Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index

8285

615-2, 12,1

19-06-1840

S. &. W. Veen te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6394

257 deel 1

31-03-1815

S. P. O……..? hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias). Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6632

 

1235+1251

+ 1285

06-10-1814

s’ Jacob T. B.  Commissaris van het District Rotterdam ondertekend een brief aan de Commissaris van het District Leeuwarden, Hoeven Ter …. Directeur van het Instituut op Feijenoord  te Rotterdam het betreft een brief over de armen en de gestichten enz. jaar 1814 (6)

6022

327

19-05-1817

Saag van der D. K. en Nagtegaal J. B.  de procuratiehouders van Kapitein Adroen Anne A. schipper op De Twende Sostre  Onderwerp; aangespoelde balken van het vergane schip jar 1817 (1)

6870

09-03-1825

34-1/2/3-C

Saagsma (Zaagman) Jan Jetzes en Bootsma Claas Cornelis zijn te Sloten ingeschreven , onderwerp een meningsverschil of hij de loting van de militie moet doen te Balk of te Sloten enz. jaar 1825 (11)

6076

880

13-11-1821

Saagsma G. S. staat vermeld op een document ontvangen de voorlopige verevene certificaten van betaling aan hem groot f.  220 enz. jaar 1821 (2)

6073

619

01-08-1821

Saagsma Gosse Sjoerds---- Schotanus Evert  Notaris te Workum op last van Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman van Hemelum Oldephart en Noordwolde met nagenoemde getuige afgevraagd aan Zeldenthuis Sipke Jarigs van bedrijf Turfschipper te Koudum wonende  lid van de kerkeraad enz. enz. verboden had het achterstallige bedrag van dertig guldens  enz. enz. te betalen enz. enz. aldus gedaan te Koudum ten huize van Jong de Bauke Tjeerds de kastelein in de Pauw , Kingma Gerben Jans Koopman te Workum  en Saagsma Gosse Sjoerds  Mr. Timmerman wonendete Koudum enz.  een tweede afschrift met  andere getuigen zijn  ten huize van Hoekema Taeke Piebes  van bedrijf Boer waarbij aanwezig waren Bouma Botte Jelgers ook Boer, als ouderling Veen van der Jouke Jacobs  Veerschipper op Workum  Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks executeur  van Hemelum Oldephart en Noordwolde, Schaper Doede Jacobs van beroep Boer   en Nauta Romke Alberts assistent aan de Waag  en Nagtegaal Willem  dienaar der Politie in Workum en hebben alle ondertekend , met 2 lakzegels  van Schotanus E. Notaris jaar 1821 (11)

6867

09-02-1825 38-C

Saagsma Jan Jetzes---- Bootsma Klaas Kornelis en  Saagsma Jan Jetzes beide komen voor op de lijst van gemelde ingeschrevene voor de nationale Militie van 1825 in Gaasterland en te Sloten woonachtig maar daar de ouders onderstand genieten wil de gemeente Gaasterland enz. jaar 1825 (4)

6630

1017A, 7

22-08-1814

Saakes Hanna wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 7

22-08-1814

Saakes Jacobjen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6258

630-35

17-04-1815

Saakma ….? Burgemeester wegens arbeidsloon ontvangt hij fl…….enz., Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6830

18-A blz. 11

21-01-1824

Saaksma Jetze J. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6277

30-9

09-01-1817

Saakstra Sijbren S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8356

328/27-4               03-04-1841

Saar du J. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8033

1276-13

27-06-1838

Saar van der Frans, Marinier Korps Mariniers * 01-01-1795 Hellevoetsluis,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6385

142

06-07-1814

Saarda I. te Blija hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6414

27

15-01-1817

Sabbe Marcq A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

8021

1020-19

09-08-1837

Sabel Johannes Frans * 25-04-1802 Domburg, Hussaar in het Oost Indisch legerkavallerie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Phenome in 1836  enz.,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6258

630-35

17-04-1815

Sacma A. Oud Burgemeester wegens arbeidsloon ontvangt hij fl.   enz.  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

9181

1923

01-11-1915

Sacre Alida Johanna Maria  Josephina gehuwd met VergnesWilhelmus Josephus Maria,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8201

785/9, 3

07-05-1839

Sadler F. Kapitein is met zijn schip de Aquatie op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Hull, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6251

1125

21-11-1814

Sador Jacob van Leer Koopman thans wonende te Heerenveen geeft te kennen dat hij in de gemeente Noordwolde heeft betaald de zelfde aanslag  in de rapartitie tot vinding van het te kort enz. jaar 1814 (1)

6830

18-A blz. 33

21-01-1824

Saekles Sipke te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6833

38-D deel 1

Blz. 7

06-02-1824

Sage Le ten Broek H. W. te Noordgouwe, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6648

66 blz. 4

14-02-1816

Sage le ten Broek te Rotterdam, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6709

36 deel 2,13

16-01-1822

Sage ten  Broek Le H. W. te Haamstede, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2,12

22-01-1818

Sage ten Broek le H. W. te Haamstede Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54, 16

22-01-1818

Sage ten Broek Le H. W. te Haamstede Predikant Classis van Zierikzee wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54, 8

22-01-1818

Sage ten Broek le H. W. te Haamstede Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 12

04-01-1819

Sage ten Broek le H. W. te Haamstede wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Sage ten Broek le H. W. te Haamstede, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6709

36 deel 1, 9

16-01-1822

Sage ten Broek le H. W. te Haamstede, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Sage ten Broek Le H. W. te Noordgouwe, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2, 8 

16-01-1822

Sage ten Broek Le J. J. (Dr.) te Rotterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2, 8

22-01-1818

Sage ten Broek le J. J. Dr. te Rotterdam Scriba Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 8

04-01-1819

Sage ten Broek Le te Rotterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

3701

1-C  blz. 1

01-03-1839

Sagema Aaltje te Het Bildt, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3700

6-C

04-02-1837

Sagema Aaltje Tjerks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

6-B

03-02-1836

Sagema Aaltje Tjerks, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3700

6-C

04-02-1837

Sagema Tjerk gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

6-B

03-02-1836

Sagema Tjerk Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

6409

323-3

15-08-1816

Sagemans Bauke---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Sagemans Bauke welke tegenwoordig in het Tuchthuis van Leeuwarden gev angen zit enz. jaar 1816 (1)

6016

707

21-11-1816

Sagemans Bauke, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

8096

 

624/2

31-01-1838

Sagius Dirk Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Sergeant 5-2-1837 Overleden te Marabakan , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6675

199

07-05-1818

Saint Vincent Booy  staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

6675

199

07-05-1818

Saintes de Garnier staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

6251

1092

09-11-1814

Sakeles Saekel Sipkes voor geleverde Turf, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

6261

900-4

04-09-1815

Sakema Jitze  (F?), hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6282

737-3

07-07-1817

Sakens Durk de weduwe, Boerin te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6254

140-A blz.35

17-01-1815

Sakes Dirk Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Miedum, wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815.

6636

148

3e blz. van kolommen

10-02-1815

Sakes Geesje te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6853

9-A

08-09-1824

Sakes Hanna---- Drijfhout Jochem Reinderts----Drijfhout Hendrik Willems, Oldschipper te Noordwolde en Drijfhout Jochem Reinderts arbeider te Noordwolde,   Drijfhout Willem Reinderts sinds de jaren 1795 afwezig en hun vader Drijfhout Reinder Willem en zijn echtgenote  Sakes Hanna betreft het testament en nalatenschap van Drijfhout Reinder Willem overleden 1801per testament op 29-07-1800 enz. enz. jaar 1824 (9)

6630

1017B, 7

22-08-1814

Sakes Hanna staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6243

245

10-03-1814

Sakes Igs wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6)

6630

1017B, 7

22-08-1814

Sakes Jacobjen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6252

1186-8

29-11-1814

Sakes janTjerks Tomas de weduwe, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6254

140-B-blz. 20

17-01-1815

Sakes Johannes uit een huis en schuur bij de Hoeksterpoort,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6654

372 blz. 8

09-08-1816

Sakes Klaas zijn meid, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6254

188-5

23-02-1815

Sakes Lammert de weduwe, Zij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6383

140

03-05-1814

Sakes Pietje---- Bagman Daniël en Sakes Pietje echte Leden wonende te Leeuwaarden dat hun eenige zoon Bagman Eltje vallende in de termen van de Landmilitie enz. en dat hij onontbeerlijk is voor hen ook al door hun klimmende jaren, hij dus vrijgesteld is maar toch wordt opgeroepen, ook aanwezig een Certificaat van waarheid door de burgemeester ondertekent en. jaar 1814 (6)

6626

487  blz. 15

07-04-1814

Sakes Riekje wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6632

 

 

1316 lijst 3-L.

22-10-1814

Sakes Sijbren te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6028

810

13-11-1817

Sakes Tjepke Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6383

79     

23-04-1814

Sakes Wiebren te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3698

A-8

10-10-1828

Sakes Wiegertje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5)

6397

694

29-07-1815

Saksen Weimaar de prins Kolonel is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6061

546-7

08-08-1820

Salaro J.  de weduwe zij ontvangt f. 10.= wegens schoorsteenvegen in diverse maanden voor het Gouvernements gebouw  enz. wordt vermeld in: Aebinga van Humalda Idsert. Gouverneur van Vriesland  wegens betaalde huishoudelijke onkosten ten dienste van het Gouvernement jaar 1820 (8)

8384

920-20

17-09-1841

Salie Pieter * Oude Tonge 14-09-1821, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6242

90

04-02-1814

Salings Auke te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6384

140-141

22-6-1814

Salkema Duwe Hendrik wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen informatie over leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3)

6709

36 deel 2, 2 

16-01-1822

Sallet P. R. A. te Purmerend, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6401

 

847

28-10-1815

Salm Dirk---- Wassenaar v. G. Luitenant  Colonel Commandant  van het 17e Bat. Landstorm arr. Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Krijgsraad het Overlijden van Mug Bendert Arjens Sergeant ende afdanking van Salm Dirk man van de Landstorm onvoltallig is geraakt en dat Wassenaar Pieter Christiaans in de plaats van Mug en Smidts Klaas Pieters in de plaats van Salm enz. jaar 1815 (1)

8201

785/9, 1    07-05-1839

Salm en Meyer Jan  de weduwe vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8376

728/7-a

26-07-1841

Salmate van te Vrouwenparochie, Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4)

6838

7-A bijl.1 Vrouwen Huis Arrest

26-03-1824

Salms Elisabeth, 206 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 1 Vrouwen

Correctie

26-03-1824

Salms Elisabeth, 374 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 2 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Salms Elizabet, 54 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6242

90

04-02-1814

Salomon Levy te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6624

163

01-02-1814

Salomons ….?---- Es van P. Constructeur, komt voor in een documet ondertekend door de Burgemeester van Harlingen met als onderwerp de opgave door hem  aan de Admiraal Verdonen ….? wegens de verloop der lopende Tuig en Zeilen van 3 gedesarmeerde Fransche Brikken,  ook wordt er gesproken over een koets met 2 paarden en dat de heer Kersjes ….? Zig beklaagd over het harde van de maatregel enz. ook genoemd den majoor Robienouw ….? , Stroband ….? Ook de Stadsbode Jacobi J.  en de  kopers van de bijna volledige Tuigagie van 3 Fransche Brikken Galama Jan, Ruiter de A., Salomons ….? enz. jaar 1814 (8)

6285

1247- 224

18-12-1817

Salomons Anne, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6242

90

04-02-1814

Salomons Gompel te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6020

178

24-03-1817

Salomons Henri staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Harlingen  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6240

1121

03-12-1813

Salomons----- Hoefter C. J.  Controleur Chef van het Octrooi te Harlingen  aan Sminia H. J.  Prefest te enz. enz. Bronkhorst Ontvanger Particulier en de 2 commissen Salomons en Schiere zij zijn bij het vertrek van het bestuur de verenigde rechten op hun post gebleven , en Hoefter C. J.   nu verslag doen van de weg welke hij is ingeslagen enz. enz. jaar 1813 (3)

9181

1645

03-09-1915

Salomons Izaak,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

1787-A

05-12-1918

Salomons Izaak, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6382

144

18-04-1814

Salomons Lea---- Streelits Salomon geboren te Londen 34 jaar wordt gezocht als Deserteur en is zoon van Streelits Jacob en Salomons Lea,  Remplesant voor Couperus (Coupertis?) Oeds Jans  enz. jaar 1814 (3)

6388

35 -36         29-09-1814

Salomons Lea---- Strelitz Salomon dewelke als plaatsvervanger Dijkstra Jetse te Bolsward eerst genoemde wegens slecht liederlijk conduities gedrag enz.  en met een briefje van ontslag is weggezonden enz, tevens een uittreksel uit het stamboek waaruit blijkt dat hij o.a. zoon is van Strelitz Jacob en Salomons Lea en geboren te London in 1780 enz. totaal 9 kolommen informatie wat hij allemaal gedaan heeft enz. jaar 1814 (3)

5984

110

31-01-1814

Salomons Moses---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden  zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die eigendom van de staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat tegen alle verdonkering van die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel  uit handen van de Russische commandant  de Baron Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas,  Salomons Moses Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en Roep Johan Andreas Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de betreffende goederen overgeladen uit de schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan,  Flik D. J. , Vries de C. J., jaar 1814 (15)

5985

233

30-03-1814

Salomons Moses,---- Ruiter de A. & comp. een handgeschreven brief met zijn handtekening ,hij tekent A. F. de Ruiter en zijn compagnon Galama Jan tekent ook, ook o.a. een staat van uitgaaf bereffende het in de brief genoemde touwwerk hier worden ook  genoemd Overdijk Klaas, Wessel van Moses Salomons alle te Harlingen en Kersjes N. J. comm. der speciale Police, jaar 1814 (10)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Salomons Mozes J., 63 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6254

140-B-blz. 22

17-01-1815

Salomons Nathan uit twee maal een huis aan de Kleine Hoogstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

8093     

565-6 

13-01-1838

Salomons Pieter Ludovicus Geb. Winschoten, laatst gewoond hebbende te Appingedam. Fuselier Overleden te Maningnol  13-12-1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6243

191-18

06-03-1814

Salomons, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

5675

28

12-11-1914

Salomonson Jacques (Mr.) wonende te Dordrecht verzoekt in een getypte brief door hem ondertekend om met zijn Motorjacht “Isola Bella “ te mogen varen in de Friesche wateren enz. jaar 1914 (6)

6256

313

29-03-1815

Salsma Gosse,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Salted A. te Purmerend Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 deel 2,11

22-01-1818

Saltet A. te Purmerend Praeses Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2 blz. 2

22-01-1818

Saltet A. te Purmerend Predikant Classis van Edam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1, 2

04-01-1819

Saltet P. R. A. Predikant te Purmerend tot Lid van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6709

36 deel 1, 2

16-01-1822

Saltet P. R. A. te Purmerend wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2, 2

04-01-1819

Saltet P. R. A. te Purmerend wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2, 11

04-01-1819

Saltet P. R. A. te Purmerend wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2,12 

16-01-1822

Saltet P. R. A. te Purmerend, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6378

9 en 14

03-12-1813

Salveatus Machiel, Ruiter,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)

6399

804

26-09-1815

Salveatus Michael en Postma Minne Hermann worden genoemd in een Duits geschreven document ondertekend te Magdenburg den 4sten august 1815  ook genoemd Bostma Jean  en Postma Dime met vermelding van rang en  en welk regiment enz. jaar 1815 (8)

3580

00-00-1845

Salverda  ….? en Mulier ….? Zijn ambtenaren en komen door het hele invt. Nummer /dossiers voor enz. jaar 1845

6395

507

13-05-1815

Salverda  S. Lid van de Militieraad van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815  (1)

3579

00-00-1844

 

Salverda ….? En Buma ….? Zij komen door heel het dossier voor als ambtenaren.

6281

484-10

11-04-1817  

Salverda ….?,  ontvangt betaling wegens geleverd Hout en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6)  dossier (13)

4894

2306

27-06-1899

Salverda A. J. van beroep Koopman te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6395

457

13-05-1815

Salverda Dirk T. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6830

26-A 14

20-01-1824

Salverda Fuffridus te Leeuwarden, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)

6395

457

13-05-1815

Salverda Gerrit W. te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6632

 

 

1239

29-09-1814

 

Salverda J. C. P.---- Jonker A. L.  nopens de herstelling  van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van de Schout van Balk enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der A. Commissaris tot de zaken van het Middelbaar en Lager Onderwijs  dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 1000 zielen wonen en drie scholen eene openbare waar Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas  dat  Meinesz. Jelle in het voorjaar van 1812 tot percepteur voor de Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden  en onder de 4 sollicitanten o.a. Zevenhuijzen P. maar dat in de plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen  en voor de kleine kinderschool Reinia G.  ook een uitgebreid document waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens A. IJ. 48 jaar te Warns, Salverda J. C. P. 29 jaar te Wons, Siegersma H. J.  27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32 jaar te Amsterdam samen met de resultaten voor elk vak ook de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, van Balk ondertekend een document, ook aanwezig diverse getuigschriften uit Muiden zowel van de school als de kerk, Zevenhuijzen Pieter  was getekend door Muntendam S. en Notaris Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (32)

6866

25-01-1825

17-A

Salverda J. heeft tegoed f. 236-27½ wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3)

6872

05-04-1825

51-C

Salverda J. J. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)

8211

991/14

26-09-1839

Salverda J. J. te Leewarden van beroep: heeft een Steenbakkerij, komt voor op een staat van requesten om Vrijdom van Accijns op de Turf krachtens de wet enz. jaar 1839 (5)

6401

 

856

27-10-1815

Salverda J. Luitenant Kolonel der Schutterij te Leeuwarden wordt ontslagen op zijn verzoek en wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (2)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Salverda J. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Salverda J. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14 , 12

27-08-1839

Salverda J. S. te Wolsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Salverda J. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Salverda Jacobus Jelle, 206 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9187

1461

01-10-1918

Salverda Jan  te Makkum zetter der belastingen , een mededeling van zijn overlijden op 25-09-1918  (2)

5664

A.5 Bijl. 12

25-04-1912

Salverda K. Franeker Schip de Stad Franeker II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

8197

687-1

06-07-1839

Salverda L. M. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

6383

87    

23-04-1814

Salverda L. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Salverda Ludolf Reinier te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8225

1253-13, 28 10-12-1839

Salverda Ludolf Reinier te Opsterland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8359

377/28, 31

19-04-1841

Salverda Ludolf Reinier wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de  Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Salverda Ludolf Reinier wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6865

1-C no. 41

24-01-1825

Salverda Ludolf Reinier,---- Haas de Sebold nummerverwisselaar voor Salverda Ludolf Reinier, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6833

38-D deel 2

Blz. 25

06-02-1824

Salverda M. Griffier der Staen, Secretaris te Provincie Groningen, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2,

lz. 26  

16-01-1822

Salverda M. te Groningen lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6641

604

11-07-1815

Salverda M.---- Wiersma E. E. de Provisionele Schout van de Gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Steeg Pieter Willems zijn verblijfkosten en dat gemelde als Bedelaar enkele dagen gezworven hebbende verder een door Waard de K. J. was getekende brief als Schout van de Gemeente Grijpskerk dat hij een bericht kreeg van de Armverzorgers van Visvliet dat er door de zoon van eenen Kiestra Jan Elzes Landbouwer  te Burum een in armoede en aan Lichaamsgebreken Labourerende Persoon= Steeg Pieter Willems welke zig buiten staat bevond te kunnen reisen en met een tevens een brief van De gedeputeerde Staten van Groningen was getekend Imhoff van G. W.  en ter ordonnantie van dezelve de griffier Salverda M. enz. jaar 1815 (18)

9126

680

07-04-1879

Salverda N. Pzn. Te Leuwarden------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)

8211

988-3, 28

Bladzijde 2

26-09-1839

Salverda R. te Beetsterzwaag wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8364

498/10, 14

21-05-1841

Salverda Rudolf Reinier staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

5998

326

06-04-1815

Salverda S. ---- Buma B. (Bernardus) Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslan dat hij afstand doet van de post als provisioneel Burgemeester van Leeuwarden waartoe hij op 28 december 1813 is benoemd met en benevenss de heren Buining R., Cats S., Romkes J., en Salverda S. enz. jaar 1815 (1)

6046

 354

22-05-1819

Salverda S.  een aan hem betaalde ordonnacie jaar 1819  (2)

6099

958

02-10-1823  

Salverda S.  lid de staten, Bruinsma A. Bouwkundige een declaratie wegens het in ogenschouw nemen van de R. K. kerk gebouwen in de provincie enz. enz/ jaar 1823 (2)

6393

135

01-03-1815

Salverda S.  Overste bij hem is een aanvraag gedaan door Joha A. Commandant Officier (hij ondertekend het document)   verzogte geweren af te zenden enz. jaar 1815 (1)

6622

2118

20-12-1813

Salverda S. (Suffridus) ---- Jongsma Ernestus wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp: vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)

5982

1778, c

27-12-1813

Salverda S. (Suffridus) adjunct Maire der Stad Leeuwarden  hij is samen met de Vrederegter van het Canton Leeuwarden Wierdsma Theodorus zig begevenn ten huize en kantore van de Ontvanger Richon ….?  Om daar bezit te nemen van alle voorhanden zijnde papieren omdat deze ontvanger al lang vordien vertrokken was en het kantoor verlaten enz. jaar 1813 (2)

6410

345         06-10-1816

Salverda S. (Suffridus) bij absentie van de President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Laskewitz Carel gepensioneerd Sergeant is overleden op de 5e dezer enz. jaar 1816 (1)

6669

415-a

22-10-1817

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester te Leeuwarden (gaat af 2 januari 1819) staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6400

 

826

14-10-1815

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van  Leeuwarden ondertekend een Kwitantie voor ontvangs van acht en vijftig guldens en negen stuivers betaald door de Gouverneur van Vriesland aan de Ontvanger Paticulier van het District Leeuwarden voor het fonds van verminkte Krijgslieden van het 5e Bataillon Landstorm enz. jaar 1815 (1)

6626

457

01-04-1814

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Heer van Sijtzama ….? Lieutenant Colonel van het 3e regiment Dragonders heeft kennisgeeven dat een bij hem ontvangen Missieve van de Commissaris Generaal voor het Departement van Oorlog in dato de 24e  bevorens de Heer Malhouet ….? Gewezen Prefect van het Departement Laisne eerdaags zoude arriveren enz. jaar 1814 (2)

6626

470

07-04-1814

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Maatschappij te Amsterdam ter inzameling van penningen tot ondersteuning van behoeftige Landgenoten enz. hebben wij een dusdanige commissie daargesteld e Heeren Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wiersma Jentje, Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartna Laurentius D.  enz. jaar 1814 (3)

6414

43

26-02-1817

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van Leeuwarden en Horst ten Joan ter Ord.’tie van derzelve ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6394

282

11-04-1815

Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van Leeuwarden wordt benoemd in de Militieraad 1e militie district Hoofdplaats Leewarden enz  jaar 1815 (2)

6622

2143

A t-m D

31-12-1813

Salverda S. (Suffridus) ----op heden 30 december 1813 zijn bij koninklijk besluit door Buijing Reinder benoemd als burgemeesters van de Stad Leeuwarden , Cats Sible,  Romkes Johannes, Buma Bernardus, Salverda S. (Suffridus) nadat alle voornoemde heeren waen gecompareerd enz. enz. jaar 1813 (7)

6401

 

870

11-11-1815

Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6383

40, 49-A

27-04-1814

Salverda S. (Suffridus), Dit document is zijn benoeming tot Luitenant Kolonel der Schutterij van Leeuwarden door de Alg. Secr. van Staat Falck A. R. enz. jaar 1814 (2)

6060

480

06-07-1820

Salverda S. (Suffridus), Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6381

78

07-03-1814

Salverda S. (Suffridus)----Scheurhof Gerrit er wordt medegedeeld door de Burgemeester Salverda S. (Suffridus) van Leeuwarden aan de Leden van de Militaire Raad dat hij in het Huis van Correctie is gedetineerd enz. jaar 1814 (1)

5986

245, 1

04-04-1814

Salverda S. (Suffridus)----Vitringa Coulon hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Leeuwarden Salverda S. (Suffridus) voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

6055

150

29-02-1820

Salverda S. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (2)

6055

150

29-02-1820

Salverda S. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1)

6060

480

06-07-1820

Salverda S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Salverda S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6082

453

03-05-1822

Salverda S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6059

425

15-06-1820

Salverda S. , Onderwerp; een Ordonnantie van fl. 375.= jaar 1820 (2)

6871

29-03-1825

16-A

Salverda S. betaling voor geleverd hout ten dienste van het huis van Reclusie en Tuchtiging over 1824 F. 147.40 enz. jaar 1825 (4)

6386

118        11-08-1814

Salverda S. bij de staf,hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)

6647

19

13-01-1816

Salverda S.---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de loting der functies in de gemeenteraad en wel Buijsing R. (Reinder), Salverda S., Wierdsma J. D. en Romkes J. enz. jaar 1816 (1)

6398

700 + 701A

25-07-1815

Salverda S.---- Buma B. (Bernardus) Burgemeester der Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Crop Frans Edzerd Lieutenant bij de Stedelijke Schutterij heeft bij zijn requeste betreffende zijn bekoming zijn Demissie in die kwaliteit, ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij in Leeuwarden ondertekend door Salverda S de Commandant. enz. jaar 1815 (5)

6399

751A

28-08-1815

Salverda S. Commandant der  Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeldde de  sterkte der dienstdoende Schutterij te Leeuwarden jaar 1815 (5)

6400

 

822D

07-10-1815

Salverda S. Commandant van de Schutterij der Stad Leeuwarden een brief aan de Gouverneur van Vriesland  Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815 (6)

6389

728 E + 729

16-08-1815

Salverda S. Commanderend officier der Schutterij te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (7)

8199

730-21

18-07-1839

Salverda S. een bericht dat zijn benoeming tot lid van het Collegie van Gedeputeerde Staten op zijn verzoek mag worden ontslagen enz. jaar 1839 (4)

6070

424-25       25-05-1821

Salverda S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6052

861

29-11-1819

Salverda S. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1)

6101

1338

23-12-1823

Salverda S. Houtkoper van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)

6868

16-02-1825

23-A

Salverda S. lid der Gedeputeerde Staten. Onderwerp: declaratie van reis en verblijfkosten jaar 1825 (1)

6394

296

11-04-1815

Salverda S. Lt. Colonel & Commandant in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat in afschudding van het Fransche Juk begon Nederland adem te Scheppen dat de gewezen Keizer der Franschen die Elba ontvlugt voet aan land geset heeft enz. jaar 1815 (2)

6389

21

04-11-1814

Salverda S. Lt. Colonel en Commandant der Stedelijke Schutterij van Leeuwarden schrijft en ondertekend een document dat   Hulscher ….? Lid der Schutterij van Leeuwarden is sedert 14 dagen uit hoofde der functien van Exercitiemeester bij het 7e Bataillon Landstorm ontslagen is en dat zijn uitrusting enz. jaar 1814 (1)

6389

741

26-08-1815

Salverda S. Luitenant  Collonel Commanderende de Stedelijke Schuttedrij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld enz. jaar 1815 (1)

6396

574 + 586

13-06-1815

Salverda S. Luitenant  Collonel Commanderende de Stedelijke Schutterij van Leeuwarden in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat vermeld hij o.a.  een vaandel van de Dames van de Stad Leeuwarden hebben ontvangen aan de eene zijde Vaderland en Oranje enz. en de andere zijde De\ Leeuw zijnde het wapen van Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)

6398

707

02-08-1815

Salverda S. Luitenant  Collonel Commanderende de Stedelijke Schuttedrij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de verzaamelplaats van Grave wordt aangegeven enz. jaar 1815 (3)

6396

598-A

19-06-1815

Salverda S. Luitenant  Collonel Commandt der Stedelijke Schutterijen van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de sterkte van het Battaillon met een staat enz. jaar 1815 (3)

6397

640-B

01-07-1815

Salverda S. Luitenant  Colonel Commandant der Stedelijke Schutterij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken  een staat van de sterkte van het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6400

 

8423      

30-10-1815

Salverda S. Luitenant Colonel Commandant van de Schutterij der Stad Leeuwarden een brief aan de Gouverneur van Vriesland  Militaire zaken  jaar 1815 (6)

6396

556

06-06-1815

Salverda S. ondertekend namens de Leden van de Militieraad van het 4e district een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat van de eerst genoemde 4 personen in een voorgaande akte de volgende twee Groot de Klaas uit de Gemeente Jorwerd en Turkstra Anne Rientses van Bergum aan genomen waren enz. jaar 1815 (2)

6399

756

03-09-1815

Salverda S. ondertekend namens de Militie Raad van het 1e district een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de President van de Raad Sloterdijck van J. F.  overleden zijnde er zo spoedig als mogelijk een enz. jaar 1815 (1)

6405

131

14-03-1816

Salverda S. op voordragt van  den Minister van Binnenlandsche zaken wordt hij benoemd tot plaatsvervanger voor de onderscheidene Militieraden enz. jaar 1816 (5)

6425

26

03-01-1818

Salverda S. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en Wierdsma J. D. Majoor provisioneel Commandant der Stedelijke Schutterij der Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Burgemeester deze Stasd enz. jaar 1818 (3)

6426

65

31-01-1818

Salverda S. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het request van de Heer Hamstra J. F. over zijn designatie als Schutter en de loteling van gewone belasting  enz. jaar 1817 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Salverda S. R. te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6397

634

02-07-1815

Salverda S. S. Luitenant  Colonel Commanderende de Stedelijke Schutterij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld enz. jaar 115 1)

6425

42

27-01-1818

Salverda S. S. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie  dat Geurs Leonardus gepensioneerd Soldaat binnen deze stad is overleden op 23e dezer enz. jaar 1818 (1)

6425

43A

06-01-1818

Salverda S. S. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de fluiten en pijpenkasten herkomstig van deze stad  door de experts afgekeurd  zijn enz. jaar 1818 (1)

6083

559

10-06-1822

Salverda S.---- Schadee  M. de nieuw benoemde ontvanger  Onderwerp: overdracht van het kantoor te Heerenveen met een specificatie van de aanwezige gelden en Documenten, door het lid van et College van Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland Salverda S.  jaar 1822 (5)

6395

505

21-05-1815

Salverda S. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6622

2048

04-12-1813

Salverda S. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie en Huis van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 4e  Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)

6871

28-03-1825

11-A/3

Salverda S. wordt vermeld in een document Kassa van den Thesaurier over de gevangenissen als debiteur met vermelding van geleverde goederen en bedragen jaar 1825 (4)

6399

768

05-09-1815

Salverda S. wordt vermeld in een document van de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken als benoemd zijnde als  Luitenant Colonel der Schutterij van Leeuwarden  en Peerlkamp P. H.  als 2e Lieutenant bij de Schutterij te Dokkum enz. jaar 1815 (2)

6067

 

163

23-02-1821

Salverda S. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft  een ordonnantie ten gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1)

6047

379

03-06-1819

Salverda Suffridus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6052

820

17-11-1819

Salverda Suffridus en Wendt de Leonardus onderwerp; inschrijving benoeming Lid der Gedeputeerde staten jaar 1819 (1)

6866

30-01-1825

17-1-A

Salverda Suffridus Lid van de Gedeputeerde Staten der Provincie Vriesland ten huize van de Heer Directeur der registratie te Leeuwarden enz. enz. voor de Magazijnmeester Controleur van het Zegel Huijser Johannes Jacobus die een lijst met en onze overstaan doen tellen enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (5)

6678

335

00-00-1818

Salverda Suffridus staat op een Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)

6646

957 lijst 1

20-12-1815

Salverda Suffridus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6646

957 lijst 2

20-12-1815

Salverda Suffridus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6838

7-A bijl. 2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Salverda Teije, 51 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6840

3-A

15-04-1824

Salverda Teye geb. Harlingen Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824  (6)

6838

7-A bijl.1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Salverda Teye, 79 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6395

457

13-05-1815

Salverda Wijbe P. te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6052

834

23-11-1819

Salverda,  Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren  enz. jaar 1819 (2)

6049

569

12-08-1819

Salverda, onderwerp; een ordonnnantie en een lijst der verschuldigde leges enz.  jaar 1819 (3)

6401

 

846

26-10-1815

Salverda….?---- Kant de Pieter van beroep barbier te leeuwarden schrijft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat zijn zoon  Kant  de Willem is gevallen in de loting van 1793 en als plaatsvervanger Wijnands Johannes zoon van Jacob en Rebekka Wijnands te Leeuwarden wonende en daarvoor is betaald met een quitantien van de Heer Salverda….? Collonel der Stedelijke Schutterij alhier  en is in zijn plaats opgetreden zijn broer Kant de Jan die thans onder het bevel van de Kapitein Kruseman ….?  enz. jar 1815  (2)

8376

 

743/7

29-07-1841

Salvette Victor chef van het Handelshuis Salvetten Harmsen en Co. Te Alikanten hij is aangesteld als Nederlands Consul voor de Provincie’ s Valencia en Murcia in het koninkrijk Spanje jaar 1841 (1)

6028

810

13-11-1817

Salviator Ate Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6016

707

21-11-1816

Salviaturs Ate, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6424

609

10-12-1817

Salviatus B. 44 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

5997

307

31-03-1815

Salviatzes Ate is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  304

5995

37

14-01-1815

Sambeek, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

9921

11

30-10-1882

Sambrink L. Molkwerum Politiebeambte  Hemelumer  Oldeferd gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9182

734

27-04-1916

Sambrink S. Lod. Te Noordwijk, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

3700

6-A

09-02-1835

Samel Feikje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

6-C

04-02-1837

Samel Feikje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

6-C

04-02-1837

Samel Pietje dochter van Samel Feikje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

6-A

09-02-1835

Samel Pietje kind van Samel Feikje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

8214

1035/9

09-10-1839

Samel Teunis Kl.---- Zondervan Kornelis K. en Samel Teunis Kl. Het betreft de oninbaarheid van de twee posten op de Personele Belastingen door den gewezen Deurwaarder Groot de A. die heeft gefungeerd in de dienst van 1837 en 1838 enz. jaar 1839 (3)

8384

920-20

17-09-1841

Sammels Thomas Theodorus * Amsterdam 17-11-1806, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Samplonius Harmen, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

8308

1074-9

29-10-1840

Samplonius J. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Samplonius J. G. te Scherpenzeel wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

6021

264

22-04-1817

Samplonius Johannes Rommerts wonende te Lemmer huis no. 25 een verzoek van de ontvanger der belastingen Velde van der J. om het huis van eerstgenooemde bij executie te verkopen voor de verschuldigde lasten ten bedrage van f. 15-9-7 die nog steeds niet aan de Deurwaarder Executant Sterkenburg J. J. enz.  door de heer Notaris Witteveen A. te Lemmer enz. jaar 1817 (4)

6419

287-D

17-07-1817

Samplonius Remmert B. 11 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

8381

844/9

26-08-1841

Samplonius Rommert Barteles ------ Bouwhuis Hylke Rienks te Echten, scheepstimmerman  gehuwd met Bos Grietje Jans , hij is op nadrukkelijke wijze tot betaling van de grondbelasting gemaakt tevens wordt er voorgesteld verkoop van zijn goederen  enz. wordt ook in genoemd Huisman Durk  H. gehuwd met Hepkema Geesje Popkes als medeeigenaar van enz. enz   Ook wordt in een hypotheekakte van een Huizing met erf  met scheepstimmerwerf te Echten genoemd  Samplonius Rommert Barteles boer te Echten, Waubert de Puiseau J. L. F. te Lemmer , Huisman Geertje Dirks, Huisman Klaasje, Huisman Ruurd , Huisman Gerritje jaar 1841 (een dossier  12)

8217

1083/

no.49

22-10-1839

Samplonius Tiede S. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

8224

1244

06-12-1839

Samplonius Tijde S. wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  63/9751 jaar 1839 (3)

6645

896

08-11-1815

Samson B. S. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

5985

230

28-03-1814

Samson Wijnberg J. á Amsterdam. Onderwerp; Betaalbaar stellen van Wissels betreffende leverancie van Vriesche paarden door den Prins gerecurreerd enz. jaar 1814 (

6870

17-03-1825

20-D blz. 12

Samuel ….? te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6276

1102-7

18-12-1816

Samuels Johannes,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6397

694

29-07-1815

Sanaz de la, Majoor van de Artillerie  is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Sandberg A. H. te Doesburg , Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Sandberg A. H. te Doesburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 25

06-02-1824

Sandberg A. Lid der Gedeputeerde Staten van Overijssel, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2, blz. 26  

16-01-1822

Sandberg A. te Overijssel lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 15

06-02-1824

Sandbrink J. G. H. aan de Vuursche, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 1

Blz. 8

06-02-1824

Sandbrink J. G. H. te aan de Vuursche, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

8341

5/1

04-01-1841

Sandbrink Louis Simons,  Dossier betreft gevangenneming van diefstal verdachte  Louis Simons Sandbrink, Jan de Boer en Sjoukje de Boer in onecht levende met een zekere Jan de Boer een kind van 5 jaar verlaten , een zekere Harmen Hendriks Steneker, Veenwerker begaan met het kind heeft zig voorlopig belast met de verzorging van het kind , jaar 1841 (7)

9181

1751

06-10-1915

Sande van de Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6673

118 + 71

00-00-1818

Sande van der  B. W. Doctor te Meppel Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  (3) jaar 1818

3701

41-C    

11-02-1839

Sande van der Janke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid   met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (9)

6397

694

29-07-1815

Sande van der Luitenant Kolonel van het Batt. van Linie No. 1  is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6680

418 blz. 5

07-10-1818

Sande vande J. W. te Meppel, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

8131

1281-9

27-12-1838

Sanden van der Johannes Matheus , Flankeur 9e afdeeling Infanterie * 1806 (32 jaar in 1838) Dordrecht,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8356

315-12

31-03-1841

Sanden van W. gewezen Commies van de 2e klasse bij de Belastingen te Oosterwolde het betreft dat hij een request heeft ingediend wegens verzoek om pensioen enz. jaar 1841 (5)

6013

399

08-07-1816

Sanderink (oude) Gerrit Jan geb.Weerselo, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Sanders ….? te Zalk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6417

211

15-05-1817

Sanders Christoffel 33 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Sanders Christoffel, 940 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8309

1094-15

04-11-1840

Sanders Frans * 1809 te Leeuwarden, thans dienende bij het Regiment Dragonders No. 5 te groningen als Brigadier sedert de jare 1826 schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland waarin hij verzoekt: de liefde tot mijnen grijzen en in Leeuwarden zeer wel bekenden vader enz. jaar 1840 (5)

8225

1252-14   09-12-1839

Sanders Harmen van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

8225

1252-14   09-12-1839

Sanders Harmen van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

6036

479

07-07-1818

Sanders Hendrik Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente  der Domeinen  Boelens van F. A. Beetsterzwaag ,  jaar  1818 (3)

9183

756

03-05-1916

Sanders Joseph Izaak,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9180

642

07-04-1915

Sanders Joseph Izaak, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

8224

1229-3

02-12-1839

Sanders P. assistent of Kapelaan van Engelen J.,  R. K. Pastoor te Bolsward het betreft zijn request deze brief is geschreven en ondertekend door Simons J. aartspriester dez schrijft dat de Kapelaan Sanders  vroeger bij de pastoor Vlaming J.  R. K. Pastoor te Franeker en heeft in die betrekking genoten een gratificatie maar dat enz. aar 1839 (2)

9186

244

05-03-1918

Sanders Salomon, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

Sanders T. te ’s Hertogenbosch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 14

16-01-1822

Sanders T. te ’s Hertogenbosch, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 21

16-01-1822

Sanders T. te ’s Hertogenbosch, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Sanders te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6671

54 blz. 19

22-01-1818

Sanders W. te Vollenhooven Predikant Classis van Kampen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 2

Blz. 18

06-02-1824

Sanders W. te Vollenhove, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 18

16-01-1822

Sanders W. te Vollenhove, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 16

22-01-1818

Sanders W. te Vollenhoven Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 17

04-01-1819

Sanders W. te Vollenhoven wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Sanders W. te Vollenhoven, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6097

764 +765 + 789 + 806-808 + 810

13-08-1823

Sandersen (Sonderson) Hans Christiaan komende van Bergen in Noorwegen beladen met Klip Visch met als bestemming Vigere in Portugaal met als Kapitein op de Loven van Sunderberg gestrand te Ameland op den 10e augustus enz., tevens een brief ondertekend door Sandersen Hans C.  met betrekking de verkoop van de geborgen goederen uit zijn schip, ook Reichard J. H. van beroep Chirurgijn het betreft de geborgen Klip Visch en ter voorkoming van besmettelijke ziekten dat onder de aarde te begraven enz. jaar 1823 (10) 

6870

18-03-1825

11/2-A

Sandhuisen J. G. te Sint Anna Parochie hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

6870

18-03-1825

11/3-A

Sandhuisen Joh. Geert te St. Anna Parochie hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Leeuwarden jaar 1825 (3)

6000

581

17-06-1815

Sandhuizen  Johannes Geerts---- Kuur de Klaas Pieks heeft voor zijn post als Deurwaarder bedankt en in zijn plaats aangesteld Sandhuizen  Johannes Geerts wonende te St. Anna Parochie  jaar 1815 (1)

8364

498/10, 7

21-05-1841

Sandhuizen Joh’s G. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Sint Anna Parochie die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6860

33-A

30-11-1824

Sandhuizen Johannes G., Hij komt voor in een dossier met voordrachten voor diverse  functie’ s  jaar 1824 (7)

6245

399-52  + 53 en 55

10-05-1814

Sandijk P. G. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6257

410-5

28-04-1815

Sandijk Pieter G., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6240

1091   

10-12-1813

Sandman J. B. E. ---- Sandman J. B. E. Stavoren Onderwerp: jaar 1812, Delibiratie van de Municipalen Raad tot vinding van het Deficit in de Gemeente Stavoren enz.  ondertekenaars zijn Jansen Pieter Cornelis, Trip Hendrik, Sandman J. B. E. , Jong de Hessel, Hayleman Salling P.  , Pietersen H. R., Scholtse Jan A. en Ruurdsma Anne Foppes, jaar 1813 (24)

6626

487  blz. 7

07-04-1814

Sandman Pieter Douwes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 5

22-01-1818

Sandoz E. Mr. te Delft Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie van Secundi enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 4

22-01-1818

Sandoz E. Mr. te Delft Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

5666

6

00-00-1897

Sandstra  Douwe S. en Knossen Pier L. te Oosterend maken in een folder bekend dat  zij met 20 Juli een in de vaart wenschen te brengen de nieuwe schroefstoomboot de “Onderneming” langs vele tussenstops van Oosterend naar Leeuwarden en Oosterend Sneek enz. ook vermeld met de tarieven  en vertrektijden  enz. jaar 1897 (3)

6275

1029

20-11-1816

Sandstra Aroué aan hem is een voorstel gedaan door de Burgemeester Lootsma J. A  (Jacob Aukes) van Stavoren Ondewerp: de armen enz. jaar 1816 (1)

6395

511

25-05-1815

Sandstra Bartele Oedzes---- Sijtzama van ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Sandstra Bartele Oedzes die benomd was tot Korporaal  maar deze heeft geweigerd deze functie enz. jaar 1815 (1)

6626

487  blz. 10

07-04-1814

Sandstra Bauke wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

5673

 

109, 1- 8

05-02-1900  

Sandstra D. S. , te Oosterend, de Onderneming III , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)

5664

37, 6

01-04-1910

Sandstra D. te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

6261

900-3

04-09-1815

Sandstra Dirk Douws, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

5666

11

30-09-1897

Sandstra Douwe Oosterend  Dienst Oosterend-Sneek-Leeuwarden    Schip de Onderneming, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1897

5664

50

17-09-1903

Sandstra Douwe Oosterend Schipper,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5666

7

22-07-1897

Sandstra Douwe S. Oosterend In werking stellen  dienst Oosterend-Sneek-Leeuwarden    Schip de Onderneming, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1897

5664

274-a, 18

28-02 -1918

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

A.6 Bijl.18

27-04-1911

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

A.9 Bijl. 18

25-04-1912

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

14

17-04-1913

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

17

10-05-1900

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

27, 5

16-04-1914

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

29

16-04-1903

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

162, 18

27-02-1917

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5663

33

20-04-1899

Sandstra Douwe te Oosterend met het Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

6100

1215-1v

29-11-1823

Sandstra Durk Joukes , Huisman te Hempens,   Door het overlijden van Hommes Jan en Terpstra Pieter Klazes zijn de plaatsen als zetter in het Ontvang Jelsum en Huizum vacant geworden  wordt hij te Huizum voorgedragen enz. . jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48

6872

30-03-1825

7-A

Sandstra J. F. (ook Zandstra) onderwerp; dat hij bekeurde een toegekende restitutie die bij transactie gestipuleerde boete niet had geelameerd enz. jaar 1825 (6)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Sandstra Jacob de weduwe staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6016

707

21-11-1816

Sandstra Jacob T. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6626

487  blz. 2

07-04-1814

Sandstra Jakob wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6418

255-B

01-06-1817

Sandstra Jan Louwes  479 Wolvega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

5664

162,18

27-02-1917

Sandstra Jetze Oosterend Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a, 18

28-02-1918

Sandstra Jetze te Oosterend met het Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

6624

162

31-01-1814

Sandstra Pier Jeltes---- Wijnalda Gerrit Tjallings hij is benoemd als lid van den Vroedschap der Stad Bolsward maar dat deze niet verder wordt genoemd Sandstra Pier Jeltes enz. jaar 1814 (3)

8210

966/7 en 881/14,4>>

27-08-1839

Sandstra R. G. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Sandstra Sjuk Schoenmaker van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8374

693/2

15-07-1841

Sandt van Nooten C.  Ontvanger der registratie te Deventer geeft te kennen dat zijn zoon,  Sandt van Nooten W. A. als Ontvanger der registratie te Coevorden naar Harlingen enz. enz. jaar 1841 (4)

8379

799-1

14-08-1841

Sandt van Nooten Cornelis ontvanger der registratie te Deventer, onderwerp;  betreft een notarieele akte verleden op 20 juli 1841 voor de notaris Houck M. E. te Deventer met als onderwerp een borgtocht van fl. 1800 enz. enz. jaar 1841 (4)

8374

693/2

15-07-1841

Sandt van Nooten W. A. Sandt van Nooten C.  Ontvanger der registratie te Deventer geeft te kennen dat zijn zoon,  Sandt van Nooten W. A. als Ontvanger der registratie te Coevorden naar Harlingen enz. enz. jaar 1841 (4)

8379

799-1

14-08-1841

Sandt van Nooten W. A.------ Sandt van Nooten Cornelis ontvanger der registratie te Deventer, onderwerp;  betreft een notarieele akte verleden op 20 juli 1841 voor de notaris Houck M. E. te Deventer met als onderwerp een borgtocht van fl. 1800 enz. enz. jaar 1841 (3)

5990

610

03-08-1814

Sandt van Nooten W. tot Vendumeester is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4)

8379

799-1

14-08-1841

Sandt van Nooten Willem Antoni ontvanger te Harlingen ----- Sandt van Nooten Cornelis ontvanger der registratie te Deventer, onderwerp;  betreft een notarieele akte verleden op 20 juli 1841 voor de notaris Houck M. E. te Deventer met als onderwerp een borgtocht van fl. 1800 enz. enz. jaar 1841 (3)

6646

960

14-12-1815

Sandt van Nooten Willem---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12)

6628

734

19-05-1814

Sandt van Nooten Willem---- Roorda Jacob, Wildtschut Jelle en Sandt van Nooten Willem  geven met verschuldigde eerbied te kennen in een brief door hen ondertekend gericht aan de Gouverneur van Vriesland dat zij wonende te Harlingen  en in qualiteit als bewindhebberen van ’t Huijs en Hof Roma  aldaar gelegen en in 1634 door eenige particulieren is opgericht een Beurs genaamd de Schippers, Kooplieden en Bootsgezellen Buidel enz. in anno 1643 is door de Bewindhebberen aangelegd het Huis en Hof Roma zoo tot het houden van vergaderingen als tot een Herberg en Logement in den jare 1664 wierd die inschrijving enz. jaar 1814 (6)

6042

71

29-01-1819

Sandt van Noten Wm. ,---- Komst  Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur  tot toestemming tot het verkopen van het pand  Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn financieele verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811)  en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende aan de Noordkant op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd  Embden Pieter Barends wonende  in de Bagijnestraat letter F. no. 334 te Leeuwarden,   en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen  volgens obligatie datum d.d. 15-12-1804 tevens Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te Harlingen,  Komsma  Jan Baukes , Metsens van Michiel te Harlingen,  Smits Hendrik J. ,  ook wordt vermeld wie eigenaar is van…… enz. enz. jaar 1819 (6)

6384

70, 81

06-06-1814

Sandung Hendrik zoon van Sandung Jan en Geertje ….? Geboren te Oldenzaal oud 31 jaar, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (3)

6384

70, 81

06-06-1814

Sandung Jan---- Sandung Hendrik zoon van Sandung Jan en Geertje ….? Geboren te Oldenzaal oud 31 jaar, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (3)

6382

85

06-04-1814

Sandungs Hendrik, heeft te Lemmer getrokken het lotingsnummer 213  de President Burgemeester deeld mede aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat voornoemde onlangs uit zijn gemeente is vertrokken naar Oosterend volgens ingewonnen berigt van Wissings Kornelis bij wien hij als knecht gediend heeft enz. jaar 1814 (1)

6401

 

859-1+3

10-10-1815

Sanes K. W. staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)

5662

101

01-04-1881

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

228

21-04-1881

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881

5662

26

03-06-1880

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

5662

270, 81

24-04-1884

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

5662

29

01-04-1885

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887

5662

38

27-04-1882

Sanger J. te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5665

23-06-1881

akte

246 t/m 250

Sanger Jan Taekes---- Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Workum, Faber Freerk Freerks te Sneek, Sanger Jan Taekes, Meer van der Obe Simmes. Boer de Gorrit Minnes en Faber Lieuwe Arends de laatste 4 te Bolsward en allen Schippers,  Stoombootdienst  Leeuwarden-Sneek met de Stoomboot de “Burgemeester van Sneek”,  maken bekend in een      advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier en 1 aanplakbiljet)  tevens tekenen zij alle 6 het aanplakbiljet, dat enz.   tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7)

5662

16

26-04-1883

Sanger Jan te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

5662

17

00-00-1883

Sanger Jan te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

23

00-00-1885

Sanger Jan te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

7

08-04-1882

Sanger Jan te Bolsward met het Schip de  Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

8093     

565-6 

13-01-1838

Sangerhausen Cornelis Wilhelmus Geb. Wormer, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal Overleden te Bambang  13-9-1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

9414

58, 59

23-03-1921

Sangers  W. te Sint Jacobiparochie (Dorp) , Veen van der D.  te Sint Jacobiparochie en Visser H. te  Sint Annaparochie (Dorp) en Koopmans S. te Oudebildtzijl  alle vier Veldwachters aan hen is ontheffing verleend van artikel 4 om voor de Landbouwstelling te  enz. jaar 1921 (2)

3600

13

20-06-1878

Sangers J. Bolsward Schip de  Eendracht,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

 5672

42

04-03-1891

Sangers J. Bolsward Schip de Friesland Vaste beurtveer Sneek op Bolsward , er zijn klachten over hem en zijn compagnons

3594

Map 34

00-00-1868

Sangers J. Bolsward Veerdienst Bolsward-Leeuwarden, Stukken betrekkelijk de aan voornoemde verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Workum en Leeuwarden, ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten enz jaar 1868 (46)

5662

101

01-04-1881

Sangers J. F. te  Sneek met het Schip de  Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

3600

10

16-04-1875

Sangers J. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

5662

101

01-04-1881

Sangers J. te Bolsward met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

16

26-04-1883

Sangers J. te Bolsward met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

38

27-04-1882

Sangers J. te Bolsward met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

3600

13

20-06-1878

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5662

101

01-04-1881

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

16

26-04-1883

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

5662

17

00-00-1883

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

228

21-04-1881

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887

5662

26

03-06-1880

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887

5662

38

27-04-1882

Sangers J. te Bolsward Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

101

01-04-1881

Sangers J. te Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

38

27-04-1882

Sangers J. te Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

16

26-04-1883

Sangers J. te Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

101

01-04-1881

Sangers J. te Workum Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

41

00-00-1883

Sangers J. te Workum Schip de  Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5672

2

15-11-1880

Sangers Jan  en  Meer van der Obe wonende te Bolsward , Faber Freerk wonende te Workum en de schippers Boer de Gerrit en Faber Lieuwe te Bolsward wonende in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die allen ondertekenen van de Trekveren tusschen Bolsward en Leeuwarden dat de door de thans varende Stoomboten hen veel schade wordt berrokkend enz. enz. jaar 1880 (7)

5666

15

24-03-1882

Sangers Jan  Taekes Bolsward Schipper op de Workum Packet, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

3594

Map103

1878--1879

Sangers Jan , Ondernemer wonende te Bolsward, Onderwerp: Middelen van vervoer te water, stukken betreffende de Stoombootdienst  Bolsward naar Workum, een Extract uit het resolutie- boek van het collegie van heeren gedeputeerde staten der provincie Friesland geadresseerd aan de heren Sangers J., Meer van der Obe beide te Bolsward en Kampen van Lieuwe te Sneek en Faber Freerk te Workum, verder aanwezig de dienstregeling dagen en tijden  en een boekje met de reglementen en tarieven voor de schroefstoombootdienst tusschen Bolsward en Workum en de tarieven enz. jaar 1878-1879 (22)

5662

22

00-00-1883

Sangers Jan Bolsward Schip de  Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

22

00-00-1883

Sangers Jan Bolsward Schip de Burg. van Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

28

01-04-1881

Sangers Jan F. te Bolsward met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5666

15

00-00-1882

Sangers Jan Taekes----  Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Sneek, Sangers Jan Taekes te Bolsward, Koch Jan Jurjens te Workum en Faber Freerk Freeks te Workum alle ondernemers van de Stoombootdienst Workum-Enkhuizen-Amsterdam brengen in kennis dat de voornoemde dienst zal worden uitgevoerd door het Stoomschip “Workum Packet”tevens de Diensregeling en prijzen enz. en het hoofdkantoor is gevestigd te Workum ten huize van Jong de J. R. jaar 1882 (3) 

5665

25-11-1880

akte  23

Sangers Jan Taekes---- Kampen van Lieuwe Sijbrandes te Sneek en Sangers Jan Taekes te Bolsward.Faber Freerk  Freerks te Workum, Ondernemers van de Stoombootdienst Sneek-Bolsward, Bolsward-Workum –Workum op Sneek v.v. een aankondiging met  de Diestregeling , jaar 1810 (6)

5662

29

27-04-1882

Sangers Jan te Bolsward met het Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

9465

Deel 3, 1

09-06-1859

Sangers Jan te Bolsward, Trekschuiten en Barges van Bolsward naar Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. De concessie is door de gemeente Bolsward kort na het jaar 1648 daargesteld omdat toen ook het octrooi voor de trekweg is gegeven. En later is er octrooi gegeven 13 maart 1711 datum akte jaar 1859 (8)

5662

29

27-04-1882

Sangers Jan te Sneek et het Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

9182

285/6

07-02-1916

Sangers Wiepke St. Jacobiparochie (dorp) Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

6245

399-52

10-05-1814

Sanhast W. H. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

8211

988-3, 34

26-09-1839

Sanius? Jan te Groningen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8372

636-10

30-06-1841

Sannen Johannes Cornelis, Fuselier 1de regiment  infanterie * 17-07-1820 Tilburg,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6406

175-1-2-3

09-04-1816

Sannereth Hend’k staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8381

848/12

27-08-1841

Sannes  J. de Franeker een handgeschreven brief met zijn handtekening  beklaagd zich dat hij te hoog is belast  jaar 1841 (dossier 14)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Sannes Hendrik, 508 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6624

257

10-02-1814

Sannes Hijlke Wijbes en Tromp van Age Ages Armvoogden van Woudsend ondertekenen een Request aan de Commissaris over het Arrondissement van Sneek betreffende dat zij sinds 7 jaren als Armbezorgers zijn aangesteld en zij als thoen der tijd inkomsten genoten ‘Sweeks sesentwintig gulden waarmede zij ookde armen konden bedeelen tot 1812 dit door de Fransen enz. en dat hun ook een fons is afgenomen door dien Fransche Dwingeland en dat enz.ier W.  met bijlagen getekend door Olivier W. namens de Commissaris en de Schout Sybes S. S. (Sybe Symons) jaar 1814 (8)

8199

729/5, 290

Bladz. 19-v

17-07-1839

Sannes J. te Franeker is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6671

54 deel 2,16

22-01-1818

Sannes J. te Noorddijk Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 20

22-01-1818

Sannes J. te Noorddijk Predikant Classis van Groningen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1, 11

04-01-1819

Sannes J. te Noorddijk tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 17

04-01-1819

Sannes J. te Noorddijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 19

16-01-1822

Sannes J. te Noorddijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Sannes J. te Noordyk, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

8377

759/15

04-08-1841

Sannes Joh. Z te Franeker, ijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2)

8199

729/5, 290

Bladzijde 6

17-07-1839

Sannes Joh’s te Franeker is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6830

26-A 22

20-01-1824

Sannes K. J. Koopman te Franeker, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)

6866

30-01-1825

30-B

Sannes K.----Planetarium te Franeker, De beschrijving van het vernuftig uitgedacht Planetarium van de Heer Eise Eisinga door wijlen den Hoogleeraar Swinden van J. H. ten jare 1780 in het licht gegeven was sedert enige tijd niet meer verkrijgbaar enz. en de heer Eisinga laat dat herdrukken met toevoeging van drie door zijner vriend de stadsgenoot Sannes K. vervaardigde afbeeldingen enz. enz. jaar 1825 (1)

6297

 

 

639

04-12-1820

 

Sannes K----Eisinga E. Fabrikant Bij de plegtige uitdeling der Medailles te Gent is voornoemde niet geweest en heeft deze ook niet naderhand opgevraagd enz. , tevens een brief dat hij alsnog verzoekt de Medaille te mogen ontvangen er wordt in genoemd Breda ….? Professor van beroep, Tours ….?  Griffier bij de Staten van Oostvlaanderen te Gent enz. en hij verlangt zeer dat zijn ingezonden tekening van het Planetarium  dat met zeer veel moeite samen met Sannes K is gemaakt  enz.jaar 1820 en 1821 (2)

6298

 

 

48

18-01-1821

 

Sannes K----Eisinga E. Fabrikant Bij de plegtige uitdeling der Medailles te Gent is voornoemde niet geweest en heeft deze ook niet naderhand opgevraagd enz. , tevens een brief dat hij alsnog verzoekt de Medaille te mogen ontvangen er wordt in genoemd Breda ….? Professor van beroep, Tours ….?  Griffier bij de Staten van Oostvlaanderen te Gent enz. en hij verlangt zeer dat zijn ingezonden tekening van het Planetarium  dat met zeer veel moeite samen met Sannes K is gemaakt  enz.jaar 1820 en 1821 (2)

6678

337

00-00-1818

Sannes Klaas   Lijst met de Negen der aanzienlijksten Kooplieden binnen Franeker  jaar 1818 (1)

6294

341

13-04-1819

Sannes Klaas ….?---- Boer de  Mevius Gerrits (c.s.) thans nog te Franeker aanwezige leden der voormalige commissie tot de reparatie en perceptie van nhet aandeel dier gemeente in de heffing van de fl. 3.000.000,= enz. enz. De ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrits, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen P., Sannes Klaas ….? en Campen A. G.) uitmakende een gedeelte der commissie in den jare 1808 van deze commissie is afwezig Scheltema N. C?. te Dokkum, Fontein D’ k.,  Haytsma P., Jong de Feddes de laatste 3 reeds overleden enz. enz. verklaren dat de te innen som wel 10 maal hoger geweest had kunnen zijn als jaar 1819 (9)

6070

424-27       25-05-1821

Sannes Klaas hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6383

86    

23-04-1814

Sannes Klaas Joh’s te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6669

415-c

21-10-1817

Sannes Klaas Johannes Lid van de Raad van Franeker staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6293

231

06-03-1819

Sannes Klaas Johannes---- Scheltema N. E. de ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrit, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen J., Sannes Klaas Johannes en Camper A. G.) verklaren dat van de 10 leden der commissie in den jare 1808 tot de Repartitie en perceptievan het aandeel deze gemeente Franeker in de heffing van 3 miljoenen guldens  enz. enz.  Scheltema N. E. is afwezig te Dokkum en de leden Fontein D’k., Haitsma P’s en Jong de Feddes Cl.  Zijn overleden enz. jaar 1819 (6)

6089

1194 blz. 35        23-12-1822

Sannes Klaas Johannes te Franeker Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-37

25-01-1822

Sannes Klaas Johannes te Franeker, hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Franeker enz. enz. jaar 1822 (3)

6100

1215-34

29-11-1823

Sannes Klaas Johannes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Franeker in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6385

144

06-07-1814

Sannes Klaas W. hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6678

355

00-00-1818

Sannes Klaas, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz, enz,, (3) jaar 1818

8199

729/5, 290

Bladzijde 6

17-07-1839

Sannes M. te Franeker is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 19-v

17-07-1839

Sannes M. te Franeker is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9183

1597

06-11-1916

Sannes Pieter, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Sannes Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Sannes Sanne, 888 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6633

1396

09-11-1814

Sannes W. (Willem) als Predikant,ondertekend het stuk>>> het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.  Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)

6258

627-12

21-06-1815

Sannes W. (Willem) Ds. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6628

825 blz. H. + K

23-05-1814

Sannes W. (Willem) Predikant ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum  enz. jaar 1814 (17)

6671

54 deel 2,16

22-01-1818

Sanninghe N. N. te Nijehorne Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Sanpeterro  Pieter, 177 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Sanpeterro Pieter, 125 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6645

896

08-11-1815

Sanson S. S. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Sanstra Gabe A., 192 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6418

248-A

 9e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Sanstra Jan Louwes * Oude Schoot wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

248-b 3e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Sanstra Jan Louwes 183 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

3e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Sanstra Jan Louwes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Sanstra Jan Louwrens 183 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Sanstra Pier Heidses 521 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Sanstra R. G. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Santberg J. H. te Doesburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

9182

317

15-02-1916

Santema  J. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1)

9183

922

06-06-1916

Santema  Pieter,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5)

9182

113-a / 37

15-01-1916

Santema J. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met het verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5)

9187

1114

07-08-1918

Santema Lolke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Santema P. A.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-13

07-07-1817

Santema Pier A. te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8285

615-2, 22,2

19-06-1840

Santen ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6397

670

15-06-1815

Santen 1e Luitenant bij de 3e Divisie L:M:No. 19 hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicher Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Santen van J. S. te Nijland wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9183

922

06-06-1916

Santen van Johannes Abraham Josephus,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5)

6397

670

15-06-1815

Santen van, 2e Luitenant in het Batt. L.M. No. N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6086

821

05-09-1822

Santhuisen J. G.---- Plat Rense Lases wonende onder no. 162 te  Het Bildt hij heeft een achterstallige belasting van fl. 227.= er is een dwangbevel gegeven aan de deurwaarder Santhuisen J. G.  maar hij blijft achterstallig en er wordt beslag gelegd op de navolgende goederen enz. enz. jaar 1822 (2)

6100

1192-20

26-11-1823

Santhuizen  Cornelis Geerts en  Jong de Reinder Tietes zij zijn als Schatters  over 1824 te Sint Annaparochie gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

8375

719-5

22-07-1841

Santhuizen A. A. te St. Anna Parochie 16 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

8224

1236-9

04-12-1839

Santhuizen Arjen Johannes---- Santhuizen Johannes G.eerts van beroep  Rijksschatter van het Slagtvee te St. Anna Parochie dat hij dien post reeds 15 jaar heeft waargenomen enz.  wil graag toegevoegd zien als Adjunct Slagtvee Schatter Santhuizen Arjen Johannes oud 24 jaar enz. jaar 1839 (8)

8350

170-14

18-02-1841

Santhuizen Arjen Johannes---- Santhuizen Johannes Geerts van beroep Slagtveeschatter te Sint Annaparochie beklaagd zich in een brief door hem ondertekend dat hij sedert juli 1825 dus ruim 15 jaren deze post tot genoegen heeft vervuld, Dat zijne hoge jaren en afnemende ligchaam sterkte en reeds den ouderdom van 72 jaren en dat zijn zoon Santhuizen Arjen Johannes  zonder vergoeding enz. jaar 1841 (7)

8350

170/14

Santhuizen Arjen Johannes te  Sint Anna Parochie een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (3)

8356

319-12

01-04-1841

Santhuizen Arjen Johannes,  hij is de nieuw benoemde Schatter van het Slagtvee te St. Anna Parochie en hij wordt vermeld op de staat van handtekeningen enz. jaar 1841 (5)

6624

234

27-01-1814

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) als Schout van de Gemeente St. Anna Parochie schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij voordraagt Brouwer Gerben Klazen lid van de Raad dezer Gemeente en voornaam Erfgezetene alhier om bij Absentie of andere beletselen mij te kunnen vervangen enz. jar 1814 (2)

6852

21-A

30-08-1824

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Brander te St. Anna parochie Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor het gebruiken van een beslag kuip  zonder vergunning, jaar 1824 (5)

6857

24-A

20-10-1824

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Brander te St. Annaparochie verzoekt als stoker te worden toegelaten enz. jaar 1824  (2)

6641

588

28-06-1815

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schoiut van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende ten gevolge van de bedanking van Kuur de Klaas de Veldwagter is deze post vacant en er wordt voorgesteld voor deze post Santhuizen Johannes Geert enz. jaar 1815 (1)

6651

186

27-04-1816

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de gemeente St Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Wiersma Wiebe Jacobs Arbeider alhier dat hij geen reden van klagen heeft enz. jaar 1816 (1)

6395

486

17-05-1815

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat er 6 Artillerie paarden ten behoeve van het Russische leger geleverd zijn aan  Rozen ….? (Baron) te Groningen maar dat er nog steeds niet betaald is enz. jaar 1815 (9)

6640 

555

20-06-1815

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat door het overlijden van Mug B. A. Deurwaarder voormaals IJtigmeester van het Bildt vacant is geworden en er wordt voorgedragen Groot de Jelle Herkes enz. jaar 1815 (1)

6645

865

02-11-1815

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bijeenkomst in het Koffiehuijs alhier een zamenkomst geweest  wegens enz. aanwezig waren de eigenaren van de Veer en Veerschepen: Kuur de Klaas, Stolte Teunis Klasen, Boersma Jan Siedses, Vries de Cornelis Jans, Timstra Bote Hanses, Tanja Arjen Jans, en de Griffier de Notaris van Loon en viel Stolte Teunis Klasen zeer lastig door te zeggen dat de Tractementen van de Schouten veel te hoog waren Boersma Jan Siedses viel\ ook al uit dat zijn zwager Bientse enz. jaar 1815 (2)

6645

866

05-11-1815

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bijeenkomst in het Koffiehuijs alhier dat Stolte Teunis Klasen bij hem was geweest en mij zeide dat hij destijds teveel drank had gehad hij verschoning heeft gevraagd voor de beledigingen enz. jaar 1815 (1)

6632

 

1254

09-10-1814

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van Sint Anna Parochie ondertekend een brief dat de heer Schout van Oenkerk melding maakt enz. Tijssen Rienck  Huisman Wonende te Hallum enz. jaar 1814 (1)

6631

1098

06-09-1814

Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van Sint Jacobi Parochie  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Mug Bendert Arjens gewezen Dorpregter  te Sint Jacobi Parochie enz. het betreft de afgifte van  de gereedschappen tot het ytigen van enz. jaar 1814 (1)

6381

94

10-03-1814

Santhuizen C. G. (Cornelis G.)----Butterhoek Reinder Sjoukes en Kooy Pieter Dirks  beide de Fransche magt ontvlugt de eerstgemelde gediend als Remplacant en de ander als Consenit hebben zig gemeld bij de schout Santhuizen C. G. (Cornelis G.) van St. Anna Parochie om hem te raadplegen  of zij volgens de wet weder moesten dienen  enz. enz. jaar 1814 (1)

6624

158

03-02-1814

Santhuizen C. G. (Cornelis G.)----Kuur de Klaas Pieters hij is aangesteld door de Schout Santhuizen C. G. (Cornelis G.) die dit document ook ondertekend, als Veldwagter van de Gemeente  St. Anna Parochie welke voor 1812 heeft gefungeerd als Dorpregter en een man activ is in zijn zaken enz. jaar 1814 (1)

6416

166G

23-04-1817

Santhuizen C. G. Assessor van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij heeft ontvangen de aanvragen (van de laatste 2 ondertekend aanwezig)   van Klein Fokke Christoffel, Siderius Heere Foppes zoon van Siderius Foppe Everts werkman te St. Anna Parochie en van  Heeres Tjitske (wijlen)  en Bruinsma Douwe Jacobs zoon van Douwes Jacobs en  Pieters Baukje beide overleden te Oude Bildzijl om zonder loting uit de Nationale Militie ontslagen te worden  enz jaar 1817 (3)

6871

28-03-1825

25-A

Santhuizen C. G. te St. Anna Parochie van beroep Brander aldaar betreft een aangeboden transactie voor het proces verbaal opgemaakt 5 januari 1825 wegens bevinding van ondermaat van Binnl. Gedistilleerd boven de 10% enz. jaar 1825 (4)

6867

15-02-1825

1-A e.v.

Santhuizen C. G.,---- Schiere G. J., Santhuizen C. G., Jeneverbranders te Leeuwarden en St. Anna Parochie zijn bekeurd ten zake overtreding der wetten Binnlands gedestilleerd en Gemaal enz. jaar 1825 (4)

6850

34-A

03-08-1824

Santhuizen Corn. G. Jeneverbrander te St. Anna parochie  een bekeuring op de wet van binnenland gedistilleerd jaar 1824 (3)

6853

28-A

02-09-1824

Santhuizen Cornelis Geerts Brander te St. Annaparochie  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6089

1199 blz. 21  26-12-1822

Santhuizen Cornelis Geerts te Sint Anna Parochie, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6864

60-C-12

13-01-1825

Santhuizen Cornelis Geerts te St. Anna Parochie, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6066

 

92 + 93

31-01-1821

Santhuizen J. G.---- Bruinsma Jan Beerends* van beroep Deurwaarder  die na behoorlijk sommatie op 28-12-1820 en daarop gevolgde Renovatie tegen Terpstra Saapke* de Ecploiten enz. enz. aan hare man Binnema Jippe Tjipkes gegeven maar de Deurwaarder  gaat met getuigen en wel  de Veldwachter  Tuinman  Jan Taekes* en Santhuizen J. G.*  naar hun huis om beslag te leggen en op zolder van Terpstra Jouke Luitzens liggende tarwe verder genoemd de Ontvanger der Gemeente Andringa van Arjen Lambertus. * ondertekenen dit document  enz. jaar 1820  (12)

6091

170

22-02-1823

Santhuizen J. G.---- Sint Anna en Vrouwenparochie  Sint Jacobi en Vrouwenparochie   Onderwerp: opmaking van een nieuw proces verbaal wegens limietscheiding door een Landmeter enz.   tussen genoemde plaatsen  enz.  wordt ook in genoemd Santhuizen J. G. op zijn aanwijzing enz. enz.  jaar 1823 (12)

9921

6

20-10-1882

Santhuizen J. Gemeenteveldwachter te  St. Annaparochie gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7))

6098

855

06-09-1823  

Santhuizen Joh. Geerts te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

8224

1236-9

04-12-1839

Santhuizen Johannes G.eerts van beroep  Rijksschatter van het Slagtvee te St. Anna Parochie dat hij dien post reeds 15 jaar heeft waargenomen enz.  wil graag toegevoegd zien als Adjunct Slagtvee Schatter Santhuizen Arjen Johannes oud 24 jaar enz. jaar 1839 (8)

6839

5-A blz. 3

08-04-1824

Santhuizen Johannes Geert opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

6641

588

28-06-1815

Santhuizen Johannes Geert---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schoiut van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende ten gevolge van de bedanking van Kuur de Klaas de Veldwagter is deze post vacant en er wordt voorgesteld voor deze post Santhuizen Johannes Geert enz. jaar 1815 (1)

8350

170/14

Santhuizen Johannes Geerts schatter van het Slachtvee Sint Anna Parochie een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (4)

8350

170/14

Santhuizen Johannes Geerts schatter van het Slachtvee Sint Anna Parochie een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (4)

6864

14-A

11-01-1825

Santhuizen Johannes Geerts te Sint Anna Parochie , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

8350

170-14

18-02-1841

Santhuizen Johannes Geerts van beroep Slagtveeschatter te Sint Annaparochie beklaagd zich in een brief door hem ondertekend dat hij sedert juli 1825 dus ruim 15 jaren deze post tot genoegen heeft vervuld, Dat zijne hoge jaren en afnemende ligchaam sterkte en reeds den ouderdom van 72 jaren en dat zijn zoon Santhuizen Arjen Johannes  zonder vergoeding enz. jaar 1841 (7)

6855

5-A

08-10-1824

Santhuizen Johannes Geerts, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

9414

55

21-03-1913

Santhuizen Johannes---- Jongbloed Jan, Veldwachter te Sint Annaparochie hij krijgt ontheffing van artikel 4 om voor de plaatselijke belastingen waarschuwingen en aanmaningen uit te reiken dit in plaats van den oud Gemeenteveldwachter Santhuizen Johannes  die op zijn verzoek eervol is ontslagen enz. enz. jaar 1913 (1)

9725

Deel 2

Blz. 116

00-00-1892

Santhuizen Kornelis, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

6418

248-b 3e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Santing (Lanting?) Jan Sakes 430 is zijn volgnummer bij de 2e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-b 1e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Santzedel? Johannes 475 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6869

26-02-1825

31-A

Sanzero Dominicus---- Rapp Joseph te Palermo is benoemd tot Nederlandsche Consul aldaar in de plaats van Sanzero Dominicus enz. jaar 1825 (1)

8285

615-2, 39-2

19-06-1840

Sap ….? de weduwe  wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8375

708-5_39a

20-07-1841

Sap de weduwe te Noordwolde staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

9725

Deel I 

Blz. 71

00-00-1874

Sap Otte, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 74

00-00-1875

Sap Otte, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

8211

988-3, 39 Bladzijde 2 26-09-1839

Sap W. de weduwe te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6630

1017B, 3

22-08-1814

Sap W. staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 3

22-08-1814

Sap W. wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Sap Wijnholt hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6247

640

29-06-1814

Sapeo Teunis, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6252

1179-37

08-11-1813

Sapes Bokke wegens het weg wijzen van 2 Fransche militairen van Wetzens naar Dokkum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6252

1186-6

29-11-1814

Sapes Engel wed. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6414

27

15-01-1817

Sapomelet Augustin A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6093

301

10-04-1823

Sappemeer, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)

8093     

565-6 

13-01-1838

Sappen Lambertus Geb. Moelegem, laatst gewoond hebbende te Leiden. Huzaar Overleden te Kedong Kebo 21-11-1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6866

01-02-1825

9-10-C

Sarraz De la---- Sjaarda J. D. van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Luitenant Kolonel van het 2e Bataillon Veld artillerie Sarraz De la te Bergen is eerstgenoemde overgegaan naar het Bataillon Art. Nat. Militie No. 5  te Namen   jaar 1825 (1)

8201

785/9,

07-05-1839

Sarrazin ….? Kapitein van Bordeaux naar Hamburg met het schip de les 2 Mathilde staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6414

27

15-01-1817

Sarvie Lambert A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6043

116

16-02-1819

Sas Gerrit Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Noord Holland   jaar 1819 (4)

8375

716-3_1L

22-07-1841

Sasbergen Reint (later verandert in Sasburg) 26-07-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6383

97   

23-04-1814

Sasburg [Bolman Klaaske geboren Sasburg] te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3698

B-31        25-02-1832

Sasburg Harmen IJzaaks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8211

976/7

23-09-1839

Sasburg Harmen wordt vermeld op een staat der Mutatien voorgevallen inn het personeel der kindergestichten geduren de de maand Juli enz. jaar 1839 (4)

8179

366-20

08-04-1839

Sasburg Harmen Yzaak * 28-10-1820 Heerenveen z.v. Sasburg Yzaak Jacobs en van Kremer Bregje Harms (volgens Tresoar Cremer)  , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Schoterland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17)

3698

B-31        25-02-1832

Sasburg IJzaak, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-31        25-02-1832

Sasburg Reint IJzaaks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8375

716-3_1L

22-07-1841

Sasburg Reint---- Sasbergen Reint (later verandert in Sasburg) 26-07-1832  opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8179

366-20

08-04-1839

Sasburg Yzaak Jacobs---- Sasburg Harmen Yzaak * 28-10-1820 Heerenveen z.v. Sasburg Yzaak Jacobs en van Kremer Bregje Harms (volgens Tresoar Cremer)  , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Schoterland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17)

6255

265-10

13-03-1815

Saskers Wiebren , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10)

6865

10-1-A

14-01-1825

Satinstra Johannes  te Franeker,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Sauerland Leffert, 712 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6397

670

15-06-1815

Saurin Luitenant Colonel in het Batt. L.M. No. N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6418

244

06-06-1817

Sauvage Louis * 19-12-1778 Gent wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)

6864

51-D

05-01-1825

Sauveur F. D.  Medecine Docter te Luik, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2)

6713

1

00-00-1823

Sauveur H. D. Med. Doctor te Luik, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)

6680

418 blz. 6

07-10-1818

Sauveur T. D. Hoogleeraar te Luik, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6864

18-C

07-01-1825

Saveries Jean Baptist * 02-05-1801 Vynct, Hussaar;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6418

239

08-06-1817

Saverins---- Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hessel Franciscus aan mij heeft overlegd een door het Stadsbestuur te Groningen certificaten daarin wordt hij genoemd als Hessel Franciscus Saverins en ook Hessel Frans en ingeschreven in 1791 enz. jaar 1817 (3)

8201

785/9, 2

07-05-1839

Savert J. H. Kapitein is met zijn schip de Willen I (St.) vanuit Hamburg geladen met Stukgoederen op 6 Mei te Amsterdam gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8201

785/9, 1

07-05-1839

Savert J. H. Kapitein op het Nederlandsch Stoomschip Willem I. , vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

9134

867

13-06-1883

Savorin Lohman de M. A.---- Lieftinck F.  en  Savorin Lohman de M. A., er is verkiezing geweest voor de 2e kamer der Staten generaal, zijn uitgebracht 1850 stemmen waarvan 1258 op eerstgenoemde  en 587 op de laatste enz. jaar 1883 (1)

3622

A-10-1, 4 regist. 9168

22-02-1873

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10-1, 6

regist. 9168

22-02-1873

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10 2, 4

regist. 9170

15-03-1873

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10-2, 6

regist. 9170

15-03-1873

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 4

24-03-1868

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 6

24-03-1868

Savornin Lohman de Jhr. Mr. M. A.---- Alberda van Ekenstein Florentina Johanna echtgenote van, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

8201

785/9, 3

07-05-1839

Saweyer R. M. Kapitein is met zijn schip The Hope te Helvoet op 2 mei gearriveerd  komende vanuit Hull staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6240

1097

10-12-1813

Saxen Oord---- Willemsen P. W.  inwoner van Franeker, mede op zijn inschrijving enz. verder verhuurd een Zathe  en Lande genaamd Klein Saxen Oord gelegen onder Arum  thans bewoond door Dijkstra Sybren Klases  en Leeuwes Jantje voor 7 jaren enz. enz. jaar 1813 (2)

6242

115

19-02-1814

Saxenoord---- Zathe Klein Saxenoord, een document waarin gesproken wordt over publieke verhuring en het bleek dat Braaksma Anne Haantjes onder Dongjum de pondematen beschreven had op 11 gulden en Kooistra Sjerk Willems de pondematen beschreven had op 7 gulden en 10 stuivers enz. enz.  jaar 1814 (2)

8309

1103-11

07-11-1840

Scaap Mozes er wordt toestemming verzocht op de benoeming van hem tot Gedelegeerde te Leeuwarden der Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1840 (3)

6047

379

03-06-1819

Sceppen de B. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6037

640

31-08-1818

Sceptor---- Wybrandi  P. weduwe van Barends U. , (Kapitein) bijna 54 jaar Onderwerp: zij heeft om  een gratificatie verzocht,  en de Burgemeester Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) van Leeuwarden schrijft een aanbeveling voor haar voor haar  omdat zij in  ongelukkige omstandigheden verkeert,  zij heeft de nodige bewijzen al geproduceerd zoals het originneel journaal  van het O.I. Retour schip de Mentor gemonteerd met 12 stukken met 65 man bemand, enkele trefwoorden zijn; hij kwam van Batavia , Eslington Esg. William,  het schip de Sceptor, Estry Henry D. Majoor van de stad Limerik in Ierland,  verder vinden wij een document getiteld Brand-Roll  van het schip de Mentor voor de kamer Zeeland  in gebruik bij de O. I.C., de Kapitein Barends U had nog tegoed een gage als bevelhebber van fl. 4862.7.-=, een der zoons is in 1815 geregistreerd als vrijwillige jager en op 17 jarige leeftijd als Stuurmansleerling naar Oost Indie vertrokken  en kort na zijn aankomst in Batavia Overleden , zij (Wybrandi  P. weduwe van Barends U.) heeft verder nog 1 dochter  in de leeftijd van 21 jaar  en een zoon tussen de 17 en 18 jaar oud het broodbakken lerende, zij heeft een kamertje in het Marcellis Goverts Gasthuis en genniet slechts de schamele som van  fl. 22.= , haar vader is een zeer welgesteld man  een grijsaard van 87 jaren en emeritus predikant van de mennonite gemeente, deze heeft zijn dochter al zoveel gegeven maar dat hij niet meer kan doen om zijn andere 7 kinderen enz.  jaar 1818 (10)

6418

248-DD

2e Compag.

2e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Sch..s? van der Dirk Jacob staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

8224

1231-1

03-12-1839

Schaaf  Gratama M.---- Andrea P. te Leewarden en  Schaaf  Gratama M. te Groningener wordt vermeld in een document ondertekend door De Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Leeuwarden dat zij nog  ongehuwd zijn  enz. jaar 1839 (4)

5666

7

00-00-1904

Schaaf  J. , Kooi v.d. Joh. en Vries de W. Ondernemers   melden in een aanplakbiljet en  een brief dat een geregelde dienst tussen Dokkum  Groningen en Dokkum naar Leeuwarden met vermelding in het Aanplakbiljet  de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers tevens hun handtekening onder  het aanplakbiljet enz. jaar 1904 (4)

5664

274-a,

28-02-1918

Schaaf  J. Harlingen Schip de Stad Franeker ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

6252

1196

08-12-1814

Schaaf  van der J. W. te Oudwoude  wegens het overbrengen van de Aardewerkers naar Leeuwarden, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4)

6248

702

01-08-1814

Schaaf & Blok, Hij is één van de ondergetekenden Steenfabrikeurs te Almenum Onderwerp belasting op de Ligte en Zware Turf  enz. het bezwaar tegen het te grote verschil in belasting met enz. enz. Jaar 1814 (3)

5664

A.16 Bijl.

15 en 34

25-04-1912

Schaaf & Tiemersma Sneek Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

3, 12

20-04-1916

Schaaf & Tiemersma Sneek Schip de Tjerk Hiddes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

8211

988-3, 6

Bladzijde 3

26-09-1839

Schaaf ….? te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

837-5

25-08-1841

Schaaf A. S.  c.s. inwoners van Koudum staat vermeld in een door Nauta  G. A. (Geraradus Assuerus) Avenhorn van, de Grietman van Hemelumer Oldefers en Noordwolde ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland, Onderwerp; verzoek om toelating als eene Christelijke afgescheiden gemeente jaar 1841 (2)

9180

1054

05-06-1915

Schaaf Antje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

908

06-07-1918

Schaaf Arie Daniel Weesp Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)

5664

45

00-00-1903

Schaaf B. Franeker Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

A.4  Bijl.15

27-04-1911

Schaaf B. Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

A.4  Bijl.15

27-04-1911

Schaaf B. Harlingen Schip de Veehandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

37, 5

01-04-1910

Schaaf B. Harlingen Schip de Veehandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

162, 15

27-02-1917

Schaaf B. te Harlingen met het Schip de Stad Franeker I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

27, 4

16-04-1914

Schaaf B. te Harlingen met het Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

29, 5

16-04-1903

Schaaf B. te Harlingen met het Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

37, 4

01-04-1910

Schaaf B. te Harlingen met het Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

6381

193

25-03-1814

Schaaf Bote, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te komen enz.  werd bij de officieren eene bepaling opgenomen  dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen  enz. enz.  welke door de Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich  ziek voorgewend, en de Heer capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz.  die is vertrokken enz. en dus als Deserteur moet worden beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der ….?, en de luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche Gardes te Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4)

5664

43

21-09-1903

Schaaf Broer Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

9181

1645

03-09-1915

Schaaf Cornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6389

4

28-10-1814

Schaaf Cornelis, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

3582

4

23-12-1863

Schaaf D. ---- Heringa L hij ondertekend samen met Haan van der Y., Lubberts G., Tichelaar G., Schaaf D.,  Lubberts W., Kool C. A., Heringa A. J.,  Wereldsma Y. J.  en Batheles van F. M. en een niet leesbare handtekening alle Trekschippers in het geoctrooide trekveer Leeuwarden op Dockum en terug dat zij doordrongen van de wenselijkheid enz. en.  hun afvaarturen later te stellen enz en te corresponderen met de spoortrein tusschen Leeuwarden en Harlingen enz jaar 1863 (4)

5675

5

27-06-1912

Schaaf D. de weduwe Winkeliersche te Molkwerum zij is 1 van de 14   ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper ondernemer  met de stoomboten “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen varen in het water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van belang hebbenden  met beroep en woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6)

6838

7-A bijl. 1 Mannen Huis Arrest

26-03-1824

Schaaf de Age W., 173 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 1 Mannen Huis Arrest

26-03-1824

Schaaf de Bauke W., 172 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Schaaf de Pieter R., 186 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Schaaf de Pieter, 109 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6383

84    

23-04-1814

Schaaf de T. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5664

A.6

25-04-1912

Schaaf E. B. Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

6000

593

22-06-1815

Schaaf F.  Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)

6007

1

01-01-1816

Schaaf F. betreft het aannemen van het leveren van Brood in de gevangenishuizen van Leeuwarden jaar 1816 (6)

5986

238

01-04-1814

Schaaf F.staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat  enz. jaar 1814 (5)

6628

755

06-06-1814

Schaaf Folkert---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam  groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie  verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon  allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert  Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert  Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus,  Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus  President Weesvoogd  voor afgifte enz.  jaar 1814 (6)

8351

204/13

00-00-1841

Schaaf G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841

8225

1253-13,40 10-12-1839

Schaaf Gerlof Klazes te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8211

975/13

23-09-1839

Schaaf H.  het betreft het antwoord op zijn request betreffende zijn ontslag uit het gesticht de Maatschappij der Weldadigheid enz. jaar 1839 (4)

6274

891

15-10-1816

Schaaf H.---- Baan van der J. weduwe van Schaaf H., Tekend mede een document door  Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

6274

891

15-10-1816

Schaaf H.---- Laan of Baan van der J. weduwe van Schaaf H., Tekend mede een document door  Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

6274

891

15-10-1816

Schaaf H.---- Laan of Baan van der J. weduwe van Schaaf H., Tekend mede een document door  Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

8375

716-3_2c

22-07-1841

Schaaf Hans Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8308

1066-4

28-10-1840

Schaaf Hans wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren 18-8-1813 Leeuwarden zoon van Schaaf Sytse en Klazes Aaltje (overleden)  enz.  jaar 1840 (4)

8375

716-3_3D

22-07-184 1

Schaaf Hans, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

9187

1644

06-11-1918

Schaaf Helena vrouw van Iedema Johannes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6277

30-9

09-01-1817

Schaaf Hendrik de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6632

 

 

1316 lijst 4-L.

22-10-1814

Schaaf Hendrik de weduwe te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

9414

60, 61

02-11-1914

Schaaf Hendrik Gemeenteveldwachter wonende te Sint Annaparochie is door het College van B. & W. aangewezen als ambtenaar belast met de beteekening van stukken betreffende vervolging van enz. enz. jaar 1914 (2)

6384

53

07-05-1814

Schaaf Hendrik Jans ---- Pabst ….? Commanderende het 3e Bataillon Infanterie Landmilitiete Campen  vermeld in een document dat de navolgende soldaten bij hem dienen, Oosterhof Evert Thomas, Schaaf Hendrik Jans, Bons Willem Jentjes, Klaprot Jan Michiels jaar 1814 (1)

9190

276

24-02-1920

Schaaf Hendrik krijgt eervol ontslag  als Veldwachter te Beets op eigen verzoek een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1920 (3)

9182

285/6

07-02-1916

Schaaf Hendrik St. Anna Parochie (dorp) Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Schaaf Hendrik, 249 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8210

958/2 211,4

17-09-1839

Schaaf J. A. de weduwe te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8285

615-2, 23,4

19-06-1840

Schaaf J. A. te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

5664

162, 9

27-02-1917

Schaaf J. Dokkum Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

3,  4

20-04-1916

Schaaf J. Harlingen Schip de Stad Franeker I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5666

7

15-09-1904

Schaaf J. Motorbootdienst Dokkum-Leeuwarden Groningen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1904

5664

274-a, 9

28-02-1918

Schaaf J. te Dokkum met het Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

3,  3

20-04-1916

Schaaf J. te Dokkum met het Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

A.4    Bijl.9

25-04-1912

Schaaf J. te Dokkum met het Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

6

17-04-1913

Schaaf J. te Dokkum met het Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

27, 3

16-04-1914

Schaaf J. te Dokkum met het Schip de Juliana I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

162, 15

27-02-1917

Schaaf J. te Harlingen met het Schip de Stad Franeker I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6830

26-A 18

20-01-1824

Schaaf J. van der te Wommels, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)

6631

1114

8e blz. van kolommen

15-09-1814

Schaaf Jan staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9184

400

02-04-1917

Schaaf Jeltje vrouw van Westra Jan, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Schaaf Joh’s de weduwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5989

576 4e lijst

26-07-1814

Schaaf Joseph te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

5664

29

16-04-1903

Schaaf Jouke Harlingen Schip de Stad Franeker ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

6840

36-A

blz. 30

22-04-1824

Schaaf Joute P?. Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6870

18-03-1825

11/2-A

Schaaf K. G. te Makkum hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

6870

18-03-1825

11/5-A

Schaaf Klaas G. met als Standplaatsen; Makkum, Gaast, Witmarssum, Arum, Burgwerd en Tjerlwerd hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arrondissement Sneek Controle Workum  jaar 1825 (2)

6022

306

09-05-1817

Schaaf Klaas Gerlofs---- Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de bediende van Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum  in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens  allen arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)

6392

69 + 73

31-01-1815

Schaaf Klaas Gerlofs---- Sjoerds Hinke weduwe van Andries Folkert, het betreft dat de Schout Kingma H. J. L. van Makkum de Bode Schaaf Klaas Gerlofs  naar eerstgenoemdes huis heeft gestuurd om te onderzoeken of  Meulen van der Andries Folkertszich aldaar ophield maar de moeder wist niet waar Andries was maar dat na een beetje doorvragen Andries ineens wel aanwezig was en zig enz., dat hij als de Deserteur 3e Batt. Landmilitie enz. jaar 1815 (3)

6086

808

02-09-1822

Schaaf Klaas Gerlofs te Makkum  hij wordt voorgedragen als Deurwaarder Executant te Wonseradeel enz. jaar 1822 (1)

6867

15-02-1825

12-D

Schaaf Klaas Gerlofs te Makkum en Eppenga Jacobus te Arum zij worden herbenoemd als debitanten van loten enz. enz. van de Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1825 (2)

6245

409

16-05-1814

Schaaf Klaas Gerlofs---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) hij schrijft een brief met als onderwerp de post van Visafslager te Makkum die tot half 1796 heeft bestaan en hij schrijft dat de laatste afslager Dirks Geke is geweest, Tigchelaar wilde de sleutel van de afslag maar dat werdt hem geweigerd, hij heeft de bode gelast het slot open te breken  en wilde dat er om s’avonds 8 uur met het afslaan van vis begonnen werdt maar dit werdt op een gewelddadige wijze verhinderd door de diakenen Buren van Johannes Sipkes, Scholier Antony de Jonge, Faber Sape Feikes en Wijnalda Gerrit Tjalling en de Bode Schaaf  Klaas Gerlofs waarschuwde Tigchelaar die zelf ter plaatse kwam  en gelaste de door de diakenen aangestelde enz. enz verder een brief van de diakenen met een verweerschrift  jaar 1814  (8)

3701