Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index

6830

18-A blz. 31

21-01-1824

V…se (Vresse?) de Helke? L. te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6414

27

15-01-1817

Va?efeld Amand A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

9187

735

07-06-1918

Vaals van Klaas, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8225

1253-13, 33 10-12-1839

Vaan van der Abele Klazes te Smallingerland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6013

399

08-07-1816

Vaanhof Frans,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6407

198-

1+10-11

04-05-1816

Vaard van der Rienk Melles staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Vaars J. S. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

                                                                                                                                                                                                                                                                 

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Vaart v.d. Luitzen W. Winkelier  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6677

316

22-07-1818

Vaart v.d. Marten Wienbrens, Schipper, Huis 130, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

6661

137 blz. 3

19-03-1817

Vaart v.d. Marten Wijbrens te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

8199

729/5, 290

Bladz. 29-v

17-07-1839

Vaart v.d. Nanne W. te Sloten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6677

316

22-07-1818

Vaart v.d. Nanne Wiebrens, Schipper, Huis 130, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

6661

137 blz. 4

19-03-1817

Vaart v.d. Nanne Wijbrens te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

8199

729/5, 290

Bladz. 29-v

17-07-1839

Vaart v.d. Pieter W. te Sloten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8217

1083/2

no.10 +12

22-10-1839

Vaart v.d. Ruurd Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

6661

137 blz. 4

19-03-1817

Vaart v.d. Wijbren Pieters te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

8224

1244

06-12-1839

Vaart van de Ruurd wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  63/9751 jaar 1839 (3)

8206

876/6, 34

26-08-1839

Vaart van den R. N. Sloten Schippersknecht, jaar 1839

8361

410-4

27-04-1841

Vaart van den Wiebren Pieters---- Koopmans Feitsje Nannes weduwe van Vaart van den Wiebren Pieters te Sloten verzoekt voor haar en de verdere erfgenamen  van Koopmans Sjoerd Nannes overleden te Nijetrijne 15 januari 1841 3 maanden uitstel enz. jaar 1841 (2)

8120

244               

1068/18

29-10-1838

Vaart van der Geert Klazen Noordwold *1806 Schipper, jaar 1838

8362

450-25

08-05-1841

Vaart van der Hendrik, Kanonnier 6ste bataillon artillerie nationale militie * 20-12-1813 Bommel,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6630

1017B blz 8

22-08-1814

Vaart van der Klaas Joghems staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz.8

22-08-1814

Vaart van der Klaas Joghems wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6393

183

18-03-1815

Vaart van der Rienk Melles komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3)

6677

316

22-07-1818

Vaart van der Wiebren Pieters, Schipper, Huis 26 , staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

9181

1751

06-10-1915

Vaartjes Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6833

27-A blz. 6

06-02-1824

Vaartjes Geert te St. Johannesga staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

9187

1644

06-11-1918

Vaartjes Klaas Harm, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9183

1405

23-09-1916

Vaartjes Wieger te Oldelamer dat zijn schade aan het vee en boerderij ten gevolge van de hoge waterstand  en overstroming vergoed ten bedrage van enz. enz.wordt jaar 1916   (24)

9442

261

02-07-1830

Vaarwaters Benamingen van  Alle Vaarwaters in Friesland, jaar 1914

 

6838

7-A bijl. 2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Vaas Hend’k J., 133 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Vaas Hendrik, 123 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Vaas Hendrik, 251 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl.1 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Vaas Hendrik, 282 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6100

1115

10-11-1823

Vaas Hendrik, De  Cipier  van het Huis van arrest  en Justitie met verzoek om enige verschoning  voor onderscheidene behoeftige  en nog niet gevonnisde gevangenen maar voor de eerstgenoemde  heeft de Burgemeester van Leeuwarden niets ontvangen  enz. enz. jaar 1823 (2)

8375

708-5_25c

20-07-1841

Vaas J. S. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8386

949/25

20-09-1841

Vaas J. S. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6048

468

15-07-1819

Vaas Jan----- Poll Jan , Gepensioneerd Chirurgein 57 jaaren  geb. te Amsterdam man van Helarius Aafke  en zoon van  Poll Barent  en Hoogland Sara  op den tienden dag van de maand July s’ avonds ten 8 ure in het huis no. 238 letter J. is overleden ,  zijn overlijden is ingeschreven in het grootboek van Militaire Pensioenen, een verklaring van de gemeente Extract overlijden  waarin zijn geburen Vaas Jan en Jong de Jan Gerrits bovenvermelde  verklaren jaar 1819 (2)

6871

22-03-1825

11/1-C

Vaassen Johannes Wilhelmus te Hennaarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9414

133

14-09-1914

Vaatstra A te Rottevallete  hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen worden beedigd enz. jaar 1914 (1)

6281

583- 148

05-06-1817

Vaatstra Goitzen Ties, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6278

194-4

20-02-1817

Vaatstra Guitzen Feijes Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6382

136

11-04-1814

Vaber Klaas Jacobs wonend op Schiermonnikoog , de Onderschout Fenenga R. M. (Ruurd M.) van Schiermonnikoog  schrijft en tekend een brief bij absentie van de schout Meijer J. T. (Jacob Tammes) dat de varenslieden welke in de termen van de landmilitie vallen worden vrijgesteld enz. en de eerstgenoemde heeft reeds 3 jaar de Marine gediend enz. jaar 1814 (1)

6389

4

28-10-1814

Vaber P., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

6421

434 3e Bataillon

18-09-1817

Vack Andries * Amsterdam 4 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 5 kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot  der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers  enz. jaar 1841 (3)

8211

988-3, 38

26-09-1839

Vaderloos de weduwe te Wierum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

7977

158-6, 38

14-02-1837

Vaderloos Menne Jans te Westdongeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

5993

958-C/2

26-11-1814

Vaert G. F. en vrouw van het Blokhuis gehaald en naar het Hof van Assises gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6) (6)

8224

1240/7

05-12-1839

Vaes P. J. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

8356

328/27-3

03-04-1841

Vaes P. J. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (6)

8356

328/27-3

03-04-1841

Vaes P. J. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (6)

8214

1027/17

07-10-1839

Vaes P. J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)

6872

31-03-1825

24-C

Vaesen Caspar---- Vaesen Joannus Gerhardus geboren te Brunsum in Limburg 09-02-1794 zoon van Vaesen Caspar en Boumans Helena een document met 12 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (4)

6872

31-03-1825

24-C

Vaesen Joannus Gerhardus geboren te Brunsum in Limburg 09-02-1794 zoon van Vaesen Caspar en Boumans Helena een document met 12 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (4)

6830

18-A blz. 22

21-01-1824

Vaeten Willem te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6867

15-02-1825

11-D

Vaillant C. R. Raadsheer van het Hoog Gerechtshof te ’s Gravenhage, een door hem ondertekend document aan de Gouveneur van Vriesland dat als hij de 28e dezer maand Februari des smorgens ten tien ure enz. zijn intrek zal nemen te Leeuwarden in één der Logementen van de Stad enz. jaar 1825 (2)

6048

508

26-07-1819

Vaillant Hervé,. Hoog W. G. Heer Baron †de erven van Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel   jaar 1819 (4)

6096

630

12-07-1823  

Vak M.  Klerk bij de belastingen distrikt Knijpe neemt voor 11 dagen het kantoor waar wegens afwezigheid van de ontvnager enz. enz. jaar 1823 (1)

6628

825 blz. 2

23-05-1814

Valck F. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6830

18-A blz. 18

21-01-1824

Valck Iede te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8377

767/9

05-08-1841

Valckema de Buhr------ Pettinga G. & zoon  Wijnhandelaar te Harlingen, een schuldvordering van den Visiteur Falkema de Burh van het klaringsvaartuig op den Abt en een  handgeschreven brief met de handtekening van Pettinga G  en een  handgeschreven brief met de handtekening van Falkema de Burh jaar 1841 (5)

3600

10

16-04-1875

Valckenier G. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

3585

21, 22, 23

04-11-1864

Valckenier G.---- Rodenhuis Ypeus Pz.. te Harlinger en Valckenier G. en Fontein Tuinhout  J  , directeuren van de reederij der Stoomboot Harlingen waarbij verzoekende een vergunning voor hunne in aanbouw zijnde stoomboot de Willem III voor de dienst Amsterdam Harlingen des Dinsdags, Donderdags en zaterdags enz. jaar 1864 (4)

3600

2

03-02-1873

Valckenier G. te Harlingen Beurtschipper, met het Schip de Harlingen, met het Schip de Willem III,  wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Valckenier G. te Harlingen Beurtschipper, met het Schip de Harlingen, met het Schip de Willem III,  wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

3600

13

20-06-1878

Valckenier G. te Harlingen met het Schip de Minister Fock, met het Schip de Willem III,   komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

9465

Deel 1, 1

16-07-1851

Valckenier G. te Harlingen Stoombootdienst  van Harlingen  naar  Amsterdam, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1851 (6)

3585

42 t/m 45,

48 t/m 51

22-01-1855

Valckenier Gilles van beroep fabrikant---- Hannema J. S. en Rodenhuis Ypeus Pz.. te Harlinger en Valckenier G., Onderwerp: hunne Stoombootdienst van Harlingen op Amsterdam welk verzoekschrift bij apostille van het departement enz. betreffende vergunning van eenige uitbreiding te moge geve tusschen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen enz. ook het verleende reglement en tarieflijst, jaar 1855 (32)

6243

191-19

06-03-1814

Valderpoort P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6252

1179-15

08-11-1813

Valek ….? Payeur te Leeuwarden wegens Brandstoffen , hij komt voor  op de Rekening van ontvangsten gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6083

523

01-06-1822

Valentijn & Ris ….? Wonende te Enkhuizen het betreft de overgave der uit het Engelsch Brikschip Thermules verongelukt en te Hindelopen aangespoelde goederen enz. jaar 1822 (1)

6079

172 + 185

+ 202

15-02-1822

Valentijn & Ris Enkhuizen---- Holtzaffel & Nobel Amsterdam Cargadoors komt voor op een document van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde aan de Gouverneur betreffende de gevonden goederen van Vrijelijk Ges….. Dennis Kapitein op het Engelsche Brikschip de The Thermutis te Laaxum derhalve een Baal Katoen, een Kistje Kamfer gemerkt met enz. tevens een document dat Visser Yke Wigles, Visser Sietze Wigles en Vogelzang Harmen Jans alle geauthoriseerde Strandvonders te Laaxum op de  29-12-1819 enz. , jaar 1822 (7)

6080

256 + 306

14-03-1822

Valentijn & Ris---- Holtzapffel & Nobel Cargadoors te Amsterdam geven in een door hen ondertekende brief met eerbied te kennen als voor de ontvangers van de lading geweest in het schip genaamd Thermutis gevoerd door de Kapitein Dennes Georg op reize van Londen naar herwaarts geauthoriseerd tot de reclame van de goederen enz., ook een brief ondertekend door Ris & Valentijn betreffende een manifest jaar 1822 (3)

6086

871

18-09-1822

Valentijn & Ris---- Nobel & Holtzapffel Cargadoors te Amsterdam schrijven en ondertekenen een brief  dat Ris & Valentijn te Enkhuizen enz. met als onderwerp de geborgen goederen uit het Schip de Thermutis gevoerd geweest door de Kapitein Dennis George , jaar 1822 (4)

6086

806

02-09-1822

Valentijn & Ris---- Ris & Valentijn een door hen geschreven en ondertekende brief met als onderwerp; een notariële borgtogt voor de goederen van het schip Thermutis voor de heren burgemeesteren van Hindelopen en Makkum enz. jaar 1822 (2)

6854

30-C

23-09-1824

Valentijn Albert geb. 1795 Braansberg, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6081

395 

19-04-1822

Valentijn en Ris te Enkhuizren een verstrekte autorisatie van afgifte van balen katoen en kistjes genoegzaam zeker afkomstig van het op het vlaakbij de Middelton verongelukt Engelsch Brik Schip de Thermutes, enz.  jaar 1822 (2)

6626

487  blz. 14

07-04-1814

Valentijns Pieter wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6046

357

24-05-1819

Valentini Fredric George  ---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

6251

1090

14-11-1814

Valius of Veskes T. J. (handtekening onduidelijk te lezen) ,Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

6299

 

460, 479

25-08-1821

Valk ….? Officier en Inspecteur der Maritime gebouwen , wordt ook in genoemd Kapitein ter Zee Ortt ….? Belast met het opzigt over het Loodswezen enz. Onderwerp: het afstaan van de Toren  in de Stad Stavoren enz. jaar 1821 (4)

6277

30-18

09-01-1817

Valk A. W. Hij ondertekend mede als lid van de gemeenteraad van Workum het volgende document; Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

9185

1144

05-09-1917

Valk Aaltje vrouw van Duiker Gerrit, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6422

473

07-10-1817

Valk Andries staat in een door de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan, maar dat hij met verlof is agtergebleven enz. jaar 1817 (3)

6282

737-20

07-07-1817

Valk Bontje C., Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Valk de D. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6257

437

14-05-1815

Valk de Hendrik S. en Vis Arjen C. van deze gemeente wegens het onderwijzen  der Tamboers en Fluiters betaald , en de koopman Solaro ….? 12 fluiten betaald en Timstra Bote Hanzes wegens drie nieuwe Trommelvellen betaald enz. enz. jaar 1815 (1)

6254

103

22-01-1815

Valk de Hendrik wegens het onderwijzen der Pijpers en Tamboers, Wordt vermeld als Crediteur op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post van onvoorziene uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Sint Anna Parochie enz. jaar 1815 (2)

9187

908

06-07-1918

Valk de J. Amsterdam Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918  (1)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Valk de J. W. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6407

190A

29-04-1816

Valk de Petrus staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12)

8280

517-11,

34-35,

37-38

19-05-1840

Valk de S. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3699

A-13

17-02-1834

Valk de Saapke Johannes, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om naar de colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11)

3700

13-A

07-02-1835

Valk de Saapke Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

13-B

05-02-1836

Valk de Saapke Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3700

13-C

31-01-1837

Valk de Saapke, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

6393

134

28-02-1815

Valk Douwe Hiddes Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6632

 

 

1316 lijst 3-L.

22-10-1814

Valk Douwe te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6277

30-8

09-01-1817

Valk Douwe Wiebes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6034

398

30-05-1818

Valk Ettje te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6632

 

 

1316 lijst 4-L.

22-10-1814

Valk Fedde Wiebes te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6277

30-15

09-01-1817

Valk Fedde Wijbes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6030

20-B

09-01-1818

Valk Geert Jantjes, Hij staat op een naamlijst  van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek gedetineerd geweest zijn geweest  met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)

6830

18-A blz. 18

21-01-1824

Valk Ids J. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6382

168 en 182

23-04-1814

Valk Ids Jantjes getrokken hebbende no. 357 abusivelijk  aangetekend als de broeder  met no. 143 voor de Landmilitie enz.  maar dat enz. jaar 1814 (3)

5664

A.7

27-04-1911

Valk J. J. & zoon Wartena Schip de Vischlust,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918, jaar 1911

5664

37, 7

01-04-1910

Valk J. J. & zoon Wartena Schip de Vischlust,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918, jaar 1910

6028

810

13-11-1817

Valk Jacob Jans Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6840

36-A

blz. 29

22-04-1824

Valk Jakob Syb. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9187

1618

23-10-1918

Valk Jan  geb. 02-02-1895 Tzummarum Agent van Politie te Amsterdam benoemd tot Agent van Politie 1e klasse te Harlingen  tevens een handgeschreven proef procesverbaal met zijn  handtekening  jaar 1918 (7)

6851

11-A

17-08-1824

Valk Jan----- Dedel ……? te Amsterdam wonende Onderwerp;  Postbesteller in Harlingen, o.a.  een handgeschreven brief met zijn handtekening , komt ook in voor Valk Jan Postbesteller te Harlingen zijn ouders wonen te Spijk Zuid Holland en Lens Laurens A , Landas de Sweerts Directeur der Posterijen te Harlingen,  jaar 1824(6)

5674

66

10-07-1865

Valk Jan J, & zoon Vischhandelaars te Wartena Kopen schip de Martha en dopen  hem om in Schip de Vischlust (11)

5674

66

27-05-1911

Valk Jan J. & zoon, Vischhandelaar te Wartena (Holland) verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om met de motorboot  “Vischlust” te mogen bevaren de vaarwaters,  het nieuwe kanaal  van de Kletstervaart tot de Opeindervaart de Geul door de binnen Leyen en de Leyen enz. enz. tevens de verdere correspondentie betreffende deze aanvraag waarbij een bedankbrief met gedrukt briefhoofd en door hem ondertekend , een vergunning (groen) tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief  dat hij de Motorboot “Martha”heeft gekocht van  Kuyten G. te Woerden waarvan bijgesloten een handgeschreven en door hem ondertekende brief van  Kuyten G. te Woerden en de vergunning  (Wit) van 30 Juni 1904 en deze omgedoopt is naar “Vischlust” enz., jaar 1911  (13)

5674

5

14-07-1908

Valk Jan J. te Wartena , Vischhandelaar aldaar gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met zijn motorboot “Le Brochet”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1908 (1)

6872

01-04-1825

24-A

Valk Jan van beroep briefbesteller aan het postkantoor te Harlingen schrijft een brief die hij ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland dat hij  vernomen heeft dat er in Leeuwarden een vacature is enz. tevens een brief als bijlage van de Directeur van het Postkantoor te Harlingen van ruim 6 jaren vanaf 12-02-1819 trouw en eerlijk de post enz. enz.  jaar 1825 (3)

6088

1060

10-11-1822

Valk Jantien J. (de weduwe)   ---- Hemminga Jacob F. en Hofman Walte Reins als getuige bij het uitreiken van een dwangbevel aan de Diakenen van Workum  en beslag gelegd op een huisstede  no. 8  ten westen van Koudum en ten westen van de weduwe Bouma Johannes Cornelis   en ten Noorden en Oosten Hoffman Murk L. en ten Zuiden Moolenaar Hendrik verder worden genoemd  als belendend Visser J. J. , Visser Bauke P. , Schaper W. J. , Munnik W. S., Kam van der Marten Tjallings  en Valk Jantien J. (de weduwe)  en Tjammes P. (de weduwe) Cramer Cornelis,  enz. enz. jaar 1822 (4)

6016

707

21-11-1816

Valk Jantje J. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6026

652

23-09-1817

Valk Jantje J. staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6005

938 blz. 5v

30-11-1815

Valk Jantje Joukes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6632

 

 

1316 lijst 4-L.

22-10-1814

Valk Jelle Wiebes te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

3698

B-41

15-02-1832

Valk Jelle Wiebes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6277

30-15

09-01-1817

Valk Jelle Wijbes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6407

198-1-2-3

04-05-1816

Valk Jetze Jentjes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

3698

B-41

15-02-1832

Valk Johannes Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6383

14

02-05-1814

Valk Jos Jantjes opgeschreven bij de Landmilitie in Koudum met nummer 357 is door de heer Commissaris generaal van Vriesland enz. hij niet wil gehoorzamen, hij gevangen is gezet en de Veldwachter enz. enz. tevens opgeroepen Deikwiz Barend Jan met nummer 376 en deze heeft zig ooki niet gemeld enz. jaar 1814 (1)

9725

Deel I 

Blz. 43

00-00-1870

Valk Jouke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 46

00-00-1870

Valk Jouke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 54

00-00-1872

Valk Jouke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz.57

00-00-1872

Valk Jouke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

6683

2 deel 1

Blz. 4

04-01-1819

Valk L. Predikant te Steenbergen tot Lid van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Braband als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Valk L. te Steenbergen Predikant Classis van Breda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 4

04-01-1819

Valk L. te Steenbergen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2, 19

Blz. 19

04-01-1819

Valk L. te Steenbergen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Valk L. te Steenbergen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6044

198

29-03-1819

Valk Lukas thans Predikant te Steenbergen Classis Breda is benoemd te Leeuwarden jaar 1819 (2)

8309

1115-3

10-11-1840

Valk M. Deurwaarder der Directe Belastingen het betreft afgedaan dwangbevel enz. jaar 1840 (3)

5999

435 en 436

09-05-1815

Valk Matheus---- Nauta R. Ontvanger van het Arr. Heerenveen heeft zig begeven naar het kantoor van Haga Abraham Pieters Ontvanger der Directe Belastingen te Ackrum waar de ontvanger niet aanwezig was en gevraagd aan met deszelfs geëmployeerde Valk Matheus waar de ontvanger te vinden was maar deze vertelde dat hij de heer Haga op de 1e dezer is vertrokken waaruit genoegelijk blijkt dat deze op een eerloze wijze is vertrokken en de heer Nauta heeft dan ook Zeilmaker Jan Joosten  voorgedragen tot de post van Commies van de 1e Klasse bij de Middelen ten Lande te Akkrum ook al omdat de Ontvanger  Nauta aldaar een wandirectie of Kwade trouw heeft aangetroffen enz. jaar 1815 (4)

9725

Deel 2

Blz. 169

00-00-1896

Valk Sietse,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

8364

489-6

1+6 en 7

18-05-1841

 

Valk Sijbren J. staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8348

139/10

00-00-1841

Valk Sijbren Jacobs,   Kinderpokken ten huize van Sijbren Jacobs Valk, Visser van beroep te Wartena jaar 1841

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Valk Tjemme J., 124 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl.2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Valk Tjemme J., 81 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6407

198-1+8-9

04-05-1816

Valk Tjemme Jantjes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6261

900-4

04-09-1815

Valk v der Willem, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Valk v.d K. B. Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Wieuwerd  en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 50             

22-04-1824

Valk v.d. B. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Valk v.d. Bont J.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6261

900-3

04-09-1815

Valk v.d. Bontje IJ. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6282

737-18

07-07-1817

Valk v.d. Cornelis B., Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6261

900-3

04-09-1815

Valk v.d. Hijke, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8210

958/2 211

Bladz.3>>

17-09-1839

Valk v.d. IJ. W. te Deinum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8210

966/7 en 881/14, 7

27-08-1839

Valk v.d. K. J. te IJtens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6282

737-12

07-07-1817

Valk v.d. Klaas B, Boer te Wieuwerd met (11 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Valk v.d. Taeke Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Wieuwerd  en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-13

07-07-1817

Valk v.d. Taeke K. , Boer te Wieuwerd met (11 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6081

327

01-04-1822

Valk van der Aaltje Heeres---- Thielen van Antje 35 jaar ongehuwd en ouderloos  enige dochter van  Thielen van Paulus en Valk van der Aaltje Heeres en waarschijnlijk maar een broeder in leven. Zij staat goed bekend  en is van onbesproken gedragenz. Enz. hare moeder was enigst dochter van een koffschipper van Koudum  en haar vader zijn de van militaire afkomst  verder wordt er gesproken over een neef in Duitsland  en1 in Spanje en 1 in Rusland  en 1 bij Waterloo zijnde de Colonel  Thielen van Alexander  enz. enz. het gaat over een nalatenschap jaar 1822 (2)

6418

255-A

00-05-1817

Valk van der Arie 52 is zijn volgnummer en  zijn woonplaats Loosduinen voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6047

379

03-06-1819

Valk van der Bontje J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

9126

680

07-04-1879

Valk van der P. te Wommels------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)

9188

481-a

25-04-1919

Valk van der T.  HuizumBenoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel , jaar 1919 (4)

6383

111, 112

06-05-1814

Valk Wybe Rients----- Nagel Pieter Hendrik, eerstgenoemde is plaatsvervanger van Hettema Tetma Pieters van Roodhuizen eerstgenoemde is geen Sujet om in den dienst te houden en ook heeft hij Hettema Tetma Pieters schandelijke bedragen heeft enz. verder wordt genoemd Meijer Jan Andries in de Knippe mede een crimineel gevonniste die als plaatsvervanger in dienst is getreden voor zekere Smit Harmen Sweyers van Donkerbroek enz. ook behoren nagenoemde tot een complot om in Jan Jacobs zijne huize een diefstal te plegen en wel; Alberts Jan, Valk Wybe Rients, Sybolt zonder achternaam/patronym en  verkopen bij Sieuwerts Jan Gotfried te Groningen geropte wolle enz.   jaar 1814 ( 5)

6258

627-6

21-06-1815

Valk Yde J. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6082

453

03-05-1822

Valkema Doede D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6242

94

20-01-1814

Valkema Doeke Dirks , ---- Falkema Doeke Dirks, (tekent met Valkema) Huisman onder het dorp Rauwert en Wijtsma Jacob Lolkes Huisman onder het dorp Sijbrandaburen zij zijn aangesteld om taxaties te doen over de huurwaarde van 3 kamers en een stalling in Rauwert en de kamer  bij Douma Wytse in eygendom met de meubelen behalve het bed enz. op een huurwaarde van enz.  en van een Haverzolder enz. enz. en bij Rave Carel Jans voor een stalling van 7 paarden taxeren wij op  enz. enz.  jaar 1814 (5)

6034

398

30-05-1818

Valkema Doeke Dirks te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6385

34

09-07-1814

Valkema Doeke Dirks te Rauwerd wordt vermeld op de lijst van voordraagt als 1e Luitenant bij Compagnie Rauwerd no. 4 van de officieren en onderofficieren van den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3)

6060

480

06-07-1820

Valkema Doeke Dirks, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Valkema Doeke Tomas  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6078

95-13

25-01-1822

Valkema Wouter Dirks te Rauwerd, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Roordahuizum  enz. enz. jaar 1822 (2)

6089

1194 blz. 12     23-12-1822

Valkema Wouter Durks te Rauwwerd Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6418

255-A

00-05-1817

Valken Willem 179 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6830

18-A blz. 25

21-01-1824

Valkena Johs. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8376

744/8

30-07-1841

Valkenbergh Lambertus Servaas * Den Bosch, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

6418

255-A

00-05-1817

Valkenburg Dirk 24 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6865

1-C no. 35

24-01-1825

Valkenburg Dirk Hendriks , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Valkenburg J. J., 102 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6833

38-D deel 2

Blz. 24

06-02-1824

Valkenburg van C. C. Burgemeester van Haarlem, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2

 blz. 25

16-01-1822

Valkenburg van C. C. in Noord Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6100

1215-10

29-11-1823

Valkenia Wouter D. te Rauwerd ,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Rauwerd in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

8207

898-17

30-08-1839

Valkenier Cornelis * 25-06-1814 Kadzand, Corporaal Korps vrijwillige artillerie , Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  tot enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

3585

17

10-07-1865

Valkenier Gilles ---- Rodenhuis Ypeus Pz.. te Harlinger en Valckenier G. en Fontein Tuinhout  J  op hun verzoek dat de concessie hun verleend voor een Stoombootdienst tot vervoer van personen, goederen en vee tusschen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen mogen worden overgeschreven ten name van de Harlinger Stoomboot Mij.  te Harlingen waarvan het bestuur aan hen is opgedragen enz, ook de reglementen en de taieven, jaar 1865 (26)

9126

735

17-04-1879

Valkhoff J. N. te Heeren veen Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in Friesland met enige wijzigingen , Ook een handgeschreven  brief  met zijn handtekening  dat hij de  benoeming aanneemt  enz. jaar 1879 (5)

6245

366

06-05-1814

Valkje het Huis---- Harlingen : Onderwerp een verzek om te mogen verkopen aldaar het huis genaamd Het Valkje waar tijdens het Fransche bewind de Douaniers en hunne aanhang woonde jaar 1814 (2)

3622

A-5

13-12-1852

Valks Eelkje Johannes weduwe van Ritsma Klaas---- Hiemstra Folkert Gerbens van beroep Landbouwer te Dantumawoude hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg  Feitsma eeuwe Jans en Valks Eelkje Johannes weduwe van Ritsma Klaas, aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)

6278

195-5

20-02-1817

Valks Joh’s de weduwe, Kasteleinske te Kollum moet mee betalen omdat zij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

8280

517-11, 3

19-05-1840

Valks S. J. te Kollum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in het Kantoor Burum  in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8350

175/27-7

21-02-1841

Valks Sybren Johannes Ontvanger wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Kollumerland en Nieuwkruisland  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

6047

379

03-06-1819

Vallat de P. M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

504

25-05-1822

Vallaten---- Kollum,  onderwerp; het verpachten van de Vallaten en Tolhuizen  met  de Conditien van verpachting van de Vallaten en Tolhekken/Huizen waarbij elk apart genoemd wordt  (Jan Oom Vallaat, Kollumerverlaat,  Driezumer Tolhek,  Woutenswouden Tolhek,  Kollumer Tolhuis,   Blauwverlaat en  Schuilenburgerverlaat.) jaar 1822 (10)

8161

79-4

22-01-1839

Vallée de Adrianus, Valkenswaard is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6070

424-31    

25-05-1821

Vallet de Pieter hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Vallinga D. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-31    

25-05-1821

Vallinga D. Thomas hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Vallinga Dirk Tomas  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8210

966/7 en 881/14,4>>

27-08-1839

Vallinga F. D. te Gaast staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9186

146

06-02-1918

Vallinga Jouke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9185

1472

07-11-1917

Vallinga Martinus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6060

480

06-07-1820

Vallinga P. A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-31    

25-05-1821

Vallinga P. Ages hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Vallinga Pieter Ages hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6402

 

922-1+ 10

09-12-1815

Vallinga Pieter Ages staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6060

480

06-07-1820

Vallinga T. A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Vallinga T. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-31    

25-05-1821

Vallinga Thomas Ages hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Vallinga Tomas Ages  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6095

511

14-06-1823 

Valsche Centen en Halve Centen een gedrukt exemplaar waarin zeer uitgebreid vermeld wordt hoe de valse van de echte te onderscheiden zijn enz. jaar 1823 (2)

6864

18-C

07-01-1825

Van Antwerpen Petrus Josephus * 10-05-1803 Westermael;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,jaar 1825 (5)

6840

36-A blz. 9

22-04-1824

 van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 14

22-04-1824

 van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6414

27

15-01-1817

Vanacker François A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanacker Jean-Jacques A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanaire Séraphin A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanatlevin Emmanuёl A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanbelegen Antoine A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanbergen Romard A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanchefsdal Henry A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vande Seraphin A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vandeik Cornelius A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vandendriesche Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vandepette Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6389

63-67

01-11-1814

Vanderdam Gerrit Branik? hij is overleden in een Frans Hospitaal en bijgaande een Acte de Déces (overlijdensakte) jaar 1814 (2)

6414

27

15-01-1817

Vanderputten Adrien A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vandeval Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanfeld Pierre A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6069

298

13-04-1821

Vanger Aage Lieuwes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van de Grietenij Westdongeradeel hij is overgegaan in bijzijn van de secretaris  Tuinema Pieter Siegers,  Slaterus Wolter, Lume de Glint Andreas en Kelder Johan Commiesen bij de directie van in en uitgaande regten enz. te Paesens voor een beschrijving van geborgen goederen aangebracht door de vissers uit Moddergat geborgen door Schregardus Fredrik F., Basteleur Goitsen Jelles, Vanger Age L. en Klaasesz. Jan secretaris enz. jaar 1821 (3)

6252

1186-6

29-11-1814

Vanger Age L. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6063

709 + 736

20-10-1820

Vanger Age Lieuwes berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de Visserschlieden van Moddergat in de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11)

6062

628

12-09-1820

Vanger Age Lieuwes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van Westdongeradeel en tevenbs Strandvonder met als onderwerp: door enige vissers van het Moddergat onder Nes aangebrachte  Rogge opgevist uit het verongelukte schip waarvan hen de naam onbekend is zijnde aan land gebracht door Post Weeltje A. , Vanger Age Lieuwes, Vanger H. D., Visser Jan Douwes, Boer de Thijs H., Tietes Gerlof, Basteleur Goijtzen Jelles Kastelein in het Moddergat enz. jaar 1820 (3)

6076

914

24-11-1821

Vanger Age Lieuwes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)

6077

1046

27-12-1821

Vanger Age Lieuwes Visser te Nes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)

6077

1038

27-12-1821

Vanger Age Lieuwes, Berger---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de lading van het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het betreft hier de inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 (6)

6062

628

12-09-1820

Vanger H. D. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van Westdongeradeel en tevenbs Strandvonder met als onderwerp: door enige vissers van het Moddergat onder Nes aangebrachte  Rogge opgevist uit het verongelukte schip waarvan hen de naam onbekend is zijnde aan land gebracht door Post Weeltje A. , Vanger Age Lieuwes, Vanger H. D., Visser Jan Douwes, Boer de Thijs H., Tietes Gerlof, Basteleur Goijtzen Jelles Kastelein in het Moddergat enz. jaar 1820 (3)

6076

914

24-11-1821

Vanger Hendrik L. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)

6050

 

670

17-09-1819

Vanger Hendrik Lieuwes---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat  Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e  ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd;  Heezes A. Commies, Swart de R. Commies,   Zwart Adolf Heeres Sybren  , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers Hoekstra Christ. Jan,  Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends,  Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis,  en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter  en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en  Hartmans H. D. (Hartman Dirks) enz.   jaar 1819 (7)

6634

1580

12-12-1814

Vanger Hendrik Lieuwes Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna,  jaar 1814

6077

1046

27-12-1821

Vanger Hendrik Lieuwes Visser te Nes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)

6853

4-A

03-09-1824

Vanger Hendrik Lieuwes, ---- Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 19-08-1824  op de zandplaat Den Bosch waarvan de naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (9)

6080

247 

09-03-1822

Vanger L. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8)

6864

24-C

07-01-1825

Vanger Lieuwe Ages , Milicien is overleden 21 december 1824 te Ternaad,  een kenningeving uit Groningen jaar 1825 (1)

6864

9-C

03-01-1825

Vanger Lieuwe Ages, verlofganger  der Militie behorende bij  2e Comp. 1e Bat. 8ste afd. ligting 1821,  een brief dat hij is overleden  jaar 1825 (1)  

 

6414

27

15-01-1817

Vanhimelhuske Pierre A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanhof Jean-Baptiste A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)enz. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanhouvegen Philippe A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanmeschel Guillaume A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanpoest Pierre A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Vanzybreck François A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6243

191-25?

06-03-1814

Varel van H. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6095

541

24-06-1823 

Varel van Hendrik ,Koopman en Winkelier te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document  ; dat zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4)

9181

1923

01-11-1915

Varenhorst Herman gehuwd met Linden van der Maria Theodora,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9186

146

06-02-1918

Varenhorst Herman Hendrik, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9181

1751

06-10-1915

Varenhorst Herman,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6099

956

01-10-1823  

Varkensziekte  deze heeft zig geopenbaard  in Welsrijp, Bajum, Spannum maar omdat de Veearts 1e klasse Greuve verlof heeft en zig te Amsterdam bevind wordt er voorgesteld de Veearts 2e klasse Pas E. te Hallum beschikbaar te stelllen enz. enz. jaar 1823 (2)

6081

359

10-04-1822

Varkevisser Cornelis---- Berkenbosch Blok Symon en door de Commissaris van Politie van Scheveningen de heer Varkevisser Cornelis afgegeven eigendomsbewijs aan voornoemde wegens de geborgen goederen  van het  verongelukte schip de Jonge Dirk Koek  gevoerd door de Stuurman Baak Jan en onderste boven is komen aandrijven op Ameland enz. jaar 1822 (2)

6013

399

08-07-1816

Vars Theodorus,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

8257

74/14

1-6

21-01-1840

Vas Willem Willems hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Vasen Gerhardus, 384 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6382

79 nr. 3

31-03-1814

Vasinga J. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

8308

1079-8

31-10-1840

Vassij de H. F.  wegens gedane Verschotten voor Ziekenspijs  wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst van het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de Heer Administrateur van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk bedrag volgens declaratie is uitbetaald enz. jaar 1840 (4)

8197

687-15

06-07-1839

Vassij de K. F. Kommandant van het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden verzoekende de rang van Kolonel en het daar aan verbonden Pensieon en of Toelage te enz. jaar 1839 (5)

8224

1229-6

02-12-1839

Vassij de K. F. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens wegens leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2)

8308

1087-7

03-11-1840

Vassij K. F. wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden gedurende de maand October met vermelding van wat hij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4)

6680

418 blz. 4

07-10-1818

Vassy de J. R. te Middelburg, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Vastenhout Johannes, 556 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5675

61 en 96

20-06-1912

Vaullonte D. directeur van de Groninger Rotterdammer Stoomboot Maatschappij,  in een  door hem diverse ondertekende brieven (met briefhoofd) verzoekt hij een vergunning om met hun motorboot “Hunze IV “om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz. enz. en diverse andere correspondentie, jaar 1912 (14)

6044

206

31-03-1819

Ve(e)rbeek Jan Folkerts, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819 (4)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Ve.…? Foeke Zimons hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6383

55

02-04-1814

Vecht van der A. (wed.) te Beetsterzwaag, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6630

1017B blz.7

22-08-1814

Vecht van der Gerrit Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz.6

22-08-1814

Vecht van der Gerrit Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6011

302

28-05-1816

Vecht van der J. M. ---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van de Heer Kingma H. J. L. Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen  om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre, Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7)

8364

498/10, 14

21-05-1841

Vecht van der Melius Wobbes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6048

508

26-07-1819

Vecht van der Reinier Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel   jaar 1819 (4)

7999

565-1

08-06-1837

Vedder Dirk Jacobus Geb. Delfzijl, laatst gewoond hebbende te Delfzijl. Korporaal 24-4-1836 Overleden te Soerakarta (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

8161

79-4

22-01-1839

Vedder Gerrit Barten, Nijkerk is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

8224

1225-3

02-12-1839

Vee v. d. S. H. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende  dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur van Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van Vriesland enz. jaar 1839 (5)

9188

481-b

14-04-1919

Vee van der Sjouke Hendriks St. Anaparochie Veldwachter, jaar 1919 (4)

8384

912/7

15-09-1841

Veeartsenschool Utrecht   Een dossier   , het is een verslag wegens een examen voor toelating als kwekeling op de Veeartsenijschool te Utrecht,  van Roodbaard Herman Dedde, Johannes Lambertus Hoegen,  Faber Jan Lieuwes te Bolsward, Eldering Roelof met een lijst met uitslag van examen enz. enz.  jaar 1841 (15)

8386

949/31

20-09-1841

Veem W. te Sneek, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8210

958/2 211

Bladz 3>>

17-09-1839

Veeman A. S. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

9187

1909-2

31-12-1918

Veeman R. M.----- Kamer van Koophandel en Fabrieken  Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer; Koopmans R.,  Fontein D  ,   Schoot v.d. Johan,  Burggraaf J.  Lettinga A. ,  Oberman H. F.,  Plat J.,  Boomsma G. L., Veeman R. M.,  Stienstra N. jaar 1918( 2)

9183

1827/2

00-12-1916

Veeman Rieme,  Beheerder van een Stoomzuivelfabriek Franeker, ---- Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel aldaar  jaar 1916 (4)

8285

623-20

22-06-1840

Veeman Sijbe Sjoerds te Marssum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)

6868

21-02-1825

31-A

Veeman Sjoerd Lijbes---- Ozinga Johannes Sjoerds zetter in het district van ontvang Beetgum en Veeman Sjoerd Lijbes zetter in het ontvang van deinum  beide in het verlopen jaar overleden daarom worden voorgedragen Meulen van der Auke Bouwes en Andringa Andries Klazes beide te Menaldum wonende, en Talma Sape Gerbens te Marssum wonende en Hogt van der Marten Annes te Deinum enz. jaar 1825 (3)

6047

379

03-06-1819

Veeman Sjoerd S.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Veeman Sjoerd S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Veeman Sjoerd S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-31    

25-05-1821

Veeman Sjoerd S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6100

1215-11

29-11-1823

Veeman Sjoerd Sybes ,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Deinum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6840

36-A

blz. 33

22-04-1824

Veemans Eeltje R. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

5-A

20-04-1824

Veen  Elizabeth Otto op het eiland Ameland onderwerp Tractement van 450 gulden (2) jaar 1824

9183

1405

23-09-1916

Veen  Jan R. te Nijelamer dat zijn schade aan het vee en boerderij ten gevolge van de hoge waterstand  en overstroming vergoed ten bedrage van enz. enz.wordt jaar 1916  (24)

8224

1216-14, 3

29-11-1839

Veen  v .d. Eisse Tjerks, 13 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)

9187

908

06-07-1918

Veen  van der Willem Rotterdam Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918  (1)

6854

25-A

16-09-1824

Veen  van Pieter Alberts Wonende aan boord Schipper, jaar 1824

8375

708-5_1

20-07-1841

Veen  W en L. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8386

949/25

20-09-1841

Veen  W. & L. te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6078

75

19-01-1822

Veen & Cardinaal---- Slichter P., Veen & Cardinaal, Huidecoper & zoon, Horstman A. & Co., Watering D. & M. C., Greaves W. H. en Nalop E. J. hebben gemachtigd Barend Visser & zoon te Halingen tot reclame hunne goederen afgeladen te Amsterdam per het Engelsch schip de Arke bestemd naar Londen  op den Eiland Ameland gestrand en dan worden de goederen genoemd enz. jaar 1822 (2)

8386

949/15

20-09-1841

Veen & Co te Sneek , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/16

20-09-1841

Veen & co. Te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/43

20-09-1841

Veen & Comp. te Sneek wordt vermeld op; Staat of aanwijzing der bij den plaatselijke  Ontvanger der Stad IJlst ingekomend duplicaat  uitvoer billetten  Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5664

274-a, 39

28-02-1918

Veen & Van de Veen Wolvega Schip de Wolvega I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

8375

708-5_23b

20-07-1841

Veen & Zn  te Sneek  staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_11b

20-07-1841

Veen & zoon te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 15

Bladzijde 1

26-09-1839

Veen ….? te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5986

262 lijst 1

08-04-1814

Veen Bauke Cornelis hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)

9187

1341

06-09-1918

Veen de Harm, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1341

06-09-1918

Veen de Jacob, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8386

949/22

20-09-1841

Veen de weduwe te Sneek , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6840

36-A

blz. 30

22-04-1824

Veen Eelke Teekes Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8380

833-2

24-08-1841

Weststel-

      lingwerf

Veen en Comp. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

5667

10, 9

00-00-1880

Veen H. & Zn., Banketbakker,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

3594

Map 88-F

1876-1878

Veen H. Pz.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

5989

576 3e lijst

26-07-1814

Veen H. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6079

113 + 120

01-02-1822

Veen Harmens Jan---- staat vermeld als berger van de lading op een document ondertekend door de Burgemeester van de Stad Harlingen  Harmens W.  heeft aangebragt uit zee een vat Talk gemerkt N—S&C lett. B=K nr. 209 enz. afkomstig van het schip gevoerd door Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina op het Griend verongelukt op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam jaar 1822 (5)

5997

243

16-03-1815

Veen Hendrik Koopman te Sneek zijn request met als onderwerp zijn bezwaar wegens verkeerde aanslag op zijn naam in het kohier der Ongebouwde eigendommen van de Gemeente Sneek enz. enz. jaar 1815 (1)

5675

60 en 74

07-03-1918

Veen J. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

8380

833-2

24-08-1841

Weststel-

      lingwerf

Veen J. W. te Noorwolde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6630

1017B blz.2

22-08-1814

Veen Jacob Roelofs staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz.2

22-08-1814

Veen Jacob Roelofs wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

9184

276

05-03-1917

Veen Jacob, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9184

400

02-04-1917

Veen Jacob, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Fries  , de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

8197

687-17_4

06-07-1839

Veen Johannes van der vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

6864

18-C

07-01-1825

Veen Klaas * 27-03-1788 Blokzijl;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Veen Klaas 321 Blokziel is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Veen Klaas 598 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-b 3e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Veen Klaas 598 is zijn volgnummer bij de 4e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

2e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Veen Klaas staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

9187

1114

07-08-1918

Veen Koene, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Veen L.  ….? de weduwe te Sneek  als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Veen L. &  W. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Veen L. &  W. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

988-3, 31

26-09-1839

Veen L. & W.  te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Schoterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 2

19-06-1840

Veen L. & W.  te Sneek, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Aengwirden in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8386

949/37

20-09-1841

Veen L. & W. te Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 27

Bladzijde 3

26-09-1839

Veen L. & W. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 1

Bladzijde 3 26-09-1839

Veen L. & W. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 20

Bladzijde 1

26-09-1839

Veen L. & W. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 28

Bladzijde 1

26-09-1839

Veen L. & W. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Veen L. & W. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 39 Bladzijde 2 26-09-1839

Veen L. & W. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 39 Bladzijde 3 26-09-1839

Veen L. & W. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 43 26-09-1839

Veen L. & W. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_20a

20-07-1841

Veen L. & W. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_22

20-07-1841

Veen L. & W. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_28

20-07-1841

Veen L. & W. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_9

20-07-1841

Veen L. & W. te Sneek staat als uitvoerder vermeld in een door Weide van der W. R. (Willem Roelof) namens Burgemeester en Wethouders van Dockum  en ter ordonnantie van dezelven Slooten van A. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Veen L. & W. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 28

19-06-1840

Veen L. & W. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 33,2

19-06-1840

Veen L. & W. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Veen L. & W. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 38

19-06-1840

Veen L. & W. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 42-1

19-06-1840

Veen L. & W. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 5-1

19-06-1840

Veen L. & W. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 27

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 28

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 34

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar ä1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 39

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 40

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 41

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 42

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad IJlst  zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 26

22-05-1840

Veen L. & W. te Sneek uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/34

20-09-1841

Veen L. & W., te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 20, 1

19-06-1840

Veen L. &. W. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 41 Bladzijde 1 26-09-1839

Veen L. de weduwe te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/29

20-09-1841

Veen L. de weduwe te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Rauwerderhem als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_23c

20-07-1841

Veen L. en W. te Sneek staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_1

20-07-1841

Veen L. en W. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8375

708-5_33a

20-07-1841

Veen L. en W. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_37

20-07-1841

Veen L. en W. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_39b

20-07-1841

Veen L. en W. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Idaarde-

         radeel

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Schoterland

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Tietjerkste-

         radeel

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Utinge-

         radeel

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Wijmbrit-

      seradeel

 

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Bolsward

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (2) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

IJlst

 

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Stad IJlst in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Veen L. en W. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 22

Bladzijde 1

26-09-1839

Veen L. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 9

19-06-1840

Veen L. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum  in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 34

26-09-1839

Veen L. te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8386

949/31

20-09-1841

Veen L. te Sneek, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8086

422/17, 177

30-04-1838

Veen M. te Texel van beroep Schipper, jaar 1838

8061

1262/15  

177/11012

16-12-1837

Veen Melles te Texel Schipper, jaar 1837

8049

626/1

34/5759

04-07-1837

Veen Melles te Texel van beroep Schipper, jaar 1837

8061

1262/15  

177/11011

16-12-1837

Veen Melles Texel van beroep Schipper, jaar 1837

8211

988-3, 31

26-09-1839

Veen P. te Knijpe wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Schoterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Schoterland

Veen P. te Schoterland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

9725

Deel I 

Blz. 56

00-00-1872

Veen Pieter,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 65, 71, 73

00-00-1874

Veen Pieter,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (5)

8285

615-2, 27,2

19-06-1840

Veen S. K. te makkinga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8375

708-5_15

20-07-1841

Veen te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens Burgemeester en Wethouders  van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Veen te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Harlingen

Veen te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de  Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 15

19-06-1840

Veen te Sneek te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8386

949/19

20-09-1841

Veen te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8033

1276-14

27-06-1838

Veen ter Jan Alberts ,  Fuselier 8e afdeeling infanterie * 27-08-1818 Sleen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6424

584

02-12-1817

Veen v S. D. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6383

97   

23-04-1814

Veen v. d. H. L. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6054

28

11-01-1820

Veen v. d. Johannes Klases ---- Ringnalda Hotze Klazes, Bouma Jan Ruurds, Cuperius Okke  D.,  ouderlingen en Veen v. d. Johannes Klases,  Oppedijk Cornelis H.  Randen van Ype D. Diaken  samen de Leden van de Kerkenraad van de hervormde gemeente van IJlst enz. enz. dat de beroepen Predikant Rodenburg R. (Rutgerus) wel genegen souden sijn om de post van Rector van de Latijnsche school te aanvaarden jaar 1829 (2)

8375

708-5_17a

20-07-1841

Veen v. d. L. S. te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6382

79 nr. 29

31-03-1814

Veen v. der J. E. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 29

17-07-1839

Veen v. Sytse D. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

9183

1306

06-09-1916

Veen v.d Egbert Gert, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6255

254-9

10-03-1815

Veen v.d, Jan L. geleverde Kaarsen diverse Festiviteiten in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

9182

285/6

07-02-1916

Veen v.d.  Douwe St. Jacobiparochie (oosthoek) Veldwachter Met Signalement

6070

424-32    

25-05-1821

Veen v.d.  Eidsje Ymes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

5711

2 staat E

28-08-1902

Veen v.d. . Eigenaar en Inhoudsgrootte van het in m3 Schip de Koophandel Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16)

6383

84    

23-04-1814

Veen v.d. A. B. te Rijperkerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6424

609

10-12-1817

Veen v.d. A. L. 34 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Veen v.d. A. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Veen v.d. A. te Valom staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 8

Bladzijde 2

26-09-1839

Veen v.d. A. te Valom, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9183

922

06-06-1916

Veen v.d. Abraham, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

5666

6

00-00-1897

Veen v.d. Andries---- Werf v.d. Minne,  Veen v.d. Andries en Kramer Benedictus Ondernemers van de Bergumer Stoombootdienst maken in een advertentie beend de dienstregeling zal aanvangen 11 Juni van  Bergum naar Groningen  en van Bergum naar Leeuwarden  ook vermeld met de tarieven  en vertrektijden  enz. jaar 1897 (5)

6016

707

21-11-1816

Veen v.d. Andries, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

9183

1454

07-10-1916

Veen v.d. Arendje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6864

26/1-C, 18

07-01-1825

Veen v.d. Auke   8e afd. Inf. te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6869

02-03-1825

27-C 

Veen v.d. Auke Benedictus van ligting 1820 is ontslagen uit de militie 1e Batt. 8e Afd. Infanterie te Groningen ten gevolge van de inlijving van Pekelsma Anske enz. jaar 1825 (2)

6380

13 nr. 72

29-01-1814

Veen v.d. Auke Jacobs te Oudwoude, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Jong de ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

6087

948-1

11-10-1827

Veen v.d. Auke O. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

8364

498/10, 16

21-05-1841

Veen v.d. Auke Willems staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

8386

949/36

20-09-1841

Veen v.d. D. H. te Tietjerk,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6070

424-31   

 25-05-1821

Veen v.d. D. N. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Veen v.d. D. N. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6029

892

17-12-1817

Veen v.d. D. S.---- Visser D. G. Doopdgezind Predikant te Gorredijk (er wordt ook zijn vroegere leeraar Tjeenstra Duire Sakes te Akkrum en Reen Y. Y. leeraar te Surhuisterveen ) hij verzoekt ook tot deze enz. enz.  tevens een verklaring van de kerkraad der doopsgezinden  van Gorredijk  en Lippenhuizen  met daaronder de handtekeningen van Waage v.d. L. O.   F. Jans van den ??orf?,  Freerkstra Fooke S, Veen v.d. D. S. jaar 1817 (3)

6282

737-21

07-07-1817

Veen v.d. Dirk, Bakker te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6864

26/1-C, 175

07-01-1825

Veen v.d. Doecke Jans te Kollumerland   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6424

584

02-12-1817

Veen v.d. E. 24 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8210

958/2 211

Bladz. 4>>

17-09-1839

Veen v.d. E. G. te Driesum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6062

639

18-09-1820

Veen v.d. E. Y. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2

6382

20 nr. 35

29-03-1814

Veen v.d. Egbert Luiten plaatsvervanger van Veen v.d. Hendrik Luiten staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

9183

1306

06-09-1916

Veen v.d. Elisabeth Margaretha, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6871

22-03-1825

11/1-C

Veen v.d. Fokke Scheles te Wonseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6838

7-A bijl. 2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Veen v.d. Folkert P., 32 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Veen v.d. Folkert P., 9 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-1

11-10-1827

Veen v.d. Folkert staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

8386

949/36

20-09-1841

Veen v.d. G. G.  te Hardegarijp,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/6-1

25-09-1841

Veen v.d. G. G. te Augustinusga Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8285

615-2, 36,1

19-06-1840

Veen v.d. G. G. te Hardegarijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8211

988-3, 36

Bladzijde 3

26-09-1839

Veen v.d. G. IJ. te Hardergarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8211

988-3, 1

Bladzijde 3 26-09-1839

Veen v.d. G. J. te Augustinusga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Veen v.d. G. J. te Hardegarijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 36

Bladzijde 3

26-09-1839

Veen v.d. G. J. te Hardegarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

5711

2 staat E

28-08-1902

Veen v.d. G. S. Eigenaar en Inhoudsgrootte van het in m3 Schip de Warns Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Veen v.d. G. S. te Hardegarijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Veen v.d. G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Veen v.d. G., wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6838

7-A bijl. 2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Veen v.d. Gerben F., 35 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

3699

B-4

08-04-1834

Veen v.d. Gerlof Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (6)

6864

26/1-C, 19

07-01-1825

Veen v.d. Gerrit  8e afd. Inf. te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

8386

949/36

20-09-1841

Veen v.d. H. D.  te Tietjerk,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 36

Bladzijde 3

26-09-1839

Veen v.d. H. D. te Tiekerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8375

708-5_36c

20-07-1841

Veen v.d. H. D. te Tietjerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_36c

20-07-1841

Veen v.d. H. D. te Tietjerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Veen v.d. H. D. te Tietjerk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8280

526-1, 36,1

22-05-1840

Veen v.d. H. D. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3-v

17-07-1839

Veen v.d. H. F. te Bergum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

5711

2 staat E

28-08-1902

Veen v.d. H. J. Eigenaar en Inhoudsgrootte van het in m3 Schip de  Prinses Wilhelmina Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16)

5664

30

17-04-1913

Veen v.d. H. J. Garijp Schip de  Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918, jaar 1913

8280

526-1, 26,1

22-05-1840

Veen v.d. H.te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6381

171-D 

22-03-1814

Veen v.d. Heere IJdes plaatsvervaner voor Fitjero Joh’s Josephs, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

7977

158-7

14-02-1837

Veen v.d. Hendrik Annes hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4)

5666

7

00-00-1892

Veen v.d. Hendrik Jelles---- Walda Gjalt Hendriks en Veen v.d. Hendrik Jelles maken bekend dat zij publieelijk hebben aangekocht de stoomboot “Garijp” met bijbehorende praam enz. verder vermeld bij welke Noaris en de datum van de akte en dat zij mededelen dat de dienst zoals op vroegere wijze zal worden voortgezet enz. jaar 1892 (4)

6382

20 nr. 35

29-03-1814

Veen v.d. Hendrik Luiten---- Veen v.d. Egbert Luiten plaatsvervanger van Veen v.d. Hendrik Luiten staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

6381

136 nr. 35

17-03-1814

Veen v.d. Hendrik Luitens te Noorwolde, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6628

788-4

16-06-1814

Veen v.d. Hendrik staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 13-v

17-07-1839

Veen v.d. Hendrik T. te Bergum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9183

922

06-06-1916

Veen v.d. Hendrik, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9183

922

06-06-1916

Veen v.d. Hendrik, Komt voor op een  document  (blz.4)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8370

602/8

21-06-1841

Veen v.d. Herre Gerrits, Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7)

6836

15-C+

16-C,17-C

12-03-1824

Veen v.d. Hillebrand een aantekening  betreffende de Nationale Militie jaar 1824 (5)

6838

24-C-

26-03-1824

Veen v.d. Hillebrand----Veen van der Meindert voogd over zijn broer Veen v.d. Hillebrand en Posthuma Gerhardus Wiebes. De vader van Veen v.d. Hillebrand leed geruime tijd aan ene smartelijke en pijnlijke kwaal enz. enz. en verzoekt dan ook enz.(5) jaar 1824

9183

1306

06-09-1916

Veen v.d. Hindrik gehuwd met Hoekstra Maria, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Veen v.d. IJ. te Hardegarijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 20

22-05-1840

Veen v.d. J. (Mr) te Idaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8309

1115-3

10-11-1840

Veen v.d. J. A. Deurwaarder der Directe Belastingen het betreft afgedaan dwangbevel enz. jaar 1840 (3)

5675

76

04-07-1918

 

Veen v.d. J. A.---- Smit J.,  Schipper verzoekt hij in een handgeschreven en door hen ondertekende brief  om een vergunning voor een motorboot genaamd “Lumke”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen Varen/Slepen  enz. p/a/ Veen v.d. J. A. Dijkstraat 123-a  Rotterdam jaar 1918 (6)

9191

1487

06-12-1920

Veen v.d. J. H. Helenaveen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5)

6386

26

18-08-1814

Veen v.d. J. H.---- Vries de Age oud 26 jaar zoon van Vries de Martinus en Johannes Jantje wordt vermeld als Remplaçant van Veen v.d. J. H. te Dragten op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3)

5665

03-12-1880

akte  44

Veen v.d. J. J. te Franeker, ---- Werf van der IJ. W. Beurtschipper en Gezagvoerder te Franeker Onderwerp:  een aankondiging van zijn Beurtdienst  met zijn schip van Franeker naar Sneek  , wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij Veen v.d. J. J. te Franeker, Wenselaar P. te Welsrijp, Jong de P. te Winsum, Tolsma L. te  Oosterlittens, Mulder de weduwe te Rien, Werf v.d. E. te Tirns en Hanja P. te Sneek  jaar 1880 (8)

6842

12-A

12-05-1824

Veen v.d. J. K.,  Staat van restanten op den impost van Turf  te betalen accijnsen jaar 1824 (5)

6089

1194 blz. 38       23-12-1822

Veen v.d. J. L. te Harlingen Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

8285

615-2, 20, 1

19-06-1840

Veen v.d. J. te Grouw wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 35

26-09-1839

Veen v.d. J. te Hindelopen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Stavoren ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8280

517-11, 48

19-05-1840

Veen v.d. J. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8285

615-2, 35

19-06-1840

Veen v.d. J. te Stavoren wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Stavoren  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

9725

Deel 2

Blz. 71

00-00-1888

Veen v.d. Jacob,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

9180

264

06-02-1915

Veen v.d. Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9134

1081-1

13-04-1883

Veen v.d. Jan Gosses te Augustinusga;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting,  jaar 1883 (3)

6244

320

24-03-1814

Veen v.d. Jan Hij behoort tot de Vroedschap der stad Harlingen  enz.  en tekent een bijlage van----Harlingen: een geschreven en  een gedruk boekje met  Ordonnantie en Artikelen  op het leggen , uit en in vaaren van de schepen in de havens der stad Harlingen . Sampt Het sluiten en ontsluiten van de bruggen , waarna ieder, als mede de Havenmeester, zig zal moeten reguleeren gedrukt door  de stadsdrukker Plaats van der V. op 6 Maart 1787 , jaar 1814 (1) en dossier (31)

6834

20-A

13-02-1824

Veen v.d. Jan K. Restant staten op de impost van Turf  kantoor Oostermeer, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (2)

6840

19-A

13-04-1824

Veen v.d. Jan Klazes, Onderwerp;   Achterstallige Turf Impost  kantoor Oostermeer  enz. (2) jaar 1824

6243

191-5

06-03-1814

Veen v.d. Jan L. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6383

95   

23-04-1814

Veen v.d. Jan L. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6242

117

17-02-1814

Veen v.d. Jan Slager.   Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van het stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3)

8280

526-1, 35

22-05-1840

Veen v.d. Jan te Stavoren als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Stavoren zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6623

42

07-08-1813

Veen v.d. Jan Wiegers, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Veen v.d. Jan Wiegers, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6424

584

02-12-1817

Veen v.d. Jetze Jans 65 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland 1e Trein Bataillon hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

5982

1752

13-12-1813

Veen v.d. Joh.’s vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6381

171-C 

22-03-1814

Veen v.d. Joh’s Wijbes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6636

100    

25-01-1815

Veen v.d. Jouke Deddes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Floreenpligtigen enn Hoofd van een Huisgezin in den Dorpe Boer  en dat de Schioolonderwijzer wegens zijn ouderdom enz. en dat nu de scholen van de dorpen Ried en Boer  zouden worden verenigd en dat het tractement van de enz. jaar 1815 (4)

8373

676/2

10-07-1841

Veen v.d. K. E. goedkeuring aan te beden een akte van Submissie jaar 1841 (1)

9183

1445

02-10-1916

Veen v.d. K. G.  ---- Waterschap “ de Zomerweg” de voorzitter Veen v.d. K. G. en de secretaris Krol H. J. verzoekt vergunning tot het bestraten van een berm in een handgeschreven brief met hun handtekening, perceel kadastraal bekend te Hardegarijp sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (10)

6830

18-A blz. 6

21-01-1824

Veen v.d. K. J. te Stavoren,wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6834

20-A

13-02-1824

Veen v.d. Klaas G. Restant staten op de impost van Turf  kantoor Oenkerk, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (2)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Veen v.d. Klaas Pieter 24 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8375

708-5_8a

20-07-1841

Veen v.d. L. te Veenwouden staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 16

22-05-1840

Veen v.d. L. te Veenwouden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6396

565

08-06-1815

Veen v.d. L.---- Zijlstra D. Luitenant  Collonel Commanderende het 2e Battaillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de bevordering van  Veen v.d. L.  Capitein, Houtsma Tj. 1e Luitenant, Hilarius W. 2e Luitenant, Huijdekoper J. enz. jaar 1815 (1)

6388

26

05-10-1814

Veen v.d. Lammerts, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)

6833

27-A blz.13

06-02-1824

Veen v.d. Lieuwe te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Veen v.d. Lucas te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6243

191-4

06-03-1814

Veen v.d. M. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8280

526-1, 9

22-05-1840

Veen v.d. M. de weduwe te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/23

20-09-1841

Veen v.d. M. te Huizum , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6034

398

30-05-1818

Veen v.d. M. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6424

609

10-12-1817

Veen v.d. Mark Sierds 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6060

480

06-07-1820

Veen v.d. Marten, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6853

28-A

02-09-1824

Veen v.d. Meindert Brander te Dokkum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6661

126 blz. 7

26-02-1817

Veen v.d. Meindert Teunes Landbouwer, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. (Petrus)  als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Veen v.d. O. M. te Wolvega wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

6082

453

03-05-1822

Veen v.d. Oene Sydzes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9181

1645

03-09-1915

Veen v.d. Ootske gehuwd met Jilderda Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6243

191-4

06-03-1814

Veen v.d. P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

5711

2 staat E

28-08-1902

Veen v.d. P. Eigenaar en Inhoudsgrootte van het in m3 Schip de Fortuna Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossie (16)

8375

708-5_31

20-07-1841

Veen v.d. P. J. te Nijelamer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de heer Boer de B. W. Grietman (L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

5982

1752

13-12-1813

Veen v.d. P. T. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

8280

526-1, 30

22-05-1840

Veen v.d. P. te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9182

734

27-04-1916

Veen v.d. Philippus te Garijp, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

6864

26/1-C, 17 

07-01-1825

Veen v.d. Pieter Benedictus te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

9183

922

06-06-1916

Veen v.d. Pieter, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9183

1454

07-10-1916

Veen v.d. Pieter, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6424

609

10-12-1817

Veen v.d. reinder 124 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6383

95   

23-04-1814

Veen v.d. Reinder te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6382

20 nr.  266

29-03-1814

Veen v.d. Rienk Tammes plaatsvervanger van Vrieswijk Kornelis Tjallings staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Veen v.d. Rieuwerd te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6380

13 Lijst 1

29-01-1814

Veen v.d. Rinse Hendriks te Lemmer, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

6380

13 nr. 85

29-01-1814

Veen v.d. Rinse Hendriks te Lemmer, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de Nationale Garde enz. jaar 1814 (6)

9183

1306

06-09-1916

Veen v.d. Rinze, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6631

1066-17

02-09-1814

Veen v.d. Roel Jelles hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

9183

1306

06-09-1916

Veen v.d. Roelfina Jantiena, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6424

609

10-12-1817

Veen v.d. Romke 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6100

1215-38

29-11-1823

Veen v.d. S. E. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Stavoren in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6864

60-C-30

13-01-1825

Veen v.d. S. E. Wethouder te Stavoren Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

8308

1074-9

29-10-1840

Veen v.d. S. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8386

949/36

20-09-1841

Veen v.d. S. G. te Hardegarijp,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8308

1074-9

29-10-1840

Veen v.d. S. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Veen v.d. S. H. te Opeinde wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

8211

988-3, 27

Bladzijde 2

26-09-1839

Veen v.d. S. K. te Makkinga wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6384

19

26-05-1814

Veen v.d. S. K?. , hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

6383

84    

23-04-1814

Veen v.d. S. R. te Rijperkerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6271

599-2

15-07-1816

Veen v.d. S. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4)

8224

1216-14, 6

29-11-1839

Veen v.d. Sijmen Jurjens in de gemeente Tietjerksteradeel is geremplaceerde bij de Nationale Militie ligting 1834 bij de Rijdende Artillerie het betreft zijn militie paspoort en zijn functie enz. jaar 1839 (4)

6078

95-41

25-01-1822

Veen v.d. Sjoerd Ebes te Stavoren , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Stavoren enz. enz. jaar 1822 (3)

6089

1194 blz. 40       23-12-1822

Veen v.d. Sjoerd Ebes te Stavoren Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1192-39

26-11-1823

Veen v.d. Sjoerd Ebes----, Doornbos Eling Gerits en Veen v.d. Sjoerd Ebes , zij zijn als Schatters  over 1824 te Stavoren gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

8308

2086-12

01-11-1840

Veen v.d. Sjoerd H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6628

788-4

16-06-1814

Veen v.d. Sjoerd P. staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

8386

949/22

20-09-1841

Veen v.d. te Leeuwarden Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Veen v.d. te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 22

Bladzijde 1

26-09-1839

Veen v.d. te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informati