Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index.

 

 

‘’Zie voor Tichelaar ook bij Tigchelaar onder index letter TIG

6683

2 deel 2, 9

04-01-1819

t’ Hooft H. H. te Gorinchem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6631

1114 4e blz. kolommen

15-09-1814

Taadema M. de weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6055

88

07-02-1820

Taai (Taaij) Simon Fokkes---- Zeilenga E. A. en Zeilenga H. A. Zeilmaker en Landbouwer beide wonende te Schiermonnikoog ondertekenen een brief aan de Gouverneur  betreffende dat zij bij procuratie gepasseerd voor de openbaar Notaris Tuuk van der Michael te Veendam met als getuigen Tuinman Hendrik Gerrits en Bakker Uge Hiddes beide te Veendam dat zij gemagtigd zijn door o.a. Taai Simon Fokkes  gevoerd hebbende het Smakschip Alberdina doch op den 24e december 1819 op Schiermonnikoog gestrand enz. om de geborgen goederen enz. jaar 1820 (5)

6071

476

15-06-1821

Taai Sijmon F. ,Schipper op het Smakschip de Alberdina, vergaan en gestrand te Schiermonnikoog op  24-12- 1819, het betreft een document van verkoop van de geborgen goederen zoals Stok en Lenhvisch, 24 vaten Klipmos enz. jaar 1821 (1)

6069

 

300

13-04-1821

Taai Sijmon F. schipper op het gestrande Smakschip Alberdina op de 24e december 1819 op Schiermonnikoog gestrand betreft toestemming tot de verkoop van de geborgen goederen enz. jaar 1821 (1)

6064

847

28-11-1820

Taai Sijmon Fokkes---- Zeilinga E. A. en Zeilinga H. A. ondertekenen een brief op 24 november 1820 te Schiermonnikoog betreffende als  lasthebbende volgens procuratie en authorisatie van Taai Sijmon Fokkes wonende te Veendam gevoerd hebbende het Smakschip de Alberdina welke op 24 december 1819 op Schiermonnikoog is gestrand en dat zij de lading enz. jaar 1820 (2)

6055

88

07-02-1820

Taai Simon Fokkes Veendam Schip de Alberdina , Jaar 1820

6067

170, 11-12

28-02-1821

Taai Symon Fokkes Veendam Schipper op het bij Schiermonnikoog verongelukte schip de Alberdina, wordt vermeld op een document opgave van vermelding van der Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welken in het laatst afgelopene jaar 1820 alhier heeft plaatsgevonden enz. jaar 1821 (3) dossier (25)

6056

204-205A

22-03-1820

Taai. Simon F Schipper op de Alberdina welk schip onder het zand was gezonken en zijn uit de gebarsten zeeven vaaten met Klipmos enz., Jaar 1820

6055

88

07-02-1820

Taaij (Taai) Simon Fokkes----Zeilenga E. A. en Zeilenga H. A. Zeilmaker en Landbouwer beide wonende te Schiermonnikoog ondertekenen een brief aan de Gouverneur betreffende dat zij bij procuratie gepasseerd voor de openbaar Notaris Tuuk van der Michael te Veendam met als getuigen Tuinman Hendrik Gerrits en Bakker Uge Hiddes beide te Veendam dat zij gemagtigd zijn door o.a. Taai Simon Fokkes gevoerd hebbende het Smakschip Alberdina doch op den 24e december 1819 op Schiermonnikoog gestrand enz. om de geborgen goederen enz. jaar 1820 (5)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Taaij (Taay) B. te Rhenen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Taaij (Taay) P. te Berlikum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de onthomevanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6651

199

04-05-1816

Taaij ….? te Wijk Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4) 

6671

54 deel 2,13

22-01-1818

Taaij B. te Rhenen Praeses Classikale Bestuur van de provincie Utrecht en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2, 3

22-01-1818

Taaij B. te Rhenen Predikant Classis van Wijk wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6651

199

04-05-1816

Taaij B. te Rhenen Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4) 

6054

19

10-01-1820

Taaij Sijmon F. Veendam Schipper op het vergane schip en geborgen schip te Schiermonnikoog de Alberdina betreft de inventaris opgemaakt door Fenenga R. M. de strandvonder aldaar en door hem ondertekend, Jaar 1820 (1)

6053

978

31-12-1819

Taaij Simon F. hij is schipper op het strand van Schiermonnikoog gestrande Smakschip Alberdina betreft de lading van Stokvis en enige vaten mos geborgen en dat de stokvis door en door nat is en aan bederf onderhevig getekend door de strandvonder Fenenga R. M.? jaar 1819 (1)

6058

317-B+C en 319

02-05-1820

Taaij Simon F. Schipper op het Smakschip de Alberdina en vergaan op 24 december 1919 bij Schiermonnikoog, Jaar 1820 (3)

6055

132, 14-15

24-02-1820

Taaij Simon F. wonende te Veendam Schipper op 24-12-1819 gestrande schip de Alberdina op reis van Bergen naar Amsterdam tevens vermeld de geborgen goederen die later zijn verkocht, de is gereclameerd door Heeker in Compagnie te Groningen enz., Jaar 1820 (2)

6418

255-A

00-05-1817

Taale Pieter 68 is zijn volgnummer en Puttershoek zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6830

18-A blz. 41

21-01-1824

Taalen Jan te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6384

111

13-06-1814

Taan Jan W. C. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen de welke zig aan den ondertekende ( 1e Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)

6384

153

22-6-1814

Taan Jan W. C. te Stavoren verzoeken vrijstelling van de Militie in het document de reden waarom enz. jaar 1814 (2)

8386

949/25

20-09-1841

Taan P of C. te Berlikum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Taapkens P. Predikant te Tinallingen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2,17

22-01-1818

Taapkens P. te Tinallingen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Taapkens P. te Tinallingen Predikant Classis van Middelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 19

04-01-1819

Taapkens P. te Tinallingen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Taapkens P. te Tinallingen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

Taapkens P. te Uskwert, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 20

16-01-1822

Taapkens P. te Uskwert, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6066

 

59

23-01-1821

Taay  (Taai) Symon Fokkes , in een handgeschreven brief met zijn handtekening het volgende: hij is van beroep Zeeman en  wonende te Veendam, dat hij nog te vorderen heeft de gelden van een lading stokvis,  enz. enz. Hij tekent met Taay en schrijft in de brief zijn naam als Taai, jaar 1820(1)

6081

420

24-04-1822

Taay F.  Schipper op het gestrande Smakschip de Alberdina, een rekening en verantwoording van een Partij natte en beschadigde Stok en Lengvis benevens die van 24 vaten beschadigde Klipmos enz. jaar 1822 (2)

8201

785/9, 4

07-05-1839

Taay F. Kapitein is met zijn schip de Fortuna op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Riga, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Taay P. te Belkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Taay P. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6059

460

27-06-1820

Taay Symon F. hij is de Gezagvoerder van het schip de   Alberdina, Jaar 1820

9184

416

08-04-1917

Tabak Arend----Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende  beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal  opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te Kolhorn is ook in dit dossier)  tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van  Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd Hoeksma Lolkje jaar ,  Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot  acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht dossier)  jaar 1918  (15)

9184

469

16-04-1917

Tabak Geertje----Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter  hij heeft geweigerd een proces verbaal te tekenen in opdracht van de Burgemeester van Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin van Friesland, wordt ook in genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos zokomen verder in vooru zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor Veen van der Jeltje echtgenote van Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen, Tabak Jan en zijn vrouw Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske, jaar 1917 (8)

9184

416

08-04-1917

Tabak Hendrik----Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende  beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal  opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te Kolhorn is ook in dit dossier)  tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van  Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd Hoeksma Lolkje jaar ,  Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot  acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht dossier)  jaar 1918  (15)

9188

481-a

25-04-1919

Tabak J. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel, jaar 1919 (4)

9184

469

16-04-1917

Tabak Jan----Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter  hij heeft geweigerd een proces verbaal te tekenen in opdracht van de Burgemeester van Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin van Friesland, wordt ook in genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos zokomen verder in vooru zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor Veen van der Jeltje echtgenote van Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen, Tabak Jan en zijn vrouw Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske, jaar 1917 (8)

9184

416

08-04-1917

Tabak Roelof----Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende  beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal  opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te Kolhorn is ook in dit dossier)  tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van  Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd Hoeksma Lolkje jaar ,  Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot  acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht dossier)  jaar 1918  (15)

9180

264

06-02-1915

Tabak Sieds,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

264

06-02-1915

Tabak Wopke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6262

978-3

13-10-1815

Tabes Eelke hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Tabes Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

7e blz. van kolommen

03-10-1814

Tabes Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6245

399-7

10-05-1814

Tabes Lammert, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6264

1149- 4

21-11-1815

Tabes Sippe de erven komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

3701

39-D

09-02-1842

Tabes Wietske, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

6631

1125

14-09-1814

Tabijntjen Jackele---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en bij de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6247

609-A

14-07 -1814

Tacconnait, Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. , jaar 1814 (2)

6070

424-30      25-05-1821

Tackema A. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6093

354

29-04-1823 

Tackema J. T.  ---- Boelens van B. A. hij wordt benoemd tot Vrederegter voor het Kanton Beetsterzwaag i.p.v. Tackema J. T.  die bedankt heeft enz. jaar 1823 (1)

6091

148 en 149

14-02-1823

Tackema Jeen Taekes---- Brandsma Hendrik Annes  te Drachten, van competenten Ouderdom  2e plaatsvervangend Vrederregter, Hij staat vermeld op een lijst van kandidaten tot Vrederegter te Beetsterzwaag  i.p.v. Tackema Jeen Taekes die benoemd was maar bedankt heeft enz. jaar 1823 (6)

6070

424-30      25-05-1821

Tacken van W. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

424-30      25-05-1821

Tackesma Wessel R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Tacoma B. H. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 4

Bladzijde 4

27-08-1839

Tacoma B. H. te Pingjum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Tacoma H. L. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Tacoma H. R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8350

184-7

23-02-1841

Tacoma Hessel Sjerps een aantekening op een document dat heden de inhoud der Missieve bekend is gemaakt enz. jaar 1841 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Tacoma J. H. te Witmarsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Tacoma J. H. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 4

27-08-1839

Tacoma J. H. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Tacoma J. te Witmarsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Tacoma R. H. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 4

27-08-1839

Tacoma R. H. te Pingjum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Tacoma R. J. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 4

27-08-1839

Tacoma R. J. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8375

708-5_40c

20-07-1841

Tacoma R. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 40-3

19-06-1840

Tacoma R. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8210

966/7 en 881/14, 4

27-08-1839

Tacoma S. J. te Pingjum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8199

729/5, 290

Bladz. 19-v

17-07-1839

Tacoma S. J. te Witmarsum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

966/7 en 881/14,6>>

27-08-1839

Tacoma S. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8199

729/5, 290

Bladz. 32-v

17-07-1839

Tacoma Siebe Jr. (firma IJetzinga P. S.) te Witmarsum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8308

2086-11

01-11-1840

Tacoma Sjerp H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8386

949/40

20-09-1841

Tacoma te Pingjum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6840

36-A

blz. 41

22-04-1824

Tacones T. Bakker van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8285

615-2, 22,2

19-06-1840

Taconis …..? te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad  Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8211

988-3, 22

Bladzijde 2

26-09-1839

Taconis ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9185

1312

05-10-1917

Taconis Atze,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9187

1787-A

05-12-1918

Taconis Atze, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9126

718

16-04-1879

Taconis Bouwe te Leeuwarden hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het maken van een dam   aan de rijksweg enz. tevens de verunning en de voorwaarden, jaar 1879 (6)

5985

167

04-03-1814

Taconis H, ----- Mulder H. J.  , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F.  ondertekend een staat der gevangenen in de gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November 1813 enz. waarop genoemde gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4)

6293

47-15

07-10-1818

Taconis H.  hij ontvangt een som van fl. 170  enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45)

6293

47,  20-34

07-10-1818

Taconis H.----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als gevolmachtigde van Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  Bergh van den G. C.,  Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) totale dossier (45)

6644

826

28-09-1815

Taconis H.---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend samen met de Raden Nauta R., Taconis H., Tuimelaar H., Haeften van B. C. G., Cate ten A., Mollema W., Fects L. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende in de jaren 1811 ten tijde van de inlijving onder het Franse bestuur  is gevestigd geworden de Regtbank in de Huizing van Notaris Bootsma Pieter tegen een enz. jaar 1815 (4)

6386

47

07-09-1814

Taconis Hend’k,  Mr. Bakker te Heerenveen staat vermeld op een lijst met 6 kolommen info. van de door de Franschen achtergelaten schulden die niet betaald zijn voor geleverde goederen enz, jaar 1814 (8) ( dossier 23)

6642

713

28-08-1815

Taconis Hendrik---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Provisionele Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Taconis Hendrik  en Feits Lambertus voor de vacature voor te stellen in plaats van Brouwer Jetze Gerbens en Pommerol IJzaak enz. jaar 1815 (1)

6255

250-7

10-03-1815

Taconis Hendrik heeft tegoed voor huur Exercitieveld, Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven gedaan op autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske   ter beschikking van de departementalen ambtenaar enz. jaar 1815 (7)

6249

 

856-A

16-09-1814

Taconis Hendrik hij wordt vermeld op een Extract uit de Repartitie der som van vijfduizend en Vijf en Veertig Franken waar op der personeele  omslag voor de Gemeente van Heerenveen enz. jaar 1814 (1)

6078

95-26

25-01-1822

Taconis Hendrik Mr. Bakker en Landeigenaar hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3)

6091

111

01-02-1823

Taconis Hendrik Mr. Bakker en Landeigenaar, Hij is lid van het collegien van Zetters  van Heerenveen enz. jaar 1823 (3)

6100

1215-26

29-11-1823

Taconis Hendrik, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Heerenveen  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

9181

1751

06-10-1915

Taconis Hessel,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8280

526-1, 31

22-05-1840

Taconis J. H. te Heerenveen, Schoterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9180

1054

05-06-1915

Taconis Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

1909-6

31-12-1918

Taconis Johannes  Hendrikus, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz, jaar 1918 (4)

9183

1827/6

00-12-1916

Taconis Johannes Hendrikus Tabaksfabrikant te Oudeschoot, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (8)

9185

1751/5

01-01-1917

Taconis Johannes Hendrikus,  met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland jaar 1917 (4)

8257

70/1, 16

21-01-1840

Taconis Krijn van Haskerland, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6383

60

02-04-1814

Taconis Obbe te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6299

 

416-6

10-05-1821

Taconis S wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)

6244

338

21-04-1814

Taconis S. . Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)

6301

334-2      

04-06-1822       

Taconis S. en Zeverijn L.  gebruikt een stuk land te  Westermeer, komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden en Uitgaven van de Kerkvoogdij van Westermeer,  Snikzwaag  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Taconis S. H. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Taconis S. H. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 27,3

19-06-1840

Taconis S. H. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8280

526-1, 27

22-05-1840

Taconis S. H. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/31

20-09-1841

Taconis S. H. te Heerenveen, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/39

20-09-1841

Taconis S. H. te Heerenveen? , wordt vermeld op:  Staat van de dubbelen der Consent  billetten vanuit andere binnen deze gemeente Weststellingerwerf  ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 39 Bladzijde 1

26-09-1839

Taconis S. te Heerenveen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6382

20 nr.  223

29-03-1814

Taconis Sijmon Sipkes---- Koek Hendrik Haijes plaatsvervanger van Taconis Sijmon Sipkes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4)

9183

1827/6

00-12-1916

Taconis Simon te Heerenveen , Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (4)

6383

57

02-04-1814

Taconis Sipke te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6299

 

416-11

10-05-1821

Taconis Sipke wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)

9181

2110

08-12-1915

Taconis Sipke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8380

822-4

20-08-1841

Taconis Sjoerd wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Taconis Taco, 27 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Taconis te Heerenveen te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6393

134

28-02-1815

Taconis Teeke Sipkes,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6080

283

20-03-1822

Taconis Thijs---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)

8204

841/17, 282

17-08-1839

Taconis Thijs H. van beroep Koopman en Bakker hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3)

6383

62

02-04-1814

Taconis Thijs Sijmons te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6383

58

02-04-1814

Taconis Thijs Sipkens te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6302

165

10-10-1822

Taconis Thijs,  Floreenpligtige, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Westermeer Onderwerp: het Onderwijs  enz. jaar 1823 (7)

6390

37

20-09-1814

Taconis Thijs, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen  als officier met vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3)

5989

576 4e lijst

26-07-1814

Taconis Tijs te Grouw staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

9126

812-4

08-05-1879

Taconis Tjepke Szn. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Heerenveen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6)

6383

58

02-04-1814

Taconis W. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8200

764/2, 312

27-07-1839

Taconis, Symon Obbes Taconis verdronken op de 23e November 1837 op de Zwarte Dijk te Joure

6042

53

25-01-1819

Tacozijl---- Algemene begroting van Staatsbehoeften voor den jare 1819 van het departement van den Waterstaat en Publieke werken zeewerken, zeehavens en duinbeplanting (een opgave wat er gebeuren moet met de kosten)   jaar 1819 (12)

6033

284

21-04-1818

Tacozijl een besluit van de Minister van Waterstaat enz. om de herstellingen aan de havenwerken van Tacozijl te mogen doen enz. enz. jaar 1818 (3)

6026

649

23-09-1817

Tadama E. Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Tadama W. G. te Menaldum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

5663

17     

08-04-1897

Tadema  J. H. van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5665

17

18-11-1880

Tadema  Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille hij is Stoomboot Ondernemer, jaar 1880  Dossier (5)

6631

1114 12e +

13e blz. van kolommen

15-09-1814

Tadema ….? de weduwe IJzerwaren geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

6252

1205

10-12-1814

Tadema ….? wordt vermeld op de staat van onvoorziene uitgaven, te betalen kosten voor geleverde zaken/diensten enz. jaar1814  (2)

6243

191-5

06-03-1814

Tadema A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8375

716-3_1M

22-07-1841

Tadema Antje 30-04-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3701

6-D

03-02-1842

Tadema Antje Klazes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3701

6-C

07-02-1839

Tadema Antje Klazes, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

3700

6-C

04-02-1837

Tadema Antje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

6418

255-BB

01-06-1817

Tadema Bode Pieters 551 Vrouwenparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Tadema Bote Pieters 82 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Tadema D. F. nr. 229 in wijk F. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6243

191-20

06-03-1814

Tadema E. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

5711

2 staat E

28-08-1902

Tadema Eigenaar en Inhoudsgrootte van het in m3 Schip de  Kootstertille Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)

9186

10

03-01-1918

Tadema Feije, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

6382

159

22-04-1814

Tadema Hans Klases hij is als deserteur gevangen gezet in de Provoost te Leeuwarden, op de staat is vermeld de plaats waar gearresteerd en verder gegegevens van/over hem. enz. jaar 1814 (2)

6382

122

07-04-1814

Tadema Hans Klases, de Burgemeester Romkes F. (Frans) van Bolsward schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland, dat voornoemde is gearresteerd enz. jaar 1814 (1)

3600

10

16-04-1875

Tadema J. H. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

3598

Map 42

00-00-1869

Tadema J. H. Kootstertille ---- Veen van A. P. Koopman te  Leeuwarden , Stukken betrekkelijk een adres van voornoemde te Leeuwarden om vergunning voor eene stoombootdienst Leeuwarden-Sneek en Kootstertille aanwezig de tarief lijst , en dat  Veen van A. P. het schip de Friso heeft overgedragen aan Kramer R. J.  en Tadema J. H.   enz. jaar 1869 (26)

3600

13

20-06-1878

Tadema J. H. Kootstertille Schip de Friso,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5662

26

03-06-1880

Tadema J. H. Kootstertille Schip de Friso,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

3600

2

03-02-1873

Tadema J. H. Kootstertille Schip de Friso, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Tadema J. H. Kootstertille Schip de Friso, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

5672

45

18-06-1891

Tadema J. H. te Kootstertille met  de Stoomboot  “ Kootstertille ” en met het Schip de Telephoon hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

5672

73

04-03-1891

Tadema J. H..te Kootstertille,  komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)

5665

13-11-1880

akte  17

Tadema Jan Hielkes---- Kramer Rinze Joons en Tadema Jan Hielkes Ondernemers van ene Stoombootdienst  geven ten kennis dat zij met hun stoomboot voortaan elke Donderdag en Vrijdag van Kootstertille over Schuilenburg, Bergumerdam, Suawoude naar Leeuwarden enz.  wat hij ook in advertentie in de Leeuwarder Courant heeft aangekondigd (1stuks in dossier aanwezig)  Jaar 1880 (5)

5664

33

24-09-1903

Tadema Jan Hylkes Groningen Stoombootdienst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

3598

Map 60

00-00-1872

Tadema Jan Hylkes Kootstertille ---- Kramer Rinze Joons te Kootstertille,   en Tadema Jan Hylkes aldaar,   Stukken betreffende het verzoek van voornoemde om concessie voor eene stoombootdienst   van Leeuwarden naar Kootstertille en tussen Kootstertille en Groningen met het Schip de Friso ook in het dossier de reglementen en de tarief lijst jaar 1872 (23)

5662

1

17-03-1882

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-03-1882

5662

101 + 108

01-04-1881

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

16 + 16a

26-04-1883

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

5662

20-B + 29

01-04-1885

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885

5662

270, 81

24-04-1884

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884

5662

38

27-04-1882

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5662

5 + 49

22-04-1886

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886

5663

1, 32 =Min

19-04-1888

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888

5663

1, 66 =Min

18-04-1889

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889

5663

20

30-03-1898

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5663

21

20-04-1899

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5663

44 en 1

17-04-1890

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890

5663

142

16-04-1891

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891

5664

A.1, Bijl. 1

27-04-1911

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

28

10-05-1900

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

5664

37.  1

01-04-1910

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5664

29 en 33,  1 

16-04-1903

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

6662

448=Minuu

28-04-1887

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, 28-04-1887

3600

5 ,  6 en 7

20-01-1875

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip Kootstertille wordt vermeld op het document Staat van de in de Gemeente Achtkarspelen aanwezige Stoombootdiensten een document met 7 kolommen informatie enz. jaar 1875 (5)

8375

716-3_1M

22-07-1841

Tadema Johannes 30-04-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8356

320-10

02-04-1841

Tadema Johannes, Boekdrukker te Workum doch thans te Sneek, een handgeschreven brief met zijn handtekening  geeft hij met verschuldigde eerbied te kennen dat hij zowel in zowel in Workum als in Holwerd is ingeschreven voor de Natuonale Militie omdat hij daar vandaan komt en enz. jaar 1841 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Tadema K. te Oosterwolde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Tadema Oene Cornelis te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Tadema te Marrum,  Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9183

922

06-06-1916

Tadema Teye, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Tadema W. de weduwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6014

531

24-08-1816

Tadema Wieland Jaric wordt benoemd tot Deurwaarder der Hypotheken en Ontvanger van de Registratie te Heerenveen en zulks in den plaats van Cats Jentje Ez.die tot een andere functie is benoemd jaar 1816 (2)

6870

16-03-1825

9-1+3-A

Tadema Wielandt J.---- Limburg Stirum van A. D. hij heeft van voorganger 2 akten overgenomen op de naam van wijlen Posthumus F. N. als gewezen ontvanger der verponding enz. te Dokkum verder worden genoemd Tadema Wielandt J. en  Andrea G. enz. jaar 1825 (7)

6870

16-03-1825

9-2-A

Tadema Wielandt J.---- Rengers Jhr. W. F. L.  Curator van s’Rijks Atheneeum te Franeker wordt vermeld in een document Staat der voor de Ontvanger der Registratieen gedurende 1824 voor pgave enz. dep. van Financieen enz. als getuige genoemd Limburg Stirum van A. D. verder worden genoemd Tadema Wielandt J. en  Andrea G. enz. jaar 1825 (6)  Jaar 1825 (6)

6086

829-v

07-09-1822

Tadema Wielandt Jarich * 12 Juni 1779 Leeuwarden, staat vermeld op een document; voordracht van personen ter vervulling van de post Ontvanger der Registratie enz.  i.p.v. Beekkerk Haye overleden een document met 10 kolommen info. Enz. jaar 1822 (3)

6013

455

23-07-1816

Tadema Wielandt Jarich een voordracht dat hij benoemd wordt als bewaarder der hypotheken enz. jaar 1816 (1)

6087

950

15-10-1822

Tadema Wielandt Jarich---- Haeften van J. wegens zijn eervol ontslag aan hem verleend wordt in voorkomende gevallen zijn functie beurtelings waargenomen door de Heeren Plaatsvervangers Tadema Wielandt Jarich en Brouwer Arend,  wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen op het laatste blad  jaar 1822 (5)

6088

1073

13-11-1822

Tadema Wielandt Jarich ontvanger enz. bewaarder der hypotheken enz. , Regter enz. ---- Haeften van Jacob, Het honorabel ontslag van hem als regter in de rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen  met een lijst van candidaten voor zijn post met een document van 6 kolommen met veel info.. Jaar 1822 (3

6866

30-01-1825

17-11-A

Tadema Wielandt Jarich---- Wielandt Jarich Tadema,  Hypotheekbewaarder en Ontvanger der Registratie en Domeinen te Heerenveen en Vierssen van Pompejus Onno zijn overgegaan tot de telling van het gezegeld papier enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825

6010

224

08-04-1816

Tadema Wielandt Jarig---- Metz Petrus Johannes en Wielandt Jarig Tadema gecommiteerden  van de weduwe Idema van Martinus Bouricins betreffende huurcontract  van de lokalen in huizinge no. 34  Heerenveen dit doument wordt ondertekend door de griffier van Heerenveen de heer Wielandt J. T.   en Semler F.  jaar 1816 (3)

6418

248-A

 13e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Tadema Willem Wilhelmus * Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Tadema Willem Wilhelmus 492 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6419

287-A_4 e

Compagnie

23-06-1817

Tadema Willem wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6424

584

02-12-1817

Tadema Z. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6830

18-A blz. 28

21-01-1824

Tadema Zacharias te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6258

627-11

21-06-1815

Tades An wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6035

436

12-06-1818

Taeckema S.  hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1)

6381

39

13-02-1814

Taede Karste---- Meijers Jelle Gerrijts met zijn zoon Meijers Gerrijt Jelles die verklaard heeft dat zijn zoon door andere personen( Melles Elke en Minkes Sjoerd)  die in de Landmilitie zijn aangelot gedreigd wierd aan te brengen als enz. verder heeft hij een doopextract waaruit blijkt dat hij geboren is op 3 juli 1796 van de heer Taede Karste? Van Veenhouden  Waaruit blijkt dat hij nog geen 17 jaar is  enz. enz jaar 1814 (1)

6830

18-A blz. 15

21-01-1824

Taedema Ruurd K. te Wons wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6019

134

28-02-1817

Taedes R. een ordonnancie ten zijne gunste voor Gratificatie enz. jaar 1817 (1)

6660

75

03-02-1817

Taedes Rienk Visser en redder van 7 personen van het verbrijzelde schip de  Twee Gezusters gestrand op het Borkenrif  Ameland

8211

988-3, 25

Bladzijde 1

26-09-1839

Taekema ….? de weduwe te Menaldum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6644

810

06-10-1815

Taekema Dirk Taekes---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Douwma Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden  te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd betrekkelijk de bepoldering aan de Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk Jelles in gebruik is verder genoemd als eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans Thomas Jetses, Taekema Taeke Dirks en de overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde van Obbema Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7)

6251

1092

09-11-1814

Taekema Dirk Takes, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

9182

285/22

07-02-1916

Taekema Gaele Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

9182

566

24-03-1916

Taekema Geele geb. 1880 te Bergum dienaar van Poitie te Leeuwarden, een aanbeveling  en een benoeming tot Veldwachter te Dantumadeel enz. jaar 1916 (3)

9181

 

2219

23-12-1915

Taekema Geele gehuwd en 2 kinderen wonendete Huizum, Hij staat vermeld in  de Staat van aanbeveling voor Veldwachter in de Gemeente Dantumadeel, Met personalia  ,jaar 1915  (3)

9182

243

01-02-1916

Taekema Geele te Leeuwarden hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)

9183

1600

06-11-1916

Taekema Geele, veldwachter te Dantumadeel,  een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt om eervol ontslag, wat hem verleend wordt, enz. jaar 1916 (7)

6060

480

06-07-1820

Taekema H. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8225

1253-13, 33 10-12-1839

Taekema Halbe Jans te Smallingerland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9921

14-A

19-10-1882

Taekema Harke Agent 2e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6047

379

03-06-1819

Taekema Hessel Romm.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6285

1247-6

18-12-1817

Taekema J. (Jeen) staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6082

453

03-05-1822

Taekema J. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6087

977

21-10-1822

Taekema J. T. (Jeen Takes) ---- Arendsz Tjeerd  wegens zijn overlijden worden voor zijn functie van Vrederegter in Beetsterzwaag voorgedragen Steensma Petrus Gerhardus, Taekema J. T. (Jeen Takes), Boelens van Boelardus Augustinus dit document heeft 6 kolommen met informatie o.a. tegenwoordige functie enz. enz.  jaar 1822 (3)

6627

633

28-04-1814

Taekema J. T. (Jeen Takes)---- Fischer J. C. (Johannes Coenraad) (J.Czn.) Predikant te Ureterp en Siegerswoude ondertekend een staat wegens agterstand van zijn Tractement totaal f. 1002-5- en de Schout van de Gemeente Ureterp Taekema J. T. (Jeen Takes) ondertekend een begeleidende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland enz. jaar 1814 (3)

6060

480

06-07-1820

Taekema J. T. (Jeen Takes) Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6640

519

06-06-1815

Taekema J. T. (Jeen Takes) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de requeste van de Diaconen van Norch wegens restitutie verschoten aan Schans van der Albert Hendriks wonende in de Fortresse de Zwartdijkster Schans in Drente enz. jaar 1815 (6)

6385

90

18-07-1814

Taekema J. T. (Jeen Takes) Schout en Hagenouw Jelle secretaris van Ureterp daar naar aanleiding van een vorige aanschrijving door de schout van Ureterp en Oudega enz. voorgedragen  den persoon van Madhuizen Engbert Wietzes tot adjudant van dit gecombineerd Bataillon enz. enz. maar zijnde op 16 julij des savonds naar het eindigen van van de Officiers en Onderofficiers hunne gewone exertien wij ons op het huis der gemeente enz. vervoegden een aantal personen  in de andere kamer enz. welke zig baldadig hebben gedragen en dat zij zongen Engbert Wijtzes is een Patriot en een sodomieter enz. deze personen waren Hoving Jan Pieters, Duinen van Hendrik Annes, Bron Hans Arends alle wonende te Ureterp ook genoemd Hagenouw Marten enz. jaar 1814 (2)

6395

487-E

16-05-1815

Taekema J. T. (Jeen Takes) Schout van de Gemeente Ureterp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat een berigt van de Requeste van Jansma Pieter Jans te Ziegerswolde om voldoening van het nog te kort op een door hem geleverd zwart vier jarig Ruin voor het tweede Regiment Dragonders  wat hij gekogt heeft van Bouwma Hendrik Berends  enz. jaar 1815 (5)

6086

872

19-09-1822

Taekema J. T. (Jeen Takes) te Ureterp woonachtig van Competenten ouderdom wordt vermeld op een document candidaten tot Vrederegter in het kanton Beetsterzwaag i.p.v. de Heer Arendsz. Tjeerd† met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1822 (2)

6631

1066-13

02-09-1814

Taekema J. T. (Jeen Takes) wordt vermeld in een brief betreffende---- geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

6632

1262,

1e blz.kolom

03-10-1814

Taekema J. T. (Jeen Takes), staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6090

35

10-01-1823

Taekema J. T., hij is benoemd tot Vrederechter kanton Beetsterzwaag i.p.v. Arendsz F. Die overleden is en benoemd tot plaatsvervanger kanton Franeker Alma S. (Samuel) assessor in de Grieteny Franekeradeel i.p.v. Klas van der W. die overleden is enz. jaar 1823 (1)

6423

563

17-11-1817

Taekema Jeen Teekes---- Lijclama a Nijeholt Militie Comissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Taekema Jeen Teekes en Haan de Bartle Foppes zich niet hebben vervoegd bij de beëdiging als officier enz. jaar 1817 (2)

6060

480

06-07-1820

Taekema T. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-30      25-05-1821

Taekema Tacke D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6424

609

10-12-1817

Taekema Tacke Dirks 18 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6047

379

03-06-1819

Taekema Taeke Dirks  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6852

8-A

23-08-1824

Taekema Taeke Dirks---- Tjalling Sjoukje weduwe van Taekema Taeke Dirks te Longerhauw onderwerp registratierecht jaar 1824 (4)

6644

810

06-10-1815

Taekema Taeke Dirks---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Douwma Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden  te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd betrekkelijk de bepoldering aan de Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk Jelles in gebruik is verder genoemd als eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans Thomas Jetses, Taekema Taeke Dirks en de overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde van Obbema Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7)

6849

19-A

19-07-1824

Taekema Taeke Dirks,  Tjallings Sjoukjen, te Longerhouw, antwoord op hun request met verzoek van uitstel van betaling fl. 435, jaar 1824 (2)

8375

708-5_25a

20-07-1841

Taekema W. G. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

3622

A-6

blz. 7         12-01-1858

Taeken van Tjemke Taekes vrouw van Ploeg P. J. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-10-1,7

regist. 9168

22-02-1873

Taeken van Tjemken Taekes vrouw van Ploeg P. S. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10-2, 7

Regist.9170

15-03-1873

Taeken van Tjemken Taekes vrouw van Ploeg P. S. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-6

blz. 7         12-01-1858

Taeken van Tjemken Taekes vrouw van Ploeg P. S. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-9

blz. 7

24-03-1868

Taeken van Tjemken Taekes vrouw van Ploeg P. S. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3700

15-B, 1 - 10

03-02-1836

Taekes Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)

6626

487  blz. 14

07-04-1814

Taekes Cornelis de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6262

946-4

30-09-1815

Taekes Gerben moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Taekes J. de weduwe aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6045

280

26-04-1819

Taekes Jan Rienk reclamant ten aanzien van de verkochte balken van het gestrande schip Bosch en Hoven gestrand bij Texel verder genoemd Haas en Zunderdorp enz. jaar 1819 (2)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Taekes Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6293

222

18-03-1819

Taekes Karst---- Klein Pieter Andries in gevolge de opgave van de boekhouder der Schillerschuit bevaren geweest door voornoemde en Taekes Karst zouden deze laatste de Fransche Vlugtelingen  in den jare 1813 naar Amsterdam hebben getransporteerd enz. dat en Zee van der Gabe R. Beurtschipper heeft de boekhouder gedagvaard voor den Vrederigter van het Canton Bolsward enz.  jaar 1819 (2)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Taekes Kornelis, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Taekes Oene, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6622

2125

00-12-1813

Taekes Syke weduwe van Gatzes Gerrit hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)

8285

615-2, 5-3

19-06-1840

Taekes T. de weduwe te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Taekes Tjerk W’d te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6395

457

13-05-1815

Taekles Rintje de weduwe te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6408

308

26-08-1816

Taele Jan Jans---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Koger Jan Jansen, Hilles M. en  Taele Jan Jans, Beer de Bauke, Jacobs Michiel  en Swart de Rein enz. jaar 1816 (1)

5993

959

28-11-1814

Taeszes Trijntje wonende te Makkumen staat vermeld in een document met verzoek aan de Gouveneur dat de belasting wegens achterstallige betaling de meubelen van hem mag verkopen enz. jaar 1814 (1)

6011

302

28-05-1816

Taetzes Pietre---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van de Heer Kingma H. J. L. Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen  om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre, Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7)

6671

54 deel 2, 1

22-01-1818

Taijspil F. Jansz. te Amsterdam Ouderling Quaestor wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 1

04-01-1819

Taijspil Jansz. F. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 1

14-02-1816

Taispil F. Jansz. Ouderling te Amsterdam, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Tak A. M. Ouderling te Middelburg tot Classificaal Gecommitteerde Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2,11

22-01-1818

Tak A. M. te Middelburg Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 16

22-01-1818

Tak A. M. te Middelburg Ouderling Classis van Middelburg wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 8

22-01-1818

Tak A. M. te Middelburg Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Tak A. M. te Middelburg Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2, 12

04-01-1819

Tak A. M. te Middelburg wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 7

06-02-1824

Tak A. M. te Middelburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Tak A. M. te Middelburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 9

16-01-1822

Tak A. M. te Middelburg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 13

16-01-1822

Tak A. M. te Middelburg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6416

150

10-04-1817

Tak v.d. Velden Adriaan Pieter * 22-01-1782 Middelburg wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand februari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3)

8161

79-4

22-01-1839

Tak van der Pieter Dordrecht is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6082

453

03-05-1822

Take Jeen Takes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6100

1215-45

29-11-1823

Takelaar H. P. te Sneek,   hij staat op een document van Belasting ,  dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8)

6026

652

23-09-1817

Takeles Sjoerd staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6016

707

21-11-1816

Takeles Sjoerd, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6424

592

25-11-1817

Takema  Jeen Takes---- Lijnden van F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens, Baron) Grietman van Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Takema  Jeen Takes Kapitein bij de 6e Comp.  4e Bat.   den Eed in zijne handen heeft gepresteerd en dat Haan de Barteld Foppes 1e Luitenant niet meer in deze Grietenij woonachtig is   enz. jaar 1817 (1)

6641

593

06-07-1815

Takema Dirk Takes erven---- Jong de Foppe Piers en Dou??ra? S. J. (handtekening onduidelijk) ondertekenen en brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Landeigenaren in een request betreft bepoldering zouden moeten zijn Takema Dirk Takes erven, Schuurmans Thomas Jetzes, Obbema Gorrijt Douwes en de Kerk te Oosterend met vermelding van het aantal \pondematen van elks enz. jaar 1815 (1)

6282

737-17

07-07-1817

Takema Jan R.,  Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Takema S. T. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6251

1092

09-11-1814

Takema Sybren Jans, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

6089

1194

blz. 18 + 29

23-12-1822

Takema Take Y. te Witmarsum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (6) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6285

1247-1

18-12-1817

Takema Tijs, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6640 

544,7

15-06-1815

Takens Take T. te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6257

410-14

28-04-1815

Takes Freerk Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Takes Gerrit, 521 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6258

627-10

21-06-1815

Takes Hendrik wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6247

640

29-06-1814

Takes Jan, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6287

 

125 + 207

02-02-1818

26-02-1818

 

 

Takes Karst   ---- Zee van der Gabe Rintjes Beurtschipper van Makkum op 19 November 1813  naar Amsterdam waar    aangekomen 19-11-1813 is door de toen plaatshebbende omwenteling door de toenmalige Maire van de Gemeente Makkum Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) geordonneerd geworden tot het transporteren naar Amsterdam van enige Fransche vluchtelingen die door andere Schelpschippers  met name Pieters Andries en Takes Karst  aan wal waren gezet enz. enz.  dat hij daarvoor nog tegoed heeft f. 130.=  maar de Schelpvissers hadden de 130 guldens afgedragen aan de boekhouder Heystra Pieter Annes  wonende te Harlingen  en dit niet heeft ontvangen enz. enz. jaar 1818 (6)

6245

399-5

10-05-1814

Takes Lammert, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6258

627-5

21-06-1815

Takes Lieuwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6381

45 en 46

10-02-1814

Takes Rintje (Kuiper) een handgeschreven en getekende brief door Kerkhoven E. J. , Heide v. d. E. Jans , Minnema ….? En Ernout Joh’s verklaren dat eerstgenoemde  wegens de Militienummer 149 heeft getrokken een zoon is van Rintjes Stijntje en van haar vooroverleden man Halbes Taeke hij zeer onontbeerlijk is voor zijn moeder en zijn minderjarige drie broeders en twee zusters omdat dit gehele gezin door zijn beroep als touwslager enz. enz.  tevens verklaard  Rodenhuis ….? dat Takes Rintje bij hem op de lijnbaan zedert 8 jaren werkende is enz. alles te Harlingen, tevens een handgeschreven brief (requeste) van zijn moeder op de achterkant staat vrijgesteld enz.  jaar 1814 (4)

6626

487  blz. 8

07-04-1814

Takes Ritske wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6252

1193-30

29-11-1814

Takes Roelof zijn rekening wordt betaald wegens Aardewerk (Graafwerk) te Texel  enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

8211

988-3, 5

Bladzijde 4

26-09-1839

Takes T. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/6-5

Takes Tjerk de weduwe wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

6864

18-C

07-01-1825

Takesz Hendrik * 30-11-1799 Enkhuizen ;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6383

78      

23-04-1814

Takles Douwe te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8386

949/25

20-09-1841

Takoma  W. G. te Menaldum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 40,2

22-05-1840

Takoma R. H. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Takoma Sjerp H. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

7977

149-3

11-02-1837

Takoma Take IJ.---- IJpsma IJeb Jans hij is lid van de raad van Wonseradeel en geautoriseerd om mede te tekenen de attesten voor de Militie enz. en het lid van hetzelfde bestuur Takoma Take IJ. En daar de zekte van genoemde IJpsma van lange duur schijnt te zijn enz. jaar 1837 (3)

8257

70/1, 40

21-01-1840

Takoma Take IJsbrands van Wonseradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

5989

576 1e lijst

26-07-1814

Takonis O. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

5989

576 1e lijst

26-07-1814

Takonis T. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6418

248-A

 4e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Takonius Sipke te Joure wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

8201

785/9, 2

07-05-1839

Talbot J. Kapitein is met zijn schip de Adelphi vanuit Sunderland geladen met Steenkool op 4 Mei te Amsterdam gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8195

661/16, 254

28-06-1839

Talbot John  Amsterdam/Friesl. Schip de Adelphi, jaar 1839

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Talen S. A. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8257

69/20, 1

nummer 88

20-01-1840

Talen Tijmen de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6870

15-03-1825

20-A

Talhemach Bink J. R.---- Bink J. R. Talhemach?, Hij is benoemd tot Ontvanger der Belastingen enz. jaar 1825 (2)

9186

374

04-04-1918

Talhout Afke gehuwd met vrouw van Steenstra Ulbe, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9180

264

06-02-1915

Talhout Cornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9185

1612

05-12-1917

Talhout Cornelis, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6838

7-A bijlage1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Talhout Dirk T., 240 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9180

264

06-02-1915

Talhout Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

735

07-06-1918

Talhout Tiemen, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9180

264

06-02-1915

Talhout Willem,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8375

708-5_12

20-07-1841

Talinga (Telinga) G. L. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6095

538

24-06-1823 

Talkama Burgh  de Jan R. te Donkerbroek ,  gewezen taxateur van turf hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen aldaar jaar 1823 (4)

6840

36-A

blz. 14

22-04-1824

Tallema R. Kleermaker van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6252

1218, 4-5

12-12-1814

Talma ….?  Ontvangen in vermindering op het addtioneel van de verponding van 1809, hij staat  op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

6252

1193-14

29-11-1814

Talma ….? Ontvanger der beschreven middelen enz. ,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

8210

958/2 211,6

17-09-1839

Talma A. S. te Dokkum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Talma Anitius Sijbrandus, 305 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8356

324-18,2

03-04-1841

Talma Aretius Sijbrandus hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

8197

687-17_2

06-07-1839

Talma Aritius Sijbrandus vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

8374

693/1 - 4

15-07-1841

Talma Aritius Sybrandus te Dokkum, Een bekeuring wegens niet in behoorlijke staat hebben van eene  enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4)

8380

823-9

20-08-1841

Talma de R. L. Te Oosterwolde Betreft een schadevergoeding voor de Ontvangers, Meters en Taxateurs van Turf met het vergoede bedrag erbij jaar 1841 (3)

6034

398

30-05-1818

Talma de S. Q. F. Te Kollum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6252

1176-6

06-12-1814

Talma Fruitier de te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)

6257

410-7

28-04-1815

Talma Heine, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-3

28-04-1815

Talma Hessel M. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6034

389

26-05-1818

Talma J. H. Administrerende gecommiteerde van de Aengwirden Polder te Dokkum enz. Enz. Jaar 1818 (1)

6626

565 is voor 562

21-04-1814

Talma J. N. (Jacobus Nicolaas) ---- Assen van J. Schout van de Gemeente Arum schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat de Heer Talma J. N. (Jacobus Nicolaas) oud Maire der Gemeente Ee zeggende te Dockum te wonen en de Schout wenst het request van Talma stuk voor stuk na te gaan en op te antwoorden en dat dan ook uitgebreid doet en wel 14 punten (vragen) uitgebreid beantwoord, enz. jaar 1814 (11)

6622

2076

15-12-1813

Talma J. N. (Jacobus Nicolaas) ----Meindersma E.W. en Assen van J.  Maire en adjudant Maire van de gemeente Ee schrijven en ondertekenen een brief met als onderwerp: dat tijdens de ongelukkige omstandigheden Talma J. N. (Jacobus Nicolaas) hij heeft verzocht op 7 maart 1812 van zijn post als Maire van de gemeente Ee te worden ontslagen  enz. en beide eerstgenoemde die pst(en) aanvaarden enz. jaar 1813 (3)

6624

156

31-01-1814

Talma J. N. (Jacobus Nicolaas) Oud Maire der gemeente Ee wonende te Dockum geeft met den meeste eerbied te kennen dathij voor hrt grootste deel van het jaar met zijn gezin in Dockum heeft gewoond en daar zijn pesoneele belasting heeft betaald en dat hij slechts in het zomerseizoen in de gemeent Ee zijn verblijf houd enz. de brief is ondertekend door zijn advocaat Fontein F. jaar 1814 (4)

6262

944

30-09-1815

Talma J. N. Beugel Antje Christoffels  weduwe van Vries de Jelle Baukes , Winkelierster  wonenende aan de Schrans onder Huizumeen Misive ten geleide van een request berffende  verzoekende betaling door voorvermelde van 63 guldens  kostpenningen voor enen Willems Volkert te Engwierum  en voor welke som de heer Talma J. N.  hier tot borg gesteld is  enz. jaar 1815 (4)

6253

38

07-01-1815

Talma J. N. hij is samen met anderen nog steeds ongenegen om het verschuldigde Armengeld  te Engwierum over 1811 te betalen enz. jaar 1815 (1)

6070

424-29      25-05-1821

Talma J. N. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Talma J. N. Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Talma J. N. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6065

 

886

15-12-1820

Talma J. N.----- Talma P. (Pibo) Predikant van Augsbuur die wegens krankzinnigheid uit zijn ambt is gezet wil nu weer : een handgeschreven brief met handtekening  verzoekt om weer  predikant te mogen worden omdat hij “ beter” is  en dat zijn vader Talma J. N.  enz. enz. een hele beschrijving van de gang van zaken over het hoe en wat van zijn opname enz. enz.  ook ziet hij in Augsbuur spoken verklaart hij en hij zal zich dan maar verhuren in Holland als hoveniersknecht enz.  echt een mooi maar ook een treurig verhaal. Jaar 1820 (9) 

6034

398

30-05-1818

Talma J. N. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6254

183

20-02-1815

Talma J. R. ontvangt betaling wegens huur van het Exercitieveld voor de Compagnie te Birdaard en wegens enz, Staat in een document Specifique Opgave der uit het fonds der onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (2)

6271

574-7

06-07-1816

Talma Jac’s Joh´s, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6047

379

03-06-1819

Talma Jacobus N.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6254

174

22-02-1815

Talma Jacobus Nicolaas  te Dockum  ,  Dat hij over de jaren 1809 en 1810 en in voorige jaren in den Personeele Omslag ter bestrijding van het onderhoud der Armen en Kerkgebouw te Engwierum enz. enz. jaar 1815 (3)

6255

264

13-03-1815

Talma Jacobus Nicolaas een request tot bekoming van vrijstelling van betaling  in de personele aanslag te aalsum omdat hij ten tijde enz. te Dockum was enz; . dit is het antwoord enz. jaar 1815 (3)

6622

2125

00-12-1813

Talma Jacobus Nicolaas hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)

6258

569

05-06-1815

Talma Jacobus Nicolaas te Dockum woonachtig in een door hem geschreven en getekende brief vermeld hij dat zijn redenen van bezwaar bestaan uit  dat zijn zomerverbijf in 1811 te Engwierum heeft gehad maar dat alles was verhuurd en het vorige woonhuis reeds in 1810 is afgebrand enz. enz. jaar 1815 (3)

6051

735

11-10-1819

Talma Jacobus Nicolaas wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Vriesland  jaar 1819 (4)

6257

479

22-05-1815

Talma Jacobus Nicolaas, nog steeds ongenoegen zijnde  om zijn verschuldigd Armgeld van 1811 te Engwierum te voldoen, ondanks dat de Gouveneur de vrijstelling van de hand heeft gewezen maar hij daar niet mee accoord gat en dat hij enz. enz. Jaar 1815 )1)

8374

695/10

15-07-1841

Talma Jan Linzes ----- Talsma Johannes Sikkes Onderwerp; een vernieuwd zakboekje en verlofpas Militie wordt in genoemd, Talma Jan Linzes  enz. jaar 1841 (2)

9181

1645

03-09-1915

Talma Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6390

19

08-12-1814

Talma L. P. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6830

3-A

15-01-1824

Talma Lamberta---- Talma Sape staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de Generale Directie der Ontvangsten en op zijn rekest samen met Talma Lamberta Huisvrouw van Edzardt Tjarda van Starkenborg Stachouwer, in de Provincie Groningen betreffende de nalatenschap van Talma P. (Pibo) in leven Predikant enz. jaar 1824 (4)

6257

410-6

28-04-1815

Talma Linze, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Talma O. H. te Nijkerk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6067

 

113

05-02-1821

Talma P. (Pibo) gewezen Predikant te Augsbuur zijn verzoek om om herstel in die bediening uit welke hij uit hooft van ongeschiktheid is ontslagen geworden enz. zijn verzoek zal in gunstige overweging worden genomen enz. jaar 1821 (2)

6066

 

26

11-01-1821

Talma P. (Pibo) Predikant te  Augsbuurt en Kollumerzwaag, na onderzoek en ondervraging van verschillende personen zouden deze het  niet onaangenaam zouden vinden dat hij weder in zijn functie zou worden hesteld,  jaar 1823 (3)

6082

515B

28-05-1822

Talma P. (Pibo) Predikant te Augsbuur is beroepen te Oudega, Idsega en Sandfirden enz. jaar 1822 (1)

6061

579

18-08-1820

Talma P. (Pibo) Predikant te Augusbuur en Collumerzwaag, Er wordt een onderzoek gevraagd naar zijn omstandigheden, hij zwerft o.a. dagelijks van dorp tot dorp en door zijn buitensporigheden  de bespottingen van kinderen enz. enz.  enz. jaar 1820 (5)

6065

 

886

15-12-1820

Talma P. (Pibo) Predikant van Augsbuur die wegens krankzinnigheid uit zijn ambt is gezet wil nu weer : een handgeschreven brief met handtekening  verzoekt om weer  predikant te mogen worden omdat hij “ beter” is  en dat zijn vader Talma J. N.  enz. enz. een hele beschrijving van de gang van zaken over het hoe en wat van zijn opname enz. enz.  ook ziet hij in Augsbuur spoken verklaart hij en hij zal zich dan maar verhuren in Holland als hoveniersknecht enz.  echt een mooi maar ook een treurig verhaal. Jaar 1820 (9) 

6063

748

24-10-1820

Talma P. (Pibo) Predikant van de Hervormden te Augsbuur en Kollumerzwaag is door gekrenktheid in zijn verstandelijke vermogen  gehaal en al buiten staat om een dienst te leiden  enz.  jaar 1820 (1)

6061

589

26 -08-1820

Talma P. (Pibo) Predikant, het classicaal bestuur van Dokkum der Hervormden Godsdienst berigt dat de toestand van  genoemde Predikant en dat deszelve in geene delen in in staat bevonden kan worden om deze post te vervullen en dat hij in financieele problemen is maar dat zijn vder in vrij goede financieele omstandigheden leeft enz. jaar 1820 (1)

6830

3-A

15-01-1824

Talma P. (Pibo)---- Talma Sape staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de Generale Directie der Ontvangsten en op zijn rekest samen met Talma Lamberta Huisvrouw van Edzardt Tjarda van Starkenborg Stachouwer, in de Provincie Groningen betreffende de nalatenschap van Talma P. (Pibo) in leven Predikant enz. jaar 1824 (4)

6068

 

224

21-03-1821

Talma P. (Pibo)----Bakker J. (Jan) een request aan de Koning van hem en Foekens H. F. T. ( Herman Fredrik Theodoor) te Gongrijp en Broek, Wassenbergh A. (Arnoldus) te Veenwouden en Schingen, Slomp  L. W. (Luchien Willems) te Surhuisterveen, Snethlage J. W. (Jan Willem) te Augustinusga en Zuiderhuizum ,  Campen J. (Johannes) te Gerkesklooster , Damsté  J. S. (Jan Sinninghe) te Burum en Munnikezijl, allen predikanten enz. dat Talma P. (Pibo) van zijne dienst ontslagen  maar hij mag wat hen betreft weer wegens zijn genezing van krankzinnigheid als predikant aan de slag te Augsbuur enz. jaar 1821 (4)

6069

 

322

20-04-1821

Talma R.---- Bakker J. (Jan) Predikant  doet een verzoek in naam van alle Predikanten onder de ring van Kollum dat  Talma P. (Pibo) in zijn bediening  als Predikant te Augsbuur en Kollumerzwaag enz. enz. jaar 1821 (1)

8386

948/12

24-09-1841

Talma R. L. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger genoten beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3-v

17-07-1839

Talma S. J. te Birdaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6868

21-02-1825

31-A

Talma Sape Gerbens---- Ozinga Johannes Sjoerds zetter in het district van ontvang Beetgum en Veeman Sjoerd Lijbes zetter in het ontvang van deinum  beide in het verlopen jaar overleden daarom worden voorgedragen Meulen van der Auke Bouwes en Andringa Andries Klazes beide te Menaldum wonende, en Talma Sape Gerbens te Marssum wonende en Hogt van der Marten Annes te Deinum enz. jaar 1825 (3)

6830

3-A

15-01-1824

Talma Sape staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de Generale Directie der Ontvangsten en op zijn rekest samen met Talma Lamberta Huisvrouw van Edzardt Tjarda van Starkenborg Stachouwer, in de Provincie Groningen betreffende de nalatenschap van Talma P. (Pibo) in leven Predikant enz. jaar 1824 (4)

9181

1413

06-08-1915

Talma Sybe (Palma Sybe?) ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8375

708-5_26b

20-07-1841

Talma te Engwierum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Talma Wijger, 37 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8204

829/20, 264

Blz. 4v

14-08-1839

Talma Willem Jans hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

8381

841/10-E

26-08-1841

Talma Ysaak S. , Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

8296 

837/7

21-08-1840

Talma, 16 eigenaren van panden in Dokkum  (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben aangegeven .Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, van der Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) , jaar 1840

6719

9

00-00-1823

Talma, Pieter W. te Follega, Staat van het gestorven Rundvee welke met huid en haar is begraven in het jaar 1823  (2)

9187

735

07-06-1918

Talman Gerben, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

890

04-07-1918

Talman Hendrik, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6868

21-02-1825

8-A

Talman J. D. ,Brander,  kantoor te Oldeboorn Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11

6833

14-A, 11

12-02-1824

Talman J. D. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6830

11-A_2

17-01-1824

Talman Jan D.  te Oldeboorn een aangegane transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een door de Commisen Jungst en Vohelzang aldaar opgemaakt proces verbaal van bekeuring wegens een ten onregte aangegeven belasting voor dienstbodes jaar 1824 (3)

6852

19-A

30-08-1824

Talman Jan Douwes, Brander te Oldeboorn een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6383

64

02-04-1814

Talman Jan te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

8280

517-11,

34-35, 39

19-05-1840

Talman Wiebe de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Boornbergum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9184

447

10-04-1917

Talsma  Pieter * Warga wonende te Hoogeveen Staat van voordracht met  persoonsgegevens  voor Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917  (4)

6382

36

28-03-1814

Talsma (Tolsma?) Klaassen  wonende geweest te Witmarsum die over zekere Wassenaar Jolte Jacobs wiens moeder te Harlingen is wonende in den dienst bij mijn bataillon ongelukkig is komen te overlijden enz. jaar 1814 (1)

8308

1070-8

732-754

28-10-1840

Talsma A. R. te Welsrijp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14,9>>

27-08-1839

Talsma A. R. te Welsrijp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6019

81 blz.

47 t-m 51

05-02-1817

Talsma Aafje Seyes----Swildens J. H. Professor gaat over een inventaris van zijn nalatenschap waarin genoemd  de erfgenamen Talsma Aafje Seijes, Lotze J. A., Wassenberg H. van beroep Advocaat uit naam van de Boekverkoper Elive ….? te Amsterdam mede door de Advocaat Stinstra A. uit naam van Talsma Aafje Seyes, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)

8225

1245-8a

21-30

07-12-1839

Talsma Antje Sents, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Talsma B. D. te Ferwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

9183

1827/6

00-12-1916

Talsma Bernardus Drogist te Heerenveen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (4)

9187

1909-6

31-12-1918

Talsma Bernardus, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz, jaar 1918 (4)

9185

1751/5

01-01-1917

Talsma Bernardus, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland   jaar 1917 (4)

9182

285/25

07-02-1916

Talsma Dirk Beetgum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

6255

208

01-03-1815

Talsma Dirk H. Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4)

8374

694/8

15-07-1841

Talsma Ebele Eizes wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem,   jaar 1841 (7)

5673

 

13

05-02-1900

Talsma Ebele van Smids ----Syperda G. en Duiker A., te IJlst, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz., tevens een handgeschreven brief getekend door Syperda G. dat hij het bootje heeft verkogt aan Talsma Ebele van Smids  jaar 1900 (1)

9412

90

13-02-1822

Talsma Eelke Sytses Hijum Veldwachter  Oud 51 jaar,  jaar 1822

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Talsma Eelke Sytses, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6250

968

14-10-1814

Talsma Gerben J. , Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Talsma Gerben, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6631

1066-17

02-09-1814

Talsma H. F. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

8280

517-11, 50

19-05-1840

Talsma H. T. de weduwe te Wommels wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6255

208

01-03-1815

Talsma Hartmand Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4)

6626

560

23-04-1814

Talsma Henne Sytzes---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43)

8375

708-5_11

20-07-1841

Talsma J. D. te Wanswerd staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8361

412-17

28-04-1841

Talsma Jacob Eelkes Onderwijzer te Lichtaard zijn akte van Algemeene toelating als onderwijzer wordt ingetrokken, ook een door hem ondertekende brief van den 28e maart 1841 enz. jaar 1841 (7)

9182

24

06-01-1916

Talsma Jan,  Komt voor op een  document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

6000

578-b

17-06-1815

Talsma Jeltje Dooyes, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis Op de Noorderpoort  zitten te Sneek jaar 1815 (2)

8350

184-24

23-02-1841

Talsma Johannes ---- Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma Johannes Sikkes in de maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, Johannes oud 22 jaar , Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6)

8374

695/10

15-07-1841

Talsma Johannes Sikkes Onderwerp; een vernieuwd zakboekje en verlofpas Militie wordt in genoemd, Talma Jan Linzes  enz. jaar 1841 (2)

8350

184-24

23-02-1841

Talsma Johannes Sikkes---- Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma Johannes Sikkes in de maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, Johannes oud 22 jaar , Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6)

8350

184-24

23-02-1841

Talsma Karel---- Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma Johannes Sikkes in de maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, Johannes oud 22 jaar , Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6)

6382

38

28-03-1814

Talsma Klaas Sjoerds, een door hem ondertekende brief dat hij helaas geen gelden meer aan Wassenaar Jolle Jacobs zijn moeder kan betalen enz. ook tekend een Jong de R. jaar 1814 (1)

9180

264

06-02-1915

Talsma Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8210

966/7- 881/ 14, 13>>

27-08-1839

Talsma L. P.. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Talsma O. H. te Nijkerk wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Talsma O. te Niawier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 26

Bladzijde 4

26-09-1839

Talsma O. te Niawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6424

609

10-12-1817

Talsma Ouwe 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Talsma P. G. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 9

27-08-1839

Talsma P. G. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8211

988-3, 5

Bladzijde 5

26-09-1839

Talsma P. te Almenum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9184

427

05-04-1917

Talsma P. te Hoogeveen wonende----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer, jaar 1917 (2)

9180

642

07-04-1915

Talsma Pier Jans, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

9184

447

10-04-1917

Talsma Pieter Hoogeveen Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917  (1)

8350

184-24

23-02-1841

Talsma Pieter---- Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma Johannes Sikkes in de maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, Johannes oud 22 jaar , Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6)

6631

1066-17

02-09-1814

Talsma R. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

6070

424-29      25-05-1821

Talsma R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Talsma R. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Talsma R. J. te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

9180

264

06-02-1915

Talsma Reinder,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9182

284

09-02-1916

Talsma Reinder,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6265

19

05-01-1816

Talsma Rindert Jans---- Rintjema Binne Tjerks  , Huisman te Bornwird , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwer: dat  hij tot Mei 1814 te Raard heeft gewoond  en dat hij daar zijn belasting heeft betaald en  dat hij nu een dubbele aanslag heeft omdat hij te Bornwird ook moet betalen en hij de Zathe en Landen huurde van wijlen Gerroltsma Simon tot dien tijd door Talsma Rindert Jans bemeierd  enz. enz. jaar 1816 (1)

6082

453

03-05-1822

Talsma Rindert Jans, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9187

1341

06-09-1918

Talsma Sake, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 12-v

17-07-1839

Talsma Sikke Johan te Birdaard wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8350

184-24

23-02-1841

Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma Johannes Sikkes in de maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, Johannes oud 22 jaar , Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6)

9181

2110

08-12-1915

Talsma Sybren,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6845

9-A

21-06-1824

Talsma Sytze solliciteerd naar de functie van schoolonderwijzer te Wolsum. En zijn aanstelling jaar 1824n (3)

9182

243

01-02-1916

Talsma Sytze te Wijk bij Duurstede hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)

9182

630

05-04-1916

Talsma Sytze te Wijk bij Duurstede, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

8350

184-24

23-02-1841

Talsma Thijs---- Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma Johannes Sikkes in de maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, Johannes oud 22 jaar , Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6)

9185

1312

05-10-1917

Talsma Tietje,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6646

945

12-12-1815

Talsma Ubbe H. ---- Molen van der Reinder Sjoerds,  Beslaglegging door de Deurwaarder Executant te Sneek Gorcum van C.  van de belasting bij Reinder van der Molen, en dat op den 14e november 1815 ten nademiddag 4 uren voor het huis der Gemeente IJlst te zullen verkopen enige meubelen van eerstgenoemde enz. ter voldoening van de niet voldoening van de quotisatie van het Predikants Tractement enz. ook wordt de Deurwaarder Executant  Bouma Jan Ruurds genoemd die ter plaatse wilde protesteren , maar de bewaarder Molen van der Reinder heeft zijn post hernomen na het protest, verder genoemd Bokma Auke Watzes en Spuijring  Sijbren J., Draaysma Ype als getuigen, ook een brief aan Talsma Ubbe dat hij ontslagen is als bewaarder enz. Jaar 1815 (9)

6092

248

24-03-1823

Talsma Wopke Ruiders te Leeuwarden hij wordt als deskundige benoemd als taxateur voor te verhuren gronden enz. jaar 1823 (1)

5673

 

109,1-8+16

05-02-1900

Talstra A. R. te Smidshuis onder RinsumageestOnderneming IV, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend briefje dat zijn voorletter anders geschreven moet worden enz.   jaar 1900 (12)

5673

 

22

11-01-1900

Talstra E. R. te Smidshuis onder Rinsumageest , een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Onderneming IV“tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (2)

5666

5

19-11-1903

Talstra Ebele  [1] Ondernemers van eener Stoombootdienst gaan met hun schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor vervoer van 50 passagiers, goederen en vee ingaande 20 November 1903 van Dragten naar Leeuwarden en van Dragten naar Sneek zullen afvaren met vermelding tussenstops, met een aanplakbiljet Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1903 (4)

5666

5

19-11-1903

Talstra Ebele [2] Ondernemer van eener Stoombootdienst gaan met hun schroefstoomboot de “Onderneming IV” ingericht voor vervoer van 14 passagiers,  ingaande 16 November 1903 van Dokkum naar Kollum   zal afvaren  , met een aanplakbiljet Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers, het Hoofdkantoor is gevestigd ten huize van Schaafsma J. aan de Vleeschmarkt te Dokkum enz. jaar 1903 (4)

5666

5

19-11-1903

Talstra Ebele Smidshuis onder Rinsumageest Schip de Onderneming IV, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1903

6036

564

31-07-1818

Tambieser J. H. Deurwaarder te Harlingen  door de directeur der belastingen is ontdekt geworden dat hij gehandeld heeft  tegen alles wat strijdig is met de wetten enz. enz. jaar 1818 (4)

6252

1193-35

29-11-1814

Tamboer D. zijn rekening wordt betaald wegens Tractement als Executeur enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

5983

61-C

25-01-1814

Tamboer Klaas Gerbens en Vlink Toussaint Everts betreft een betrekking als Politie dienaar , en hun bewapening , en een nota van kosten van hen betreffende; gearresteerd en getransporteerd Schaarstra Tjebbe Roelofs te Sint Nicolaasga en getransporteerd naar Sneek, Kampen van Sytze Hermanus getransporteerd  van Sneek naar Leeuwarden enz. jaar 1814 (7)

6005

933

27-11-1815

Tamboer Klaas Gerbens te Sneek Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

 6864

14-A

11-01-1825

Tamboer Klaas Gerbens te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6855

5-A

08-10-1824

Tamboer Klaas Gerbens, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6243

191-9

06-03-1814

Tamboeren H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6864

26/1-C, 59

07-01-1825

Tamboerin Jan te Harlingen  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6271

574-3-B

06-07-1816

Tamboeser Bote, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6844

17-A

02-06-1824

Tamboeser Jan, bediende ten kantore van de Ontvanger te Leeuwarden  Onderwerp. In verzekerde bewaring genomen en getransporteerd naar Leeuwarden onderwerp. Kwade Trouw, Snode valsheid en Ontvreemding van Rijkspenningen. Jaar 1824 (12)

5993

938

21-11-1814

Tamboezer Bote---- Meindersma E. W. Adjunct Schout, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L. betreft ene klacht voor Tamboezer Bote Bakker te EE, betreft verzegeling van zijn ovens,  tegen de 2e commies Nijman te Dokkum en zijn commies Bonga, en Mulier controleur, tevens een handgeschreven brief ondertekend door Meindersma E. W.  Adjunct Schout, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L.   jaar 1814 (6)

6038

677

14-09-1818

Tamboezer H. (Deurwaarder) zijner post ontslagen zijn en  de ontvanger zou gaarne wensen dat Bolhuis Reinder te Harlingen  deze post zal vervullen jaar 1818 (1)

6000

533

03-06-1815

Tamboezer H. Commies der 3e  klasse te Harlingen heeft om ontslag verzocht op zijn verzoek wordt positief geantwoord en in zijn plaats benoemd Loon van Bernardus wonende te Schiedam op een tractement van drie honderd guldens s’jaars enz. jaar 1815 (2)

6037

637

28-08-1818

Tamboezer H. in een handgeschreven brief met zijn handtekening ;  Onderwerp een verzoek tot inzage van patent op 4 juli op de Harlinger Kermis waar hij als deurwaarder bij de belastingen, bij de Paarde rijders een controle hield en vermoede dat er meer plaatsen waren dan het patent vermelde, hij kreeg voor zijn gezin 6 kaartjes enz. het gaat over een beschuldiging enz. enz. jaar 1818 (3)

6388

26

05-10-1814

Tamboezer Hermanus, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)

6383

95   

23-04-1814

Tamboezer Jan te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6390

38

20-09-1814

Tammanga Jan IJtszens hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

6395

457

13-05-1815

Tammenga IJede IJ.te Peins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6038

650

02-09-1818

Tammens Eilke Geerts,  Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3)

6044

149

08-03-1819

Tammens Eilke Geerts, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)

6262

978-3

13-10-1815

Tammes Bienze hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

3588

64 t/m/ 68

07-02-1853

Tammes Dirk te  Sijbrandahuis onder Birdaard  en Lobry Jan Herman Antony te Amsterdam verzoeken te mogen aanleggen een geregelde schroefbootdienst tussen Leeuwarden en Dockum jaar 1853 (25)

6258

627-13

21-06-1815

Tammes Dirk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6251

1092

09-11-1814

Tammes Dirk, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

8201

785/9, 3

07-05-1839

Tammes E. Kapitein is met zijn schip de Jan Isaak  komende van Amsterdam vanuit Ameland op 29 April vertrokken naar Bremen  staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6091

146, 14-15

14-02-1823

Tammes Hendrik te Groningen van beroep Schipper hij heeft geborgen goederen van een onbekend vergane schip en  wordt vermeld in een document Staat van Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welke gedurende de jare 1822 in de Stad Stavoren hebben plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar 1823 (2)

6089

1164

13-12-1822

Tammes Hendrik wonende te Groningen Schipper hij heeft op 7 december j.l. een partij goederen in zee gevonden in dit document wordt vermeld wat, jaar 1822

8204

829/20, 264

Blz. 4v

14-08-1839

Tammes Jjibbe hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6257

410-9

28-04-1815

Tammes Symen Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6681

476

00-00-1818

Tammes Take geboren te Morra overleden 1808 en  gehuwd met Trijntje Loeberts Onderwerp Armvoogden te Morra jaar 1818 (4)

6840

36-A

blz. 19

22-04-1824

Tamming D. Y. Tapper van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Tamminga ….? te Jellum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Tamminga ….? te Jellum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Tamminga D. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Tamminga D. IJ. te Jellum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/6-4

Tamminga D. Y. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8386

949/6-4

25-09-1841

Tamminga D. Y. te Jellum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

9187

1475

05-10-1918

Tamminga Douwe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6626

487  blz. 8

07-04-1814

Tamminga Frans Tevis wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6276

1102-18

18-12-1816

Tamminga Hette D. de weduwe, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

9183

922

06-06-1916

Tamminga Hiltje,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5)

9188

570

15-05-1919

Tamminga J. Den Haag Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4)

9187

908

06-07-1918

Tamminga Jogchum  Den HaagSolliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland(1)

9183

922

06-06-1916

Tamminga Mettje,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5)

9187

1644

06-11-1918

Tamminga Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6633

1359

03-11-1814

Tamminga Schelte---- Boersma H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft eerbiedig te kennen als en namens de Armvoogden der Stad Dockum dat bij besluit van de Koning enz. verder Tamminga Schelte is met zijn vrouw te Anjum Vergaard en heeft aldaar enige tijd onderstand genoten in 1808 met de woon na Dockum heeft hij van tijd tot tijd enz. Loodsma Theunis Johanis en Zijlstra Trijntje Sijdzes geboren te Anjum hebben 6 jaar te Dockum gewoond en onderstand genoten ook in de Doodziekte van de man die voor veertien weken overleden is enz. jaar 1814 (2)

9183

922

06-06-1916

Tamminga Simon, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1475

05-10-1918

Tamminga Simon, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6100

1215-2v

29-11-1823

Tamminga Sipke Hettes hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Blija  enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6057

279

19-04-1820

Tamminga Ysaak Schoolonderwijzer te Kollum, maar hij vertekt daar enz. jaar 1820 (1)

6278

195-4

20-02-1817

Tamminga Ysak, Onderwijzer der Jeugd te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Tammonga D. S. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

958/2 211

Bladz. 5>>

17-09-1839

Tamsma A. E. te Lioessens staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8220 

1137/9, 2

06-11-1839

Tamsma Arjen E. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

8359

377/28, 5

19-04-1841

Tamsma Arjen Ernstes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Tamsma Arjen Ernstes wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6422

489

20-10-1817

Tamsma Arjen Pieters---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij opzend een Nominative staat van de nationale militie met 2 personen die zich niet hebben doen inschrijven en wel; Kempers Frans * 09-07-1793 Leeuwarden zoon van Kempers Gerrit en Pijlgers Tetje en Tamsma Arjen Pieters * 25-07-1786 te Leeuwarden zoon van Tamsma Pieter Arjens en Hijlkes Gerbrigje enz. deze staat heeft 12 kolommen met info enz. jaar 1817 (4)

6422

472

11-10-1817

Tamsma Arjen Pieters---- Buijsingh R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij 2 perzoonen hebben ontdekt welke niet aan hunne verpligtingen van de Nationale Militie hebben voldaan met name Kempers Frans * 1793 en Tamsma Arjen Pieters * 1786 enz. jaar 1817 (2)

6028

810

13-11-1817

Tamsma Berber Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6087

948-3

11-10-1827

Tamsma Berber staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijlage2 Vrouwen

Huis Justitie

26-03-1824

Tamsma Berber, 15 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Tamsma Harmen P., 10 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Tamsma Harmen P., 33 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6087

948-1

11-10-1827

Tamsma Harmen staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6087

948-6

11-10-1827

Tamsma Hylke P. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijlage1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Tamsma Hylke P., 108 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6864

26/1-C, 142

07-01-1825

Tamsma Jan te Leeuwarden 10e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6866

01-02-1825

9-5-C

Tamsma Jan van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende der 10e afdeeling te Amsterdam jaar 1825 (1)

9184

474

17-04-1917

Tamsma K. F. Zijn benoeming als zetter der belasting te Dantumadeel, en een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verklaart deze aan te nemen jaar 1917 (3)

9184

434

05-04-1917

Tamsma Klaas F. te Rinsumageest is benoemd tot zetter in de gemeente Dantumadeel i.p.v. de overl. Bersma J. Jaar 1917 (3)

6422

489

20-10-1817

Tamsma Pieter Arjens---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij opzend een Nominative staat van de nationale militie met 2 personen die zich niet hebben doen inschrijven en wel; Kempers Frans * 09-07-1793 Leeuwarden zoon van Kempers Gerrit en Pijlgers Tetje en Tamsma Arjen Pieters * 25-07-1786 te Leeuwarden zoon van Tamsma Pieter Arjens en Hijlkes Gerbrigje enz. deze staat heeft 12 kolommen met info enz. jaar 1817 (4)

8214

1036/14

10-10-1839

Tamsma W. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik om te bekomen mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen  enz. jaar 1839 (4)

6070

424-29      25-05-1821

Tamstra Gerlof S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6830

1-C

14-01-1824

Tang de Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar----- Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, Mulder Geert Rindertsvarbeider 76 jaar, Teyes Trijntje arbeidster 75 jaar, Wieling Ebele Sjoerds Houtteller 65 jaar, Veen van Wytze Arents Schipper 47 jaar, Pal Sytse Gerrits Schippersknecht 53 jaar, Tang de Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar allen te Drachten wonende welke verklaarden en ondertekenen een akte van bekendheid wel van enen Janze Theunis, Schippersknecht te Amsterdam wonende zoon van Teyes, Jan en Pieters, Roeltje enz. Jaar 1824 (5)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Tang Johannes Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

3698

B-15, 28-41

15-02-1832

Tange Sijtske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4))

8375

708-5_11a

20-07-1841

Tangerman F. te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8379

793-4

13-08-1841

Tangerman S.  Staat vermeld in een Staat van Declaratien wegens gedane leveranties ten dienste van de Huishoudelijke dienst in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van het geleverde product en het bedrag enz. jaar 1841 (3)

6864

18-C

07-01-1825

Tanghe Levin Joseph * 16-09-1802 Gent;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6034

398

30-05-1818

Tania  T. B. te Ferwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6284

1119-10

03-06-1817

Tania ….? de weduwe ontvangt  f. 600.-.-van de Gemeente Marrum op 25-11-1812 enz. wegens tegoed van het voormalige district Ferwerderadeel  jaar 1817 (2) dossier (36)

6000

589

21-06-1815

Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman ---- Akker van den Pieter Dirks tapper van beroep wonende in huizing 66 teJelzum de Herberg Bontekoe genaamd,  en Tullener Willem Johannes Gardenier van beroep aldaar bij zijn schoonvader inwonende geweest verklaren op verzoek van de schout dat de schade welke dor hun is geleden wegens de brand in de nacht van de 20e op de  21e mei etc. dan volgt een berekening van de schade , enz. Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman, oud 74 jaar en Reitsma Jacob Ydes voorheen Timmerman thans rentenier oud 83 jaar dit document wordt ondertekend door de Schout van Jelzum de heer Boersma K. J., Tullener Johannes, Beekkerk Haije, Feddes Claas Cornesz., Wageningen van G. enz.  jaar 1815 (5)

8211

988/2

26-09-1839

Tania Klaas Piers het betreft het verlies door hem ondergaan bij het afbranden van zijn huis met betrekking tot zijne meubelen en dat de waarde van dat verlies is bepaald op enz. jaar 1839 (2)

8375

708-5_6b

20-07-1841

Tanja A. J. te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 6-2 19-06-1840

Tanja A. J. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

6628

791

16-06-1814

Tanja Arjen Jans---- Kuik Jan Bartelds en Tanja Arjen Jans Armenvoogden van St. Anna Pariochie beide ondertekenen een document betreffende dat sindts eenige tijd alhier gewoont hebben Borger Klaas en zijne Huisvrouwe die wegens armoede enige onderstand hebben deze Klaas is te Minnertsga geboren  en heeft met zijn huisvrouw de laatste vijf jaren in St. Jacobi Parochie gewoond  tevens ondertekenen de Armen voogden van St. Jacobi Parochie Pars W. J. en  Kuiken ?. J. enz. jaar 1814 (2)

6645

865

02-11-1815

Tanja Arjen Jans---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bijeenkomst in het Koffiehuijs alhier een zamenkomst geweest  wegens enz. aanwezig waren de eigenaren van de Veer en Veerschepen: Kuur de Klaas, Stolte Teunis Klasen, Boersma Jan Siedses, Vries de Cornelis Jans, Timstra Bote Hanses, Tanja Arjen Jans, en de Griffier de Notaris van Loon en viel Stolte Teunis Klasen zeer lastig door te zeggen dat de Tractementen van de Schouten veel te hoog waren Boersma Jan Siedses viel\ ook al uit dat zijn zwager Bientse enz. jaar 1815 (2)

6037

 

614

19-08-1818

Tanja Cornelis Piers,  Hoekstra W. K.  te Dronrijp en  Veen van der M. in Marssum  zij worden benoemd als zetters i.p.v.  Jong de W. W. en  Horinga A. A.  tevens een staatje van betalingen aan Veen van der M. te Blessum, Kalma Karst Hommes te Boxum,   Cuperus Minne Jans te Engelum, Asma Binne te Boxum en Tanja Cornelis Piers te Marssum, tevens een brief waarin vermeld de zetters , Ferwerda Hans Willems te Bajum, Wassenaar ArendGerrits te Welsrijp, Westerveld Sjoerd Klazes te Dronrijp, Algera Halbe Jurjens,  Hoekstra Wytze Keimpes,  jaar 1818 (3)

6060

480

06-07-1820

Tanja D. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-29      25-05-1821

Tanja D. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Tanja D. D. te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Tanja D. P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Tanja D. P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-29      25-05-1821

Tanja D. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Tanja D. P. te Sint Annaparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Tanja G. A.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Tanja G. A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Tanja G. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-29      25-05-1821

Tanja G. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6385

142

06-07-1814

Tanja Harm Piers te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6861

7-A

10-12-1824

Tanja Harmen Piers de erven, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10)

8306

1029/1

16-10-1840

Tanja J. H. Molenaar te St. Anna Parochie

6861

7-A

10-12-1824

Tanja Jan Durks de weduwe, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10)

6100

1215-21

29-11-1823

Tanja Jarig P. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Vrouwenparochie in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6628

731

19-05-1814

Tanja Jarig Piers---- Jong de R. T. Schout van Vrouwenparochie zegt met overzending van bijgaande deductie van  Andringa Johannes Nammens  en Resupsie van Wiglama Atte Klases  en dat het hem bevreemd dat er zoveele personen in zijne gemeente gevonden worden enz. ook komt voor Slim Wijbe Ates en Polsma Jan Andles Kerk en Armen voogden van Vrouwen Parochie en Siderius Gerrijt Bockes en Tanja Jarig Piers (de laatstgenoemde 4 ondertekenen ook het document) dat het hun leed doet om de aanklacht van Johannes Nammens Andringa  jaar 1814 (15)

6256

320

20-02-1815

Tanja Jarig Piers---- Onderwerp: een Quotisatie  opgamaakt bij Tanja Jarig Piers, Molenaar Former Pijters, Lijecklama Tjalling Lyckles alle leden van het gemeentebestuur van  Vrouwen Parochie en getekend door de Schout van genoemde gemeente  Jong de R. T. ten bedrage van  enz. enz. jaar 1815 (1)

6078

95-23

25-01-1822

Tanja Jarig Piers te Vrouwen Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Vrouwen Parochie enz. enz. jaar 1822 (2)

6380

22

00-02-1814

Tanja Jarig Piers van beroep Boer en Vries de Cornelis Jans van beroep Boer,  heden heb ik (de Schout) beide municipale raden van mijner gemeente Vrouwenparochie heb ik heden ontboden om mij volstrekt en onpartijdig een opgave te doen of zij ook konden stellen dat het paard van Andringa Johannes Nammens in het gepasseerde jaar in een requeste (is aanwezig) gesteld door hem getekende,  eenige meerdere waarde had enz. enz. zij schrijven de opgave en ondertekenen deze beide enz. jaar 1814 (11)

6254

161

15-02-1815

Tanja Jarig Piers, ---- Molenaar Former Pijtters,  Lijclama Tjalling Lyckles en  Tanja Jarig Piers, Onderwerp: zij worden genoemd als leden enz.  ene quotisatie tot vinding van den achterstand der Gemeente Vrouwenparochie enz. voorts tot vinding van den achterstand voor  Bloemsma  Binne Jans  Schoolonderwijzer enz.  en tevens Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt gelast om als Veldwachter de genoemde leden te inviteren in naam van de Gouveneur de op hun verleende commissen ten uitvoer te brengen binnen acht dagen enz. enz.  jaar 1815 (5)

8364

498/10, 8

21-05-1841

Tanja Johannes Hilbrands staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8225

1253-13, 6

10-12-1839

Tanja Klaas Jarigs te Het Bildt wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6100

1215-11

29-11-1823

Tanja Kornelis Piers , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Deinum en overleden,  zijnde  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6078

95-14

25-01-1822

Tanja Kornelis Piers te Marssum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2)

6089

1194 blz. 13     23-12-1822

Tanja Kornelis Piers te Marssum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

9190

386

22-03-1920

Tanja N. J. Te Peins , zijn benoeming en  een brief met zijn handtekening waarin hij de functir als Zetter bij de belastingen aanvaard,  jaar 1920 (3)

9190

354

15-03-1920

Tanja Nanne Jans te Peins zijn benoeming tot Zetter bij de belastingen i.p.v. de heer Lettenga G. B. jaar 1920 (4)

6861

7-A

10-12-1824

Tanja Piebe Piers de erven, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10)

6631

1073

07-09-1814

Tanja Piebe Piers---- Schat Reinder Pieters  en Tanja Piebe Piers Huislieden te Sint Anna Parochie in qualitiet als Volmagten  van de Gezamentlijke  omslagtige eigenaren der Oude Bildlanden  onder het voornoemde dorpe  dat hen nog wegens de gemeente omslagen over de jaren 1811/12/13 van den heer Blok K. (Klaas) president Burgemeester te Harlingen als administrator van een Zathe en Land en het huis no. 43 behorende voor twee derde aan Keth de Govert en voor een half aan de nagelaten kinderen van Blok Aafke  in leven huisvrouw van Dolleman G. M. en een beschrijving van de landen enz. ondertekend door Giffen van A. er wordt ook gesproken over het koopcontract van 7 juli 1752 enz. jaar 1814 (6)

6861

7-A

10-12-1824

Tanja Pieter Piers, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10)

6633

1357

03-11-1814

Tanja R. L. en Bosma J. R.  Kerkvoogden van den Dorpe Bozum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat zij met verschuldigde eerbied te kennen geven dat zij in bezit hebben een nhalve zathe en landen onder Bozum op nr. 37 en dat het geheel groot 54 pondematen is mandelig met Ruurds Joute te Stiens welke Zathe reeds jaren achter een is bewoond en in gebruik geweest bij Bootsma Auke Tjietes en Piersma Grietje Dirks echteluiden te Bozum enz. jaar 1814 (2)

6269

381

25-04-1816

Tanja R. L. en Jong de K. G. als ondergetekenden Kerkvoogden van den Dorpe Bozum schrijven aan de Gouverneur van Vriesland  dat zij met schuldigen eerbied te kennen eve dat ten gevolge van de verkoop van 1/6, 1/5 en 5/6 van de vastigheden eigen geweest aan de kerk van Bozum in de jaren 1796 en 1797 enz. jaar 1816 (2)

6268

326

13-04-1816

Tanja R. L.,  hij tekent mede de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of diensen  over het jaar 1813 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen van der S. R., Kuperus F. P.  Jaar 1816 (4)

6282

737-11

07-07-1817

Tanja Rintje L.,  Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6624

220

01-02-1814

Tanja Rintje Lieuwes wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Wijma P. J. van de Gemeente Bozum bij zijn afwezigheid enz. en dat Riemersma Douwe Sjoerds wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz.  jaar 1814 (4)

6081

436

29-04-1822

Tanje D. D. ---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen  en het bezwaar van de zetters van St. Annaparocie en Vrouwenparochie  met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling waar de boerdrijen staan,  Toerenburg,  Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,  Koopal Joh.,  Siderius D. D. de weduwe ,  Tanje D. D. , Aderhout,  Rinsma F. F. , Kuiken B.,  Gorter J. J.,  Wal de F. E. & Comp.,  Vries de T. K.,  Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)

6047

379

03-06-1819

Tanje D. D.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6627

618

31-04-1814

Tanje Dirk Dirks hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

7977

158-13

14-02-1837

Tanje Rinse Anthoon, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)

8383

894-5

09-09-1841

Tanje?  Jacob Harmens komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

5982

1752

13-12-1813

Tank Simon vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

8315

254

1231/13

14-12-1840

Tantlkner ? E. Amsterdam Schipper op de Harmony, jaar 1840

9725

Deel 2

09-10-1878

Tap / Top? Harlingen Schip de Koning der Nederlanden komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)

6624

255

02-02-1814

Tappers---- Herbergiers en Tappers te Ternaard een Reglement waar aanzij zig te houden hebben met o.a. sluitingstijd enz. jaar 1814 (4)

6008

82 blz. 1

03-02-1816

Targa B. W. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

3580

3, 4

06-01-1845

Tarief---- Reglement en Tarief  tevens aanleg plaatsen kvan de Veerschippers tusschen de steden Workum en Harlingen enz. jaar 1845 (15)

3580

25, 26

29-07-1846

Tarief---- Reglement en Tarief  tevens aanleg plaatsen van de Veerschippers tusschen de stad Kampen  en Lemmer enz. jaar 1845 (22)

8033

1276-13

27-06-1838

Tarmond Jacob ,Schutter 4e Afd. Zuid Hollandsche schutterij * 31-07-1805 Dordrecht,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6095

541

24-06-1823 

Tarret D. P. Predikant wonende te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document  ; dat zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Tas E. te Hallum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6858

15-A

03-11-1824

Taski Jan Jans Schipper op de Augustus, jaar 1824  (6)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Tasma Douwe J. Uurwerkmaker  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6252

1176-3

06-12-1814

Tasma J. D. te Holwert, Wordt genoemd op het document genaamd: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)

6261

888

09-09-1815

Tasma J. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)

8380

822-4

20-08-1841

Tasma Janke Onderwerp: wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

6840

36-A

blz. 39

22-04-1824

Tasma Jelle Uurwerkmaker van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of