Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’ Tigchelaar zie ook bij Tichelaar onder index letter T.

 

 

‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

6866

30-01-1825

15-A

Tigchelaar Catharina---- Feickens Grietje als borge voor Tigchelaar Catharina  te Sneek. Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap van Wouters Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3)

6054

63 blz. 76, 77

27-01-1820

Tigchelaar Catharina geboren Adema te Sneek als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Tigchelaar de weduwe te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

 

 

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Tigchelaar E. J. te Kimswerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14,6>>

27-08-1839

Tigchelaar E. J. te Kimswerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6277

65-1, 5, 10

10-01-1817 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) ----   Visscher F. Canter. gewezen ontvanger der Verponding arr. Bolsward een document Nota en ilusidatien op de aanmerkingen van zijne ex. De Gouveneur van Vriesland  enz. gemaakt op de rekening van Makkum over 1814 enz. wordt ook in genoemd Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) toenmalige Schout en Eekma ….? Ontvanger en de opvolger van  Visscher T. C. is Kingma  H. J. L. (Hylke Jan Leendertsz) enz. jaar 1817 (5) dossier 10

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) ---- Borkes Tabe Johannes Hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes). die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6387

22-23

07-09-1814

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) ---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste zoon nummer 54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens een verklaring is de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de verklaring is ondertekend door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans Jurgens,  Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik Melle, en Tjerks Haaye Jaar 1814 (3)

6287

 

125

02-02-1818

 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes)----  Zee van der Gabe Rintjes Beurtschipper van Makkum op 19 November 1813  naar Amsterdam waar    aangekomen 19-11-1813 is door de toen plaatshebbende omwenteling door de toenmalige Maire van de Gemeente Makkum Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) geordonneerd geworden tot het transporteren naar Amsterdam van enige Fransche vluchtelingen die door andere Schelpschippers  met name Pieters Andries en Takes Karst  aan wal waren gezet enz. enz.  dat hij daarvoor nog tegoed heeft f. 130.=  maar de Schelpvissers hadden de 130 guldens afgedragen aan de boekhouder Heystra Pieter Annes  wonende te Harlingen  en dit niet heeft ontvangen enz. enz. jaar 1818 (4)

6280

348

21-03-1817 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) als gewezen Maire en Schout van de  gemeente Makkum aan hem is gevraagd door de Grietman van Wonseradeel om een opgave van de ontvangen leges maar dat hij door zijn ontslag daar niet aan kan voldoen enz. enz. omdat zijn opvolger de heer Kingma ….? Alles heeft overgenomen enz. jaar 1817 (1)

6389

27

02-11-1814

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) door zijn benoeming tot Luitenant Colonel Van het 5e Bataillon Landstorm in het Arr. Sneek enz. maar hij meent voldoende redenen te hebben om van deze post ontslagen te mogen worden omdat enz. jaar 1814 (1)

6390

97

14-12-1814

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) en Jongh de Romke Romkes Onderwerp: De Heer Majoor, Commanderende het 5e Batt. Landstorm vraagt aan de Commissaris arr. Sneek of eerstgenoemden ook verpligt zijn aan den Landstorm enz. enz. jaar 1814 (2)

6390

73

08-12-1814

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes)---- Kuipers Hidde IJsaaks, de schout Oneides C. schrijft en ondertekend een brief dat eerstgenoemde door een aansienlijk gedeelte der lieden van de landstorm van de 5e Compagnie tot hun Capitein is verkooren en als zodanig door den Heer Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes). als Luitenant Colonel van het 5e Bat. te Sneek enz. jaar 1814 (1)

6383

51

01-05-1814

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout der Gemeente Makkum staat vermeld in een document  Staat der Gelden en goederen van het Arr. Sneek enz. in de kolom nog ongestort enz. enz. jaar 1814 (5)

6245

409

16-05-1814

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum hij schrijft een brief met als onderwerp de post van Visafslager te Makkum die tot half 1796 heeft bestaan en hij schrijft dat de laatste afslager Dirks Geke is geweest, Tigchelaar wilde de sleutel van de afslag maar dat werdt hem geweigerd, hij heeft de bode gelast het slot open te breken  en wilde dat er om s’avonds 8 uur met het afslaan van vis begonnen werdt maar dit werdt op een gewelddadige wijze verhinderd door de diakenen Buren van Johannes Sipkes, Scholier Antony de Jonge, Faber Sape Feikes en Wijnalda Gerrit Tjalling en de Bode Schaaf  Klaas Gerlofs waarschuwde Tigchelaar die zelf ter plaatse kwam  en gelaste de door de diakenen aangestelde enz. verder een brief van de diakenen met een verweerschrift  jaar 1814  (8)

6624

229

27-01-1814

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij als fungerende Schout van Makkum  Kingma Marten H.  in verband met eenige onaangenaamheden welke de raad door de omslag van het tekort op het Budget door eenige Kwaadwilligers bejegende enz. en deze volgens hem zelf ontslag heeft genomen verzoek ik als schout hem te ontslaan en in deszelfs plaats als Gemeente Raad te benoemen  Kingma Hylke Jan Leendsrtsz. tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat Tichelaar Jelmer Pieters als Kingma Hylke Jan Leendertsz. Niet benoemd wordt deze post kan hebben en Bruining Kornelis Gerardus voor te dargen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (5)

5990

663 en 675

26-08-1814

 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout,  Tichelaar Jelmer P., Houtsma Evert O., Sloof Sytze F., Kingma Hylke Jan L., Stellingwerff Pieter A., Andringa Ruurd T. allen lid van het gemeente bestuur van Makkum enTichelaar Jan P., Bakker Jan C., Eekma S. van beroep Zetters een brief aan de Gouveneur enz.. schrijven eenbetreft de financiën en belastng van Makkum en Humalda van J. F schrijft dat aan hun verzoek niet kan worden voldaan enz. jaar 1814 (5)

6382

128

04-04-1814

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes)---- Weizenbach Klaas Hilles, De Schout van Makkum is gelast om eerstgenoemde Deserteur op te zenden naar het 1e Legercorps en dat enz. word ook genoemd Rinia Nauta van B. G. 1e Luitenant, ook heeft Weizenbach Klaas Hilles verklaard zig gemeld te hebben bij de Heer Zijtzema ….? Te Leeuwarden maar dat deze te kennen gaf enz. verder wordt genoemd Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum jaar 1814 (6)

8350

175/27-2

21-02-1841

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur  in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Harlingen Buitendijks bestaat uit enz.  jaar 1841 (6)

6287

 

 

207

26-02-1818

 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes).----  Zee van der Gabe Rintjes Beurtschipper van Makkum op 19 November 1813  naar Amsterdam waar    aangekomen 19-11-1813 is door de toen plaatshebbende omwenteling door de toenmalige Maire van de Gemeente Makkum Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) geordonneerd geworden tot het transporteren naar Amsterdam van enige Fransche vluchtelingen die door andere Schelpschippers  met name Pieters Andries en Takes Karst  aan wal waren gezet enz. enz.  dat hij daarvoor nog tegoed heeft f. 130.=  maar de Schelpvissers hadden de 130 guldens afgedragen aan de boekhouder Heystra Pieter Annes  wonende te Harlingen  en dit niet heeft ontvangen enz. enz. jaar 1818 (2)

6389

118

17-11-1814

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes).---- Kuippers Hidde IJsaaks geeft met eerbied te kennen dat hij ingevolge eene van de heer Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) ontvangen Missive enz. enz.  als Kapitein is aangesteld in het 5e Bat.  Maar hij wil hiervan ontslagen worden en weer als Pikenier in de Comp. terug treden omdat hij woonachtig is te Alligawier aan de Meerswal enz. jaar 1814 (1)

6256

308

28-03-1815

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes)----Wezel Willem Gerrits Schoolonderwijzer in den Vlekke Makkum  schrijft in een brief door hem ondertekend, dat hem door de Kerkvoogd Kingma M. H. in de jare 1812  dat hem geen verder uitbetaling enz. enz. dat hij machteloos bij de maire Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) enz. enz. jaar 1815 (3)

6264

1126

15-11-1815

Tigchelaar F. Y. te Makkum,  vermeld op een voorlopige staat van schuld van het jaar 1814 ten laste van de gemeente Makkum met hett bedrag dat hij moet ontvangen en de geleverde waren/diensten enz. jaar 1815 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Tigchelaar Gerrit, 296 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3699

A-15

15-02-1834

Tigchelaar Hendrikje P. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

3700

15-A

31-01-1835

Tigchelaar Hendrikje Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

15-B,1-10

03-02-1836

Tigchelaar Hendrikje Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)

9465

Deel 2, 15

29-07-1856

Tigchelaar IJeme te Bolsward Beurt en Veerdienst van Bolsward naar Amsterdam,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).

6082

453

03-05-1822

Tigchelaar J. P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6389

87

14-11-1814

Tigchelaar Jan , hij heeft een rekwest ingediend om ontslag te mogen hebben als capitein maar enz. jaar 1814 (1)

6387

22-23

07-09-1814

Tigchelaar Jan Pieters---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste zoon nummer 54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens een verklaring is de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de verklaring is ondertekend door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes). Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans Jurgens,  Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik Melle, en Tjerks Haaye Jaar 1814 (3)

9187

1475

05-10-1918

Tigchelaar Jan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9725

Deel I 

Blz. 17

00-00-1865

Tigchelaar Jan, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9725

Deel I 

Blz. 23

00-00-1867

Tigchelaar Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

6387

22-23

07-09-1814

Tigchelaar Jelmer Pieters---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste zoon nummer 54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens een verklaring is de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de verklaring is ondertekend door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans Jurgens,  Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik Melle, en Tjerks Haaye Jaar 1814 (3)

9180

1054

05-06-1915

Tigchelaar Lodewijk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9183

1597

06-11-1916

Tigchelaar Lodewijk, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8356

328/27-4               03-04-1841

Tigchelaar M. H. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

3699

A-15

15-02-1834

Tigchelaar Pier J. ., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

3700

15-A

31-01-1835

Tigchelaar Pier Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

15-B, 1-10

03-02-1836

Tigchelaar Pier Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)

9725

Deel 2

Blz. 191

00-00-1899

Tigchelaar Pieter Symon, Zeemilitie, ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2

9725

Deel 2

Blz. 207

00-00-1899

Tigchelaar Sijmon , Zeemilitie, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 176

00-00-1897

Tigchelaar Sijmon Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 187

00-00-1898

Tigchelaar Sijmon, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 183  

00-00-1898

Tigchelaar Sijmon, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 185

00-00-1898

Tigchelaar Sijmon, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9184

839

03-07-1917

Tigchelaar Simon, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9187

1114

07-08-1918

Tigchelaar Simon, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9725

Deel 2

Blz. 160

00-00-1895

Tigchelaar Simon, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

6387

22-23

07-09-1814

Tigchelaar Sjoerd Poppes---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste zoon nummer 54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens een verklaring is de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de verklaring is ondertekend door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans Jurgens,  Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik Melle, en Tjerks Haaye Jaar 1814 (3)

9725

Deel 2

Blz. 181  

00-00-1898

Tigchelaar Symon , Zeemilitie, naar Spanje en de Middelandsche zee, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 152

00-00-1895

Tigchelaar Symon, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 170

00-00-1897

Tigchelaar Symon, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 171

00-00-1897

Tigchelaar Symon, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 202

00-00-1899

Tigchelaar Symon, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

6060

480

06-07-1820

Tigchelaar T. G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

 

 

 

6418

255-A

00-05-1817

Tigchelen van Jacobus 305 is zijn volgnummer en Gouderak zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Tigchlaar Gerrit, 378 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3581

19,

20, 20-A

10-06-1848

Tigelaar H. Mr. Smit  hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)

8280

514-3

19-05-1840

Tiggelaar Cornelis * 06-02-1840 te Veenhuizen opgezonden naar het Bedelaars Etablissement Ommerschans en een verklaring dat hij te Leeuwarden Onderstands Domicilie bezit enz. jaar 1840 (4)

6424

609

10-12-1817

Tiggelaar Hendrik 18 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Tiggelaar Hendrik Louws 283 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9725

Deel 2

Blz. 120

00-00-1892

Tiggelaar Kasper naar Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 81-A A  00-00-1889

Tiggelaar Kasper naar Buenos Ayres,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2

Blz. 106

00-00-1891

Tiggelaar Kasper naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 109

00-00-1891

Tiggelaar Kasper naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 113

00-00-1892

Tiggelaar Kasper naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 116

00-00-1892

Tiggelaar Kasper naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 125

00-00-1892

Tiggelaar Kasper naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 79

00-00-1889

Tiggelaar Kasper naar Zuid Amerika,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2

Blz. 75

00-00-1888 

Tiggelaar Kasper,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

9725

Deel 2

Blz. 110

00-00-1891

Tiggelaar Kasper, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 111

00-00-1891

Tiggelaar Kasper, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 123

00-00-1892

Tiggelaar Kasper, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 77

00-00-1889

Tiggelaar Klaas naar Buenos Aires,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2

Blz. 119

00-00-1892

Tiggelaar Klaas van Amsterdam naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 82

00-00-1889

Tiggelaar Klaas,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

8375

716-3_2b

22-07-1841

Tiggelaar van Cornelis kind van nrs 913 en 914 Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8112

945-10

25-09-1838

Tiggelen van Mijndert, Kanonnier 3e Bat.Art. Nat. Militie * 15-06-1817 Gouderak,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6830

18-A blz. 33

21-01-1824

Tiglaar Auke te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6624

155

31-01-1814

Tigler Klaas hij wordt genoemd in een brief aan de heeren Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland door de Voogden der Stads Armen Kamer van Leeuwarden dat Klaas Tigler in leven wonende te Leeuwarden eene Testamentaire dispositie heeft nagelaten aan de Algemene Armen en dat zij enz. ondertekend door de Praeses Dijkhout Joh’s en de Adjunct Koumans Smeding P. jaar 1814 (1)

6258

627-5

21-06-1815

Tijbes Bauke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6655

398 blz. 1

29-08-1816

Tijdeman B. F. (Barend Frederik)----Cahais A. C. benoemd tot Assessor van het Classikaal Bestuur van Harlingen i.p.v. voornoemde die voor den, naar Dordrecht vertrekkende predikant Tijdeman B. F. (Barend Frederik) als lid van het Provinciaal Kerkbestuur optreedt: den Heer Predikant Koning P. (Pibo) te Dronrijp enz.  jaar 1816 (4)

6647

44

26-01-1816

Tijdeman B. F. Scriba en Westra J. J., Hanekuijk W. J. Preeses alle uitmakende de Commissie van het Collegie der Scholarchen van de Latijnsche Scholen te Harlingen gecommitteerd ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een besluit van Zijne Majesteit onzer beminde Koning enz. jaar 1816 (6)

6833

38-D deel 1

Blz. 6

06-02-1824

Tijdeman H. W. (Professor) te Leyden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Tijdeman H. W. (Professor) te Leyden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8220 

1137/12

06-11-1839

Tijens van Saco een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Gorredijk, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6423

541F

20-10-1817

Tijleman Elias---- Cornel Jan Wijbes * 06-11-1798 zoon van Cornel Wijbe en Jans Willemke staat vermeld op een Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan boord van de Juffr. Akke  met als kapitein Tijleman Elias enz. jaar 1817 (4)

6383

60

02-04-1814

Tijleman Freerk te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6089

1214

30-12-1822

Tijleman Sibbeltje wonende te Joure,  weduwe van de Professor Borger Anne Kerstes,  een handgeschreven brief met haar handtekening. Onderwerp: een verzoek tot gratificatie van fl. 300.=  ook wordt gesproken over fl. 500.= en een jonge zoon. Enz. jaar 1822 (5)

6090

57

18-01-1823

Tijleman Sibbeltje wonende te Joure,  weduwe van de Professor Borger Anne Kerstes, een brief van de Grietman van Haskerland dat zij wel ondersteuning nodig heeft i.v.m. dat zij om de beurt bij haar kinderen woont maar die haar ook niet kunnen onderhouden enz.    jaar 1823 (1)

6383

58

02-04-1814

Tijlemans W. (wed.) te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9465

Deel 2, 12

03-03-1863

Tijlstra  Gerrit te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).

6647

9

07-01-1816

Tijmens (Times) Roelof Jans---- Haeften van B. C. G. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 2 verklaringen van Goldenwijk Willem  Postillon van de route van Meppel op Leeuwarden maar door het hoogstaande water en Times (Tijmens) Roelof Jans Postillon van de route van Meppel op Leeuwarden maar dat de weg tussen Steenwijk en Wolvega enz. jaar 1816 (3)

6661

137 blz. 7

19-03-1817

Tijmens Roelof de weduwe te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6013

448, 42-43

17-07-1816

Tijmensma Andries Gerrits is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Wommels enz. met de bedragen,  jaar 1816 (3)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Tijmensma S. F. te Wommels staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 9

27-08-1839

Tijmensma S. F. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6013

448, 42-43

17-07-1816

Tijmensma Taekle Gerits (de weduwe) is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Wommels enz. met de bedragen,  jaar 1816 (3)

6271

602 -2

18-06-1816

Tijmersma J. A. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6381

171-A 

22-03-1814

Tijmersma Joh’s Takeles, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Dronrijp die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6060

480

06-07-1820

Tijmstra  L. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8199

729/5, 290

Bladz. 20-v

17-07-1839

Tijmstra ….?  te Franeker is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8280

526-1, 12

22-05-1840

Tijmstra A. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8199

729/5, 290

Bladzijde 6

17-07-1839

Tijmstra A. te Franeker is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8285

615-2, 12,2

19-06-1840

Tijmstra A. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8211

988-3, 12

Bladzijde 1

26-09-1839

Tijmstra A. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 40,2

22-05-1840

Tijmstra B. R. de weduwe nte Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8210

966/7 en 881/14, 6

27-08-1839

Tijmstra B. R. de weduwe te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8386

949/40

20-09-1841

Tijmstra B. R. de weduwe te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

Tijmstra B. U. te Schraard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7

881/14, 5

27-08-1839

Tijmstra B. U. te Schraard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6070

424-30      25-05-1821

Tijmstra Klaas B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Tijmstra Lolle B.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-30      25-05-1821

Tijmstra Lolle B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Tijmstra R. B. de weduwe te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 6

27-08-1839

Tijmstra R. B. de weduwe te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8211

988-3, 40 Bladzijde 1 26-09-1839

Tijmstra R. B. de weduwe te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

Tijmstra R. B. de weduwe te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Tijmstra R. B. de weduwe te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 40,1

22-05-1840

Tijmstra R. B. de weduwe te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6070

424-30      25-05-1821

Tijmstra R. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Tijmstra R. B. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Tijmstra Rommert B.   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Tijmstra Rommert B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

5675

23

26-09-1913

Tijmstra S. & zoon, Oliefabriekanten te Kollum in een handgeschreven en een Getypte met gedrukt briefhoofd door hem ondertekende brieven  verzoekt hij om een vergunning om met zijn motorboot “Neptunis” de Opsterlandsche Compagnonsvaart te mogen bevaren enz. enz. jaar 1913 (8)

6406

172

27-01-1816

Tijmstra Sjoers Reinders---- Heemstra v  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het nevens ingediende request (aanwezig)  van Donia Jelle Jochems Boerenknegt om ontslag als 2e Luitenant  bij Beijma van E. M. verzoekt omdat hij eerste knecht is bij voornoemde op de Boerderij verder een  door Heemstra v  C. S ondertekend document Dubbeltal van geschikte personen voor de functie van 2e luitenant enz, waarin genoemd Bakker Sijbren Louws te Lollum  en Tijmstra Sjoers Reinders te Arum enz. jaar 1816  (4)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

Tijmstra U. B. te Schraard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 4>>

27-08-1839

Tijmstra U. B. te Schraard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8291

728/12

22-07-1840

Tijn Jacob Harl. Christiaanzand Kapitein op de  Broeders, jaar 1840 (Schiermonnikoog)

8210

966/7 en 881/14,6>>

27-08-1839

Tijnia S. W. de weduwe te Lollum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9186

385

03-04-1918

Tijnje---- Opsterland; een demonstratie van 500 tot 600 personen  veenarbeiders en vrouwen voor het gemeetehuis van Beets en Tijnje en de demonstranten willen meer eten (de burgemeester verklaarde daar niet aan kunnen voldoen omdat een lading spek nog niet was gearriveerd) de menigte nam en dreigende houding aan  en de vrouwen waren het meest opruiend, de  burgemeester  liet 2 vrouwen hun verhaal doen en ook zij eiste Spek, aardappeen, Brood en Kleren,  enz. enz. jaar 1918 (2)

6418

248-C 1e bat

3e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Tijs Adam * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Tijs Adam 197 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8356

320-7

02-04-1841

Tijs J. Evers wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in maart 1841 enz. jaar 1841 (4)

3698

A-12

08-10-1828

Tijsema Geeske H., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

6692

274

28-09-1819

Tijses Klaas te Oudega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuve en Pas. enz. Jaar 1816 (6)  (Wymbritseradeel)

5666

7

00-00-1902

Tijsma A. J.,----   Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J.,  A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr. Boekhouder samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen  o.a. in een advertentie mede dat zij een geregelde Stoombootdienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van  IJlst op Sneek  l . met ingerichte schroefstoomboot, ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden  tevens wordt het stuk door alle genoemden ondertekend  enz. jaar 1902 (4)

5666

2

00-00-1892

Tijsma A. J.,---- Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J.,  A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr. Boekhouder samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen  o.a. in een advertentie mede dat zij een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van  IJlst op Sneek  l . met ingerichte schroefstoomboot, ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden en alle stopplaatsen enz. jaar 1899 (5)

5666

7

05-08-1902

Tijsma A.J. IJlst Bestuurslid IJlster Stoomboot Mij, N.V, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties , jaar 1902

5666

2

30-03-1899

Tijsma A.J. IJlst Bestuurslid IJlster Stoomboot Mij. N.V. Een geregelde dienst tussen IJlst en Sneek, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties , jaar 1899 (6)

5664

43-A

15-09-1903

Tijsma A.J. IJlst IJlster Stoomboot Mij, N.V. ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

8210

966/7 en 881/14

Blz 10>>

27-08-1839

Tijsma J. T. te Oosthem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6060

480

06-07-1820

Tijsma Jan F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-30      25-05-1821

Tijsma Jan Tijs hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Tijsma Jan Tijsses  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Tijsma Jan Tijsses, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9182

605

05-04-1916

Tijsma Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9186

374

04-04-1918

Tijsma Jan, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8199

729/5, 290

Bladzijde 6

17-07-1839

Tijsma S. T. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 29-v

17-07-1839

Tijsma S. T. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

9180

642

07-04-1915

Tijsseling Aaltje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6661

137 blz. 9

19-03-1817

Tijsseling Arjen Berends te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6424

584

02-12-1817

Tijsseling Arjen Hendriks 3 is zijn volgnummer in de Stad Sloten bij het Bataillon Artillerie 4  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9182

284

09-02-1916

Tijsseling Thomas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6830

18-A blz. 3

21-01-1824

Tijssema Age Thijsses te Parraga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6671

54 blz. 2

22-01-1818

Tijssen D. Classis van Bommel Predikant voor de Classis van Bommel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2, 1

22-01-1818

Tijssen D. Classis van Bommel Predikant voor de Classis van Bommel lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van Bommel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 14

04-01-1819

Tijssen D. te Leeuwarden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 deel 2, 7

22-01-1818

Tijssen D. te Waardenburg Praeses Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6032

147

02-03-1818

Tijssen Daniel hij staat in een document als beroepen Hervormde  Predikant te Leeuwarden nu predikant te Waardenburg en Nederijnen jaar 1818 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Tijssen Pieter 14 is zijn volgnummer en Dordrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6632

 

1254

09-10-1814

Tijssen Rienck---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van Sint Anna Parochie ondertekend een brief dat de heer Schout van Oenkerk melding maakt enz. Tijssen Rienck  Huisman Wonende te Hallum enz. jaar 1814 (1)

6632

1318

23-10-1814

Tijssen Rienk---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)

6262

952-11

28-09-1815

Tijssen Roelof heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6424

584

02-12-1817

Tijssen Sjoerd 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Art. No. 4 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Tijssen Sjoerd 432 is zijn volgnummer en Workum zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Tijssen v. Willem J., 65 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6299

 

416-5

10-05-1821

Tijssens Feike wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)

6252

1186-7

29-11-1814

Tijssens Fokke de weduwe, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6252

1186-6

29-11-1814

Tijssens M. wed. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Tijsses Arjen de weduwe, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Tijsses Bouwe hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6246

481, 14

06-06-1814

Tijsses Dirk wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6246

481, 7

06-06-1814

Tijsses Dirk, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6631

1132

16-09-1814

Tijsses Hitje weduwe van Sipkes Tjeerd zij is een zeer arme weduwe met twee kleine kinderen  die volstrekt onderhoud behoeft het is niet zeker of de Gemeente van Poppingawier of Terzool haar onderhouden moet maar deze weigeren en de vrouw en kinderen bedelen , zij heeft een volle zuster die in huwelijk heeft een zeer welgestelde boer  die zig ook van bijstand onttrekken enz. jaar 1814 (2)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Tijsses Pieter hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6096

616

07-07-1823  

Tijsses R. weduwe van Meiboom M. J. wonende in de Lemmer  zij verzoekt om het pensioen te verkrijgen van haar overleden man  en zij ontvangt 60 guldens enz. enz. jaar 1823 (2)

6094

395 en 422

12-05-1823

 

Tijsses Rigtje weduwe van Meiboom Marius Jans te Lemmer wonende 71 jaar oud en aldaar geboren , haar request in een handgeschreven brief met haar handtekening,  verzoekende levenslang begunstigd te mogen worden met het pensioen van haar overleden man van f. 120 enz. enz. jaar 1823 (6)

8280

517-11, 25

19-05-1840

Tijsses Tjeerd  wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Deinum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6639

459
08-05-1815

Tijtsma ….?---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Rentmeester op het Eiland Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffend het tractement en dat de heer Tijtsma ….? Ontvanger Generaal enz. jaar  1815 (2)

6086

844

11-09-1822

Tiktak Egberts Lammerts , Kofschipper wonende te Harlingen  hij verzoekt om 2 door hem uit Noorwegen aangevoerde paarden te mogen verloten enz. jaar 1822 (3)

8201

785/9, 4

07-05-1839

Tiktak K. F. Kapitein is met zijn schip de Alida Klasina  op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Dundee, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

9725

Deel I 

Blz. 28

00-00-1867

Til Eltje Hendriks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

8309

1103-17

07-11-1840

Til van Kortekaas Martinus * 29-04-1818 Voorburg wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6)

5997

307

31-03-1815

Tilboer Jan Pieter is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  380

8384

920-20

17-09-1841

Tilborg van Adriaan * Geldrop 08-08-1818, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6864

26/1-C no. 5

07-01-1825

Tilenburg Petrus te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

9185

1751/4

01-01-1917

Tilkema D. Secretaris van de Kamer van Koophandel te Harlingen  jaar 1917 (2)

9187

1909-4

31-12-1918

Tilkema D.----Kamer van Koophandel en Fabrieken   te Harlingen ,  Hannema S Lzn.. en Hulst van J. Szn. En Tilkema D. alle drie vice voorzitter en  secretaris der kamer jaar 1918 (6)

6277

77-c-4

21-01-1817

Tilkema Pieter Douwes hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

8386

949/26

20-09-1841

Tilkema te Nijkerk (Fr.) , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6250

983

15-10-1814

Tilleboer Jan P. Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11)

6381

178

22-03-1814

Tilleboer Sippe Pieters---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat Vries de Oene Jans van Lippenhuizen is in het arr. van Herenveen overleden de 6e Maart 1814 en Tilleboer Sippe Pieters van makkum overleden is in het Arr. Sneek op den 18e Maart 1814 enz. jaar 1814 (1)

6252

1179-42

08-11-1813

Tillelein LO. Te Kollum wegens gedane dienst als Tolk te Nieuwe Zijllen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

9191

1487

06-12-1920

Tillema J. Metslawier Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5)

6397

694

29-07-1815

Tilleman 2e Luitenant Adjudant van de Ligte Dragonders No. 4 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6418

255-A

00-05-1817

Tillemans Hendrik 394 is zijn volgnummer en Langebroek zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een docum77ent met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof va7n voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6241

53                    27-01-1814

Tillersma  R.  ---- Jong de Klaas Pieters  Onderwerp: het Veerschip van IJlst op Amsterdam, hij verkoopt de helft van dit veer aan Bootsman Jan Wiebes   beide te IJlst wonende enz.  verder wordt genoemd Wouters Andries Koopman te IJlst en Burger van die Stad., Scheltinga D. B. en Hambrouch W. H. , Tillersma  R.  jaar1814 (17)

6009

182

15-03-1816

Tillingburg Philip Meijer Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2) 

8210

958/2 211

Bladz. 5>>

17-09-1839

Tilma F. P. te Lioessens staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8220 

1137/9

blz. 2

06-11-1839

Tilma Fopke P. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6276

1102-17

18-12-1816

Tilma Gerlof P.,Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

9180

1246

05-07-1915

Tilma Grietje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Tilma S. P. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.13>>

27-08-1839

Tilma S. P. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9186

10

03-01-1918

Tilma Sijbren, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6853

28-A

02-09-1824

Tilman B. Brouwer te Dokkum  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

8093     

565-6 

13-01-1838

Tilmans Frans Geb. Nair, laatst gewoond hebbende te Weert. Flankeur Overleden te Salatiga  3-8-1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1837 (20)

8257

74/14

19-24

21-01-1840

Tilstra Jan Eiberts hij is nummerverwisselaar voor Anema Minne Sjoukes hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

8386

949/11

20-09-1841

Tilstra P. J.  te Hallum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Tilstra P. J. te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6863

11-D

31-12-1824

Tilstra Siebe Eiberts---- Hanzes Trijntje bij haar is de natuurlijke kinderziekte ontdekt en de kinderpokken  en Tilstra Siebe Eiberts arbeider  idem. , Plaats Winsum,  Jaar 1824 (1)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Tilstra W. M. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 4

27-08-1839

Tilstra W. M. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6871

22-03-1825

11/1-C

Timan Jan Hendriks te Ameland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6632

1262,

1e blz. van kolommen

03-10-1814

Timens Frouwkien, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6647

9

07-01-1816

Times (Tijmens) Roelof Jans---- Haeften van B. C. G. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 2 verklaringen van Goldenwijk Willem  Postillon van de route van Meppel op Leeuwarden maar door het hoogstaande water en Times (Tijmens) Roelof Jans Postillon van de route van Meppel op Leeuwarden maar dat de weg tussen Steenwijk en Wolvega enz. jaar 1816 (3)

9134

1081-18

01-05-1883

Timmenga Jelle Arjens  Taxateur te Oosterend; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting, jaar 1883 (3)

9126

1043-18

1879/1880

Timmenga Jelle Arjens taxateur te Oosterend Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6026

595

02-09-1817

Timmer Antony staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Haarlem de heer Schmidt J. H.  Jaar 1817 (4)

6101

1356

29-12-1823

Timmer J. J. ---- Banga ….? En Eisinga ….? Leden van de commissie en  zij hebben voorgesteld tot Schatters  Timmer J. J. en Dijk van H. M.  en tot Schatter te Franeker benoemen de heer Stolte M. K.  van Harlingen  enz. jaar 1823 (2)

6412

387

22-11-1816

Timmer J. J. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken dat voormelde naar aanleiding van een request met goedvinding van ons hun ontslag te verlenen bij de Schutterijen (functie en district vermeld) enz. jaar 1816 (3)

8356

328/27-3

03-04-1841

Timmer J. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6093

302-2

11-04-1823

Timmer Jan Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

8225

1253-13, 15

10-12-1839

Timmer Jan te Harlingen wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6395

457

13-05-1815

Timmer Joh’s J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6388

58           10-10-1814

Timmer Joh’s J. te Tzum, Kapitein als zodanig voorgedragen bij de krijgsraad van het 13e Bataillon enz. jaar 1814 (2)

6867

11-02-1825 5-A

Timmer Johanes Jans te Tzum zijn benoeming tot Schatter bij de belastingen van Franeker enz. jaar 1825 (7)

6101

1332+1333

22-12-1823

Timmer Johannes , Mr. Timmerman,  Hij is benoemd door de heer Joha tot Schatter der Belastingen  te Franeker  enz. enz. jaar 1823 (4)

6402

 

922-1+5

09-12-1815

Timmer Johannes Jans staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+8

10-10-1815

Timmer Johannes Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor  de 3 Compagnien No. 4-5 en  6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd  in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6385

140

06-07-1814

Timmer Johannes Jans te Tzum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6866

02-02-1825 6-1-A

Timmer Johannes Jans, Timmerman te Tzum hij word door het Grietenye bestuur van de Gemeente Tzum en de ambtenaar van de administratie Conroleur Gier de ….? En de Ontvanger Berg van der ….?   voorgedragen als Schatter enz. jaar 1825 (4) 

9186

10

03-01-1918

Timmer Lambertus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

6424

609

10-12-1817

Timmer Lodewijk 36 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Timmer Lodewijk Jans 582 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

5672

126

16-07-1896

Timmer N.  te Pietersburen Prov. Groningen Gezagvoerder van de Stoomboot “Jantina” krijgt van de Brugwachter van de Draaibrug over het Vliet bij de nieuwe doorsnijding te Franeker wegens het varen en slepen zonder speciale vergunning enz.  Processtukken in het dossier van het Ministerie bij de Kantongerechten in het Arrondissement heerenveen enz. enz., jaar 1896 een dossier (21)

8203

815/14, 286

09-08-1839

Timmeren K. Dockum Schipper op de Alida, jaar 1839

8299

900/20, 286

09-09-1840

Timmeren K. Dokkum Schipper op de Vrouw Alida, jaar 1840

8283

582/25, 286

09-06-1840

Timmeren Kornelis Schipper op de Alida, jaar 1840

8213

1016/14

286

03-10-1839

Timmeren van  K. Schipper op de Vrouw Alida, jaar 1839

8386

952/15

25-09-1841

Timmeren van K. in een handgeschreven brief met zijn  handtekening    geeft hij te kennen dat zijn schip de Vrouw Alida met een lading Noorsche enz. enz. jaar 1841 (1)

8290

711/19, 286

16-07-1840

Timmeren van K. Schip de Vrouw Alida, jaar 1840

8362

449/20, 286

07-05-1841

Timmeren van Kornelis Engelsmansplaat Schipper op de Alida, jaar 1841

8374

694/17

15-07-1841

Timmeren van Kornelis Schipper op de Alida, jaar 1841  (1)

8191

580/13, 286

06-06-1839

Timmeren van Kornelis Schipper op de Vrouw Alida, jaar 1839

8295

812/19, 286

14-08-1840

Timmeren van Kornelis Schipper op de Vrouw Alida, jaar 1840

8368

575/14

00-00-1841

Timmeren van, K.  Schipper , een handgeschreven brief met  zijn handtekening, jaar 1841 (1)

9134

1081-5

13-04-1883

Timmerman Dirk Dirks te Sexbierum  ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting, jaar 1883 (3)

9126

1043-5

1879/1880

Timmerman Dirk Dirks, Timerman te Sexbierum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6854

30-C

23-09-1824

Timmerman Dirk geb. 17-10-1806 Dalfsen, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6840

36-A

blz. 26

22-04-1824

Timmerman Durk Timmerman van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6418

255-B

01-06-1817

Timmerman Jan B. 464 Noordwolde is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6422

473

07-10-1817

Timmerman Jan R. 464 en Noordwolde is zijn volgnummer en tot welke Gemeente hij voor den in dienst treding heeft behoort en staat in een bijlage van de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan enz. jaar 1817 (3)

9182

285/9

07-02-1916

Timmerman Jans Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

6276

1102-10

18-12-1816

Timmerman Jildert J.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6418

255-A

00-05-1817

Timmerman Johannis 162 is zijn volgnummer en Schiedam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8383

894-5

09-09-1841

Timmerman Pieter Wiebes komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6630

1017B,  8

22-08-1814

Timmerman Pieter Wijbes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 7

22-08-1814

Timmerman Pieter Wijbes wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

9184

400

02-04-1917

Timmermans Carolus, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6626

487  blz. 13

07-04-1814

Timmermans Jieldert J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6276

1102-19

18-12-1816

Timmermans Sake J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6840

36-A

blz. 29

22-04-1824

Timmernan S. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Timmers Christiaan, 231 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6095

534

21-06-1823 

Timmers H. ---- Liefsting F. A. (Fokko A. ) Predikant te Sneek met als onderwerp zijn tractement ondertekend door de Scriba Timmers H.  van het Classificaal Bestuur van Sneek enz. jaar 1823 (1)

6089

1160

13-12-1822

Timmers H.---- Bekker W. (Willem) Predikant te Oudega en Kolderwolde omdat zijn staat allerellendigst is verzoekt hij een toelage  in een handgeschreven brief met zijn handtekening en omdat hij geen antwoord krijgt nogmaals  aan de Koning, ook wordt vermeld de Scriba Timmers H. van het Classikaal Bestuur van Sneek enz. jaar 1822 (7)

6671

54 deel 2, 1

22-01-1818

Timmers H. te Avezaten Predikant Secundi van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van Tiel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2, 7

22-01-1818

Timmers H. te Avezathen Assessor Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Timmers H. te Avezathen Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2

Blz. 15

04-01-1819

Timmers H. te Sneek wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 16

06-02-1824

Timmers H. te Sneek, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 16

16-01-1822

Timmers H. te Sneek, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6069

 

335

25-04-1821

Timmers H.---- Visser H. W. C. A. en Timmers H. Scriba en lid van het klassikaal bestuur van Sneek ook genoemd Kerkekraad van IJsbrechtum  enz. jaar 1821 (2)

9187

1644

06-11-1918

Timmers Tabe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6680

418 blz. 3

07-10-1818

Timmers Verhoeven H. P. te Dordrecht, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6840

36-A

blz. 34

22-04-1824

Timmersma Hedzer J. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6418

248-DD

3e Compag.

2e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Timmersma Sibren Sakes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-C 1e bat

3e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Timmersma Siebren * Wommels  staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Timmersma Siebren Fockes  Joh’s Foeckens 190  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6261

900-2

04-09-1815

Timminga Arjen G., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6261

900-3

04-09-1815

Timminga P. T. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6282

737-5

07-07-1817

Timpel Y., Grofsmid te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6254

103

22-01-1815

Timstra B. H. wegens Trommelstokken, Wordt vermeld als Crediteur op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post van onvoorziene uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Sint Anna Parochie enz. jaar 1815 (2)

6645

865

02-11-1815

Timstra Bote Hanses---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bijeenkomst in het Koffiehuijs alhier een zamenkomst geweest  wegens enz. aanwezig waren de eigenaren van de Veer en Veerschepen: Kuur de Klaas, Stolte Teunis Klasen, Boersma Jan Siedses, Vries de Cornelis Jans, Timstra Bote Hanses, Tanja Arjen Jans, en de Griffier de Notaris van Loon en viel Stolte Teunis Klasen zeer lastig door te zeggen dat de Tractementen van de Schouten veel te hoog waren Boersma Jan Siedses viel\ ook al uit dat zijn zwager Bientse enz. jaar 1815 (2)

6257

437

14-05-1815

Timstra Bote Hanzes---- Valk de Hendrik S. en Vis Arjen C. van deze gemeente wegens het onderwijzen  der Tamboers en Fluiters betaald , en de koopman Solaro ….? 12 fluiten betaald en Timstra Bote Hanzes wegens drie nieuwe Trommelvellen betaald enz. enz. jaar 1815 (1)

6671

54 deel 2,15

22-01-1818

Tincken W. te Zwolle Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6395

457

13-05-1815

Tinckinck W. J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6872

05-04-1825

42-C

Tindal ….? Luitenant Generaal. Onderwerp een ambtelijk Militair stuk jaar 1825 (5)

6397

694

29-07-1815

Tindal Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6419

291

12-07-1817

Tindersma Albert ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G.  Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U.  Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. ,  Hellinga C. S. Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4)

6671

54 blz. 19

22-01-1818

Tineken W. te Zwolle Predikant Classis Zwolle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 16

04-01-1819

Tineken W. te Zwolle wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 6

29-08-1816

Tineken W. te Zwolle, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6709

36 deel 2  blz. 18

16-01-1822

Tineken W. te Zwolle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Tinga A. Jans meerderjarig Diensbaar---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Tinga B. J., 293 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Tinga Bindert---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Tinga Douwe Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14)

6017

766

20-12-1816

Tinga Douwe Jans te Suameer betreft in beslag genomen goederen en verkoop daarvan door de Ontvanger Jaarda S. der Directe Belastingen te Oostermeer  jaar 1816 (4)

8375

708-5_4

20-07-1841

Tinga F. J. te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

6101

1311

16-12-1823

Tinga F. K. de weduwe te Sint Nicolaasga , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Tinga Hiltje Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14)

6390

32-33-33v-38-39

26-11-1814

Tinga Ids, Piekenier hij ondertekend samen met nog 12 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar  samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij  delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Tinga IJ. T. te Sint Nicolaasga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6096

652

16-07-1823  

Tinga J. (Josardus) Predikant te Bellingwolde is beroepen als Predikant te Sneek enz. jaar 1823 (1)

6840

36-A

blz. 12

22-04-1824

Tinga J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

5664

162, 13

27-02-1917

Tinga J. Tzum Schip de Concurent II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a, 13

28-02-1918

Tinga J. Tzum Schip de Concurent II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Tinga Jan Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14)

6417

177

26-04-1817

Tinga Jan Zeens 9 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6282

737-2

07-07-1817

Tinga Johannes, Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Tinga Klaas Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Tinga Oeds Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14)

6281

583- 69

05-06-1817

Tinga Pieter Falks, Landbouwer, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6257

409

01-05-1815

Tinga S. Hij tekent een brief als Diaken van de Hervormde Gemeente te Suameer waarin wordt verteld dat de Kerk en Armvoogden een aanmerkelijke Penningen zijn verschoten  over hun Obligaties en dat hun beurs niet langer toereikend is enz. enzs. Jaar 1815 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Tinga S. J. te Lutkewierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

966/7 en 881/14, 7

27-08-1839

Tinga S. te Lutkewierum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Tinga Swaantje Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14)

8199

729/5, 290

Bladzijde 8-v

17-07-1839

Tinga Sybren J. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Tinga Wander Jan---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14)

6424

584

02-12-1817

Tinga Werner Jans 14 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Tinga Werner Warner Jans 370 Bergum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

7977

158-6, 22

14-02-1837

Tinjes Gerard Frederich, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6838

8-A

31-03-1824

Tinks Johannes Thomas te Balk Een Procesverbaal  van Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   (2) jaar 1824

6864

26/1-C, 32

07-01-1825

Tinneveld Gerrit   te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6034

398

30-05-1818

Tioelker J. J. te Augustinusga hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

9725

Deel 2

Blz. 185

00-00-1898

Tioldens?  Geert, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

6654

372 blz. 8

09-08-1816

Tip Harmen Geerts, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Tip Hidde 11 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

8257

61/18

15-01-1840

Tip Jhannes Harmens staat vermeld  op de Nominative Staat der verlofgangers der Nationale Militie uit de provincie Vriesland , 3e Bataillon Artillerie met 10 kolommen informatie, die naar hunne Haardsteden vertrokken zijn en verschoond zijn van de bijwoning van der najaars exercitie deze jare enz. jaar 1840 (4)

8224

1236/6

nummer 31

00-12-1839

Tip Pieter te Nijholtwolde wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

6852

4-A

30-08-1824

Tippel Johan Daniel wonende te Den Haag gepensioneerd Sergeant. Jaar 1824 (2)

9182

441

08-03-1916

Tippersma (Tyipersma) Hendrik gehuwd met Blom Sibbeltje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9182

441

08-03-1916

Tippersma Tintje gehuwd met Wielinga D. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Tipsma?>>  Topsma Geert K.  Visscher, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9184

276

05-03-1917

Tirion A. M. gehuwd met Schonfeld Helena Louise, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

5982

1750

16-12-1813

Tirn sr. ….?  te Bergum, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7)

6048

448

06-07-1819

Tirns Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (7) hele dossier (30)

6070

412 en 446

21-05-1821

Tirns---- IJsbrechtum Tirns en Tjachuizum, de kerkenraad klaagt dat hun kerk  te Tirns wegens de vervallen toestand behoorlijk gerepareerd moet worden enz. enz. jaar 1821 (3)

6271

602 -4

18-06-1816

Tispens R. J. staat vermeld op het document samen met 20  inwoners van Spannum: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6397

670

15-06-1815

Tissot van Pottot Kapitein bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6252

1193-21, 22 ,24, 26

29-11-1814

Titelein L.  zijn rekening wordt betaald wegens gedane diensten in de caserne te Collum en Munnikezijl enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (4)  dossier (36)

6089

1186        

21-12-1822

Titema L. B. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6424

609

10-12-1817

Titjeroo S. 39 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis Arrest

26-03-1824

Tito Cornelis S., 105 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6380

13 nr. 83

29-01-1814

Tittens Tiete Goukes te Sloten, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de Nationale Garde enz. jaar 1814 (6)

6258

627-12

21-06-1815

Tittes Engle wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6258

627-4

21-06-1815

Tittes Gauke  wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6258

627-12

21-06-1815

Tittes Romke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6258

627-4

21-06-1815

Tittes Stoffel wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6242

79

04-02-1814

Tittes? Wiebe, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)

6633

1447

15-11-1814

Tiumelaar (Tuimelaar) met terugzending van zijn  requeste  houdende verzoek om zeker Bruggetie genaamd Kostverloren en gelegen in de Departementale weg tusschen de zogenaamde Idema  Vaarts Brug en de Schans onder Heerenveen ten hunne kosten te mogen herstellen enz. jaar 1814 (2)

6093

333

19-04-1823 

Tjaarda ….?---- Elzinga H.  Ontvanger der belastingen enz. te Baard  hij is in den avond van de 15e April overleden  en er wotrdt voorgesteld voor zijn post als waarnemer de ontvanger Tjaarda te Jorwerd enz. jaar 1823 (1)

8211

988-3, 4

Bladzijde 4

26-09-1839

Tjaarda ….? te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 1839 (7)

6089

1186        

21-12-1822

Tjaarda J. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Tjaarda J. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6390

19

08-12-1814

Tjaarda J. F.? hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

5993

919

14-11-1814

Tjaarda J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)

5996

99

06-02-1815

Tjaarda J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)

5997

223

11-03-1815

Tjaarda J. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)

5996

120

11-02-1815

Tjaarda J. te Jorwerd Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2)

6072

581

17-07-1821

Tjaarda J. te Jorwerd staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

8375

708-5_4

20-07-1841

Tjaarda J. te Weidum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Tjaarda J. te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Tjaarda J. te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6389

77

13-11-1814

Tjaarda Jacob hij schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: dat er een man met zijn zoon in Hijlaard is komen wonen die die geen moeite onbeproeft om een tegen mij enz. enz.schuldigd mij dat ik een Patriot ben,  er worden genoemd Sijtsma Arjen Sijtzes, Verschuur Jacobus (overleden) en ene Koldijk Maarten Martens, en mijn Schoonbroeder Petrus ….? , en mijn zwager Kingma H. Y. tevens wordt er over de jagt gesproken ook dat zijn hond een meester is in de jagt enz. jaar 1814 (5)

5996

151-a  2e rij

20-02-1815

Tjaarda Jacob Jans hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6390

32-33-33v-38-39

26-11-1814

Tjaarda Jacob Jans---- Koldijk Tabe Martens van Lions,  de schout van de gemeente Jorwerd de heer Gosliga P. J. schrijft aan de Gouveneur van Vriesland dat Koldijk Tabe Martens de aanlegger van dit alles is en eerste ondertekenaar  samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. jaar 1814 (7)

6402

 

922-1+ 8

09-12-1815

Tjaarda Jacob Jans staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Tjaarda Jacob Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6390

37

20-09-1814

Tjaarda Jacob Jans, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen  als officier met vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Tjaarda Jacob Ontvanger van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6396

604

20-06-1815

Tjaarda Jacob---- Penninga Everahrdus  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft met eerbied te kennen dat hij tot Meij 1815 woonende te Lions toen ter tijd van de heer Humalda van J. A. Gouverneur van Vriesland is aangesteld tot 1e Luitenant van de enz.  waar de Kapitein is Tjaarda Jacob doch sedret Meij komende wonen in het dorp Jorwerd enz. waarvan Kapitein Wijnia Lieuwe Theunis enz. jaar 1815 (1)

5991

691 en 720

06-09-1814

Tjaarda Jacob te Jorwerd hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

6833

9-A blz. 10

09-02-1824

Tjaarda Jacob te Jorwerd, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6388

59           06-10-1814

Tjaarda Jacob te Weidum, Capitein als zodanig verkoozen door de Luitenant Colonel Hogenbrug Egge Oenes en vermeld in een door hem getekende brief bij de krijgsraad van het 10e Bataillon enz. jaar 1814 (1)

6100

1087

04-11-1823

Tjaarda Jacob, Controle Sneek    , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6099

1066

31-10-1823

Tjaarda Jacob, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

5983

57

22-01-1814

Tjaarda Jacob, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)

6282

737-6

07-07-1817

Tjaarda Jacob, Ontvanger te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Tjaarda Jan Rentenier  wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9134

1081-4

14-04-1883

Tjaarda Jan te Weidum ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting, jaar 1883 (3)

6282

737-6

07-07-1817

Tjaarda Jan, Rentenier te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

9126

1043-4

1879/1880

Tjaarda Jans J. te Weidum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6100

1215-15

29-11-1823

Tjaarda Jr. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Weidum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6850

12-A

04-08-1824

Tjaardema Luitzen Ulbes---- Hoogterp Jetske Sjerps weduwe Tjaardema Luitzen Ulbes te Kimswerd antwoord op haar request betreffende een boete jaar 1824 (2)

6830

18-A blz. 27

21-01-1824

Tjaardstra Binnert te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 27

21-01-1824

Tjaardstra Jouke B. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 27

21-01-1824

Tjaardstra Pieter te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3698

A-6

28-10-1828

Tjabeles Hendrikjen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)

6070

412 en 446

21-05-1821

Tjachuizum---- IJsbrechtum Tirns en Tjachuizum, de kerkenraad klaagt dat hun kerk  te Tirns wegens de vervallen toestand behoorlijk gerepareerd moet worden enz. enz. jaar 1821 (3)

6054

29

11-01-1820

Tjaden Jan Arends---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van den Logementhouder  Tjaden Jan Arends te Groningen, hij was de  Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de driemaster de Hoffnung laatstleden 7 ooctober op Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen ondertekend door Fenenga R. M. en Zeilinga E.A. beide op Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een notarieele akte van Notaris Trip Herman  te Groningen met als getuigen Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit stuk, verder een stuk getekend door Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te TernaardKlazes Jan (Notaris), Akkermans Marten Symons Executeur en Fockema E. Jaar 1820 (4)

6056

218

27-03-1820

Tjalbert,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Tjalkens Bouke Werkman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Tjalkens Hedde Zeilmaker van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6080

283

20-03-1822

Tjalkens Hidde---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)

6080

283

20-03-1822

Tjalkens Jan F. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)

6840

36-A

blz. 40

22-04-1824

Tjalkens Jan J. Scheepstimmerknecht van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Tjalkens Tjalling  Werkman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6080

283

20-03-1822

Tjalkens Tjalling---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)

5996

139

17-02-1815

Tjalkes H. hij ontvangt geld betreffende de voorgeschoten kosten gemaakt voor de Landmilitie wegens het transport van drie officieren enz.  enz. jaar 1815 (3)

6632

 

 

1316 lijst 4-R

22-10-1814

Tjalkes IJnze te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6262

946-3

30-09-1815

Tjalkes Jan moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6242

90

04-02-1814

Tjalkes Jan te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6034

398

30-05-1818

Tjalkes Jan te Hindelopen hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

5993

889

04-11-1814

Tjalkes Jan vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)

6258

627-5

21-06-1815

Tjalkes Sane wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6636

188

19-02-1815

Tjalkes Tjalke staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6258

627-5

21-06-1815

Tjalkes Ulbe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6250

994

08-10-1814

Tjalkes Yke.---- Wielstra Koert Eilerts, hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij nu een zeer sober bestaan heeft doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met een talrijk huisgezin en hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam  van Tinmmermansbaas maar enz. enz.   Cornelis Pieter is wel een Grootschipper maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz.,  Dorenbosch E. G. hij is geenszins een Groot Coopman maar een winkelier in kruidenierswaren  en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij maar een klein winkeltje heeft en hij daardoor enz. enz. jaar 1814

9191

1240

01-10-1920

Tjalleberd----- Krikke S. W.  te Terband  vergunning voor het dempen van een sloot ten behoeve van een uitweg van hun opslagplaats te Tjalleberd sectie en een handgeschreven brief door beide ondertekend, ook een getekende kaart (Blauwdruk)  met de situatie,      enz. enz. jaar 1920 (11)

9181

 

2071

30-11-1915

Tjalleberd----- Lankhorst Auke en Nicolaas Jurjan, Zuivelfabrikanten en Vishandelaren beide te Heeg beide verzoeken in een handgeschreven brief met hun handtekeningen een vergunning tot het maken van een uitweg naar de rijksweg , met een situatieschets (blauwdruk)  jaar 1915 (11)

6071

516

27-06-1821

Tjallebert ---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  dienende tot staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7)

6056

193

18-03-1820

Tjallebert aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6049

594

20-08-1819

Tjallebert---- Schreurs T. W. leeraar en lid van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Tjallebert, zij verzoeken uit de rijkskas fl. 400 omdat er reparatieen enz. enz. jaar 1819 (4)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Tjallema G.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-13

07-07-1817

Tjallema Gerrit, Boer te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5-v

17-07-1839

Tjallema H. G. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 33-v

17-07-1839

Tjallema Harmen G. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5-v

17-07-1839

Tjallema J. G. te Oosterwierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 34-v

17-07-1839

Tjallema Jelle G. te Oosterwierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Tjallema T. G. te Lutkewierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 8-v

17-07-1839

Tjallema Tjalle G. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Tjallengee (Tjalingii?) T. Abrah. 464 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8350

175/27-5

21-02-1841

Tjalles Tjalle Klazes, Landeigenaar te Hindelopen is Gecommitteerde wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur Workumer Nieuwland bestaat uit enz.  jaar 1841 (8)

6249

 

864

15-09-1814

Tjalling Siebrand wordt vermeld op een Specifieke Staat van Uitgaven voor onvoorziene uitgaven van de Stad Harlingen met vermelding dat hij nog f. 75.= tegoed heeft voor de huur eene huizinge enz. jaar 1814 (3)

6852

8-A

23-08-1824

Tjalling Sjoukje weduwe van Taekema Taeke Dirks te Longerhauw onderwerp registratierecht jaar 1824 (4)

6382

59

31-03-1814

Tjallinga ….?---- Haas de Folkert  J. en Hanskamp Jelle,  Slotmaker te Harlingen verklaren in een door hen ondertekend brief dat bij deze 73 sloten op de Colf enz. 5 geweren, enz. tevens met de kosten, genoemd Tjallinga ….? Commandant en zijn manschappen alle vrijwilligers zijn en dat de geweren enz.  jaar 1814 (4)

6381

183

25-03-1814

Tjallinga ….? Luitenant Commanderende der Stad Harlingen deelt mede dat de Burgemeester de wapenen heeft uitgedeeld aan 100 zogenaamde Rustbewaarders maar dat deze geen dienst presteren enz. jaar 1814 (3)

6089

1194 blz. 3     23-12-1822

Tjallinga Douwe Landbouwer te Nes Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

9414

7

19-02-1917

Tjallinga Frans te  Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1917 (1)

6253

59

12-01-1815

Tjallinga Siebrand , wordt vermeld in de staat van betaalde posten wegens hetgeen volgens ingekomen rekeningen wegens geleverde goederen  betaald moet worden   enz. enz. jaar 1815 (3)

6251

1094

07-11-1814

Tjallinga Siebrand, Een document waar hij op vermeld staat met de tekst Specifieke staat van uitgaven gedaan op het fonds voor onvoorziene uitgaven van Harlingen  enz. jaar 1814 (3)

6418

248-DD

2e Compag.

2e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Tjallinga Tjallin staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6242

124-4

19-02-1814

Tjallinga Tjalling Commandant der Nationale Garde hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 500-13-12 wegens buitengewoon wacht doen bij dag en nacht enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6418

248-b 1e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Tjallinga Tjalling Klaassens 141 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-C 1e bat

7e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Tjallingi Tjalling * Makkum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6413

17-15

31-12-1816

16-01-1817

Tjallingi….? P.z. staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  (10) dossier (19)

8308

1078-5

29-10-1840

Tjallingie (F. van Esta) wordt vermeld in een document genaamd Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de Turf een document met 7 kolommen informatie zoals woonplaats, soort van Fabrijk, hoeveelheid Turf, Advies van de Inspecteur en Advies van de Gouverneur enz. jaar 1840 (4)

6243

191-1

06-03-1814

Tjallingie F. de weduwe Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6389

33-34

02-11-1814

Tjallingie F. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)

6393

186

18-03-1815

Tjallingii  ….? Pz.---- Haan de  Jacob Fongers wonendete Leeuwarden schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij tot op de ontbinding der laatst bestaan hebbende Nationale Guardes in onderscheidene rangen heeft gediend en in 1813 ook als 1e Luitenant bij het beleg voor de vesting van Delfzijl volgens de verklaring van den toenmalige Lieutenat Colonel der 2e Cohorte Tjallingii Pz. en verzoekt dan ook om aangesteld te worden als 1e Luitenant enz. jaar 1815 (2)

6399

773-1 t-m 5

09-09-1815

Tjallingii  T. Pz.  Koopman  Luitenant Colonel Chef enz.  en Hannema Sjoerd Jacobus, Plaats van der Meile alle te Harling wonende  betreft hun request  = aanwezig  en ondertekend door hem zelf en de Notaris Hanekuijk Jacob en de Solliciteur Meinsma A. houdende verzoek van vrijstelling van den Schutterlijken dienst enz.  worden vermeld in een document van de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken enz. jaar 1815 (8)

6408

301

26-08-1816

Tjallingii  Tjalling Jz. ---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tjallingii  Tjalling Jz. is benoemd tot Luitenant Collonel van de Rustende Schutterij in t’Militie Canton Harlingen en Franeker maar de huidige commandant verklaart niets met hem enz.  verder vermeld Siersma ….? fungerend Commandant der dienstdoende Schutterij te Harlingen verklarende het commanda aan de heer Tjallingii  Tjalling Jz. over te dragen enz. jaar 1816 (2)

6402

 

903

04-12-1815

Tjallingii  Tjalling Pz.---- Plaats v.d. Meile en Tjallingii  Tjalling Pz. daar de heren Schutters in de maand augustus tot Schutter zijn gedesigneerd geworden en destijds te kenen hebben gegaven dat zij daar geen genoegen mee te nemen enz. jaar 1815 (1)

6622

2064

12-12-1813

Tjallingii ….?---- Hoijnk van Papendrecht is benoemd tot Commissaris Generaal van politie van het Koninkrijk Holland , deze brief is getekend door Den commissaris Speciaal van Politie te Harlingen, Treschelling enz. Kersjes Johannes Nicolaas  een aantal certificaten van goed gedrag door o.a. de Vrederegter Westra G. C. J. en de 2e Luitenant chef der 2e Cohorte enz. Tjallingii ….? Blok K. Jaar 1813 (7)

6867

08-02-1825

34-A

Tjallingii ….? Inspecteur van het Arrondisement Sneek, Onderwerp: een ambtelijk stuk jaar 1825 (2)

6390

70 en 71

10-12-1814

Tjallingii ….? Pz. ---- Boomsma Broer Jelles wonende te Harlingen geeft eerbiedig te kennen dat hij te voren aangesteld is geweest als Sergeant Majoor bij de gewapende Burgerwacht van Harlingen en vervolgens als zodanig bij de Nationale Garde blijkens bijgaand bewijs van de Colonel Asbeck  o.a. dat hij een braaf militair was enz. Verder worden genoemd de Luitenant Colonel Tjallingii ….? Pz. en Capitein Veen van der L. jaar 1814 (5)

6024

497

29-07-1817

Tjallingii ….? Pz. Controleur. Onderwerp: een Missive verzoekende  om te mogen maken kleine deurtjes in de enz. en Ambtenaren ter Paard enz. jaar 1817 (4)

6408

309

26-08-1816

Tjallingii ….? Pz. Luitenant Colonel van het 2e Bat. Schutterij enz.   ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (3)

6243

191-3

06-03-1814

Tjallingii C. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6402

 

922-1+5

09-12-1815

Tjallingii F. Pz.  staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6383

95   

23-04-1814

Tjallingii Frans de weduwe te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9184

216

17-02-1917

Tjallingii Frans Dongjum Voordracht en benoeming voor  de functie vanVeldwachter te Lemsterland, jaar 1917 (3)

9180

42

07-01-1915

Tjallingii Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Tjallingii Johannes, 170 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6032

202

24-03-1818

Tjallingii N. S.,  onderwerp: gaat over aangespoeld goederen jaar 1818 (2)

6295

699-7, 11

17-11-1819

Tjallingii P. Z.  President en Boer de Jacob M?. Secretaris bij de Krijgsraad dienst doende Schutterij te Harlingen beide ondertekenen een rekening van Ontvang en Uitgaaf tevens het verzoek tot een Personele Omslag over de In en opgezetenen van het dorp Raard Ondertekend door Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel en Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester van Harlingen enz. jaar 1819 (13)

6388

100-102           20-10-1814

Tjallingii P. Z.---- Boomsma Jetze B. , Koopman te Harlingen ondertekend een request dat hij heeft bewijs getekend door Tjallingii P. Z. en de voormalige commandant Orie N. dat hij in de Nationale Garde heeft gediend als Supplee voor Werff van der Douwe Gosses bij de Blokkade van Delfzijl en zig als een braaf man heeft gedragen en dat hij nu als schutter in de Stedelijke Schutterij van Leeuwarden enz. jaar 1814 (5)

8364

498/10, 4

21-05-1841

Tjallingii Pieter Feytema de weduwe staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6383

95   

23-04-1814

Tjallingii Pieter Fz. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6026

645

20-09-1817

Tjallingii Pz.  ----- Trumpi, Commies (Brigadier) zijn gedrag moet worden onderzocht om de gemelde klachten en Tjallingii Pz.  moet worden gelast om enz. enz., Siebesma Bote Botes Sluiswachter te Dokkumernieuwerzijlen hij heeft Trumpi, Commies (Brigadier) uitgescholden.  jaar 1817 (12)

6408

284

30-07-1816

Tjallingii Pz.---- Donia Jelle Jochems  ondertekend een brief aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij Boerenknegt woenende te Sweins bij Beijma van E. M. aangesteld is maar wegens de werkzaamheden op de uitgestrekte boerderij met landen enz. medeondertekend door de Solliciteur Meinsma A. enz. tevens een brief ondertekend door de Schout van Franeker Atma S. en voor legalisatie van deze handtekening ondertekenen Vierssen van M. en Leeuwen van J.  en een brief ondertekend door de Luitenant Colonel Tjallingii Pz. jaar 1816 (4)

6421

422

02-03-1817

Tjallingii Pz. Luitrenant Colonel van het 2e Bataillon ondertekend een brief aan de Militie Commisaris van het 1e District Schutterij in Vriesland waar in ook vermeld dat voornoemde aanklaagt Bogtstra Jan Kapitein van de 3e dienstdoende Compagnie  Schutterij te Franeker wegens halsstarrig plichtsverzuim enz. jaar 1817 (6)

6421

423

20-08-1817

Tjallingii Pz. Luitrenant Colonel van het 2e Bataillon ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)

6243

191-3

06-03-1814

Tjallingii S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8356

328/27-4               03-04-1841

Tjallingii S. wonende in wijk D. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8356

328/27-11               03-04-1841

Tjallingii Sijbrand te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6388

26

05-10-1814

Tjallingii Sijbrand, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)

6243

191-3

06-03-1814

Tjallingii T. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6089

1181      

20-12-1822

Tjallingii T. hij is benoemd tot Inspecteur der directe belastingen te Sneek bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. jaar  1822 (4)

6391

15

24-12-1814

Tjallingii T. Pz.  Oud Luitenant Colonel van de 2e Cohorte van de Garde in Friesland ----  Bijlsma Jacob Jz. te Harlingen  dat hij opgeroepen is als Schutter deze Stad en daar hij gevolge bijgaand  bewijs afgegeven door de Lt. Colonel Tjallingii T. in het gepasseerde jaar opgeroepen is voor den dienst der Nationale garde en geduren de de doortogt der Franschen in den maand november van  1813 en dat hij  als Fourier Amunitie heeft getransporteerd voor het beleg van de Vesting Delfzijl eat de commandant Beekkerk ….? kan getuigen enz. was getekend J. Bijlsma Jz. tevens brieven van Tjallingii Pz. ,  Schaap Bote en Orie N.  jaar 1814 (8)

6412

393

21-12-1816

Tjallingii T. Pz.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Siersma D. J.  aan Z.M. de Koning ontslag heeft gevraagd van de Post van Capitein der Schutterij van Harlingen  wegens het onaangename hetwelke de heer is aangedaan in de overdragt van het Commando aan de Heere Tjallingii T. Pz. enz. jaar 1816 (1)

6394

229

25-03-1815

Tjallingii Tjalling Pieterszoon oud 32 jaar getroued met 2 kinderen te Harlingen ondertekend een request aan zijne Koninklijke Hoogheid dat hij sedert de jare 1806 onafgebroken in verschillende rangen van Officier bij de Schutterijen en gewapende Burgerwagten in Harlingen en nog in het afgelopen jaar 1814 als Luitenant Colonel enz. heeft gediend en dat hij onder het Fransche juk enz. ook zijn staat van dienst is aanwezig enz. jaar 1815 (5)

6387

65

13-09-1814

Tjallingii Tjalling Pieterszoon te Harlingen is tot schutter gedesigneerd te Bolsward maar schrijft en tekent een brief hij heeft daartegen bezwaar gemaakt omdat hij in 1806 al Luitenant was en in 1812 Kapitein en later door de Franschen is benoemd tot Lt. Colonel enz. enz. jaar 1814 (2)

6395

429

09-05-1815

Tjallingii Tjalling Pieterszoon, oud 32 jaar Luitenant Colonel van de 2e Cosorte Vriesche Nationale Garde wonende te Harlingen  in een door hem ondertekend een brief aan zijne Majesteit de Koning der Nederlanden Prins van Oranje enz.,het betreft zijn request houdende verzoek om bij het eerste Batt. Schutterij in Vriesland dat Mobiel zoude worden gemaakt, ook aanwezig zijn Signalement en Dienststaat enz. jaar 1815 (15)

6869

26-02-1825

29-A

Tjallingii Tjalling Pz. Arrondissement Inspecteur te Sneek Onderwerp: het verlenen van een Gratificatie aan hem van f. 100 enz. jaar 1825 (7)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Tjallingii Tjalling staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6383

77      

23-04-1814

Tjallings Bauke te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

65

02-04-1814

Tjallings Baukje te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Tjallings Dirk, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6626

487  blz. 4

07-04-1814

Tjallings Folkert wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6634

1525

08-12-1814

Tjallings Houtse, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6395

457

13-05-1815

Tjallings J. de weduwe hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6276

1102-11

18-12-1816

Tjallings Jan,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8384

911/11

14-09-1841

Tjallings Johannes---- Zwart Wietze Sipkes,  Scheepstimmerman onder de firma Wytze en Johannes Tjallings hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen naar zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag jaar 1841  (dossier 18)

6865

14-A

14-01-1825

Tjallings Sjoukje weduwe van Taekema Taeke Durks Longerhouwe, een teruggezonden request van haar  betreffende de Protest tegen betaling Grondbelasting ook wordt genoemd Tekstra Jan Annes te Burgerd jaar 1825 (4)

6849

19-A

19-07-1824

Tjallings Sjoukjen---- Taekema  ,Taeke Dirks,  Tjallings Sjoukjen, te Longerhouw, antwoord op hun request met verzoek van uitstel van betaling fl. 435, jaar 1824 (2)

6383

78      

23-04-1814

Tjallings Wijbe te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8384

911/11

14-09-1841

Tjallings Wytze ----- Zwart Wietze Sipkes,  Scheepstimmerman onder de firma Wytze en Johannes Tjallings hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen naar zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag jaar 1841  (dossier 18)

6393

178

17-03-1815

Tjallingus Esta van Frans---- Esta van Frans Fokkes Koopman te Harlingen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij volgens kennisgeving van de heer Rodenhuis ….? President van de raad van administratie der Schutterij is aangeslagen over 1814 maar voelt zig bezwaard enz. verder genoemd: terwijl mijns vrouws broeders zoon Tjallingus Esta van Frans (Esta van Frans Tjallingus)  gedurende zes jaren ten mijne huize als eigen kind is opgevoed en enz.  jaar 1815 (3)

6418

255-BB

01-06-1817

Tjallinii Tjalling Abrehams 141 Pietersbierum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6719

9

00-00-1823

 

Tjalma ,Libbe Hylkes te Oosterzee,  Staat van het gestorven Rundvee welke met huid en haar is begraven in het jaar 1823  (2)

8210

966/7 en 881/14, 3

27-08-1839

Tjalma A. L. te Lemmer staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

3701

24-D,15-16

08-02-1842

Tjalma Afke Hielkes wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

8383

894-5

09-09-1841

Tjalma Andries L. Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

8308

1086-1

02-11-1840

Tjalma Andries Lubberts Koopman en Landbouwer te Lemmer hij heeft zich appellant gesteld  van het vonnis van de Arr. Regtbank te Sneek  ten nadele en voordele van de administratie gewezen enz. jaar 1840 (4)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Tjalma G. L. te Tjerkgaast staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

3701

24-D,15-16

08-02-1842

Tjalma Hielke Libbes wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3701

24-D, 8-14

08-02-1842

Tjalma Hielke Libbes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

9183

1306

06-09-1916

Tjalma Jentje, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

3701

24-D, 8-14

08-02-1842

Tjalma Klaaske Hielkes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

6100

1215-27

29-11-1823

Tjalma L. H. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oosterzee in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6867

08-02-1825

42-A

Tjalma L. H. hij is na dat hij in 1824 als zetter bij het college is geweest dit ook in 1825 aangenomen voor de Gemeente Oosterzee enz. jaar 1825 (2)

6089

1194 blz. 27    23-12-1822

Tjalma L. H. te Oosterzee   Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6047

379

03-06-1819

Tjalma Libbe H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Tjalma Libbe H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-30      25-05-1821

Tjalma Libbe H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Tjalma Libbe Hijlkes te Lemsterland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6078

95-30

25-01-1822

Tjalma Libbe Hylkes ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Oosterzee enz. enz. jaar 1822 (3)

6053

877

06-12-1819

Tjalma Libbe Hylkes---- Hepkema Hepke Friskes als gebruiker van 14 en een halve pond aangeslagen enz.  maar dat moet zijn enz.  ook heeft hij 3 pondematen verkocht aan Tjalma Libbe Hylkes jaar 1819 (1)

6060

480

06-07-1820

Tjalma Libbe Hylkes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

3701

24-D,15-16

08-02-1842

Tjalma Libbigje Hielkes wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Tjalsma ….? hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6830

7-A

20-01-1824

Tjalsma Douwe te Bolsward staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)

6626

520

29-03-1814

Tjalsma Durk Tjallings administraterende Kerkvoogd en Tjeerdsma Geert Jorrits Kerkvoogd van den dorpe Scharnegoutum in de gemeente Nijland geven met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat zij zijn verkozen  en aangesteld om de administratie van de overleden Kerkvoogd Breursman Oege Oeges en hebben bevonden dat een nog aanmerkelijk soms geld competeerd van den heer Meurs W. voormalig Secretaris van Wijmbritseradeel thans Raadsheer te Sneek enz. betreffende de verkoop van land aan de heer Cats Jentje te Leeuwarden en het daaraan verbonden strijkgeld en de huurder van dat land was Douwes Jan enz. jaar 1814 (4)

6008

82, 3

03-02-1816

Tjalsma H. S. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

5996

173

25-02-1815

Tjalsma H. S.---- Tibma ….? Ontvanger Particulier een ambtelijk stuk betreffende een declaratie voor ondertekenden Gaastra P. en Tjalsma H. S. wegens werkzaamheden in de zaak van eerstgenoemde enz. jaar 1815 (1)

5992

831 en 839

24-10-1814

Tjalsma Hayke---- Tibma Jouke Minks.  , Ontvanger van Arr. Sneek ,  betreft het onaangename gedrag van hem en dat hij een greep in de kas heeft gedaan ten bedrage van Franse Franc 49057-47 cent . tevens een proces verbaal dat hij is gesuspendeerd en  Bakker Jan Minnes zijn functie ad intrum waarneemt, en tot Sequesters der Boedel van Tibma  zijn aangesteld Haagsma Sjoerd en Hogenbrug Oene , ook wordt genoemd Reinbach W. M. rechter en Verwey H. griffier, waarbij de eed is afgelegd , en Teitsma Jouke Keimpes Ontvanger Generaal , Gaastra Pieter en Tjalsma Hayke deze twee laatste zijn geemloyeerden van Tibma  enz.  jaar 1814 (16)

9725

Deel 2

Blz. 150

00-00-1894

Tjalsma Jelle J. naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 147

00-00-1894

Tjalsma Jelle Jacobus  naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 141

00-00-1894

Tjalsma Jolle J. ,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 139

00-00-1894

Tjalsma Jolle J. Naar Amerika,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 145

00-00-1894

Tjalsma Jolle J. naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 149

00-00-1894

Tjalsma Jolle J. naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 146

00-00-1894

Tjalsma Jolle Jacobus naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 143

00-00-1894

Tjalsma Jolle naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

6424

584

02-12-1817

Tjalsma S. R. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Hindelopen Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6254

181

21-02-1815

Tjammes Hendrik---- Bakker J. K. wegens geleverde winkelwaren aan de weduwe en kinderen van Tjammes Hendrik ,  Wordt vermeld als Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6)

6623

199

16-01-1814

Tjammes Jan in leven gehuwd met Vries de Saapke Feddes---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814 is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3)

6088

1060

10-11-1822

Tjammes P. (de weduwe) ---- Hemminga Jacob F. en Hofman Walte Reins als getuige bij het uitreiken van een dwangbevel aan de Diakenen van Workum  en beslag gelegd op een huisstede  no. 8  ten westen van Koudum en ten westen van de weduwe Bouma Johannes Cornelis   en ten Noorden en Oosten Hoffman Murk L. en ten Zuiden Moolenaar Hendrik verder worden genoemd  als belendend Visser J. J. , Visser Bauke P. , Schaper W. J. , Munnik W. S., Kam van der Marten Tjallings  en Valk Jantien J. (de weduwe)  en Tjammes P. (de weduwe) Cramer Cornelis,  enz. enz. jaar 1822 (4)

6261

900-4

04-09-1815

Tjamstra Gerrit J., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6071

478

16-06-1821

Tjarks F. F. Schipper op het Motschipde Twee Vrienden het betreft aan Visser barend & zoon verstrekte authorisatie van afgifte van de geborgen goederen enz. jaar 1821 (1)

6833

34-C

06-02-1824

Tjarks Pieter Ulbes, 19 jaar, (Smidsknecht te Sneek) Onderwerp; een vonnis van de rechtbank te Sneek wegens mishandeling een gevangenisstraf van 1 maand en een boete van 8 nederlandse guldens en de kosten van 4 nederlandse guldens en 4 cent. Jaar 1824  (3)

6079

204, 1-5

+ 16-18

27-02-1822

Tjarks Tjark Foekes  voerende het Schip de  Twee Vrienden is op den 11e mei 1821 is in het gezigt van Oostmahorn op het Brakzand vergaan, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 in het  resort  Metzlawier en het eiland Schiermonnikoog hebben plaatsgehad enz.  jaar 1822 (8)

6075

751 + 822

03-10-1821

Tjarks Tjarke Focken---- Slagter Jacob Jans, Kastelein op Oostmahorn, een request en geeft met eerbied te kennen dat hij als kwaliteit als gelastigde van Tjarks Tjarke Focken , van beroep Schipper wonende te Wangeroog (Rusland) en dat deze persoon eigenaar is van de tuigagie enz. van de boot op het strand van Oostdongeradeel verongelukte motschip de Twee Vrienden  en dat deze goederen zijn aangebracht te enz. komen verder in voor; Tiarks Tiark Focken, het schip de Twee Gebroeders   Ludwig Peter Friedriech , Ulrichs Tiark, Oltmans H. T. , Halbers Christian Ludwig, Fooken Tjark, op 2 documenten zitten 3 Rode lakzegels enz. jaar 1821 (13)

6070

400 + 401

+ 439

17-05-1821

Tjarks Tjarke Foeken , op vrijdag den elfden dezer in het gezicht van Oostmahorn onder Anjum op de Punt van het zogenaamde Brakzand is gestrand en vervolgens aan stukken geslagen een Oostvriesch Motschip de Twee Vrienden genaamd komende van Schiedam op weg naar Reisterzijlh zijnde bevaren geweest door de Schipper Tjarks Tjarke Foeken en beladen met 118 hoofden Genever en Kummel enz. deze lading was afgezonden door de heren Boles et Goetzee & Comp. te Schiedam aan den heer Hillerns H. H. te Jever enz. jaar 1821 (7)

6075

789

16-10-1821

Tjarks Tjarke Foeken---- Slagter J. J., er zijn  tot staving der echtheid der reclame enz. en er is geen reden om aan deze reclame te twijfelen enz. enz.  verdere genoemd Tjarks Tjarke Foekens Schipper enz. jaar 1821 (1)

8204

841/17, 282

17-08-1839

Tjaskens Hidde van beroep Zeilmaker hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3)

6082

453

03-05-1822

Tjebbe Klaas, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6390

39

20-09-1814

Tjebbema W. J. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

4894

2306

27-06-1899

Tjebbes  en Co.---- Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6069

 

342, 6

28-04-1821

Tjebbes Bouwe---- Ludsers Jelke en Jans Feije aan beide wordt betaald voor het perceel no. ? en wel  f. 51-12- enz. hij wordt vermeld in een document Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept.  en zulks onder acte van quarand wegens Tjebbes Bouwe enz. jaar 1821 dossier (14)

6628

727

07-05-1814

Tjebbes Eelze wonende onder Miedum geeft met allen eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij aan de Gemeente Leeuwarderadeel geleend heeft een somma van een duizend vierhonderd en negentig guldens op een obligatie van 21-07-1810 maar dat hij enz. de schuldbekentenis is ook aanwezig  jaar 1814 (2)

6262

946-2

30-09-1815

Tjebbes Gosse moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Tjebbes Helle, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6389

33-34

02-11-1814

Tjebbes J. K. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)

6394

234

06-03-1815

Tjebbes Jacob T. (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)

6258

 

586

10-06-1815

 

Tjebbes K. (Klaas) adjunct Maire te Hindelopen   een Notitie van Posten op de Declaratie enz.enz. ,van Posten wat de Gemeente Hindelopen nog van hem tegoed heeft,  en een Nota  en zijn teruggaande request daar bij zig beklagende dat door middel van executie van hem wordt gevorderd de belasting op vaste panden enz. enz.  wordt ook in genoemd Douwes Reitje , Duif Dirk Jans 1815 (7)

6258

508+586

27-05-1815

 

Tjebbes K. (Klaas) te Hindelopen  geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem ondertekend, dat hij daar (Hindelopen) als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en gedurende die tijd aan verschotten betaald (bijgevoegd een specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer ten Cate en de heer Visser , Alders Joost,   Ottes Douwe,  Sluiterman van Wiersum ….?,  Heuses? ….? De opziener,  Sluiterman ….? , Bengers ….? Mr.,  Lootsma ….? ,  Hauks Reinder,  Batjes (Beitjes? Jaay  )  maar hij heeft tot nu toe van deze fl. 174-15-8 daar nog steeds geen betalingen van  ontvangen enz. maar hij wordt wel aangeslagen over 1814 om belasting te betalen van fl. 51-18-6 (aanslagbiljet aanwezig) verder het antwoord van de Gouveneur op zijn request enz. enz. waarin genoemd wordt Douwes Reitje, Duif Dirk Jans jaar 1815 (18)

6034

398

30-05-1818

Tjebbes K. te Koudum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Tjebbes Klaas  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Tjebbes Klaas , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6629

842

01-07-1814

Tjebbes Klaas benoemd voor de Stad Hindelopen wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6259

714+716

14-07-1815

Tjebbes Klaas---- Fekkes Anne te Hindelopen ondertekend een verklaring dat de hoop Wrak en Keisel met de Oude Kleine Sluisdeuren van de afbreuk der Sluis in de jare 1810 publiek is verkocht en tezamen heeft opgebracht 216 caroliguldens, ook ondertekend Tjebbes Klaas het document  enz. jaar 1815 (7)

6070

424-30      25-05-1821

Tjebbes Klaas hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6867

08-02-1825

25-2-A

Tjebbes Klaas---- Hindelopen: Overstroming een brief van de burgemeester Tjebbes K. (Klaas) van Hindelopen, dat het water avonds 10.00 uur over den dijk genaamd het oost enz. spoelde  en alles is weggespoeld tot aan den bintebrug enz. en men heeft 2 huizen moeten afbreken en de Herberg tegen inbraak moeten enz. jaar 1825 (5)

6242

90

04-02-1814

Tjebbes Klaas te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6385

8

29-06-1814

Tjebbes Klaas te Hindelopen geeft in een geschreven door hem ondertekende brief met eerbied te kennen dat hij in de maand januarie 1814 den ouderdom van 50 jaren bereikt heeft  en van mijnen jeugs aan gedurende gelaboreed heb aan een borstkwaal enz. maar dat de burgemeester van Hindelopen mij nogtans requireert enz. jaar 1814 (1)

5993

889

04-11-1814

Tjebbes Klaas vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)

6385

61

09-07-1814

Tjebbes Klaas wonende te Hindelopen de burgemeeser Eisma van Hindelopen schrijft in een brief dat Tjebbes Klaas heeft verzogd van de dienst om de Landstorm te worden ontslagen omdat hij in de maand Januari 50 jaar is geworden en het is bekend dat hij van jongs af aan  wordt aangevallen van een ongemak van naar borstigheid enz. enz.  jaar 1814 (2)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Tjebbes Ruird, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6648

78

24-02-1816

Tjebbes Sjoukje---- Wijnia A. M.  Schout van de gemeente Blija ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er in het dorp Blija omtrent drie jaren en enkele weken een man is komen wonen met name Fennema Eit Wijtzes en zijn huisvrouw Tjebbes Sjoukje eb drie zeer gebrekkige kinderen welke met als Wolkammersknecht te dienen zijn huisgezin het brood won dat deze man is overleden op 25 juli 1814 te Blija en zijne weduwe niet in staat was de begrafeniskosten enz. ook een door Borgrink J. C. President van de Stadsarmen te Leeuwarden maar dat hij zestien jaar heeft gewoond in de Bagijnestraat in het huis van van der Weide en in diverse andere straten enz. jaar 1816 (4)

8285

615-2, 19

19-06-1840

Tjebbes T. K. te Hindeloopen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Hindelopen in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Hindelopen

Tjebbes T. K. te Hindelopen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Hindelopen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (2) Gehele provincie (122)

6399

803

26-09-1815

Tjebbes Tjebbe Klaas---- Overveldt vasn S. J. van beroep Advocaat ondertekend in naam van gemelde officieren een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tjebbes Tjebbe Klaas Koopman te Hindelopen, Lohman L. Koopman te Workum, Schaaff Nicolaas Koopman te Joure, Scheltema Jacobus  te Franeker, Schaap Bote Koopman te Sneek, Orij Nicolaas te Leeuwarden  als geweezene Officieren bij de voormalige Nationale Gardes dat zij door de gemeenen van Genoemde Gard3es welke in de maand enz.  worden lastig gevallen met onnodige verzoeken enz. jaar 1815 (2)

6402

 

922-1+ 10

09-12-1815

Tjebbes Tjebbe Klases staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

8350

175/27-4

21-02-1841

Tjebbes Tjebbe Klazes Dijks Gedeputeerde wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Hemelumer Oldephaert en aanhorige Zeedijken  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

6089

1194 blz. 44       23-12-1822

Tjebbes Tjebbe Klazes hij bedankt en komt voor in; functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Tjebbes Tjebbe Klazes hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6078

95-46

25-01-1822

Tjebbes Tjebbe Klazes te Hindelopen , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Hindelopen  enz. enz. jaar 1822 (3)

6381

199-A

26-03-1814

Tjebbes Tjebbe Klazes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

6830

18-A blz. 31

21-01-1824

Tjebbes Tjebbes Klazes te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6632

 

 

1316 lijst 1_R.

22-10-1814

Tjebbes Willem te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6644

836

30-09-1815

Tjebes Klaas---- Wijma Sjoerd Simons openbaar Notaris te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende begin 1811 als advokaat ene Martens Tjebbe te Pingjum in de zaak tegen Tjebbes Klaas te Hindelopen enz. jaar 1815 (2)

6029

892

17-12-1817

Tjeenstra Duire Sakes----  Visser D. G. Doopsgezind Predikant te Gorredijk (er wordt ook zijn vroegere leeraar Tjeenstra Duire Sakes te Akkrum en Reen Y. Y. leeraar te Surhuisterveen ) hij verzoekt ook tot deze enz. enz.  tevens een verklaring van de kerkraad der doopsgezinden  van Gorredijk  en Lippenhuizen  met daaronder de handtekeningen van Waage v.d. L. O.   F. Jans van den ??orf?,  Freerkstra Fooke S, Veen v.d. D. S. jaar 1817 (3)

9185

1312

05-10-1917

Tjeerd Pietersma, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (voorblad), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9725

Deel 2

Blz. 174

00-00-1897

Tjeerde Eelke J. Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 133

00-00-1893

Tjeerde Eelke Jan naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 127

00-00-1893

Tjeerde Eelke Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 135

00-00-1893

Tjeerde Eelke Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 140

00-00-1894

Tjeerde Eelke Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 162

00-00-1896

Tjeerde Eelke Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 164

00-00-1896

Tjeerde Eelke Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 166

00-00-1896

Tjeerde Eelke Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 168

00-00-1896

Tjeerde Eelke Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 166

00-00-1896

Tjeerde Eelke Jans, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

6849

7-A

27-07-1824

Tjeerdema  Luitzen Ulbes--- Hoogterp Jetske Sjerps weduwe Tjeerdema  Luitzen Ulbes te Kimswerd terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Tjeerdema  Luitzen Ulbes te jaar 1824 (2)

6830

18-A blz. 44

21-01-1824

Tjeerdema Hoite te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8210

966/7 en 881/14,4>>

27-08-1839

Tjeerdema P. T. te Zurich staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9184

699

05-06-1917

Tjeerdema Sjoukje, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6407

198-1+4-5

04-05-1816

Tjeerdma Cornelis staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke