Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index

6631

1125

14-09-1814

Saekle Suijrdts ---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Saekle Suijrdts in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’ Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en bij u de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

8257

69/20, 2

nr. 159

20-01-1840

Schra Aaltje te St. Johannesga  zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

6692

299

00-00-1816

Schra Harmen Wiegers te Gaast, Stuiver Jentje Arents te Gaast met haar 7 kinderen in bittere armoede leeft onderwerp; armvoogdij, tevens een handgeschreven brief met haar handtekening (5 ) jaar 1819

6871

22-03-1825

11/1-C

Schra Jan te Sneek staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6871

22-03-1825

11/7-C

Schra Jan vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)

6845

22-A

22-06-1824

Schraa Harmen te Amsterdam en  Visser T. G. schipper onderwerp; Onderwerp of Schraa Harmen te Amsterdam dit dezelfde is die voor enige jaren is beschuldigd van Valsche Munting in deze Provincie jaar 1824 (5)

6422

514

25-10-1817

Schraa J. staat vermeld in een ondertekende brief van de Gouverneur van Overijssel aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie in dienst getreden voor gemeente tot deze provincie behorende doch welke verlofpas luid op Sneek enz. jaar 1817 (2)

6418

255-B

01-06-1817

Schraad Jan 413 Zwartsluis is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6021

257

21-04-1817

Schraale Sybren Hylkes--- Scholte Syts Jans  weduwe van Muselaar Eeltje Pieters  te Warns beklaagt zig dat een reclame van  Schraale Sybren Hylkes tern onregte op haar naam is overgebracht enz. enz.     zij verzoekt te worden vrijgesteld enz. enz. wordt als nieuwe huurder vermeld Woudstra Sipke Lieuwes jaar 1817 (5)

6299

 

384

02-07-1821

Schraard ; er is vastgesteld  door de schoolopziener Visser J. W. C. A. dat de School aldaar zig in een hoogst bouwvalligen staat bevind dat terwijl door het nedervallen van eenen muur in de school enige kinderen , zoo dezelve in de school zich bevonden hadden verpletterd hadden moeten worden enz. enz. jaar 1821 (2)

6020

136

03-03-1817

Schraard de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Wonseradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6

6830

18-A

21-01-1824

Schraard, 3 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824

6060

480

06-07-1820

Schrader B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Schrader B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Schrader B. te Wirdum te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Schrader Berend Berends 7 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6047

379

03-06-1819

Schrader Bernardus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6838

7-A bijl.1 Mannen Huis Arrest

26-03-1824

Schrader Johannes, 101 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6045

240

13-04-1819

Schrader Willem ,   Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Overijssel jaar 1818 (4)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Schrage G. nr. 112 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Schrage H. nr. 69 in wijk A. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6842

1-A

08-05-1824

Schrage Hermannus, Overbrenging 5 Wolwevers en Wolkammers uit het Tuchthuis te Groningen naar  huis van Tuchtiging te Leeuwarden. Jaar 1824 (4)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Schrage J. nr. 10 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8354

269/10

00-00-1841

Schrage Jacobus Manufacteur te Harlingen  Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1841 (20)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Schrage Jacobus nr. 58 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Schrage Koenraad, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

8364

481-24

17-05-1841

Schrage Petronella---- Ledel Marginus Christianus Reginus * 17-12-1815 te Harlingen kind van  Ledel Leopold Christiaan en Schrage Petronella het betreft het verkeerd schrijven van zijn naam enz. jaar 1841 (4)

3594

Map 88-F

1876-1878

Schrakamp G.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

5667

10 blad 8

00-00-1880

Schrakamp H.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Schrakamp Harmanus, 90 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9189

1244

21-10-1919

Schrale A. te Warns aanbevolen als Zetter van de gemeente Oldephaert c.a. jaar 1919 ( 4)

6623

109

08-01-1814

Schrale Sijbrand H.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6248

689

30-07-1814

Schrale Sybrand H. ,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de bescherming in hun geschil met de stad Stavoren  en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3)

6249

 

829

05-09-1814

Schrale Sybrand, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)

6022

294

05-05-2817

Schram Adriaan Wouterse wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U.  enz.  jaar 1817 (3)

6271

586-6

01-07-1816

Schram Betzes Doortjes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6271

586-5

01-07-1816

Schram Dooitje Betzes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6041

891

14-12-1818

Schram Jan Adriaan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U.   jaar 1818 (3)

6025

541

15-08-1817

Schram Jan te Sliedrecht----- Baan Cornelis wonen de te Sliedrecht  aannemer van het bezinken van den kop aan de buitenzijde enz. enz. te Ameland zijn borgen zijn Schram Jan te Sliedrecht en Visser Adriaan Azn.   jaar 1817 (3)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Schram Popke Dooitjes hij zet een kruisje  (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6013

399

08-07-1816

Schrant Gerardus,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6044

149

08-03-1819

Schratenbach van Burmania W. F. J. in leven gehuwd met Romkes A. , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Friesland   jaar 1819 (4)

6040

837

17-11-1818

Schratenbach van Burmania W. T.. in leven gehuwd met Romkes A. , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van  F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)

6021

218

10-04-1817

Schraver A. te Middellburg Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

6021

218

10-04-1817

Schraver K. te Zierikzee Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

8021

1020-19

09-08-1837

Schreeb Von Adolp. Balth Wolfgang * 21-11-1810 Boltebuck, Korporaal Oost Indisch leger infanterie,  Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad Uit  Oostindie teruggezonden met het vreemd particulier schip Haagby in 1834/1835 enz,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6096

660

19-07-1823

Schreebeeke J. E.---- Ris en  Valentijn Enkhuizen Scheepsmakelaars hebben een autorisatie voor de geborgen strandvondsen  een partij Tuigagie afkomstig van nhet verongelukte schip de Vrouw Henriette met als Kapitein Schreebeeke J. E.  enz. ,  jaar 1823

6864

26/1-C

 no.  16

07-01-1825

Schreenhout Nicolaas te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

8214

1028/12

08-10-1839

Schregardius Johannes Tjerks 45 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6252

1186-1 t/m 4

29-11-1814

Schregardus  Fredrik , Vermeld op een request wat terug is gekomen van  de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord op enz. enz. Het verwonderd ons =(De Schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars gevende worden die zig als voorgangers van anderen hebben verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest om te klagen over een onbillijke aanslag en eenige leden van het bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de Kasteleins van Nes en Wierum om te Tappen, zoo datzelfs op order van het kleinste kind een borrel moesten tappen en lange pijpen uitreiken en bij Hartmans H. J. te Wierum zijn alle glazen ingeslagen Enz. enz. waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder was en ook binnen de huizinge enz. enz. , de jonge vrouw zig zwanger bevindende  heeft hij met moord en  en dood bedreigd enz. enz.  in Nes is onder aanvoering van Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes  enz. heeft de heer Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz. ook heeft Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. te knijpen en te dwingen enz., getekend door de Raad der gemeente . Doedema D. W., Hogstra B. D.  Schregardus  Fredrik, Hatmans H. D., Idsardi E. S.?, Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes Doedema R. W. en de Schout Wijnia H. M. jaar 1814  (6) dossier(11)

9187

908

06-07-1918

Schregardus Aant Nes Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)

3701

38-D

Nrs. 1-13

08-02-1842

Schregardus Anne Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3701

38-C

08-02-1839

Schregardus Anne Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3701

38-D

Nrs. 1-13

08-02-1842

Schregardus Aukje Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3701

38-C

08-02-1839

Schregardus Aukje Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

37-A

04-02-1835

Schregardus Baukje Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3701

38-D

Nrs. 1-13

08-02-1842

Schregardus Baukje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3701

38-C

08-02-1839

Schregardus Baukje, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

38-C

03-02-1837

Schregardus Baukjen D. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

38-B

02-02-1836

Schregardus Boukjen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

6424

609

10-12-1817

Schregardus Dirk H. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

3701

38-C

08-02-1839

Schregardus Dirk, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

6252

1186-7

29-11-1814

Schregardus F. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6252

1186-6

29-11-1814

Schregardus F. E. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6063

709 + 736

20-10-1820

Schregardus Frederik E. berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de Visserschlieden van Moddergat in de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11)

6077

1046

27-12-1821

Schregardus Frederik Eelzen Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)

6101

1292

13-12-1823

Schregardus Frederik Eelzes Hartmans H. D. (Hartman Dirks) waarnemend Strandvonder enz. enz.  in bijzijn van Feyfer de Jan Jansz. en Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een partij losse tabaksbladen  geheel nat en door het zeewater beschadigd enz.  geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de Johannes Atzes, Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes,  Mans Willem Riemerens , Schregardus Frederik Eelzes, Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs,  Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar 1823 (4)

6046

307

03-05-1819

Schregardus Frederik Eelzes---- Idsarsi W. J. (Willem J.) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz  jaar 1819 (13) 

6853

4-A

03-09-1824

Schregardus Frederik Eelzes, ---- Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 19-08-1824  op de zandplaat Den Bosch waarvan de naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (9)

6080

247 

09-03-1822

Schregardus Fredri. E. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8)

6076

914

24-11-1821

Schregardus Fredrik E. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)

6077

1038

27-12-1821

Schregardus Fredrik E.---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de lading van het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het betreft hier de inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 (6)

6069

298

13-04-1821

Schregardus Fredrik F. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van de Grietenij Westdongeradeel hij is overgegaan in bijzijn van de secretaris  Tuinema Pieter Siegers,  Slaterus Wolter, Lume de Glint Andreas en Kelder Johan Commiesen bij de directie van in en uitgaande regten enz. te Paesens voor een beschrijving van geborgen goederen aangebracht door de vissers uit Moddergat geborgen door Schregardus Fredrik F., Basteleur Goitsen Jelles, Vanger Age L. en Klaasesz. Jan secretaris enz. jaar 1821 (3)

6252

1186-8

29-11-1814

Schregardus Fredrik hij tekent als  Gemeenteraadslid van Nes het volgende document: , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8257

69/24

20-01-1840

Schregardus Fredrik staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)

6251

1090

14-11-1814

Schregardus H. ,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

6252

1186-5

29-11-1814

Schregardus H. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8225

1253-13, 38 10-12-1839

Schregardus Hendrik Alles te Westdongeradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

5664

162, 9

27-02-1917

Schregardus J & S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

27, 3

16-04-1914

Schregardus J & S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

274-a, 9

28-02-1918

Schregardus J & S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

3, 3

20-04-1916

Schregardus J & S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

6

17-04-1913

Schregardus J & S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

37, 3

01-04-1910

Schregardus J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

A.3  Bijl.9

27-04-1911

Schregardus J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

A.4 Bijl.9

25-04-1912

Schregardus J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

6271

574-3-A

06-07-1816

Schregardus Jan Fredriks, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6418

255-BB

01-06-1817

Schregardus Johannes 22 Hantum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9725

Deel I 

Blz. 51

00-00-1871

Schregardus Kornelis,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

6271

574-3-A

06-07-1816

Schregardus Michiel F., moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

5664

162, 9

27-02-1917

Schregardus S & J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

27, 3

16-04-1914

Schregardus S & J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

274-a, 9

28-02-1918

Schregardus S & J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

3, 3

20-04-1916

Schregardus S & J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

6

17-04-1913

Schregardus S & J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

A.4 Bijl.9

25-04-1912

Schregardus S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

6634

1580

12-12-1814

Schregardus T. E. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna,  jaar 1814

6252

1186-6

29-11-1814

Schregardus T. F. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8356

312-6

31-03-1841

Schregardus W. F. staat vermeld in een dossier het inzenden van bewijzen van Dienst benodigd in de tweede zitting der Militie raden ligting 1841 wier werkelijke of gepresteerde dienst enz. jaar 1841 (3)

9126

1043-26

1879/1880

Schreiber Jacob Koenraads te Ee Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9134

1081-26

19-04-1883

Schreiber Jacob Koenraads te Ee; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

6418

255-B

01-06-1817

Schreinhoud Jan Johannes 432 Roodhuis is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6386

167 en 168

01-08-1814                        

Schreinhout ….? Corporaal hij is Lid van de Krijgsraad, 2e Bataillon Landstorm  te Leeuwarden enz. jaar 1814 (2)

6049

613, 1-3,

26-08-1819

Schreinhout A. te Leeuwarden komt voor op de rekening en verantwoording  en ontvangt voor het overbrengen van 2 brieven van  Aebinga van Humalda J. Gouveneur van Friesland  een bedrag van f. 5.= enz. , jaar 1819  (4)

6302

252 en 253

27-05-1823

Schreinhout Andries Willem ---- Smit A. (Aldert) Predikant der Hervormden te Finkum en Hijum onder de klassis van Leeuwarden , in een geschreven en door hem ondertekende brief aan Gouveneur van Vriesland , dat hij op 28-12-1822 door den Deurwaarder  Schreinhout Andries Willem, geïnformeerd is geworden om tegen 12 Mei en St. Petri eerstkomende Pastory en tuin te ontruimen als daartoe geauthoriseerd door Twijnstra Jacob Jans enz. enz.ook  Sytsema Geert P. , Schoolonderwijzer te Finkum, schrijft en tekend een brief aan het Grietenie bestuur van Leeuwarderadeel dat op den 7e October 1822 heeft plaats gehad ene executoriale verkoop van de schoolhuizinge Tuin en Hof te Finkum en dat hij enz. enz. jaar 1823 (7)

6852

5-A

31-08-1824

Schreinhout Andries Willem Deurwaarder te Leeuwarden een resolutie betreffende het request van hem jaar 1824 (5)

6849

9-A

22-07-1824

Schreinhout Andries Willem,  Deurwaarder te Leeuwarden,  terugzending van zijn request, jaar 1824 (1)

6074

717 deel 2

1, 5

19-09-1821

Schreinhout H. aan hem wordt betaald Expeditiekosten komt voor in dossier---- Abinga van Humalda J. Gouveneur der provincie Friesland  betreft wegens betaalde huishoudgelden  en nu de rekening definitief gesloten is  hierin wordt ook genoemd Hoogterp R. die kamerbewaarder is en wegens een overlegde kwitantie enz.  ook genoemd Martini & Beltrami en wegens een overlegde kwitantie van Schoorsteenvegen enz.  en aan Ploeg van der J.  wegens aangekochte schoonmaak gereedschappen , Hoogterp R. Kamerbewaarder ontvangt wegens verschotten  enz. verder een Borderel  en Ontvang jaar 1821 (7) dossier (22)

6261

899-8

18-09-1815

Schreinhout H. Onderwijzer der Tamboers te Leeuwarden Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven  voor den dienst van 1814  naar aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 1815 (8)

6258

643-4

28-06-1815

Schreinhout H. van beroep Onderwijzer der Tamboers in de gemeente Hardegarijp wordt betaald uit het fonds van Onvoorziene uitgaven van Hardegarijp naar aanleiding van het besluit van de Commissaris Generaal in de Provincie Vriesland met vermelding welk bedrag en waarvoor enz. jaar 1815 (4)

6036

529, a, b,

1 t/m 16

21-07-1818

Schreinhout H. voor het bezorgen van brieven, komt voor op de rekening en verantwoording van ontvang en uitgaaf van Aebinga van Humalda Idsert, Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1818 (13)

8375

708-2_1

20-07-1841

Schreinhout Jacobus----- Bouwknegt Kornelis Geerts en Schreinhout Jacobus Commiesen der Plaatselijke belastingen Onderwerp het geven van een bekeurig jaar 1841(2)

8375

708-3

20-07-1841

Schreinhout Jacobus,  Hij schrijft een bekeuring uit voor het illigaal vervoer van roggebrood en brood door de bakker enz. enz. jaar 1841 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Schreinhout Jacobus, 90 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6416

166D

14-04-1817

Schreinhout Jan Johannes---- Buijsing R. Burgemeester van  de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat zoon van Fogteloo Jan  en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes  Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)

6417

204

13-05-1817

Schreinhout Jan Johannes wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art. 21 der Wet op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun overgelegde bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Schreinhout Jelte, 653 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6416

166D

14-04-1817

Schreinhout Johannes gehuwd met Kroes Geertje Jans ---- Buijsing R. Burgemeester van  de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat zoon van Fogteloo Jan  en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes  Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)

6386

155

04-08-1814                       

Schreinhout N.---- Swalue A. O. Sergeant is bevorderd tot Sergeant Majoor en Schreinhout N. Sergeant hij wordt benoemd tot lid van de krijgsraad van het 1e Batt. Landstorm i.p.v.  voornoemde enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Schreiver Coenraad, 75 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8211

988-3, 40 Bladzijde 2 26-09-1839

Schrenerius P. J. te Bolsward is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6034

398

30-05-1818

Schrenerus A. J. te Ferwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6860

24-D

27-11-1824

Schreuder Adrianus, hij is verplicht tot alimentatie enz. jaar 1824 (3)

6069

 

306

16-04-1821

Schreuder Anna---- Hiddinga Elias hij is als  administrator van enz. enz.  ingesteld door wijlen Edema  Rombartus  en Schreuder Anna  gereclameerd hebbende  tegen een onevenredige aanslag enz. enz. en van zijne zijde aangesteld de taxateur Brouwer Jan Lammerts wonende te Mildam voor een hertaxatie enz. jaar 1821 (1)

6386

118        11-08-1814

Schreuder C. bij de staf,hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)

6401

 

857

10-10-1815

Schreuder C. Chirurgijn wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (9)

6401

 

870

11-11-1815

Schreuder C. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6395

505

21-05-1815

Schreuder C. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6402

 

922-1+7

09-12-1815

Schreuder C. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6396

619F

23-06-1815

Schreuder C. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus). President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

8364

495- 5

21-05-1841

Schreuder C. te Harlingen het betreft de terugzending van zijn Missive, tevens een door hem ondertekende brief dat er eene verkeerde directie is gevoerd en de zelve inplaats naar Harlingen naar Heerenveen is gedirigeerd enz. jaar 1841 (6)

8350

170-15

18-02-1841

Schreuder Catharina te Harlingen acht zich bezwaard over haren aanslag wegens het woonhuis Wijk E. no. 41, een opmerking van de Ontvanger der Belastingen dat deze reclame koomt alle jaren en het bezwaar is van alle grond ontbloot, in het dossier o.a. een aanslagbiljet, een beschrijvingsbiljet enz. van haar staan diverse handtekeningen op de stukken jaar 1841 (19)

8374

703/1

19-07-1841

Schreuder Catharina, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje,  Vries de Catharina, Drost Antje,  Bron Mietje,  Mensing Sietske, Meyer Geeske,  Lambrecht Geertrui,  Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)

6413

20

22-01-1817

Schreuder Catharina, Huishoudster bij de Heer van Steenderen >> Eekma  Idzert fungerend Officier van de Regtbank ter Eerste Instantie (zijn handtekening staat onder diverse documenten)  te Leeuwarden heeft van de Schoolonderwijzer A. van Steenderen te Harlingen  een schriftelijke en ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van der Meile hem op een willekeurige wijze heeft enzook wordt gedagvaard Pettinga G.erardus, Commies te Harlingen ondertekend door Tuinenga Bote L.  verder worden er gedagvaard Holstein L., Holstein Jan ,Broodkorf J.,  Schreuder Catharina ,Windt de Hendrik alle te Harlingen wonende  jaar 1817 (14)

8350

170/16

Schreuder Catharina, maakt bezwaar tegen de aanslag personele belasting van haar woonhuis wijk E no. 41 te Harlingen met een handgeschreven brief met haar handtekening jaar 1841 (15)

5988

460

13-06-1814

Schreuder Christiaan van beroep Chirurgijn te Leeuwarden geeft in een door hem ondertekende brief aan,  met behoorlijk respect te kennen dat den post van Chirurgijn van de blokken tugthuizen bij de organistaie in de jaren 1811 aanmekrelijk minder is geworden maar dat hij enz. jaar 1814 (2)

5990

644

18-08-1814

Schreuder Christiaan, Chirurgijn van het Blok en Tuchthuis te Leeuwarden , betreft zijn tractement van fl. 140 per jaar ook in de Franse Tijd  en verzoekt nu fl. 250 per jaar enz. enz. de brief is ondertekend door Cats S. President van het Collegie der Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden  enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Schreuder Coenraad, 178 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6404

58-2

02-02-1816

Schreuder Cristiaan staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)

3701

22-C

08-02-1839

Schreuder Frans Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

22-C

04-02-1837

Schreuder Frans Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3701

1-C

blz. 3

01-03-1839

Schreuder Frans te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Schreuder Frans, 140 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3701

22-D

09-02-1842

Schreuder Frans, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3700

22-C

04-02-1837

Schreuder Jan , wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Schreuder Jan, 266 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3701

22-C

08-02-1839

Schreuder Jan, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3701

22-D

09-02-1842

Schreuder Jan, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

8359

376/5

17-04-1841

Schreuder Johannes Ernst  te Leeuwarden, Handgeschreven Sollicitatiebrief  voor de functie van Commies bij de belastingen te Leeuwarden, met zijn handtekening,  jaar 1841 (9)

8359

376-4C

17-04-1841

Schreuder Johannes Ernst  zonder beroep wonende te Leeuwarden Letter O. No. 17 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij misschien aanspraak mag maken op een post omdat hij vader is van twee kinderen en eene zwakke vrouw heeft zijnde door velerlij omstandigheden zoals het overlijden van vijf zijner kinderen enz. jaar 1841 (5)

8359

376-5, 1, 2

17-04-1841

Schreuder Johannes Ernst * 1803 wordt vermeld in een document met 12 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, gehuwd, hoeveel kinderen wat gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van den Arrondissemensinspecteur enz. genaamd Staat van Instructie van Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om plaatsing, geïnstrueerd op bijgevoegde Staat enz. jaar 1841 (7)

8103

286, 60/11

03-08-1838

Schreuder Jurjen Blankensee  Schipper op de Twee Gebroeders, jaar 1838

8285

611-19, 1

18-06-1840

Schreuder Jurjen Ernst staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

6864

59-D

05-01-1825

Schreuder Jurjen Ernst van beroep Zilversmid te Leeuwarden  verzoekt om te mogen optreden als debutant voor de 132 en 133e Kon. Ned. Loterijen  enz. enz.  tevens de goedkeuring aanwezig jaar 1825  (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Schreuder Jurjen Ernst, 702 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Schreuder Simon, 177 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Schreuder te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/22

20-09-1841

Schreuder te Leeuwarden Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

9181

2110

08-12-1915

Schreuder Tjitske,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6078

95-34

25-01-1822

Schreur Hendrik Pieters Eigenerfde te Oldeholtpade, hij staat in een document, als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Wolvega enz. enz. jaar 1822 (4)

6100

1215-31

29-11-1823

Schreur Hnedrik Pieters, Eigenerfde te Oldeholtpade, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Wovega  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

9188

426

05-04-1919

Schreur J. te Peperga een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot van een dam op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Blesdijke, enz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)

6830

18-A blz. 39

21-01-1824

Schreur Jan G. te Eesterga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6303

608

20-08-1823

Schreurs J. W.---- Schreurs S. W. hij wordt samen met Krikke S. Jan , Dam W. W., Simon H. J., Dam J. R.als Kerkeraadlid der Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, Luinjebert en Gersloot genoemd in een document  ende de schulden die de gemeente heeft en zij een brief schrijven aan de Gouveneur van de provincie Vriesland voor ondersteuning enz. enz. verder als bijlage een Staat van Behoeften der  Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert,  waarin vermeld de heer Schreurs J. W. die geld leent aan de d.g. gemeente en Koers J. G.  die nog een rekening heeft openstaan enz.  jaar 1823 (4)

6038

716

24-09-1818

Schreurs Jan Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)

6020

154

14-03-1817

Schreurs Jan wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G.  enz. jaar 1817 (3)

8384

920-20

17-09-1841

Schreurs Michiel * Boxmeer 03-04-1808, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6303

608

20-08-1823

Schreurs S. W. hij wordt samen met Krikke S. Jan , Dam W. W., Simon H. J., Dam J. R.als Kerkeraadlid der Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, Luinjebert en Gersloot genoemd in een document  ende de schulden die de gemeente heeft en zij een brief schrijven aan de Gouveneur van de provincie Vriesland voor ondersteuning enz. enz. verder als bijlage een Staat van Behoeften der  Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert,  waarin vermeld de heer Schreurs J. W. die geld leent aan de d.g. gemeente en Koers J. G.  die nog een rekening heeft openstaan enz.  jaar 1823 (4)

6049

594

20-08-1819

Schreurs T. W. leeraar en lid van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Tjallebert, zij verzoeken uit de rijkskas fl. 400 omdat er reparatieen enz. enz. jaar 1819 (4)

6045

281

26-04-1819

Schreurs Teunis Wolters Doopsgezind Leeraar te Tjallebert, een handgeschreven brief met zijn handtekening  betreffende  een attest vande Doopsgezinde kweekschool te Amsterdam waaruit blijkt dat hij werkelijk leeraar is  geschreven en getekend door de Hoogleeraar  in de Godsgeleerdheid Koopmans R. enz. jaar 1819 (3)

6042

40

19-01-1819

Schreurs Teunis Wolters te Tjallebert een handgeschreven brief met zijn handtekening , Onderwerp: hij verzoekt om uitbetaling van het “ kindergeld”  enz. jaar 1819 (2)

8280

526-1, 33,1

22-05-1840

Schrevel S. te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8093     

565-6 

13-01-1838

Schrieck /Schriech Hermanus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Nieuwer Amstel. Korporaal Overleden te Nagnie (=Ngawi, Madioen)  10-10-1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6622

2054

13-11-1813

Schrieck van der J. L. en Co. te Bergen op Zoom wordt genoemd in een document getekend door de Serviteur Schmole J. F. jaar 1813 (1)

6422

458 1e Bataillon

06-10-1817

Schrijber C. Oostdongeradeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

8161

79-4

22-01-1839

Schrijfheer Dirk, Leijden is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

9182

605

05-04-1916

Schrijfsma Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9182

605

05-04-1916

Schrijfsma Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6094

397

12-05-1823 

Schrijfsma---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e district in Vriesland , in een handgeschreven documet et zijn handtekening schrijft hij een rapport over de onderwijzer Schrijfsma te Goinga hij is reeds meerderemalen  wegens zijninhaligheid een berisping gehad, ook had hij op school haveoze en onbruikbare schoolboekjes enz. enz.  en in mijn tegenwoordigheid eeft hij een kind geslagen  hij beledigde mij ook zijn vrouw die erbij kwam beldedigde mij,  enz,enz. jaar 1823 (4)

9182

605

05-04-1916

Schrijfsma Ymskije,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6293

136+C

18-02-1819

Schrijnhout Hendrik de , van  Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  betaald hem uit zestien nederlandsche guldens volgens opgaaf der gemaakte conventie enz. bijlage een Resolutie Genomen bij de Grieteny Raad van  Hemelumer Oldephaert en Noordwolde op 18-02-1819 , jaar 1819  (16)

6421

419

15-09-1817

Schrijnoud Jan Johannes wordt vermeld in een document genaamd Nominative Staat der manschappen welke  overeenkomstig het besluit Zijner Majesteit van enz. door Honorabele paspoorten uit den dienstder nationale Militie zijn ontslagen met 7 kolommen informatie over de persoon, ondertekend door de Luitenant Colonel Comm Infanterie Bat. Nat. Mil. no. 3  Rost van Tonningen enz. jaar 1817 (3)

6388

119

19-10-1814

Schrijver Coenraad , Onderwerp zijn Rekweste  enz. jaar 1814 (1)

6388

23

01-10-1814

Schrijver Coenraad, Baarsscheerdersknecht te Leeuwarden,  hij dient een verzoekschrift in die hij ondertekend , hij verzoekt om vrijgesteld te worden van den dienst enz. enz. ook al omdat hij een gering dagloon wind enz. ook heeft hij een vrouw en kindertjes waarvan er één Stom en Doof is enz. Jaar 1814 (1)

8228

1315-22

09-10-1839

Schrijver Hendrik , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 18-06-1818 Utrecht,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

8359

372-13

16-04-1841

Schrijver J. C. te Leeuwarden van beroep Aanspreker staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (28)

6647

45

26-01-1816

Schrijver Jan Johan---- Mentz J. H. adj. Schout van de gemeente Huizum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een request van 2 huislieden betrekkelijk de vacature van de school te Hempens dat zedert het overlijden van Schrijver Jan Johan geen schoolmeester is aangesteld geworden maar dat er 30 kinderen zijn enz. ook nog genoemd de overleden Heer Sloterdijk van J. F. Schout die alles tot bevordering van enz. jaar 1816 (3)

6421

405

12-09-1817

Schrik Koop Judecus---- Olivier W. President Burgemeester van  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de loteling Haagsma Sake Martens thij is volgens opgave van de moeder Schippersknecht bij de Turfschipper Schrik Koop Judecus hans niet in de gemeente aanwezig is enenz. jaar 1817 (1)

6841

6-A

06-05-1824

Schrinerius P. J. Brander te Bolsward onderwerp; zijn Branderij jaarn 1824 (2)

8280

526-1, 15

22-05-1840

Schrinerius te Bolsward uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8383

886/8

07-09-1841

Schroder en Veldman, Katoendrukkerij Onderwerp; intrekking van een akte van admissie jaar 1841 (1)

8201

785/9, 1

07-05-1839

Schröder J. Kapitein op het Everschip die 2 Gebrüder vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6059

 

403

08-06-1820

Schroeder Friederich Wilhelm---- Buhr Jan Christophers een koopakte (in het Duits) dat hij het Schip de Goede Hoop gekocht heeft van Schroeder Friederich Wilhelm met als getuigen Friederichs U. A. en Niessen Renke ook genoemd Meinen Ducke waar aan geld betaald is in termijnen enz. , Jaar 1820 (5)

6034

398

30-05-1818

Schroeder G. te Halum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6854

30-C

23-09-1824

Schroeder Pieter Christoffel Lodewijk geb. 18-12-1803 Amsterdam, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

3594

Map 88-F

1876-1878

Schrok S. J.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

5665

11-02-1881

akte

126 t/m 132

Schroor Durk Geerts te Beetsterzwaag, Beurtschipper met het veer van Beetsterzwaag op Leeuwarden en Sneek ,  Onderwerp: o.a. zijn handtekening onder een handgeschreven brief , een aankondiging  van voormelde dienst met zijn Beurtschip wat ook in diverse advertentie´s  (4 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (9)

6240

1100

15-11-1813

Schroor Durk Gurbes,  -----  Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief door hem ondertekend , Onderwerp; verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd Sybes Homme en Douwes Andries ook een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje  genaamd reparatie de som van 3350 franc enz, waar voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk Gurbes,  Siebinga Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen Pieters,  Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga  van Jan Ottes   enz. enz. jaar 1813 (6)

9465

Deel 2, 83

23-05-1863

Schroor Durk te Beetserzwaag, Beurt en Veerdienst van Beets op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8)     

9465

Deel 2, 83

15-02-1864

Schroor Durk te Beetserzwaag, Beurt en Veerdienst van Beets op Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (8)     

6245

399-8

10-05-1814

Schroor Fokje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-9

10-05-1814

Schroor Foktje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

8386

949/28

20-09-1841

Schroor G. D. Beetsterzwaag, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Schroor G. D. te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 33 Bladzijde 1

26-09-1839

Schroor G. D. te Dragten wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8359

376-4

17-04-1841

Schroor Geert Durks Winkelier te Dragten geeft in een door hem ondertekende brief met verschuldigde eerbied te kennen dat hij gehuurd heeft de Korenmolen te Beetsterzwaag enz. jaar 1841 (5)

6406

175-1+4-5

09-04-1816

Schroor Jochem staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

9180

42

07-01-1915

Schroote Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6243

191-9

06-03-1814

Schruge M. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6389

98

19-11-1814

Schrulen Sijbrand H. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

5665

24-01-1881

akte 67 t/m 72

Schuak J.----   Hobma Pieter Sirks, Eigenaar en Schipper van het Beurtschip van Hindelopen op Leeuwarden Onderwerp:  o.a. een aankondiging van zijn Beurtdienst  tussen  Hindelopen op Leeuwarden v.v. , wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd het Tarief voor Personen en Bagage,  en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel  bij Schuak J. te Koudum , Vries de J. te Heeg, te IJlst bij Piersma ….? , en te Sneek bij het Lemster Veerhuis van de weduwe Prins ….?  jaar 1881 (4)

5666

3

00-00-1884

Schuak J.---- Koops Harm  een advertentie van hem dat hij Eigenaar en Schipper is geworden Koudum, van het Beurtschip dat van Hindelopen op  Leeuwarden en Sneek zal varen  met vermelding van alle plaatsen die hij zal aandoen de dienstregeling en de prijs enz. aanlegplaatsen bij Schuak J. bij de sluis, bij Vries de J. te Heeg,  te IJlst bij Piersma ….?   te Sneek bij de weduwe Prins ….? Aan het  Lemster Veerhuis  jaar 1884 (3)

8379

797-21

14-08-1841

Schubard Johannes schipper,----Hottinga  van Willem Hanses,  beurtschipper van Sloten op  Amsterdam  , Onderwerp ;  het verschepen van 22 runderen  komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. enz. de koeien zijn van de navolgende personen,  Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam,  worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik  in de wouden achter Balk,  Geerts Harmen  te Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke,   Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee,  jaar 1841 (7)

6406

175-1+6-7

09-04-1816

Schubart Chris’t Gollieb  staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8211

984/11

25-09-1839

Schubart Karel Christiaan ook genaamd Godfried hij wordt op zijn verzoek uit het kindergesticht van de Maatschappij van Weldadigheid ontslagen enz. Jaar 1839 (3)

5996

139

17-02-1815

Schubert ….? 1e Luitenant hij ontvangt geld betreffende de voorgeschoten kosten gemaakt voor de Landmilitie wegens het enz. van Heerenveen naar Kampen enz. jaar 1815 (3)

6834

19-C

21-02-1824

Schuel Johannes staat vermeld op een document 10e afdeling Infanterie Nominative Staat der Miliciens herkomstig uit de provincie Vriesland  enz. jaar 1824 (4)

6047

379

03-06-1819

Schuenerius  A. J.   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6083

614

27-06-1822

Schuermans J. Pastoor te Joure , hem is een Emiraat verleend met een pensioen van fl. 220 enz. enz. jaar 1822 (1)

8285

615-2, 9

19-06-1840

Schugeman ?. H. S. te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum  in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

9182

285/28

07-02-1916

Schuik Marinus Beetsterzwaag Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

8285

615-2, 22,2

19-06-1840

Schuil ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Schuil A. de weduwe te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6070

426

25-05-1821

Schuil Albertus  benoemd en hij aanvaard de functie als Schoolonderwijzer te Blessum jaar 1821 (1)

6069

 

294

12-04-1821

Schuil Albertus  hij solliciteerd voor de functie van Onderwijzer te Blessum  en de Schoolopziener Haats van der Jan Daniel van het eerste Schooldistrict in de Provincie Vriesland  verzoekt de Gouverneur om eerstgenoemde aan te stellen jaar 1821 (1)

6070

368

07-05-1821

Schuil Albertus  Schoolonderwijzer 3e rang is aangesteld op de scool te Blessum  ok genoemd de schoolopziener Plaats van den Jan Daniel te Leeuwarden enz.  jaar 1821 (1)

6855

14-A

05-10-1824

Schuil Broer Tjitses Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar 1824 (2)

6872

31-03-1825

16-A

Schuil Broer Tjitses staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)

6872

01-04-1825

19-A

Schuil Broer Tjitzes wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)

6833

12-A

09-02-1824

Schuil Broer, Onderwerp betaling van zijn tractement 1e kwartaal 1824 enz. Jaar 1824  (2)

9180

1054

05-06-1915

Schuil Cornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Schuil Jetze 60 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Schuil Johannes, 146 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3594

Map 88-C

1876--1878

Schuil P. Pz. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

8375

708-5_43

20-07-1841

Schuil P. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ringnalda W. H. (Willem Hotzes) Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

6419

291

12-07-1817

Schuil P. U. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G.  Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U.  Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. ,  Hellinga C. S. Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Schuil Philippus, 145 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6849

10-A

19-07-1824

Schuil Sybrand Uilke te Sneek verzoekt om als 3e beurtschipper in de Beurt van Sneek op Amsterdam te mogen enz.  jaar 1824 (5)

4894

2306

27-06-1899

Schuil T. T. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Schuil Ulke hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6070

424-27       25-05-1821

Schuilenburg  P.  A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Schuilenburg P. H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Schuilenburg P. H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Schuilenburg P. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Schuilenburg P. H. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6271

602 -4

18-06-1816

Schuilenburg P. Z. staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

9921

22              20-10-1882

Schuilenburg v. J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6054

5

03-01-1820

Schuilenburger Vallaat  ---- Nauta S. K.  hij is de pachter van de Herberg in het z.g.n. Schuilenburger Vallaat  onder den dorpe Oostermeer, hij verzoekt om voor de doorvaart van schepen het dubbele vallaats geld mag heffen zulks omdat  hij vermindering heeft van enz. enz. jaar 1820 (2)

3622

A-3

07-12-1847

Schuilenburger Verlaat---- Jong de Cornelis Johannes van beroep Tolgaarder te Schuilenburg onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26)

3622

A-5

13-12-1852

Schuilenburger Verlaat---- Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)

3622

A-6

23-12-1857

Schuilenburger Verlaat---- Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter te Schuilenburg hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)

3622

A-1

30-10-1832

Schuilenburger Verlaat---- Nauta Sjouke Klazes wonende te Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZEVENDE perceel en wel de pacht van het Verlaat genaamd Schuilenburger Verlaat als borg Nauta Wybe Klazes en Nauta Rinze Klazes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832  dossier (50)

3622

A-2

30-12-1837

Schuilenburger Verlaat---- Nauta Sjouke Klazes wonende te Schuilenburg van beroep Kastelein hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van het Verlaat genaamd Schuilenburger Verlaat als borg Nauta Rinze Klazes en Nauta Wijbe Klazes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1838  dossier (59)

3622

A-7, 5, 6,

9, 15, 16, 28 en 298

02-01-1863

Schuilenburgerverlaat---- Hoogland P. J. Brugwachter van de Scharsterbrug  hij heeft bij de Hoofdingenieur inlichtingen ingewonnen betreffende de heffingen van de tol en doorvaartgelden aan het Schuilenburgerverlaat enz. ook genoemd Nauta Wijbe Sjoukes wonende in de andere herberg te Schuilenburg onder Eestrum enz. tevens van beide een ondertekende brief  jaar 1863 (27)

6082

504

25-05-1822

Schuilenburgerverlaat---- Kollum,  onderwerp; het verpachten van de Vallaten en Tolhuizen  met  de Conditien van verpachting van de Vallaten en Tolhekken/Huizen waarbij elk apart genoemd wordt  (Jan Oom Vallaat, Kollumerverlaat,  Driezumer Tolhek,  Woutenswouden Tolhek,  Kollumer Tolhuis,   Blauwverlaat en  Schuilenburgerverlaat.) jaar 1822 (10)

3583

20 en 21

28-09-1871

Schuiling J. A. Gaarkeuken  Gem. (Grijpskerk)  wordt vermeld op een document  Staat houdende opgavevan de verleende vergunningen  tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren enz. jaar 1871 (7)

6030

74

31-01-1818

Schuiling R.  een  door hem geschreven en ondertekende brief betreffende het verkrijgen van kinder school en akademie gelden enz. jaar 1818 (2)

6651

195

30-04-1816

Schuiling R.---- Jong de R. T. Schout van de gemeente Vrouwenparochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Schuiling R. Leeraar bij de Doopsgezinden te Oude Bildzijl met een lijst van bezittingen der Doopsgezinden ondertekend door Jong de O. D. en Jong de R. T. tevens een bewijs van zijn aanstelling afgegeven door Martens M. (voorzitter) en Brouwer Jan bij absentie van van den Boekhouder enz. jaar 1816 (6)

6856

1-A

14-10-1824

Schuiling R. Leeraar bij de Doopsgezinden te Oude Biltzijl en Hallum . Onderwerp verzoek om kindergeld. Jaar 1824 (5)

6030

13

07-01-1818

Schuiling R. leeraar de doopsgezinden te Hindelopen en Molkwerum  in een  handgeschreven  brief met zijn handtekening  waarin hij verzoekt het verkrijgen van kinder school en akademie gelden enz. jaar 1818 (2)

6049

547

07-08-1819

Schuiling R.-----Albada van Bruins  Lieuwes provicioneele onderwijzer te Oud Bildzijl  aangesteld na een examen in de openbare school aldaar, onder het document staan de namen van Huber J. L. (Johannes Lambertus) als Grietman en Jong de R. T.  Assessor van het Bildt en als Gecommitteerden uit de Ingezetenen van het Dorp Vrouwen Parochie Schuiling R., Noord van L. P., Stinstra Tjitse J. en Polstra J. T. jaar 1819 (1)

9183

1790

19-12-1916

Schuiling Roelof te Hallum, zijn benoeming als zetter bij de belastingen van hallum  en een  brief    met zijn handtekening waarin hij de benoeming aanvaard  i.p.v.  Sytsma S. M.  jaar 1916 (6)

5664

29 + 33

24-03-1903

Schuilinga D. Surhuisterveen Stoomboot Dienst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

6871

22-03-1825

11/1-C

Schuilinga Fetze Alberts te IJlst staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8364

498/10, 15

21-05-1841

Schuilinga Jan Sapes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Surhuizum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6054

65

28-01-1820

Schuilinga Otto , hij is Leeraar bij de Hervormden en is  zijne waardigheid als Geestelijke onbevoegd  en ongeschikt om in  vreemde talen onderwijs te geven  enz. enz. en Rodenburg Rutgerus als leerling van Meiners voor te dragen enz. enz.  Anne  jaar 1820 (2)

8376

728/7-a

26-07-1841

Schuilling van te Oude Bildtzijl,  Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4)

8257

69/20, 2

nummer 9

20-01-1840

Schuiring Kleis Barends te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen enz. jaar 1840 (6)

6034

398

30-05-1818

Schuiringa A. B. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Schuisinga  A. B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6080

315

30-03-1822

Schuit ….?---- Vogelzang Harmen Jans van beroep Arbeider wonende te Laaxum oud 55 jaren, Zee van der Rinke Martens,  Hijlkema Lolle Rimmerse  en Roodklif Jochem Loofs hebben op 26 maart aangifte gedaan bij de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde van een partij boschen geflogten Rijs gevonden zoo aan het strand als drijvende in zee bij Laaxum alles vermeld in het breede Proces Verbaal hierbij aanwezig en dat gisterenavond den 25e  bij hem hebben vervoegd vier personen uit Enkhuizen  welke hen lieten noemen Mantel Jacob, Schuit ….?, Blom ….? Zijnde de naam van de vierde niet levendig  welke de Ries kwamen reclameren omdat enz. jaar 1822 (3)

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Schuit A. M. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8257

69/20, 2

nr. 128

20-01-1840

Schuit Albert Menderts te St. Johannesga  hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

8257

69/20, 2

nr. 155

20-01-1840

Schuit Jan de weduwe te Echten zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

9725

Deel 2

Blz. 183   00-00-1898

Schuit Johan Louis , Zeemilitie ,gaat naar de Oostzee, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 201

00-00-1899

Schuit Johan Louis , Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 205

00-00-1899

Schuit Johan Louis, Zeemilitie gaat naar de Middelandsche Zee,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 207

00-00-1899

Schuit Johan Louis, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 209

00-00-1900

Schuit Johan Louis, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)

9725

Deel 2

Blz. 186

00-00-1898

Schuit Johan, Zeemilitie gaat naar Riga, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 178

00-00-1897

Schuit Johan, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 180  00-00-1898

Schuit Johannes Louis , Zeemilitie gaar naar Afrika, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9726

Deel 2

12-08-1901

Schuit Johannes Louis Harlingen 2e Stuurman op Zeilschip Geertruida Geronda  jaar 1901(geindexeerd op datum)

8280

517-11, 13

19-05-1840

Schuit N. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de  Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Schuit P. M. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8257

69/20, 2

nr. 125

20-01-1840

Schuit Pieter Meinderts te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Schuit v.d. A. M. te Nijega staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6711

258

00-00-1822

Schuit van de Meije Bindise die tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Nijega en Elahuizen Runderbeesten verloren is,  jaar 1822 (2)

8377

763/22

05-08-1841

Schuit van de Obbe Benedictus,  Voorgedragen als Officier bij de Schutterij van Sneek i.p.v. Visser Wigle Jans van beroep Koopman 33 jaar enz. enz. jaar 1841 (2)

6241

36

27-01-1814

Schuit van den A. M., Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

6394

394

18-04-1815

Schuit van der  Benedix (Bindix) Hoijes van beroep Schipper wonende te Oudega  schrijft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij benoemd en aangesteld tot 1e Luitenant  maar dat hij in zijn tegenwoordige qualiteit enz. en verzoekt hem dan ook van deze post te ontslaan enz. jaar 1815 (1)

9189

1244

21-10-1919

Schuit van der Anne overleden Zetter van de gemeente Oldephaert c.a. jaar 1919 (4)

8280

517-11, 31

19-05-1840

Schuit van der Freerk wordt vermeld als Schatpligtige  op een document genaamd:  Staat houdende opgave wegens kosten van Schatting en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9725

Deel 2

Blz. 162

00-00-1896

Schuit van der Hedzer naar Engeland, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

6868

22-02-1825

19-A

Schuit van der Hidde Obbes ---- Tromp Age Lolkes en Schuit van der Hidde Obbes beide Kooplieden te Woudsend worden voorgedragen als schatter der belastingen voor het district Oppenhuizen en Tromp Age Lolkes wordt benoemd als schatter der belastingen voor het district van Oppenhuizen en Heegenz. jaar 1825 (8)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Schuit van der Hidde Obbes hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6866

30-01-1825

11-A

Schuit van der Hidde Obbes Koopman te Woudsend hij wordt voorgedragen als schatter  voor de Gemeente Heeg voor het jaar 1825 enz. jaar 1825 (3)

6388

129

22-10-1814

Schuit van der Hidde Obbes---- Pieck J. J. Exercitie meester stelt de schout van Woudsend Sijbes S. S te hand enz. omtrent de verkiezing der officieren van de 4e Comp. door 20 manschappen en dat bij volstrektste meerderheid is gekozen Schuit van der Hidde Obbes tot Capitein, Aukes Auke Alberts tot 1e Luitenant en Troelstra Rudolphus Sjerps tot 2e Luitenant enz. jaar 1814 (1)

6388

134

t/m 146

05-10-1814

Schuit van der Hidde Obbes---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  gansch geen genoegen in deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28)

6070

424-28      25-05-1821

Schuit van der M. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6241

36

27-01-1814

Schuit van der M? B., Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

6640 

544,20

15-06-1815

Schuit van der Meije B. te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

9725

Deel 2

Blz. 204

00-00-1899

Schuit, Johan Louis, Zeemilitie gaat naar de Oostzee,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9921

1

21-10-1882

Schuite Albert Veldwachter te Kooten  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9190

382

19-03-1920

Schuite D.  een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Wolvega, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11)

8376

744/8

30-07-1841

Schuite Derk Meinen * Harderwijk, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

5673

 

3

02-02-1899

Schuite M., een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Anna Margaetha “ tot het Varen en  Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

09-05-1883

Schuitema ….? Barradeel Kapitein op de Anna Belsydre komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

20-03-1883

Schuitema ….? Barradeel Kapitein op de Anna Poelman komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1883 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Schuitema B. L. te Groningen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

3701

6-C

07-02-1839

Schuitema Baukje Ritskes, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

3700

6-C

04-02-1837

Schuitema Baukje Ritskes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2

17-07-1839

Schuitema J. J. te Marssum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 9-v

17-07-1839

Schuitema Jan Jacob te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9187

1341

06-09-1918

Schuitema Kornelis gehuwd met Heemstra Hielktje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8285

615-2, 6-2 19-06-1840

Schuitema L. B.  te Strobos Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)

8061

1045/9      

51/11183

21-12-1837

Schuitema L. B. Groningen Schipper, jaar 1837

8280

526-1, 28

22-05-1840

Schuitema L. B. te Achtkarspelen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Schuitema L. B. te Groningen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 23,3

19-06-1840

Schuitema L. B. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 25,4

19-06-1840

Schuitema L. B. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 6-2 19-06-1840

Schuitema L. B. te Strobos Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)

3701

6-C

07-02-1839

Schuitema Ritske Gerrits, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

3700

6-C

04-02-1837

Schuitema Ritske Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

9187

1341

06-09-1918

Schuitema Roelf, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3622

A-10, 1

blz.7

Regist.9168

22-02-1873

Schuitema Sijtske Oeges weduwe van Wal van der F. L. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10, 2

blz.7

regist. 9170

15-03-1873

Schuitema Sijtske Oeges weduwe van Wal van der F. L. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-6

blz. 7         12-01-1858

Schuitema Sijtske Oeges weduwe van Wal van der F. L. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-9

blz. 7

24-03-1868

Schuitema Sijtske Oeges weduwe van Wal van der F. L. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

8201

785/9, 1

07-05-1839

Schuitema T. A. Kapitein op het Nederlandsch Schip Vrouw Catharina vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8051

770/4

34/6835

05-08-1837

Schuitema T. A. Veendam Schipper, jaar 1837

9725

Deel 2

04-08-1897

Schuitema T. Kapitein op de Franziena van Groningen komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1897 (2)

8009

770, 34

31-08-1837

Schuitema Tamme Addes Veendam Schipper, jaar 1837

9187

1341

06-09-1918

Schuitema Willem, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6831

11-A

00-00-1824

Schuitemaker  Y.,   Scheepstimmermansbaas te Franeker, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824 (2)

5666

6

10-08-1894

Schuitemaker C. Franeker Nieuw te openen dagelijksche dienst  Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (7)

5666

4

07-09-1892

Schuitemaker C. Franeker Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5664

29, 6

16-04-1903

Schuitemaker C. Harlingen Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

8225

1253-13, 15

10-12-1839

Schuitemaker IJpe L. te Harlingen wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6641

620

17-07-1815

Schuitemaker J. heeft de 15e dezer zijn post als Schoolmeester te Workum aanvaard deze brief aan de Gouverneur van Vriesland is ondertekend door de Burgemeester van de Stad Kannegieter J. (Johannes) enz. jaar 1815 (1)

6640

525

08-06-1815

Schuitemaker J. hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn voordragt en benoeming als Schoolonderwijzer te Workum enz. jaar 1815  (2)

6639

429
05-05-1815

Schuitemaker J.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ontvangen missive van de Burgemeester van Workum dat de personen Gauw J. en Radersma K. P. en na het bedanken van de heer Gauw dat Radersma de geschikte persoon is enz. verder genoemd Schuitemaker J. die zij hadden voorgedragen enz. jaar 1815 (2)

6093

302-2

11-04-1823

Schuitemaker Jacob Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

6078

83

22-01-1822

Schuitemaker Jacob Jacob als Onderwijzer der 1e klasse aan de 1e stads school te Workum benoemd ook genoemd de schoolopziener Visser H.W.C.A. te IJsbrechtum ,jaar 1822 (2)

6630

1017B, 2

22-08-1814

Schuitemaker Jentjen Lucas staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 2

22-08-1814

Schuitemaker Jentjen Lucas wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6631

1189 lijst 3

26-09-1814

Schuitemaker Jentjen Rinderts staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Hieronimus) (Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6043

116

16-02-1819

Schuitemaker Lijzabeth weduwe van  Klaver Jan Hotze Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Noord Holland   jaar 1819 (4)

3594

Map 88-F

1876-1878

Schuitemaker T. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6630

1017 B , 5

22-08-1814

Schuitemaker Theunis Rinderts staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 5

22-08-1814

Schuitemaker Theunis Rinderts wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6277

30-11

09-01-1817

Schuitemakers Jacob moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6421

398 + 421

30-08-1817

Schuitenga Bartele Sjoerds---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te Dokkum  en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste zoon en zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven  en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e  Gleistra J. A.  dat hij drie gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes  Molenaar en Wind  Gosse Doedes Fabrikant en Meekeren van Geert Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder zeer zwak is en arm 3e  Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd sergeant en Schuitenga Bartele Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke Tousain is overleden  22-09-1811 oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8)

8211

988-3, 20

Bladzijde 1

26-09-1839

Schuitevaar K. te Lemmer en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6271

586-4

01-07-1816

Schuitje Harmen jelles moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6634

1525

08-12-1814

Schuitje Harmen Jelles, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6257

410-12

28-04-1815

Schuitmaker Albert Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

5672

119

26-03-1896

Schuitmaker C.  & Nijdam  J. A.  te Franeker, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “De Prins van Oranje “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)

5666

5

00-00-1894

Schuitmaker C.----  Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken bekend dat zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn vermeld) vertrekdagen en tijden tevens de tarieven, Orders kunnen worden aangenomen  te Harlingen bij:  Nijdam Jochem A. aan de Kruisstraat te Franeker bij Schuitmaker C. aan ’t West  en bij Strikwerda D. aan het Kaatsveld,  te Kingmatille  bij Kas Jan  en te Dronrijp bij Geuker A.  en te Deinum bij Nieuwland J.  en te Ritzumazijl  bij Steenhuizen  S. R. enz jaar 1892 (7)

5663

1

30-03-1898

Schuitmaker C. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

17 + 14

08-04-1897

Schuitmaker C. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

8225

1253-13, 12

10-12-1839

Schuitmaker IJpe Leeuwkes te Franeker wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9183

1306

06-09-1916

Schuitmaker Jan, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Schuitmaker Jan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6082

453

03-05-1822

Schuits van der M. B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6271

602 -3

18-06-1816

Schuizinga A. B. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6271

602 -3

18-06-1816

Schuizinga F. B. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6070

424-28      25-05-1821

Schukken Hoite Gerrits hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

4894

2306

27-06-1899

Schukken K. G. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Schukken S. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 11

27-08-1839

Schukken S. H. te Folsgare staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6840

36-A

blz. 34

22-04-1824

Schukker Been G. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8210

966/7 en 881/14

Blz. 12>>

27-08-1839

Schukking G. H. te Sijbrandaburen staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6082

453

03-05-1822

Schukking H. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Schukking Haete Gerrits, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

966/7 en 881/14, 12

27-08-1839

Schukking K. H. te Irnsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8211

988-3, 26

Bladzijde 1

26-09-1839

Schul M. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8228

1315/22

09-10-1839

Schulenberg Fredrik  Geb. te Soestin, Hannover 1804. Kanonnier van de tweede klasse bij het personeel de artillerie van het leger in Oost-Indië  “Is, bij vonnis van den Krijgsraad te Weltevreden, van den 18den Januarij 1836, geconfirmeerd bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof in Nederlands Indië van den 22sten  Maart daaraanvolgende, ter zake van het bestelen van zijnen kameraad in de chambrée, met verzwarende omstandigheden, veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf, met vervallen  verklaring van den militairen stand”. 1839

6008

82 blz. 1

03-02-1816

Schulenburg van P. W. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6871

22-03-1825

12-C

Schuler ….? Venema J. C. een request  betreffende de fout geschreven voornaam van zijn zoon en wel als Therumalee dat de goede voornaam moet zijn (wordt niet vermeld) maar dat de heer Schuler daar op geantwoord heeft dat maakt niet uit. enz. jaar 1825 (4)

6683

2 deel 2, 7

04-01-1819

Schull D. H. (Mr.) te Tiel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Schull D. H. Mr. te Tiel Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1, 6

04-01-1819

Schull D. H. Ouderling te Tiel tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Schull H. Mr. te Tiel Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 6

22-01-1818

Schull H. Mr. te Tiel Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Schull Mr. te Tiel Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 1, 6

04-01-1819

Schuller C. J. L. Predikant te Elkum tot Classificaal Secundus in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 11

22-01-1818

Schuller C. J. L. te Elkum Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 6

22-01-1818

Schuller C. J. L. te Elkum Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 6

04-01-1819

Schuller C. J. L. te Ellekom wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

5673

9

18-06-1906

Schulmeyer Ulbrich Emden Schip de Cornelius Leopold, jasar 1906

5673

 

155

25-12-1905

Schulmeyer Ulrich---- Boer J. C. Gezagvoerder Kapitein van de Sleepboot “Cornelius Leopold”  een handgeschreven en getekende brief van hem, een getypte brief met briefhoofd Ulrich Schulmeyer en ondertekend, ook aanwezig een Telegram Onderwerp: vergunning om gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1905 (6)

6060

480

06-07-1820

Schulp L. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-27       25-05-1821

Schulp Lucas IJsbrands hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6866

02-02-1825 18-A

Schulte Carel Joseph, Hij staat op een document van verstrekte (gezegelde) Buitenlandsche reispapieren gedurende het vierde kwartaal van 1824 enz. met de plaats van bestemming,  jaar 1825 (2)

9181

1645

03-09-1915

Schulte Carl Max gehuwd met Langemeijer Anna Carolina Maria,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

1644

06-11-1918

Schulte Carl Max, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9186

244

05-03-1918

Schulte Carll Max gehuwd met Langemeijer Anna Carolina Maria, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6063

703

11-10-1820

Schulte Cornelis, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3)

6255

265-8

13-03-1815

Schulte Cvn , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10)

5995

65-b

25-01-1815

Schulte---- Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , Buitinga W. en de commisen Schulte en Nauta. Onderwerp: Een Willekeurige order om hun fabrieken te laten stilstaan enz. (een handgeschreven brief met de handtekeningen van Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W.

jaar 1815 (3)

6251

1112

17-11-1814

Schulte S., hij wordt vermeld op een document geheele en/of gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als debiteur van de Stad Harlingen wegens geleverde diensten en/of leveranties met vermelding van het bedrag en de gedane dienst of leverantie enz. jaar 1814 (4) dossier (7)

7977

145-11, 2

10-02-1837

Schultekens Aenes B. W.---- Koning Willem Ouwes de ondergetekende medicus Schultekens Aenes B. W. verklaart dat eerstgenoemde wegens zijn Sukkelachtige omstandigheid niet bij de mobiele Schutterij kan worden ingelijft enz. jaar 1837 (5)

8361

415-21

28-04-1841

Schultens H. H.---- Walkers & Co. Zoutbranders te Groningen  verzoeken vergunning enz. het Kofschip de Sjourmenta met de kapitein Schultens H. H.  Kapitein Boomgaard G. A.  met de zuiger de Vrouw Margaretha en de  Kapitein Boer de J. F. met het schip de Vrouw Gioma om te varen langs het Groninger Diep bij langs de Zoutkamp te doen opkomen enz. jaar 1841 (4)

6424

584

02-12-1817

Schultens J. 34 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6271

602 -4

18-06-1816

Schultetus F. staat vermeld op het document samen met 7  inwoners van Waaxens: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6631

1189 lijst 3

26-09-1814

Schulting G. R. ondertekend de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Hieronimus) (Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6047

379

03-06-1819

Schulting Gerit Roeofs  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6027

690

04-10-1817

Schulting Gerrit Roelofs  wonende bij en aan de Blesse,  Hofman Roelof Jacobs in kwaliteit als Kerkvoogd van Peperga, dat wegens het maken  van de grote weg van de Blesbrug tot ten zuiden aan den Landweer enz. enz. een streek land van hen en de kerk wordt genomen  zonder hen een schadeloosstelling te geven enz. enz. jaar 1817 (2)

6631

1189

26-09-1814

Schulting Gerrit Roelofs---- Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Hieronimus) (Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6070

424-29      25-05-1821

Schulting Gerrit Roelofs hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6631

1189 lijst 1

26-09-1814

Schulting Gerrit Roelofs staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Hieronimus) (Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6060

480

06-07-1820

Schulting Gerrit, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8350

175-5

20-02-1841

Schulting R. G.---- Terwisscha G. W. staat vermeld dat hij mede heeft ondertekend als Kerkvoogd van Blesdijke en Peperga een document betreffende het verzoek de herstellingen aan het Kerkgebouw door de Timmerman Zwaag van der ….? dat begroot is op f. 600 goed te keuren terwijl er op de 20e ten huize van de Kastelein Smit J. te Blesse ten einde te besluiten of het ingestorte kerkgebouw te Blesse zal  enz. jaar 1841 (8)

6089

1194

blz. 31+ 32       23-12-1822

Schulting Roelof Gerrits Eigenerfde te Peperda Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-34

25-01-1822

Schulting Roelof Gerrits Eigenerfde te Peperga hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Noordwolde enz. enz. jaar 1822 (4)

6100

1215-31

29-11-1823

Schulting Roelof Gerrits Eigenerfde te Peperga, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Noordwolde in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

8363

468/15

00-00-1841

Schulting, Gerrit Roelofs, Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de Schutterij met gegevens over de persoon. Jaar 1841 (3)

6855

4-A

04-10-1824

Schultinga Oosterbaan Allard te St. Annaparochie een request in een handgeschreven brief met zijn handtekening aan de koning,  dat hij van zijn schoonvader Lochnaar C. C. heeft vernomen dat de post van ontvanger vrij komt enz. enz. met een staat van dienst en het besluit op zijn verzoek en een pamflet van het koninkrijk der Nederlanden  met zijn benoeming en dat hij volmacht heeft enz. jaar 1824 (17)

6628

732 + 790

19-05-1814

Schultingen Roelof Gerrits---- Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de Gemeente Noordwolde retouneerd een request van de Diaconen van Peperga en Blesdijke en berichten die van Elsloo gelijk meede hier bij te doen met 6 extracten van de Jaaren 1787-17881789-1790-1791-1792 betrekkelijk de verpligting der Alimentatie van Heeroma Trijntjen reeds in de jaren 1812 en 1813 zich uit hoofde van inwoning aan de Diaconen van Elsloo enz. maar telkens afgewezen is. En dat zij verklaard nadat haar man Hanover Jakob Jans uit “S Lands Dienst ontzet zijnde met haar ongeveer veertien jaren  onafgebroken te Elsloo heeft gewoond enz.  er staan handtekeningen onder deze documenten van de Schout Bovenkamp A. L. (Albert Lourens)  voornoemd, van  Kuiper IJbbe Ruurds Armevoogd, Schultingen Roelof Gerrits, Vries de Sipke Gjolts en Brouwer G. L. Griffier enz. Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop  jaar 1814 (16)

6093

314

12-04-1823 

Schults Cornelis 69 jaar, Hij staat vermeld op een document, Voordragt van Candidaten ter vervulling van den post van Regter ter Instructie in de regtbank te Leeuwarden enz. Enz. i.p.v. de overleden  Brantsma Gerardus  met voormalig beroep, woonplaats en aanmerkingen, Samuel Jaar 1823 (2)

6629

842

01-07-1814

Schultsz Cornelis benoemd voor de Stad Leeuwarden, gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

9921

22              20-10-1882

Schultsz J. C. Inspecteur van Politie te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6054

56

25-01-1820

Schultsze Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1)

6070

424-26       25-05-1821

Schultz  Corn J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6861

5-A

11-12-1824

Schultz  Cornelis 71 jaar, te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post van  Vice Precident van de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (3)

6861

6-A

11-12-1824

Schultz  Cornelis 71 jaar, te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post van  Vice Precident van de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (8)

8120

286                 

1076/9

30-10-1838    

Schultz  J. E. Kapitein op de Courier, jaar 1838

6633

1456

05-11-1814

Schultz ….? in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat betreffende Kiers J. (Jan) wettig Predikant in de gecombineerde Dorpen Hiaure en Bornwird geeft  te kennen dat wegens zijn agterstallig Predikants tractement over de jaren 1811-12 en 13 enz. jaar 1814 (3)

6021

235

14-04-1817

Schultz ….? Junior wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3)

6021

235

14-04-1817

Schultz ….? Senior wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3)

5990

610

03-08-1814

Schultz A. G.  tot Ontvanger te Dockum is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4)

6247

609-A

14-07 -1814

Schultz August W. . , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. , jaar 1814 (2)

6047

379

03-06-1819

Schultz C. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Schultz C. J. te Dronrijp te Dronrijp hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6405

131

14-03-1816

Schultz C. op voordragt van  den Minister van Binnenlandsche zaken wordt hij benoemd tot plaatsvervanger voor de onderscheidene Militieraden enz. jaar 1816 (5)

6082

453

03-05-1822

Schultz C. van J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6648

48

30-01-1816

Schultz C. W.---- Peer de Albert Dirks van beroep Visscher en wonende te Molkwerum dat hij in de jare 1809 ten gevolge van een geschil over de hervormde godsdienst niet door den Predikant tot de commune is toegelaten en ook genoemd Schultz C. W. als ontvanger van het verschuldigde enz. jaar 1816 (1)

6865

1-A

15-01-1825

Schultz Cornelis    Hij staat vermeld in een document van voordracht voor  de benoeming van rechtelijke ambtenaren  met 6 kolommen informatie  tot  President van de Rechtbank aldaar i.p.v. Gosliga Petrus (Overl.) jaar 1825 (4)

6081

366

11-04-1822

Schultz Cornelis , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6027

718-a

14-10-1817

Schultz Cornelis Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6015

608-b

11-10-1816

Schultz Cornelis----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)

6049

548

07-08-1819

Schultz Cornelis Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6036

493-C

13-07-1818

Schultz Cornelis Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6018

38-A, 3

14-01-1817

Schultz Cornelis hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

6656

490 blz. 3

15-10-1816

Schultz Cornelis staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6052

793

05-11-1819

Schultz Cornelis te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen Jaar 1819 (4)

6054

34-C

12-01-1820

Schultz Cornelis te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6042

44-A

20-01-1819

Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6060

494-B

12-07-1820

Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6075

771

11-10-1821

Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6045

238

13-04-1819

Schultz Cornelis te Leeuwarden,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6865

10-3-A

14-01-1825

Schultz Cornelis te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden  enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6865

10-1-A

14-01-1825

Schültz Cornelis te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6084

649

09-07-1822

Schultz Cornelis te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6011

290

15-05-1816

Schultz Cornelis---- Terhorst J. Vrederegter te Leeuwarden omdat hij heeft bedankt komt in zijn plaats Schultz Cornelis Mr.enz. jaar 1816 (2)

6013

393

05-07-1816

Schultz Cornelis----- Wartena L. D.  (+) Rechter ter Instructie te Leeuwarden in zijn plaats benoemd Brantsma Gerardus Samuel thans rechter in de rechtbank aldaar en in Brantsma zijn plaats benoemd Schultz Cornelis thans Advocaat en Notaris aldaar jaar 1816 (2)

6087

950

15-10-1822

Schultz Cornelis wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6021

252, 1, 5-8

17-04-1817

Schultz Cornelis wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18) 

6839

4-A blz. 1

06-04-1824

Schultz Cornelis wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6033

263-c

15-04-1818

Schultz Cornelis,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

6102

43-B

12-01-1824

Schultz Cornelis,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6030

53-c

23-01-1818

Schultz Cornelis, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4)

6090

42

14-01-1823

Schultz Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6093

299

11-04-1823

Schultz Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6096

609

07-07-1823

Schultz Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Schultz Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6039

771-c

16-10-1818

Schultz Cornelis, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6093

285

08-04-1823

Schultz Cornelois 69 jaren , Hij wordt vermeld als candidaat voor de post van Regter ter Instructie waarin vermeld wordt voormalige en tegenwoordige Qualiteiten, Woonplaats en aanmerkingen enz. jaar 1823 (2)

5994

1028

21-12-1814

Schultz Epharim Jacob,  Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben platsgevonden  een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, , Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts  Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur,  Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te kopen zagen ze dat  Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum,  Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5)

6409

334

23-09-1816

Schultz H.---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Schultz H. Commies bij de Divisie en het inleveren van kanonnen, Sabels enz. ook vermeld Kooi  v.d. W. B. , Westerdijk G. , Poort Bouwe, Wijteman S., Vries de D., Stinstra Andries ook ondertekend  IJpeij H.  als Secretaris Generaal bij de Prefektuur enz. jaar 1816 (7)

8119

286

1062/22

26-10-1838

Schultz J. E. Harlingen Schip de Courier, 26-10-1838

8128

286               

1215/13

06-12-1838

Schultz J. E. Harlingen Schip op de Courier, 06-12-1838

8206

657/10, 249

26-08-1839

Schultz J. E. Harlingen Schipper, 26-08-1839

6709

36 deel 2  blz. 5

16-01-1822

Schultz J. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 5

06-02-1824

Schultz J. te s’ Gravenhage lid van de commissie der Protestante Kerken in Neerlands Oost en West Indien, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6859

2/C

16-11-1824

Schultz Johan Ludwig,  geboren Hamburg 1787 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

6060

480

06-07-1820

Schultz O.?  of C? J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6244

266

29-03-1814

Schultz P. Terschelling, Onderwerp ; dat de ingezetenen voornamelijk bestaan uit Loodsen en Visschers en door de permanente stagnatie van de scheepvaart van bijna alle inkomsten verstoken zijn , en wegens de strenge aanhoudende winter aan de Arme kasse welke gehaal ware uitgeput het hunnen hebben bijgedragen enz. enz. voornoemde is een der ondertekenaars enz. jaar 1814 (4)

6395

450

14-05-1815

Schultz Weymar---- Guerin W. Generaal Majoor van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  een order ontvangen van Baron Swarts de Landus S. D. (Sweerts de Landas) enz en ook genoemd  Steenbergen van ….? bij de passement werken te Den Haag en Schultz Weymar Magazijn Meester der Kleding te den Haag enz. jaar 1815 (6)

6388

38         

03-10-1814

Schultz Weymar Magazijnmeester, een brief van de Comm. Generaal voor het  Departement van Oorlog .Onderwerp: Levaranties enz. jaar 1814 (1)

6053

956 =tussen 949 en 950

26-12-1819

Schultze ….?---- Masdorp J. L. volgens zijn mondelinge verklaring van de Expresse en opzichter Masdorp J. L. anders geen mogelijkheid is de lading te bergen van het op schiermonikoog gestrande schip hoewel het schip niet komt uit een besmette plaats en geladen is met Stokvis en  Mos (een verfstof) verder wordt genoemd de Heelmeester Schultze ….? Oud 80 jaar, die een rapport moet opstellen als hij ontdekt dat eene ziekte bij de schipbreukelingen mocht openbaren ook genoemd  de 3 apothekers te Dokkum Beintema J. W., Cocq J. en Anderea H. J. en dat bij het lot één van de drie te gelastenzich dadelijk naar Schiermonnikoog te begeven enz. jaar 1819 (3)

6420

355

11-08-1817

Schultze ….?---- Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de loteling Damstra Jan Jacobs heeft alle mogelijke opsporingen enz. maar zijn moeder antwoorde dat zij in persoon te Leeuwarden bij den Heer Schultze ….? is geweest om enige dagen  plaatsvervanger voor haar zoon i.v.m. een prolongatie te bekomen enz.  jaar  1817 (2)

6708

365 III

00-00-1821

Schultze A. W. (de 80 jarige grijsaard)  Heelmeester te Schiermonnikoog De gecommiteerde leden hebben bij een controle enz. jaar 1821 (9)

6080

279-A+ 312

19-03-1822

Schultze A. W. verzoekt in een door hem ondertekende brief met eerbied aan de Gouverneur om den Strandvonder Feenenga R. M. op Schiermonnikoog te Authoriseren de gedeeltelijke lading van het schip de Commersion van Kapitein Bootsman J. A. enz. jaar 1822 (2)

6299

587

05-10-1821

Schultze A.W., Daar onze meer dan tachtig jarige Grijsaard den Heelmeester  A.W. Schultze  niet meer goed in staat is om voor de gezondheid en vroedkunde op het eiland Schiermonnikoog  en de vroedvrouw ook al over de 70 jaren is  enz. enz. jaar 1821 (2)

8285

613-3

18-06-1840

Schultze B. Notaris te Dronrijp een document strekkende een kwijtschelding eener boete van f. 25 wegens overtreding van artikel 9 der wet van 16 juni 1832 enz. jaar 1840 ( 3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Schultze Bernardus, 441 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6242

79

04-02-1814

Schultze C. , Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)

6640 

539

14-06-1815

Schultze C. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)

6248

732

31-08-1814

Schultze C.---- Waart de Lourens van beroep Geweermaker te Leeuwarden  geeft eerbiedig te kennen aan de Gouverneur van Vriesland dat hij nog tegoed heeft  fl. 300 wegens gedane reparaties  voor de gewapende Burgerwacht van gewerenb en sabels en dit breeds in 1813 en hij de rekening toen heeft ingeleverd bij de heer Beekkerk die maar zegt dat er geen geld in kas is enz. was getekend door  Schultze C.  jaar 1814  (2)

6258

627-10

21-06-1815

Schultze C. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6252

1179-69 en 71

08-11-1813

Schultze D. W. wegens Kamerhuur ten dienste der Miliairen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6046

334

13-05-1819

Schultze H. ---- Burenstein van Otterloo O. en Schultze H. en Heide van der D. aan hen uitbetaalde ordonnancien ten bedrage van enz. jaar 1819  (1)

6055

123

21-02-1820

Schultze H. 1e Commies  (secretaris) betreft declaratie van uitgaven buiten zijn reiskosten enz. jaar 1820 (3)

6404

71

05-02-1816

Schultze H.---- Buijsing R. (Reinder)  Burgemeester van de Stad Leeuwarden  en Horst ten Joan secretarus  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld zij voorstellen om de Heer Schultze H. te willen autoriseren om enz. jaar 1816 (1)

5985

191

16-03-1814

Schultze H. Chef bij het Bureau van Militaire zaken----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van beide genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)

6056

224

28-03-1820

Schultze H. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1)

7977

 

153-5

11-02-1837

Schultze H. hij heeft het reglement op de schutterij vervaardigd en zijnde de 56 exemplaren voor f. 179.20 enz. jaar 1837 (4)

6072

531

04-07-1821

Schultze H. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te doen toekomen enz.  met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2)

5986

271

13-04-1814

Schultze H. hij staat vermeld in een document Lijst der verschuldigde leges op de ordonnantie in gevolge het Reglement gearristeerd bij besluit van enz.  jaar 1814 (2) 

6045

285

26-04-1819

Schultze H. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (2)

6048

508

26-07-1819

Schultze H. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (2)

6051

718

06-10-1819

Schultze H. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1)

6051

 

749

18-10-1819

Schultze H. hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouverneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie  van wie leges moet worden afgehouden met vermelding van de sommen en verschuldigde leges enz.  Jaar 1819 (1)

6068

 

251

31-03-1821

Schultze H. hij wordt vermeld op een document en wel:  Nota  der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden van de hier na genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2)

6422

459

25-09-1817

Schultze H.---- Lijcklama a Nijeholt T. M. Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Groot de Hendrik geboren te Workum 16-02-1792 is volgens bijgaand gelegaliseerd attest van de voogden van het Burgerweeshuis op de 18e juli 1809 uit dat gesticht gerequireerd  ondertekend door Schultze H. en heeft het Corps pupillen te Versailles enz. jaar 1817 (7)

6066

 

8

03-01-1821

Schultze H. Onderwerp een ordonnantie van betaling enz. jaar 1821 (1)

6063

682

03-10-1820

Schultze H. onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen  enz. jaar 1820 (1)

6057

313

28-04-1820

Schultze H. Onderwerp: een Ordonnantie van betaling ten gunste van hem  bedrage van f. 61.75 jaar 1820 (1)

6048

462

14-07-1819

Schultze H. Onderwerp; een kwitantie en een mandaat  van fl.  enz  jaar 1819 (2)

6059

461

27-06-1820

Schultze H. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ten bedrage van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden jaar  1820 (2)

6060

486

08-07-1820

Schultze H. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken ten bedrage van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden enz. jaar  1820 (1)

6003

793-2

13-09-1815

Schultze H. staat vermeld op een document verschuldigde leges op de Betaalsrol, gevoegd bij de enz. jaar 1815 (1)

6006

1001

27-12-1815

Schultze H. staat vermeld op een lijst van het Ministerie van Binnenlandsche zaken vermeld als Lijst der verschuldigde Leges op de Betaalsrol met de bedragen zoals Sommen aan hun competerende volgens de betaalrol enz. jaar 1815 (2)

6078

107

30-01-1822

Schultze H. zijn request is aangehouden  Onderwerp: Militieraden  enz. jaar 1822 (2)

6872

01-04-1825

19-A

Schultze Harmannus wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)

6074

711

17-09-1821

Schultze Harmanus 1e Commies ter Griffie, hij verzoekt om een gratificatie wegens de werkzaamheden in 1819 en 1820  voor de waarneming enz. enz. jaar 1821 (3)

6867

05-02-1825

10-C

Schultze Harmanus Commies aan het Gouvernement benoemd als secretaris bij een der Militieraden enz. jaar 1825 (1)

6855

14-A

05-10-1824

Schultze Harmanus Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar 1824 (2)

6064

790

06-11-1820

Schultze Harmanus, eersten commies bij het Gouvernement van Vriesland aan hem als nog over het lopende jaar 1820 eener gratificatie te verlenen van f. 76 enz. jaar 1820 (2)

8382

870/12

03-09-1841

Schultze Herman.-us  Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4)

6062

626

12-09-1820

Schultze Hermanus , 1e commies ter Provinciale Griffie, hij verzoekt en een handgeschreven brief met handtekeningom  een gratificatie voor de door hem verrichte werkzaamheden als secretaris bij de Militieraad enz. enz. jaar 1820 (6)

6058

365

23-05-1820

Schultze Hermanus eerste Commies bij het Gouvernement van Vriesland betreft een request van hem om boven op hetgeen hem als Secretaris biju den Militieraad was toegelegd enz. wegens zijn verblijf te Leeuwarden enz. jaar 1820 (3)

6872

31-03-1825

16-A

Schultze Hermanus staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Schultze Hermanus, 787 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6003

819 en 820

25-09-1815

Schultze J. B. overleden Commies te Leeuwarden  voorgedragen als zijn opvolger is Nuwer Hendrik tegen een tractement van drie honderd guldens per enz. jaar 1815 (3)

6855

14-A

05-10-1824

Schultze Johannes Bernardus Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar 1824 (2)

6872

31-03-1825

16-A

Schultze Johannes Bernardus staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)

6872

01-04-1825

19-A

Schultze Johannes Bernardus wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Schultze Johannes, 440 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6024

437-b

08-07-1817

Schulz Cornelis, Regter, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

8379

810-4

18-08-1841

Schulze Johann Fransz. Heinrich Wilhelm geb. Berndorf  26-02-1804,  Onderwerp: Nationale Militie jaar 1841 (9)

8376

 

732/4

27-07-1841

Schulze Johann Franz Heinrich Wilhelm geb. Berndorf 26-02-1804. Pianomaker z. v. enz. enz. 1841 (3)

8376

 

732/4

27-07-1841

Schulze Johann Franz Heinrich Wilhelm geb. Berndorf 26-02-1804. Pianomaker z. v. enz. enz. 1841 (3)

8345 

79-33

27-11-1840    

Schumacher Pieter Hendrik Geb. 11-9-1797 Lubeck. Fuselier bij het   algemeen depot van het Indisch leger  6-3-1829bij vonnis van den krijgsraad te Weltevreden, geconfirmeerd bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof van Neerlandsch Indië, van den 21sten  Julij daaraanvolgende, ter zake van schuldig te zijn bevonden, als het hoofd van een complot, aan boord van het schip“Schoonverbond”, ten einde zich van schip en lading meester te maken, veroordeeld zijnde tot doodstraf met den kogel, is die straf bij resolutie van de Indische regering van den 20sten October daarna, nr. 11, veranderd in tien jaren kruiwagenstraf, met vervallen berklaringvan den militairen stand”. Is na geëindigde kruiwagen straf , met het schip “Oost-Indië” naar Nederland terug gezonden” , jaar 1841

5983

65

26-01-1814

Schumachers N. H?. thans controleur in de Lemmer hij wordt  controleur en ontvanger in het departement van de monde van de IJssel enz. en in zijn plaats wordt benoemd Spree Sjoerd enz. jaar 1814 (2)

6243

191-22

06-03-1814

Schuman F. Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6871

22-03-1825

11/1-C

Schuman Harmanus te Harlingen staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6397

670

15-06-1815

Schumann 2e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau  hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6021

201-3-5

03-04-1817

Schumber ….? Kapitein op het vergane Engelse Brikschip de Lampton staat vermeld in de opgaaf der Strandingen en aanspoelingen op 16 november 1815 en daarna , gedurende het jaar 1816 op Schiermonnikoog enz. jaar 1817 (2)

9180

42

07-01-1915

Schurenga Sjoerd,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Schurer Andries Jacobus 20 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6389

731

17-08-1815

Schurer Andries Jacobus---- Robert J. B.  Majoor Commanderende het depot van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat  Martens Hendrik welke bij het Batt. is aangekomen als Plaatsvervanger voor Schurer Andries Jacobus te Oldeberkoop dat Martens voor zijne in dienst treden in Sneek een Diefstal van geld heeft gepleegd enz. jaar 1815 (1)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Schurer Andries Jakobs 20 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6391

7

31-12-1814

Schurer B. ---- Eijsing  van B. P.  Lt. Kolonel van het 8e Bataillon Landstorm te Beetsterzwaag verzoekt hoe hij moet handelen ten 1e om de Veerschippers enz. en ten 2e omtrent de officieren en onderofficieren die weigeren de vereischte distintive tekenen aan te schaffen enz. verder worden genoemd Bosma….?, Geerligs G., Veenstra H, s., Kielstra E. R., IJest K. D. en Schurer B. enz.. jaar 1814 (9)

6390

15

30-11-1814

Schurer B. Capitein bij de 5e Comp. Landstorm te Dragten hij schrijft een brief aan de Schout van Dragten en ondertekend deze betreffende het verloop van de Wagt te Dragten en de weigering van de Nagtwagt van de 6e Comp. 8e Bataillon Landstorm met het reglemet enz. enz. jaar 1814 (8)

6389

2

29-10-1814

Schurer B.,  Kapitein hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van Vriesland door de Luitenant Kolonel Eysinga van B. P. als lid van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te Dragten enz. jaar 1814 (1)

6404

58-1

04-02-1816

Schurer Bartholomeus 1e Luit. komt voor op>> Meulen van der  Johannes E.. Kapitein en Kommandant der Dienstdoende Schutterij te Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de gevraagde staten  van de Officieren zal opzenden enz. jaar 1816 (4)

5987

359

11-05-1814

Schurer Bartholomeus Deurwaarder Executeur jaar 1814 (1)

6395

506

21-05-1815

Schurer Bartholomeus staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

9126

1043-17

1879/1880

Schurer Bartholomeus te Koudum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6005

932

25-11-1815

Schurer Bartholomeus, hij blijft nalatig in het betalen van zijn aanslag in de Directe Belastingen over de jare 1815 en reeds door de Deurwaarder van Leeuwen te Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1815 (1)

9180

42

07-01-1915

Schurer Casper,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6393

134

28-02-1815

Schurer Frans Mathijs,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6636

148

4e blz. van kolommen

10-02-1815

Schurer Gauke te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Schurer J. A?.  te Makkinga  staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8257

65/28

20-01-1840

Schurer J. B. hij is de Nieuw benoemde Onderwijzer op de school te Suawoude en dat hij zal worden uitbetaald de Rijks Jaar wedde aan die school verbonden enz. jaar 1840 (4)

8280

526-1, 27, 3

22-05-1840

Schurer J. H. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6076

865

08-11-1821

Schurer J. J. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)

6076

865

08-11-1821

Schurer J. M. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)

6085

741

08-08-1822

Schurer J. M.---- Kerken:  een request van de kerkvoogden der Hervormde kerk van Makkinga voor onderstand van fl. 700.= voor de reparatie van hun kerktoren getekend door Landmeter B. W. en Schurer J. M. en Dachne van J.  enz. 1822 (4)

8211

988-3, 27

Bladzijde 3

26-09-1839

Schurer J. M. te Makkinga wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_27c

20-07-1841

Schurer J.\M. te Makkinga staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

9189

1186

09-10-1919

Schurer Joh. J. te Makkinga  een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij bedankt als lid van het college van zetters voor de beastingen gem. Ooststellingwerf en in zijn plaats is benoemd Joustra Korn. Wethouder der Gemeente Appelscha, ook genoemd   Hoekstra Age,  49 jaar Bakker te Appelscha staat op de lijst van voordracht voor lid van het college van zetters voor de belastingen gem. Ooststellingwerf jaar 1919 (6)

6636

148

4e blz. van kolommen

10-02-1815

Schurer Johannes Jacobus te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6636

148

4e blz. van kolommen

10-02-1815

Schurer Matthijs te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

8375

708-5_17

20-07-1841

Schurer P.  te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8386

949/17

20-09-1841

Schurer P. te Koudum , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 17

Bladzijde 1

26-09-1839

Schurer P. te Koudum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 17

19-06-1840

Schurer P. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6012

343

19-06-1816

Schurer Pier gwezen assistent bij het geregt van de Grietenie van Ooststellingwerf , Onderwerp: zijn request betreffende een verzoek om een pensioen enz. jaar 1816 (2)

6013

453

23-07-1816

Schurer Pier te Makkinga (ondertekend als Pier Schuerer) een handgeschreven brief met zijn handtekening , Onderwerp: een ingediend request over zijn tractement, pensioen, zijn oranjetrouw, zwakheid van zijn vrouw enz. enz. 1816 (4)

6636

148

2e blz. van kolommen

10-02-1815

Schurere Pier te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

9725

Deel 2

17-06-1884

Schuring ….? Haskerland Kapitein op de Menno komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1884 (2)

8096

626/20

260-210

28-06-1838

Schuring ….? Kapitein op de Anthina, jaar 1838

8285

615-2, 18

19-06-1840

Schuring de weduwe te Spannum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6683

2 deel 1, 6

04-01-1819

Schuring J. D. Predikant te Delft tot Classificaal Secundus Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6655

398 blz. 1

29-08-1816

Schuring J. D. predikant te Rockanje hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Pauw ….? Die beroepen is naar Brussel  enz.  jaar 1816 (4)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Schuring J. D. te Delft Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 8

04-01-1819

Schuring J. D. te Delft wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 8

16-01-1822

Schuring J. D. te Delft, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Schuring J. D. te Rockanje Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

8047

260/4837

02-06-1837

Schuring Jan Kapitein op de Pieternella, jaar 1837

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Schuring Philip 655 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8364

498/10, 6

21-05-1841

Schuring Pieter Lefferts staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward  die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6047

379

03-06-1819

Schuringa A. B.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-27       25-05-1821

Schuringa A. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Schuringa A. B. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 9

27-08-1839

Schuringa A. B. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6082

453

03-05-1822

Schuringa Auke B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8375

708-5_18

20-07-1841

Schuringa de weduwe te Spannum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Schuringa de weduwe te Spannum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Schuringa de weduwe te Spannum te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

5997

307

31-03-1815

Schuringa Ede Sjoerds is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    149

5993

958-C/1

26-11-1814

Schuringa Eede Sjoerd van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Schuringa J. de weduwe te Spannum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8210

966/7 en 881/14, 9

27-08-1839

Schuringa J. T. te Waaxens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Schuringa Jan S., 42 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

5993

958-C/1

26-11-1814

Schuringa Jan Sjoerd van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

5997

307

31-03-1815

Schuringa Jan Sjoerds is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    150

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Schuringa L. F. te Hartwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.5>>

27-08-1839

Schuringa L. F. te Hartwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6264

1149- 4

21-11-1815

Schuringa Meinte Hendriks komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6047

379