Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index

6418

255-BB

01-06-1817

Smit A de Gosses 372 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6083

603

22-06-1822

Smit A. (Aldert) beroepen te Finkum en Heyum als Predikant der Hervormde kerk , maar er is ook een onderzoek geweest naar beschuldigingen tegen hem maar dat is afgewezen enz. jaar 1822 (3)

6302

252 en 253

27-05-1823

Smit A. (Aldert), Predikant der Hervormden te Finkum en Hijum onder de klassis van Leeuwarden , in een geschreven en door hem ondertekende brief aan Gouveneur van Vriesland , dat hij op 28-12-1822 door den Deurwaarder  Schreinhout Andries Willem, geïnformeerd is geworden om tegen 12 Mei en St. Petri eerstkomende Pastory en tuin te ontruimen als daartoe geauthoriseerd door Twijnstra Jacob Jans enz. enz.ook  Sytsema Geert P. , Schoolonderwijzer te Finkum, schrijft en tekend een brief aan het Grietenie bestuur van Leeuwarderadeel dat op den 7e October 1822 heeft plaats gehad ene executoriale verkoop van de schoolhuizinge Tuin en Hof te Finkum en dat hij enz. enz. jaar 1823 (7)

5675

19

15-07-1913

Smit A. de weduwe en Boer de G.  Beide Beurtschippers varende tussen Assen en Amsterdam dat zij wegens stremming van de Drentsche Hoofdvaart genoodzaakd zullen zijn door Friesland te varen en zij vragen in een handgeschreven brief en door hen beide ondertekend,  daarvoor dan ook een vergunning met hunne vaartuig ,  enz. jaar 1913 (6)

6101

1315

18-12-1823

Smit A. O. Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Smit A. te Bladel, deel 1 wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 21

06-02-1824

Smit A. te Bladel, deel 2 wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8290

715/2, 34

17-07-1840

Smit A. wonende te Zwartsluis Schipper, 17-07-1840

8293

771/5, 34

03-08-1840

Smit A. Zwartsluis van beroep is hij Schipper, 03-08-1840

3701

38-C

08-02-1839

Smit Aafke Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

8096

 

624/2

31-01-1838

Smit Abraham Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 10-3-1837 Overleden te Fort de Kock , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6424

609

10-12-1817

Smit Aede Gosses 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

6423

541B

16-10-1817

Smit Albert Kapitein op het Schip Korteraijens? 15 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

8122

1105/4

07-11-1838

Smit Albert Wolters Veendam * 1817 Zeeman, jaar 1838

6251

1142

08-09-1814

Smit Andries in leven gehuwd met  Everts Risje wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks,  Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van de gemeente Nes enzz.  en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met de administratie die achter is met de Debiteuren enz.  jaar 1814 (6)

9126

1464

04-10-1879

Smit Andries wonende te  Loppersum Gezagvoerder op het vergane schip de Zeevaart met  een overzicht van de verzekerde waarde van het schip, de lading, waar het gebeurd is enz.  jaar 1879 (3)

3701

15-C

09-02-1839

Smit Anna Hubertus, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)

5667

6

00-00-1879

Smit C en Thomasz verzoeken een concessie voor de Stoombootdienst tussen Terschelling en Harlingen voor het vervoeren van passagiers en goederen deze concessie wordt verleend  in het dossier ook aanwezig een reglement en Tarief voor de  schroefstoombootdienst van vermelde diensten waarin gespecificeerd het tarief voor personen maar ook  het tarief voor de goederen is  gespecificeerd. Een lijst met alles wat maar denkbaar is. (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten jaar 1879 (31)

5667

1

24-01-1879

Smit C.  Firma Nieuwediep  Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen, jaar 1879 Dossier (14)

5667

19

14-07-1880

Smit C.  Firma Nieuwediep  Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen, jaar 1880 Dossier(15) 

5667

7

16-05-1879

Smit C.  Firma Nieuwediep  Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen, jaar 1879  Dossier (21) + Reglement en Prijslijst (26)

6833

27-A, 3

06-02-1824

Smit C. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6418

255-BB

01-06-1817

Smit Christiaan 309 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Smit Christiaan 43 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6396

540

01-06-1815

Smit Christiaan van Leeuwarden hij is absent gebleven bij de oproeping van het actif Contingent der nationale Militie over 1815 deze onttrekking is strijdig met de bepaling enz. jaar 1815 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Smit Christiaan, 178 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8199

725-24

17-07-1839

Smit Cornelis * 06-03-1819 St. Pancras staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar 1839 (5)

5667

1

00-00-1879

 

Smit Cornelis Jr. Reeder en Landeigenaar te Barsingehorn en Thomas Maarten Sleepbootondernemer te Nieuwdiep houden de een aanvraag in een brief door hen ondertekend  om Rijkssubsiedie voor ene Stoombootdienst  tusschen Terschelling en Harlingen  met het schip de “Willem Barentsz”  enz.  (verder een briefwisseling)  en tevens een brief van de Burgemeester en Wethouders  van Harlingen tevens aanwezig de beschikking op de aanvraag die af gewezen is (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten jaar 1879 (12)

5667

18

00-00-1880

Smit Cornelis Jr. Reeder en Landeigenaar te Barsingehorn en Thomas Maarten Sleepbootondernemer te Nieuwdiep  later te Helder houden de een aanvraag in een brief door hen ondertekend  om Rijkssubsiedie voor ene Stoombootdienst  tusschen Terschelling en Harlingen  met het schip de “Willem Barentsz”  enz. enz.  (verder een briefwisseling)  en tevens een brief van de Burgemeester en Wethouders  van Harlingen tevens aanwezig de beschikking op de aanvraag die af gewezen is, en nog een ander dossier wat over de toelage gaat die zij hebben aangevraagd jaar 1880 (15)

5667

7

16-05-1879

Smit Cornelis Nieuwediep  Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen, jaar 1879 (4) + Reglement en Prijslijst (26)

5667

1

24-01-1879

Smit Cornelis Reeder en Landeigenaar te Barsingerhorn Sleepbootondernemer Terschelling op Harlingen , jaar 1879 (14)

5667

19

14-07-1880

Smit Cornelis Reeder en Landeigenaar te Barsingerhorn Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen, jaar 1880 (15) 

5664

19

15-09-1903

Smit D. Hindelopen Veerschipper,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

8280

526-1, 12

22-05-1840

Smit D. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 12,1

19-06-1840

Smit D. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7

8021

1020-19

09-08-1837

Smit de Leonardus Constantinus * 15-11-1795 Kortrijk, Korporaal in het Oost Indisch leger infanterie,  Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Emanuel in 1837  enz,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

8051

730/4

40/6424

22-07-1837

Smit de weduwe Leeuwarden Beurtveerschipper  Op Amsterdam, jaar 1837

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Smit de weduwe te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8384

920-20

17-09-1841

Smit Dirk * Utrecht  02-09-1815, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6418

255-BB

01-06-1817

Smit Dirk Albert 73  Bozum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

5665

17

28-01-1881

Smit Dirk Ansches Hindelopen Beurtschipper Workum , jaar 1881 Bolsward Dossier (8)

5665

24-01-1881

akte 84 t/m 89

Smit Dirk Ansches, Eigenaar en Schipper van het Beurtschip van Hindelopen op Workum, Onderwerp:  o.a. een aankondiging van zijn Beurtdienst, wat ook in een advertentie  (4 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage,  en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel  bij Jansma ….?, te Workum, Strop J., te Parrega en Tuininga H., te Bolsward jaar 1881 (7)

9725

Deel 2

Blz.29

00-00-1880

Smit Dirk Gosses naar de Oostzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

9725

Deel 2

Blz.17

00-00-1878

Smit Dirk Gosses naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

6041

891

14-12-1818

Smit Dirk, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Liesveld de heer Vonck E.   jaar 1818 (3)

6381

171-A 

22-03-1814

Smit Durk Baukes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Bergum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

8199

729/5, 290

Bladz. 21-v

17-07-1839

Smit E. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam)  is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6005

938 blz. 6v

30-11-1815

Smit Elizabeth Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5664

274-a, 19

28-02-1918

Smit F. Grouw Schip de  Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

3, 7

20-04-1916

Smit F. Grouw Schip de  Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

A.6,Bijl. 20

27-04-1911

Smit F. Grouw Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

15

17-04-1913

Smit F. Grouw Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

27, 6

16-04-1914

Smit F. Grouw Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

37, 7

01-04-1910

Smit F. Grouw Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

162, 19

27-02-1917

Smit F. Grouw Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

8361

432-12

03-05-1841

Smit Fa. K. T. Smit te St. Johannesga het betreft een declaratie wegens verschotten enz. jaar 1841 (4)

8350

170-13

18-02-1841

 

Smit Franke Cornelis---- Smit Kornelis Frankes van beroep Grofsmid te St. Johannesga bij akte van 01-09-1840 tegen de executie der roerende goederen waarop ten laste van Smit Franke Cornelis van beroep Grofsmid te St. Johannesga enz Sleeswijk Vening Cornelis (Mr) Rijks Advokaat in Vriesland alle drie ondertekenen het document enz. jaar 1841 (4)

8345

70/4

21-01-1841

Smit Franke K. Grofsmid,   Belasting dossier wegens niet betalen van zijn verschuldigde belastingen van de  Veenman Jan Martens Groen  en zijn borgen, Franke K. Smit Grofsmid (wordt ook in genoemd zijn zoon Kornelis Frankes Smit) en Geert Geerts Boing Tapper allen te St. Johanesga. Met o.a. diverse  proces verbaal van verkoop (met lijst van bezittingen) voor de huizing van Jan Martens Groen voor de vaart en eindelijk in de polder bij de Vierhustersloot, jaar 1841 (35)

8350

174-4

19-02-1841

Smit Franke Kornelis ---- Boing Geert Geerts van beroep Tapper te Sint Johannesga en Smit Franke Kornelis als borgen voor Groen Jan Martens  Veenbaas te Rohel ook genoemd Smit Kornelis Frankes enz. jaar 1841 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Smit Frans 294 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

5664

A.9,Bijl. 20

25-04-1912

Smit Frederik Grouw Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

6098

845

04-09-1823  

Smit G.  wegens afwezigheid van zijn vader neemt hij het belastingkantoor te Donkerbroek waar voor 10 dagen, ook genoemd Falkama  de Burgh? Aldaar en de ontvanger Gasinjet enz. jaar 1823 (1)

8201

785/9, 2

07-05-1839

Smit G. G. Kapitein is met zijn schip de Vrouwe Jantina vanuit Terschelling op 30 April vertrokken naar Dantzig staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8159

55/9, 186

15-01-1839

Smit G. H. Harlingen Schipper op de Jan Freerk, jaar 1839

8073

191/9, 286

23-02-1838

Smit G. H. Kapitein op de Jan Freerk, jaar 1838

8356

328/27-4               03-04-1841

Smit G. H. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

9725

Deel 2

06-05-1879

Smit G. Harlingen Kapitein op de Antje Visser komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1879 (2)

5675

60 en 74

07-03-1918

Smit G. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

9180

427

04-03-1915

Smit G. W.  te Donkerbroek, zijn benoeming als zetter der belastingen te Ooststellingwerf  en  in een handgeschreven brief met zijn handtekening  aanvaard hij de functie .p.v. Stoker Hans Hanzes die door  in een handgeschreven brief met zijn handtekening te bedanken voor deze functie.  Verder waren voorgedragen Smit Geert Wolters te Donkerbroek en Madhuizen Luitsen Piers te Donkerbroek, Jaar 1915 (9)

5984

125+

125a+d-1v

16-02-1814

Smit G. W. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

9189

1186

09-10-1919

Smit G. W. lid van het College van Zetters te Ooststellingwerf jaar 1919 (1)

6088

1110

27-11-1822

Smit G., hij wordt genoemd in dit document als Eigenaar of Naastlegger aan de Steeg van het Landshuis tegen hem  worden maatregelen genomen wegens het plaatsen van een lichtkozijn in de steeg en hij verzoekt geen rechterlijke maatregelen tegen hem  want hij zal genoemd kozijn wegnemen en ook die van zijn stal  enz. enz. jaar 1822 (2)

6644

799

nrs.75-103

25-09-1815

Smit Geert Jakobs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6654

372 blz. 6

09-08-1816

Smit Geert Jakobs, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6833

27-A blz.12

06-02-1824

Smit Geert te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6100

1215-30

29-11-1823

Smit Geert Wolters  Erfgezetenen te Donkerbroek, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oosterwolde in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6078

95-33

25-01-1822

Smit Geert Wolters , Erfgezeten te Donkerbroek, hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Oosterwolde enz. enz. jaar 1822 (3)

6089

1194 blz. 30    23-12-1822

Smit Geert Wolters Erfgezetene te Donkerbroek Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

9180

383

27-02-1915

Smit Geert Wolters------ Smit G. W.  te Donkerbroek, zijn benoeming als zetter der belastingen te Ooststellingwerf  i.p.v. Stoker Hans Hanzes die door  in een handgeschreven brief met zijn handtekening te bedanken voor deze functie.  Verder waren voorgedragen Smit Geert Wolters te Donkerbroek en Madhuizen Luitsen Piers te Donkerbroek, Jaar 1915 (6)

6872

01-04-1825

53-A

Smit Geert Wolters van beroep Grofsmid en Schatter van de Peroneele Belasting te Donkerbroek * 27-06-1783 te Emmen Prov. Drenthe een document met 6 kolommen informatie over hem in het dossier betreffende de voordracht van kandidaten voor de openstaande post van Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen ook een sollicitatiebrief met handtekening van het jaar 1825 (7)

5984

125+125a-7

16-02-1814

Smit Gerhardus Willem, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

3701

38-C

08-02-1839

Smit Grietje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

7977

145-11, 3

10-02-1837

Smit H.---- Allen Hendrik Jans Schutter te Leeuwarden Onderwerp: door de heer Smit H. Heel en Vroedmeester is een verklaring afgegeven dat Allen Hendrik Jans onder behandeling van hem is en dat hij niet in staat is om enz. jaar 1837 (5)

6093

302-2

11-04-1823

Smit H. de weduwe Zij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

7993

309

bijl 73/16

21-01-1837

Smit H. J. Schiermonnikoog Schipper op de Eendragt, jaar 1837

8042

309,  2781

29-03-1837

Smit H. J. Schipper op de Eendracht, jaar 1837

6833

38-D deel 2

Blz. 10

06-02-1824

Smit H. Jz. te Gouda, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 10

16-01-1822

Smit H. Jz. te Gouda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8383

894-5

09-09-1841

Smit H. Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

7975

309, 124/19

04-02-1837

Smit H. T.  Schipper, jaar 1837

8380

833-2

24-08-1841

Lemsterland

Smit H. te Lemmer staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 27

Bladzijde 1

26-09-1839

Smit H. te Oldemarkt is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

3577

82, 83, 84

02-07-1835

 

Smit Harke Martens  † 26-09-1834 Amsterdam Veerschipper---- LoviusAntje Douwes wed. Harke Martens Smit Leeuwarden,  een request met haar klacht over de regering van de stad Leeuwarden bij verzoek door haar aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam gedaan  om het door nhaar wijlen man bediende veer Leeuwarden Amsterdam door haar zoon Smit Marten Harkes  te mogen blijven bevaren tevens een afwijzing van haar request enz. jaar 1835 (11)

6243

191-24?

06-03-1814

Smit Harm J. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6401

 

859-1+5

10-10-1815

Smit Harmanus staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 1  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 1 en 2 enz. 1815 (2) Dossier (15)

6380

 

6381

94 

26-01-1814

40

25-02-1814

Smit Harmen---- Meer van der Ruurd Durks, Schipper en 35 jaar oud en Veltman Jelle Wijtzes oud 25 jaar en wonende beide te Oostermeer welke verklaren en deze verklaring ondertekenen dat Houten van Jacob Jans Timmerknegt geboren 17 Mei 1787 zoon van Sietzes Jan (62 jaar) zonder inkomen en Fokes Fettje wonende te Oostermeer vallende onder de Lanmilitie enz. heeft getrokken nummer 213 en 1676 en dat hij niet de enigste zoon is maar nog 3 broeders heeft waarvan er nog één in Fransche dienst is één  gehuwd en één die jonger is enz. enz. ook genoemd de getuigen als ondertekenaars Meulen van der Tjeerd Geerts Meester uurwerkmaker en Smit Harmen Heel en Vroedmeester beide wonende te Bergum en de Notaris Wilhelmij ook de Schout Tjepkema P. A. (Pieter Alles) tekend dit stuk. Enz. jaar 1814 (3)

6383

111, 112

06-05-1814

Smit Harmen Sweyers----- Nagel Pieter Hendrik, eerstgenoemde is plaatsvervanger van Hettema Tetma Pieters van Roodhuizen eerstgenoemde is geen Sujet om in den dienst te houden en ook heeft hij Hettema Tetma Pieters schandelijke bedragen heeft enz. verder wordt genoemd Meijer Jan Andries in de Knippe mede een crimineel gevonniste die als plaatsvervanger in dienst is getreden voor zekere Smit Harmen Sweyers van Donkerbroek enz. ook behoren nagenoemde tot een complot om in Jan Jacobs zijne huize een diefstal te plegen en wel; Alberts Jan, Valk Wybe Rients, Sybolt zonder achternaam/patronym en  verkopen bij Sieuwerts Jan Gotfried te Groningen geropte wolle enz.   jaar 1814 ( 5)

8386

933/9

21-09-1841

Smit Hendricus  milicien bij de infanterie, betreft een plaatsvervanger Haytema Pieter Sybrens die voor hem zal dienen enz. jaar 1841 (5)

8361

42-20

01-05-1841

Smit Hendrik * Utrecht staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6)

6041

891

14-12-1818

Smit Hendrik de weduwe van Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Haarlem de heer Schmidt J. H.   jaar 1818 (3)

6087

950

15-10-1822

Smit Hendrik Jans wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

8380

827-3

21-08-1841

Smit Hendrik Johannes te Bakkeveen, Koopman van beroep staat in een brief van de Rijksadvocaat van Vriesland aan den Gouverneur van Vriesland en in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp een procesverbaal omdat hij niet is gepatendeerd , de bekeurders zijn Metzlar Rommert Kiers en Dedin Leonardus Lambertus  wordt ook in genoemd omdat de Turf volgens de bekeurders uit zijn Veenderij kwam Terpstra Jannes van beroep Veenman, jaar 1841 (14)

6839

21-A

06-04-1824

Smit Hendrik---- Meijering Gerrit Jans hij is als borg voor de Impost van Turf, (17 April 1818) van Hendrik Smit wordt ook als koper in genoemd de weduwe van ,  Andringa de Kempenaer van, Regnerus L.  enz. enz. (13) jaar 1824

8341

9/16

04-01-1841

Smit Hendrik,  Betreft beschikking op reclame op Patentrecht voor Hendrik Smit Banket Koek en Broodbakker te Lemmer  met brief met handtekening, jaar 1841 (9)

8376

744/8

30-07-1841

Smit Hendrikus * Groningen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

6381

106 en 127

10-03-1814

 

Smit Herman Smeger Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 1814 (10)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Smit Hille Folkerts Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6016

707

21-11-1816

Smit Hille Folkerts, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

8356

307-35

29-03-1841

Smit J.  er wordt hem opgedragen als vervanger van de Ontvanger van Noordwolde wegens dien afwezigheid van 10 dagen enz. jaar 1841 (3)

8350

175-5

20-02-1841

Smit J. .---- Terwisscha G. W. staat vermeld dat hij mede heeft ondertekend als Kerkvoogd van Blesdijke en Peperga een document betreffende het verzoek de herstellingen aan het Kerkgebouw door de Timmerman Zwaag van der ….? dat begroot is op f. 600 goed te keuren terwijl er op de 20e ten huize van de Kastelein Smit J. te Blesse ten einde te besluiten of het ingestorte kerkgebouw te Blesse zal  enz. jaar 1841 (8)

4635

E-3, 17

29-03-1883

Smit J. H.  Schipper op de Alida veer Groningen naar Hansweert , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

4635

E-3,  29

10-05-1883

Smit J. H.  Schipper op de Alida veer Groningen naar Hansweert, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6262

952-15

28-09-1815

Smit J. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

8211

988-3, 6

Bladzijde 1

26-09-1839

Smit J. J. de weduwe, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5675

60 en 74

07-03-1918

Smit J. P.  Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

6422

496 depot no. 1

14-10-1817

Smit J. S. Dokkum staat in een door de door de Luitenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen gedateerd aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij met de Fuselier Veenstra G. te doen toekomen negen verlofpassen bestemd voor o.a. eerstgenoemde enz. jaar 1817 (2)

8363

467/2

00-00-1841

Smit J. T. Korenmolenaar te Kollum  Onderwerp procesverbaal op  Accijns op 525 ponden rogge bevonden bij de bakker A. J. Groenland, met een handgeschreven brief van Smit met zijn handtekening aar 1841 (13)

8375

708-5_39a

20-07-1841

Smit J. te Blesse staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Weststel-

      lingwerf

Smit J. te Blesse staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 39 Bladzijde 1

26-09-1839

Smit J. te Blesse wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 39-1

19-06-1840

Smit J. te Blesse wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/39

20-09-1841

Smit J. te Blesse, wordt 2x vermeld op:  Staat van de dubbelen der Consent  billetten vanuit andere binnen deze gemeente Weststellingerwerf  ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841  als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_39a

20-07-1841

Smit J. te Noordwolde staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Weststel-

      lingwerf

Smit J. te Noordwolde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 39 Bladzijde 2 26-09-1839

Smit J. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 39-1

19-06-1840

Smit J. te Noordwolde wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 39

22-05-1840

Smit J. te Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6872

05-04-1825

40-A

Smit J. W. de weduwe---- Spreekens van B. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft opgemaakt in voldoening artikel 123 der wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822 enz. in deze prijscourant staan ca. 75 diverse goederen vermeld zoals een groep Specerijen en Kruidenierijen, Droogerijen, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden enz. enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan de Boekverkopers Smit J. W. de weduwe en Koning de G. woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg enz. jaar 1825 (4)

6252

1205

10-12-1814

Smit J. wordt vermeld op de staat van onvoorziene uitgaven, te betalen kosten voor geleverde zaken/diensten enz. jaar1814  (2)

5675

76

04-07-1918

Smit J.,  Schipper verzoekt hij in een handgeschreven en door hen ondertekende brief  om een vergunning voor een motorboot genaamd “Lumke”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen Varen/Slepen  enz. p/a/ Veen v.d. J. A. Dijkstraat 123-a  Rotterdam jaar 1918 (6)

6250

984

18-10-1814

Smit J., hij staat vermeld op de Staat van uitgaven voor Publieke feesten in Lemmer jaar 1814 , 4 kolommen met o.a. de geleverde goederen en aanmerkingen enz. jaar  1814 (3)

6858

38-D

03-11-1824

Smit Jacob Hiddes te Groningen verzoekt om te mogen aanleggen een postwagen of Dilegence van Groningen op Leeuwarden en vice versa een antwoord op zijn request, jaar 1824 (2)

6872

06-04-1825

51-A

Smit Jacob Jans---- Das Jetse Jans  gekwalificeerde Ontvanger te Noordwolde in zijn plaats is aangesteld den persoon van Smit Jacob Jans en sulks op een beloning van  enz. jaar 1825 (4)

6406

175-1+4-5

09-04-1816

Smit Jacob Joh’s staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

4635

A-1, 25

10-05-1883

Smit Jacob Kapitein op de Alida, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6654

372 blz. 3

09-08-1816

Smit Jacob L. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6041

891

14-12-1818

Smit Jacob Pietersz. Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Haarlem de heer Schmidt J. H.   jaar 1818 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Weststel-

      lingwerf

Smit Jacob te Noordwolde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 39 Bladzijde 1

26-09-1839

Smit Jacob te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8211

988-3, 39 Bladzijde 1

26-09-1839

Smit Jacob te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 39-1

19-06-1840

Smit Jacob te Noordwolde wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6297

342

06-07-1820

Smit Jacob, Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te mogen mandateren over het dienstjaar 1819  in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen he4tb ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3)

8285

611-19, 1

18-06-1840

Smit Jacobus Cornelus Hermanus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

6644

799

nrs. 20-45

25-09-1815

Smit Jakob Lefferts te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

9725

Deel 2 Blz.58

00-00-1885

Smit Jan  , Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)

6418

255-B

01-06-1817

Smit Jan Albers 37 is zijn volgnummer en Steenwijkerwold zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6297

342

06-07-1820

Smit Jan Bonaventura, Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te mogen mandateren over het dienstjaar 1819  in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen he4tb ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3)

6093

302-2

11-04-1823

Smit Jan de weduwe Zij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

8380

836-13

24-08-1841

Smit Jan----- Gaastra A. P. Deurwaarder te Sneek  en IJlst is overleden  wordt voorgesteld om Smit Jan die een braaf en eerlijk is aan te stellen als Deurwaarder jaar 1841 (3)

6852

32-C

30-08-1824

Smit Jan geb. 1805 Maassluis,  Signalements staat der nalatige dienstplichtigen welke zullen moeten worden opgespoort , met geboortedatum,beroep en met ouders en waar ze zich in 1824 bevinden en aanmerkingen.enz. jaar 1824 (6)

6631

1180

23-09-1814

Smit Jan Hendriks en Farenhout M.  Diakenen van de Gemeente Hogeveen nemen de vrijheid zich tot ue edele te wenden daar zich in de jare 1808 ter woonalhier heeft nedergeset eene Pieters Luitje komende uit Noordwolde en Beil en er werd door de Diakenen van Noordwolde en Beil op 13-11-1808 een borgtogt afgegeven maar dat enz. ook aanwezig het document de borgtogt Voor den Armen ondertekend 15-11-1808 door de Buiten Voogden Bouwes Take en Meines J. E. enz. jaar 1814 (5)

8364

489-6

1+17

18-05-1841

 

Smit Jan Jacobs staat in een document Controle Bolsward met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (2)

8364

489-6

1+13 en 14

18-05-1841

 

Smit Jan Jacobs staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

6865

7-A

20-01-1825

Smit Jan Lyckles, beroepen Onderwijzer te Kimswerd heeft zijn post op 10 januari 1825 aanvaard jaar 1825 (2)

6861

3-A

11-12-1824

Smit Jan Lykles , zijn aanstelling als Schoolonderwijzer te Kimswerd, wordt ook in genoemd Bruining A. te Pietersburen als schoolopziener jaar 1824 (3)

9725

Deel 2

Blz.57

00-00-1885

Smit Jan naar de Oostzee,  Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Smit Jan of Johan Sibrandus 597 Dokkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6833

27-A blz. 8

06-02-1824

Smit Jan te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

9134

1429

22-10-1883

Smit Jan Wolter kapitein op het vergane schip de Jantina Hillena, eigenaar Cremer J. P. te Zeerijp Prov. Groningen, bijgaand een lijst met allerlei byzonderheden zoals lading, deklast, wind, oorzaak, waarde van het schip enz. enz. jaar 1883 (3)

9180

420

05-03-1915

Smit Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6394

358

22-04-1815

Smit Jannes Jans---- Anguenis J. T. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Smit Jannes Jans als 1e Luitenant aan de Manner der Landstorm van de 6e Compagnie voorgedragen en met eeprigheid van stemmen enz. jaar 1815 (1)

6393

175

16-03-1815

Smit Jannes Jans fuselier bij de 6e Comp. 4e Bat. is als 1e Luitenant voorgedragen en wat betreft het verzoek tot ontslag van de 1e Luitenant Holstra Berend Eisen enz. jaar 1815 (3)

6631

1189 lijst 2

26-09-1814

Smit Jannes Jans staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Hieronimus, Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6630

943

01-08-1814

Smit Jelle Cornelis wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag, tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3)

6623

42

07-08-1813

Smit Jelle Jans, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Smit Jelle Jans, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

9187

735

07-06-1918

Smit Jentje, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Smit Jildert Isaak 23 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

8355

294/16

00-00-1841

Smit Johan Christiaan te Workum,  ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als Postdistribiteur te  Workum (3) jaar 1841

6424

609

10-12-1817

Smit Johan Frederik 52 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Smit Johan Fredrik 340 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6098

946

30-09-1823  

Smit Johannes  ---- Zeper Jan en Tuinman Jeene Frisgers  Ontvangers de Belastingen enz. te Nes op Ameland  en Blesdijke te Hardegarijp en Veenwouden  en te Sloten wordt voorgedragen voor de vacante posten  de persoon van Glasener….. Schoolonderwijzer te Nes en aan Smit Johannes  mede Schoolonderwijzer te Blesdijke enz. enz. jaar 1823 (2)

9184

276

05-03-1917

Smit Johannes gehuwd met Feldhoff Wilhelmina, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9185

1472

07-11-1917

Smit Johannes gehuwd met Feldhoff Wilhelmina, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6631

1066

02-09-1814

Smit Johannes Hendrik geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

6393

159

07-03-1815

Smit Johannes Jans---- Holstra Berend Eisen 1e Luitenant verzoekt uit zijn post ontslagen te mogen worden (een bijlage spreekt dat de reedenen die hij opgeeft de waarheid is ondertekend door Terwisscha L. K. )en in  zijn plaats voor te stellen Smit Johannes Jans doch 1 januari j.l. geplaatst als Sergeant Majoor bij de 1e Comp. Landstorm onder de gemeente Oudemarkt Prov. Overijssel enz. jaar 1815 (2)

6284

1099 blz. 6

31-10-1817

Smit Johannes Obbes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6251

1078

30-11-1814

Smit Johannes Obes  geleverd IJzerwerk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

6837

19-A

18-03-1824

Smit Johannes Schoolonderwijzer te Blesdijke, Poppe Jan werkzaam bij het grieternij bestuur, Braaksma Meinardus Hendrikus., Bouwmeester Hendrik onderwerp voordracht van de functie van Ambtenaar i.p.v. Dekker Engbert Johannes  met verklaringen van hun kunnen en gedrag jaar 1824 (7)

6868

19-02-1825

23-C

Smit Johannes staat vermeld op een Opgave der manschappen van de Afd. Kurassiers no. 3 als Vrijwilliger en plaatsvervanger voor Heersma Johannis Ebel jaar 1825 (3)

9181

1923

01-11-1915

Smit Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Smit Johannes, 631 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9183

1454

07-10-1916

Smit Johannes, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Smit Johannis Willem 316 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6101

1295

13-12-1823

Smit Js.---- Visser Jan Pieters Lid van de Raad van Loting van het district van Ontvang van Johannesga is benoemd tot Bijschatter voor de Personele en Mobilaire Belasting in het ontvang van Knijpe, Mildam en Tjallebirdt dit document is ondertekend door Doesburgh van W.  Controleur der Directe Belastingen enz. voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne, Noordwolde en Blesdijke, ook Riesen van J. W. Ontvanger te Wolvega, Tietema L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P. Ontvanger te Noordwolde, Smit Js. Ontvanger te Blesdijke enz. jaar 1823 (4)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Smit K. J. te Engelum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6631

1066

02-09-1814

Smit Klaas Hinderks geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

6080

316

30-03-1822

Smit Klaas Lykeles---- Gasinjet T. hij verzoekt een verlof voor 18 dagen in de maand april en de Grietman van Ooststellingwerf geeft het advies aan de Gouverneur dit toe te staan enz.  en Smit Klaas Lykeles neemt kantoor  der Belastingen voor 18 dagen waar i.v.m. het verlof van de ontvanger Gasinjet T. die naar Holland moet jaar 1822 (2)

6081

346

05-04-1822

Smit Klaas Lykles  hij  neemt tijdelijk het kantoor der belastingen te Oosterwolde waar, jaar 1822 (1)

6036

546

27-07-1818

Smit Klaas Lykles----- Gasinjet T.  hij neemt 14 dagen verlof om familiezaken in Amsterdam en Hoorn te regelen tijdens zijn afwezigheid wordt zijn kantoor waargenomen door Smit Klaas Lykles zijn geemployeerde jaar 1818 (1)

9181

1923

01-11-1915

Smit Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1923

01-11-1915

Smit Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6041

891

14-12-1818

Smit Klaas, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Liesveld de heer Vonck E.   jaar 1818 (3)

6284

1099 blz. 4 

31-10-1817

Smit Kleine? Obbes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

8345

70/4

21-01-1841

Smit Kornelis Frankes ---- Smit Franke K. Grofsmid,   Belasting dossier wegens niet betalen van zijn verschuldigde belastingen van de  Veenman Jan Martens Groen  en zijn borgen, Franke K. Smit Grofsmid (wordt ook in genoemd zijn zoon Kornelis Frankes Smit) en Geert Geerts Boing Tapper allen te St. Johanesga. Met o.a. diverse  proces verbaal van verkoop (met lijst van bezittingen) voor de huizing van Jan Martens Groen voor de vaart en eindelijk in de polder bij de Vierhustersloot, jaar 1841 (35)

8350

174-4

19-02-1841

Smit Kornelis Frankes---- Boing Geert Geerts van beroep Tapper te Sint Johannesga en Smit Franke Kornelis als borgen voor Groen Jan Martens  Veenbaas te Rohel ook genoemd Smit Kornelis Frankes enz. jaar 1841 (3)

8350

170-13

18-02-1841

Smit Kornelis Frankes van beroep Grofsmid te St. Johannesga bij akte van 01-09-1840 tegen de executie der roerende goederen waarop ten laste van Smit Franke Cornelis van beroep Grofsmid te St. Johannesga enz Sleeswijk Vening Cornelis (Mr) Rijks Advokaat in Vriesland alle drie ondertekenen het document enz. jaar 1841 (4)

8379

814-11

18-08-1841

Smit Kornelis Frankes van beroep Grofsmid te St. Johannesga, een arrest op roerend goed van hem en arrest op de verkoop van Hooi voor de te betalen schulden van hem enz. , jaar 1841 (7)

6041

891

14-12-1818

Smit Kornelis, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U.   jaar 1818 (3)

6295

 

 

613

25-10-1819

 

Smit L. J. Schoolmeester te Arum, Onder terugzending van zijn request dat hij ook ondertekend , dat hij weder in het genot worde hersteld van fl. 63.= welke hem als een toelage op zijn tractement als schoolonderwijzer  door de floreenplichtige  ingezetenen waren toegelegd doch welke deze hebben besloten tevens een brief  geschreven en ondertekend door Vries de Douwe Gerbens Schoolonderwijzer te Hollum op het Eyland Ameland en Gerrijts Sieds Schoolonderwijzer te Ballum op Ameland dat zij verklaren dat bij Koniklijk Besluit  de Schoolonderwijzer te Nes enz. enz. jaar 1819 (7)

6297

 

 

366

14-07-1820

 

Smit L. J. Schoolmeester te Arum, Onder terugzending van zijn request dat hij ook ondertekend , dat hij weder in het genot worde hersteld van fl. 63.= welke hem als een toelage op zijn tractement als schoolonderwijzer  door de floreenplichtige  ingezetenen waren toegelegd doch welke deze hebben besloten tevens een brief  geschreven en ondertekend door Vries de Douwe Gerbens Schoolonderwijzer te Hollum op het Eyland Ameland en Gerrijts Sieds Schoolonderwijzer te Ballum op Ameland dat zij verklaren dat bij Koniklijk Besluit  de Schoolonderwijzer te Nes enz. enz. jaar 1819(7)

6297

 

 

573

19-11-1820

 

Smit L. J. Schoolmeester te Arum, Onder terugzending van zijn request dat hij ook ondertekend , dat hij weder in het genot worde hersteld van fl. 63.= welke hem als een toelage op zijn tractement als schoolonderwijzer  door de floreenplichtige  ingezetenen waren toegelegd doch welke deze hebben besloten tevens een brief  geschreven en ondertekend door Vries de Douwe Gerbens Schoolonderwijzer te Hollum op het Eyland Ameland en Gerrijts Sieds Schoolonderwijzer te Ballum op Ameland dat zij verklaren dat bij Koniklijk Besluit  de Schoolonderwijzer te Nes enz. enz. jaar 1819 (7)

6830

18-A blz. 33

21-01-1824

Smit L. J. te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3701

38-C

08-02-1839

Smit Lammert Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

8386

949/2

25-09-1841

Smit Lammigjen Remmelds, Betreft  een brief met als onderwerp, de onderhoudskosten van deze loopende persoon enz. jaar 1841 (1)

6044

149

08-03-1819

Smit Lauwe Klasens, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)

6028

810

13-11-1817

Smit Leendeert Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6026

652

23-09-1817

Smit Leendert staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6016

707

21-11-1816

Smit Leendert, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6654

372 blz. 6

09-08-1816

Smit Loffert Jakobs, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6038

650

02-09-1818

Smit Louwe Klasens,  Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3)

6259

759

24-07-1815

Smit M, ---- Nicolay A. Majoor van het 6e Bataillon Landstorm  heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) wegens verschotene penningen aan Faber P. W, Smit M, Faber A. H., Ruwersma P. W.,  Verbeek ….?  van  de gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente Augustinusga over de jare 1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (3)

8211

988-3, 20

Bladzijde 2

26-09-1839

Smit M. H. te Huizum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Idaarde-

         radeel

Smit M. H. te Huizum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 20,2

19-06-1840

Smit M. H. te Huizum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6671

54 deel 2

blz. 15

22-01-1818

Smit M. te Zwolle Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 19

22-01-1818

Smit M. te Zwolle Predikant Classis Zwolle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 9

22-01-1818

Smit M. te Zwolle Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 16

04-01-1819

Smit M. te Zwolle wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Smit M. te Zwolle, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Smit M. te Zwolle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 17

06-02-1824

Smit M. te Zwolle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 18

16-01-1822

Smit M. te Zwolle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

3577

82, 83, 84

02-07-1835

 

Smit Marten Harkes  ---- LoviusAntje Douwes wed. Harke Martens Smit Leeuwarden,  een request met haar klacht over de regering van de stad Leeuwarden bij verzoek door haar aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam gedaan  om het door nhaar wijlen man bediende veer Leeuwarden Amsterdam door haar zoon Smit Marten Harkes  te mogen blijven bevaren tevens een afwijzing van haar request enz. jaar 1835 (11)

9181

1413

06-08-1915

Smit Marten,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9921

42

19-10-1882

Smit Minne,Veldwachter/Policebeambte te Oppenhuizen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Smit N. nr. 170 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6424

609

10-12-1817

Smit Philip 67 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Smit Pieter 7 is zijn volgnummer en Dordrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Smit Pieter Evers 439 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Smit Pieter Evers 583 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-b 1e bat 4e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Smit Pieter Evert 583 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6420

367

09-08-1817

Smit Pieter Evert wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 1 der manschappen uit de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3)

8204

829/20, 264

Blz. 6v

12-08-1839

Smit Pieter Hendriks hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6864

26/1-C , 85

07-01-1825

Smit Pieter Hendriks te Smallingerland  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6871

22-03-1825

11/1-C

Smit Pieter Hendriks te Smallingerland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9126

1043-19

1879/1880

Smit Pieter Kool Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9134

1081-19

01-05-1883

Smit Pieter Kool te Hindelopen; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

8280

517-11,

34-35, 39

19-05-1840

Smit R. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Beetsterzwaag in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3701

38-C

08-02-1839

Smit Remke Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

6262

952-15

28-09-1815

Smit S. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6034

395

30-05-1818

Smit Sitse, Linnennaaister, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6082

443

01-05-1822

Smit Sjitte Wybes te Koudum Hij pacht  land  op de Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3)

9725

Deel 2

02-09-1878

Smit Smallingerland Schip de Antje Visser komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)

8375

708-5_22

20-07-1841

Smit te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

9190

626

14-05-1920

Smit Tee secretaris Oudeschoot Ver.  School met den Bijbel verzoekt om voor de de schoolrwijzerswoning een vergunning (met zijn handtekening)  tot 2 uitwegen naar de enz. enz. perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Knijpe, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11

5666

2

00-00-1886

Smit Th. H. en Os van J. zij berichten dat zij ene Jaagschuitdienst hebben geopend van Harlingen op Franeker langs de Trekvaart enz. met vertrektijden en de tarieven   jaar 1886 (3)

5666

2

21-01-1886

Smit Th. J. Harlingen Schipper, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

6095

541

24-06-1823 

Smit Thomas ,Wolkammer te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document  ; dat zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4)

6044

149

08-03-1819

Smit Thomas Klasen, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel   jaar 1819 (4)

6071

467

07-06-1821

Smit Tjitte Wiebes,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer  Slaperdijk  te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met o.a.   Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3)

8197

693-16

08-07-1839

Smit van der Vegt J. A.  het betreft zijn Request houdende ondeer aanbieding van een exemplaar van een door hemgegeven kaart der Provincie Groningen verzoek om geplaatst te worden bij de Militaire Verkenningen enz. jaar 1839 (4)

6051

735

11-10-1819

Smit van Egbert † in leven gehuwd met Wilde de Willemijntje wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Noord Holland en Utrecht  jaar 1819 (4)

7977

 

152-10

11-02-1837

Smit W. A. Schipper op de Herstelling staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)

9126

758

24-04-1879

Smit W. J. Het verslag omtrent de zeeramp overkomen aan het schip Aurora met alle gegevens van het schip, de lading, van welke haven hij komt (Pensacola), de bemanning is in een sloep gegaan en opgenomen door het schip de Alice een Schoenerschip  enz. enz. Gezagvoerder is Smit W. J. te Terschelling wonende en de eigenaar is Fontein Tjalling te Harlingen wonende,  jaar 1879 (4)

8202

790/11, 174

03-08-1839

Smit Wieger H. Harlingen Matroos Beloning voor Edelmoedige daden, jaar 1839

8119

174             

1051/12

24-10-1838

Smit Wieger H. Matroos op de Northam, jaar 1838

8383

894/22

09-09-1841

Smit Wijnand, te Leeuwarden,   een handgeschreven brief met zijn handtekening, waarin staat dat hij sergeant Majoor is geweest en dat hij nu solliciteerd naar de functie van Deurwaarder te Sneek enz. enz. jaar 1841 (2)

8384

920-20

17-09-1841

Smit Willebrordes * Winterswijk 29-07-1809, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

8122

1105/4

07-11-1838

Smit Wolter Alberts Veendam Schipper, jaar 1838

8302

965/5

28-09-1840

Smit,  J. T. Smit Korenmolenaar te Kollum  (proces verbaal) , jaar 1840

6423

541B

16-10-1817

Smit? Wouter Alberts Kapitein op het Schip de Dageraad 16 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

6830

13-A

19-01-1824

Smit….? vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de lijst van de verkozen schatters voor de Personele belasting over de controle Gorredijk enz. jaar 1824 (2)

6090

42

14-01-1823

Smith  Hendrik Jans, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6093

299

11-04-1823

Smith  Hendrik Jans, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6096

609

07-07-1823

Smith  Hendrik Jans, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz.   en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Smith  Hendrik Jans, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6843

3-A

21-03-1824

Smith  Thomas Johannes Harlingen Kapitein op de  Harlingen Jaar 1824

6264

1216

08-12-1815

Smith . J. H. J..---- Douwes Aaltje weduwe van Boomsma B. zij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp:  betreft de  de aanslag van de belastingen op de huurwaarde van de Tuinen  van haar en de andere ingezetenen  maar dat zij als weduwvrouw met haar hoog gevorderde jaren niet zelf met de burgemeester enz. kan spreken enz. heeft zij haar oudste zoon Boomsma D. verzogt heeft dat te doen enz. enz.  zo door hem als door de heer  Smith . J. H. J. maar dat de burgemeester enz. een geheel verkeerde stelling hebben ingenomen enz. ook van Dijk R. wordt te hoog aangeslagen en Fontein ….?  Enz.  Lambsma G. de commissaris van verponding gelast een hertaxatie enz. jaar 1815  (3)

6020

167

18-03-1817

Smith ….?---- Altena van .? Y. schrijft en ondertekend een brief als Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Harlingen aan de gouverneur van Vriesland betreffende een attestatie van de heer Smith ….? dat de acte van onvermogen van Gelinde Pieter Comies van de 3e klasse gestationeerd te Termunsterzijl met een eerbiedig verzoek enz. om arrest op zijn tractement te leggen wegens de situatie van zijn huisgezin waarin zig thans bevinden vrouw en zeven zo goed als naakte kinderen die door de ondersteuning van eenige mensen vrienden enz. enz. jaar 1817 (2)

8280

517-11, 21

lijst 2

19-05-1840

Smith A. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 21

lijst 2

19-05-1840

Smith A. G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8108

34, 871/12

03-09-1838

Smith Antje J. Hoogezand Schipper op de  Vrouw Anna, jaar 1838

6871

22-03-1825

11/1-C

Smith Bauke IJmkes te Harlingen staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9725

Deel 2

12-02-1883

Smith Dokkum Kapitein op de Drie Gebroeders komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1883 (2)

6869

26-02-1825

11-A

Smith E.---- Barradeel, Stormen van 3 en 4 Februari 1825 een inventaris lijst van op de Zeestranden aangespoelde opgevischte Houtwaren met vermelding van het merk van het hout enz. opgemaakt door Fopma T. Z. Assessor en Smith E. jaar 1825 (2)

6393

166

13-03-1815

Smith E.---- Fontein D. Pz. 1e Luitenant 5e Comp. wordt voorgedragen als Capitein bij de 2e Comp. Tot 1e Luitenant 5e Comp. Houtsma Tjardus thans 2e Luitenant 4e Comp. en tot 2e Luitenant bij de 4e Comp. Smith E. enz. document ondertekend door Luit. Col.  2e Bat. Landstorm Zijlstra D. C.   enz., jaar 1815 (1)

6096

698

30-07-1823  

Smith E. secretaris der grietenij Minnertsga neemt het kantoor van de ontvanger der belastingen waar in augustus enz. jaar 1823 (2)

6394

266

06-04-1815

Smith Eeuwe---- Zijlstra D?. C.  Luitenant Coll. van het 21 Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat dat hij gisteren de mannen van den Landstorm van cde comp. no. 2 heeft opgeroepen en hun als Capt.  voorgesteld Fontein D. Pz. en Houtsma Tj. tot 1e Luitenant Smith Eeuwe enz. jaar 1815 (1)

5997

307

31-03-1815

Smith Elyzabeth is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  340

5674

77

21-04-1911

Smith---- Freer Smith, Sir Hamilton  te Benwell-Sunbury Middelsex Engeland,  tijdelijk te Amsterdam met zijn Motorjacht “Pleione”  verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (met gedrukt briefhoofd)   vergunning voor genoemd jacht om te mogen varen in de provinciale wateren  en wel  de route van Lemmer naar Harlingen over Leeuwarden enz. enz. ,ook zijn visitekaartje zit in het dossier als volgt: Commander Sir Hamilton Freer Smith , Army & Navy Club Pall Mall. jaar 1911 (12)

6088

1083

16-11-1822

Smith G. W. Bierbrouwer te Leeuwarden, in een handgeschreven brief  (vermeld zelf zijn naam als Smith) met zijn handtekening (hij tekent als Smidt)  verzoekt om een tapperij achter zijn huizinge te mogen aan leggen enz. enz. jaar 1822 ( 1)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Smith G. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8257

69/20, 3

nummer 1

20-01-1840

Smith Geert Harms te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6051

775

29-10-1819

Smith Georg  ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel  is met de secretaris vergegaan tot inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt  Boer Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande van diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 1819 (12)

6623

43

07-08-1813

Smith Gertje Cornelis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

3701

38-D, 1-13

08-02-1842

Smith Grietje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

6865

19-A

20-01-1825

Smith H. J.  komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6261

896-12, 14, 18 en 20

02-09-1815

Smith H. J.  Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (7) (24)

6869

03-03-1825

6-A blad 3

Smith H. J. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6866

02-02-1825 16-A

Smith H. J. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele Policie met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824  enz. jaar 1825 (2)

6871

21-03-1825

15-A

Smith H. J. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8

6830

7-A

21-01-1824

Smith H. J. te Harlingen staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)

6261

897-6

02-09-1815

Smith H. J.,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten over 1811), akte jaar1815 (2) (9)

6243

191-13

06-03-1814

Smith H. S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8108

34, 871/12

03-09-1838

Smith Harm J. Hoogezand Schipper op de  Vrouw Anna, jaar 1838

8107

34, 828/1

22-08-1838

Smith Harm J. Hoogezand Schipper, jaar 1838

6027

718-a

14-10-1817

Smith Hedrik Jansz. Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6261

896-12

02-09-1815

Smith Hendrik  Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24)

6624

263

08-02-1814

Smith Hendrik---- Fopma J. L. Schout van de Gemeente Sexbierum draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Donia Meindert Sjoerds Erfgezeten Huisman onder Sexbierum als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Smith Hendrik wonende te Harlingen, oud Griffier  enz. jaar 1814 (2)

6385

143

06-07-1814

Smith Hendrik hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6054

34-C

12-01-1820

Smith Hendrik Jan te Harlingen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6084

649

09-07-1822

Smith Hendrik Jan te Harlingen, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6081

366

11-04-1822

Smith Hendrik Jans , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton Harlingen, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6049

548

07-08-1819

Smith Hendrik Jans Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6018

38-A, 6

14-01-1817

Smith Hendrik Jans hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

6042

44-A

20-01-1819

Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6060

494-B

12-07-1820

Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6075

771

11-10-1821

Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6045

238

13-04-1819

Smith Hendrik Jans te Harlingen,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6865

10-1-A

14-01-1825

Smith Hendrik Jans te Harlingen,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6839

4-A blz. 3

06-04-1824

Smith Hendrik Jans wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6063

703

11-10-1820

Smith Hendrik Jans, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3)

6036

493-C

 13-07-1818

Smith Hendrik Jansz te Harlingen Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6039

771-c

16-10-1818

Smith Hendrik Jansz, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6024

437-b

08-07-1817

Smith Hendrik Jansz.  Griffier te Harlingen , Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

6015

608-b

11-10-1816

Smith Hendrik Jansz. ----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)

6033

263-c

15-04-1818

Smith Hendrik Jansz. ,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

6030

53-c

23-01-1818

Smith Hendrik Jansz. , Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4)

6021

252, 1, 5-6

11-12

17-04-1817

Smith Hendrik Jansz. wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18)  

6013

394

05-07-1816

Smith Hendrik Jansze---- Oosterbaan E.  Griffier te Harlingen die bij deze van zijn post ontslagen wordt , in zijn plaats benoemd  Smith Hendrik Jansze thans Secretaris te Sexbierum jaar 1816 (3

6014

511

13-08-1816

Smith Hendrik Jansze----- Posthumus Rinse benoemd en bededigd  tot Vrederechter te Holwerd en benoemd en bededigd  Heep Joseph tot Griffier aldaar en benoemd en bededigd  Smith Hendrik Jansze tot Griffier bij het Kantongerecht te Harlingen  en benoemd en beedigd  Reinbach Willem Maurits tot Vrederechter te Harlingen jaar 1816 (2)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Smith Hendrik T. nr. 83 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6388

26

05-10-1814

Smith Hendrik, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)

6102

43-B

12-01-1824

Smith Hnedrik Jans,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Smith J. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6243

191-17

06-03-1814

Smith Jacob, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6067

 

117

05-02-1821

Smith Jan  ---- Bakker A. G.  ,  Ontvanger der In en Uitgaande Regten en Accijnsen  door zijn overlijden is deze post te Koudum vacant geworden, van onderscheidende is de Directeur van tijd tot tijd gebleken dat Scheltema Nicolaas Everts van Ontvanger voornoemde middelen te Dokkum voor die post aldaar niet is berekend , het is een braaf oud man die wegens zijne omstandigheden medelijden verdient maar hij kan enz. verder worden voorgedragen voor deze post Ladenius Hermanus Hendricus oud 29 jaar wonende te Alkmaar en gehuwd. Smith Jan oud 26 jaar wonende te Harlingen Ongehuwd maar is wegens zijn gestel niet geschikt, Nederveen Johannes Jacobus oud 26 jaar en gehuwd, Vellinga Menno oud 51 jaar te Leeuwarden en gehuwd, Bouwmeester Hendik te Heerenveen enz. jaar 1821 (5)

6282

737-19

07-07-1817

Smith Jan H., Grofsmid te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6248

767

20-08-1814

Smith Jan Hoites , Winkelier en Smid te Winzum een openstaande boekschuld wegens geleverde goederen aan de Gemeente Bozum enz. jaar 1814 (2)

6388

149 

20-10-1814

Smith Jan Hoytes---- Jonghoff Albert Heerkes schrijft een brief aan zijne Koninklijke Hoogheid Souvereine vorst enz. dat hij gediend heeft van 1788 tot en met 1794 onder Uwe vaders vane onder her egiment van de Generaal Majoor Petit ….? Onder de compagnie van de Majoor Dinter van Hesselt de veldtogten tegen Frankrijk en in 1794 krijgsgevangen is geraakt, getransporteerd naar Vrankrijk en aldaar in de zomer van 1795 ontslagen toen geretourneerd naar Breda hij zig nimmer laf heeft getoond enz. enz.  maar dat hij het niet verkroppen kan dat een boer een oud militair zijn eer zal krenken enz. enz. verder een ondertekende brief aanwezig van de Predikant en ouderlingen der Hervormde Gemeente te Winzum en wel Smith Jan Hoytes, Faber Job Harmens en Meijer J. W. Predikant  dat eerstgenoemde Jonghoff Albert Heerkes Onderwijzer der Jeugd en Koster der hervormde Kerk sedert 1 November 1800 onder ons heeft gewoond als een vreedzaam man enz. enz. jaar 1814 (4)

6623

43

07-08-1813

Smith Janke Jans, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Smith Janke Jans, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Smith Jelle Jans, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Smith Johannis 146 is zijn volgnummer en Maassluis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8361

411-14, 20

27-04-1841

Smith L. R.---- Kammen van R. H. van beroep Winkelier en Koopman te Oosterlittens opzichtens eene schuldvordering ten laste van den gewezen commies der 2e klasse Smith L. R. te Baard deze is om de schuldenaren te ontvl=uchten zonder achterlating van eenig spoor naar elders vertrokken  en er is vernomen dat hij te ’s Gravenland Provincie Noord Holland zoude ophouden en er zal 1/5 deel van zijn pensioen gekort worden enz. jaar 1841 (8)

3701

38-D, 1-13

08-02-1842

Smith Lammert Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

8309

1094-14

04-11-1840

Smith Lucas Reinier staat vermeld in een document genaamd; Opgave van de Commiesen der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in Vriesland , wier eervol ontslag met aanspraak op pensioen voor wordt gesteld door de Hoofdinspecteur van Vriesland enz. jar 1840 (6)

8088

465/22, 254

11-05-1838

Smith O. J.  Schipper op de Concordia, jaar 1838

8088

465/22,254

11-05-1838

Smith O. P. Schipper op de Concordia, jaar 1838

8044

398,  3587

24-04-1837

Smith Otto P. Kapitein op de Concordia, jaar 1837

3701

38-D, 1-13

08-02-1842

Smith Pieter, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3701

38-D, 1-13

08-02-1842

Smith Remke Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

8375

708-5_11

20-07-1841

Smith S. C. te Marrum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 11-1

19-06-1840

Smith S. C. te marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/11

20-09-1841

Smith S. C. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Smith S. te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6385

142

06-07-1814

Smith Sijbren Cornelis Jan te Marrum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

9725

Deel 2

Blz. 209

00-00-1900

Smith Teunis , Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)

6243

191-16

06-03-1814

Smith Th. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

9725

Deel 2

Blz. 206

00-00-1899

Smith Theunis , Zeemilitie, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Smith Thomas nr. 66 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8201

785/9, 4

midden

07-05-1839

Smith W. H. Kapitein is met zijn schip de Hero op 3 mei vanuit Gravesend vertrokken naar Amsterdam, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land   enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6623

42

07-08-1813

Smith Wopke Cornelis, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Smith Wopke Cornelis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Smith Wopke Cornelis, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8300

922/15

16-09-1840

Smith, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer  openbare school  te Koudum,  en hunne beoordeling in de te les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen, Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,  v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9)

8280

521-a

20-05-1840

Smits A. te Zwartsluis staat vermeld in de Agenda van de Staadsraad, Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1840 (1)

3698

A-23

08-10-1828

Smits Aafje Martens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6)

9181

1923

01-11-1915

Smits Antje Jans gehuwd met Siesling Jacob Sipkes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3701

38-D, 1-13

08-02-1842

Smits Antje x Schregardus Anne Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3701

38-C

08-02-1839

Smits Antje, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3701

38-D,17-24

08-02-1842

Smits Aukje Liepkes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

6243

191-16

06-03-1814

Smits C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6645

875

02-11-1815

Smits Chirurgijn te Bergum---- Wagt van der Jacob Chirurgein te Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij door zijn dogter te kennis was gebragt dat haar mevrouw Zwartsenburg in het Postkantoor seer Getroffe en Ontstelt Wiert door het gehoor dat de enz. en dat de Chirurgijn Smits te Bergum ront segt dat ik sulks lieg Jaar 1815 (4)

6276

1102-2

18-12-1816

Smits Christiaan moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6623

270

25-01-1814

Smits Christiaan Mr. Broodbakker te Marrum, een brief door hem ondertekend aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende een bezwaar tegen de betaling van Impost op 13 zakken Rogge en 5 zakken Wertenmeel en dat hij van enz. jaar 1814 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Smits D. H. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Schoterland

Smits E. te Schoterland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6628

825 blz. 2>

23-05-1814

Smits F. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

8161

79-4

22-01-1839

Smits Francis , Zevenhuizen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Smits G. B. Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6709

36 deel 1

blz. 7

16-01-1822

Smits H. Jz. te Gouda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 6

06-02-1824

Smits H. te Gouda, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6654

372 blz. 4

09-08-1816

Smits Harmen H. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799

nrs. 20-45

25-09-1815

Smits Harmen Harmens te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6042

71

29-01-1819

Smits Hendrik J. ,  ,---- Komst  Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur  tot toestemming tot het verkopen van het pand  Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn financieele verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811)  en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende aan de Noordkant op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd  Embden Pieter Barends wonende  in de Bagijnestraat letter F. no. 334 te Leeuwarden,   en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen  volgens obligatie datum d.d. 15-12-1804 tevens Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te Harlingen,  Komsma  Jan Baukes , Metsens van Michiel te Harlingen,  Smits Hendrik J. ,  ook wordt vermeld wie eigenaar is van…… enz. enz. jaar 1819 (6)

8308

1066-4

28-10-1840

Smits Hendrik---- Smits Johanna Catharina wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz  zij is  geboren 25-10-1802 Leeuwarden dochter van  Smits Hendrik en Joosten Anna Maria  enz.  jaar 1840 (3)

6047

379

03-06-1819

Smits Idserd  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Smits Idzerd, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6381

171-A 

22-03-1814

Smits Idzert Hoekes , hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Buitenpost die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

8377

766-8

05-08-1841

Smits J. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Smits J. A. te Hees en Neerbosch, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2, 6

04-01-1819

Smits J. A. te Renkum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 6

06-02-1824

Smits J. A. te Renkum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 6

16-01-1822

Smits J. A. te Renkum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6089

1186        

21-12-1822

Smits J. G. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6091

113

03-02-1823

Smits J. G. Schoolonderwijzer te Wanswerd met een tractement van fl. 1551  als Ontvanger der Belastingen en fl. 204.= als onderwijzer komt voor in een document dat gaat over gecombineerde functie’ s  jaar 1823  (4)

6072

581

17-07-1821

Smits J. G. te Marssum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

8308

1074-10

29-10-1840

Smits J. H. van beroep R. C. Pastoor te Dockum wordt vermeld in een dossier  met als onderwerp: de stukken van zijn reclames wegens de 4 eerste grondslagen der Personeele Belasting waarin ook vermeld de Rijksschatter Boersema H. te Holwerd in het huis wijk C. no. 5 bewoond wordende door  Smits J.  R. C. Pastoor  alles volgens en ook vermeld wordt Draaisma Wilhelmina als Dienstbode  enz. jaar 1840 (14)

8386

949/41

20-09-1841

Smits J. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

517-6

19-05-1840

Smits J. van beroep Commies te Dronrijp dat hij minstens tot 12 november aanstaande zal kunnen blijven  in de woning welke door hem is betrokken enz. jaar 1840 (2)

6864

18-C

07-01-1825

Smits Jean Baptiste * 16-08-1797 Dusel , Kanonnier;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

8375

716-3_2c

22-07-1841

Smits Joh’  Cath’ Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6381

171-D 

22-03-1814

Smits Joh’s Frederiks---- Rinsma Gerben Folkerts plaatsvervanger voor Smits Joh’s Frederiks, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden no. 2 die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6424

609

10-12-1817

Smits Joh’s Sijbrandus 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

8308

1066-4

28-10-1840

Smits Johanna Catharina wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz  zij is  geboren 25-10-1802 Leeuwarden dochter van  Smits Hendrik en Joosten Anna Maria  enz.  jaar 1840 (3)

8375

716-3_3D

22-07-184 1

Smits Johanna Catharina, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

9182

605

05-04-1916

Smits Johanna gehuwd met Noord v.d. Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

8273

357/10

11-04-1840

Smits Johannes Gerardus Smits te Amsterdam, jaar 1840

5996

151-a  1e rij

20-02-1815

Smits Johannes Gerrits hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6833

9-A blz. 4

09-02-1824

Smits Johannes Gerrits te Deinum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Smits Johannes Gerrits, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

8356

315-6

31-03-1841

Smits Johannes---- Vries de Anne P. van beroep Mr. Brood en Beschuit Bakker te Marssum zijn bij Proces Verbaal van den  9e maart bekeurd wegens het bij hem in huis vinden van  200lb Rogge met Zand gemengd bestemd voor Beestevoeder enz. is door de commiessen  Smits Johannes en Endig Holtkamp van Jan  te Dronrijp bekeurd wegens het vinden van voorstaand in zijn woonhuis verder een uitvoerig  proces verbaal is aanwezig ook een door Vries de Anne P.  geschreven en ondertekende brief enz. jaar 1841 (22)

6841

5-A

01-05-1824

Smits Joseph  weduwnaar van Anna Margaretha Petr……? een  request vrijstelling boete van de te late aangifte van de erfenis van Petr…..? Anna Margaretha jaar 1824 (2)

9181

1923

01-11-1915

Smits Joseph,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6843

4-A

25-05-1824

Smits Joseph, arbeider te Leeuwarden verzoekt kwijtschelding van 100 gulden betreffende de memorie van de nalatenschap van Petraus Anna Margaretha overl. 04-07-1823 jaar 18245 (4)

9186

244

05-03-1918

Smits Joseph, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6851

26-D

17-08-1824

Smits K. T.---- Pas E. en Smits K. T. verklaren dat een paard van Kuiken Arjen Tijmens   wijlen en zijn weduwe Rentjes Trijntje,  door een hond gebeten  die dol was  enz. enz. komt verder in voor Kuiken Rentje Arjens 24 jaarjaar 1824 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Smits Klaas 571 Marsum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6422

473

07-10-1817

Smits Klaas R. 510 en Lemmer is zijn volgnummer en tot welke Gemeente hij voor den in dienst treding heeft behoort en staat in een bijlage van de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan enz. jaar 1817 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Smits Klaas R. 510 Lemmer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8375

708-5_20a

20-07-1841

Smits M. H. te Huizum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Smits M. H. te Huizum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8386

949/23

20-09-1841

Smits M. H. te Huizum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6426

69

02-02-1818

Smits M. M.---- Heemstra C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat wegens afwezigheid van Bleekstra Jan Koerts de Grietman van Kollumerland en Nieuw Kruisland verzocht onderzoek te doen en dat; Hoffius ….? te Leeuwarden is overleden dat Vries de J. L. aldaar is gedetineerd en dat Smits M. M. zich op het Bildt ophoudende ene verlamming aan zijn hand heeft gekregen  enz. jaar 1818 (1)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Smits M. M. te Huizum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6424

609

10-12-1817

Smits Marten Martens 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Smits Marten Martens 409 Berlikum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6425

20

10-01-1818

Smits Marten Martens---- Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de verlofganger Smits Marten Martens als vrijwilliger de Militie dienende maar dat hij wegens een ongemak aan zijn rechterhand in November j.l. is bekomen en stijfheid aan de vingers enz. jaar 1818 (1)

6418

255-BB

01-06-1817

Smits Philippus 451 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6276

1102-14

18-12-1816

Smits Pieter D. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8364

498/10, 16

21-05-1841

Smits Pieter H. de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

3701

38-C

08-02-1839

Smits Pieter, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

9182

605

05-04-1916

Smits Rigtje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6630

1017A, 3

22-08-1814

Smits Saake Klasen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017B, 3

22-08-1814

Smits Sake Klasen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

9181

1413

06-08-1915

Smits Sjoerd,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6628

825 blz. 3

23-05-1814

Smits T. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

8305

1009/16

10-10-1840

Smits T. J.,  Koornmolenaar te Kollum, jaar 1840

6860

33-A

30-11-1824

Smits Tjelssen Hayes, Hij komt voor in een dossier met voordrachten voor diverse  functie’ s  jaar 1824 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Smits U. de weduwe te Blija staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6276

1102-18

18-12-1816

Smits Ulbe D., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6382

79 nr. 60

31-03-1814

Smits Wiebe ….?, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6406

175-

1+10-11

09-04-1816

Smits Willem staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8386

949/19

20-09-1841

Smitss M. H. te |Huisum,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6424

584

02-12-1817

Smitstra Eeltje Herkes 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel Bataillon Inf. 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8088

465/22, 254

11-05-1838

Smitt J. A. Engeland Schipper op de Hannau, jaar 1838

6098

933

27-09-1823  

Smitte H. J. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten  van de regtbanken en Vredegeregten enz.  met vermelding van woonplaats,  functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)

8224

1229-8, 12

02-12-1839

Smitz Wijtze te Leeuwarden Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7)

8224

1233-5

04-12-1839

Smoor E. en Looper de J. A. zij hebben inmiddels aan hunne verplichtingen voor dr militie voldaan enz. jaar 1839 (2)

6418

255-A

00-05-1817

Smoor Willem 232 is zijn volgnummer en Maassluis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9180

42

07-01-1915

Smouten Teunis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

9187

1114

07-08-1918

Smouter Theunis, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

248-A

 4e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Smuk Oene Kuiper te Ureterp  wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6393

183

18-03-1815

Smukman Wiebe Mynaerts komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3)

8384

920-20

17-09-1841

Smulders Gerardus * Tilburg 15-01-1812, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6095

538

24-06-1823 

Smults Hans Jans Scharnegoutem  gewezen districtontvanger van het gemaal hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen aldaar jaar 1823 (4)

6392

91

06-02-1815

Smynga Gerben Aukes kapitein en den 2e luitenant Groot de Pieter Heines bij de  4e  Comp.van het  6e  Batt. Landstorm wegens hun overlijden zijn er 2 plaatsen vacant  en er wordt voorgesteld ter invulling van diverse plaatsen de heren Mooi Lucas Jans, Raadsveld Hendrik Arends, Terwisga van Marcus en Steskens Joseph enz. jaar 1815 (1)

6709

36 deel 2  blz. 21

16-01-1822

Smytegelt van der Hoek te Sleeuwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8201

785/9, 2  midden

07-05-1839

Sn….. J. Kapitein is met zijn schip de Condor vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Newcastle staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8380

833-2

24-08-1841

Rauwer-

       derhem

Snaa…? L. A. de weduwe te Irnsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8379

801-8

16-08-1841

Snaak A. S. staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de Generale Directie voor de zaken der Hervormde Kerk enz. jaar 1841 (2)

8369

593/23

18-06-1841

Snater Harmen Berends komende van Oostvriesland:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)

6420

350

05-08-1817

Snauckaert van Schaubura v. R. (Baron) 2e Kolonel Chef der Staf van het 2e Generaal Kommando te Deventer ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie tevens een ondertekende brief van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (2)

9725

Deel 2

13-08-1880

Sneden van B. Smallingerland Kapitein op de Friesland komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1880 (2)

8047

260/4839

02-06-1837

Sneebek Jan Everts Kapitein op de Catharina Johanna, jaar 1837

6099

1049

24-10-1823  

Sneek ----  Wommels, de Giretman van Hennaarderadeel heeft  een klacht dat schoolonderwijzers wel kinderen toelaten die niet zijn ingeent  en dat  de  natuurlijke kinderziekte thans te Sneek   en vooral te IJlst en Heeg vrij sterk heersen en vragen de Minister maatregelen te nemen enz. jaar 1823 (3)

9134

993

17-07-1883

Sneek ---- Hamelink S. Directeur der Nederlandsche Tramweg Mij. te Utrecht, er wordt een vergunning verleend door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor het  aanleggen van Electrische geleiding tussen de stations  Harlingen, Arum, Witmarssum, Bolsward en Sneek en  Tussen Joure Heerenveen, Langezwaag, Gorredijk, Beetsterzwaag en Drachten jaar 1883 (13) 

9189

905

07-08-1919

Sneek , Een plan tot aanleg van een Kunstijsbaan aan de Lemmerweg. Met 6 tekeningen (Blauwdrukken) en de benodigde correspondentie jaar 1919 (37)

6056

193

18-03-1820

Sneek aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

8127

1191/3, 150

30-10-1838

Sneek Anne Haarlem/Amerika Schipper, jaar 1838

6839

6-A

09-04-1824

Sneek Arrondisement Lijst met 196 namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het nummer van de gebouwen en de huurwaarde, (zoek ook onder de betreffende dorpen Lyons, Huins , Hylaard, Jellum, Beers,Weidum , Jorwerd, Mantgum, Oosterwierum, Baard, Winsum, Oosterlittens, Britswerd, Wieuwerd en Bozum (6) jaar 1824

6628

769

06-06-1814

Sneek Bestek en Tekening van enige veranderingen in de Kleine Kerk te Sneek  (18)

9191

1201

24-09-1920

Sneek----- betreft vergunningen voor  het bestuur waterschap de Sneeker Oudvaart, onderwerp een duiker onder de rijksstraatweg Leeuwarden Heerenveen bij Irnsum , ook drie  getekende kaarten met de situatie,   en een getekende ingekleurde kaart van een stukje Irnsum   jaar 1920 (31)

6048

448, 1-7,

11, 20, 31

06-07-1819

Sneek de Stad Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (10) hele dossier (30)

8361

434/6 sectie A. – B.

04-05-1841

Sneek de Stad staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)

6388

47          

05-10-1814

Sneek de Stad voor de gelegerde kozakken aan logement enz., wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12

9126

1012

14-06-1879

Sneek---- Droogleggen van enige meren en kanalisatie en andere werken in Friesland enz.  en  met een mooie plattegrond van de waterwegen in Zuid West Friesland  enz. (21)

6056

173i

11-03-1820

Sneek een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (1)

5711

6-c

18-09-1899

Sneek Een lijst Binnen Vaartuigen ingericht Voor vervoer van personen De naam van het schip met de  Technische gegevens, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899  (29) Dossier (44)

6000

578-b

17-06-1815

Sneek---- een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis De Kleine Kerk zitten te Sneek  ,  een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis Op de Noorderpoort  zitten te Sneek jaar 1815,  

6021

252

17-04-1817

Sneek een lijst met personeel (23 personen) der regterlijke ambtenaren met hun tractementen , sommigen met handtekening en aanmerkingen  te Sneek, jaar 1817 (4)

6037

628

25-08-1818

Sneek--- een lijst van benodigd mobilair voor het locaal der rechtbank van eerste aanleg te Sneek gewaardeerd als volgt:    een lijst met allerlei zaken die in de rechtbank zijn getekend door Herbell J. F. M. President van de Rechtbank aldaar , Jaar 1818 (6)

6027

678

02-10-1817

Sneek een lijst waarin vermeld de inkoop van voedsel en de hoeveelheid een gevangne nodig heeft volgens de directie, waarin men per dag een goed overzicht heeft en goed kan zien wat ze te eten krijgen jaar 1817 (5)

6839

4-A

09-04-1824

Sneek een staat  met 17 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek  en hun tractementen  en diverse handtekeingen(6) jaar 1824

9191

1567

22-12-1920

Sneek een vergunning tot het plaatsen van Waarschuwingsborden i.v.m. de wet op de Motor en Rywielverordening met 2 een getekende kaarten (Blauwdruk) met de situatie jaar 1920 (9)

9191

1115

07-09-1920

Sneek---- Electriciteits bedrijf betreft een correspondentie  over het hoogspanningsnet voor 10.000 volt van de Oostpoortbrug te Sneek naar de Groenedijk Jaar 1929 (7)

6069

 

268

05-04-1821

Sneek---- Gevangenis de z.g.n. Kleine Kerk te Sneek. Onderwerp  de jaarlijksche huur van het pand, ondertekend door Gonggrijp Teetse  als voogd van het Oude Burgerweeshuis te Sneek  jaar 1821 (3)

5992

812

18-10-1814

Sneek gevangenis---- Gevangenis te Sneek, een proces verbaal van aanbesteding betreffende het voedsel vor de gevangenen aldaar, waaruit het week menu blijkt. Jaar 1814 (4)

6008

103

14-02-1816

Sneek---- Gevangenis te Sneek  , een begroting van kosten wegens enige reparatie aan de gevangenis te Sneek de z.g.n. Kleine Kerk  ter voorkoming van de ontvlugting van de gevangenen met vermelding van de benodigde bouwmaterialen enz. jaar 1816 (5)

6041

927

31-12-1818

Sneek---- Gevangenissen Onderwerp ; Het college van regenten heeft nagedacht over de bezuinigingen die in de gevangenissen kunnen worden ingevoerd, de voedingskosten per gevangene hebben in 1817 gekost per persoon per dag 25 a 26 cent, dan wordt er opgesomt wat voor soorten voeding de gevangenen per dag kregen ook een overzicht van wat men verder ging doen i.v.m. de bezuinigingen, ook een overzicht van welke soorten arbeid er wordt verricht  enz. enz. enz.  jaar 1818 (16)

6865

19-A

20-01-1825

Sneek Gevangenissen te Sneek  (het College van Regenten) komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6042

43

20-01-1819

Sneek----- Gevangenissen,  een document dat gaat over de bereiding van soep en gelei voor de voeding van gevangenen  van beenderen die reeds eerder met vlees gekookt zijn enz. enz. er wordt gesproken over de soep van de heer van Marum, trefwoorden: Rumfordsche soep,  Papiniaansche Pot jaar 1819 (6)

6032

171

09-03-1818

Sneek---- Gevangenissen, staat van besteeding van fournitures (voedsel) voor de gevangenen te Sneek, hieruit is mooi te zien wat het week “menu” was in 1818 voor de gevangenen, jaar 1818 (4)

8291

728/12

22-07-1840

Sneek J. O. Harlingen Falmouth Kapitein op de  Jonge Barend (Ameland) , jaar 1840

6254

140-1440

blz. 1-11

17-01-1815

Sneek---- Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden, Geseculariseerde goedern te Sneek en de Benificiale beurs te Bolsward  jaar 1815  (11)

6039

772

16-10-1818

Sneek Lijst van benodigdheden Mobilair (zoals Inktkokers, kachels, lessenaren meubelen enz. ) voor de Rechtbank te Sneek enz. enz. jaar 1818 (6)

9182

568

28-03-1916

 Sneek Onderwerp een wijziging van vergunning betreffende het dempen van een sloot, bij het waterstation enz. bij de  Rijksweg Drie Romers – Lemmer aanwezig een tekening (blauwdruk) jaar 1916 (8)

8386

951/7

25-09-1841

Sneek---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

6010

257

22-04-1816

Sneek onderwerp; de huur van de gevangenis genaamd de Kleine Kerk jaar 1816 (2)

6044

155

09-03-1819

Sneek---- Rechtbank te Sneek een lijst van aan te kopen meubilair voor den rechtbank in eerste aanleg aldaar jaar 1819 (4)

3580

51, 52

05-12-1845

Sneek---- Reglement en Vrachtlijst voor het Beurtveer tusschen Sneek en Amsterdam enz. jaar 1845 (17)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

9191

962

30-07-1920

Sneek----- Veevoederfabriek te Sneek een vergunning tot dempen van een sloot, een dossier met een kaartje en de situatie van  de sloot aan de Rijksweg. Jaar 1920 (10)

9181

1557

30-08-1915

Sneek---- Waterschap Hommerts,   een  vergunning voor het uitvoeren van werken  Rijksweg Drie Romers naar Lemmer (de rijksweg van de Drie Romers naar Lemmer loopt over een lengte van ongeveer 6 ¾ k.m.  en wel van Sneek tot de Jeltesloot)  een compleet dossier jaar 1815(ca. 100)

8357

map 347

00-00-1841

Sneek,  Bestek en Tekeningen van de bouw van de Gevangenis te Sneek  jaar 1841

6013

459

25-07-1816

Sneek,  een proces verbaal van aanbesteding waarin duidelijk wordt vermeld wat het dagmenu van de gevangenen is in 1816 (4)

6096

615

07-07-1823  

Sneek, ---- Giezen van A. Landmeter der 1e klasse hij moet opnemen en bepalen de grenzen van Leeuwarden, Sneek, Heeg, Nieuwland , Woudsend, Wymbritseradeel hierbij wordt op een staat vermeld  het aantal bunders en percelen enz. jaar 1823 (3)

8294 

804/16

12-08-1840

Sneek,  Lijst met 850 namen  van inwoners wegens de 6e grondslag der Personele belastingen ,  Belasting Arr. Sneek en Heerenveen met omliggende dorpen.uitgezonderd Hindelopen en Sloten, jaar 1840

6631

1114

15-09-1814

Sneek,  Plan van Quotisatie en Inzameling Penningen voor de gereformeerde Diaconie Armen binne Sneek, Lijst met ca. 450 namen van Snekers Jaar 1814

6641

567

30-06-1815

Sneek,  Reglement voor de Armenschool te Sneek gedrukt 20-04-1815,. Jaar 1815 (19)

5996

116

11-02-1815

Sneek,---- Heeg, een getekend kaartje waarop  de Geeuw, Sijltje Sloot, Hemdijk,  de met en stippellijn aangeven grens van Genmeenten Nijland, IJlst, Heeg en Sneek met  ingetekend de molen houtmolen van IJlst, de draaybrug te IJlst, het huis van Dijkstra Jan Gaukes, en het huis van Velthuis W. H. jaar 1815 (4)

6094

426

21-05-1823 

Sneek, Kadaster: onderwerp een lijst van districten (Leeuwarden, Heeg, Nieuwland, Woudsend, Sneek, Wymbritseradeel om te worden opgemeten enz. met een tabel hoeveel Bunders enz.jaar 1823 (5)

6669

415-d

29-10-1817

Sneek, Lijst met de namen van Burgemeesteren, Leden van de Raad, Gemeente Ontvanger  en  Secretaris van de Stad Sneek  jaar 1817 (2)

8269

290/22

23-03-1840

Sneek, Lijsten met 36 namen van Leeuwarden, Sneek en Heerenveen betreffende de wet op de patenten

8285

619-1

19-06-1840

Sneek, Marktprijzen in een dossier van Granen, Voeder, Levensmiddelen en andere voorwerpen ter markt verkocht van Balk, Bolsward, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Lemmer en Sneek jaar 1840

6384

57

25-05-1814

Sneek, onderwerp:  een staat van verdeling van de Landstorm in Bataillons en Compagnies jaar 1814 (5)

9182

113-a

15-01-1916

Sneek, Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1)

6097

740

11-08-1823  

Sneek, wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)

6867

08-02-1825

24-A

Sneek: Overstroming een brief aan de Gouveneur van Burgemeester Vlink I. (Izaak) van Sneek betreffende de overstroming met uitleg wat is overstroomd in Sneek dat het water hier tot eenen nooit gekende hoogte geklommen is en Zaterdag avond begon en alles rond de stad was overstroomd zover men kon zien en het over de deuren van de zijl aan de Oosterpoort enz. enz. en om de bewoners van Oppenhuizen te helpen hebben wij enige schepen enz. enz.  jaar 1825 (3)

6072

581

17-07-1821

Sneek; Belastingontvangers (allemaal van de provincie Friesland met plaatsen)  ook vermeld als familienaam. staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6383

166

13-04-1814

Sneek; Plaatselijk Reglement voor de Gewapende Burgermagt (Schutterij ) binnen Sneek. jaar 1814 (27)

8385

925/16

18-09-1841

Sneek; Sneker Kermis------ Dijk van Douwe D. Schipper te Joure en eigenaar van een geoctrooijeerd veerschip varende van Joure op Sneek, Onderwerp Sneker Kermis een handgeschreven brief met zijn handtekening  , een klacht over de Friesche Meer en Kanaal   Stoomboot Mij. met de Stoomboot Willem I  enz. enz. jar 1841 (4)

8217

1083/2

22-10-1839

Sneek; staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

8368

559/20

00-00-1841

Sneek----Begroting van de kosten van onteigening enz. voor een gedeelte van de grote weg van Lemmer naar Sneek naar  Leeuwarden (naar de overijlselsche grenzen en de stad Sneek) , met vermelding van de namen van de eigenaars van de te onteigende gronden en de vergoedingen,  9 Juni 1841 (6)

9191

886

09-07-1920

Sneeker Oudvaart , een dossier van het Waterschap, onderwerp,koop van grond en de  bouw Sluiswachterswoning en  een tekening i.v.m. Waterregeling van de Oudvaart met de Schutsluis en de Witte Brug jaar 1920 (12)

6870

17-03-1825

20-D blz. 7

Sneeker Schippers te Leeuwarden Jans Hendrik te Warga hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

5664

29,  15

16-04-1903

Sneeker Stoomboot My de Nijverheid Sneek Schip de Nijverheid I, II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5663

17 + 1

08-04-1897

Sneeker Stoomboot My. NV Sneek Schip de Nijverheid I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

5663

14

30-03-1898

Sneeker Stoomboot My. NV Sneek Schip de Nijverheid I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

44

20-04-1899

Sneeker Stoomboot My. NV Sneek Schip de Nijverheid I, II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5664

7

10-05-1900

Sneeker Stoomboot My. NV Sneek Schip de Nijverheid I, II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

29

16-04-1903

Sneeker Stoomboot My. NV Sneek Schip de Nijverheid I, II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

37, 12

01-04-1910

Sneeker Stoombootmy de Nijverheid Sneek Schip de Nijverheid I en II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

6092

248

24-03-1823

Sneekerdijk.---- Overdijk Tijmen Aukes hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen  onder Leeuwarden nabij het Hollandershuis, ten oosten de dijk naar het Hollandshuis,  en ten westen Bolman H. ten noorden de Sneekerdijk en ten zuiden Romkes F. en Jansma G. enz. verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823  (3)

9182

7

30-12-1915

Sneek----Rypkema A. Voorzitter en Foppinga J. secretaris  van het Waterschap Hommerts Sneek een    brief met hun handtekening verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915 (11)

9182

169

21-01-1916

Sneek----Rypkema A. Voorzitter en Foppinga J. secretaris  van het Waterschap Hommerts Sneek een    brief met hun handtekening verzoekt vergunning tot het verbreden van een uitweg van het  perceel kadastraal bekend  Oppenhuizen sectie,  naar de Rijksweg  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1916 (10)

3572

1

31-01-1810

Sneek----Veerschippers: Een reglement en vragt-lijst (prijslijst) voor de Trek-Veerschippers varende van Sneek op Leeuwarden en  terug gedrukt door de Boekverkooper Gorcum van C. te Sneek jaar 1810 (10)

8280

513-5

18-05-1840

Sneek----Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in het jaar 1840 (3)

6258

577-4

13-06-1815

Sneider ….? De Sergeant Boer de A. H., Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden  van onvoorziene uitgaven ten laste van de Gemeente Sexbierum over 1811 enz. jaar 1815 (4)

6249

 

838

05-09-1814

Sneijder G.  van beroep Exercitie Meester bij de Landstorm wordt vermeld op een Specifieke Staat van Uitgaven gedaan op het Fonds voor onvoorziene uitgaven met vermelding dat hij nog f. 6.= tegoed heeft enz. jaar 1814 (3)

6381

141

t/m 146

12-03-1814

Sneijder Jan Siemens,  ---- Overwijk Sjurkje (Sjiertje) Symons (Simons) weduwe van Katsma Syben (Symen) wonende te IJlst  de Burgemeester van de Stad IJlst geeft te kennen aan de Militaire raad dat behalve hare zoon Katsma Klaas Sybes thans in active dienst in de Landmilitie nog zonen heeft als volgt:  Katsma Symen Sybes * 14-05-1793, Katsma Jacob Symens * 04-09-1795, Katsma Pieter Symens * 23-09-1797, Katsma Hessel Symens * 13-02-1800, Katsma Douwe Symens * 26-05-1806 tevens  een request van eerstgenoemde moeder dat haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) die in de landmilitie enz. door zijn werk als Scheepstimmerknecht voorziet in het onderhoud van haar en 5 broeders  en dat zij van alle onderhoud zou zijn verstoken enz. en verzoekt dan ook haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) vrijstelling te verlenen tevens erbij een ondertekende verklaring ter ondersteuning van haar request door Sitinga Jelle Broers(ondertekent als Siettenga), Sneijder Jan Siemens,  Post Jacob Ages onder IJlst en Wiersma Sipke Tjeerds te  Heeg alle ongehuwd en zelf vallende in de Landmilitie enz. enz. ook een verklaring van de President Burgemeester van IJlst Dijk van L. G. (Lammert Geerts) jaar 1814 (9)

3595

Map 24-A

1866--1867

Sneijer H.----  hij is 1 van de schippers in het dossier dat er klachten van andere schippers zijn tegen de Gezagvoerder van het Schip de Aurora en dat de verschillende klachten al door de politie in onderzoek zijn, enz. jaar 1871 (11) dossier (72)

6418

255-A

00-05-1817

Snel Johannis 319 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

5672

7

21-01-1886

Snellenberg E.,  Beurtschipper wonende te Groningen  verzoekt om met eene Stoomboot  te mogen varen van Groningen door Friesland naar Zaandam  met zijn schip met de maten enz. enz.  verder een correspondentie hier over enz. jaar 1886 (8)

6032

201

24-03-1818

Snelz Jacob, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3)

8354

273/4

00-00-1841

Snethlage A. G. Weduwe van J. T. Hamstra verzoekt inhouding op het tractemant van R. K. Steinvoorte die haar geld schuldig is Maart 1841 met een handgeschreven brief met haar handtekening , jaar 1841 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Snethlage A. te Hijlaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6709

36 deel 1

blz. 13

16-01-1822

Snethlage F. te Andel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 20

16-01-1822

Snethlage F. te Andel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6852

10-A

30-08-1824

Snethlage Hervormd Predikant te Bozum, verzoekt de Koning hem Emeritus te verklaren en hem een pensioen te verlenen.jaar 1824 (5)

8359

381-14

19-04-1841

Snethlage J. F. Ontvanger der Directe belastingen te Tjerkwerd verzoekt om ontheven te worden van de betaling eener hem bij acte van verivicatie opgelegde boete enz. jaar 1841 (4)

8375

708-5_40b

20-07-1841

Snethlage J. F. te Tjerkwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

6038

728

29-09-1818

Snethlage J. M. Hij wil  een tweede taxateur voor de hertaxatie van hun landen  met vergelijking van anderen te Wirdum  en wegens enige belastingschulden enz. jaar 1818 (1)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Snethlage J. Predikant te Pietersburen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

8280

526-1, 40,3

22-05-1840

Snethlage J. T. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6709

36 deel 2  blz. 20

16-01-1822

Snethlage J. te Pietersbierum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Snethlage J. te Pietersburen Predikant Classis van Middelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2,17

22-01-1818

Snethlage J. te Pietersburen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 19

04-01-1819

Snethlage J. te Pietersburen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 7

29-08-1816

Snethlage J. te Pietersburen, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Snethlage J. te Pietersburen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

Snethlage J. te Pietersburen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6068

 

224

21-03-1821

Snethlage J. W. (Jan Willem)----Bakker J. (Jan) een request aan de Koning van hem en Foekens H. F. T. ( Herman Fredrik Theodoor) te Gongrijp en Broek, Wassenbergh A. (Arnoldus) te Veenwouden en Schingen, Slomp  L. W. (Luchien Willems) te Surhuisterveen, Snethlage J. W. (Jan Willem) te Augustinusga en Zuiderhuizum ,  Campen J. (Johannes) te Gerkesklooster , Damsté  J. S. (Jan Sinninghe) te Burum en Munnikezijl, allen predikanten enz. dat Talma P. (Pibo) van zijne dienst ontslagen  maar hij mag wat hen betreft weer wegens zijn genezing van krankzinnigheid als predikant aan de slag te Augsbuur enz. jaar 1821 (4)

6390

45 en 111

07-12-1814

Snethlage J. W.---- Zuidersma Jacob Zijtzes, de Diaconen der hervormde gemeente van Augustinusga schrijven dat zij voornormde mede in alimentatie hebben enz.  en zijn broeder Zuidersma Ubele (Oeble)  Zijtzes wonende te Augustinusga enz. dat eerstgenoemde op vele tijden is zinloos quaadaardig met vallende ziektens is beladen en hem s’nachts altijd op zijn bed moet kluisteren enz. zodat Zuidersma Ubele Zijtzes de enigste is die hem kan onderhouden moet deze uit den dienst worden ontslagen enz. deze brief is getekend door De Diaconen  Suderma van U.?. , Heekstra W. F., Baven T. en Snethlage J. W. Praeses S. jaar 1814 (4)

6627

602

30-04-1814

Snethlage Jan Willem Predikant van Augustijnsga hij wordt vermeld als een der ondertekenaars van een document betreffende de circulaire van den Commissaris Generaal van Binnenlandche zaken uit Den Haag d.d. 20-01-1814 en haasten zij zig te antwoorden welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om het nog ontbrekende aan de Tractements betaling van onzen Predikant over de jaren 1811-1812-1813 tot de somma van twaalhonderd achtien guldens en veertien cents enz. jaar 1814 (3)

6671

54 deel 2

blz. 14

22-01-1818

Snethlage M. J. te Bozum Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 15

04-01-1819

Snethlage M. J. te Bozum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Snethlage N. Dominee van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6851

9-A

18-08-1824

Snethlage N. J. predikant te Bozum (Emeritaat) jaar 1824 (2)

6671

54 blz. 18

22-01-1818

Snethlage N. J. te Bozum Predikant Classis van Sneek wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Snethlage N. J. te Bozum, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 16

06-02-1824

Snethlage N. J. te Bozum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 16

16-01-1822

Snethlage N. J. te Bozum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6061

569

15-08-1820

Snethlage N. J. te Sneek,  hij staat  als lid die aanwezig is vermeld in een extract uit de Handelingen  der deputaten ter uitdeling der weduwe gelden  vergaderd  6 en 7 November 1815 in de Kosterij te Leeuwarden met Ontvangsten en Uitgaven jaar 1820 (4)

6709

36 deel 1

blz. 11

16-01-1822

Snethlage N. J. te Workum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6632

1263

27-09-1814

Snethlage N. J.---- Wijnia R. T.  (Ruurd Teunis) Schout van Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland   betreffende het achterstallige tractement van de predikant van Bozum de Heer Snethlage N. J. een somma van zevenhonderd gulden enz. jaar 1814 (1)

6864

1-A

07-01-1825

Snethlage Niklaas Jan Onderwerp: Emiraat aan Predikanten en Pensioenen aan hen hij ontvangt fl. 500.= per jaar 1825 (3)

8375

708-5_40c

20-07-1841

Snethlage te Tjerkwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

6282

737-12

07-07-1817

Snethlager ….?, Predikant te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6627

584, 1-2, 12

30-04-1814

Snetlage J. W. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

6627

584, 1-2, 13

30-04-1814

Snetlage J. W. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

8356

303-22, 8             25-03-1841

Snetlage Jan Foppes te Wonseradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9)

6683

2 deel 1

Blz. 10

04-01-1819

Snetlage N. J. Predikant te tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6242

90

04-02-1814

Snider Fikke Jentjes te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

8291

728/12

22-07-1840

Snijbeek Nwe. Diep/Oost Indie Kapitein op de  Johanna Catharina Harlingen, jaar 1840

6855

17-A extra

05-10-1824

Snijbosch Hubertus Johannes  ---- Cohaas Bernhard Koopman te Stadlohn in Pruissen onderwerp een conflict tussen Guttenhoven Theodorus en Snijbosch Hubertus Johannes ambtenaren bij de in en uitgaande rechten en accijnsen te Gelderland  jaar 1824 (6)

8359

376/5

17-04-1841

Snijdelaar Andries  Kleermaker te Leeuwarden, Sollicitatie voor de functie van Commies bij de belastingen te Leeuwarden, jaar 1841 (6)

8359

376-5, 1, 2

17-04-1841

Snijdelaar Andries * 1813  en wordt vermeld in een document met 12 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, gehuwd, hoeveel kinderen wat gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van den Arrondissemensinspecteur enz. genaamd Staat van Instructie van Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om plaatsing, geïnstrueerd op bijgevoegde Staat enz. jaar 1841 (7)

8359

376-5, 1-3

17-04-1841

Snijdelaar Andries Kledermakersknecht te Leeuwarden wonende* 1813  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en wordt vermeld in een document met 12 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, gehuwd, hoeveel kinderen wat gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van den Arrondissemensinspecteur enz. genaamd Staat van Instructie van Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om plaatsing, geïnstrueerd op bijgevoegde Staat enz. 1841 (11)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Snijdelaar Bernardus, 193 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Snijdelaar Gerit, 358 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8099

684-14

13-07-1838

Snijdendorp Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  * 11-11-1815 Utrecht ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6623

206

31-10-1813

Snijder ….? & zoon staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

5665

20-11-1880

akte  31

Snijder A. A.---- Foekens J., Slooten van G. A. en Snijder A. A. alle te Harlingen wonende,  Onderwerp:  een aankondiging van zijn Stoombootdienst  met zijn schip genaamd de “ Aurora ” van Harlingen op Sneek  tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage,  ookaanwezig een aanplakbiljet, jaar 1880 (3)

8280

517-11, 42

19-05-1840

Snijder A. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8351

204/13

00-00-1841

Snijder A.A. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie jaar 1841 (3) ( dossier 9)

8277

443/6

00-05-1840

Snijder Abe Aukes geb. 25-07-1803 Oldeberkoop Handgeschreven brief met handtekening, jaar 1840

8386

948/9

24-09-1841

Snijder Abel Aukes, Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld met zijn persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  , dat hij verzoekt   om een functie als ambtenaar enz. enz.  jaar 1841 (6)

6285

1247- 60

18-12-1817

Snijder Aise Jans,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

9184

155

03-02-1917

Snijder Anna Geertruy, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6654

372 blz. 2

09-08-1816

Snijder Auke Hendriks te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799 nrs. 1-19

25-09-1815

Snijder Auke Hendriks te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

8280

517-11, 45

19-05-1840

Snijder B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9186

374

04-04-1918

Snijder Catharina Johanna, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8356

328/27- 7            03-04-1841

Snijder D. nr. 126 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6013

448, 23/24

17-07-1816

Snijder Dieuwke te Engwierum is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Aalzum enz. met de bedragen,  jaar 1816 (3)

6623

206

31-10-1813

Snijder Douwe Jelle staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6623

60

31-12-1813

Snijder Douwe Jelles, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)

6250

968

14-10-1814

Snijder Douwe Jelles, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Snijder Douwe Jelles, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Snijder Durk Douwes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

8351

204/13

00-00-1841

Snijder G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie jaar 1841 (3) ( dossier 9)

8375

708-5_21v

20-07-1841

Snijder H. F. te Kollum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

5675

30-1

06-05-1915

Snijder H. H. te Mildam hij tekend een brief ter ondersteuning van ---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg te Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij  dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van  aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen) jaar 1915 (17)

6243

191-14

06-03-1814

Snijder H. R. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8211

988-3, 43 26-09-1839

Snijder H. te IJlst wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad IJlst ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8225

1253-13, 31 10-12-1839

Snijder Hendrik Alberts te Schoterland  wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6411

368

05-11-1861

Snijder Hendrik Fouriedrhij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen Corporaal bij de 2e Compagnie  tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)

8354

269/10

00-03-1841

Snijder Hendrik Reinier ,…Oolgaard Daniel, , Distillateurs in Likeuren  enz. te Harlingen, Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met hun beider handtekening , jaar 1841, (27)

6833