Home

 

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

6038

725

29-09-1818

Sijtsema E. ( Erryt) ---- Reindertsma Oene Reinderts eigenaar onder Borenbergum heeft bezwaar en  verzoekende dat de belastbare opkomst is gebragt op drie en zeventig guldens en zeven en dertig cents enz. in vergelijking tot de opkomst en groote van zijn Hooilanden  in vergelijking aan Schuurman Lenze Bokes die heeft te Ureterp enz. heeft zig naar de gemeente begeven met Vries de Pieter Gooitzens Taxateur van de Gouverneur en Wieland Meine Taekes Taxateur benoemd door den klager verder wordt er twee zetters genoemd en wel Gaastra Roel Baukes en Buursma Tjeerd A. en de Assessor Sijtsema E. ( Erryt) enz. alle genoemden ondertekenen dit document enz. jaar 1818 (8)

9183

1707

28-11-1916

Sijtsma Sijds Lieuwes zijn benoeming en beediging als Burgemeester van Oostdongeradeel, jaar 1916 (4)

6043

99

09-02-1819

Stelma Cornelis,  hij is benoemd tot Schoolonderwijzer te Hantum enz. jaar 1819 (1)

6041

918

25-12-1818

Stelma Cornelis, thans Onderwijzer te Damwoude, wordt geplaatst te Hantum enz. jaar 1818 (1)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Stelma Fokke (vrouw)  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6636

148

5e blz. van kolommen

10-02-1815

Stelma Hate Volkes te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

3579

100

30-01-1843

Stelma IJ. ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W.  van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende request, Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. jaar 1843 (2) dossier  (30)

9465

Deel 3, 16

16-10-1858

Stelma Juurd Trekschuiten en Barges van Sneek op Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8) 

8294

800/4, 34

11-08-1840

Stelma K. Schipper van Dokkum op Kollum, jaar 1840

8257

77/4, 4

22-01-1840

Stelma Klaas Martens Landbouwer onder Tirns het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Sneek wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen enz. jaar 1840 (4)

6042

29

15-01-1819

Stelma Kornelis, hij is aangesteld als schoolonderwijzer in den 3den rang te Hantum ook genoemd de Districts Schoolopziener Martens M.  jaar 1819 (2)

6257

410-6

28-04-1815

Stelma Kornelis, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8361

434/6 sectie B, E, F.

04-05-1841

Stelma Marten R. & vrouw te Rauwerd staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)

6643

753,1e blz kolommen 11-09-1815

Stelma Ynze Durks staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6081

417

24-04-1822

Stelman L.,---- Meijer Christian Wilhelm, Koopman te Amsterdam in de firma gebroeders Meijer, verder tekenen  Stelman L., Hermans C.,  Notaris Berkman P. te Amsterdam  met zijn lakzegel. jaar 1822 (3)

6870

17-03-1825

16-A

Stelman Pieter van beroep Winkelier te Heerenveen , onderwerp: een request van hem aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als debitant in deze grietenij voor de 132 en 133e  Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (4)

6028

828

20-11-1817

Stelp van Odding hij aanvaard zijn functie als onderwijzer te Bolsward. Jaar 1817 (1)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1

17-07-1839

Stelpstra J. G. te Huizum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8369

585/13

00-00-1841

Stelpstra Jacob, Koemelker te , te zijner huize is de kinderziekte geconstateerd. Jaar 1841 (1)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Stelpstra W. G. te Langweer wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8382

858/4

30-08-1841

Steltema Daniel Abrahams onderwerp; successierecht jaar 1841 (1)

6393

134

28-02-1815

Steltman Libbe Johannes te Beetsterzwaag (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6712

299

00-00-1822

Steltman Pieter , Goud en Zilversmid te Heerenveen een request met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1822 (3)

6871

28-03-1825

31-A

Stelwagen D. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7)

6396

573

12-06-1815

Stelwagen D.---- Bierma H. J. Luitenant  Collonel Commanderende het 19e Battaillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragt van de Chirurgijn Major Stelwagen D. en tot Onder Adjudant Jonker K. J.  enz. jaar 1815 (1)

6385

143

06-07-1814

Stelwagen D. te Holwerd hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6251

1073

30-10-1814

Stelwagen D.,  voor geleverde Medicijnen in 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6251

1055

02-11-1814

Stelwagen D..---- Klinkhamer Beerend Johannes , Hij is ontboden op 1 Nov. 1814  door de schout van Holwert Bierma H. J. (Hessel Idses) om met het boek te komen ten huize van de secretaris Stelwagen D. maar hij is niet gekomen  Klinkhamer Beerend Johannes , vertelde later dat hij het boek niet had en het bij zijn vader te Oude Bildzijl was maar dit is ongeloofwaardig  en de secretaris Stelwagen D. is gegaan naar Tasman Johannes Horlogemaker te Holwert die het uurwerk der toren in 1811 heeft gerepareerd om van hem te vernemen wat  Klinkhamer Beerend Johannes in die tijd nog Smid enz. enz. jaar 1814 (2)

6252

1176-6

06-12-1814

Stelwagen D?.  te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)

6078

95-3

25-01-1822

Stelwagen Dirk  te Holwert,  Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Holwert , enz. enz. jaar 1822 (2)

6089

1194 blz. 3     23-12-1822

Stelwagen Dirk Koopman te Holwert Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-3

29-11-1823

Stelwagen Dirk te Holwert,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Holwert in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6624

210

31-01-1814

Stelwagen Dirk voorheen en thans nog waarnemend Secretaris wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente Holwert door Bierma H. J. de Schout van de gemeente jaar 1814 (1)

6390

29

26-11-1814

Stelwagen G.---- Meinderts Douwe, Bakker te Oosterbierum dat hij ingedeeld is in de nachtwachten maar dat hij zwaargebroken is ook volgens de heer Stelwagen G. van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te Leeuwarden en hij verzoekt enz. jaar 1814 (1)

6830

26-A 5

20-01-1824

Stelwagen Gosse Heel en Vroedmeester te Bergum, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)

6624

311

26-02-1814

Stelwagen Gosse te Dockum wordt vermeld in een document Extract uit het Register van Doctoren in de Medicijnen, Chirurgijns en Apothekers enz. jaar 1814 (2)

6242

56               01-02-1814

Stelwagen H. ---- hij ondertekend samen met 9 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Hallum een document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert). mede  jaar 1814 (2)

6626

487  blz. 8

07-04-1814

Stelwagen H’k wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

3572

40

06-05-1822

Stelwagen Hessel Durks Holwerd Schipper Schipper, Beurtvaart van Holwerd op Leeuwarden en Dokkum dat hun verleend octrooi van 2 oktober 1717 enz. enz. met reglement en prijslijst,  jaar 1822 (43)

6000

583

20-06-1815

Stelwagen J.---- Albarda ….? Controleur der belasting  in het district Dockum heeft zig begeven naar de gemeente Hallum waar hij zig vervoegd heeft bij de Schout Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) en ter zijne overstaan het percepteur van overgedragen aan Meister Gerrit Koenraads benoemd tot provisioneele waarnemer van Ontvanger van de afgaande Ontvanger Rochus Wiebren aldaar ondertekenen dit document enz. allenook een klein briefje met de handtekening van Stelwagen J. jaar 1815 (5)

6003

772

01-09-1815

Stelwagen J. en Hoekema  J. zij verklaren de hen opgelegde taak niet te kunnen waarnemen enz. jaar 1815 (3)

6047

379

03-06-1819

Stelwagen J. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6251

1040

22-10-1814

Stelwagen J. J. ,  Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een  document dat aan de Gouveneur van Vriesland gestuurd wordt betreffende , zij verwonderen zig over de belasting op de huurwaarde van ongebouwde eigendommen van 25 %  enz. enz. enz.  tevens een  extract uit de Notulen van de Vroedschap  waarin genoemd Abinga van Humalda Jonkheer J ,  en de Burgemeester Everts E. A. (Evert Arend). i.v.m. met een benoeming van een beangrijke post door  Abinga van Humalda Jonkheer J . , en getekend door Brandenburgh J. President en Potma A. L.  (secretaris), Koelman Jan.,   Stelwagen J. J., Trony J., tevens een handgeschreven en ondertekende brief van  Sluijterman L. A. F.  waar hij klaagt over het gedrag van de Burgemeester Everts E. A. (Evert Arend) jaar 1814 (9)

6246

500

20-05 -1814

Stelwagen J. J. , ---- Stellingwerf  Sjoerd Broers, hij huurde van de gemeente Workum  de Sluis het Sluishuis, de Herberg en  Visserij voor 4 jaren  voor fl. 816 per jaar enz. enz. wordt ook in genoemd,  getekend door het Gemeentebestuur van Workum en ?:  Hoekema P., Stelwagen J. J. , Visser L, Schol Jurjen, Kingma Gerben Jans,  Zee van der Jelmer, Sluijterman P. F., Kannegieter J., Mossel? Bastiaan F.,  Galema Gale Ysbrand, Brunger E. K., Kingma Robijn enz.   jaar 1814 (12)

6060

480

06-07-1820

Stelwagen J. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Stelwagen J. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6002

721-a

12-08-1815

Stelwagen J. J. en Hoekema S. J. bedanken volmondig voor de hen opgelegde taak als het opnemen van de huurwaarde der woonhuizen om te dienen tot enz. jaar 1815 (1)

6070

424-28      25-05-1821

Stelwagen J. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

5999

520

31-05-1815

Stelwagen J.---- Rochus W. van beroep Perzepteur verzoekt in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijn Perzepteur mag worden overgedragen aan Stelwagen J. enz. jaar 1815 (2)

6034

398

30-05-1818

Stelwagen Joh’s J. te Workum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6709

36 deel 2, 6  blz. 6

16-01-1822

Stemberg B. te Herveld, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Stemberg C. te Zwolle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 17

06-02-1824

Stemberg C. te Zwolle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

5674

27

14-08-1911

Stemmer---- Molema Landeweer en Stemmer gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met de motorboot “Mercurius”  enz. enz.   (vergunning Oranje)  Jaar 1911 (1)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Stempels Jurjen  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9134

1440

24-10-1883

Stend Eelke 31 jaar * Koudum  hij staat op een lijst  tot benoeming ener Veldwachter in de Gemeente Achtkarspelen enz. enz, jaar 1883 (6)

4207

Bijlage A, 2

17-01-1885

Stend Eelke Makkinga/ Pingjum Politiebediende  Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil tussen de Burgemeester van Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van twee gemeente Veldwachters  jaar  1884 (1)  dossier (80)

9126

1084

08-07-1879

Stender A. L., Lang v.d. F. K.,  Boer de B. H. en Visser F. J.  Een handgeschreven brief met de hantekening van alle vier,  Onderwerp  Bedijking en  een onverdeelde gemeenschapelijke beweiding op Ameland enz.  jaar 1879 (7)

8257

74/14

43-48

21-01-1840

Stender Jacob Pieters hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

8047

260/4839

02-06-1837

Stender Jan Leenderts * 01-02-1812 Matroos op de Petrus, jaar 1837

6871

22-03-1825

11/7-C

Stenebicker Carel vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)

9184

427

05-04-1917

Steneker A. te Medemblik wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2)

8341

5/1

04-01-1841

Steneker Harmen Hendriks,   Dossier betreft gevangenneming van diefstal verdachte  Louis Simons Sandbrink, Jan de Boer en Sjoukje de Boer in onecht levende met een zekere Jan de Boer een kind van 5 jaar verlaten , een zekere Harmen Hendriks Steneker, Veenwerker begaan met het kind heeft zig voorlopig belast met de verzorging van het kind , jaar 1841 (7)

6383

66

02-04-1814

Steneker Hendrik te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

3698

B-16, 1-11

15-02-1832

Steneker Hendrikus Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-16, 1-11

15-02-1832

Steneker Jantje Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-16, 1-11

15-02-1832

Steneker Petrus Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6383

60

02-04-1814

Stenekes Jelke te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8285

615-2, 4-2

19-06-1840

Stenhuis Dijken H. te Weidum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Stens de (Mens de?) te Kampen te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8308

1070-8

236-278

28-10-1840

Stenstra J. L. te IJtens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

236-278

28-10-1840

Stenstra T. L. te Lutkewierum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6242

90

04-02-1814

Stent Albert Jans te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6425

29

15-01-1818

Stent Sipke Hendriks staat vermeld in een door  Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (2)

6418

255-A

00-05-1817

Stenver Gerard 351 is zijn volgnummer en Viersenveen (ov) zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Stenvers Fredrik Jan 352 is zijn volgnummer en Almelo zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9725

Deel 2

29-07-1893

Stephan Harlingen Kapitein op de Calestonia komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1893 (2)

6854

24-A

23-09-1824

Stephania Sybren, Hij wordt uitgenodigd om persoonlijk zijn benoeming als Rijksambtenaar kennis te doen dragen  en na de eedsaflegging de nodige instructies zullen ontvangen jaar 1824 (5)

8356

328/27-5               03-04-1841

Stephanij S. wonende in wijk G. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6243

191-16

06-03-1814

Stephany S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6397

694

29-07-1815

Stephen Sergeant van de Indische Brigade is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

4635

C 49

21-05-1885

Stephenson Charles van Engeland hij is Kapitein op de Tynemouth. , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in het jaar 1885

4635

C 39

26-03-1885

Stephenson Charles van Engeland hij is Kapitein op de Tynemouth. , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in het jaar 1885

5664

27

21-09-1903

Steq Mient Appelscha Trekschuitdienst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

6013

399

08-07-1816

Stergent Willem,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6089

1213

30-12-1822

Steringa (Steeringa) Minne Zilversmid  te Dokkum Onderwerp een request; dat hij niet meer kan leven van Goud en Zilver en Blikgoederen omdat de graanprijzen erg laag zijn zodat de boeren enz niets meer bij hem kunnen kopen enz. enz. ook aanwezig de inventarislijst van zijn voorraden jaar 1822 (9)

6028

843

27-11-1817

Steringa ….? Deurwaarder, scrijft in een door hem getekende brief dat hij in de jare 1801 als 1e Commies op een kantoor der beschreven middelen bij den heer Mulier P. Ontvanger in het toenmalige arr. Rinsmageestenz.  en in 1806 aangesteld als Gaarder enz. jaar 1817 (2)

8224

1240/7

05-12-1839

Steringa ….? maakt een Proces Verbaal op en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

6870

17-03-1825

19-D

Steringa Hermanus F. te Gorredijk , onderwerp: een request van hem aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als debitant in deze grietenij Opsterland voor de volgende Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Steringa J. T. te Tzummarum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Steringa Jacob T., 40 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6833

38-D deel 2

Blz. 22

06-02-1824

Steringa Kuijper B. H. te Rhode, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 blz. 22

22-01-1818

Steringa Kuijper te Rhoden Predikant Classis van Assen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Steringa Kuiper B. H. te Rooden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 2, 20

04-01-1819

Steringa Kuyper B. H. te Rhode wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1

blz 14

16-01-1822

Steringa Kuyper B. H. te Rhode, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 blz. 22

16-01-1822

Steringa Kuyper B. H. te Rhode, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 19

22-01-1818

Steringa Kuyper B. H. te Rhoden Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Drente en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Steringa Kuyper B. H. te Rhoden, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6092

224

17-03-1823

Steringa M.  een onder geleide geretourneerde  rekeste van hem om te mogen verloten Goud en Zilverwerk en enig blikgoed enz. enz. jaar 1823 (1)

6094

434

26-05-1823 

Steringa M. te Dokkum Onderwerp: het mogen verloten van Goud en Zilverwerk enz. jaar 1823 (1)

6078

31

08-01-1822

Steringa Minnne, hij wordt voorgedragen volgens de Burgemeesteren van Dokkum als de meest daartoe geschikte ingezetene van de stad Dokkum als Zetter voor dien stad over den dienst van 1822 (1)

6848

44-A

12-07-1824

Steringa R. te Rinsumageest, Slachter van het Slachtvee verzoekt verlof voor drie weken jaar 1824 (3)

6257

410-3

28-04-1815

Steringa R. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6844

28-A

10-06-1824

Steringa Roelof , wonende te Rinsumageest, schatter van het slachtvee te Birdaard, heeft bedankt voor de benoeming te Akkerwoude, ook een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1824 (5)

6000

609

29-06-1815

Steringa Roelof---- Boelens B. A.  geeft een volmacht aan Steringa Roelof te Rinsumageest Ontvanger der Belastingen enz. Jaar 1815 (2)

6031

87

07-02-1818

Steringa Roelof en Woude van der Tjalling Romkeszij hebben op verzoek ontslag bekomen en de Grietman van Rinsumageest draagt voor Verdenius Thomas Alberts te Akkerwoude en Treklof  Dirk te Veenwouden voor de functie als Deurwaarder jaar 1818 (1)

6854

8-A

27-09-1824

Steringa Roelof te Rinsumageest  een handgeschreven brief met zijn handtekening. Onderwerp; dat sedert 1807 commies, dat hij gepassert is in 1814, en een briefje waarin staat dat hij goed zijn best heeft gedaan, jaar 1824 (4)

6864

9-A

13-01-1825

Steringa Roelof te Rinsumageest in een handgeschreven brief met zijn handekening  verzoekt hij ontslag uit rijksdienst als schatter van het slachtvee omdat de bezoldiging te weinig is en hij te Birdaard mag worden benoemd ,  er wordt ook genoemd   de schatter  Veen van der G. W.   te Driesum ookde schatter Admiraal Ridsert J. van Hardegarijp en Veen wouden jaar 1825 (dossier 5)

6061

536

02-08-1820

Steringa Roelof,  Onderwerp verzoek tot bekoming van drie weken verlof door de Ontvanger der Directe Belastingen van Rinsumgeest en dat eerstgenoemde zijn plaats zal worden overgedragen , jaar 1820 (2)

6061

551

10-08-1820

Steringa Roelof, Gewezen Commies enz.  hij wordt voorgesteld om tijdelijk de functie van ontvanger te Leeuwarden waar te nemen jaar 1820 (2)

6033

249

10-04-1818

Steringa Sake te Holwerd hij wordt voorgedragen als Deurwaarder i.p.v. de daar thans fungerende Deurwaarder Kroon ….? te Dokkum die voor de post bedankt heeft  jaar 1818 (1)

6028

844

27-11-1817

Steringa, Gaarder der onbeschreven middelen in 1807 bij den heer Mulier P. en nu wenst hij van zijn post ontslagen te worden jaar 1817 (1)

8223

 

1207/13

26-11-1839

Steringa, Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en Accijnsen te Gorredijk Tzum, Jongh, Houtsma, van der Meer, Heidanus, Schelfsma, Meyer, Steringa, Wygersma, Houtsma, Hoornstra, Buisma, Itteme en van Geffen,

6243

191-22

06-03-1814

Sterk Adam Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6424

609

10-12-1817

Sterk Hend’k Jans 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Sterk Hendrik Jans 134 Blija is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6871

22-03-1825

8-C

Sterk Hendrik soldaat bij het regiment Husaren no. 8, hij staat vermeld op de Nominative staat van militairen van de ligting van 1820, 8e afd. Infanterie inder tijd overgegaan bij de vrijwilligers van de staande armee enz. jaar 1825 (4)

6869

02-03-1825

25-C 

Sterk Hendrik, Regim. Huzaren No. 8 Vermeld op een Nominative Staat van Militiens (met 5 kolommen info) van de ligting van 1820 herkomstig uit de provincie Vriesland welke indertijd bij de vrijwilligers der staande Armee zijn overgegaan bij de korpsen bij de 8e Afdeeling Infanterie enz. enz. jaar 1825 (3)

6680

418 blz. 3

07-10-1818

Sterk I. C. te Haarlem, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Sterk Johannes, 226 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Sterk Jurjen, 72 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6677

316

22-07-1818

Sterk Lammert Teunis, Schippersknecht , Huis 4, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

9180

1054

05-06-1915

Sterk Theunis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6250

931

03-10-1814

Sterke Drank---- Lemmer, Onderwerp: De verhoging van belasting op de sterke dranken er volgen  5 lijsten met verschillende opslagen en een reglement voor Vleesch  enz. jaar 1814  (13)

8380

833-2

24-08-1841

Sterke dranken en wijn----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

8351

196/5

00-00-1841

Sterke dranken en Wijn, Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke drank met de namen van de uitvoerders van deze dranken en degene waar het naar toe is gegaan een paar honderd namen. jaar 1841

3698

A-15

08-10-1828

Sterkenberg Catharina, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (3)

6268

254

09-03-1816

Sterkenburg  J. J.  ontvangt de rekening wegens logies der Gendarmen ten huize van Westendorp Hartenus? te Balk wordt vermeld op de Staat van Pretentien  tot betaling van welken uit het voordelig saldo en rekening van de begroting van 1814 van de gemeente Balk enz. jaar 1816 (4)

6858

8-A

03-11-1824

Sterkenburg  Sjoerd landbouwer te Ferwoude een request om te verlooten van een runder kween enz. jaar 1824 (5)

6082

453

03-05-1822

Sterkenburg H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Sterkenburg H. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-28      25-05-1821

Sterkenburg H. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Sterkenburg H. S. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Sterkenburg Hielke J.  Schulp Lucas Ijsbrands  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Sterkenburg IJ. te Ferwoude staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6060

480

06-07-1820

Sterkenburg J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-26       25-05-1821

Sterkenburg J. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Sterkenburg J. A. te Ferwerd hij staat in een doc hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)ument, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6025

518

06-08-1817

Sterkenburg J. J. Deurwaarder bij de belastingen te Balk  hij bedankt voor deze functire omdat hij aangesteld is als enz. enz. jaar 1817 (2)

6021

264

22-04-1817

Sterkenburg J. J.---- Samplonius Johannes Rommerts wonende te Lemmer huis no. 25 een verzoek van de ontvanger der belastingen Velde van der J. om het huis van eerstgenooemde bij executie te verkopen voor de verschuldigde lasten ten bedrage van f. 15-9-7 die nog steeds niet aan de Deurwaarder Executant Sterkenburg J. J. enz.  door de heer Notaris Witteveen A. te Lemmer enz. jaar 1817 (4

8210

958/2 211

Bladzijde 7

17-09-1839

Sterkenburg J. J. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8308

1078-5

29-10-1840

Sterkenburg J. J. wordt vermeld in een document genaamd Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de Turf een document met 7 kolommen informatie zoals woonplaats, soort van Fabrijk, hoeveelheid Turf, Advies van de Inspecteur en Advies van de Gouverneur enz. jaar 1840 (4)

6634

1525

08-12-1814

Sterkenburg J. J., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6284

1099 blz. 6

31-10-1817

Sterkenburg J. Jans, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Sterkenburg J. te Holwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Sterkenburg J. te Holwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6021

200

03-04-1817

Sterkenburg J.J.  te Balk,  ----- Doker J. R? te Bolsward , Baunach te Hindelopen,   Quarau?  R. te Koudum,   Sterkenburg J.J. te Balk,  Steenbeek J of T. te Heeg ,  Joustra  H. M. te Sneek,  Sikkema E. F. te Grouw,  Sybrandius Tjeerd S. te Oosterwierum  een handgeschreven brief met al hun handtekeningen aan de Gouveneur van Friesland waarin zij vermelden dat hun inkomsten van den lande  zelfs bij de meest mogelijke bezuinigingen niet toereikend zijn om een gezin van te kunnen bekostigen enz. enz. jaar 1817 (2)

5999

467

17-05-1815

Sterkenburg J.J.---- Mulder Ysbrand Klazes 23 jaar  ongehuwd te Sloten en  Beekhof Theunis Ydes te Balk gehuwd en 5 kinderen , en Sterkenburg J.J. te Balk zij worden voorgedragen voor de post van Deurwaarder  i.p.v. Schmits S. enz. enz. jaar 1815 (2)

8308

2086-15

01-11-1840

Sterkenburg Jacob Jans staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6047

379

03-06-1819

Sterkenburg Jan  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Sterkenburg Jan  te Blija hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6261

878-2

11-08-1815

Sterkenburg Jan de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

8257

69/20, 1

nummer 74

20-01-1840

Sterkenburg Jan jaar 1840 (6) hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6082

453

03-05-1822

Sterkenburg Jan, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6648

52

29-01-1816

Sterkenburg Joecke Jans---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Rekweste van Sterkenburg Joecke Jans Deurwaardewr Executant betreffende de contributie tot vinding van het achterstallige tractement van den Predikant te Harich enz. jaar 1816 (2)

6661

137 blz. 1

19-03-1817

Sterkenburg Joeke Jans---- Hoogterp Thee Feikes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

5998

318

05-04-1815

Sterkenburg Joeke Jans,---- Uiterdijk Jurjen en Ygens A. Y. zij worden als buitengewoon kundig, voorgedragen als Taxateurs der Turf, , ook wordt genoemd als Taxateurs der Turf, ,    Poppe G. J., Vellinga Minne,  Witteveen Cornelis Barteldsz. ., Sloterdijk van Frans Canter,  Sterkenburg Joeke Jans en Waller Marius ,met hunner beloningen    jaar 1815 (2)

6647

1

04-01-1816

Sterkenburg Joekes Jans Deurwaarder Executant van Lemmer wonende te Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de onwillige Contubuabelen en verzoekt bij parate executie te innen  enz. jaar 1816 (2)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Sterkenburg Johannes, 279 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Sterkenburg Johannes, 395 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6066

 

42

16-01-1821

Sterkenburg K. A. Hij is een van de ondertekenaars van een document als volgt:  van dat zij als gerechtsdienaren zeer in het nauw en in verlegenheid zijn gebracht  dat hun tractement  enz. enz.  jaar 1821 (1)

6042

 6

08-01-1819

Sterkenburg Klaas Alberts hij is aangesteld als Gerechtsdienaar i.p.v. Draaisma Klaas ,  jaar 1819 (1)

6839

5-A blz. 3

08-04-1824

Sterkenburg Klaas Alberts opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

6864

14-A

11-01-1825

Sterkenburg Klaas Alberts te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6855

5-A

08-10-1824

Sterkenburg Klaas Alberts, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 (4)

8224

1241/16

06-12-1839

Sterkenburg Klaas Alderts en Meijer Gerrit geregtsdienaren het betreft de verleende suspentie dat deze vanaf de 20e is opgeheven enz. jaar 1839 (3)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Sterkenburg Klaas, 423 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6424

609

10-12-1817

Sterkenburg S. F. 103 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6269

422

30-04-1816

Sterkenburg---- Storkenburg, (Sterkenburg? J. J. de weduwe ---- Westendorp Martinus, Notaris wonende te Balk Onderwerp dat bij de weduwe Storkenburg, (Sterkenburg?) een verklaring van den genoemde Notaris dat zij verhuurde aan de Franse Militairen maar nog niet betaald is geworden enz. de weduwe staat ook vermeld op een staat van Pretentien  tot betaling enz.  zij heeft tegoed wegens geleverde diensten en Logies aan de Fransche Gendarmes,enz. enz. ten huize van  Westendorp Martinus, Notaris wonende te Balk enz. jaar 1816  (6)

6060

480

06-07-1820

Sterkenburg Y. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Sterkenburg Y. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Sterkenburg Y. S. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-28      25-05-1821

Sterkenburg Ynze S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Sterkenburg Ynze Sjoerds Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8210

966/7 en 881/14,4>>

27-08-1839

Sterkenburgh Y. S. te Ferwoude staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8350

175/27-3

21-02-1841

Sterkenburgh Ynse Sjoerds te Ferwoude Gedeputeerde Buitendijks wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur  in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wonseradeel  Zuiderzeedijken bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

6843

14-A-6

25-05-1824

Sterkenhorst Jan te Wolvega een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (4)

6038

716

24-09-1818

Sterling H. U ----Klijn Jasper Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Dordrecht de heer Sterling H. U.,  jaar 1818 (3)

6041

891

14-12-1818

Sterling H. U.    Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van  F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)

6039

792

27-10-1818

Sterling H. U.  --- Broers Joost , Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen  van Dordrecht, Sterling H. U.  te Dordrecht ,jaar 1818 ( 3)

6022

294

05-05-2817

Sterling H. U.  ---- Haaften van Wouter wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U.  enz.  jaar 1817 (3)

6020

154

14-03-1817

Sterling H. U.  ---- wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Dordrecht de heer Sterling H. U.  enz. jaar 1817 (3)

6022

294

05-05-1817

Sterling H. U.  Rentmeester van de Domeinen van Dordrecht Onderwerp; De Raad en Rekenkamer der Domeinen  geeft aan de reclamant enz. enz. jaar 1817 (3)

6038

650

02-09-1818

Sterling H. U. ,  Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Dordrecht de heer Sterling H. U.,  jaar 1818 (3)

6018

36

14-01-1817

Sterling H. U.---- Aalst van K.† de weduwe wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Sterling H. U. van  het Rentambt van Dordrecht zijn gezonden enz. jaar 1817 (3)

6026

595

02-09-1817

Sterling H. U.---- staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (4)

6028

827

20-11-1817

Sterling H. U. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (3)

6040

837

17-11-1818

Sterling H. U. te Dordrecht, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  Rentmeester der Domeinen aldaar  jaar 1818 (3)

6037

 

605

18-08-1818

Sterling H. U.,  ----Kivit Jan en Consorten Onderwerp:  Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Dordrecht de Heer Sterling H. U.,  jaar  1818 (3)

6397

662

13-07-1815

Stern  J. F. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6870

17-03-1825

20-D

blz. 15

Stern ….? (de heer) te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

5982

1757

18-12-1813

Stern ….? te Harlingen, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het Departement Vriesland welke bij hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7)

5982

1750

16-12-1813

Stern ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)

6402

 

890

26-11-1815

Stern Imilius Frederik te Leeuwarden  staat vermeld in een  door de Commissaris Generaal van Oorlog  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij als Gewezen Jager bij de Vrijwillige Jagers Compagnies  verzoekende om  als 2e Luitenant bij de Infanterie te worden geplaatst het door hem ondertekende request is ook aanwezig  enz. jaar 1815 (3)

6394

356

22-04-1815

Stern J. T. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)

6021

234

14-04-1817

Stern Johan Lodweijk hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)

6028

810

13-11-1817

Stern Mozes D. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6395

399

29-04-1815

Stern S. J. zijn naam staat onder de  navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l.  aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij  officier is geweest bij de Lanciers  ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)

6865

1-C no. 7

24-01-1825

Sternsdorf Johan Eden, 8e afd. Infanterie, wegens ontslag als vreemdeling besluit Z.M. van 04-05-1824 no. 90,  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die op de 1sten Januari 1825 aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo door desertie, overlijden als andersints. Jaar 1825 (4)

6867

09-02-1825 41-C

Sternsdorff Johan Eden hij is voor de Militie ingeschreven voor de 5e klasse in den jaare 1821 enz. jaar 1825 (2)

6418

227

01-06-1817

Sterremans Anna Catharina---- Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hessel Franciscus Boekverkoper te Heerenveen sedert november 1814 relatief zijn voorgenomen huwelijk en dat hij aan de loting van  enz. omdat volgens bericht van de Gouverneur van Groningen Imhoff van G. W. dat zijne geboorte op 8 januari 1792 is vermeld maar volgend doopcedul (=aanwezig) geboren te Maastricht op 8 januari 1793  filius Keunings Maria die als vader noemt Hessel Wilhelmus en hebben ter doop gehouden Stams Franciscus en Keunings Maria Joa  (Sterremans Anna Catharina Obstitrix = tekent bezwaar aan) tevens is zijn signalements lijst aanwezig enz. ook wordt genoemd Sikkens G. W.   jaar 1817 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Sterrenberg Jan Hendriks 250 Gorredijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6381

171-B 

22-03-1814

Sterrenberg Leendert, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6252

1215

10-12-1814

Sterringa  (Hervinga?)  Tjesse---- Heerkema Meint Heerkes , Scheer van der Geert Jacobs  en Oosterbaan Freerk Jans  Buiten Armvoogden te Gorredijk geven te kenen dat zij geen ander fonds waaruit de armen enz.enz. en dat er een vrijwo

Illige intekening enz. enz.  eenige weinige wel gegoede ingezetenen zoals Hervinga(Sterringa)  Tjesse Mr. Verwer, Hartmans Kornelis Houtkoper die zich in de jare 1814 geheel hebben ontrokken aan de vrijwillige intekening enz. enz. jaar 1814 (2)

9126

1043-28

1879/1880

Sterringa  A. verwer te Gorredijk Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9134

1081-28

14-04-1883

Sterringa Aaldert Verver te Gorredijk; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

6835

9-D

27-02-1824

Sterringa Hermanus Tjesses Verwer en Glazenmaker te Gorredijk, een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp een request van hem om  als debitant van de ned. Loterj te mogen worden benoemd jaar 1824 (5)

6031

86

06-02-1818

Sterringa---- Verdenius Thomas Alberts voorgedragen tot Deurwaarder te Leeuwarden i.p.v. de heer Sterringa jaar 1818 (1)

8300

922/15

16-09-1840

Sterringa, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer  openbare school  te Koudum,  en hunne beoordeling in de te les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen, Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,  v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9)

6392

91

06-02-1815

Steskens Joseph---- Smynga Gerben Aukes kapitein en den 2e luitenant Groot de Pieter Heines bij de  4e  Comp.van het  6e  Batt. Landstorm wegens hun overlijden zijn er 2 plaatsen vacant  en er wordt voorgesteld ter invulling van diverse plaatsen de heren Mooi Lucas Jans, Raadsveld Hendrik Arends, Terwisga van Marcus en Steskens Joseph enz. jaar 1815 (1)

6679

363

00-00-1818

Steul Jan, Aukje Wiersma, betreft haar  nalatenschap, overleden 1801 in het Bosmus Gasthuis op het Groot Kerkhof te Leeuwarden worden in genoemd  Jan,  Tamme, Karel en Kasper Steul (2) jaar 1818

6679

363

00-00-1818

Steul Karel,  Aukje Wiersma, betreft haar  nalatenschap, overleden 1801 in het Bosmus Gasthuis op het Groot Kerkhof te Leeuwarden worden in genoemd  Jan, Tamme,  Karel en Kasper Steul (2) jaar 1818

6679

363

00-00-1818

Steul Kasper, Aukje Wiersma, betreft haar  nalatenschap, overleden 1801 in het Bosmus Gasthuis op het Groot Kerkhof te Leeuwarden worden in genoemd  Jan Karel en Kasper Steul (2) jaar 1818

6679

363

00-00-1818

Steul Tamme, Aukje Wiersma, betreft haar  nalatenschap, overleden 1801 in het Bosmus Gasthuis op het Groot Kerkhof te Leeuwarden worden in genoemd  Jan Karel en Kasper Steul(2) jaar 1818

8381

841/10-E

26-08-1841

Steunebrink Age Jans, Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2-v

17-07-1839

Steunebrink B. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Steunebrink B. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/25

20-09-1841

Steunebrink B. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 9-v

17-07-1839

Steunebrink Berend te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6030

7

02-01-1818

Steunebrink J.   .---- Romkes Johannes  President van het College van Regenten voor de  gevangenhuizen te Leeuwarden en  Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat college verenigd in dev ergaderzaal  en na voorlezing van de conditieen voor de  aanbesteding van voedsel (alles met name genoemd) de leveranciers worden;  Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J.  , Erwten, Bonen, Gerst, Meel en Doppen. Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe  Peper, Zout, Olie en Kaarsen.

 Wijsma H. Baardscheren. enz.  jaar 1818 (5)

6036

477

07-07-1818

Steunebrink J. ,  hij is  Borg.  Onderwerp: de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract,  jaar 1818 (4)

5983

81

31-01-1814

Steunebrink J. Aanbesteding voor het leveren van  boekweitmeel, peper, zout en olie aan het huis van Arrest te Leeuwarden  zijn borg is Dirks N. J.   met hun beider handtekeningen, enz. enz.  jaar 1814 (4)

6622

2048

04-12-1813

Steunebrink J. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en Huis van Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)

6622

2048

04-12-1813

Steunebrink J. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie en Huis van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 4e  Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)

5986

238

01-04-1814

Steunebrink Joh’s staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat enz. met vermelding van welk product en de prijs jaar 1814 (5)

3576

25, 26 en 29

27-09-1827

Steunebrink Johannes wonende te Harlingen Trekveerschipper varende van  Harlingen op Leeuwarden, hij is zeer slordig en al menigmaal aan dronkenschap en andere misdrijven enz. in dit dossier zit een boekje met het Reglement voor de Trekschippers, tevens een ondertekende brief van hem enz. jaar 1827 (14) + (boekje 14)

9180

42

07-01-1915

Steunebrink Lammert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (4)

5983

76

27-01-1814

Steunenbrink J. ., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4)

8291

728/12

22-07-1840

Steur D. Harlingen  Batavia Kapitein op de  Samarang (Harlingen) , jaar 1840

6418

255-B

01-06-1817

Steur Egbert L. 34 is zijn volgnummer en Ureterp zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6622

2123

20-12-1813

Steurbroek ….?---- Asbeck van G. F. Legioens Chef hij heeft een klacht over de Commissaris van Politie te Leeuwarden de heer Steurbroek ….? dat deze enz. jaar 1813 (3)

6633

1430

14-11-1814

Steurbroek Cuenus Jacobus---- Dijk van Jan Oomkes Mr. Bakker Leeuwarden is  in qlt als Commissarie door de heren burgemeester alhier benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt Steurbroek Cuenus Jacobus Commissaris van Politie zij vonden 28 halve broden die te ligt bevonden zijn afkomstig van  Broersma Jan S. Mr. Bakker te Wijns enz. waarop procesverbaal enz. jaar 1814 (1)

6101

1308

16-12-1823

Steurbroek G. J.  gewezen commie van Police te Leeuwarden  verzoekt en ontvangt een pensioen  (gratificatie) van 100 gulden enz. jaar 1823 (1)

6622

2123

20-12-1813

Steurbroek Leeuwarden Commissaris van Politie te Leeuwarden

6100

1108                           08-11-1823  

Steurbroek Q. J. , gewezen commissaris van Politie , omdat hij niet tengevolge van ouderdom en gebreken of andere  zonder deszelfs toedoen  enz. enz. ziet de burgemeester van Leeuwarden geen enz. enz. jaar 1823 (2)

6099

1015

14-10-1823  

Steurbroek Q?. J.  Commissaris van politie te Leeuwarden Onderwerp: zijn pensioen jaar 1823 (2)

6714

87

24-03-1823

Steurbroek Quirinus Jacobus Commissaris van Politie te Leeuwarden jaar 1823

6094

433

26-05-1823 

Steurbroek Quirinus Jacobus wonende te Leeuwarden dat hij met enige smart ontvangen heeft het besluit van Uwe Majesteit dat hij van zijne post als Commissaris van Policie ontslagen wordt en hij dan zonder middelen van bestaan zo voor hem als voor zijn beklagelijkste familie is beroofd eene vijf en zestig jarige Huisvrouw welke door verval van kragten enz. Eene dochter met drie kinderen en een zinneloos man voorheen Hospitaalmeester te Amsterdam en Amtwerpen en nu alhier wonende moeten deze allen enz. dat hij ene 30 jarige Landsdienst enz. adres bij den Heer Kassier Wicheren van P. te Leeuwarden jaar 1823 (4)

6096

580

01-07-1823 

Steurbroek Quirinus Jacobus. Onderwerp een teruggezonden request waarin o.a. staat dat hij te Leeuwarden heeft gewoond maar voor een paar dagen terug  naar Antwerpen is vertrokken  enz. enz. ,  ver der gesproken over: ter bekomeing van Pensioen, ook dat hij slecht van gezicht is en dat hij 30 jaren het land heeft gediend enz. enz. een bijlage is een handgeschreven brief door hem ondertekend. jaar 1823 (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Steurhaan Albert H., 262 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6055

111

15-02-1820

Steurwald G. W. hij is gewezen predikant bij de Hersteld Lutherse Gemeente te Harlingen  en hij tot het Roomsche geloof is overgegaan ( het is een brief van de Kerkenraad  die aan de zijne Majesteit verzoeken enz. enz. ) jaar 1820 4)

6056

180

14-03-1820

Steurwald W. G., het is ons voorgekomen dat na het vertrek van de heer  Predikant  de evangelisch Luthersche gemeente de heer Utberg enz. enz. jaar 1820 (3)

9182

285/22

07-02-1916

Stevan Piet Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

8161

79-4

22-01-1839

Stevens A. A., Arnhem is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

8381

841/10-A

26-08-1841

Stevens Eliza Hendrik Johannes  Abraham Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Stevens Jakob, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

3698

A-24

08-10-1828

Stevens Jetske†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (4)

8033

1276-13

27-06-1838

Stevens Johannes Christiaan, Korporaal 2e afd. Infanterie * 04-11-1810 Utrecht,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

9181

1751

06-10-1915

Stevens Willemina,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8092

61, 544/18

05-06-1838

Stevenson F. Neurenberg Schipper op de Freedsom, jaar 1838

6680

418 blz. 8

07-10-1818

Steyenart  J. B. te Namen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

8374

693/2

15-07-1841

Steyn Parve J. D.  verificateur hij wordt gemachtigd om een borgtocht onder zijn beheer te nemen  van Sandt van Nooten W. A. enz. enz. jaar 1841 (4)

6671

54 blz. 20

22-01-1818

Stheeman A. E. te Scheemda Ouderling Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2,17

22-01-1818

Stheeman A. E. te Scheemda Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Stheeman A. E. te Scheemda, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 13

16-01-1822

Stheeman A. E. te Scheemda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 19

16-01-1822

Stheeman A. E. te Scheemda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8211

988-3, 24

Bladzijde 1

26-09-1839

Stibbe de Gebroeders te Kampen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Lemsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Stibbe de gebroeders te Kampen te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 24

22-05-1840

Stibbe de gebroeders te Kampen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Lemsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 12,1

19-06-1840

Stibbe Gebroeders te Kampen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 24

19-06-1840

Stibbe J. B. te Kampen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Lemsterland  in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6627

669

10-05-1814 

Stibma Tjeerd Klazes---- Ykema Y. Schout van de Gemeente Nijland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland, het betreft een request van de Diaconen der Hervormde gemeente te Nijland  met het daarop ingekomen antwoord van de heer Oneides O. (die ondertekend) Kerkvoogd van  de Hervormde gemeente te Nieuwland (Nijland)  heeft ontvangen een Erfportie gedesolveerd aan de Huisvrouw van Pieters IJtzen dat hij in qlt van Armvoogd gealimenteerd heeft de dochter van Ates Dirk dat hij noch in die zelfde qualiteit heden onderstand geeft aan Hiddes Reinder en zijn Huisgezin verder woden genoemd Stibma Tjeerd Klazes en Douwes Wyberen beide Huislieden te Nieuwland in qlt als Diaconen  het betreft de 4 nagelaten minderjarige kinderen van Durks Jan van beroep Schoenmaker en Ulbes Akke enz. jaar 1814 (3)

6424

609

10-12-1817

Stiekes Hend’k Jans 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

9187

1644

06-11-1918

Stielstra Anne, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1341

06-09-1918

Stielstra Riekele, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6257

438

12-05-1815

Stieltjes A. Wegens onderwijs  in de exercitien, wordt vermeld op een Staat der Kosten gemaakt ten dienste van den Landstorm in de Gemeente Anjum geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (4)

8380

822-5

20-08-1841

Stiemsma D----- Stiemsma K te Paessens en Stienstra D. te Morra, gaat over de waarde van een huis enz. van 7.106 guldens  met vermelding van Stiemsma diverse sectienummers jaar 1841 (5)

8380

822-5

20-08-1841

Stiemsma K te Paessens en Stiemsma D. te Morra, gaat over de waarde van een huis enz. , van 7.106 guldens  met vermelding van diverse sectienummers jaar 1841 (5)

8210

958/2 211

Bladzijde 6

17-09-1839

Stiemsma K. Y. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8220 

1137/9, 1

06-11-1839

Stiemsma Klaas Y. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6047

379

03-06-1819

Stiemsma U.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Stiemsma U. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Stiemsma U. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8210

958/2 211

Bladzijde 6

17-09-1839

Stiemsma U. Y. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6252

1179-84

08-11-1813

Stiemsma Y. U. betaald wegens ontvangen  Huishuur, hij komt voor  op de Staat der Districts Kas enz.  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6641

641

29-07-1815

Stiemsma Y. U. Schout van de Gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Rosier Johannes Secretaris bij de Schout die van zijne post Afstand heeft gedaan en er wordt voorgedragen Buma Teije Jan enz. jaar 1815 (1)

6641

648

28-07-1815

Stiemsma Y. U. Schout van de Gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de huisvrouw van Zijlstra Eelke Herkes  te Lioessens  dat haar man in het Pest of Dolhuis te ’s Gravenhage geplaatst kan worden maar zij  kan zelfs de kost voor haar eigen huisgezin niet verdienen  maar de twee broeders van de zelve Heerkens Jacob Herkes Bakker te Uithuizen en Heerkens Reinder H. Percepteur te Woudsend zijn wel in staat enz. jaar 1815 (2)

6642

710

24-08-1815

Stiemsma Y. U. Schout van de gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij de noodige maatregelen heeft genomen ten einde te bevorderen dat de Schippers van Anjum gelijk \ook Kastelein van Oostmahorn geen 4 duiten meer zouden nemen enz. jaar 1815 (2)

6647

4

02-01-1816

Stiemsma Y. U. Schout van de gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Tuinstra Bruin Oenses woont te Ezumzijl en volgens zeggen geboren te Oude Bildt en in Ee op belijdenis is gedoopt en verzoekt om enz. jaar 1816 (1)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Stiemstra Wieger Hietses 451 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-A

 14e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Stiemstra Wigel Hietzes te Grouw wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6070

424-27       25-05-1821

Stienhuis Tjeerd S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6065

 

902

19-12-1820

Stiensma A. G., Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  Lyclama a Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  (3)

6062

639

18-09-1820

Stiensma A. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2

6089

1194 blz. 10     23-12-1822

Stiensma Albert Geerts Huisman te Roordahuizum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6034

398

30-05-1818

Stiensma M. te Huizum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6626

487  blz. 2

07-04-1814

Stiensma Marten J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6028

810

13-11-1817

Stiensma Sjoerd Chr. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6034

398

30-05-1818

Stiensma U. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Stiensma W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-27       25-05-1821

Stiensma W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Stiensta M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

3700

5-B

06-02-1836

Stienstra  Bouke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

6069

 

280

09-04-1821

Stienstra  J. F(T?)---- Wiersma Jan Rients  en Reitsma Pieter  zij woden benoemd als Taxateur voor het huis van  Stienstra  J. F(T?) te Irnsum ter zake de belasting enz. enz.  jaar 1821 (2)

8211

983/7

Deel 1

24-09-1839

Stienstra (Steenstra?) S. H., 34 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

8285

615-2, 4-1

19-06-1840

Stienstra ….? te Beers wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 8

Bladzijde 2

26-09-1839

Stienstra ….? te Rinsumageest, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9187

1644

06-11-1918

Stienstra Aesger, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8361

434/6 sectie B, E, F.

04-05-1841

Stienstra Albert G. te Rauwerd staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)

6078

95-12

25-01-1822

Stienstra Albert Geerts Huisman te Roordahuizum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Roordahuizum  enz. enz. jaar 1822 (1)

3622

A-8, 3 en 4

27-12-1867

Stienstra Albert Gerbens---- Haalstra Sikke Andries en Stienstra Albert Gerbens. Onderwerp: zij hebben de resolutie van 12 december ontvangen enz. jaar 1867 (8)

3622

A-7 10-18 +29

13-02-1863

Stienstra Albert Gerbens ontvangt de Tollen, staat vermeld in een dossier: Pachters der Tollen langs het Kanaal van Dokkum naar Stroobos  er wordt  vermeld huur van het huis/herberg en de tuin, Tolgelden, Grasgewas enz. enz. jaar 1863 dossier (43)

3622

A-10

Stuk 1 + 2

22-02-1873

Stienstra Albert Gerbens te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek  met als borg Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent en Velkers Christoffel Frits ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873 dossier (25)

3622

A-9  

27-12-1867

Stienstra Albert Gerbens te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek  met als borg Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent en Andreae Daniel Hermanus ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1867  dossier (25)

9187

908

06-07-1918

Stienstra Anne Grouw Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)

3700

5-C

04-02-1837

Stienstra Bauke (Jans) , wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3701

5-D, 1-6

10-02-1842

Stienstra Bauke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-D, 7-15

10-02-1842

Stienstra Bauke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-D

10-02-1842

Stienstra Bauke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) laatste lijst

 

3701

5-C

06-02-1839

Stienstra Bauke, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

3700

5-C

04-02-1837

Stienstra Bauke, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

9187

890

04-07-1918

Stienstra Bauke,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8359

377/28, 5

19-04-1841

Stienstra Bouwe Sjoerds wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 24

19-04-1841

Stienstra Bouwe Sjoerds wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

3594

Map 88-F

1876-1878

Stienstra C. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Stienstra Cornelis Clazes te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9187

1644

06-11-1918

Stienstra Cornelis, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8380

822-4

20-08-1841

Stienstra Dirk Dirks wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Stienstra Dirk, 841 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6395

457

13-05-1815

Stienstra Douwe R. te Peins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

5564

36

16-04-1903

Stienstra Ebe Minnertsga Openbare middelen Tot vervoer van Personen, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. L. Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaar 1903

9180

1054

05-06-1915

Stienstra Einte,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

890

04-07-1918

Stienstra Einte,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9182

285/29

07-02-1916

Stienstra Foppe Rauwerd Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

6840

36-A

blz. 21

22-04-1824

Stienstra Frerik Boer  van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6047

379

03-06-1819

Stienstra G.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6867

12-02-1825 21-A

Stienstra Gerben Alberts te Driesum, hij is in functie gesteld als ontvanger der aangaven voor het gemeel en geslagt enz. jaar 1825 (3)

6082

453

03-05-1822

Stienstra Gerben B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-26       25-05-1821

Stienstra Gerben R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6418

255-BB

01-06-1817

Stienstra Gerrit Liebens Piebens 395 Holwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Stienstra Gerrit Piebes 25 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1

17-07-1839

Stienstra H. J. te Huizum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6626

487  blz. 6

07-04-1814

Stienstra Hommer Tjeerds wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Stienstra IJke, 290 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6631

1066-17

02-09-1814

Stienstra J. H. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

6866

02-02-1825 16-A

Stienstra J. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele Policie met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824  enz. jaar 1825 (2)

6390

19

08-12-1814

Stienstra J. J. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6242

56               01-02-1814

Stienstra J. J. hij ondertekend samen met 9 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Hallum een document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede  jaar 1814 (2)

6070

424-26       25-05-1821

Stienstra J. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9181

2053   

29-11-1915

Stienstra J. J.----- Sytsma Sieds Minnes te Hallum ,  Betreft zijn benoeming tot zetter der Rijksbelastingen ter vervulling van de ontstane functie wegens het vertrek van Stienstra J. J. hij  bedankt in een handgeschreven brief met zijn handtekening voor de functie als zetter jaar 1915 (6)

6296

69

03-02-1820

Stienstra J. J. te Hallum zijn rekening wordt betaald wegens bestek maken voor de school enz.enz.: Wordt vermeld op een staat van gedane betalingen uit het fonds van fl. 250.= onder de 3e afdeling 3e Hoofdstuk no. 9 toegestaan enz. enz. jaar 1820 (5)

8210

958/2 211

Bladz. 3>>

17-09-1839

Stienstra J. J. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6858

10-A

05-11-1824

Stienstra J. M. zijn benoeming als  Schoolonderwijzer te Peins jaar 1824 (2)

6830

7-A

21-01-1824

Stienstra J. te Franeker staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)

8280

517-11, 25

19-05-1840

Stienstra Jan J. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Deinum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8373

662/4

07-07-1841

Stienstra Jan Jacobs te Beetgum doet afstand tegen betaling van zijn grond aan de weg onder Beetgum enz. jaar 1841 (1)

9187

1644

06-11-1918

Stienstra Jan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3701

5-C

06-02-1839

Stienstra Jantje Baukes , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

3701

1-C, 1

01-03-1839

Stienstra Jantje Baukes te Barradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

5-D, 7-15

10-02-1842

Stienstra Jantje Baukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-D

10-02-1842

Stienstra Jantje Baukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) laatste lijst

 

3700

5-C

04-02-1837

Stienstra Jantje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3700

5-C

04-02-1837

Stienstra Jantje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3700

5-B

06-02-1836

Stienstra Jantje Boukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

3698

A-23

08-10-1828

Stienstra Jelle Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6)

6047

379

03-06-1819

Stienstra Jelle J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Stienstra Jelle J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Stienstra Jelle J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6100

1215-11

29-11-1823

Stienstra Jelle Jans,  wordt voorgesteld als vervanger van Tanja Kornelis Piers Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Deinum  en zijnde overleden , in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6070

424-26       25-05-1821

Stienstra Jelle T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Stienstra Jelle te Dronrijp hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6100

1215-2

29-11-1823

Stienstra Jochem Jans ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Hallum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6089

1194 blz. 2        23-12-1822

Stienstra Jochem Jans te Hallum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

8077

259/3, 222

15-03-1838

Stienstra Jochem Nients Burum Schippersknecht, jaar 1838

6626

487  blz. 5

07-04-1814

Stienstra Jochum J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6256

371

20-04-1815

Stienstra Jochum Jans---- Meijer Marcus Adams , Onderwerp een brief van de fungerende Officier bij de regtbank te Leeuwarden de heer  Eekma J. , dat hij van mening is dat voornoemde  in regten berekkelijk de aangifte van het Twente Rier inplaats van een Koe te ageren enz. enz.  en dat hij van mening is dat tegen de gecalangeerden geene actie behoort te worden geïnstitueerd deze bestaan  hierin dat blijken attestatie afgegeven door: Koopmans Marten , Stienstra Jochum Jans,  Bouma Geele, de z.g.n. Twenter Rier van de geboorte af tot aflevering aan  Meijer Marcus Adams door den laatste enz. enz.  en deze attestatie afgegeven door Jans Haring en Bootsma Sijne R.  enz. enz,  jaar 1815 (3)

6385

142

06-07-1814

Stienstra Jochum Jans te Hallum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6078

95-2

25-01-1822

Stienstra Jochum Jans te Hallum, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der  belastingen over 1822 te zullen continueren in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2)

6406

175-1+4-5

09-04-1816

Stienstra Joh’s staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

3698

A-23

08-10-1828

Stienstra Johannes Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6)

6864

26/1-C, 28

07-01-1825

Stienstra Johannes Jacobs   te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6871

22-03-1825

11/1-C

Stienstra Johannes Jacobs te Leeuwarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9183

922

06-06-1916

Stienstra Johannes, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6424

609

10-12-1817

Stienstra Klaas 18 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

9185

1612

05-12 1917

Stienstra Klaas, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9185

1612

05-12-1917

Stienstra Kornelis, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4

17-07-1839

Stienstra L. A. te Westergeest is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Stienstra Leeneart Gabes 103 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8199

729/5, 290

Bladz. 13-v

17-07-1839

Stienstra Lieuwe Annes te Westergeest wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9180

264

06-02-1915

Stienstra Lieuwe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6047

379

03-06-1819

Stienstra M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Stienstra M. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Stienstra Marten B, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13))  alles (13)

6070

424-26       25-05-1821

Stienstra Marten B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9187

1909-2

31-12-1918

Stienstra N. ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken  Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer; Koopmans R.,  Fontein D  ,   Schoot v.d. Johan,  Burggraaf J.  Lettinga A. ,  Oberman H. F.,  Plat J.,  Boomsma G. L., Veeman R. M.,  Stienstra N. jaar 1918( 2)

9182

285/12

07-02-1916

Stienstra Nicolaas Franeker Inspecteur van Politie Met Signalement, jaar 1916

8379

793-4

13-08-1841

Stienstra O.  Staat vermeld in een Staat van Declaratien wegens gedane leveranties ten dienste van de Huishoudelijke dienst in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van het geleverde product en het bedrag enz. jaar 1841 (3)

8280

517-11, 23

19-05-1840

Stienstra P. D.  wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8361

434-6 sectie A.

04-05-1841

Stienstra Pier Alberts te Roordahuizum staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  Idaarderadeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)

3700

5-C

04-02-1837

Stienstra Pietertje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3700

5-C

04-02-1837

Stienstra Pietertje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3700

5-B

06-02-1836

Stienstra Pietertje Boukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

6872

05-04-1825

51-C

Stienstra S. B. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)

6844

31-A

10-06-1824

Stienstra S.----- Visser & zoon B. Zeehandelaar te Harlingen onderwerp aanvoer van een scheepslading zout jaar 1824 (8)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Stienstra Sjoerd Bouwes, 789 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6253

44

13-01-1815

Stienstra Sybren Alberts, Staat vermeld in de staat wegens hetgeen volgens ingekomen rekeningen wegens geleverde goederen  betaald moet worden op het onderhoud van de toren Nr. 30 van de staat van de Gemeente Joure over 1814 enz. enz. jaar 1815 (2

9134

1081-7

26-04-1883

Stienstra Sybren te Bolsward ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

9126

1043-7

1879/1880

Stienstra Sybren te Bolsward Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6068

 

235

24-03-1821

Stienstra T. T.  te Sneek, hij beklaagd zig wegens een onevenredige aanslag van de Personele en Mobilaire belastingen enz. enz. jaar 1821 (1)

8381

841/10-F

26-08-1841

Stienstra Thomas Meintes, Een staat van Miliciens dienende  in de Divisie Ponteniers,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

6424

609

10-12-1817

Stienstra Tjeerd H. 39 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

3701

5-C

06-02-1839

Stienstra Trientje (Trijntje)  Baukes , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

3701

1-C, 1

01-03-1839

Stienstra Trientje (Trijntje)  Baukes te Barradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

5-D,

10-02-1842

Stienstra Trijntje Bauke  , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) laatste lijst

3701

5-D, 1-6

10-02-1842

Stienstra Trijntje Baukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3700

5-C

04-02-1837

Stienstra Trijntje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3700

5-C

04-02-1837

Stienstra Trijntje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3700

5-B

06-02-1836

Stienstra Trijntje Boukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Stienstra W. te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9180

823

05-05-1915

Stienstra Y----- Venema W. En Hoekstra W. En Stienstra Y alle drie hulpbrugwachter en veldwachter enz. enz.  jaar 1915 (1)

8197

688-8

06-07-1839

Stientra Douwe te Leeuwarden het betreft zijn geroyeerd request houdende verzoek als plaatsvervanger bij de Militie hij heeft de ouderdaom van 40 jaar enz. jaar 1839 (3)

8021

1020-19

09-08-1837

Stier Johan Christiaan 21-08-1812 Mergenthem , Fuseler Oost Indisch leger infanterie,  Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de vier gebroeders in 1834 enz. ,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6046

357

24-05-1819

Stierman Ade Beurs---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

6856

2-A

11-10-1824

Stiersma  J. M. zijn aanstelling als onderwijzer te Peins, wordt ook in genoemd de Districts Schoolopziener Bruining A. te Pietersbierum jaar 1824 (3)

6047

379

03-06-1819

Stierum T. T.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6870

17-03-1825

20-D

blz. 11

Stierum van ….? (Grave) te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6070

424-25       25-05-1821

Stierum van ….? hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Stierum van ….? hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Stierum van de Freule zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8228

1315-22

09-10-1839

Stigge Hendrik Jacob , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 30-06-1815 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6394

257

31-03-1815

Stij…..? Popke Heines hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6654

372 blz. 5

09-08-1816

Stijkel Rieuwert H. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6418

255-A

00-05-1817

Stijl Arie 131 is zijn volgnummer en Maassluis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8224

1216-14, 3

29-11-1839

Stijoef Jan,  31is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)

6626

487  blz. 3

07-04-1814

Stikkersma Dirk Ballings wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

9185

1156

05-09-1917

Stiksma A. te Kooten een handgeschreven brief met zijn handtekening   verzoekt vergunning tot het verharden van een uitweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Kooten met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1917 (10)

9126

1761

04-12-1879

Stiksma B. waarnemend Secretaris Waterschap Yzermieden----- Kuipers W. L. Voorzitter Waterschap Yzermieden in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  om een dam in de sloot mag leggen  , tevens de toegestane vergunning jaar 1879 (7)

8199

729/5, 290

Bladz. 12-v

17-07-1839

Stiksma Klaus Hendr’k te Buitenpost wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8361

42-18

01-05-1841

Stil Geesjen * Kampen staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Meisjes  in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de enz. afgetrokken en te moeten gevoegd worden enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (5)

9182

284

09-02-1916

Stilma Anne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

8257

77/4, 5

22-01-1840

Stilma K. M. het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Sneek wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen enz. jaar 1840 (4)

9184

447

10-04-1917

Stilma Willem Amsterdam Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland , jaar 1917 (1)

9188

358

21-03-1919

Stilma Willem SneekSolliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Nijland met persoonsgegevens (1)

9187

890

04-07-1918

Stimmes Johana gehuwd met Haan de J. , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6389

98

19-11-1814

Stind ? Sipke Hendriks ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

6648

56

09-02-1816

Stinne Johannes Uilkes---- Spoelstra B Soll: ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat Stinne Johannes Uilkes met eerbied te kennen geeft dat hij als Doopsgezind Leeraar te Hallum een som van een jaarlijks tractement enz. jaar 1816 (3)

6626

487  blz. 10

07-04-1814

Stinne Johannes Uilkes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

8259

94/11, 144

28-01-1840

Stins Eelke Alderts * 12-04-1819  Matroos op de Kenau  Hasselaar

6830

18-A blz. 6

21-01-1824

Stins S. H. te Warns,wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6089

1194 blz. 35        23-12-1822

Stinsra Johannes te Franeker Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6416

169

29-04-1817

Stinsta Johannes---- Eekma J.  Fungerend Officier Rechtbank 1e instantie te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Stinsta Johannes oud 27 jaar, Strick Willem oud 43 jaar beide plaatsvervanger van de Heer Vrederegter en Scheltema Petrus Nicolaas oud 29 jaar  allen te Franeker wonende en worden voorgedragen enz. jaar 1817 (1)

6251

1061

07-09 -1814

Stinstra  G. de weduwe, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

8382

870/12

03-09-1841

Stinstra A.  Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4)

6386

90

13-08-1814

Stinstra A. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)

8379

801-2

16-08-1841

Stinstra A. (Andries) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Franeker een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Eisma (Eijsma) Dirk die is opgezonden naar het Bedelaars Etablisement aan de Ommerschans enz. jaar 1841 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Stinstra A. Burgemeester van de Stad Franeker  ondertekend in de maand Juli 1841 >>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6019

81 blz.

47 t-m 51

05-02-1817

Stinstra A.---- Swildens J. H. Professor gaat over een inventaris van zijn nalatenschap waarin genoemd  de erfgenamen Talsma Aafje Seijes, Lotze J. A., Wassenberg H. van beroep Advocaat uit naam van de Boekverkoper Elive ….? te Amsterdam mede door de Advocaat Stinstra A. uit naam van Talsma Aafje Seyes, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)

6383

86    

23-04-1814

Stinstra A. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6409

334

23-09-1816

Stinstra Andries ---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Schultz H. Commies bij de Divisie en het inleveren van kanonnen, Sabels enz. ook vermeld Kooi  v.d. W. B. , Westerdijk G. , Poort Bouwe, Wijteman S., Vries de D., Stinstra Andries ook ondertekend  IJpeij H.  als Secretaris Generaal bij de Prefektuur enz. jaar 1816 (7)

6394

339

17-04-1815

Stinstra Andries 1e Luitenant hij wordt in die functie voorgedragen door Boer de M. G. (Mevius Gerrit) President Burgemeester van Franeker die ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende deze voordracht van voornoemde Officier bij de Dienstdoende Schutterij van Franeker enz. jaar 1815 (1)

6401

 

871-B

19-09-1815

Stinstra Andries 1e Luitenant hij wordt vermeld in het document>> Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester van  Franeker ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de  de benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1)

6402

 

922-1+3

09-12-1815

Stinstra Andries staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Franeker  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6396

619C

23-06-1815

Stinstra Andries staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6290

711

09-01-1818

Stinstra Andries ----Wassenbergh Hieronijmus hij heeft op 22-11-1817  bij geschrift zijn post als Gemeente Ontvanger van Franeker  neergelegd en desselfs plaats wordt ingevuld door de heer Stinstra Andries Openbaar Notaris te Franeker en die de administratie van zijn voorganger over 1817 heeft overgenomen enz. jaar 1818 (5)

8285

615-2, 15

19-06-1840

Stinstra---- Bakker zegge Stinstra….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6243

191-5

06-03-1814

Stinstra D. G. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6390

39

20-09-1814

Stinstra Douwe Jochums hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

6243

191-1

06-03-1814

Stinstra G. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6034

398

30-05-1818

Stinstra G. S. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Stinstra Gooitje, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Stinstra Gooitze te Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Stinstra Gooytje  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8377

759/15

04-08-1841

Stinstra J te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2)

6098

933

27-09-1823  

Stinstra J. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten  van de regtbanken en Vredegeregten enz.  met vermelding van woonplaats,  functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)

6060

480

06-07-1820

Stinstra J. F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6869

03-03-1825

6-A blad 3

Stinstra J. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6865

19-A

20-01-1825

Stinstra J. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

8361

434-4

03-05-1841

Stinstra J. Mr. en mevrouw Medendorp geboren Cats het betreft een Onteigening en de meerdere kosten verbonden aan eene Perceels gewijze uitvoering in den tijd enz. jaar 1841 (3)

6871

21-03-1825

15-A

Stinstra J. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8

8210

958/2 211

Bladz.  9

17-09-1839

Stinstra J. T. te Foudgum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6071

457

04-06-1821

Stinstra Jan Tomas---- Bierma H. I. (Hessel Idses)Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  Mellema Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  Sjoerds en de secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4)

6038

699

21-09-1818

Stinstra Joannes---- Drabbe Jan Vriemoet, 48 jaren, Hij is candidaat voor de post van  Plaatsvervanger van den Vrederechter te Franeker wegens de benoeming van Stinstra Joannes tot griffier aldaar (met meerder gegevens van hem) jaar 1818 (2)

6078

95-37

25-01-1822

Stinstra Joannes te Franeker, hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Franeker enz. enz. jaar 1822 (3)

6100

1215-34

29-11-1823

Stinstra Joannes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Franeker in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6070

424-27       25-05-1821

Stinstra Joh’ s hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Stinstra Joh’ s, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6033

293

23-04-1818

Stinstra Johannes  ---- Veen van der Johannes beedigd als Vrederechter  te Leeuwarden en en Stinstra Johannes  beedigd als Griffier van het Vredegerecht te Franeker jaar 1818 (2)

6025

559

22-08-1817

Stinstra Johannes  Hij staat op de lijst van voordracht bij het vredegerecht voor de functie van Griffier te Franeker i.p.v.  Wybenga Sybrand  die benoemd is als secretaris enz ,jaar 1817 (2)

6047

379

03-06-1819

Stinstra Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6081

366

11-04-1822

Stinstra Johannes , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton Franeker, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6009

192 en 200

22-03-1816

Stinstra Johannes en Strik Wilhelmus worden plaatsvervanger in het vredegerecht te Leeuwarden i.p.v. Crane de J. W. die bedankt heeft en Fontein A. die benoemd is tot Vrederechter jaar 1816  (5)

6066

53-B

23-01-1821

Stinstra Johannes Hij komt voor  op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3)

6060

494-B

12-07-1820

Stinstra Johannes Hij komt voor Jaar 1820 (4)op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6042

44-A

20-01-1819

Stinstra Johannes Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Stinstra Johannes Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Stinstra Johannes Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Stinstra Johannes Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6075

771

11-10-1821

Stinstra Johannes Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6865

10-1A

14-01-1825

Stinstra Johannes Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 1e kwartaal   Jaar 1825 (4)

6049

548

07-08-1819

Stinstra Johannes Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6034

369

20-05-1818

Stinstra Johannes---- Romar Petrus Johannes 37 jaar , jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij  het Vredegerecht te Franeker i.p.v. Stinstra Johannes die tot Griffier van gemeld vredegerecht benoemd  is, jaar 1818 (2)

6031

93

10-02-1818

Stinstra Johannes---- Strik Wilhelmus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt te Franeker de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Stinstra Johannes 28 jaar, Klas van der Willem 65 jaar  en Swart de Isaac 52 jaar jaar 1818 (2)

6031

94

10-02-1818

Stinstra Johannes---- Strik Wilhelmus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt te Franeker de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Stinstra Johannes 28 jaar, Klas van der Willem 65 jaar en Swart de Isaac 52 jaar , jaar 1818 (3)

6036

493-C

 13-07-1818

Stinstra Johannes te Franeker Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6045

238

13-04-1819

Stinstra Johannes te Franeker,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6054

34-C

12-01-1820

Stinstra Johannes te Franeker, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6084

649

09-07-1822

Stinstra Johannes te Franeker, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6087

950

15-10-1822

Stinstra Johannes wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6839

4-A blz. 2

06-04-1824

Stinstra Johannes wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6033

263-c

15-04-1818

Stinstra Johannes,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

6102

43-B

12-01-1824

Stinstra Johannes,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6090

42

14-01-1823

Stinstra Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6096

609

07-07-1823

Stinstra Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Stinstra Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6039

771-c

16-10-1818

Stinstra Johannes, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6093

299

11-04-1823

Stinstra Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6024

468

18-07-1817

Stinstra Johannis 27 jaar, hij is candidaat tot vervulling van de post van Griffier bij het Vredegerecht enz. jaar 1817 (3)

6047

379

03-06-1819

Stinstra Johans  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Stinstra Johs. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Stinstra M. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6383

86    

23-04-1814

Stinstra P. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6034

398

30-05-1818

Stinstra P. te Tjum hij staat in een docum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)ent, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6008

98-21

09-02-1816

Stinstra P. voor hem is op de waag te Franeker Boter gewogen op 19-10-1815 waar voor ten behoeve van de Keurmeesters den Botervaten van ieder vierendeel enz. jaar 1816 (1)

6047

379

03-06-1819

Stinstra Pieter  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-27       25-05-1821

Stinstra Pieter hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6669

415-c

21-10-1817

Stinstra Pieter Lid van de Raad van Franeker staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6646

957 lijst 3

20-12-1815

Stinstra Pieter wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Franeker enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-i    

05-01-1816

Stinstra Pieter wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Franeker enz. jaar 1816 (4)

6060

480

06-07-1820

Stinstra Pieter, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8308

1078-5

29-10-1840

Stinstra S. ordt vermeld in een document genaamd Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de Turf een document met 7 kolommen informatie zoals woonplaats, soort van Fabrijk, hoeveelheid Turf, Advies van de Inspecteur en Advies van de Gouverneur enz. jaar 1840 (4)

6834

1-A

13-02-1824

Stinstra S. Schipper te Harlingen een request verzoekende een nieuwe Zeebrief voor het Schip op de Jonge Sikke door verandering van Kapitein IJzenbeek T. K. de nieuwe Kapitein is Visser Pieter Aukes, jaar 1824 (3)

8356

328/27-3

03-04-1841

Stinstra S. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6838

4-A

26-03-1824

Stinstra Simon te Harlingen verzoekt restutitie van betaalde gelden onderwerp hret schip de Concordia met als Kapitein Dijk J. J. (5) jaar 1824

8380

833-2

24-08-1841

Harlingen

Stinstra te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6049

547

07-08-1819

Stinstra Tjitse J.----- Albada van Bruins  Lieuwes provicioneele onderwijzer te Oud Bildzijl  aangesteld na een examen in de openbare school aldaar, onder het document staan de namen van Huber J. L., Jong de R. T. als Grietman en Assessor van het Bildt en als Gecommitteerden uit de Ingezetenen van het Dorp Vrouwen Parochie Schuiling R., Noord van L. P., Stinstra Tjitse J. en Polstra J. T. jaar 1819 (1)

6244

314

14-04-1814

Stinstra Tjitse P. Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 1814 (4)

8285

615-2, 15

19-06-1840

Stinstra….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6407

198-1+8-9

04-05-1816

Stint Jan Hendriks staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6864

51-D

05-01-1825

Stipriaan Luiscius van A. Medecine Docter te Delft, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2)

6713

1

00-00-1823

Stipriaan van A. Med. Doctor te Delft, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)

8359

377/28, 5

19-04-1841

Stirum Louis Gaspoord Adrien Grave van Limburg wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6864

26/1-C, 4

07-01-1825

Stirum Onne Graven van Limburg (Luitenant) te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6379

82

19-01-1814

Stirum van Otto (Graave) Generaal commanderende het 8e Territoriaale Militaire Devisie te Groningen in dato dezer den 17e  aan sw Colonel Sytzama van …. ? van het 2e regiment aangeworven Dragonders Commandant der Cavalerie in Vriesland  enhet commando is overgedragen  aan Beekkerk Haye enz. enz. getekend door Asbeck van G. F.  jaar 1814 (2)

6830

18-A blz. 40

21-01-1824

Sto.k Antoon te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8212

996/8, 227

28-09-1839

Stobbe H. Terschelling Scheeps Commissionaris

8257

69/20, 1

nr. 113

20-01-1840

Stobbe Haaije hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

9187

1114

07-08-1918

Stobbe Harmen Thijmens, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6643

753,4e blz kolommen 11-09-1815

Stobbe Hendrik Tiemens staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

9187

1114

07-08-1918

Stobbe Jan Thijmens, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3578

34

22-02-1841

Stobbe Leendert Schipper---- Blom Heertje, Ree Tjebbe,  Stobbe Leendert,  Weever Kornelis Schippers  varende van Terschelling op Harlingen, Onderwerp: Z. M. Kanonneerboten  liggende te Terschelling zig niet kunnen beklagen enz. jaar 1841 (1)

8257

69/20, 1

nummer 30

20-01-1840

Stobbe T. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

9183

1198

05-08-1916

Stobbe Willem, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6070

424-25       25-05-1821

Stobel J. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6424

609

10-12-1817

Stock A. H. 7 is zijn volgnummer in de de Gemeente Idaarderadeel bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

6718

250

00-00-1823

 

Stocker ,Christiaan., Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47)

6101

1338

23-12-1823

Stocker ….? Smid van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)

8351

204/13

00-00-1841

Stocker B. G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie jaar 1841 (3) ( dossier 9)

6413

17-19+21

31-12-1816

16-01-1817

Stocker C.  Corporaal staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  (11) dossier (19)

6385

91

21-07-1814

Stocker C.  leverancier van een Paard aan de Gemeente voor de artillerie tot nu toe heeft hij de som van 400 franken niet ontvangen en hij enz. enz. jaar 1814 (1)

5991

723

15-09-1814

Stocker C.---- Fontein Dirk, Twijnstra Jan Jacobs, Fontein Pieter, een handgescreven brief met hun handtekeningen, leden der commissie van Landbouw te Friesland geass, door de Keurmeesters van Dekhengsten Stocker C. ter voldoening van het besluit enz. enz. jaar 1814 (3)

5998

328

07-04-1815

Stocker Christiaan , gewezen Piqueur, die zig in zijn reques voordoet als gewezen Paarden Doctor en als bekwaam Veearts en hij dus een examen zal moeten doen enz. jaar 1815 (1)

5997

286

27-03-1815

Stocker Christiaan oud Domesticq van wijlen zijne hoogheid Waldek van Rinu Louis, Commandant Regiment Cavallarie Oranje Vriesland hij is aangesteld in 1792 enz. enz. jaar 1815 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Stocker Daniel Christiaan, 557 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6394

356

22-04-1815

Stocker J. D. C. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)

6397

662

13-07-1815

Stocker J. D. C. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6395

399

29-04-1815

Stocker J?. C. zijn naam staat onder de  navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l.  aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij  officier is geweest bij de Lanciers  ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)

8377

763/7

05-08-1841

Stocker K. E. Betaling wegens zijn leverantie van Vlas aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)

8224

1241/11

06-12-1839

Stocker K. E. wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met vermelding van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4)

8383

878-3

06-091841

Stocker K. E., Spinklossen door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als lewverancier van grondstoffen  voor de fabriek van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2)

3663

129, 130

18-03-1852

Stockfletz Herman hij is de  Commander op het schip de Spitsbergen jaar 1852 (3)

9184

27

08-01-1917

Stockle Emilie Ida vrouw van Tromp H. J. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  , jaar 1917 (4)

9180

420

05-03-1915

Stockmann Aloysius Egidius,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

9190

588 + 614

07-05-1920

Stockmann C. G----- Boer de J. J. wonende Singel , een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij   bedankt als  lid van het college van zetters der belastingen wegens vertrek naar Apeldoorn,  en de benoeming van Stockmann C. G. jaar 1920 (4)  

9180

420

05-03-1915

Stockmann Egidius Anton,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6424

607

11-12-1817

Stoel van der Johannes * 20-01-1787 Rotterdam wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

5674

78

04-08-1910

Stoel W. F. jr.  eigenaar van de Firma W. F. Stoel & Zoon te Alkmaar, (Afd. Scheepsbouw en IJzerconstructies) Hoofdkantoor Luttik Oudorp no. 31 en de Scheepswerf  “Nicolaas Witsen” no. 44 , verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (met gedrukt briefhoofd)   vergunning voor om te mogen varen in de provinciale wateren  met het schip de “Olga”  tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief van Kapteyn Albertus te Zurich (Zwitserland) domicilie kiezende bij voornoemde firma enz. aanwezig een Rijkstelegram enz. enz. jaar 1910 (11)

6021

218

10-04-1817

Stoelendraaijer E. te Willemstad Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

8280

517-11, 45

19-05-1840

Stoeltje A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Stoeltje G. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6868

25-02-1825

18-C

Stoeltje Volkert Pieters te Amsterdam. Onderwerp: het doen toekomen van een certificaat jaar 1825 (1)

6393

134

28-02-1815

Stoelwinder Brand Hendriks Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

9187

735

07-06-1918

Stoelwinder Frederik, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6632

 

 

1215

26-09-1814

Stoelwinder Jan Jr. hij is als jongeling op weg gevonden  in de Gemeente Heerenveen zich noemende Jan wiens vader volgens zijn opgave moeste heten Stoelwinder Jan woonachtig te Westeinde  en dat de toestand van gemelde jongeling zoodanig was dat ik (de Schout van Heerenveen) voor het leven en onderhoud enz. jaar 1814 (2)

6632

 

 

1215

26-09-1814

Stoelwinder Jan Sr---- Stoelwinder Jan Jr. hij is als jongeling op weg gevonden  in de Gemeente Heerenveen zich noemende Jan wiens vader volgens zijn opgave moeste heten Stoelwinder Jan woonachtig te Westeinde  en dat de toestand van gemelde jongeling zoodanig was dat ik (de Schout van Heerenveen) voor het levenb en onderhoud enz. jaar 1814 (2)

6632

1258

10-10-1814

Stoelwinder Jan---- Wiersma Y. S.  Schout van de Gemeente Veenwouden ondertekend een document betreffende de verblijfplaats van Stoelwinder Jan de Schout is geïnformeerd dat hij zigi n het Groningerland ophoud en hij waarschijnlijk de vader van de gevonden jongeling is enz. jaar 1814 (1)

9187

1644

06-11-1918

Stoelwinder Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9182

285/31

07-02-1916

Stoelwinder Wieger Nieuwehorne Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Stoelzetster Jeltje staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8214

1027/16

bl. 3 nr. 459

07-10-1839

Stoenebrink W. H. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

7977

158-6, 22

14-02-1837

Stoet Frederik, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Stoet Hendrik, 929 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6062

637

16-09-1820

Stoet T. K.  een handgeschreven brief met zijn handtekening met als onderwerp  het onderhoud van het kanaal  van Dokkum naar Stroobos enz. jaar 1820 (2)

6036

479

07-07-1818

Stoet tot Westerholt---- Lubbers Hoege Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Vollenhove  der Domeinen  Stoet tot Westerholt ,  jaar  1818 (3)

7973

227, 69/16

20-01-1837

Stoetjer Abraham Harms Schipper op een Tjalkschip, jaar 1837

6087

1005

28-10-1822

Stoets H. aannemer van beroep , betreft certificaat van betaling van fl. 512.90 voor gedane reparatien aan  het Gouvenementshuis te Leeuwarden enz. enz. wordt ook in genoemd mevr. Sminia in het belendende huis i.v.m. het stenen riool enz. enz.  jaar 1822 (2)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Stoets Willem, 351 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8373

674/25

10-07-1841

Stoett Frederik, .---- Jaarsma H. J. , Jaarsma J.D.,  Kat Age A., Stoett Frederik, Toutenburg C. IJ. , zij zijn aangesteld als opzigters bij de aanleg van wegen en bruggen en worden genoemd in een declaratie jaar 1841 (2)

6016

698

15-11-1816

Stoett H. te Leeuwarden een ontvangstbericht betreffende een Ordonnantie enz. jaar 1816 (1)

7977

158-6, 22

14-02-1837

Stoett Willem , Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

5997

307

31-03-1815

Stofers Anna  is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 285

6870

17-03-1825

2-A

Stoffels ….?  en Klaproth ….? Gestationeerd te St. Jacobie Parochie Beide commiesen die een lijst moeten formeren van de Accijnsing der tarwe en Rogge door elken Bakker met name With de Fokke H.  en de Molenaar Koning Marten W. dier gelijke praktijken accijnsontduiking enz. enz. jaar 1825 (5)

5999

475

19-05-1815

Stoffels ….? de weduwe---- Zijlstra D. F. de weduwe, ., is belastingschuldige maar heeft zig beklaagd wegens te hoge aanslag en dat zij een hertaxatie wil door hen aangestelde  Taxateur Zijtsma Tjeerd Johannes,  enz. enz. jaar 1815 (1)

6026

652

23-09-1817

Stoffels Anne staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6380

1

31-01-1814

Stoffels B. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)

6406

175-

1+10-11

09-04-1816

Stoffels Berend staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Stoffels Berend, 335 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6389

4

28-10-1814

Stoffels Cornelis Schaf, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

6242

90

04-02-1814

Stoffels Eelke te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

5667

10, 8

00-00-1880

Stoffels H.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6864

18-C

07-01-1825

Stoffels Heinrich * 25-02-1798 Hansleij bij Coblents;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

8308

1074-9

29-10-1840

Stoffels J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8308

1083-9

02-11-1840

Stoffels Jan geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief dat  hij Aspirant Notaris en Secretarie van den Polder van het Workumer Nieuwland wonende te Workum, dat door het overlijden van Hoekstra Wytse Keimpes in leven Notaris vaagt hij om benoemd te mogen worden in dien opengavallen post enz. jaar 1840 (5)

8350

175/27-5

21-02-1841

Stoffels Jan van beroep Candidaat Notaris te Workum is Secretaris wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur Workumer Nieuwland bestaat uit enz.  jaar 1841 (8)

6261

878-3

11-08-1815

Stoffels Jan, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

8351

299/14

00-00-1841

Stoffels Jan, secretaris bij het Dijkbestuur , Stemming 1839 wegens de gewone vacaturen op 30-09-1839 van Zeven leden. Moninative staat van personen, welke de vereischten bezitten, om tot Kiezers te kunnen worden benoemd in de Gemeente Workum (incl. lijst met 108 stemgerechtigden)  (11) jaar 1841

6058

386

29-05-1820

Stoffels L. L. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1)

6868

16-02-1825

22-A

Stoffels L. L. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

6045

285-b

26-04-1819

Stoffels L. L. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1)

6070

414

22-05-1821

Stoffels L. L. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 1821 (1)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Stoffels Nicolaas 58 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8280

517-11, 13

19-05-1840

Stoffels R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de  Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6009

192

22-03-1816

Stoffels S---- Berg van den Haring, Jong de Fekke Fekkes en Berg van den Haring worden plaatsvervanger in het vredegerecht te Hindelopen  i.p.v.  Stoffels S (wijlen) en Heyes J. jaar 1816 (4)

6258

630-41

17-04-1815

Stoffels S.  Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum   ontvangt   wegens de Boterwaag  enz.  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6010

255

20-04-1816

Stoffels S. en Heyes Jelle door hun overlijden zijn in hun plaats benoemd als Plaatsvervangers van de Vrederegter te Hindelopen de heeren Jong de Fekke Fekkes en Berg van den Haring

6628

817

31-05-1814

Stoffels S. hij ondertekend als Lid der Kerkeraad een document (in Copie) betreffende de achterstallige tractementen van de predikanten in de Stad Workum enz. jaar 1814 (4)

6639

418
01-05-1815

Stoffels S.---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne Majesteit de Koning namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het agterstallig Tractement der heeren Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden van de Kerkenraad bestaande uit de Ingezetenen  der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S. (Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer Alle S., Annema F. A., Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F., Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T., Sluiterman A. H. en  Stoffels S. tevens wordt in een door Britzel F. Ondertekende brief aan Schout van de Geeente Makkum vermeld de Leraar Vries de Bijtze en de voormalige Leeraar Bij van der F.  verder Britzel Frans Doopsgezind Leeraar te Makkum jaar 1815 (16)

6631

1115

15-09-1814

Stoffels S.---- Leegens Hessel Wiebes  Raad en Vroedschap en Koopman  te Hindelopen  geeft met alle eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  voor zich en medeeigenaars  en geinteresseerden van de Olij en Koren molen aldaar enz. doch de afbraak van de knechts woningen  met graanzolders en stalling tevens een door hem geschreven en ondertekende brief, ook een aanplakbiljet  (A-5) Publieke verkooping van eene uitmuntende Olij en Roggemolen te Hindelopen  op zeer aantrekkelike termijnen van betaling ten huize van Jilderts Wybren Jans Kastelein in de Stadherberg te Hindelopen tevens genoemd de Notarissen Alberda H. te Stavoren, Stoffels S. te Workum en Kuijper H. te Hindelopen enz. jaar 1814 (18)

5991

753

26-09-1814

Stoffels S.---- Schotanus E. benoemd en aangesteld tot Ontvanger der Indirecte Belastingen te Workum zulks in plaats van de overleden  heer Stoffels S.  en te stellen een Borgtogt enz. jaar 1814 (2)

6632

 

 

1316 lijst 1_R.

22-10-1814

Stoffels S. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6258

630, 23-25

17-04-1815

Stoffels Simon (predikant) komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  en wel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. jaar 1815 (4) dossier   (45)