Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index

3622

A-6

blz. 5

12-01-1858

Sikkama A. S. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Sikkama E. L. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

                                                                                                                            

3622

A-9  

27-12-1867

Sikkama Enne H. (Ondertekend als Siccama)---- Ellens Klaas J. te Oudwoude, hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E.  ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1868-1873  dossier (25)

3622

A-10

Stuk 1

22-02-1873

Sikkama Enne H. Ellens Klaas J. te Oudwoude, hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E.  ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25)

3622

K, 10

13-02-1875

Sikkama Enne H.---- Ellens Klaas J. te Oudwoude, pachter van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E.  Onderwerp;  de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (2)

6089

1194 blz. 6v     23-12-1822

Sikkama Hnedrik Jans te Oudwoude heeft bedankt voor zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6082

453

03-05-1822

Sikkama J. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

3622

A-9  

27-12-1867

Sikkama Jakob E.---- Ellens Klaas J. te Oudwoude, hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E.  ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1868-1873  dossier (25)

3622

K, 10

13-02-1875

Sikkama Jakob E.---- Ellens Klaas J. te Oudwoude, pachter van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E.  Onderwerp;  de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (2)

3622

A-10, 1

22-02-1873

Sikkama Jakob E.---- Ellens Klaas J.te Oudwoude, hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E.  ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25)

3622

A-5

13-12-1852

Sikkama Jan Temmes---- Haak van der Pieter Pieters van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel  van de de pacht van het  Tolhek en boom  genaamd het Wouter Woudster Tolhek met als borg Sikkama Jan Temmes Landbouwer te Burum en Haijema Minne Klazes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borg zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)

3622

A-4

27-12-1849

Sikkama Jan Timmes Haak van der Pieter Pieters van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende voor de perceelen van de de pacht van het  Tolhek en boom  genaamd het Kollumer Tolhuis met als borg Sikkama Jan Timmes Landbouwer te Burum en ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borg zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1849 dossier (11)

6082

453

03-05-1822

Sikkama L. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6855

4-A

08-10-1824

Sikkama Tamme Pieters en Hollander Hessel Hebbes bij vonnis van  de rechtbank te Leeuwarden d.d. 13-12-1823 wegens mishandeling op de openbare weg enz. enz jaar 1824 (2)

6047

379

03-06-1819

Sikkea Frerk  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6066

 

29

11-01-1821

Sikkeler Fredrik  hij moet als gevangene na Expiratie van zijn straftijd te Vilvoord  wederom na het correctiehuis alhier (Leeuwarden) getransporteerd worden  ter voldoening van zijn vonnis van 5 jaren enz. enz. jaar 1821 (1)

6028

810

13-11-1817

Sikkeler Freed’k Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6262

978-3

13-10-1815

Sikkem Klaas hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6262

978-3

13-10-1815

Sikkem Sikke hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6834

27-D

13-02-1824

Sikkema  Jelle Jans, Wouda Hendrik Jetzes beide te Minnertsga ,, onderwerp  Debitanten Koninklijke Nederlandsche Loterij jaar 1824 (3)

6257

410-9

28-04-1815

Sikkema  Johannes Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-9

28-04-1815

Sikkema  Klaas Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8211

988-3, 9

Bladzijde 1

26-09-1839

Sikkema ….? de weduwe te Dockum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8199

729/5, 290

Bladz. 23-v

17-07-1839

Sikkema A. J. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8210

958/2 211

Bladz.4>>

17-09-1839

Sikkema A. K. te Wouterswoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8359

376-6

17-04-1841

Sikkema A. S. te Akkerwoude wordt vermeld in een document Staat van Requesten om gedeeltelijken Vrijdom van den Accijns  op den Turf uit kragte het reglement d.d. 13 februari 1834 Staatsblad no. 6 voor zijn Cichoreidrogerij Fabrijk enz. jaar 1841 (5)

8210

958/2 211

Bladzijde 4

17-09-1839

Sikkema A. S. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Sikkema A. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9186

548

04-05-1918

Sikkema Alardus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6388

18

02-10-1814

Sikkema Albert Pieters hij maakt deel uit van de Krijgsraad van het 3e Bataillon Landstorm. Arr. Leeuwarden Canton Bergum verder wordt genoemd zijn functie en bij welke compagnie hij is enz. jaar 1814 (1)

8214

1026/1-9

07-10-1839

Sikkema Andries Jans te Damwoude, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

8361

437-6

04-05-1841

Sikkema Andries Sikkes te Akkerwoude Cichoreidroogerij aldaar, wordt genoemd in een document Inslag van Turf als Staat aanwijzende bij Resolutie 30 april 1841 no. 41 verleende vergunningen tot de inslag van Turf enz. jaar 1841 (6)

6257

410-6

28-04-1815

Sikkema Antje, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6271

574-7

06-07-1816

Sikkema Antonius de weduwe, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8383

893/2

09-09-1841

Sikkema B. T.---- Wal van der L. G. Veldwachter  betreft een handgeschreven  procesverbaal wegens enz. met zijn handtekening tegen Sikkema B. T.  weduwe van P. E. van der Haak Tolgaardersche op het woudter woudscher tolhuis enz. enz. jaar 1841 (2)

8309

1103-4

07-11-1840

Sikkema Betske Temmens---- Westra Hessel Tjibbes, Adsestent in de Grietenij Dantumadeel te Rinsumageest op last van den Heer Grietman surveillerende op de trekweg van Dockum naar Stroobos ontdekt dat door Sikkema Betske Temmens weduwe van Haak van der Pieter Eernst Tolgaardesche op de enz. jaar 1840 (3)

3622

A-2

30-12-1837

Sikkema Betske Timmes weduwe van Haak van der Pieter Eerents van beroep Tapperske wonende te Wouterswoude zij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds Tolhek  met als borg Boer de Eert Egberts en Sikkema Elto Timmes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1838-1843 dossier (59)

8210

958/2 211

Bladzijde 2

17-09-1839

Sikkema D. B. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 9

22-05-1840

Sikkema de weduwe te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6846

2-A

28-06-1824

Sikkema Doetze Jacob, kandidaat bij het Provinciaal kerkbestuur van Groningen, wordt  benoemd  door de kerkeraad van Hollum en Bollum op Ameland jaar 1824 (3)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Sikkema E. ? te Kollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6021

200

03-04-1817

Sikkema E. F. te Grouw----- Doker J. R? te Bolsward , Baunach te Hindelopen,   Quarau?  R. te Koudum,   Sterkenburg J.J. te Balk,  Steenbeek J of T. te Heeg ,  Joustra  H. M. te Sneek,  Sikkema E. F. te Grouw,  Sybrandius Tjeerd S. te Oosterwierum  een handgeschreven brief met al hun handtekeningen aan de Gouveneur van Friesland waarin zij vermelden dat hun inkomsten van den lande  zelfs bij de meest mogelijke bezuinigingen niet toereikend zijn om een gezin van te kunnen bekostigen enz. enz. jaar 1817 (2)

6864

30-A

13-01-1825

Sikkema E. L. , Brander, te Leeuwarden , een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake overtreding op de wet van het Binnenlands Gedistilleerd , hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  Jaar 1825 (2)

8211

988-3, 21

Bladzijde 1

26-09-1839

Sikkema E. L. te Buitenpost en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Sikkema E. L. te Buitenpost is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Sikkema E. L. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 1

Bladzijde 3 26-09-1839

Sikkema E. L. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 1839 (7)

8210

958/2 211

Bladz.1>>

17-09-1839

Sikkema E. P. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2 211

Bladz.1>>

17-09-1839

Sikkema E. P. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6870

18-03-1825

11/2-A

Sikkema E. T. te Grouw hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

8210

958/2 211

Bladz. 1>>

17-09-1839

Sikkema E. T. te Nieuwkruisland, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Sikkema E. te Kollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6253

57

16-01-1815

Sikkema Eitze A., Wordt vermeld in een staat der uitgaven op de generale kosten voor het huishoudelijk plaatselijk Bestuur vanb Dronrijp enz. wegens geleverde goederen/diensten, enz jaar 1815 (7)

8350

175/27-7

21-02-1841

Sikkema Eize Pieters Dorps volmagten wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Kollumerland en Nieuwkruisland  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

6868

21-02-1825

18-A-10

Sikkema Elge Louwes te Buitenpost, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in de controle Bergum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

6100

1215-5v

29-11-1823

Sikkema Else Pieters  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Kollum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

3622

A-2

30-12-1837

Sikkema Elto Timmes---- Sikkema Betske Timmes weduwe van Haak van der Pieter Eerents van beroep Tapperske wonende te Wouterswoude zij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds Tolhek  met als borg Boer de Eert Egberts en Sikkema Elto Timmes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1838-1843 dossier (59)

6853

28-A

02-09-1824

Sikkema Elze Louwes Brander te Buitenpost een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6278

194-4

20-02-1817

Sikkema Elze Pieters Koemelker te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6089

1194  blz. 6      23-12-1822

Sikkema Elze Pieters te Burum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6281

583- 167

05-06-1817

Sikkema Elze Pieters, Koemelker,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6099

983

07-10-1823  

Sikkema Evert J. Deurwaarder, wonende  te Grauw hij wil ontslag van het ontvang Rauwert maar voor de kantoren Grauw, Roordahuizum en Warga wil hij wel blijven enz. jaar 1823 (1)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Sikkema Evert T. Police Dienaar van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6870

18-03-1825

11/5-A

Sikkema Evert Teunis met als Standplaatsen; Grouw, Roiordahuizen en Warrega hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arrondissement Sneek jaar 1825 (2)

8012

821, 174

15-08-1837

Sikkema Evert Theunis Grouw  (70 jaar) Veldwachter, jaar 1837

6000

570

15-06-1815

Sikkema Evert Theunis---- Schelfen van Leonardus en Idzerda Otto Ontvangers der belastingen van Grouw en Roordahuizum verklaren dat de deurwaarder Sybrands Tjeerd te Oosterwierum nalatig blijft in het vervolgen van  de belastingschuldigen  en stellen voor de deurwaarder Sikkema Evert Theunis  te Grouw enz, enz. enz. jaar 1815 (2)

8210

958/2 211

Bladz.1>>

17-09-1839

Sikkema F. T. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

3622

A-10/ 2, 4

regist. 9170

15-03-1873

Sikkema Feike Renzes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9, 4

24-03-1868

Sikkema Feike Renzes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10/ 1, 4

regist.9168

22-02-1873

Sikkema Feike Renzes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

8199

725-1_12

17-07-1839

Sikkema Femme Pieters---- Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een Proces Verbaal tegen Sikkema Femme Pieters Tapper en Winkelier op de leegte onder Bierum wegens binnenland gedistilleerd enz. jaar 1839 (5)

9186

548

04-05-1918

Sikkema Fokkeline, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6089

1194 blz. 18    23-12-1822

Sikkema Freerk Sikkes  hij is overleden en wordt vermeld in een document als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6424

609

10-12-1817

Sikkema G. H. 31 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8214

1027/16

bladzijde 4

07-10-1839

Sikkema G. S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (5)

8224

1236-5

00-12-1839

Sikkema Gerrit J. wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker,  Betaalde en Gedane  posten op Memoriaal  van Franeker  jaar 1839 (3)

6032

198

24-03-1818

Sikkema H. J. .---- Veen van der J. , hij is benoemd tot Vrederechter canton Leeuwarden i.p.v. Wierdsma T. K. die bij deze op zijn verzoek wordt ontslagen  en als Griffier van dat Vredegerecht Stinstra J. i.p.v. Strik W. die bij deze op zijn verzoek wordt ontslagen , tot plaatsvervanger in het vredegerecht te Buitenpost benoemd Sikkema H. J. i.p.v. Sipkema A. R. die bij deze op zijn verzoek wordt ontslagen,  jaar 1818 (2)

6101

1248

05-12-1823

Sikkema H.---- Ritsma K.  wordt benoemd tot Plaatsvervanger van het Vredegerecht te Buitenpost in plaats van Sikkema H. die is overleden  enz. jaar 1823 (1)

6097

747 en 753

12-08-1823  

Sikkema Hendrik Jans---- Ritsma Klaas oud 40 jaar,Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met candidaten voor de post van  Plaatsvervanger in de regtbank van het Vredegercht Buitenpost door het overlijden van Sikkema Hendrik Jans  enz. jaar 1823 (2)

6031

102

13-02-1818

Sikkema Hendrik Jans---- Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het  Vredegeregt te Buitenpost de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?)  57 jaar en Kuiper Durk Durks 56 jaar oud , jaar 1818 (2)

6031

96

11-02-1818

Sikkema Hendrik Jans---- Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het  Vredegeregt te Buitenpost de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?) en Kuiper Durk Durks 56 jaar oud, jaar 1818 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Sikkema Hermus Frankes 542 Veenklooster is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8214

1026/1-9

07-10-1839

Sikkema IJkje Jans te Rinsumageest, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

8386

949/26

20-09-1841

Sikkema J. G. te Engwierum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 26,4

22-05-1840

Sikkema J. G. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6060

480

06-07-1820

Sikkema J. Hora, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6060

480

06-07-1820

Sikkema J. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-27       25-05-1821

Sikkema J. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8211

988-3, 21

Bladzijde 1

26-09-1839

Sikkema J. L. te  Kollumerland Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6281

583- 172

05-06-1817

Sikkema Jacob Jans, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6245

399-1

10-05-1814

Sikkema Jan Andries hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude  jaar 1812 (2)

6624

139

29-01-1814

Sikkema Jan Az.---- P. M. B. Door hem worden bepaalde goederen gesteld onder de Gestichten van Liefdadigheid en Onderwijs een request inhouden klagten over hen lieden van het niet doen verhuren  enz. dit is een stuk over onenigheid betreffende de verhuur ondertekend door Sikkema Jan Az. en Hoekstra Gerk Hepkes jaar 1814 (2)

8350

170-15

18-02-1841

Sikkema Jan Geerts, ----Douwes Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele Belasting de erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes, Beintema Meindert Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema Rienk Douwes, Beintema Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen zonder beroep en wonende te Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz. jaar 1841 (5)

6262

978-3

13-10-1815

Sikkema Jan hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6281

583- 168

05-06-1817

Sikkema Jan Jacobs, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

3701

5-C

06-02-1839

Sikkema Jan Reinders, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

3700

39-A

04-02-1835

Sikkema Jan Sikken, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3701

39-C

08-02-1839

Sikkema Jan Sikkes, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

39-C

06-02-1837

Sikkema Jan Sikkes, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3698

B-39

18-02-1832

Sikkema Jan Sikkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

3699

A-39

15-02-1834

Sikkema Jan Sikkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

39-B

04-02-1836

Sikkema Jan Sikkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

6281

583- 176

05-06-1817

Sikkema Jan Temmes, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6257

410-9

28-04-1815

Sikkema Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8280

517-11, 27

19-05-1840

Sikkema Jan wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9184

400

02-04-1917

Sikkema Jan, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9186

548

04-05-1918

Sikkema Jan, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8211

982/4

24-09-1839

Sikkema Jantje Geerts te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)

9186

548

04-05-1918

Sikkema Jeen, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

248-C 1e bat

5e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Sikkema Jelle Jans * Burum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Sikkema Jelle Jans 279 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6866

29-01-1825

41-D

Sikkema Jelle Jans en Wouda Hendrik Jetzes te Minnertsga Onderwerp: hun rekeste betreffende als debitanten  voor de Koninklijke Nederlandsche  loterijen enz. jaar 1825 (2)

3698

B-39

18-02-1832

Sikkema Jeltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

6262

978-3

13-10-1815

Sikkema Joh.’s hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

8214

1026/1-9

07-10-1839

Sikkema Johannes Jans te Akkerwoude, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

8379

796-10

13-08-1841

Sikkema K. J.  te Rinsumageest, hij komt voor op een staat met een verzoek om gedeeltelijke vrijdom van den accijns op turf  voor zijn Cichoreidrogerij, met diverse aantekeningen en advies,  jaar 1841 (5)

8210

958/2 211

Bladz.4>>

17-09-1839

Sikkema K. te Damwoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8285

615-2, 8-1

19-06-1840

Sikkema K. te Damwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Kollumer-

land en Nieuw

   Kruisland

Sikkema K. te Kollum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

9186

548

04-05-1918

Sikkema Kaatje, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8380

840-11

25-08-1841

Sikkema Keimpe Jans te Rinsumageest, Cichoreidroogery, Onderwerp; verzoek om vrijdom van accijns op Turf jaar 1841 (6)

6385

136

06-07-1814

Sikkema Klaas Andries te Damwoude hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Sikkema Klaas Andries wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 24

19-04-1841

Sikkema Klaas Andries wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6245

399-2

10-05-1814

Sikkema Klaas hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6262

978-3

13-10-1815

Sikkema Klaas hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Kollumer-

land en Nieuw

   Kruisland

Sikkema Kornelis P. te Kollum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

6100

1215-5v

29-11-1823

Sikkema Kornelis Pieters ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Kollum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6089

1194 blz. 6v     23-12-1822

Sikkema Kornelis Pieters onder Kollum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

3622

A-3

blz. 7

05-01-1848

Sikkema Kornelis Pieters, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 7

31-12-1852

Sikkema Kornelis Pieters, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

3622

A-6

blz. 7         12-01-1858

Sikkema Kornelis Pieters, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6060

480

06-07-1820

Sikkema L. E. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 2>>

17-09-1839

Sikkema L. E. de weduwe, te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6070

424-27       25-05-1821

Sikkema L. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

958/2 211

Bladz.1>>

17-09-1839

Sikkema L. J. te Nieuwkruisland, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6257

410-9

28-04-1815

Sikkema Lijsbert  Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6281

583- 72

05-06-1817

Sikkema Louw Elzes, Landbouwer, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

8280

517-11, 7

19-05-1840

Sikkema Louw J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8350

175/27-7

21-02-1841

Sikkema Louw Johannes Dorps volmagten wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Kollumerland en Nieuwkruisland  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

6087

920

05-10-1822

Sikkema Louw Temmes onder Kollum  staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  betreffende de verpachting op 26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)

3622

Dossier

A-1

30-10-1832

Sikkema Louw Timmes wonende te Kollum hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Siccema Elze Fimmes en Meinardy Sybren ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838  dossier (50)

6031

102

13-02-1818

Sikkema Louwe Elses (Eises?) ---- Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het  Vredegeregt te Buitenpost de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?)  57 jaar en Kuiper Durk Durks 56 jaar oud , jaar 1818 (2)

6031

96

11-02-1818

Sikkema Louwe Elses (Eises?) ---- Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het  Vredegeregt te Buitenpost de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?) en Kuiper Durk Durks 56 jaar oud, jaar 1818 (2)

6254

126-6

16-01-1815

Sikkema Louwe Elses Landbouwer te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15)

9187

1644

06-11-1918

Sikkema Luitzen, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6262

978-3

13-10-1815

Sikkema Lysbert hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

8210

966/7 en 881/14, 3

27-08-1839

Sikkema M. J. te Workum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

958/2 211

Bladz.1

17-09-1839

Sikkema M. L. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Sikkema M. S. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6277

30-16

09-01-1817

Sikkema Marten S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8350

175/27-5

21-02-1841

Sikkema Marten Sikkes van beroep Landbouwer te Workumer Nieuwland is Gecommitteerde wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur Workumer Nieuwland bestaat uit enz.  jaar 1841 (8)

8210

958/2 211

Bladz.1

17-09-1839

Sikkema P. F. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6271

574-7

06-07-1816

Sikkema Pieter Tammes , moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

9186

548

04-05-1918

Sikkema Pieter, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3701

5-C

06-02-1839

Sikkema Reinder Jans, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

3622

A-6

blz. 4

12-01-1858

Sikkema Rinze Johannes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6624

194

26-01-1814

Sikkema S. ---- Kleffens  van Auke E. wonende in den Dorpe Murmerwoude Lid van de Raad der Gemeente Dantumawoude  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Sikkema S.  Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)

6636

146

10-02-1815

Sikkema S.  Schout van de Gemeente Dantumawoude ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende achterstallig tractement van de Predikant van Akkerwoude en Murmerwoude enz. jaar 1815 (2)

6245

399-43

10-05-1814

Sikkema S. (de Maire) , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6245

399-13+ 15 +52+53+71

10-05-1814

Sikkema S. (Maire) , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 10-05-1814 (12)

3622

A-6

blz. 2

12-01-1858

Sikkema S. A. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-6

blz. 2

12-01-1858

Sikkema S. A. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-10/ 2, 3

regist .9170

15-03-1873

Sikkema S. A. x Sijtsma Hiltje Pieters, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 3

24-03-1868

Sikkema S. A. x Sijtsma Hiltje Pieters, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10/ 1, 3

regist. 9168

22-02-1873

Sikkema S. A. x Sijtsma Hiltje Pieters, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

6632

 

 

1211

28-09-1814

Sikkema S. hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij rapporteerd dat het achterstallige tractement aan den Predikant der hervormde kerkelijke gemeente van Akkerwoude en Mumerwoude enz. jaar 1814 (1)

6256

319

20-02-1815

Sikkema S. hij ondertekend een document net de vermelding in kennisse van ons Secretaris Liquidateur en Schouten der gemeentens Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden den 29e maart 1815 met als onderwerp; Voordragt tot Extenitie van de Achterstallige schulden van het voormalige district Dantumadeel enz. jaar 1815 (7)

6645

906

17-11-1815

Sikkema S. Schout van de gemeente Dantumawoude ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een request van de Armvoogden der Hervormden van Akkerwoude voor het onderhoud van Spoelstra Hendrik Gerrits enz. jaar 1815 (1)

6647

33

16-01-1816

Sikkema S. Schout van de gemeente Dantumawoude ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request tussen de Diakenen en de Armvoogdij van Damwoude voor de verpligting tot onderhoud van Spoelstra Hendrik Gerrits enz. jaar 1816 (1)

6631

1066-17

02-09-1814

Sikkema S. U. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

6624

194-v

26-01-1814

Sikkema S.---- Voormeulen R. Notaris  residerende te Rinsumageest wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door de Schout van de gemeente Dantumawoude jaar 1814 (1)

6100

1215-29

29-11-1823

Sikkema Sierd Sikkes te Duursoude, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ureterp  hij wordt voorgedragen voor de post van zetter te Ureterp, enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6285

1247- 83

18-12-1817

Sikkema Sierd,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6418

271

24-06-1817

Sikkema Sikke Andries---- Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie Rotte de C. F. J. zijnde een der leden van de Grieterny raad welke benoemd is tot het tekenen van enz. maar dat er enkele zeer belangrijke attesten diene te worden opgemaakt die geen uitstel meer gedoogd en er wordt voorgedragen Sikkema Sikke Andries te Akkerman om geauthoriseerd te mogen worden enz. jaar 1817 (2)

8383

874/9 no. 6

04-09-1841

Sikkema Sikke Jans --Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6)

3701

1-C, 5

01-03-1839

Sikkema Sikke Jans te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

39-C

08-02-1839

Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

39-C

06-02-1837

Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3698

B-39

18-02-1832

Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

3699

A-39

15-02-1834

Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

39-A

04-02-1835

Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

39-B

04-02-1836

Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

6257

410-9

28-04-1815

Sikkema Sikke Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6278

194-3

20-02-1817

Sikkema Sjoerd Sikkes Winkelier te Burum moet  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6281

583- 106

05-06-1817

Sikkema Sjoerd Sikkes, Winkelier,Wordt vermeld op een gemaakte Repatitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

8210

958/2 211

Bladz.1>>

17-09-1839

Sikkema T. E. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2 211

Bladz. 4

17-09-1839

Sikkema T. K. te Damwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8375

708-5_21v

20-07-1841

Sikkema te Kollum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Kollumer-

land en Nieuw

   Kruisland

Sikkema Temme P. te Leegte staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Sikkema Teunis E.  Klerk van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9186

548

04-05-1918

Sikkema Trijntje, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8204

829/20, 264

Blz. 4v

14-08-1839

Sikkema Wybren Jans hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

3698

B-39

18-02-1832

Sikkema Wytske Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

3699

A-39

15-02-1834

Sikkema Wytske Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

39-A

04-02-1835

Sikkema Wytske Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

39-B

04-02-1836

Sikkema Wytske Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

6281

583- 170

05-06-1817

Sikkema Yke Jans, Landbouwer, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

8301

937/11

19-09-1840

Sikkema Ykje Jans,  Handgeschreven brief met handtekening van Ykje Jans Sikkema weduwe van Anne Jans Jongsma Winkelierse te Rinsumageest, jaar 1840

6661

126 blz. 2

26-02-1817

Sikkens Abel Hendriks Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

9180

1246

05-07-1915

Sikkens Adrianus Petrus Jozef,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6418

227

01-06-1817

Sikkens G. W.---- Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hessel Franciscus Boekverkoper te Heerenveen sedert november 1814 relatief zijn voorgenomen huwelijk en dat hij aan de loting van  enz. omdat volgens bericht van de Gouverneur van Groningen Imhoff van G. W. dat zijne geboorte op 8 januari 1792 is vermeld maar volgend doopcedul (=aanwezig) geboren te Maastricht op 8 januari 1793  filius Keunings Maria die als vader noemt Hessel Wilhelmus en hebben ter doop gehouden Stams Franciscus en Keunings Maria Joa  (Sterremans Anna Catharina Obstitrix = tekent bezwaar aan) tevens is zijn signalements lijst aanwezig enz. ook wordt genoemd Sikkens G. W.   jaar 1817 (5)

3622

A-3

blz. 3

05-01-1848

Sikkens Gosse Hendriks, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 3

31-12-1852

Sikkens Gosse Hendriks, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

3594

Map 88-F

1876-1878

Sikkens J. S.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6078

74

19-01-1822

Sikkens Luichien Roelfs weduwe van Hendrik Jans Noorda woonachtig te Groningen verzoeke in een door haar ondertekende brief aan de Gouverneur om autorisatie op den Strandvonder van Ameland om de geborgen goederen uit het Tjalk Schip de Goede Hoop bij Ameland gestrand, (dit document zit tussen 76 en 77  in) jaar 1822 (2)

6077

1003

15-12-1821

Sikkens Luigin Roelfs----  Sikkes Luichien Roelfs (zij ondertekend als Luigin Roelfs Sikkens wed. H. Jans Nordan)  weduwe van Hendrik Jans Noorda te Groningen  geeft met de meeste eerbied te kennen dat zij als wettig voogdes over hare minderjarig kind en dat haar eheman het ongeluk gehad heeft het op de 3e april 1821 verongelukte Tjalkschip De Goede Hoop  en er geborgen is enz  verder Noorda H. de weduwe te Groningen aan haar is medegedeeld dat de weinig geborgen goederen van het op de 3e april 1821 verongelukte Tjalkschip De Goede Hoop gevoerd geweest door Noorda H. betreft de verkoop der geborgen goederen enz.. , Jaar 1821 (3)

6661

126 blz. 6

26-02-1817

Sikkens Roel Hendriks Koemelker, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

3622

A-3

blz. 3

05-01-1848

Sikkens Roelof Hendriks, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 3

31-12-1852

Sikkens Roelof Hendriks, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

3622

A-10, 1

blz. 1

regist. 9168

22-02-1873

Sikkens Sikke Abels zijn weduwe en de kinderen, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10/ 2, 1

regist. 9170

15-03-1873

Sikkens Sikke Abels zijn weduwe en de kinderen, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 1

24-03-1868

Sikkens Sikke Abels zijn weduwe en de kinderen, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-6

blz. 1

12-01-1858

Sikkens Sikke Abels, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-6

blz. 2

12-01-1858

Sikkens Sikke Abels, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-10/ 1, 2

regist. 9168      22-02-1873

Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma G. W. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10/  2, 2

regist. 9170

15-03-1873

Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma G. W. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 2

24-03-1868

Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma G. W. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10/ 1, 5

regist. 9168

22-02-1873

Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma W. G. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10/ 2, 5

blz. 5

regist. 9170

15-03-1873

Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma W. G. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 5

24-03-1868

Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma W. G. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

9185

1147

05-09-1917

Sikkes  Dirk* Workum 37 jaar  wonende Koudekerk (Z-H) Veldwachter te Westdongeradeel , jaar 1917 (9)

6383

91  

23-04-1814

Sikkes Abele Hendriks te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6865

48-C

20-01-1825

Sikkes Ale bij het korps van Lanciers  enz. enz. jaar 1825 (2) 

6871

22-03-1825

8-C

Sikkes Alle soldaat bij het regiment Lanciers no. 10, hij staat vermeld op de Nominative staat van militairen van de ligting van 1820, 8e afd. Infanterie inder tijd overgegaan bij de vrijwilligers van de staande armee enz. jaar 1825 (4)

6869

02-03-1825

25-C 

Sikkes Alle, Regim. Lanciers No. 10 Vermeld op een Nominative Staat van Militiens (met 5 kolommen info) van de ligting van 1820 herkomstig uit de provincie Vriesland welke indertijd bij de vrijwilligers der staande Armee zijn overgegaan bij de korpsen bij de 8e Afdeeling Infanterie enz. enz. jaar 1825 (3)

5997

306

31-03-1815

Sikkes B---- Ballings Jan , te Huizum een ingesteld onderzoek tegen hem jaar, en huurpenningen die hij verschuldigd is aan  Noord van Jan , wordt in genoemd Sikkes B. , enz. enz. jaar 1815 (8)

6628

811

08-05-1814

Sikkes Bouwe staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

6830

18-A blz. 38

21-01-1824

Sikkes Bouwe te Ferwoude wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9181

1709

27-09-1915

Sikkes Dirk 35 jaar wonende Koudekerk , Komt voor op een document  genaamd Staat van aanbeveling van ener betrekking van Veldwachter te Ferwerderadeel met o.a. een lijst van 12 kolommen met gegevens van hem jaar 1915 (4)

6281

505

02-02-1815

 

Sikkes fedde te Grouw heeft nog geld tegoed wegens enz.,  komt voorop het document:  Cannegieter Hendrik Secretaris Liquidateur (met handtekening) van het voormalige district Idaarderadeel  nog te doen uitgaven op den laatsten ( 31e juli) 1813 enz. jaar 1817 (7)  

6262

946-2

30-09-1815

Sikkes Freerk moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

8364

486-4

18-05-1841

Sikkes Hendrik Abeles Arbeider onder het behoor van Kollum heeft de Veearts Mossel W. een Zwart Bonte derde Kalfs Koe aangetroffen Dit baast was ruim 3 weken afgekalft enz. en heeft nu gedurende 1 ½ jaar 3 malen dezelfde ziekte gehad enz. ook wordt er vermeld welke inwendige geneesmiddelen er zijn voorgeschreven enz jaar 1841 (4)

8376

728/7-b

26-07-1841

Sikkes Hendrik Abeles te Kollum, bij een koe van hem is de ziekte mondzeer geconstateerd jaar 1841 (1)

6623

126-127

06-01-1814

Sikkes Hidde---- Eidsma J. A. (Johannes Ageus) als benoemd President Burgemeester van de Stad Hindelopen en dat de convocatie is gedaan op het stadhuis van de benoemde Vroedschappen de Heeren Husser Frederik Gerrold, Annes Doede, Sikkes Hidde, Lutjens Marten, Douwes Reitje, Crins Jan Hendriks, Legen Hessel Wiebes, Jilderts Wijbren Jans, alle genoemden ondertekenen dit stuk behalve Douwes Reitje die thans te Amsterdam verblijfd en Willems J. (Jan) is tevens te Hindelopen als Burgemeester geconstitueerd enz. jaar 1814 (2)

6669

415-l

29-10-1817

Sikkes Hidde Lid van de Raad der Stad Hindelopen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6089

1199 blz. 44

26-12-1822

Sikkes Hidde te Hindelopen  ,  hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6242

90

04-02-1814

Sikkes Hidde te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6646

957 lijst 8

20-12-1815

Sikkes Hidde wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Hindelopen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-E          

05-01-1816

Sikkes Hidde wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Hindelopen enz. jaar 1816 (3) 

6100

1192-43

26-11-1823

Sikkes Hidde----, zij zijn als Schatters  over 1824 te Hindelopen gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6651

209

01-05-1816

Sikkes Hijlke---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

6242

90

04-02-1814

Sikkes Hylke te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

8386

949/42

20-09-1841

Sikkes J. te Oppenhuizen wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6258

627-7

21-06-1815

Sikkes Jakob wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6383

78      

23-04-1814

Sikkes Jan te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6256

313

29-03-1815

Sikkes Joh.’s,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6401

 

861

03-11-1815

Sikkes Klaas---- Klaazes Sikke  komt ook voor als Sikkes Klaas Schipper wonende te Alkmaar het bereft zijn request genoemd in een brief van de Minister voor Marine aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitbetaling van eene somma van f. 3958.-.- wegens gepresteerde diensten met desselfs vaartuig in den jare 1799 tot het overbrengen van Engelsche Troupen  naar Vriesland verder genoemd de Heer  Baron van der Haar en wijlen de Graaf Bentinck C. die belasten Gerrits Dirk  te Embden betaling enz. ook  een brief aan de Koning der verenigde Nederlanden  door hem ondertekend, ook een verklaring van Dirk Gerits  van  26-08-1799 en een brief van Munniks Joh’s (Mr) de Nota van  Sikke Klaazes, verder komt voor  de Luitenant Capitein Voss van Schagenbrug Lucht en Verheul Capitein Luitenant, Lange de B. en Melchers ….? enz. jaar 1815 (11)

6079

122 + 199

02-02-1822

Sikkes Lingieu Roelfs weduwe van de Schipper Hendrik Noorden met zijn Tjalkschip de Goede Hoop verongelukt op Ameland het betreft autorisatie tot verkoop van de lading Rogge enz. , jaar 1822 (3)

6639

495 + 498
23-05-1815

Sikkes Lolke---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9)

6389

41

05-11-1814

Sikkes Lolke, Sergeant, hij wordt benoemd als lid van de Krijgsraad 4e Bataillon Landstorm arrondisement Sneek enz. jaar 1814 (2)

6077

1003

15-12-1821

Sikkes Luichien Roelfs (zij ondertekend als Luigin Roelfs Sikkens wed. H. Jans Nordan)  weduwe van Hendrik Jans Noorda te Groningen  geeft met de meeste eerbied te kennen dat zij als wettig voogdes over hare minderjarig kind en dat haar eheman het ongeluk gehad heeft het op de 3e april 1821 verongelukte Tjalkschip De Goede Hoop  en er geborgen is enz  verder Noorda H. de weduwe te Groningen aan haar is medegedeeld dat de weinig geborgen goederen van het op de 3e april 1821 verongelukte Tjalkschip De Goede Hoop gevoerd geweest door Noorda H. betreft de verkoop der geborgen goederen enz.. , Jaar 1821 (3)

6632

 

 

1316 lijst 4-R

22-10-1814

Sikkes Marten te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6282

737-20

07-07-1817

Sikkes Meinte de erven, Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Sikkes Pier  Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6383

77       

23-04-1814

Sikkes Pietje te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

77      

23-04-1814

Sikkes Rintje te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8375

708-5_17a

20-07-1841

Sikkes S. D. te Warns staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 17

Bladzijde 1

26-09-1839

Sikkes S. D. te Warns wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/17

20-09-1841

Sikkes S. D. te Warns, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6869

26-02-1825

36-A

Sikkes Sake de weduwe, Onderwerp: een brief geadresseerd aan de Rijksadvocaat Hanenwijk W. J. betreffende eerstgenoemde gaat over een perceel land van 10 pondematen uitmakende een gedeelte van 23½ Ponden land enz. jaar 1825 (3)

8350

175/27-5

21-02-1841

Sikkes Sierd Hiddes van beroep Landbouwer te Hindelopen is President Gecommitteerde wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur Workumer Nieuwland bestaat uit enz.  jaar 1841 (8)

6383

77      

23-04-1814

Sikkes Simon te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5675

5

27-06-1912

Sikkes Y? , Veehouder te Molkwerum hij is 1 van de 14   ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper ondernemer  met de stoomboten “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen varen in het water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van belang hebbenden  met beroep en woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6)

6258

627-10

21-06-1815

Sikkes Ynte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Sikkesma Temme P.  te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8018

957, 201

21-09-1837

Sikking Pier Hendrik Heerenveen Schipper op de Twee Gebroeders 21-09-1837

6710

109

11-03-1822

Sikking Pieter Hendriks In het Meer Turfschipper 11-03-1822

6393

134

28-02-1815

Sikkinga Eeuwe Edes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6034

395

30-05-1818

Sikler Johannes, Vader in het Weeshuis, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

9186

244

05-03-1918

Sikma Ale Kornelis, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6070

424-27       25-05-1821

Sikma D. B. D. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6259

683

07-07-1815

Sikma Eetse Aukes te Suawoude   staat op:  Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans Secretaris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz. jaar 1815 (5)wegens het reinigen der schaal te Suawoude ten tijden der Nachtwagt na den laatsten December 1814  jaar 1815 (5)

8386

949/23

20-09-1841

Sikma G. E. te Huizum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_23a-v

20-07-1841

Sikma G. te Huizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_23b-v

20-07-1841

Sikma G. te Huizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6060

480

06-07-1820

Sikma J. C. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

958/2 211

Bladz. 2>>

17-09-1839

Sikma J. G. te Oudkerk, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Sikma J. G. Tietjerksteradeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

9183

962

10-06-1916

Sikma J. S----Plaats van der  H.T. te Oosterlittens zijn benoeming als zetter bij de belastingen van Baarderadeel en een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij de benoeming aanvaard  i.p.v. Sikma J. S.  te Huins (een handgeschreven brief met zijn handtekening) die ontslag heeft genomen en op 29 Mei 1916 deze gemeente heeft verlaten  jaar 1916 (6)

9182

431

29-02-1916

Sikma J. W. te Deinum verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om een uitgang te maken  naar de rijksweg enz. enz. tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) aanwezig   jaar 1916 (10)

6047

379

03-06-1819

Sikma Jacob C.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Sikma Jacob C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-26       25-05-1821

Sikma Jacob C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8280

517-11, 5

19-05-1840

Sikma Jacob Gerks wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in de gemeente Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6034

398

30-05-1818

Sikma Jacob te Oenkerk hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 2>>

17-09-1839

Sikma K. R. te Oudkerk, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2 211

Bladz. 2>>

17-09-1839

Sikma S. J. te Oudkerk, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

9187

735

07-06-1918

Siksma Bartele , komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9180

264

06-02-1915

Siksma Bartele,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6833

14-A, 8

12-02-1824

Siksma F. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6833

14-A, 7

12-02-1824

Siksma J. S. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6833

14-A, 8

12-02-1824

Siksma M. G. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6864

18-C

07-01-1825

Silem(s?) Jean Louis * 21-05-1798 Neufville;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Silon Machiel, 256 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6683

2 deel 1, 1

04-01-1819

Silvergieter Hoogstad  P. Predikant te Lochem, tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 6

04-01-1819

Silvergieter Hoogstad O. te Lochem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1, 1

16-01-1822

Silvergieter Hoogstad P. te Lochem wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2, 1

04-01-1819

Silvergieter Hoogstad P. te Lochem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 1

06-02-1824

Silvergieter Hoogstad P. te Lochem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 6

06-02-1824

Silvergieter Hoogstad P. te Lochem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2, 6

16-01-1822

Silvergieter Hoogstad P. te Lochem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2, 1

16-01-1822

Silvergieter Hoogstad te Lochem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Silvetstra Gale W., 147 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Silvius Gosse reins de weduwe, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6407

198-

1+10-11

04-05-1816

Silvius Kasper Harmen staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

9187

1644

06-11-1918

Silvus Johannes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6034

398

30-05-1818

Simensma D. S. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8364

498/10, 9

21-05-1841

Simensma Laas Ekes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6034

398

30-05-1818

Simensma T. S. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6864

18-C

07-01-1825

Simeon Joseph * 22-09-1798 Namen Dragonder;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6255

232-14

02-03-1815

Simler Rinse  voor 10 arme passanten enz. , Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Simme Hendricus J., 178 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8351

207/6 en /7

00-00-1841

Simmer Coeraad  boerenarbeider en winkeler , met o.a. handgeschreven brieven met de handtekeningen van beide Onderwerp een request betreffen de een te vorderen schuld van L. O. de Beer commies met een lijstje van de schulden (8) jaar 1841

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Simmer Frederik, 463 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6082

453

03-05-1822

Simmer H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-25       25-05-1821

Simmer H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9725

Deel I 

Blz. 29

00-00-1867

Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 37

00-00-1869

Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 38

00-00-1869

Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 39

00-00-1869

Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 41

00-00-1869

Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 44

00-00-1870

Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 42

00-00-1870

Simmer Hnedrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 46

00-00-1870

Simmer Hnedrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel 2

Blz.12

00-00-1877

Simmer Karel Thomas naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz.13

00-00-1877

Simmer Karel Thomas naar Riga, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz. 9

00-00-1877

Simmer Karel Thomas naar Riga, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz.14

00-00-1878

Simmer Karel Thomas naar Soerabaja, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel 2

Blz. 8

00-00-1877

Simmer Karel Thomas, Middelandse Zee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz.6

00-00-1876

Simmer Karel Thomas, Zeemilitie   en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel I 

Blz. 72

00-00-1874

Simmer Karel Thomas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

6034

395

30-05-1818

Simmerling Wouter Logementhouder, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6252

1179-68

08-11-1813

Simmermans Jan Pieters voor arbeidslonen en leveranties tot het bouwen der Caserne te Oostmahorn, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

9725

Deel 2

Blz.11

00-00-1877

Simmers Klaas Thomas naar Riga, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

5982

1752

13-12-1813

Simmes Klaas vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6262

952-15

28-09-1815

Simmes Meinse heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6262

946-3

30-09-1815

Simmes Obe moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6398

711

09-08-1815

Simon (s) M. ----  Buma  B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Quaestius J. W. Medicine Doctor dat hij versogt zijnde ter beoordeeling weegens Lichamelijke gebreeken van de Schutters enz. ook ondertekend door Hoekema F.  en Simon (s) M. enz. jaar 1815 (2)

6868

23-02-1825

1-A

Simon ….?---- Bonga E. J. W. thans Controleur der Dir. Belastingen in en uitgaande regten en accijnsen te Winterswijk en dat zijn tractement bedraagd f. 1400.= enz. enz. en hij wordt genoemd bij de splitsing van het Arrondissement Sneek enz. en de controle te Bolsward aan hem wordt opgedragen verder wordt genoemd als zijn vervanger Stalen van A. M.  uitgevallen Controleur op de ligtingsplaats Pampus verder genoemd de controleur Simon ….? , Carpentier de ….? Enz. jaar 1825 (11)

6388

96           17-10-1814

Simon ….?---- Brouwer Lammert Minnes 1e Luitenant bij de 2e Compagnie heeft ontslag gevraagd wegens ongeschiktheid enz en Boer de Rinze Diemers 2e Luitenant wegens ongemak aan de onderlip enz. volgens verklaring van de Medicus Simon ….? te Leeuwarden  enz. jaar 1814 (1)

6083

618

28-06-1822

Simon ….?---- Hardonk  …. Van beroep Grensjager er wordt naar Balum op Ameland geschreven dat hij zo spoedig mogelijk daar een woning krijgt  heden woont hij n og te Nes,  ook genoemd Majoor Munck, de controleur Simon en Ontvanger Molanus , jaar 1822 (3)

6397

670

15-06-1815

Simon 2e Luitenant 7e Batt. Infanteri van Linie Z.N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6244

301-1/2

09-04-1814

Simon G. D.  , betreft zijn request, verzoek om uitbetaling van het aan hem als zodanig Tractement voor een half jaar over 1813 enz. enz. jaar 1814 (2)

6857

1-A

25-10-1824

Simon G. D. conroleur te Sneek, Hij staat op de lijst met kandidaten voor Arr. Inspecteur te Heerenveen i.p.v. de met eervol ontslag aftredende Sederius Meinardus met een jaarlijkse beloning van fl. 2400.=, plaats van geboorte, eerdere posten, welke buitenlandse talen ze machtig zijn, aanmerkingen enz jaar 1824   (dossier 8 stuks)

6395

459

11-05-1815

Simon G. D. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met  20 anderen ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l.  om zig te mogen formeren tot ene Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2)

8386

949/31

20-09-1841

Simon G. D. te Heerenveen, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6089

1216

30-12-1822

Simon G. D. te Sneek Hij is benoemd tot conroleur der  der directe belastingen , In en Uitgaande rechten in voornoemde standplaats enz. jaar 1822 (3)

6395

521

25-05-1815

Simon G. D. tot Sergeant Majoor benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2)

6033

248

10-04-1818

Simon Gerad Donis  ------ Haer van der Daniel Bonifacius  te Arum, hij is aftredend ontvanger der belastingen omdat hij is aangesteld tot Griffier der Staten van Friesland  voor zijn functie worden voorgedragen, Bintsma Michiel Albertus  te Harlingen geb. 18 Juni 1794 aldaar, Gaastra Roelof te Sneek geb. 10 Augustus 1798 aldaar,  Haafkens Hendrik te Sneek geb. 12-12-1778 te Utrecht,  Let van der Klaas Nicolaides te Leeuwarden geb. 25 Juli 1768 te Lekkum,  Ringnalda Klaas Hotzes te IJlst  geb. 2 Februari 1789 aldaar,  Visser Tammerus Canter te Bolsward geb. 9 Januari 1763 te Negapaman op de kust van Coromandel, Zeper Jan te Den Haag geb. 4 Maart 1783 te Leeuwarden ,  Simon Gerad Donis te Holwerd geb. 12 –11-1791 te Zeeland,  Boelens van Boulandin A. te Rinsumageest geb. 18 Jyli 1796 Leeuwarden jaar 1818 (12)

6857

1-A

25-10-1824

Simon Gerard Doris te Sneek --- Hij is een van de kandidaten voor de post Arrondissements Inspectie voor de aftredende Siderius Meinardus te Heereneveen met signalement,    jaar 1824  ( 8)

6243

253 en 254

28-03-1814

Simon Gerard Dorus te Leeuwarden oud Griffier en Gemeenteontvanger van Stavoren en Hindelopen Onderwerp: een door hem geschreven brief met zijn handtekening, hij verzoekt om uitbetaling van  enz. enz. jaar 1814 (2)

6100

1087

04-11-1823

Simon Gerrit Doris, Controle Sneek    , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6303

608

20-08-1823

Simon H. J., ---- Schreurs S. W. hij wordt samen met Krikke S. Jan , Dam W. W., Simon H. J., Dam J. R.als Kerkeraadlid der Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, Luinjebert en Gersloot genoemd in een document  ende de schulden die de gemeente heeft en zij een brief schrijven aan de Gouveneur van de provincie Vriesland voor ondersteuning enz. enz. verder als bijlage een Staat van Behoeften der  Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert,  waarin vermeld de heer Schreurs J. W. die geld leent aan de d.g. gemeente en Koers J. G.  die nog een rekening heeft openstaan enz.  jaar 1823 (4)

6383

57

02-04-1814

Simon J. E. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6868

16-02-1825

24-A

Simon J. E., Geneesheer te Leeuwarden Onderwerp: declaratie 1824 wegens vacatien  jaar 1825 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Simon Jacobus Everhardus, 535 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6100

1079              01-11-1823  

Simon Jan David  en Kruisinga Gerard worden benoemd tot Surnumerairen bij de Directe Beastingen van Vriesland  enz. Jaar 1823 (2)

6872

31-03-1825

19-C

Simon Jan David  Schutter te Leeuwarden onderwerp: zijn request door hem ondertekend (aanwezig) ten einde het zelve overeenkomstig het slot uwer enz. voor de aanschaffingder uniformen door gemelde zijner zon te zullen zorgen jaar 1825 (6)

6855

20-A

02-10-1824

Simon Jan David , Staat van het personeel der Surnumerairs bij de Domeinen  met eboortedatum, ouders, benoeming, aanmerkingen enz. jaar 1824 (8)

6098

895

15-09-1823  

Simon Jan David Hij wordt vermeld in een staat  als kandidaat voor de functie van Surnumerair bij de Registratie en Domeinen in Friesland enz. jaar 1823 (2)

6864

26-C

08-01-1825

Simon Jan David te Leeuwarden , Onderwerp; dat hij ten koste van de kas van de Schutterij te Leeuwarden wierde gekleed, en hij de rest van zijn gezin vrijgesteld wil zien van contributie te betalen enz. enz. jaar 1825 (4)

6858

3-A

06-11-1824

Simon Jan david te Leeuwarden, een request, Onderwerp Kleding voor de Schutterij jaar 1824 (5)

8379

815-20 blz 22

19-08-1841

Simon Jan David te Leeuwarden, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3)

6843

30-C onge-

huwden D

21-05-1824

Simon Jan David, 260 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6013

399

08-07-1816

Simon Jan Fredrik Willem,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6410

355

09-10-1816

Simon M. ----- Wijnsma Klaas Andries staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken dat als hij geen voldoende redenen van vrijstelling kan aanvoeren hij onverwijld aan dat corps moet worden enz. tevens een medische verklaring van Simon M. dat voornoemde wegens zijne lichamelijke zwakheid ongeschikt is enz. mede ondertekend door  Fockama S. 1816 (3)

6017

759

16-12-1816

Simon M. een aan hem toekomende Ordonnantie ter uitbetaling enz. jaar 1816 (1)

6380

126

25-02-1814

Simon M. Med. Doctor hij wordt vermeld in een brief van de Burgemeester van aan de Commissarisen Generaal van Vriesland, o.a. dat  de gemeente Leeuwarden nog geen ruimte heeft kunnen huren om  de Zieken en ligte gebreken te kunnen behandelen en in overleg met eerstgenoemde Doctor voor te dragen het huis aan den Lande behorende en thans bewoond door Marinus Adam enz. enz. jaar 1814 (2)

6864

51-D

05-01-1825

Simon M. Medecine Docter te Leeuwarden, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2)

6024

487 e.v.

25-07-1817

Simon M. Medicina Doctor en Vice President der Provinciale Geneeskundige Commissie en Fockema S. Medicina Doctor onderwerp: Vitringa Coulon J.  President van voornoemde commissie en medicus van de gevangenhuizen te Leeuwraden zig allen begeven hebben naar het voormalige tugthuis, huis van correctie en dedentie en hebben geconstateerd dat deze ruimte bij lange na niet geschikt is voor 350 gevangenen enz. namend het Collegie van Regenten over deze gevangenhuizen tekend de President, Romkes Johan jaar 1817 (4)

6680

418 blz. 4

07-10-1818

Simon M. te Leeuwarden, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6010

249

17-04-1816

Simon M. voor Vacatiegelden, staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een ordonnantie van uitbetaling enz. jaar 1816 (2)

8093     

565-6 

13-01-1838

Simon Paulus Geb. Fredenthal, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier Overleden te Kedong Kebo 11-11-1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

8366

528/13+14

00-00-1841

Simon, Henricus Josephus en Nolte, Wilhelm vreemdelingen , werkzaam bij de Engelenvaar onderwerp; Armvoogdij. 31 Mei 1841 (2)

6395

399

29-04-1815

Simon….? zijn naam staat onder de  navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l.  aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij  officier is geweest bij de Lanciers  ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)

9183

1306

06-09-1916

Simond David, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6242

90

04-02-1814

Simonides de weduwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6419

301

18-07-1817

Simonides Doede---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen  verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G.    jaar 1817 (9)

6420

356 + 357

20-08-1817

Simonides Doede---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer Oldephaaart en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij aan de ontvangen last heeft voldaan aan de Excecuteur Hooren van J. C. en de navolgende order gegeven om Polma Rein Lammerts  van beroep Boer te Warns vader van de gedenonceerde verzwegene voor de Militie Polma Fokke Reins en Boomsma Sijtske Martens weduwe van Simonides Doede Vroedvrouw te Hindelopen te doen gelasten om met de geboorte gegevens te Leeuwarden  enz. jaar 1817 (1)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Simonides Hessel Symons, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6632

 

 

1316 lijst 2_R.

22-10-1814

Simonides Hijlke te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6284

1150

09-11-1817

Simonides Ids---- Duif Cornelis Pieters  te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat hij is aangeslagen voor de belastingen voor de somma van enz. en hij dat niet kan betalen maar dat de Deurwaarder Baunach J. op den 18e october de sommatie en de 29e daar aanvolgende (door hem ondertekende )een renonvatie ten hand gesteld  enz. enz.  wordt verder in genoemd  Simonides Ids Ontvanger der Gemeente belastingen en Gerlsma  Pieter Ontvanger der Contributie Floreen enz.  jaar 1817 (4)

6285

 

 

 

1224

01-12-1817

 

Simonides Ids---- Duif Cornelis Pieters  te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat hij is aangeslagen voor de belastingen voor de somma van enz. en hij dat niet kan betalen maar dat de Deurwaarder Baunach J. op den 18e october de sommatie en de 29e daar aanvolgende (door hem ondertekende )een renonvatie ten hand gesteld  enz. enz.  wordt verder in genoemd  Simonides Ids Ontvanger der Gemeente belastingen en Gerlsma  Pieter Ontvanger der Contributie Floreen enz.  jaar 1817 (6)

6669

415-l

29-10-1817

Simonides Idtz Gemeente Ontvanger der Stad Hindelopen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6871

21-03-1825

16-B

Simonides J. Secretaris en Gemeenteontvanger van de Stad Hindelopen, Onderwerp: zijn request dat zijne majesteit het mag behagen om hem een weinig ruimer bstaan enz. maar later blijkt dat zijn werkelijke functie is Commissaris ter overneming van declaratien bij de registers heeft bekleed enz. jaar 1825 (4)

6089

1155

11-12-1822

Simonides M. , ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden  vergelijkend examen  voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er  een tal van stukjes geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz.  verder worden er genoemd de onderwijzer  , Slageren van B. M.,  Maan van der L. ,  Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker T. ,  Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T.,  Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)

5989

575

26-07-1814

Simonis Adriaan te s’Hertogenbosch, aldaar aangesteld als Deurwaarder der Middelen te Lande tot het doen van gerechtelijke Exploiten zoo voor het Officie Fiscaal als in genoemde plaats in de Provincie Noord Braband enz. jaar 1814 (4)

8215

1048/11

150

14-10-1839

Simons  Johannes Nijmegen Beurtschipperse Buitenlands

5665

14-11-1880

akte  13

Simons  Nauta en  Abel Wouter,  Kooplieden te Bolsward en en Laagland K. H. Secretaris van de Stoombootdienst Bolsward Leeuwarden v.v.  de  ondernemers brengen onder de aandacht dat de dienst  Bolsward Leeuwarden v.v.    zal geschieden met de stoomschepen “ Burgemeester Jentink” en de “ Stad Leeuwarden” ook aanwezig de advertentie’ s  en een op karton geplakte gedrukte dienstregeling met afbeelding van een schip(A-3)  enz. Aanlegplaats te Bolsward is bij Jong de Sj. Buiten de St. Janspoort  . jaar 1880  (8)

6281

491-14

11-04-1817  

Simons (Symons) Jochum , Huisman onder Peins hij is administraterende Kerkvoogd enz.  staat vermeld op de Rekening van het geen door en Secretaris Liquidateur van het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (9)  dossier (17)

8293 

760/9

31-07-1840

Simons Balk J.,   Handgeschreven brief met  Handtekening van de pastoor van Balk J. Simons (Aartspriester) , jaar 1840

8364

498/10, 4

21-05-1841

Simons Corn’s Pieters staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

9181

1645

03-09-1915

Simons David,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6247

640

29-06-1814

Simons Douwe de weduwe, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

8375

727/6

24-07-1841

Simons G. Adviseur voor Schei en Wiskunde, Inspecteur/ Examinator i.p.v. de heer Haentjens J. H. die eervol ontslag heeft gehad enz. jaar 1841 (2)

6395

460

17-05-1815

Simons G. D. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens De Vrijwillige Inteekenaren bij de Comp. Jagers te Leeuarden dat Linde van der ….? is vertrokken en dat voorgedragen wordt voor deze vacature Meulen van der ….?  2e Luitenant enz. jaar 1815 (1)

8257

69/20, 1

nummer 33

20-01-1840

Simons G. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6869

26-02-1825

29-A

Simons Gerard Doris Controleur te Sneek Onderwerp: het verlenen van een Gratificatie aan hem van f. 100 enz. jaar 1825 (7)

8257

69/20, 1

nummer 96

20-01-1840

Simons Hend’k G. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6100

1102                              08-11-1823  

Simons Hendrik ,  Commies te Recherge, wegens zijn overlijden (76 jaar  geb. te Franeker  weduwnaar van Pieters Trijntje en zoon van Simons Pieter en naam van de moeder niet bekend bij de aangevers) wordt hij ingeschreven in het grootboek burgelijke pensioenen enz. jaar 1823 (2)

8117

35-1021-A

dan 1021/2

16-10-1838

Simons Hendrik Jans Luinjebert Politiebeambte, jaar 1838

8346

100-6

00-00-1841

Simons J. , R.K. Pastoor te Woudsend,  Handgeschreven brief met handtekening, jaar 1841

7977

149-5

11-02-1837

Simons J. Aartspredikant ondertekend een request van de R.K. Kerkvoogden te Lemmer aan de Gouverneur van Vriesland betrefende gelden en een scheiding  en dat er dringend behoefte is aan een Armenzorg enz. jaar 1837 (6)

8375

716-4

22-07-1841

Simons J. Atp. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het verzoek van Pastoor en Kerkmeesteren van Heerenveen om aitorisatie voor de verkoop van enz. jaar 1841 (2)

8257

74-7

22-01-1840

Simons J.----- Crasburgh A. van beroep R. K. Pastoor te Joure het betreft zijn request om een gratificatie maar de Aartspriester Simons J. schrijft en  ondertekend een brief dat hij geene redenen bekend, maar dat dee pastoor wel een gratificatie nodig heeft enz. jaar 1840 (2)

8257

74-9

22-01-1840

Simons J.----- Faber de R. J. van  beroep R. K. Pastoor te Dronrijp het betreft zijn request om een gratificatie maar de Aartspriester Simons J. schrijft en  ondertekend een brief dat hij geene redenen bekend, maar dat dee pastoor wel een gratificatie nodig heeft enz. jaar 1840 (2)

8257

74-8

22-01-1840

Simons J.----- Hoekstra P. W. van  beroep R. K. Pastoor te Oosterwierum het betreft zijn request om een gratificatie maar de Aartspriester Simons J. schrijft en  ondertekend een brief dat hij geene redenen bekend, maar dat dee pastoor wel een gratificatie nodig heeft enz. jaar 1840 (2)

8257

74-6

22-01-1840

Simons J.---- Molinus J. L.  van beroep R. K. Pastoor te Sint Nicolaasga het betreft zijn request om een gratificatie maar de Aartspriester Simons J. schrijft en  ondertekend een brief dat hij geene redenen bekend, maar dat deze pastoor wel een gratificatie nodig heeft enz. jaar 1840 (2)

8224

1229-3

02-12-1839

Simons J.---- Sanders P. assistent of Kapelaan van Engelen J.,  R. K. Pastoor te Bolsward het betreft zijn request deze brief is geschreven en ondertekend door Simons J. aartspriester dez schrijft dat de Kapelaan Sanders  vroeger bij de pastoor Vlaming J.  R. K. Pastoor te Franeker en heeft in die betrekking genoten een gratificatie maar dat enz. aar 1839 (2)

6871

22-03-1825

11/2-C

Simons Jan Hendriks staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)

6277

30-11

09-01-1817

Simons Jan moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6255

265-9

13-03-1815

Simons Jelle , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10)

6675

198

10-05-1818

Simons Joannes te Workum staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)

6070

424-28      25-05-1821

Simons Keimpe hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Simons Keimpe te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6625

339

05-03-1814

Simons M. Vice President wordt vermeld in een document  van het departementale van geneeskundig onderzoek enz. aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland als lid van enz. jaar 1814 (2)

6069

 

309

17-04-1821

Simons Noel  ---- Oterleek  Six Baron van hij verzoekt ontslag uit de post van Minister van Financien en   hij ontvangt het grootkruis van de orde van de Nederlandsche Leeuw enz. enz. hier wordt in genoemd Simons Noel  jaar 1821 (3)

5999

516

30-05-1815

Simons Paulus, ----Zwiers Antoon  hij is gevangen in het Tuchthuis van S’ Hertogenbosch  samen met Dijk van Pieter te , Weits Christiaan, Jacobs Jan, Simons Paulus,  jaar 1815 (8)

6100

1102                              08-11-1823  

Simons Pieter---- Simons Hendrik ,  Commies te Recherge, wegens zijn overlijden (76 jaar  geb. te Franeker  weduwnaar van Pieters Trijntje en zoon van Simons Pieter en naam van de moeder niet bekend bij de aangevers) wordt hij ingeschreven in het grootboek burgelijke pensioenen enz. jaar 1823 (2)

6028

810

13-11-1817

Simons Simon Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6005

938 blz. 4

30-11-1815

Simons Simon Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Simons Simon is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  38

6016

707

21-11-1816

Simons Simon, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Simons te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6640 

559

20-06-1815

Simons Thomas---- Bergsma W. B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat in deze breief met verschuldigde eerbied te kennen geven Simons Thomas Dorfps en Armvoogd als mede Melis Gerben en Pieters Sjauwke gecommitteerden van Greonterp dat hun dorp thans besprongen wordt door de gereformeerde Predikant van Parrega en zulks op order van de Schout van Tjerkwerd enz. jaar 1815 (2)

6641

579 + 647

03-07-1815

Simons Thomas---- Bergsma W. B. ondertekend een document aan de Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende Simons Thomas te Greonterp die in qualitiet wegens de ingezetenen aldaar verzoekt te worden gehoord ten einde deze Roomschgezinde ingezetenen niet door de Hervormden van Parrega. Hieslum en Tjerkwerd onderdrukt zullen worden en hun agterstallig Tractement te betalen van Ds. Cannegieter H. (Hermanus)  enz. jaar 1815 (12)

6632

1271

06-10-1814

Simons Thomas---- Cannegieter H. (Hermanus) Predikant bij de Hervormde Gemeente te  Parrega, Hieslum en  Greonterp en geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland   dat zijn achterstallig tractement over 1811-1812 en 1813 alleen door de onhandelbaarheid van den Kerkvoogd van Greonterp Simons Thomas enz. jaar 1814 (2)

6632

 

 

1227

28-09-1814

Simons Thomas---- Cannegieter H. in een brief aan zijn Hoogheid Souverain Vorst der Verenigde Nederlandengeeft met diepst ontzag en eerbied nemende Ingezetenen en Landeigenaren van den Dorpe Greonterp dat in den jare 1633 uitb de Sensmeer ingedijkt gelegen is in de grietenij van Wonseradeel de vrijmoedigheid nadat zij zich eerst aande Gouverneur hebben enz. door den persoon van hun Dorpsvoogd Simons Thomas om bescherming verzoekende enz. ook vermeld Bergsma U. B. als Advocaat en als gelastigde van de ingezetenen van Greonterp als (was get.) en idem Meinsma  A. Solliciteur enz. jaar 1814 (12)

6644

834

30-09-1815

Simons Thomas hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  zijn aangevoerde motieven  dat de Dorpsbeurs enz. jaar 1815 (2)

5667

10

hele dossier

00-00-1880

Simons Wouter----  Keilman Gerrit cigarenfabrikant en Simons Wouter, Koopman en Nauta Abel Baukes Koopman allen te Bolsward,  staan in een Notarieele akte van Notaris Bruinsma Nicolaas Laurentius Jacobus stellen zich borg voor een bedrag van fl. 1000.= van  Simons Wouter en  Nauta Abel Baukes als Concessionaaren ter oprichting ener stoombootdienst als getuigenn treden op; Postma Jan, Tuinman en Dijk van Johannes, Klerk enz. verder nog een aantal stukken over de verbinding  Bolsward Leeuwarden enz.ook een diestregelingboekje met Blauw kaft en een tarieflijst enz.  jaar 1880 (80)

6830

21-C

19-01-1824

Simons, Yke.-----Holwerda, Johannes  Sytses geb. 11 december 1804 Anjum z.v.  Holwerda, Jan Sytzes en Simons Yke. Onderwerp;  Nationale Militie onderzoek  Jaar 1824 (5)

9465

Deel 2, 119

00-00-1866

Simonsma de Gebroeders te Workum, Beurt en Veerdienst van Workum naar Groningen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

8364

498/10, 9

21-05-1841

Simonsma Thomas Simons de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

5711

3

28-08-1902

Simonsz. ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (32)

9180

601

30-03-1915

Simonsz. F. te Harlingen , zijn erkenning als Vice Consul van Zweden  jaar 1915 (3)

6384

111

13-06-1814

Simonsz. Fokke, wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)

9190

331

06-03-1920

Simonsz. N. zijn benoeming en eeds aflegging als burgemeeser van Harlingen jaar 1920 (5)

6627

584, 1-2, 9

30-04-1814

Sina G. R. wegens het Doodskleed over zijn Doodskist wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

8376

744/8

30-07-1841

Sinderarm Johan Christiaan * Slooten, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

6040

846

21-11-1818

Sinderdorf & Co.  Zij hebben gereclameerd met een kwitantie enz. jaar 1818 (1)

9191

1487

06-12-1920

Sinderen van G. Emmen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)

8225

1253-13, 3 10-12-1839

Sinderen van Jelle Ulbes te Ameland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8375

716-3_3A

22-07-184 1

Sinderen van S.---- Boom v.d. Leentje Hotzes vrouw van Sinderen van S. Vledder enWeststellingwerf is de plaats van waar opgezonden en is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8375

716-3_3F

22-07-184 1

Sinderen van S.---- Boone? v.d. Leentje Hotzes vrouw van S. van Sinderen , Vledder is de plaats van waar opgezonden en Westdongeradeel is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Sinderen van Thomas, 284 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

248-A

 3e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Singelaar Jan Roelofs * Schurega  bij het Heerenveen wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6381

136 nr. 342 4e kolom

17-03-1814

Singelaar Jan Roels, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6419

287-A_ 2e

Compagnie

23-06-1817

Singelaar Jan wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Singelenberg Jan 258 is zijn volgnummer en ‘s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9465

Deel 2, 12

03-03-1863

Singelsma Berend te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).

6397

694

29-07-1815

Singendon M. Luitenant Kolonel van het Batt. Landmilitie No. 1 is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6397

670

15-06-1815

Singendonik Luitenent Colonel in het Batt. L.M. No. N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Singstra Sietze T., 64 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6060

480

06-07-1820

Sinia A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Sinia E.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Sinia E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-27       25-05-1821

Sinia E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Sinia E. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Sinia G. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Sinia G. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Sinia G. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Sinia G. J. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8210

958/2 211

Bladz.5>>

17-09-1839

Sinia G. J. te Morra staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6252

1175-11

07-12-1814

Sinia Gerrijt Gerijts---- Bergsma Wilhelmus , Dijkgraaf , Popes Saepe Reitses Paulus en Sinia Gerrijt Gerijts Dijksgedeputeerden van Oostdongeradeel  mitsgaders Soersma Johannes Folkerts en Humalda Ype Jacobs  Dorpds volmachten, Onderwerp verbeering van de Zeewerken enz. volgens akte van 23 april 1766  12.000 caroliguldens schuldig zijn aan Yedema Enneus gecommiteerde staat van Friesland enz. aan de hove van Friesland ter eerster aanspraak Metslawier 16 Mei 1766  jaar 1814 (1) dossier (11)

6252

1180-11

29-07-1814

Sinia Gerrijt Gerrijts Bergsma Wilhelmusde secretaris  en Dijkgraaf  en Popes Reitses Sape en Sinia Gerrijt Gerrijts gedeputeerden van Oostdongeradeel mitsgaders  Soersma Johannes  Folkerts en Humald Ype Jaobs,  Popes Reitses Paulus uit de gezamelijke dorpsvolmachten van de Grietenije gecommiteerd en onderwerp de Zeewerken om tot Coteringe van 12000 carl guldens  aan den heer Yedema Enneus Staat van Friesland te Leeuwarden jaar 1814 (6) dossier (11)

8220 

1137/9, 1

06-11-1839

Sinia Gerrit J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6078

95-4

25-01-1822

Sinia Gerrit Jacobs  Landbouwer teMorra Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Anjum , enz. enz. jaar 1822 (2)

6089

1194  blz. 4      23-12-1822

Sinia Gerrit Jacobs  te Morra Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-4

29-11-1823

Sinia Gerrit Jacobs ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Anjum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Sinia Gerrit Jacobs wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Sinia Gerrit Jacobs wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8342

37/1-11

12-01-1841

Sinia Hidde te Dokkum, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. , jaar 1841 (11) 

8210

958/2 211

Bladz.5>>

17-09-1839

Sinia J. G. te Morra staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8220 

1137/9, 1

06-11-1839

Sinia Jakob G. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

8306

1020/4

12-10-1840

Sinia Lieuwe Rinzes Dokkum Schipper Betreft een nalatenschap, jaar 1840

8210

958/2 211

Bladz. 6

17-09-1839

Sinia R. te Dokkum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6402

 

922-1+6

09-12-1815

Sinia Rense Gerrits staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6089

1194  blz. 4      23-12-1822

Sinia Rense te Lioessens Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Sinia Renze Gerrits staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6385

138

06-07-1814

Sinia Renze te Anjum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6100

1215-4

29-11-1823

Sinia Renzo,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Anjum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6408

290

06-08-1816

Sinia Rink tot Kapitein voorgedragen en de Minister van Binnenlandsche zaken wil een onderzoek of hij samen met de andere voorgedragene personen overeenkomstig het gemeld besluit tot de vacerende Charges gerechtigd zijn enz. jaar 1816 (4)

6407

195

02-05-1816

Sinia Rinse---- Goslings ….? President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Joha A. Capitein en Peerlkamp P. H.  2e Luitenant en Auditeur van hier naar elders zijn vertrokken dewelke de eerste geplaatst als Ontvanger der Belastingen te Franeker en de laatste Rector aan de Latijnsche Scholen te Haarlem en er wordt voorgedragen voor deze posten in de Schutterij  de heren Sinia R inse  Houder van de Bank van Lening en  Ploegsma Albert Tjiepkes Slager, Schonegevel Pieter Kuiper Wolhandelaar, Sjoerdsma Pieter Foekes Geweezen Procureur en Posthuma Gerhardus Wijbes Openbaar Notaris enz. jaar 1816 (2)

6078

95-4

25-01-1822

Sinia Rinze Gerrits te Anjum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Anjum , enz. enz. jaar 1822 (2)

8386

949/26

20-09-1841

Sinia S.  te Aalzum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8210

958/2 211

Bladz.5

17-09-1839

Sinia S. G. te Sijbrandaburen staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6070

424-26       25-05-1821

Sinia S. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8211

988-3, 26

Bladzijde 1

26-09-1839

Sinia S. J. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Sinia S. te Sijbrandahuis staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8359

377/28, 24

19-04-1841

Sinia Sjolle gehuwd met Helder Trijntje Johannes wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8350

175/27-10

21-02-1841

Sinia Sjolle Jacobs wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)

8359

377/28, 2

19-04-1841

Sinia Sollegehuwd met Helder Trijntje wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) Thomas

8280

526-1, 26,2

22-05-1840

Sinia te Aalsum Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_26b

20-07-1841

Sinia te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

6382

79 nr. 22

31-03-1814

Sinke T. Tjalling, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

5667

10, 8

00-00-1880

Sinkel A.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

8380

835-2

24-08-1841

Sinkel A.en Kingma Ymke Douwes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreffende een boete aan uitkering onderhevig jaar 1841 (2)

9186

10

03-01-1918

Sinkeler Hendrik, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9180

818

05-05-1915

Sinkler Douwe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

7977

158-13

14-02-1837

Sinkler Jacob, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)

6087

948-5

11-10-1827

Sinkstra Sytze J. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Sinkstra Sytze T., 105 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9190

356

11-03-1920

Sinnem IJ. A. te Haskerdijken een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning en de  vergunning tot het rooien van een boom  benoorden de oprijlaan naar zijn boerderij, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (6)

9189

1400

28-11-1919

Sinnema  Rinze Alphen aan de Rijn Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel , jaar 1919 (2)

8285

615-2, 26,4

19-06-1840

Sinnema A. F. te Anjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6070

434

28-05-1821

Sinnema Aan---- Hoekstra Oene Sjoerds  te Miedum Onderwerp; zijn aanslag  in  de Personeele en Mobilaire Belasting ingevolge een opgave van de controleur  Breugel van  een gedeelte zou verkeerd op zijn naam staan maar voor Sinnema Aan  enz. enz. jaar 1821 (2)

6628

788-4

16-06-1814

Sinnema Aan J. staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

6402

 

922-1+7

09-12-1815

Sinnema Aelse Simens staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6628

788-4

16-06-1814

Sinnema Aise T. staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

5664

50

17-09-1903

Sinnema Bokke Spannum Schipper,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

8364

498/10, 14

21-05-1841

Sinnema Diemer Jans de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

5999

474-b,.96

19-05-1815

Sinnema Diemer Jans---- Gaast van der Jetse Hendriks Landeigenaar te Boornbergum hij komt voor Sinnema Diemer Jans in de plaats als Zetter omdat deze is overleden enz. jaar 1815 (1

9187

1475

05-10-1918

Sinnema Dirk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6301

413

16-07-1822 

Sinnema E. S. hij tekend  (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de Dockumer Ee tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave opvoeding der jeugd  maar dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige toestand enz. tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs  dat de onderwijzer Calsbeek ….?  Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816  de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel  enz. enz. enz. jaar 1822 (7)

6385

136

06-07-1814

Sinnema Eelkse Simens te Oenkerk hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Sinnema Eeltje, 252 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6395

457

13-05-1815

Sinnema Eelze A. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Sinnema G. te Hardegarijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Sinnema G. te Hardegarijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8280

526-1, 36,2

22-05-1840

Sinnema G. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9187

1475

05-10-1918

Sinnema Geert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6100

1173

22-11-1823

Sinnema Gerben Pieters ,  Onderwerp: Eigendoms overgangen  van 26 ¾  pondematen (1 pondemaat is 36 ¾ are)door 4 eigenaren en de beschrijvingen daarover  enz. enz. jaar 1823 (6)

6865

1-C no. 26

24-01-1825

Sinnema Geurt Annes---- Stellingwerf Feike Wybes, plaatsvervanger voor Sinnema Geurt Annes , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6381

171-A 

22-03-1814

Sinnema Harmen Sinnes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Dronrijp die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

3701

23-C, 1-8

09-02-1839

Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3698

B-23

15-02-1832

Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)

3699

A-23,14-19

15-02-1834

Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3700

23-C, 8-13

04-02-1837

Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 /  8-13 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Sinnema J. nr. 9 in wijk D. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

3698

B-23

15-02-1832

Sinnema Jacob (onecht kind) , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)

3701

23-C, 1-8

09-02-1839

Sinnema Jacob kind van Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3699

A-23,14-19

15-02-1834

Sinnema Jacob kind van Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3700

23-C, 8-13

04-02-1837

Sinnema Jacob kind van Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 /  8-13 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

3700

23-A,16-19

05-02-1835

Sinnema Jacob onecht kind van Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

3701

1-C, 3

01-03-1839

Sinnema Jacob te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

6628

788-3

16-06-1814

Sinnema Jakobus staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (4)

6005

938 blz. 4

30-11-1815

Sinnema Jan Ates Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

9134

1081-11

21-05-1883

Sinnema Jan Jitses te Ferwerd; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

6628

788-4

16-06-1814

Sinnema Jan T. de weduwe van, staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

3701

1-C, 3

01-03-1839

Sinnema Jantje Mients te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

23-C

nrs. 1-8

09-02-1839

Sinnema Jantje Mients, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3701

23-D,1-4

en laatste

02-02-1842

Sinnema Jantje Mients, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3699

A-23,14-19

15-02-1834

Sinnema Jantje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3700

23-A,11-15

05-02-1835

Sinnema Jantje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

3700

23-C, 8-13

04-02-1837

Sinnema Jantje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 /  8-13 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Sinnema Jelte Eelses, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6031

136

24-02-1818

Sinnema Jetse Simon Landbouwer te Hallum verzoekt kwijtschelding van opslag van zijn verschuldigde enz. jaar 1818 (1)

6276

1102-9

18-12-1816

Sinnema Jetze S.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

5997

307

31-03-1815

Sinnema Joh. Ates is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  48

6028

810

13-11-1817

Sinnema Joh.’s A. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6026

652

23-09-1817

Sinnema Joh.’s staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

5993

958-C/3

26-11-1814

Sinnema Johannes van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

6016

707

21-11-1816

Sinnema Johannis Ates, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6393

134

28-02-1815

Sinnema Lieuwe Baantes,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6840

36-A

blz. 24

22-04-1824

Sinnema Lukas F. Slagter van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6385

144

06-07-1814

Sinnema Meint te Jelsum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

3701

23-C, 1-8

09-02-1839

Sinnema Mient Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3701

23-D, 1-4

en laatste

02-02-1842

Sinnema Mient Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3700

23-A,11-15

05-02-1835

Sinnema Mient Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

3700

23-C, 8-13

04-02-1837

Sinnema Mient Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 /  8-13 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

6379

6

01-01-1814

Sinnema Oebele Keimpes---- Zinnema (Sinnema?) Oebele Keimpes Koopman onder Ternaard wonende . Een verklaring dat hij Gisteravond op 31 December 1813 heeft teruggebracht het paard welke ingevolge van de wet enz. enz. jaar 1814 (1)

6868

22-02-1825

29-C

Sinnema Oense Klaases staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)

8210

958/2 211

Bladz.7>>

17-09-1839

Sinnema P. H. te Bornwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8380

824-8

21-08-1841

Sinnema Petrus Elses Koopman in Koloniale waren, vader van 8 kinderen, en gehuwd met  Linde van Elske Doekes een handgeschreven brief  waarin hij solliciteerd naar de functie van Tolhekwagter omdat hij dan met meer gemak zijn brood mogt hebben enz. enz. (er wordt ook in vermeld waar en bij wie een aantal kinderen in loondienst zijn enz. jaar 1841 (4)

6395

457

13-05-1815

Sinnema Petrus hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8197

687-30

06-07-1839

Sinnema Pieter het betreft een document van en verzoek van zijn moeder de weduwe Sinnema dat in zaak de bijeengebrachte getuigen en de omstandigheden van de weduwe met 4 hulpbehoevende kinderen enz. jaar 1839 (3)

8214

1036/21

10-10-1839

Sinnema Pieter Loteling van de ligting van 1837 uit de Stad Leeuwarden voor den tijd van 1 jaar als gedetacheerd zal worden enz. jaar 1839 (5)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2-v

17-07-1839

Sinnema Pieter te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 9-v

17-07-1839

Sinnema Pieter te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9191

758

15-06-1920

Sinnema Rense geb, Warga 03-05-1886 wonende te Alphen aan de Rijn Boerenknecht, thans Agent van Politie voordracht tot Veldwachter te Heerenveen jaar 1920 (3)

6301

413

16-07-1822 

Sinnema S.  hij tekend  (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de Dockumer Ee tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave opvoeding der jeugd  maar dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige toestand enz. tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs  dat de onderwijzer Calsbeek ….?  Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816  de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel  enz. enz. enz. jaar 1822 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Bolsward

Sinnema S. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8218

1099/3         

26-10-1839

Sinnema S., 23 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)

6626

487  blz. 11

07-04-1814

Sinnema Sietze S. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6078

95-9

25-01-1822

Sinnema Sijmen Eelses tw Wijns, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Oenkerk enz. enz. jaar 1822 (2)

6252

1257

20-12-1814

Sinnema Sipke K. wegens een reis van zijn paard  enz., Staat vermeld op een document Rekening ten laste van de maires van de 17e Ring te Vriesland  wegens het kopen van Kustkanonnen  ingaande 29-09-1813 einde 03-03-1814 enz. jaar 1814 (5)

3699

A-23,14-19

15-02-1834

Sinnema Sjoukje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3700

23-A,11-15

05-02-1835

Sinnema Sjoukje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

3700

23-C, 8-13

04-02-1837

Sinnema Sjoukje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 /  8-13 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

6078

95-8

25-01-1822

Sinnema Symen te Wijns, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Oenkerk enz. enz. jaar 1822 (3)

6100

1215-12

29-11-1823

Sinnema Symen te Wijns, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van  Giekerk in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

8210

958/2 211

Bladz. 4>>

17-09-1839

Sinnema T. E. te Rinsumageest staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6060

480

06-07-1820

Sinnema Tjebbe E. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Sinnema Tjebbe E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-26       25-05-1821

Sinnema Tjebbe E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6257

410-2

28-04-1815

Sinnema Tjebbe Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

8380

822-4

20-08-1841

Sinnema Tjepke Jeltes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

6047

379

03-06-1819

Sinnema Ttibbe E.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6624

242

09-02-1814

Sinnema W. L. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van de Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet eenparigheid besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz.  en opgedragen aan de volgende personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en Ronda Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie daar) jaar 1814 (7)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Sinner Cristina, 51 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Sinning Albertus, 436 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5666

8

00-00-1886

Sinning J.---- Dijkstra Jan, Stoombootondernemer te Tolbert deelt mede dat hij met de schroefstoombarge genaamd Hallum voor 70 zitplaatsen  naar Hallum en Dokkum en van Hallum op Dokkum zal varen het hoofdkantoor is gevestigd te Hallum bij  Dijkstra J. te Leeuwarden bij Schaap H. en te Dokkum bij Sinning J. een foldertje aanwezig overgedrukt uit de Leeuwarder Courant van den 23e Juni  gewaarmerkt met de handtekening van  Dijkstra J. enz. enz. jaar 1886 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Sinning Jelmer, 476 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6671

54 blz. 10

22-01-1818

Sinninghe N. N. te Nijehove Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1,13

16-01-1822

Sinninghe N. N. te Nijehove wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2, 17

04-01-1819

Sinninghe N. N. te Nijehove wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Sinninghe N. N. te Nijehove, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Sinninghe N. N. te Nijehove, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2,19

16-01-1822

Sinninghe N. N. te Nijehove, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Sinninghe N. N. te Nyehove, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 blz. 20

22-01-1818

Sinninghe N. N. te Nyehoven Predikant Classis van Groningen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

9921

29

19-10-1882

Sinon B. Politiebeambte te Rauwerd gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6631

1189

26-09-1814

Sinstra Albert Sints ---- Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Hieronimus) (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6091

170

22-02-1823

Sint Anna en Vrouwenparochie  Sint Jacobi en Vrouwenparochie   Onderwerp: opmaking van een nieuw proces verbaal wegens limietscheiding door een Landmeter enz.   tussen genoemde plaatsen  enz.  wordt ook in genoemd Santhuizen J. G. op zijn aanwijzing enz. enz.  jaar 1823 (12)

6056

157 + c

03-03-1820

Sint Anna Parochie een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3)

6087

935

10-10-1822

Sint Anna Parochie, de Grietman van  Het Bildt en de Zetters van genoemde gemeente houdende bezwaren tegen de onlangs bepaalde grensafscheiding van Sint Jacobi en Lieve Vrouwen Parochie en verzoeken deze terug te brengen zoals deze in 1812 heeft bestaan  enz. enz. enz. jaar 1822 (8)

6081

436

29-04-1822

Sint Annaparochie---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen  en het bezwaar van de zetters van St. Annaparocie en Vrouwenparochie  met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling waar de boerdrijen staan,  Toerenburg,  Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,  Koopal Joh.,  Siderius D. D. de weduwe ,  Tanje D. D. , Aderhout,  Rinsma F. F. , Kuiken B.,  Gorter J. J.,  Wal de F. E. & Comp.,  Vries de T. K.,  Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)

6020

136

03-03-1817

Sint Annaparochie, de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Bildt Het ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)

6020

136

03-03-1817

Sint Jacobaparochie, de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Bildt Het ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)

6091

170

22-02-1823

Sint Jacobi Parochie---- Sint Anna en Vrouwenparochie  Sint Jacobi en Vrouwenparochie   Onderwerp: opmaking van een nieuw proces verbaal wegens limietscheiding door een Landmeter enz.   tussen genoemde plaatsen  enz.  wordt ook in genoemd Santhuizen J. G. op zijn aanwijzing enz. enz.  jaar 1823 (12)

6087

935