enz. jaar 1829 (2)

5993

956

26-11-1814

Roorda E.---- Noord van Hendrik, Deurwaarder Executant der Belastingen te Leeuwarden in dienst bij den ontvanger Roorda E. te Leeuwarden., een handgeschreven brief met zijn handtekening, een brief naar de Gouveneur waarin hij deze bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen jaar 1814 (1)

6036

520

20-07-1818

Roorda E. ontvanger der belastingen te Leeuwarden   in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  verlof om zijne dochter naar Rijssel te begeleiden en tegelijkertijd zijn vrouw van Brussel af te halen enz.  enz. jaar 1818 (2)

6851

49-A

20-08-1824

Roorda E. ontvanger der belastingen te Leeuwarden, hij verzoekt om verlof met toestemming jaar 1824 (3)

6086

874

20-09-1822

Roorda E. Ontvanger der Belastingen te Leeuwarden,er zijn geene bedenkingen tegen zijn verzoek  om met verlof te gaan enz. enz. jaar 1822 (1)

6866

04-02-1825 10A

Roorda E. ontvanger der dienst belasting enz. doet het verzoek dat zijn zoon Roorda Coenraad Willem mag worden benoemd bij het enz. jaar 1825 (2)

6097

741 en 766

11-08-1823

Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden hij wil zig voor 8 dagen absenteren om een reisje naar Holland te kunnen doen enz. jaar 1823 (1)

6240

1079-a

29-11-1813

Roorda E.---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  Ruitinga W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten terugdraaien zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren en  Fabrieks Turf enz. dit document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de heer Maire Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13)

6072

581

17-07-1821

Roorda E. te Leeuwarden staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Roorda E. te Marrum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 11-3

19-06-1840

Roorda E. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/11

20-09-1841

Roorda E. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6622

2118

20-12-1813

Roorda E. wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp: vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)

6026

616

06-09-1817

Roorda E., Ontvanger der directe belastingen van Leeuwarden vraagt een verlof van 14 dagen teneinde deszelfs zoon voor zijn opvoeding naar Brussel te geleiden enz. jaar 1817 (2)

8386

949/11

20-09-1841

Roorda E? te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6100

1215-5vv

29-11-1823

Roorda Eltjen Alberts ,  hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Kollum enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

5994

969 en 977 en 990

02-12-1814

Roorda Evert----- Ballings Jan, Gaardenier onder Huizum, een verzoek aan de de heer gouveneur van Friesland Onderwerp; invordering van zijn belastingen door Roorda Evert, en een belaglegging,  enz. enz. jaar 1814 (4)

5996

151-a, 1e rij

20-02-1815

Roorda Evert hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6833

9-A blz. 3

09-02-1824

Roorda Evert te Leeuwarden, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066 

31-10-1823

Roorda Evert, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6622

2143-E

31-12-1813

Roorda Evert, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma Bernardus President Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij koninklijk besluit  enz. jaar 1813 (2)

9725

Deel 2

Blz. 120

00-00-1892

Roorda Folkert, 4e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

6683

2 deel 1

Blz. 5

04-01-1819

Roorda G. (Gerrit) Predikant te Britzum tot Scriba voor de Classis van Leeuwarden als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6246

490

09-06-1814

Roorda G. (Gerrit)---- Predikanten, een gezamelijke bref van de predikanten vande Nederduitsche Hervormde gemeente  van Leeuwarden  betreffende hun tractement  wat onder de Fransche overheersing verwaarloost is

Wordt in genoemd de predikant Roorda G. (Gerrit) te Britzum die als gecommiteerde is aangesteld enz. enz. de brief is getekend namens de predikanten door Lens A. enz. jaar 1814 (4)

6671

54 blz. 18

22-01-1818

Roorda G. (Gerrit) te Britzum Predikant Classis Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6655

399 blz. 5

29-08-1816

Roorda G. (Gerrit) te Britzum, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6671

54 deel 2,14

22-01-1818

Roorda G. Scriba Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 14

22-01-1818

Roorda G. te Britsum Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 2  blz. 15

16-01-1822

Roorda G. te Britsum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2, 14

04-01-1819

Roorda G. te Britzum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 15

06-02-1824

Roorda G. te Britzum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6250

968

14-10-1814

Roorda Gerrit Reinders, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Roorda Gerrit staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

8386

941/8

23-09-1841

Roorda Gosse Alberts Landbouwer te Schenkeschans onder Deinum verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen een billijke betaling over te nemen een  klein gedeelte afgesneden weg aan de straatweg onder Marssum bij de Zwettedijk enz. enz. mewt een tekening van de situatie, hierin wordt genoemd de belendende personen: Miedema Klaas Nannes te Leeuwarden, Miedema Klaas Nannes te Leeuwarden en Dijkstra Baukje Jacobs   jaar 1841 (4)

8375

708-5_36a

20-07-1841

Roorda H. M. de weduwe  te Garijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Roorda H. P. te Kimswerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.6>>

27-08-1839

Roorda H. P. te Kimswerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6624

242

09-02-1814

Roorda H. S. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van de Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet eenparigheid besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz.  en opgedragen aan de volgende personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en Ronda Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie daar) jaar 1814 (7)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Roorda H. te Huizum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8285

611-4

18-06-1840

Roorda Hans Klazes vader van Roorda Pieter Hanzes staat vermeld in een document als bedelaar te Ommerschans betreffende een staat van opzending de staat met inlichtingen en signalement is ook aanwezig met veel info zoals b.v. zijn ouders en zijn vrouw jaar 1840 (4)

8285

623-20

22-06-1840

Roorda Hessel te Kimswerd de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)

6631

1125

14-09-1814

Roorda---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

9182

285/9

07-02-1916

Roorda Iwe Dokkum Politieagent Met Signalement, jaar 1916

9182

493

16-03-1916

Roorda Iwe hij staat op een staat van voordracht tot benoeming van een veldwachter voor Schoterland jaar 1916 (6) 

9182

243

01-02-1916

Roorda Iwe te Dokkum hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)

9126

1016

21-06-1879  

Roorda J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

6082

453

03-05-1822

Roorda J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Roorda J. B.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Roorda J. B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6060

480

06-07-1820

Roorda J. B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Roorda J. B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-24        25-05-1821

Roorda J. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

424-24        25-05-1821

Roorda J. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6284

1119-32

03-06-1817

Roorda J. B. ondertekend mede de Rekening  ( deel 2 )gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)

6284

1119-27

03-06-1817

Roorda J. B. ondertekend mede de Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)

6034

398

30-05-1818

Roorda J. B. te Ferwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8372

652/23

Roorda J.---- Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken  “ die beroerde bliksem, die dweeper”  heeft mijn jongen geknepen en ik wil niet  en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw  pas 20 dagen geleden bevalen  spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden  enz. enz. verder als bijlagen erbij;  een getekende handgeschreven brief van de Predikant J. Roorda, wonende te Nes op Ameland , een getekende handgeschreven brief van de baker Johannes  Dirkje weduwe van Ral  Douwe, wonende te Nes op Ameland  een getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard  J. H. verder een brief met de handtekeningen van  30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat  zij de onderwijzer steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles gezien en gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de  Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, verder een brief met getuigen en hun handtekening  Mosterman Tietje Arends en   Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10)

6082

453

03-05-1822

Roorda J. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-23        25-05-1821

Roorda J. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8375

708-5_40c

20-07-1841

Roorda J. J. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

6034

398

30-05-1818

Roorda J. J. te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 2

17-09-1839

Roorda J. J., te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 36,1

22-05-1840

Roorda J. M. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8197

701-23

10-07-1839

Roorda J. S. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Roorda J. S. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8376

728/7-a

26-07-1841

Roorda J. S. te Stiens, Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Roorda J. S. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Roorda J. S. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.13>>

27-08-1839

Roorda J. S. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8375

708-5_40a

20-07-1841

Roorda J. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Roorda J. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8386

949/40

20-09-1841

Roorda J. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Roorda J. te Marrum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

3618

24

22-03-1877

Roorda J. te Sneek  Wagendienst van Sneek naar Leeuwarden, Wordt vermeld in een dossier Staat van de in de provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar 1877 ((5) incl. spoorgids  (63)

6047

379

03-06-1819

Roorda Jacob  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8214

1036/23

10-10-1839

Roorda Jacob 38 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)

6044

149

08-03-1819

Roorda Jacob Bottes , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Friesland   jaar 1819 (4)

6019

81 blz.

57, 58

05-02-1817

Roorda Jacob Bottes lid van het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)

6043

116

16-02-1819

Roorda Jacob Bottes, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Friesland jaar 1819 (4)

6040

837

17-11-1818

Roorda Jacob Bottes, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van  F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)

6646

960

14-12-1815

Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12)

6646

960

14-12-1815

Roorda Jacob Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12)

6070

424-24        25-05-1821

Roorda Jacob hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Roorda Jacob te Hallum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6383

95   

23-04-1814

Roorda Jacob te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6257

410-4

28-04-1815

Roorda Jacob Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6623

174

11-01-1814

Roorda Jacob wonende te Harlingen schrijft en ondertekend een brief geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij is benoemd tot Lid van den Vroedschap aldaar  maar dat hij dit niet kan doen ook al omdat hij de leeftijd van 78 jaren heeft bereikt en zijn gezondheid enz. jaar 1814 (1)

6042

71

29-01-1819

Roorda Jacob, ,---- Komst  Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur  tot toestemming tot het verkopen van het pand  Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn financieele verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811)  en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende aan de Noordkant op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd  Embden Pieter Barends wonende  in de Bagijnestraat letter F. no. 334 te Leeuwarden,   en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen  volgens obligatie datum d.d. 15-12-1804 tevens Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te Harlingen,  Komsma  Jan Baukes , Metsens van Michiel te Harlingen,  Smits Hendrik J. ,  ook wordt vermeld wie eigenaar is van…… enz. enz. jaar 1819 (6)

6243

191-1

06-03-1814

Roorda Jacob, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6060

480

06-07-1820

Roorda Jacob, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6628

734

19-05-1814

Roorda Jacob, Wildtschut Jelle en Sandt van Nooten Willem  geven met verschuldigde eerbied te kennen in een brief door hen ondertekend gericht aan de Gouverneur van Vriesland dat zij wonende te Harlingen  en in qualiteit als bewindhebberen van ’t Huijs en Hof Roma  aldaar gelegen en in 1634 door eenige particulieren is opgericht een Beurs genaamd de Schippers, Kooplieden en Bootsgezellen Buidel enz. in anno 1643 is door de Bewindhebberen aangelegd het Huis en Hof Roma zoo tot het houden van vergaderingen als tot een Herberg en Logement in den jare 1664 wierd die inschrijving enz. jaar 1814 (6)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Roorda Jakle Tjerks, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6005

938 blz. 6

30-11-1815

Roorda Jan Jansen Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

9725

Deel 2

Blz.12

00-00-1877

Roorda Jan naar Sundwall, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Roorda Jan Pieters, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

8225

1253-13,23

10-12-1839

Roorda Jan Sijbes te Leeuwarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Roorda Jan Sijbes, 160 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6840

36-A

blz. 21

22-04-1824

Roorda Jan Sjoerds Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9725

Deel 2

Blz.7

00-00-1876

Roorda Jan, de Oostkust van Afrika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

6278

195-9

20-02-1817

Roorda Jelle Alberts, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6840

36-A

blz. 25

22-04-1824

Roorda Jelle H. Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6844

21-A

09-06-1824

Roorda Jelle Hendriks , Winkelier te Warga een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens zijn dienstbode jaar 1824 (2)

6869

02-03-1825

12-A

Roorda Jelle Hendriks en Roorda Sjoukje Hendriks te Warga verzoekt kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Tjisses Douwe overleden 19-01-1823 te Irnsum van 350 gulden enz. jaar 1825 (2)

6873

08-04-1825

5-A

Roorda Jelle Hendriks---- Roorda Sjoukje Hendriks huisvrouw van Jorna Hendrik Jans en Roorda Jelle Hendriks, Koopman van beroep beide te Warga woonachtig memorie van de nalatenschap van  Tjisses Douwe, overleden zij verzoeken kwijtschelding van de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4)

6870

09-03-1825

29-A

Roorda Jelte Hendriks---- Roorda Sjoukje Hendriks huisvrouw van Jorna Hendrik Jans en Roorda Jelte Hendriks beide te Warga, Onderwerp is vrijstelling van betaling wegens het niet tijdig beeindigen der nalatenschap van Tjisses Douwe te Eernsum (Irnsum) overleden enz. jaar 1825 (2)

6390

38

20-09-1814

Roorda Jetse Jacobs hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

6840

36-A

blz. 21

22-04-1824

Roorda Jisk Sjoerds Boer  van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A blz. 7

22-04-1824

Roorda Joh. Sytses Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6276

1102-6

18-12-1816

Roorda Johannes S. A.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6626

487  blz. 4

07-04-1814

Roorda Johannes Takes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6047

379

03-06-1819

Roorda Jurre  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Roorda Jurre, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

5999

495

24-05-1815

Roorda Lammert Pieters---- Drost Jan Jacobs en Helden Jacobus Abrahams en Roorda Lammert Pieters  betreft een aanvraag door de Ontvanger der Belastingen te Drachten om de gedwongen verkoop van hun goederen jaar 1815 (1)

6867

12-02-1825 19-A

Roorda M. E. Ontvanger der Belastingen enz. geeft te kennen dat hij dagelijks door zijne borst en rug aangetast en hij in deze toestand echter verplicht is en dat het zeer moeilijk enz. en hij voorsteld dat de persoon Noord van Hendrik enz. jaar 1825 (1)

6276

1102-18

18-12-1816

Roorda Martinus J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8375

716-3_2b

22-07-1841

Roorda Pieter Hanzes Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8285

611-4

18-06-1840

Roorda Pieter Hanzes staat vermeld in een document als bedelaar te Ommerschans betreffende een staat van opzending de staat met inlichtingen en signalement is ook aanwezig met veel info zoals b.v. zijn ouders en zijn vrouw jaar 1840 (4)

8375

716-3_3B

22-07-184 1

Roorda Pieter Hanzes, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

6623

205

31-10-1813

Roorda Pieter Tjerks staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6623

60

31-12-1813

Roorda Pieter Tjerks, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)

6250

968

14-10-1814

Roorda Pieter Tjerks, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6285

1247- 243

18-12-1817

Roorda Pijteren J. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

8210

958/2 211

Bladzijde 1

17-09-1839

Roorda R. A. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

9412

90

13-09-1822

Roorda Reinder (61 jaar) Stiens Veldwachter, jaar 1922

6258

639

27-06-1815

Roorda Reinder wordt betaald voor leverantie van  driehonderd Pieken enz. jaar 1815 (1)

6276

1102-7

18-12-1816

Roorda Ruurd H.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6249

 

861

17-09-1814

Roorda Ruurd hij ondertekend samen met de Schout en andere Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest volgend document;  Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot vinding van het Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz. , maar de Schout en Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse van Coeverden huisvrouw van eenen Heer Roest ….?  Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn aanslag begrepen is enz.  dit document wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1)

6706

290

25-09-1821

Roorda Ruurd Klazes Leeuwarden Veldwachter  jaar 1821

6249

826 bis

08-09-1814

Roorda Ruurd te Rinsumageest hij wordt genoemd (met vermelding van zijn bezit in guldens) in het bezwaarschrift van Stein Willem  Chirurgijn te Rinsumageest , hij wordt aangeslagen voor de belasting over het jaar 1814  en tekent bezwaar aan omkleed met redenen waarom hij dit niet wil betalen enz. enz. jaar 1814  (4)

6257

410-3

28-04-1815

Roorda Ruurd Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Roorda Rykle Alberts staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6289

595

15-07-1818

Roorda S. in leven gehuwd met  Douwes A.---- Douwes A. de weduwe van Roorda S. te Leeuwarden onderwerp: het verzoek om terugzending van haar request jaar 1818 (1)

8386

949/40

20-09-1841

Roorda S. J. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Roorda S. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 40 Bladzijde 1 26-09-1839

Roorda S. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

Roorda S. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Roorda S. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 40

1, 2

22-05-1840

Roorda S. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6256

313

29-03-1815

Roorda S.,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6840

36-A

blz. 22

22-04-1824

Roorda Sjoerd J. de weduwe Boerin van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8308

2086-11

01-11-1840

Roorda Sjoerd staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6870

09-03-1825

29-A

Roorda Sjoukje Hendriks huisvrouw van Jorna Hendrik Jans en Roorda Jelte Hendriks beide te Warga, Onderwerp is vrijstelling van betaling wegens het niet tijdig beeindigen der nalatenschap van Tjisses Douwe te Eernsum (Irnsum) overleden enz. jaar 1825 (2)

6873

08-04-1825

5-A

Roorda Sjoukje Hendriks huisvrouw van Jorna Hendrik Jans en Roorda Jelle Hendriks, Koopman van beroep beide te Warga woonachtig memorie van de nalatenschap van  Tjisses Douwe, overleden zij verzoeken kwijtschelding van de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4)

6869

02-03-1825

12-A

Roorda Sjoukje Hendriks---- Roorda Jelle Hendriks en Roorda Sjoukje Hendriks te Warga verzoekt kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Tjisses Douwe overleden 19-01-1823 te Irnsum van 350 gulden enz. jaar 1825 (2)

6282

737-8

07-07-1817

Roorda Stijntje,  te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6089

1194 blz. 1        23-12-1822

Roorda Sybe Freeks Huisman te Stiens Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-1

29-11-1823

Roorda Sybe Freerks te Stiens en Huisman  aldaar, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Stiens in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6078

95

25-01-1822

Roorda Sybe Freerks, Huisman te Stiens, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Stiens jaar 1822 (2)

6274

903

28-09-1816

Roorda Syberen Jackers Koopman en Huisman onder Menaldum  hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij in 1813 op order van, Meulen van der A. B. destijds Adjunct Maire gemeente Menaam wonend te Menaldum heeft van hem gekocht twee paarden ten dienste van den lande enz.  voor de somma van enz.  maar dat dat nog niet is betaald enz. jaar 1816 (2)

6070

424-23        25-05-1821

Roorda T. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

958/2 211

Bladz. 3>>

17-09-1839

Roorda T. P. de weduwe te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6047

379

03-06-1819

Roorda Taeke D.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Roorda Take D. te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Roorda Teeke P. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9183

1827/4

00-12-1916

Roorda Theodorus Veehandeaar te Harlingen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (4)

6382

113

08-04-1814

Roorda Tjakele Tjerks---- Klooster Ye Luwes hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon Landmilitie, maar dat hij niet te Hallum woont en geboren is te Schiermonnikoog hebbende een broeder met de naam Klooster Anne Yjes te Dockum en volgens onze naspeuringen zou hij zig bevinden te Stiens en wel voornamelijk bij Roorda Tjakele Tjerks enz. jaar 1814 (2)

6626

487  blz. 15

07-04-1814

Roorda Tjebbe Jacobs wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

8365

507/3

Roorda Tjeerd, Wagenmaker te Wijtgaard Onderwerp;  een proces verbaal 24 Mei 1841 (6)

9465

Deel 2, 39

02-09-1865

Roorda Tjerk Palma Pieter, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Pietersbierum,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 9

02-09-1865

Roorda Tjerk te Pietersbierum, Beurt en Veerdienst van Pietersbierum naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 9

02-09-1865

Roorda Tjerk te Pietersbierum, Beurt en Veerdienst van Pietersbierum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

8308

1079-10

31-10-1840

Roorda Uilke Johannes St. Jacobi Parochie wordt vermeld als verkoper  op en document genaamd lijst van  aangekochte Merrie Veulens  met de naam van de koper enz. jaar 1840 (4)

6655

399 blz. 4

29-08-1816

Roorda van Eijsinga S. te Westzaan, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6017

735

02-12-1816

Roorda van Eijsinga Schelte Hessel is benoemd tot lid der commissie ter herziening van de wet van 31 januari 1810 op het beheer van Dijken in plaats van de heer Block van Scheltinga de ….?, wegens zijn overlijden enz. jaar 1816 (1)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Roorda van Eisinga Schelte Hessels hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6671

54deel 2,10

blz. 10

22-01-1818

Roorda van Eysinga S. te Westzaan Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

9921

12

19-10-1882

Roorda W. Nachtwacht te Franeker gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9182

284

09-02-1916

Roorda Wiltje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

8375

708-2_2

20-07-1841

Roorda Wytze Alberts, Landbouwer te Burum, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen met informatie jaar 1841 (3)

8375

708-3_3

20-07-1841

Roorda Wytze Alberts, Landbouwer te Burum,: Onderwerp en procesverbaal wegens het zonder kwitantie vervoeren van  wijn en gedistilleerd, wordt ook in genoemd , Kremer Antje te Munnekezijl, Wijkstra Albert Eites Herbergier te Munnekezijl  jaar 1841 (3)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Roorda Wytze Y. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6388

59           06-10-1814

Roorda Yesk Sjoerds te Warga, Sergeant als zodanig verkoozen door de Luitenant Colonel Hogenbrug Egge Oenes en vermeld in een door hem getekende brief bij de krijgsraad van het 10e Bataillon enz. jaar 1814 (1)

6865

1-C no. 23

24-01-1825

Roorda Ynze Jans Nummerverwisselaar voor  Kraantjes Boutte Jans , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6380

70

10-02-1814

Roordahuizum, De Herberg de Drie Romers onder Roordahuizum hier waren kozakken gelegerd enz. jaar 1814 (1)

6840

36-A

22-04-1824

Roordahuizum, Lijst met  76 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (7)

6252

1174-3

27-02-1810

Roords Ruurd, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6671

54 blz. 15

22-01-1818

Roords van Eijsinga S. te Westzaan Predikant Classis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6243

191-1

06-03-1814

Roork de A. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8386

949/6

25-09-1841

Roorwee de J. J. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 ))

3575

16

11-11-1878

Roos  J. F. Wanswerderstraak Schipper op de Twee Gebroeders vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

8375

708-5_23b

20-07-1841

Roos  J. W. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8386

949/19

20-09-1841

Roos & Mesdag te Bolsward,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 15

Bladzijde 1

26-09-1839

Roos ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6394

234

06-03-1815

Roos Albert Jans (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)

6389

98

19-11-1814

Roos Atse Johannes ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Roos Cornelis Remmert 519 Terschelling is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9465

Deel 2, 119

00-00-1866

Roos Cornelis te Stavoren, Beurt en Veerdienst van Warns naar Workum, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

5675

8-B

10-10-1912

Roos de  & Van der Meyden . Scheepsbouw en Reparatiewerf “de Hoop”   langs de Dokkumer Ee  te Leeuwarden in een handgeschreven en ondertekende brief  een klacht van de voornoemde Scheepsbouwers dat en boot is aangevaren die gezonken is enz.  ---- Inspectie der Visserijen zij verzoeken een vergunning  aan de provincie Friesland om met hun inspectievaartuigen “V-I-1” en de  “Baron Rengers”  met eene snelheid van hoogstens 200 meter per minuuut de provinciale vaarwateren enz. enz.  de kapitein van de “Baron Rengers” is in kennis gesteld dat hij i.v.m. een klacht van de voornoemde Scheepsbouwers een boot heeft aangevaren die gezonken is enz.  jaar 1912  (12) (totale dossier 21)

5675

8-2

10-10-1912

Roos de  & Van der Meyden Leeuwarden Scheepsbouwer Vaartuig V-I-2  en de Baron Rengers, Dossier (13)

5662

17, 136

26-04-1881

Roos de  T. K. Stavoren Schip de Stad Stavoren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

270, 81

24-04-1884

Roos de  T. K. Stavoren Schip de Stad Stavoren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

6671

54 deel 2, 4

22-01-1818

Roos de ….? te  Terheide Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

3622

A-10

Stuk 1

22-02-1873

Roos de Abel Johannes---- Roos de Jelle Johannes te Leeuwarden, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Roos de Abel Johannes en Roos de Simon Wijbrens ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1873-1875  dossier (25)

8224

1220-6

30-11-1839

Roos de Alle Johannes nummerverwisselaar van Miedema Okke Reins van de ligting 1833 in Wonseradeel die op 10 mei 1835 van de 18e naar de 10e  afd. Infanterie is overgeplaatst en dar Roos zig wel enz. jaar 1839 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Roos de Arnoldus, 971 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6871

22-03-1825

11/1-C

Roos de Atze te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6277

30-7

09-01-1817

Roos de C. de erven moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6249

 

857

02-08-1814

Roos de Cornelis hij ondertekend samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren  een Rekwest aan de Heer Commissaris in het Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van de Vroedschap van Stavoren een bijgaand document jaar 1814 (6)

6420

321+ 345 + 362 + 363

29-07-1817

Roos de Douwe----  Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Roos de Douwe * 06-12-1704 zoon van zoon van Roos de Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te Dragten zig  voor de Militie van Smallingerland te Heerenveen  op den 1e augustus en heeft de Schout Riezens L. J.  van de Gemeente Leek in een door hem  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  vermeld dat binnen Leek is verschenen enen Derks Hinderika  wonende op Zevenhuizen met welke Douwe Sjoerds de Roos op den 15e December 1815 binnen dezer gemeente trouwbeloften hadde aangegaan  maar dat zij niet getrouwd waren en zij niet weet waar hij is enz. jaar 1817 (6)

6243

191-22

06-03-1814

Roos de Douwe , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6419

311

19-07-1817

Roos de Douwe---- Douma J. Assessor van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Roos de Douwe geboren 06-12-1794 zoon van Roos de Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te Dragten niet tot de loting enz. jaar 1817 (1)

6425

3

30-12-1817

Roos de Douwe Sjoerds wordt vermeld in een ondertekende brief van de Schout van Leek aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie  dat hij in deze gemeente tijdens de loting niet bekend is geweest enz. jaar 1818 (1)

3701

1-C

blz. 3

01-03-1839

Roos de Dronrijp Abraham te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

6257

410-8

28-04-1815

Roos de Eelke Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6830

18-A blz. 35

21-01-1824

Roos de Freek A. de weduwe te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9181

1751

06-10-1915

Roos de Geert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8359

373-3

17-04-1841

Roos de Gerrit Douwes---- Veen van der Trientje Hotzes oud ruim 60 jaren geboren en wonende te Rottevalle en weduwe van Roos de Gerrit Douwes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij bij haar mans leven onder het behoor van Dragten heeft gewoond enz. en dat zij onderhoud geniet van 20 cent en een vierde part brood en dat terwijl zij genoegzaam blind is enz. jaar 1841 (3)

6628

825 blz. 3

23-05-1814

Roos de H. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Roos de H. te Lemmer wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6833

14-A, 3

12-02-1824

Roos de H.O. in leven Boer te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6424

609

10-12-1817

Roos de Ide 136 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 1   wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6417

211

15-05-1817

Roos de Ide 21 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Roos de J. de weduwe te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 6-3 19-06-1840

Roos de J. de weduwe te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Roos de J. de weduwe te Vrouwenparochie  staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 6

Bladzijde 3

26-09-1839

Roos de J. de weduwe te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/8

20-09-1841

Roos de J. J. te Rinsumageest, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8386

949/8

20-09-1841

Roos de J. te Rinsumageest, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

6087

975-11

19-10-1822

Roos de Jacob Jans is vermeld op een staat  als ingezetenen van Rinsumageest  aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)

6045

240

13-04-1819

Roos de Jan † (de erven van) ,   Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Noord Holland en Utrecht jaar 1818 (4)

6257

410-2

28-04-1815

Roos de Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

8199

729/5, 290

Bladzijde 9-v

17-07-1839

Roos de Jan W. te Beetgum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 8-v

17-07-1839

Roos de Jan W. te Wommels is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

3622

A-10

Stuk 1

22-02-1873

Roos de Jelle Johannes te Leeuwarden, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Roos de Abel Johannes en Roos de Simon Wijbrens ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1873-1875  dossier (25)

8199

729/5, 290

Bladzijde 8-v

17-07-1839

Roos de Jepke H. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9126

1043-35

1879/1880

Roos de Joh. S. , Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst, jaar 1879 (3)

8308

1066-4

28-10-1840

Roos de Johanna  ---- Lingen van Klaas wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren 24 juli 1806  zoon van Lingen Jacobus (overleden) en Roos de Johanna  enz.  jaar 1840 (3)

9134

1081-35

28-04-1883

Roos de Johannes S. te Stavoren; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

9180

818

05-05-1915

Roos de Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Roos de Joost 47 is zijn volgnummer en Joure zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6870

15-03-1825

34-C

Roos de Jozef Jans, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)

6871

26-03-1825

23-A/2

Roos de K. H. ten zake een procesverbaal van bekeuring wegens bevondene overmaat op eener ter Molen aanwezige zak met een Mud Tarwe enz.

jaar 1825 (7)

9465

Deel 2, 99

31-10-1866

Roos de K. te Stavoren, Beurt en Veerdienst van Stavoren naar Workum, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8). 

6048

450

12-07-1819

Roos de Kl. Harmen  Koorn en Moutmolenaar te Oldeboorn,  zijn aanslag is bij resolutie van de Ged. Staten no. 3 terecht aangeslagen voor fl. enz. enz. 1819 (2)

6277

30-3

09-01-1817

Roos de Lieuwe Klases moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6424

609

10-12-1817

Roos de O. H. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6833

14-A, 12

12-02-1824

Roos de O. H. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Roos de O. W. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 7>>

27-08-1839

Roos de O. W. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6303

406

08-09-1823

Roos de P---- Ypey A. A., Roos de P., Sybrands C. en Sybrands L. : Onderwerp de declaratie van het onderhoud van genoemden van het Bedelaarsgesticht te Hoorn enz. enz. jaar 1823 (1)

6418

255-BB

01-06-1817

Roos de Pieter Doekes 368 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Roos de Pieter Doekes 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Roos de Pieter, 211 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6299

 

424

19-07-1821

Roos de Pieternel  dogter van Arends Johanes en van Berghout Leentje geboren te Harlingen volgens opgave , de Hoofdbestuurders van het Bedelaarsgesticht te Hoorn verklaren dat zij is opgenomen sinds December 1802 enz. enz., de opgave is niet volgens de waarheid gedaan  en dat haar geboorte te Harlingen daar onbekend is  enz. enz. jaar 1821 (2)

6303

360

13-08-1823

Roos de Pieternel, Onderwerp Bedelaarsgesticht te Hoorn en extract toegezonden waarop voornoemde voorkomt enz. enz. jaar 1823 (2)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Roos de S. A. te Stavoren staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 2>>

27-08-1839

Roos de S. H. te Stavoren staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8214

1036/14

10-10-1839

Roos de S. J. L. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik om te bekomen mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen  enz. jaar 1839 (4)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Roos de S. J. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Roos de S. J. te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_8

20-07-1841

Roos de S. J. te Rinsumageest staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/8

20-09-1841

Roos de S. J. te Rinsumageest, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8280

526-1, 8

22-05-1840

Roos de S. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/8

20-09-1841

Roos de S. te Rinsumageest , Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Roos de S. te Rinsumageest staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 8-1

19-06-1840

Roos de S. te Rinsumageest wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 8-2

19-06-1840

Roos de S. te Rinsumageest wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 8

Bladzijde 1

26-09-1839

Roos de S. te Rinsumageest, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 8

Bladzijde 2

26-09-1839

Roos de S. te Rinsumageest, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9181

1751

06-10-1915

Roos de Sietze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8380

820-13

20-08-1841

Roos de Sijbren Jacobs  staat vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) de Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Verlofgangers jaar 1841 (4)

3622

A-10

Stuk 1

22-02-1873

Roos de Simon Wijbrens---- Roos de Jelle Johannes te Leeuwarden, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Roos de Abel Johannes en Roos de Simon Wijbrens ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1873-1875  dossier (25)

9921

8

19-10-1882

Roos de Sipke derks Veldwachter  te Birdaard gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6419

311

19-07-1817

Roos de Sjoerd Hendriks---- Douma J. Assessor van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Roos de Douwe geboren 06-12-1794 zoon van Roos de Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te Dragten niet tot de loting enz. jaar 1817 (1)

6420

321+ 345 + 362 + 363

29-07-1817

Roos de Sjoerd Hendriks---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Roos de Douwe * 06-12-1704 zoon van zoon van Roos de Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te Dragten zig  voor de Militie van Smallingerland te Heerenveen  op den 1e augustus en heeft de Schout Riezens L. J.  van de Gemeente Leek in een door hem  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  vermeld dat binnen Leek is verschenen enen Derks Hinderika  wonende op Zevenhuizen met welke Douwe Sjoerds de Roos op den 15e December 1815 binnen dezer gemeente trouwbeloften hadde aangegaan  maar dat zij niet getrouwd waren en zij niet weet waar hij is enz. jaar 1817 (6)

5662

101

01-04-1881

Roos de T. K. Stavoren Schip de Stad Stavoren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887

8375

708-5_8a

20-07-1841

Roos de te Rinsumageest staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

3600

10

16-04-1875

Roos de Tite Kornelis  (1) hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

5665

16-11-1880

akte  22

Roos de Titte Kornelis te Warns Ondernemer van de Stoomboot “ Stad Stavoren”   een aankondiging van zijn Stoombootdienst Stavoren Sneek  wat ook in advertentie  (1 stuks aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant is aangekondigd tevens een aanplakbiljet waarop de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Passagiersgoederen,  jaar 1880 (4)

3598

Map 11

1863-1870 e.v.

Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren  en de Willem III, het nieuwe schip wordt gebouwd aan de fabriek van de Heere Christie David & Co. te Kralingen onder Rotterdam, er wordt gesproken over een borgtogt van f. 500.= verleend door Taekema T. J. te Ureterp ten behoeve van Meer van der Poppe  bij notaris Blom van J. G.  te Dragten genoemden zijn bestuurders der Dragtster Stoomboot Reedery  ook aan wezig het reglement en de tarieflijst  van 12-05-1863 jaar 1863-1870 e.v  (93)

3600

13

20-06-1878

Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5662

17

07-04-1883

Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

17

14-03-1885

Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

17, 294

08-04-1882

Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

203

07-04-1883

Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

26

03-06-1880

Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

5662

35

18-03-1882

Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

49 + 17 +35

22-04-1886

Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

3600

10

16-04-1875

Roos de Tjitte Kornelis (2) te Koudum hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

5662

35

16-03-1881

Roos de Tjitte Kornelis van Warns met het Schip de Stad Stavoren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Roos de W. J. te Wommels is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8386

949/18

20-09-1841

Roos de W. L.  te Wommels,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6271

602 -2

18-06-1816

Roos de W. L. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Roos de W. L. te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Roos de W. L. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 18

Bladzijde 2

26-09-1839

Roos de W. L. te Wommels wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9180

42

07-01-1915

Roos de Wessel,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6870

15-03-1825

35-C

Roos de Willem Hayes, Loteling bij de 8e afd. Infanterie, komt voor in een document Opgave der Militiens welke in gevolge konings besluit enz. jaar 1825 (5)

8375

708-5_6a

20-07-1841

Roos de, de weduwe te Vrouwen Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_6a

20-07-1841

Roos de, de weduwe te Vrouwen Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_22

20-07-1841

Roos en Mesdag te Bolsward staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8359

372-14

16-04-1841

Roos J. W.  van beroep Grossier, Slijter, Tapper enz. te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (19)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Roos J. W. als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 20

Bladzijde 2

26-09-1839

Roos J. W. en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Bladzijde 1

26-09-1839

Roos J. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Bladzijde 3

26-09-1839

Roos J. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Bladzijde 5

26-09-1839

Roos J. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Roos J. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 5

Bladzijde 2

26-09-1839

Roos J. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_22

20-07-1841