Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index

6262

946-4

30-09-1815

….? Uilke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6096

671

22-07-1823  

Ubbens   Vogd ---- Boelens , Commissaris een enveloppe met veel tekst en een rode lakzegel van Amt Norden  verzonden aangetekend uit Nieuwe Schans op 19-07-1823 met schuit no. 2,  Boelens , Commissaris. En Luining Commissaris schuit 1.  verder genoemd Eskes K.  enz. verder een Duitse brief met onderwerp: de lading van een vergaan schip  met een Inventaris en Specificatie oook met een lakzeget van Amt Nord, tevens komen voor, Visser Remke Reinders, schipper,  Dijk van Klaas Klaassen, Jellen Jurgen op Schiermonnikoog, Ubbens Vogd de Strandvonder zijn rekening, Claessen Claas,  Jurgens Foike  een rekening met zijn handtekening,  jaar 1823 (18)

8047

260/4839

02-06-1837

Ubbens Dirk * 18-09-1817 Matroos op een Amerikaans schip, jaar 1837 

6419

287-D

17-07-1817

Ubbers Klaas 20 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6100

1098              07-11-1823  

Ubrich A. Hij staat vermeld in de Staat van den stand van het Crediet voor den dienst van het Huis van Reclusie  en Tuchtiging te Leeuwarden  met vermelding van de door hem geleverde goederen en het ontvangen bedrag. Enz. jaar 1823 (4)

6397

670

15-06-1815

Uchelen van  1e Lt. Kwartierm. bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6421

407

04-09-1817

Uchet Johan * 03-11-1798 Courtion Kanton Frijburg wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

8178

344/7

02-04-1839

Uden,   Franciscus van Uden  geb. 21-10-1816 Tiel veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop maar enz., jaar 1839 (7)

5995

37

14-01-1815

Uden, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6005

938 blz. 6

30-11-1815

Udenga Jan Gerhardus Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Udinga Albert H., 116 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6630

1017B, 9

22-08-1814

Udinga Albert hendriks staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 9

22-08-1814

Udinga Albert hendriks wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6838

7-A bijl.  2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Udinga Albert, 80v is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6630

1017B, 9

22-08-1814

Udinga Gerardes Hendriks staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 8

22-08-1814

Udinga Gerardes Hendriks wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

5989

563

22-07-1814

Udinga Jan Gerardus arbeider te Noordwolde heeft  niet voldaan heeft aan verschillende waarschuwingen enz. Onderwerp:  in het jaar 1814 den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen, een beslaglegging door de deurwaarder Mulder Lambert Geerts wonende te Oldeberkoop en benoemd door de onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester beide te Oldeberkoop wonende, bij het huis van Udinga Jan Gerardus aangekomen  beslag gelegd op land ten Oosten Co(a)m’sie  Jan Klasen ten Zuiden Siezen Jacob ten Noorden Co(a)m’sie Jan Eis en ten Westen de Scheidssloot enz. jaar1814 (3)

6016

707

21-11-1816

Udinga Jan Gerardus, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6630

1017B, 5

22-08-1814

Udunga Jan Gerardes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 5

22-08-1814

Udunga Jan Gerardes wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6252

1174-8

27-02-1810

Uetterdijk Oene J. ,  hij tekent als Dorps en Lantaarngecommiteerde het navolgende document: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6074

693

13-09-1821

Uffels J. Lubberts, Diaken---- Steggerda Onderwerp: de klachten van de kerkraad over de vervallen staat der kerkgebouwen door ouderdom enz. enz. jaar 1821 (4)

9183

1198

05-08-1916

Uges  Hendrik, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

5711

48

29-03-1899

Uhl & von Riesen Stoomboot Mij St. Martin N.V Reders te Rotterdam, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1899 (9)

9187

1787-A

05-12-1918

Uhlending Maria Anna gehuwd? met Russchen Jan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8191

585/24, 241

08-06-1839

Uhlman Sophia Johanna Maria Uhlman te Zwolle  , Wilhelmina Staatslint Kampen (Onderwijs) , jaar 1839

6671

54 blz. 8

22-01-1818

Uijtenhoven A. te Brouwershaven Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 1

Blz. 7

06-02-1824

Uijttenhooven A. te Brouwershaven, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Uijttenhooven A. te Brouwershaven, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 deel 2,12

22-01-1818

Uijttenhoven A. te Brouwershaven Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 12

04-01-1819

Uijttenhoven A. te Brouwershaven wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Uijttenhoven A. te Brouwershaven, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

8376

744/15-9

30-07-1841

Uil Casper Kapitein op de Sybrand Jan , jaar 1841 (4)

8376

744/15-9

30-07-1841

Uil Geert Martens * 14-09-1821, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de Jonge Reintje, jaar 1841 (4)

8376

744/15-9

30-07-1841

Uil Marten Jacobs Zeeman, jaar 1841 (4)

5985

167

04-03-1814

Uilbes Pijttje----- Mulder H. J.  , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F.  ondertekend een staat der gevangenen in de gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November 1813 enz. waarop genoemde gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4)

8381

848/10

27-08-1841

Uiling Johannes Punt C. J. G. winkelier te Hemrik bekeurd bij procesverbaal  door de commiesen  Kramer Nicolaas Hendriks  ,  wordt in genoemd Groenier H.  jaar 1841 (een dossier 41) (5)

6395

487-B

16-05-1815

Uilkama Rintje Jetzes---- Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslandbetreffende de te betalen leveranties aan de Kooplieden  Koopmans Rients Pieter en Uilkama Rintje Jetzes enz. jaar 1815 (1)

8364

497-8

21-05-1841

Uilkema  R. R. te Grouw en Eizinga J. O. te Irnsum staan vermeld op een document Extract uit het register der resolutien van de Minister van Financiën het betreft een boete verschildigt mogt zijn  der verhoging en enkel en dubbel regt van registratie enz. jaar 1841 (4)

6047

379

03-06-1819

Uilkema  Rintje Jetses  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8377

754/6-1

02-08-1841

Uilkema Botje Rintjes , Slager te Grouw, een Huis , Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3)

6048

448, 1-7,

11, 22, 23, 31

06-07-1819

Uilkema R. Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) dossier 30.)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Uilkema R. J. te Scharnegoutum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 11

27-08-1839

Uilkema R. J. te Scharnegoutum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6082

453

03-05-1822

Uilkema Rintje J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-30      25-05-1821

Uilkema Rintje Jetzes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8350

175/27-6

21-02-1841

Uilkema Rintje Jetzes Mindergetal wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus Contributie Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

6871

22-03-1825

11/2-C

Uilkema Sijbren Ruitjes staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)

9183

1788

18-12-1916

Uilkema Syberen Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1916 (3)

6864

26/1-C, 132

07-01-1825

Uilkema Sybren Rintjes te Rauwerderhem  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6871

22-03-1825

11/1-C

Uilkema Sybren Rintjes te Rauwerderhem staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9414

5

20-12-1916

Uilkema Sybren te  Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1916 (1)

8225

1253-13,20  10-12-1839

Uilkema Tjitze Rintjes te Idaarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Uilkens J. F. te Loppersum Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6680

418 blz. 5

07-10-1818

Uilkens J. Lector te Groningen Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6671

54 deel 2,17  

22-01-1818 

Uilkens T. F. te Loppersum Praeses Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2, 4

22-01-1818

Uilkens T. F. te Loppersum Predikant Classis van Appingedam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 3

22-01-1818

Uilkens T. F. te Loppersum Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 4

04-01-1819

Uilkens T. F. te Loppersum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2, 18

04-01-1819

Uilkens T. F. te Loppersum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 3

06-02-1824

Uilkens T. F. te Loppersum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 4

06-02-1824

Uilkens T. F. te Loppersum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Uilkens T. F. te Loppersum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2, 19  blz.

16-01-1822

Uilkens T. F. te Loppersum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 4

16-01-1822

Uilkens T. F. te Loppersum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6255

265-9

13-03-1815

Uilkes  ?men? , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10)

6257

410-15

28-04-1815

Uilkes Ate de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6245

399-60

10-05-1814

Uilkes Binne, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-65

10-05-1814

Uilkes Binne, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Uilkes Bonne, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6277

30-6

09-01-1817

Uilkes Douwe de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6632

 

 

1316 lijst 2_L.

22-10-1814

Uilkes Douwe te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6245

399-65

10-05-1814

Uilkes F. de weduwe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6258

627-4

21-06-1815

Uilkes Gerrit wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6257

410-15

28-04-1815

Uilkes Klaas Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6632

 

 

1316 lijst 4-L.

22-10-1814

Uilkes Marten te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6258

627-7

21-06-1815

Uilkes Otte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Uilkes Rijkle, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6258

627-4

21-06-1815

Uilkes Sjerp wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6258

627-9

21-06-1815

Uilkes Sjouke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6245

399-65

10-05-1814

Uilkes Tjeerd de weduwe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-5/v

10-05-1814

Uilkes Tjeerd de weduwe, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-2

10-05-1814

Uilkes Tjeerd op de begrafenis van ,  hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6632

 

 

1316 lijst 2_R.

22-10-1814

Uilkes Wiebe te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6252

1179-24

08-11-1813

Uilkes Yme  voor geleverde IJzerwaren , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor ondehoud van Publijken Werken en Gebouwen gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6252

1179-64

08-11-1813

Uilkes Yme in Qlt. Wegens geleverde IJzerwaren aan de Barakken, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

8356

320-2, 6

02-04-1841

Uilkjen Sjoukje---- Schaaf van der Antje Geerts * ca. 1802 dochter van Schaaf van der Geert en Uilkjen Sjoukje wordt vermeld in een document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4)

6840

36-A

blz. 33

22-04-1824

Uiltjens Fokjen Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6264

1149-2

21-11-1815

Uiltjes (Wiltjes?) Johannes de weduwe  komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Uiltjes Simkje te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6045

240

13-04-1819

Uitdam (Kerkmeester der Gereformeerde Kerk te Uitdam) ,   Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Noord Holland en Utrecht jaar 1818 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Uitenhout Cornelis 244 is zijn volgnummer en ’s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6249

 

861

17-09-1814

Uiterdijk D. J. hij ondertekend samen met de Schout en andere Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest volgend document;  Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot vinding van het Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz., maar de Schout en Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse van Coeverden huisvrouw van eenen Heer Roest ….?  Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn aanslag begrepen is enz.  dit document wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1)

6001

645

12-07-1815

Uiterdijk Douwe----Feugen Hector zijn aanstelling als ontvanger te Dokkum i.p.v. Uiterdijk Douwe jaar 1815 (3)

3622

A-6

blz. 2

12-01-1858

Uiterdijk Fokeltje Harms vrouw van Siccama Joh’s D. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6245

399-6

10-05-1814

Uiterdijk Hendrik, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6008

125

21-02-1816

Uiterdijk J.  Onderwerp;  Taxatie  en Meten der Turf, met o.a. Een handgeschreven brief met zijn handtekening    jaar 1816 (12)

5998

318

05-04-1815

Uiterdijk Jurjen en Ygens A. Y. zij worden als buitengewoon kundig, voorgedragen als Taxateurs der Turf, , ook wordt genoemd als Taxateurs der Turf, ,    Poppe G. J., Vellinga Minne,  Witteveen Cornelis Barteldsz. ., Sloterdijk van Frans Canter,  Sterkenburg Joeke Jans en Waller Marius ,met hunner beloningen    jaar 1815 (2)

6257

410-4

28-04-1815

Uiterdijk Klaas Aukes Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6060

480

06-07-1820

Uiterdijk Klaas, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6871

22-03-1825

11/1-C

Uiterdijk Reinder Heines te Dantumadeel  staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6276

1102-9

18-12-1816

Uiterdijk Sybren K.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Uiterdijk te Gorredijk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Uiterdijk te Rinsumageest, Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6397

670

15-06-1815

Uiterhoven van 2e Luitenant Regiment Hussaren no. 6  hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

9921

26

19-10-1882

Uiterwijk D. J., Gemeenteveldwachter te  Dronrijp gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9126

1632

12-11-1879

Uiterwijk Jan , 31 jaar geb. te Deventer, thans bewaarder in de gevangenis te Leeuwarden, in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  aangesteld te worden als  veldwachter te  Menaldumadeel, ook zijn benoeming, met personalia  jaar 1879 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Uiterwijk Jan Jans 229 De Wijk Kanton Meppel is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6000

578-c

17-06-1815

Uiterwijk Jan Jans, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Huis van bewaring te Heerenveen zitten jaar 1815 (2)

6675

199

07-05-1818

Uitgewekenen---- Lijst met namen  Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van deze staat is ontzegd en die daarop ontdekt worden zouden behoren te worden verwijderd. ( 57 namen ook diverse met signalement beschrijving) (5) 

6285

1247- 19

18-12-1817

Uithof Bocke ? , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

9182

317

15-02-1916

Uithof J. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1)

6380

13 nr. 75

29-01-1814

Uithof Jacob Hendriks te Ureterp, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6)

6045

240

13-04-1819

Uithol Jans,  Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Zuid Holland jaar 1818 (4)

6838

7-A bijl. 2 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Uiticovie Meike, 5 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6854

30-C

23-09-1824

Uitman Willem geb. 11-05-1802 Werkhoven, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4-v

17-07-1839

Uitsma H. F?. of  T?. te Nijland is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 27-v

17-07-1839

Uitsma H. T. te Tirns is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6013

399

08-07-1816

Uittenbogaard Joseph,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

8355

294-33

26-03-1841

Uittenbroek Franciscus,  Fuselier 4 de Afdeeling infanterie * 17-10-1820 Gouda,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6047

379

03-06-1819

Uittendijk Klaas  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6671

54 blz. 16

22-01-1818

Uittenhoven A. te Brouwershaven Predikant Classis van Zierikzee wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 2 blz. 13

16-01-1822

Uittenhoven A. te Brouwershaven, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6626

487  blz. 13

07-04-1814

Uitterdijk Auke Klazes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6252

1174-3

27-02-1810

Uitterdijk D. J. , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6254

183

20-02-1815

Uitterdijk D. J. ontvangt betaling voor geleverde Koffiecichorei, olie en katoen voor enz. , Staat in een document Specifique Opgave der uit het fonds der onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (2)

6257

410-3

28-04-1815

Uitterdijk D. J. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6624

191

24-01-1814

Uitterdijk Dreves Jurjens  Lid van de Raad der Gemeente Rinsumageest wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)

6249

826 bis

08-09-1814

Uitterdijk Drevis Jurjens te Rinsumageest hij wordt genoemd (met vermelding van zijn bezit in guldens) in het bezwaarschrift van Stein Willem  Chirurgijn te Rinsumageest , hij wordt aangeslagen voor de belasting over het jaar 1814  en tekent bezwaar aan omkleed met redenen waarom hij dit niet wil betalen enz. enz. jaar 1814  (4)

6089

1194 blz. 7     23-12-1822

Uitterdijk Drewis Jurjens , Landeigenaar te Rinsumageest  Hij wordt voorgedragen als zetter der belastingen  in 1823   met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6632

 

 

1226

27-09-1814

Uitterdijk J. geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij vernomen hebbende dat de Post van Conducteur bij de Waterstaat door het Overlijden van Booling A. te Harlingen opengevallen is zoo is het dat hij enz. jaar 1814 (2)

6383

88    

23-04-1814

Uitterdijk J. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5982

1732

10-12-1813

Uitterdijk Jerome wonende te Franeker een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij zich in den jare 1812 met de heer Bosch van den P. Landmeter van de 1e Classe voor het cadastr wonende te Leeuwarden geëngageerd heeft en dat enz. enz. er wordt verder in genoemd de gemeten landen ;  Kleine Geest onder Tietjerk, Deersum , Eernsum,  enz. jaar 1813 (2)

8210

958/2 211 blz. 5

17-09-1839

Uitterdijk K. J. te Roodkerk staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6087

975-17

19-10-1822

Uitterdijk Klaas Aukes is vermeld op een staat  als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die  belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)

6034

398

30-05-1818

Uitterdijk Klaas te Rinsumageest hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6257

410-3

28-04-1815

Uitterdijk Klaas Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6252

1174-4

27-02-1810

Uitterdijk Oene J. , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6257

410-3

28-04-1815

Uitterdijk Oene Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

3588

62

04-01-1853

Uitterdijk Rinze Klazes, en Meer van der F. P. beide Kooiker te Rinsumageest wonende en houders van eende kooijen, houdende een verzoek  dat Z.M. geen vergunning zal verlenen voor het aanleggen van eene Stoombootdienst tussen Dokkum en Leeuwarden i.v.m. de hem toebehorende eendenkooi schade wordt toegebracht enz. jaar 1853 (9)

6626

487  blz. 13

07-04-1814

Uitterdijk Siebren Klazes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

8380

829-14

23-08-1841

Uitterdijk T. H., ---- Drogeham, De kerkeraad Uitterdijk T. H.,  Kamminga R. J., Wensink C. en Wijma G. J., aangaande  afstand der afgescheidene kerken  van de Hervormden enz. enz. jaar 1841 (7)

8204

829/20, 264

Blz. 4v

14-08-1839

Uitterdijk Wieger Jans hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6257

410-2

28-04-1815

Uitterdyk Hendrik Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-16

28-04-1815

Uitterdyk Klaas Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8380

833-2

24-08-1841

Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

6711

248

07-09-1822

Uitwellingerga een lijst met ca. 100 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

9186

374

04-04-1918

Uitzinger M. J. gehuwd met Barends Geertruida, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6067

 

143

16-02-1821

Ulberg Hans---- Preyers H. van beroep Commies 1e Klasse te Oldeboorn  hij is op de 2e februari  overleden er wordt voor deze vacante functie voorgedragen Werf van der Douwe oud 29 jaar en ongehuwd   Commies te Heerenveen , Jungst O. F. 26 jaar ongehuwd, thans waker  te Harlingen en Bouwmeester Hendrik 34 jaar gehuwd thans  Klerk te Heerenveen , Jansen Gijsbert 40 jaar oud en Gehuwd wonende te Harlingen  en Ulberg Hans 40 jaar , gehuwd en zonder bestaan te Leeuwarden jaar 1821 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Ulberg Petrus, 309 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6626

467

12-04-1814

Ulbes Akke---- Hibma Tjeerd Klazes Huisman te Nieuwland en Douwes Wyberen mede Huisman te Nieuwland  in qualiteit als Diacenen van de Gereformeerde Gemeente alhier geven in een door hen ondertekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat reeds voor geruime tijd is overleden Schoenmaker Jan Durks en Ulbes Akke zijne Huisvrouw welke beide ledematen waren van hunne gemeente zij hebben nagelaten minderjarige kinderen in een behoeftigen stand en moeten worden onderhouden door de Armvoogden alhier en een verzoek gedaan aan de Kerk en Dorps Armvoogd de heer  Oneidis O.  die mededeeld dat hij de kinderen alleen maar kan onderhouden als hij daartoe gelastigd wordt enz. jaar 1814 (1)

6629

836

28-06-1814

Ulbes Akke x Durks Jan---- Oneidis O. Kerkvoogd van Nieuwland en aldaar wonende geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekend aan den Gouverneur van Vriesland dat andermaal in zijner handen is gesteld zeker rekwest van Hibma Tjeerd Klazes  en Douwes Wijberen in qlt als Diaconen van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwland betrekkelijk het onderhoud van vier minderjarige kinderen  van Durks Jan en Ulbes Akke enz. jaar 1814 (2)

6627

669

10-05-1814 

Ulbes Akke---- Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de Gemeente Nijland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland, het betreft een request van de Diaconen der Hervormde gemeente te Nijland  met het daarop ingekomen antwoord van de heer Oneides O. (die ondertekend) Kerkvoogd van  de Hervormde gemeente te Nieuwland (Nijland)  heeft ontvangen een Erfportie gedesolveerd aan de Huisvrouw van Pieters IJtzen dat hij in qlt van Armvoogd gealimenteerd heeft de dochter van Ates Dirk dat hij noch in die zelfde qualiteit heden onderstand geeft aan Hiddes Reinder en zijn Huisgezin verder woden genoemd Stibma Tjeerd Klazes en Douwes Wyberen beide Huislieden te Nieuwland in qlt als Diaconen  het betreft de 4 nagelaten minderjarige kinderen van Durks Jan van beroep Schoenmaker en Ulbes Akke enz. jaar 1814 (3)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Ulbes Hinke zonder  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6264

1149- 6

21-11-1815

Ulbes Japke komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

5982

1752

13-12-1813

Ulbes Kan vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6830

18-A blz. 42

21-01-1824

Ulbes Thomas de weduwe te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8351

204/13

00-00-1841

Ulbrich G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841

6008

135

23-02-1816

Ulbrichs P. Fabrikant  Onderwerp het fabriekswezen in de gevangenissen 23-02-1816 ( 1)

6009

165

09-03-1816

Ulbrichs Paulus Fabrikant met als onderwerp het fabriekswezen in de gevangenissen 09-03-1816 ( 1)

8126

286               

1178/20

26-11-1838

Ulbrichs R. Schipper op de Vrouw Heinke, jaar 1838

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Uldriks Berend, 251 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6632

 

 

1316 lijst 4-L.

22-10-1814

Uldriks Jacob te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6424

607

11-12-1817

Ulen Hubertus * 02-07-1797 Rotterdam wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

6830

24-A-b

20-01-1824

Ulink Berend Wever met drie weefgetouwen te Gemeente Nijehaske staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen enz. jaar 1824 (4)

6841

16-A

24-04-1824

Ulink Berend, weverbaas te Heerenveen , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824

6087

948-1

11-10-1827

Ulkema Herke D. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijl.  1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Ulkema Herke D., 49 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6631

1114

8e blz. van kolommen

15-09-1814

Ulkes Haije staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6623

109

08-01-1814

Ulkes Jouke---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

8280

517-11, 22

19-05-1840

Ulpens B. R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 22

19-05-1840

Ulpens B. R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Ulpens Hend’k Berends 30 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6072

612

30-07-1821

Ulrich  P. Fabrikant Onderwerp; leverantie kledingstukken voor de gevangenen  ten somma van fl. 4126.28 is goedgekeurd door het Minister van Justitie , Jaar 1821 (1)

6871

23-03-1825

15-A

Ulrich A. , staat op en Algemeene Maandstaat der gedane betalingen van de gevangenissen te Leeuwarden wegens gedane betalingen over 1824 met gespecificeerd wat er geleverd is en de bedragen enz. jaar 1825 (9)

6101

1266

09-12-1823

Ulrich A. Hij wordt vermeld in  de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen wegens leveranties aan voornoemde persoon ook vermeld wat ze leverden en het bedrag enz. jaar 1823 (4)

6102

28

07-01-1824

Ulrich A. Hij wordt vermeld op de algemene maandstaat van betalingen wegens geleverde goederen aan de gevangenis te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (7)

6865

8-A

21-01-1825

Ulrich A. Mosterd geleverd aan het Huis van Reclusie en Tuchtiging hij staat vermeld op een algemene staat in een document van gedane betalingen voor de leverantie met bedragen. Jaar 1825 (5)

6099

1006

11-10-1823  

Ulrich A. voor Mosterd wordt vermeld op de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen voor hiervoor vermelde goederen aan de Gevangenhuizen van Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)

6836

8-A

08-03-1824

Ulrich A. wegens geleverde Turf aan de gevangenishuizen van Leeuwarden ten bedrage van enz. jaar 1824 (6)

6076

930

28-11-1821

Ulrich B. J. het betreft zijn declaratie voor geleverde goederen ten behoeve van de gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1821 (2)

6843

11-A

25-05-1824

Ulrich Harmens Donia aanvaart zijn post als schoolonderwijzer te Achlum jaar 1824 (2)

6057

309

26-04-1820

Ulrich P van beroep Fabrikant betreft en contract door hem gemaakt met het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden om in het huis van detentie en correctie werk te verschaffen dit document is ondertekend door Romkes Johan namens het Collegie enz., Jaar 1820 (1)

6072

527

04-07-1821

Ulrich P.  de minister van justitie enz. strekkende tot het bekomen van autorisatie van fl. 4126. 28 tot het voorzien van leverantie van den genoemde fabrikant op de navolgende conditien enz. enz. enz. jaar 1821 (6)

6032

174

10-03-1818

Ulrich P.  Fabrikant  omdat de Regenten van de gevangenissen content over hem zijn wordt zijn contract weer met 1 jaar verlengd, jaar 1818 (1)

6069

 

291

12-04-1821

Ulrich P. een contract met hem en het College van regenten over “ werkverschaffing” der gevangenen enz. jaar 1821 (1)

6087

1010

29-10-1822

Ulrich P. Fabrikant in het tuchthuis te Leeuwarden te besteden een somma van fl. 1964,89 enz. enz. jaar 1822 (2)

6096

645

15-07-1823  

Ulrich P. Fabrikant in het tuchthuis van Leeuwarden Onderwerp de levering van sokken en kledingstukken enz. jaar 1823 (2)

6022

312

13-05-1817

Ulrich P. Fabrikeur. Onderwerp prolongatie van het contract jaar 1817 (1)

5998

317

05-04-1815

Ulrich P. ondertekend nagenoemd document als lid van het College van Regenten >> Ulrich Paulus  een Contract tussen het College van Regenten en voorgenoemde  omtrent het Fabriekwezen in het Tuchthuis te Leeuwarden met vermelding van de zaken die gemaakt worden en  de beloning daarvoor, jaar 1815 (12)

6830

5-A

15-01-1824

Ulrich P.---- Velthuizen van Pleun is aangesteld tot Directeur over den Arbeid en de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht tot eersten Commies of Boekhouder en de Heer Schaaij van H. J. ook Schaai te Rotterdam tot Magazijnmeester maar deze heeft voor deze post bedankt en de Heer Westerkamp A. wordt nu voorgedragen alsmede de Meesterknecht Ulrich P. allen staan in een brief van de Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1824 (3)

6866

29-01-1825

13-A

Ulrich P. voor zijn Tractement als meester knecht bij den arbeid in het Tuchthuis te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de lijst van declaratien (6 kolommen) rakende de dienst der gevangenissen in Friesland  over de maand december 1824 enz. jaar 1825 (5)

6834

7-A

17-02-1824

Ulrich P. voorgedragen voor de post van  meester knecht in het huis van reclunie en tuchtiging in Leeuwarden jaar 1824 (3)

6871

28-03-1825

11-A/3

Ulrich P. wordt vermeld in een document Kassa van den Thesaurier over de gevangenissen als debiteur met vermelding van geleverde goederen en bedragen jaar 1825 (4)

5998

317

05-04-1815

Ulrich Paulus  een Contract tussen het College van Regenten en voorgenoemde  omtrent het Fabriekwezen in het Tuchthuis te Leeuwarden met vermelding van de zaken die gemaakt worden en  de beloning daarvoor, jaar 1815 (12)

6029

906

23-12-1817

Ulrich Paulus  Fabrikant, hij is belast met het verschaffen van werk aan de gevangenen in het huis van verbetering te Leeuwarden enz. enz.  jaar 1817 (2)

6043

130

23-02-1819

Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het huis van Correctie en Detentie werk te verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken  enz. enz. jaar 1819 (6)

6028

810

13-11-1817

Ulrich Paulus , Fabrikant in het huis van Correctie en detentie te Leeuwarden en gechargeerd om onze gevangenen werk te verschaffen  enz. enz. jaar 1817 (11)

5998

343

13-04-1815

Ulrich Paulus---- Collart J. Cathechizeermeester der Hervormden in het Tuchthuis, Ulrich Paulus Werkmeester in het tuchthuis, Boschgra Hendrik , als knecht,  Woude van der Hans Paulus als knecht, zij klagen over hun tractement, jaar 1815 (1)

6045

272

22-04-1819

Ulrich Paulus een nieuw conract wegens het verzorgen van werk vor de gevangenen enz. jaar 1819 (1)

6042

17

11-01-1819

Ulrich Paulus Fabrikant in het huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden en gechargeerd om onze gevangenen voor zijn rekening enz. enz.  teven 2 staten van uitgegeven kleding i.v.m. herstellingen enz. jaar 1819 (4)

6018

4 en 5

04-01-1817

Ulrich Paulus is gechargeerd om onze gevangenissen in Leeuwarden werk te verschaffen en voor zijne rekening te laten werken, verstaan of hij ook in staat zou zijn de kledingstukken door onze gevangenen zelve te laten fabriceren enz. enz. jaar 1816 (7)

6048

 

443

05-07-1819

Ulrich Paulus---- Posthuma A. J. en Ulrich Paulus betreft hun  rekwest tenderende om te verkrijgen moderatie van hunnen aanslag in het Patentrecht enz. jaar 1819 (1)

6048

 473

16-07-1819

Ulrich Paulus---- Posthuma Abbe Jacobus en Ulrich Paulus te Leeuwarden, dat beide als Patentplichtige de 1e ondernemer openbare verkopingen  en de ander als fabrikant enz. enz. jaar 1819 (1)

6047

382

04-06-1819

Ulrich Paulus---- Posthuma Abe Jacobus  en Ulrich Paulus Fabrikanten  te Leeuwarde, zij krijgen antwoord op de door hen ingediende reclames betrfeffende vermindering op hun aanslag in het patentrecht over 1818 enz. jaar 1819 (1)

6049

558

09-08-1819

Ulrich Paulus---- Posthuma Abe Jacobus, en Ulrich Paulus beide te Leeuwarden  Onderwerp; aanslagen in het recht van Patent  enz. jaar 1819 (1)

6053

974

30-12-1819

Ulrich Paulus---- Romkes Johan hij ondertekend een document als President van het Collegie van Regenten betreffende kleding voor de gevangenen in het Huis van Correctie en detentie te Leeuwarden, ook genoemd de fabrikant Ulrich Paulus die gecontracteerd is om  de kledingstukken te leveren ook ondertekend de Cogierge Feytzes J.  dit document enz. jaar 1819 (4)

6081

390

18-04-1822

Ulrich Paulus van beroep Fabrikant die volgens contract voor 1 jaar voor het verschaffen van werk voor de gevangenen enz. jaar 1822 (1)

6085

729

05-08-1822

Ulrich Paulus van beroep Fabrikant provisioneel gecontracteerd om de leverantie der Kledingstukken voor de Gevangenis enz. jaar 1822 (4)

6873

08-04-1825

12-A

Ulrich Paulus, reeds bij de eerste lezing van zijn request door de commissie van administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden dat den vreemden inhoud niet genoeg verwonderen, wij konden niet begrijpen hoe iemand die gansch niet in gunstige onstandigheden verkeert en toe konden komen van ene enz. hij fungeerde voorheen als werkbaas in het tuchthuis enz. het was ons wel bekend dat Ulrich Paulus een goed maar weinig doorzigtig mensch was, maar dat hij zulke domheden zoud begaan enz. ook in het dossier een brief door hem ondertekend, jaar 1825 (dossier 17)

6871

28-03-1825

11-A/1+2

Ulrich T. in der tijd Aannemer van den Arbeid in de gevangenissen wordt vermeld in een document Kassa van den Thesaurier over de gevangenissen als debiteur jaar 1825 (4)

6093

281

07-04-1823

Ulrich v.  B.  wegens geleverde Mosterd, Hij wordt vermeld in een document , Staat van den stand van het crediet voor den dienst van het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden  voor Januari en Februari dezes jaars enz. enz. jaar 1823 (4)

6093

281

07-04-1823

Ulrich v.  B.  wegens geleverde Mosterd, Hij wordt vermeld in een document , Staat van den stand van het crediet voor den dienst van het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden  voor Januari en Februari dezes jaars enz. enz. jaar 1823 (4)

6096

592               03-07-1823 

Ulrich v. B. hij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te Leeuwarden enz. jaar 1823 (4)

6096

592               03-07-1823 

Ulrich v. B. hij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te Leeuwarden enz. jaar 1823 (4)

6095

469

05-06-1823 

Ulrich v. B. wegens Mosterd, hij wordt vermeld op een Algemeene Maandstaat van betalingen voor geleverde goederen zoals hiervoor vermeld  voor de Gevangenhuizen te Leeuwarden gedurende de April 1823 enz. jaar 1823 (4)

6094

367-A

02-05-1823 

Ulrich van B. wegens geleverde mosterd, Hij komt voor op een document genaamd; Staat van den stande van het crediet voor den dienst van het Huis van  Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz.  met maand van geleverde goederen en het bedrag wat hij tegoed heeft,  jaar 1823 (4)

6094

367-A

02-05-1823 

Ulrich van B. wegens geleverde mosterd, Hij komt voor op een document genaamd; Staat van den stande van het crediet voor den dienst van het Huis van  Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz.  met maand van geleverde goederen en het bedrag wat hij tegoed heeft,  jaar 1823 (4)

8374

703/1

19-07-1841

Ulrichs Getje------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje,  Vries de Catharina, Drost Antje,  Bron Mietje,  Mensing Sietske, Meyer Geeske,  Lambrecht Geertrui,  Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)

8201

785/9, 3

07-05-1839

Ulrichs R. Kapitein is met zijn schip die Frau Hemke komende van Amsterdam vanuit Ameland op 29 April vertrokken naar Bremen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6075

 

751

03-10-1821

Ulrichs Tiark---- Slagter Jacob Jans, Kastelein op Oostmahorn, een request en geeft met eerbied te kennen dat hij als kwaliteit als gelastigde van Tjarks Tjarke Focken , van beroep Schipper wonende te Wangeroog (Rusland) en dat deze persoon eigenaar is van de tuigagie enz. van de boot op het strand van Oostdongeradeel verongelukte motschip de Twee Vrienden  en dat deze goederen zijn aangebracht te enz. komen verder in voor; Tiarks Tiark Focken, het schip de Twee Gebroeders   Ludwig Peter Friedriech , Ulrichs Tiark, Oltmans H. T. , Halbers Christian Ludwig, Fooken Tjark, op 2 documenten zitten 3 Rode lakzegels enz. jaar 1821 (12)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Ulriks Adam, 124 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6068

 

202

12-03-1821

Ulsen van Gijsbertus  hij is wegens zijn overlijden  ingeschreven in het grootboek van burgelijke pensioenen jaar 1821 (1)

6060

515

22-07-1820

Ultrich P.   President van het College van Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.  , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. en  Kool en Wortelen Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en Turf Eizes Pieter zijn borg is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9)

6424

609

10-12-1817

Ultzen Christiaan 1 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Ultzen Christiaan 1 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6389

4

28-10-1814

Ultzen Christiaan, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Ultzen Christiaan, 760 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

255-BB

01-06-1817

Ulzen Roelof 342 is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Ulzen Roelof 53 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6070

424-30      25-05-1821

Unema  v.d. J. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6276

1102-14

18-12-1816

Unema Ids J. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6871

28-03-1825

31-A

Unema IJtske---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7)

6276

1102-16

18-12-1816

Unema Jan C. de weduwe, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6082

453

03-05-1822

Unema Jas Jans, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9465

Deel 2, 108

31-03-1859

Unema Pieter Jan , Beurt en Veerdienst van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) 

6276

1102-16

18-12-1816

Unema Ytske J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8372

636-10

30-06-1841

Unen van Gerrit Jan, korporaal 7de regiment  infanterie *5 09-10-1815 Zwolle,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

9465

Deel 2, 113

31-10-1866

Unia Kornelis te Kimswerd, Beurt en Veerdienst van Kimswerd op Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) 

9465

Deel 2, 113

31-10-1866

Unia Kornelis te Kimswerd, Beurt en Veerdienst van Kimswerd op Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) 

5992

805 en 855

15-10-1814

Universiteit te Franeker ---- Franeker, de Universiteit  een begroting voor de reparaties aan lands Academi gebouwen te Franeker jaar 1814 (20)

3572

14-f

24-09-1822

Upts Gelt---- Popes Jan, Popes Haye, Jans Goffe, Upts Gelt, Joekes Jelle, Gerrits Frans, Pietres Jan en Jansen Jan de jonge. Te zamen eigenaars en schippers van 4 Veerschepen te Blija, te kennen gevende dat zij zeer lange jaren hebben bevaren het veer van Blija op Leeuwarden enz. en verzoeken nogmaals het recht te verkrijgen enz. met reglement en prijslijst jaar 1822 (11)

6021

218

10-04-1817

Urban L. J. L. te Bergen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

6057

244

05-04-1820

Ureterp, aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

4635

E-1, 61

01-03-1916

Urk van Evert Kapitein op een Sl;eepboot, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6405

116

29-02-1816

Urk van Otto staat vermeld in een door de Burgemeester van Meppel ondertekende brief van de aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verzoekt om aan hem te zenden de certificaten van vrijstelling van voornoemde enz. jaar 1816 (1)

5978

28-03-1883

Urk, Zoutkamp De Ramp van 1883 Krantenknipsels Nieuwe  Rotterdamsche Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1883 (dossier)

6414

27

15-01-1817

Ursmer Pierre-Alexis A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6655

399 blz. 7

29-08-1816

Usener C. D. te Helvoirt, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

7999

565-1

08-06-1837

Usener Jan Bart Adrianus Geb. Breda, laatst gewoond hebbende te Breda. Flankeur 24-4-1836 Overleden te Padang (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

8062

2/1, 227

02-01-1838

Ust (Tust?) L. Kapitein op de Laura, jaar 1838

6036

555

29-07-1818

Utberg S.  Predikant der Herstelde Evang. Lutersche Gemeente te Harlingen Onderwerp zijn tractement van fl. 600.- verzoekt hij dan ook enz. enz. jaar 1818 (4)

6056

180

14-03-1820

Utberg---- Steurwald W. G., het is ons voorgekomen dat na het vertrek van de heer  Predikant  de evangelisch Luthersche gemeente de heer Utberg enz. enz. jaar 1820 (3)

6838

7-A bijl. 1 Vrouwen

Crimineel

26-03-1824

Utecove Meike, 206 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-3

11-10-1827

Utecovie Hyke staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

9921

22              20-10-1882

Utenhove v. T.  Inspecteur van Politie Titulair te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9183

1618

08-11-1916

Utingeradeel----- Boerema T. Voorzitter en Veltstra P. secretaris Wijkverpleging en Tuberculosebestrijding  “Utingeradeel” te Akkrum een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt  vergunning tot het maken van  uitwegen op hun eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11)

6074

720

20-09-1821

Utingeradeel en Aengwirden Onderwerp: de bepaling van de grensscheidingen  waarin ok genoemd wordt als grensbepaling de sloot voorbij het land van Lyclama a Nijeholt T. M. tot aan dat van de erven  Hommes Jacob, en tussen het weiland  van de erven Waltzes ten noorden van het weiland van de Gooyenga Strang, weduwe Idema Luxwolda, Jong de Jacob, Watzes Ruurd de erven, Vierssen P. O., Veenland Jacob Oebles, Rengers , Ynskes Jochum, Bottema F. J., en de erven Muurling en diverse benamingen van b.v. weilanden, sloten en dorpen enz. enz. jaar 1821 (9)

6071

516

27-06-1821

Utingeradeel---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  dienende tot staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7)

8386

951/7

25-09-1841

Utingeradeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

9182

113-a

15-01-1916

Utingeradeel----- Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1)

6870

12-03-1825

6-A

Utingeradeel---- Overstromingsramp, Onderwerp: een verzoek aan de Koning van de Grietman van Utingeradeel om vrijstelling van belasting op onbebouwde eigendommen enz. jaar 1825 (5)

9181

1992

12-11-1915

Utingeradeel------ Terpstra K. directeur van de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek Utingeradeel hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het behouden of maken van een steiger met een situatieschets (blauwdruk)  jaar 1915 (11)

8380

833-2

24-08-1841

Utingeradeel----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

6092

258

28-03-1823

Utingeradeel,  Verveening Provinciale bepalingen  en Voorzorgen met 13 artikelen onder welke kracht enz.  de verveeningen in de gemeente  Haskerland, Schoterland , Aengwirden, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,  Gaasterland, Doniawerstal, Lemsterland en Weststellingerwerf  jaar 1823 (13)

6042

 4

04-01-1819

Utrecht (Loenen) ---- Krook L, een brief van de minister van Waterstaat  aan de Gouveneur van Friesland over de Frauduleusen Aannemer Krook L, woonachtig te Loenen (Utrecht) en dat er maatregelen genomen moeten worden  wegens de door hem gemaakte fraude wegens het plaatsen van een houten brug  nabij Baambrugge   enz. enz. jaar 1819 (4)

6039

787

26-10-1818

Utrecht---- Aebinga van Humalda Idsert Gouveneur van Friesland Onderwerp; Rekening voor de Rendant voor ontvangen gelden van verschillende gemeenten wegens geleverde Dragonderspaarden in de jaren 1814, wordt ook in enoemd de provincie Utrecht  Jaar 1818 (11)

6033

252

11-04-1818

Utrecht---- Belasting: onderwerp Zetters der Belastingen een extract uit het register van resolutieen  van den minister van financien, betreft het vaststellen van de vergoedingen voor de zetters van alle provincie’ s van Nederland zonder Limburg jaar 1818 (3) hele dossier (8)

6655

399 blz. 5

29-08-1816

Utrecht Dresselhuis  Ab J. te Hoofdplaat, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6671

54 deel 2,12

22-01-1818

Utrecht Dresselhuis Ab J. op de Hoofdplaat Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Utrecht Dresselhuis Ab J. te Wolphaarsdijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 blz. 16

22-01-1818

Utrecht Dresselhuis J. Ab op de Hoofdplaat Predikant Classis van IJzendijke wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 2

blz 13

16-01-1822

Utrecht Dresselhuis J. Ab te Wolphaarsdijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2, 13

04-01-1819

Utrecht Dresselhuis J. Ab. Op de Hoofdplaat wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6097

728

05-08-1823  

Utrecht---- Os van Jacobus wonende in de Rottevalle en geboren 29-04-1752 te Utrecht en dus 71 jaar , zijn vrouw is 65 jasar  en van zijn 4 kinderen is er slechts 1 ongehuwd van 1778 tot 1781 diende hij als Korporaal onder het Regiment van den Grave van Bijland  van 1781 tot 1800 werkzaam  aan het Gouvenement te Leeuwarden enz.  . Onderwerp: en request  laatstelijk Opzigter bij de Korenmolen te Rottevallehij verzoekt om met pensioen te mogen gaan om zijn zeer hoge leeftijd en  een gebrekkig lichaam enz. enz. en wordt ingeschreven met een jaarlijks pensioen van 49 gulden als gewezen Commies ter Recherge enz. jaar 1823 (4)

5995

37

14-01-1815

Utrecht, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

8376

728/7-c

26-07-1841

Uulkes F. te  Nijeberkoop,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841(5)

6257

410-2

28-04-1815

Uulkes Ids de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

5997

307

31-03-1815

Uwma Albert Hendrik is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  319

6642

698

18-08-1815

Uwma H. S.----Adema D. M. Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J. Sybrandy, T. W. Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S. J. Brouwers H. S. Uwma, J. H. van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te Buitenpost op de Maandagen te mogen behouden Jaar 1815 (4)

6709

36 deel 1

blz. 9

16-01-1822

Uyttenhoven A. te Brouwershaven, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

 

Home