Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn Samensteller van deze Index

 

 

‘’Viëtor Burhoven Zie onder Burhoven

8381

841/12

26-08-1841

Vegchel van Adrianus te Gestel en Blaarthem wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken Noord Braband met 7 kolommen informatie,  jaar 1841 (4)

8381

841/12

26-08-1841

Vegchel van Adrianus te Gestel en Blaarthem wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken Noord Braband met 7 kolommen informatie,  jaar 1841 (4)

6414

27

15-01-1817

Vegelen François A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

5763

3

02-12-1890

Vegelien Joh. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

6048

 471

15-07-1819

Vegelin  van Claerbergen P. A. C---- Olivier J. T.  Benoemd tot plaatsvervanger van het Vredegerecht van Dronrijp i.p.v.  Vegelin  van Claerbergen P. A. C. die eervol ontslag heeft gekregen enz. enz. jaar 1819 (3)

8211

982/5

24-09-1839

Vegelin Aaltje Rienks wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)

8359

377/28, 34

19-04-1841

Vegelin---- Claerbergen V. L. Vegelin van wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Rauwerdehem omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (5)

6830

15-A

21-01-1824

Vegelin de Freule---- Tjepkema  J. M. de erven van hem verkopen land  te Dronrijp met beschrijving en evt. aanmerkingen enz. aan Hezlinga M. K., Vegelin de Freule , Kamminga  H. W., Tjerks Antje,  Feitsma M.M., Bijlzmer J.S.,  Dijkstra J. L.,  Mebius  P. J.,  Jaar 1824 (9)

8285

615-2, 16

19-06-1840

Vegelin F. te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8386

949/16

20-09-1841

Vegelin Jh . P. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als kopervan  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

9188

486

26-04-1919

Vegelin Kornelis * Duurswoude 17-07-1886 Veldwachter te Opeinde, jaar 1919  (2)

6034

398

30-05-1818

Vegelin N. C.  te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-31    

25-05-1821

Vegelin N. C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Vegelin P. E. van Claerbergen, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6264

1149-2

21-11-1815

Vegelin P. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6870

17-03-1825

20-D blz. 13

Vegelin Ph. Jr. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6082

453

03-05-1822

Vegelin V. C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Vegelin v. Claarbergen Valerius Lodewijk hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6301

334-3     

04-06-1822       

Vegelin V. L. een jaarlijkse Eeuwige Rente ten laste van  hem,  komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden en Uitgaven van de Kerkvoogdij van Westermeer,  Snikzwaag  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21)

8386

949/22

20-09-1841

Vegelin V. L. te  Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6000

596

22-06-1815

Vegelin van Claarbergen ….?---- Jorissen ….? Controleur der Belastingen te Workum met als onderwerp het verwerven van Zetters der Belastingen en dat voorgedragen worden;  Vegelin van Claarbergen ….?en Buma ….? Jaar 1815 (1)

6070

424-31    

25-05-1821

Vegelin van Claarbergen A. W. C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6383

62

02-04-1814

Vegelin van Claarbergen O. L. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

8361

434/6 sectie B, E, F.

04-05-1841

Vegelin van Claarbergen V. L. te Joure staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)

6070

424-31    

25-05-1821

Vegelin van Claebergen F. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Vegelin van Claerbergen  ….?, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6060

480

06-07-1820

Vegelin van Claerbergen  A. W. C. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6060

480

06-07-1820

Vegelin van Claerbergen  Asuerus , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Vegelin van Claerbergen  Epo Sjuck Burmania   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6047

379

03-06-1819

Vegelin van Claerbergen  H. C.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Vegelin van Claerbergen  Jhr.  J. C. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Vegelin van Claerbergen  Jhr. Philip Ernst  Assuerus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6047

379

03-06-1819

Vegelin van Claerbergen  Jhr. Valerius Lodewijk  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6094

392

12-05-1823 

Vegelin van Claerbergen  Jonkheer Valerius Lodewijk  ---- Andrea Daniel Hermannus Gajuszn. Tusschen de here Staatsraad enz. gerepresenteerd door  voorgenoemde heer der registratie der Domeinen,  ter eenre  zijde  Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs Veenlieden en Boetje Auke Klazes en ten andere zijde Vegelin van Claerbergen  Jonkheer Valerius Lodewijk en Abinga van Humalda  Jonkheer Idserd Onderwerp: voor het daadelijk herstel van  der Kerk en Toren  der Hervormede gemeente van Haskerdijken enz. enz. jaar 1823 (2)

6060

480

06-07-1820

Vegelin van Claerbergen  N. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6865

20-A

20-01-1825

Vegelin van Claerbergen  P. C. A.  Onderwerp een aanbesteding jaar 1825 (1)

6013

394

05-07-1816

Vegelin van Claerbergen  Philip Epe Ahasuerus  --- Statema die eervol ontslag heeft gekregen als Vrederechter in het Canton Dronrijp, in zijn plaats is benoemd  Vegelin van Claerbergen  Philip Epe Ahasuerus  thans lid der staten van Friesland jaar 1816 (3)

6656

490 blz. 9

15-10-1816

Vegelin van Claerbergen  Philip Ernst Assuerus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6302

165

10-10-1822

Vegelin van Claerbergen  V. L. Floreenpligtige, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Snikzwaag Onderwerp: het Onderwijs  enz. jaar 1823 (7)

6302

165

10-10-1822

Vegelin van Claerbergen  V. L. Floreenpligtige, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Westermeer Onderwerp: het Onderwijs  enz. jaar 1823 (7)

6047

379

03-06-1819

Vegelin van Claerbergen ….? Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6001

648

14-07-1815

Vegelin van Claerbergen ….? Surnumerair Controleur van de divisie Leeuwarden verder genoemd,  Buma ….? Surnumerair Controleur van de divisie Leeuwarden die voornoemde assisteerd enz. jaar 1815 (1)

8211

988-3, 16

Bladzijde 1

26-09-1839

Vegelin van Claerbergen ….? te Joure,, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6082

453

03-05-1822

Vegelin van Claerbergen A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6082

453

03-05-1822

Vegelin van Claerbergen A. C. W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-31    

25-05-1821

Vegelin van Claerbergen A. C. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Vegelin van Claerbergen A. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6046

 346

19-05-1819

Vegelin van Claerbergen A. E. ook E. A.---- Olivier Sipke Tietes, 35 jaar, Hij staat op een document als candidaat voor de post van Plaatsvervangend Vrederechter in het Canton Dronrijp i.p.v.  de heer Vegelin van Claerbergen A. E.  ook  E. A. jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Vegelin van Claerbergen A. N?. C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6098

911

22-09-1823  

Vegelin van Claerbergen E. S. B. te Cornjum onder Jelsum, benoemd als ontvanger der belastingen te Cornjum  in plaats van  Le Maire Jean  enz. jaar 1823 (3)

6097 

 803

26-08-1823

Vegelin van Claerbergen E. S. B. te Cornjum onder Jelsum, Hij staat op een document ( met 4 kolommen info)  voordracht  voor de post van ontvanger der belastingen te Jelsum, ook de benoeming enz. jaar 1823 (3) (dossier 6)

6100

1087

04-11-1823

Vegelin van Claerbergen Epo Sjuck Burmania Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

5998

323

06-04-1815

Vegelin van Claerbergen Epo Sjuck en Buma Johan Hora beide worden benoemd tot Surnumeraire Controleurs der Directe belastingen in de provincie Vriesland enz. jaar 1815 (2)

6082

453

03-05-1822

Vegelin van Claerbergen F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6082

453

03-05-1822

Vegelin van Claerbergen F. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

3698

A-23

08-10-1828

Vegelin van Claerbergen F. M. A. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6)

6070

424-31    

25-05-1821

Vegelin van Claerbergen H. C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6631

1144

23-09-1814

Vegelin van Claerbergen in gebruik bij Sijtzes Anne te Oosterwierum wordt vermeld in een document van het Olde  Burger Weeshuis te Leeuwarden die verzoeken aan de Gouvernerner van Vriesland enz. met als onderwerp het verhuren van een aantal percelen land was  ondertekend door de rentmeester Haen van der B.  enz. jaar 1814 (6)

8285

615-2, 16

19-06-1840

Vegelin van Claerbergen J. W. P. te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6070

424-31    

25-05-1821

Vegelin van Claerbergen Jhr Ph. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Vegelin van Claerbergen Jhr. Assuerus   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-31    

25-05-1821

Vegelin van Claerbergen Jhr. Assuerus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Vegelin van Claerbergen Jhr. J. van L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8361

434/6 sectie A.

04-05-1841

Vegelin van Claerbergen Jhr. P. E. A. staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  Idaarderadeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)

6082

453

03-05-1822

Vegelin van Claerbergen Jhr. S. Burmania, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8280

526-1, 16

22-05-1840

Vegelin van Claerbergen Jhr. te Haskerland is degene die de drank ontvangt en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6060

480

06-07-1820

Vegelin van Claerbergen Jhr. V. L. Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-31    

25-05-1821

Vegelin van Claerbergen Jhr. Valerius Lodewijk hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8359

377/28, 8

19-04-1841

Vegelin van Claerbergen Jhr. Valerius Lodewijk wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

3572

16

29-04-1822

Vegelin van Claerbergen Johan---- Jochums Jan , Veerschipper van Langweer op Leeuwarden-Sneek-Joure enz. te kenen evende dat hij gaarne zou willen hebben het Octrooij, Reglement en Conditiën  ten overstaan van Burmania van Taco, geratificeerd door de Grietman Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) enz. verder worden genoemd Kamstra T. W. V., Sminia van J. en Oosterdijck J. jaar 1822 (8)

6082

453

03-05-1822

Vegelin van Claerbergen P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8375

708-5_16

20-07-1841

Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan)---- Bouma K. E. te Joure staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_16

20-07-1841

Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan)---- Bouma K. E. te Joure staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

3584

97 t/m 101

25-06-1835

Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) te Joure en Rodenhuis Bouwe & Zn. te Harlingen  enz. door het opgegeven Faillissement van Wijnen James te Londen gemachthebbende van de belanghebbende de heer Rodenhuis Y. Bouwesz. te Harlingen enz. jaar 1835 (13)

9183

1032

28-06-1916

Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) zijn benoeming en beediging als Burgemeester van Haskerland jaar 1916 (4)

8382

856/5

30-08-1841

Vegelin van Claerbergen P. E. A. (Jonkheer) Bergsma C. te Idaard betreft betaling  wegens veroordeling enz. komt ook in voor Vigelin van Claerbergen P. E. A. (Jonkheer) jaar 1841 (3)

6055

150

29-02-1820

Vegelin van Claerbergen P. E. A. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1)

6067

 

163

23-02-1821

Vegelin van Claerbergen P. E. A. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft  een ordonnantie ten gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1)

6036

493-C

 13-07-1818

Vegelin van Claerbergen Philip Epen Asuerus te Dronrijp Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6656

490 blz. 3

15-10-1816

Vegelin van Claerbergen Philip Ernst Assuerus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6093

323

17-04-1823 

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland komt voor in een stuk ,  een contract met de Hervormede Gemeente te Haskerdijken  jaar 1823 (3)

6414

40

22-02-1817

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Meulen van der Jochem Hijlkes laatselijk gediend hebbende  als Flankeur bij het enz.  uit hoofde van Krankzinnigheid gepaspapoort zijnde enz. jaar 1817 (2)

6415

97

24-03-1817

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6416

127

31-03-1817

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat 300 roeden onder water is gekomen onder de dorpe Nijegaske lopende langs de Heerensloot van de  enz. jaar 1817 (1)

6416

161

23-04-1817

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Alphabetische lijsten voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6418

231

05-06-1817

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de vrijwilliger Dijkstra Hamke in 1815 werkelijk als vrijwilliger voor Joure enz. jaar 1817 (12

6421

389

01-09-1817

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Slof Wieger Jacobs te Oudehaske en Houter Hendrik te Joure aangeschreven zijn om zich op Woensdag 3 september te melden enz. jaar 1817 (1)

6423

541F

20-10-1817

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

6421

389

01-09-1817

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Slof Wieger Jacobs te Oudehaske en Houter Hendrik te Joure aangeschreven zijn om zich op Woensdag 3 september te melden enz. jaar 1817 (1)

6423

541F

20-10-1817

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

6277

81

18-01-1817 

Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk)----Boer de Anne Douwes en Meulen van der Sjouke Piekes beide Korenmolenaars wonend op de Joure dat beide een document tekenen waarin zij bij deze aan de Grietman en Assessoren die mede tekenen beloven en zich solidair verbinden om de op de som waarop zij  ter zake het graan  door hun te gebruiken de Bakkerijen  over den jare 1817 gemalen wordt enz.  Grietman Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk) en Assessoren zijn Everts A. (Arend), Krijns W. (Wyberen), Dalmolen H. jaar 1817 (4)

6642

659

29-07-1815

Vegelin van Claerbergen V. L. (Valerius Lodewijk) hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een naamlijst der leden voor de dubbelde vergadering der Staten Generaal enz. jaar 1815 (2)

6082

453

03-05-1822

Vegelin van Claerbergen V. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

5986

287-B, 3

16-04-1814

Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5)

6252

1199

01-12-1814

Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk---- Lieuwes Murk L. , Hij ondertekend mede een brief met als onderwerp;  dat zij allen Eigenerfde Ingezetenen van den Dorpe Haskerdijken zijn en Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk voornaam Landeigenaar van HaskerdijkenDat bij de samenstelling de nieuwe gemeenten tijdens het Fransche bewind het voormelde dorp is betrokken  onder Oldeboorn en dat de inkomsten van de dorpsgoederen aan de gemeentkas zijn vervallen enz. enz.  zij verzoeken dan ook dat enz. enz. jaar 1814 (4)

6013

401-b

09-07-1816

Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk,   Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen  met vermelding van Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

8380

831-5

23-08-1841

Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk, met o.a.  een handgeschreven brief zijn handtekening  en  Questius Assuerus met o.a.  een handgeschreven brief zijn handtekening  , betreft een  een stuk weiland enz. enz. jaar 1841 (3)

6015

608-a

11-10-1816

Vegelin van Claerbergen Valerus Lodewijk----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveen  met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen  en aanmerkingen jaar 1816 (5)

6070

424-31    

25-05-1821

Vegelin van Claerbergen van Burmania Jhr. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

424-31     

25-05-1821

Vegelin van G. W. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6383

72

23-04-1814

Vegelin van Klaarbergen B. E. A. te Dronrijp, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6100

1212

29-11-1823

Vegeling Freule is in 1824 eigenaar van een gedeelte van nagenoemd land met vermelding van de hoeveelheid enz. enz. ---- Tjepkema Sybe is de eigenaar van 61 ¼  pondematen land dit wordt verkocht,  en jaar 1823 (6)

6017

775 en 776

27-12-1816

Vegilin V. L., Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Akkrum jaar 1816  (5)

6036

512

20-07-1818

Vegilin van  Maerbergen P. E. A. hij staat in een document  betreffende een Ordonnantie en verschuldigde gelden jaar 1818 (1)

6049

569

12-08-1819

Vegilin van Claerbergen ….? onderwerp; een ordonnnantie en een lijst der verschuldigde leges enz.  jaar 1819 (3)

8350

175/27-9

21-02-1841

Vegilin van Claerbergen Jonkheer Pieter Benjamin Johan wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van Haskerland in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12)

8350

175/27-9

21-02-1841

Vegilin van Claerbergen Jonkheer Valerius Lodewijk wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van Haskerland in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12)

8364

498/10, 1

21-05-1841

Vegilin van Claerbergen V. L. staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6656

490 blz. 5

15-10-1816

Vegilin van Claerbergen Valerius Lodewijk staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

9180

1246

05-07-1915

Vegt de Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6843

20-A

Bladzijde 6

21-05-1824

Vegt v.d  Wiebe R. Arbeider te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6254

188-5

23-02-1815

Vegt v.d. W. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6631

1099

11-09-1814

Vegt v.d. W.----Romar E. (Eelco) thans Predikant te Arum het betreft zijn request betreffende het agterstallige tractement als predikant te Boornbergum en Kortehemme over 1811-1812 en 1813 waarover een conflict is en de Schout van de Gemeente Beetsterzwaag Vegt v.d. W. enz. jaar 1814 (4)

6843

20-A

Bladzijde 8

21-05-1824

Vegt v.d. Wiebe R. ---- Buursma T. A. Diaken  verhuurder en Vegt v.d. Wiebe R.  te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6646

947

04-12-1815

Vegt van de W---- Nicolai Jan Minderts Boereknegt te Olterterp, de Schout Vegt van de W. verklaart dat voornoemdeniet in staat is zekere boete en kosten te voldoen  dit tot verbazing van eerstgenoemde enz. Jaar 1815.(7)

8285

615-2, 7

19-06-1840

Vegt van der ….?  te Bolsward wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

6400

 

818

02-10-1815

Vegt van der ….?---- Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Fuselier Vogelschaar Dooitzens en Vegt van der ….? welke op marsch zijn gedeserteerd enz. jaar 1815 (1)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Vegt van der ….? te Huissen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

9187

1475

05-10-1918

Vegt van der Anthonie, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6868

23-02-1825

2-A

Vegt van der B. W.---- Vegt van der S. W. en Vegt van der B. W. te Beetsterzwaag en Plantenga H. K. en Swartsenberg en Hohenlands Thoe beide te Leeuwarden te kennen dat zij de vereischte kunde om als Landmeter bij het Kadaster te fungeren zullen hebben verkregen enz. jaar 1825 (6)

6709

36 deel 1

blz. 5

16-01-1822

Vegt van der J. te Elden wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 6

06-02-1824

Vegt van der J. te Elden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 6

16-01-1822

Vegt van der J. te Elden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9181

2030

25-11-1915

Vegt van der Jan G. te Arnhem, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Vegt van der Jan Gabriel, 107 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9181

1413

06-08-1915

Vegt van der Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8280

517-11, 22

19-05-1840

Vegt van der P. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Vegt van der Pieter, 582 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8359

373-20

17-04-1841

Vegt van der Roelof te Leeuwarden (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden enz. jaar 1841 (8)

6418

255-A

00-05-1817

Vegt van der Rutgert 296 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9182

428

29-02-1916

Vegt van der S. R. ( Mejuffrouw) te Akkrum verzoekt in een handgeschreven brief met haar handtekening een vergunning om een uitgang te maken  naar de rijksweg enz. enz. tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) aanwezig   jaar 1916 (9)

6868

23-02-1825

2-A

Vegt van der S. W. en Vegt van der B. W. te Beetsterzwaag en Plantenga H. K. en Swartsenberg en Hohenlands Thoe beide te Leeuwarden te kennen dat zij de vereischte kunde om als Landmeter bij het Kadaster te fungeren zullen hebben verkregen enz. jaar 1825 (6)

6855

20-A

07-10-1824

Vegt van der Tiete werkende als schoenmaker te Huizum een procesverbaal wegens  geen  patent te hebben in 1823 , jaar 1824 (3)

9180

1246

05-07-1915

Vegt van der Wytske,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6625

363

12-03-1814

Vegt van W. ----Suringar Dominicus Mr. is aangesteld door de Schout Vegt van W. van Beetsterzwaag als Secretaris in een door hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland enz. jaar 1814 (1)

6624

291

11-02-1814

Vegt van W.. Schout van de Gemeente Beetsterzwaag ondertekend een brief en draagt voor  Posthumus Tjeerd Tjeerds om hem te vervangen bij zijn afwezigheid of andere beletselen enz. jaar 1814 (1)

8099

684-14

13-07-1838

Vegte van der Antonij  , Lancier  bij het Regiment Lanciers no. 10, * 09-12-1811 Zwolle,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

9183

1827/6

00-12-1916

Vegte van der Christoffel Cementsteen Fabrikant teNijehaske, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (4)

9187

1909-6

31-12-1918

Vegte van der Christoffel, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz, jaar 1918 (4)

9185

1751/5

01-01-1917

Vegte van der Christoffel, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland, jaar 1917 (4)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Vegter (Regter?) A. R.  te Eernewoude wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8372

653/1

00-00-1841

Vegter A. R.---- Staphorsius  J. J.,   Vegter A. R.,  Keimpema van J. S., Hylkema   K. F.,  een handgeschreven brief met hun handtekeningen met het verzoek om  een Veldwachter te aanstellen in hun dorp Eernewoude , verder een handtekening van Veenstra Anne, en  Veenstra  D.  jaar 1841 (6)

8278

447/5, 105

07-05-1840

Vegter Alef Roelofs  EernewoudeSchipper op de Vrouw Margrieta, jaar 1840

9725

Deel 2

Blz.51

00-00-1884

Vegter Andries naar Batavia,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)

9725

Deel 2

Blz.47

00-00-1883

Vegter Andries naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

Blz.48

00-00-1883

Vegter Andries naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

Blz.46

00-00-1883

Vegter Andries,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

Blz.54

00-00-1884

Vegter Andries,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)

9725

Deel 2

Blz.55

00-00-1884

Vegter Andries,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)

9725

Deel 2

07-06-1884

Vegter E. J. Barradeel Kapitein op de Jantje Martens komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1884 (2)

9182

126

15-02-1916

Vegter J.---- Hulshof J. en Vegter J. en Bulthuis N. , verzoeken in een handgeschreven brief met hun handtekening om een duiker te mogen leggen dwars door den rijksweg van enz. enz. tevens de toestemmin enz. jaar 1916 (10)

5711

8-c

19-09-1899

Vegter J. Joure Opzichter Onderwerp: overtreding invordering van enz. , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899

6830

28-C

20-01-1824

Vegter Jannes Abels---- Pekelder Lammert Geerts en Vegter Jannes Abels Lotelingen in de gemeente Veendam staan vermeld in een brief van de Gouverneur van Groningen aan de Burgemeester van Harlingen enz. jaar 1824 (3)

6830

28-C

20-01-1824

Vegter Jannes Abels---- Pekelder Lammert Geerts en Vegter Jannes Abels Lotelingen in de gemeente Veendam staan vermeld in een brief van de Gouverneur van Groningen aan de Burgemeester van Harlingen enz. jaar 1824 (3)

9465

Deel 2, 73

31-10-1866

Vegter Reinhardt te Lemmer, Beurt en Veerdienst van Lemmer naar Zwolle,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

9725

Deel 2

Blz.36

00-00-1881

Veij Jan,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.42

00-00-1882

Veij Jan,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9184

935

16-07-1917

Veiling----- Afslagvereniging Beetgumermolen een handgeschreven brief met de handtekening van de voorzitter Bouma Tj. En de secretaris Dijkstra H. J. verzoeken vergunning voor veilingen op de Noordelijke berm  van de weg Marssum-Beetgum te Beetgumermolen enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10). 

6418

255-A

00-05-1817

Veinck Hugo 40 is zijn volgnummer en Vlaardingen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Veitsma Jacob, 519 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6864

26/1-C, 20

07-01-1825

Veitsma Salomon Philippus  8e afd. Inf. te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6418

248-C 1e bat

4e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Veld Coenraad staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

9184

1031

01-08-1917

Veld Lieuwe, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Veldboer Atte Pieters 147 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6394

257

31-03-1815

Velde de (Welde?) Hans Sijubolts hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6840

36-A

blz. 27

22-04-1824

Velde Hendrik Kuipersknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 27

22-04-1824

Velde Hendrik Kuipersknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6047

379

03-06-1819

Velde Jacob Cornelis  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-32    

25-05-1821

Velde Jacob Kornelis hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Velde Jacob Kornelis, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Velde Jacob Kornelis, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Velde S. K. te Gordijk hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6034

398

30-05-1818

Velde S. P. te Grouw hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-32    

25-05-1821

Velde Sijbren Pieters hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Velde Sybren Pieters, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

9183

1198

05-08-1916

Velde te  - Feenstra – te Velde Iepelin, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6424

584

02-12-1817

Velde te S. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6424

584

02-12-1817

Velde te S. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Velde ter T. A. te Oldetrijne wordt vermeld als schatter in de Gemeente Mildam in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11,

34-35, 37

19-05-1840

Velde ter T. A. te Oldetrijne wordt vermeld als schatter in de Gemeente Wolvega in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8364

489-6

1+18-20

18-05-1841

 

Velde ter Theunis A. staat in een document Controle Heerenveen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (4)

9126

1043-39

1879/1880

Velde ter Theunis Alberts, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6396

595

14-06-1815

Velde v. d. Johannes te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland geeft met eerbied te kennen dat hij op grond van de Publicatie van Z.K.H. en in de Schutterij is gedesigneerd en tot de post van Capitein van de Compagnie Schutters verkoosen en voorgedragen  maar dat hem dat als zeer bezwaarlijk enz. jaar 1815 (2)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Velde v. der Bauke Sybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Velde v. der Bauke Sybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Velde v. der Jacob Sybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Velde v. der Pieter Sybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Velde v. der Symen Sybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Velde v.d. Anne M., 66 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Velde v.d. Anne M., 99 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-2

11-10-1827

Velde v.d. Anne staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6380

13 Lijst 1v

29-01-1814

Velde v.d. Auke Joh’s te Ureterp, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

6711

248 blz. 2

07-09-1822

Velde v.d. Bauke Sybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

8210

958/2 211

Bladz.7>>

17-09-1839

Velde v.d. D. P. te Wierum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Velde v.d. de weduwe te Sint Anna Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_27b

20-07-1841

Velde v.d. G. T. de erven te Makkinga staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_27b

20-07-1841

Velde v.d. G. T. de erven te Makkinga staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

6840

36-A

blz. 30

22-04-1824

Velde v.d. gerrit S. Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 30

22-04-1824

Velde v.d. gerrit S. Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Velde v.d. H. staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Velde v.d. Hendrik staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8210

958/2 211

Bladz.7>>

17-09-1839

Velde v.d. I. P. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6032

176

11-03-1818

Velde v.d. J  ---- Beekhof Theunis Ydes deurwaarder der belastingen van Sloten, Balk, Lemmer, Oosterzee en Langweer, hij  blijft nalatig in zijn functie om deze met ijver te beoefenen enz. enz.  is er door de ontvanger Bakker Jan M.   het dringend verzoek aan Velde v.d. J  ontvanger der belastingen     enz. enz. verder wordt voorgrdragen voor de Deurwaardersfunctie Zandstra Geert Wybren die enz. enz. jaar 1818  (1)

6258

630-14, 15

17-04-1815

Velde v.d. J.---- Campen F. of P. als opvolgend Kerkvoogd is hem de administratie overhandigd en goedgekeurd en getekend (in Copie) door  Tiboel D., Odolphi F.,  Hoekema P.,  Dijk van K,  Zee van der J.,  Coeverden van E.,  Velde v.d. J.,  Campen Petrus,  en komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier  (45)

6070

424-31    

25-05-1821

Velde v.d. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

3581

19, 20,

20-A

10-06-1848

Velde v.d. J. P.  Koopman en Winkelier  hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Velde v.d. J. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8199

729/5, 290

Bladz. 23-v

17-07-1839

Velde v.d. J. S. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 23-v

17-07-1839

Velde v.d. J. S. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.13

27-08-1839

Velde v.d. J. S. te IJlst staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

5997

223

11-03-1815

Velde v.d. J. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Gaasterland

Velde v.d. J. te Balk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij  Gaasterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

5675

37

11-11-1915

Velde v.d. J. Y. ----Feenstra Johannes, Beurtschipper te Oosterwolde in een door hem ondertekende brief verzoekt hij om een vergunning om i.p.v. met zijn zeilschip dezelfde dienstregeling met  zijn motorboot te mogen bevaren dit i.v.m. de houdbaarheid van de te vervoeren zuivelproducten enz. enz.  ter onersteuning zijn aanwezig de brieven van dee Coöperatieve Roomboter en Kaasfabriek “De Vooruitgang”te Wijnjeterp getekend door de Directeur Velde v.d. J. Y. en een brief van de coopratieve Stoomzuivelfabriek “De Nijverheid” getelkend door de Directeur Jong de F. J. beide brieven met een gedrukt briefhoofd gedeeltelijk in Kleur enz. jaar 1915 (7)

6424

609

10-12-1817

Velde v.d. Jan Gerbens 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6424

609

10-12-1817

Velde v.d. Jan Gerbens 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correcie

26-03-1824

Velde v.d. Japke A., 344 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6016

707

21-11-1816

Velde v.d. Jelles Pieters, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6392

119

15-02-1815

Velde v.d. Joh’s  Capitein Commandant der Schutterij van de Stad Bolsward ondertekend een document betreffende 75 mannen die gedisigneerd zijn en wel uit Fatzoendelijkste classe der ingezetenen enz. jaar 1815 (3)

6402

 

916-2

08-12-1815

Velde v.d. Joh’s  de Capitein Commandant der Schutterij van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat bij de Schutterij geen overcomplete Trommen zijn enz. jaar 1815 (1)

6424

609

10-12-1817

Velde v.d. Joh’s 32 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6424

609

10-12-1817

Velde v.d. Joh’s 32 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6632

1291

19-10-1814

Velde v.d. Joh’s Boekhouder der Voogden van het weeshuis te Bolsward  dat zij enige stukken losland gelegen onder de Stad Bolsward welke op St. Petri en Meij 1815 vrij van Huuringe zijn en deze publiekelijk willen verhuren de zittende huurders zijn Siebrens Doekle, Eeltjes Hidde en Douwes Murk enz. jaar 1814 (2)

6396

598-B

19-06-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Comm. van de Schutterij van de Stad Bolsward  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de sterkte van het Battaillon met een staat enz. jaar 1815 (3)

6389

725

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)

6389

728G

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (5)

6389

725

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)

6389

728G

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (5)

6389

725

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)

6389

728G

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (5)

6389

725

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)

6389

728G

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (5)

6389

725

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)

6389

728G

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (5)

6389

725

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)

6389

728G

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (5)

6389

725

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)

6389

728G

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (5)

6389

725

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)

6389

728G

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (5)

6389

725

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)

6389

728G

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (5)

6389

725

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)

6389

728G

16-08-1815

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij aldaar  enz. jaar 1815 (5)

6403

1-1

02-01-1816

Velde v.d. Joh’s Capitein Commandant van de Stad Bolsward ondertekend een staat van de Sterkte der Dienstdoende Schutterij aldaar  zoo als denzelve op den enz.. Jaar 1816 (2)

6401

 

852A

01-11-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant der Schutterij te Bolsward  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  Militaire zaken waarin vermeld waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815  (4)

6397

671-A

15-07-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant der Schutterij te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Sterkte Staat der Schutterij enz. jaar 1815 (5)

6398

701F

02-08-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en

6398

701F

02-08-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en

6398

701F

02-08-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en

6398

701F

02-08-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en

6398

701F

02-08-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en

6398

701F

02-08-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en

6398

701F

02-08-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en

6398

701F

02-08-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en

6398

701F

02-08-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en

6398

701F

02-08-1815

Velde v.d. Joh’s Kapitein Commandant van de Schutterij der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en

6397

640-F

01-07-1815

Velde v.d. Johannes Capitein Comm. der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken  een staat van de sterkte van het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6830

18-A blz. 23

21-01-1824

Velde v.d. Johs. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 23

21-01-1824

Velde v.d. Johs. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6424

609

10-12-1817

Velde v.d. K. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6424

609

10-12-1817

Velde v.d. K. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

8197

701-23

10-07-1839

Velde v.d. K. S. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

8197

701-23

10-07-1839

Velde v.d. K. S. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

8308

1070-8

1-20

28-10-1840

Velde v.d. K. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.12>>

27-08-1839

Velde v.d. K. S. te Grouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Velde v.d. Klaas Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Velde v.d. Klaas Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Velde v.d. Klaas Y. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Velde v.d. Klaas Y. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

5997

223

11-03-1815

Velde v.d. M. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)

5982

1750

16-12-1813

Velde v.d. M. te Sloten, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7)

6076

865

08-11-1821

Velde v.d. P. F. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)

6382

79 nr. 50

31-03-1814

Velde v.d. P. J. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Velde v.d. P. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 10>>

27-08-1839

Velde v.d. P. S. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Velde v.d. Pieter S. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Velde v.d. Pieter S. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8364

502-495-16

21-05-1841

Velde v.d. Pieter Sijbrens hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Velde v.d. Pieter Sybrens, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6034

398

30-05-1818

Velde v.d. S. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Velde v.d. Sybren F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6840

36-A

blz. 36

22-04-1824

Velde v.d. Sybren P. Rentenier, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 36

22-04-1824

Velde v.d. Sybren P. Rentenier, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6711

248 blz. 2

07-09-1822

Velde v.d. Symon Sybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6030

14

07-01-1818

Velde v.d. T. H?. hij is aangesteld als bediende bij de molen en kan de post van Deurwaarder te Bergum er niet bijdoen en in een handgeschreven  brief met zijn handtekening  wenst  hij daarvan ontslagen te worden jaar 1818  (1)

6633

1387

09-11-1814

Velde v.d. Tjibe K. .---- Oppedijk Cornelis H., Jonkman Simon J. en Velde v.d. Tjibe K. Armenvoogden van de Stad IJlst ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij in de jare 1813 uit hoofde van eene zware ziekte  en de daarop gevolgde armoede van Eldering Roelof J. Timmerknecht geboren te Workum doch woonachtig te IJlst en zij hebben de de Maire van Workum om dat gezin onderstand te verlenen enz. verder aanwezig in dit dossier een ondertekende brief van Everts E. A. (Evert Arend) Maire van Workum aan de Armvoogden van  IJlst en een brief ondertekend door de Adjunct Maire van Workum Brandenburgh J. enz. jaar 1814 (6)

6256

333

07-04-1815

Velde v.d. Tjible R. ondertekend het navolgende document> Eldering Roelof het betreft de restitutie van kosten aan hem en de President Burgemeester van Workum is zelf de oorzaak van de kosten der reizen welke de armenvoogden van IJlst hebben moeten doen enz . jaar 1815 (2)

6424

609

10-12-1817

Velde v.d. Tobias 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6424

609

10-12-1817

Velde v.d. Tobias 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Velde v.d. W. P. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6424

584

02-12-1817

Velde v.d. Z. 8 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6424

584

02-12-1817

Velde v.d. Z. 8 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6101

1370               30-12-1823

Velde van Antony Ondermeester te Hallum, hij doet examen om te solliciteren naar de functie van onderwijzer in de openbare school van Jislum  enz. jaar 1823 (1)

6830

8-A

15-01-1824

Velde van Antony staat in een Extract van de Minister van Onderwijs  betreffende zijn aanstelling als onderwijzer 3e rang  op de school te Jilsum Jaar 1824 (4)

6830

8-A

15-01-1824

Velde van Antony staat in een Extract van de Minister van Onderwijs  betreffende zijn aanstelling als onderwijzer 3e rang  op de school te Jilsum Jaar 1824 (4)

6026

652

23-09-1817

Velde van d. Jelles P. staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

9184

699

05-06-1917

Velde van de Catharinus Helenus Nijdholt, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6021

218

10-04-1817

Velde van de H. F. te Mechelen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 3

06-02-1824

Velde van de J. C. aan de Bilt, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 1

Blz. 9

04-01-1819

Velde van de J. C. Predikat te Odijk tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Utrecht als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6833

38-D deel 2

Blz. 25

06-02-1824

Velde van de J. C. Secretaris van het Provinciale Kerkbestuur te Utrecht, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 2

Blz. 14

04-01-1819

Velde van de J. C. te Odijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8378

780/19

09-08-1841

Velde van de J. J. B.-------- Kamstra Hendrik te Bolsward een handgeschreven brief met zijn handtekening , en Velde van de J. J. B.  te Koudum een handgeschreven brief met zijn handtekening ,  beide verzoekende om een betrekking bij het bestuur van de belastingen tevens aanwezig een staat met 9 kolommen met gegevens  van hen enz. enz.  jaar 1841   (5) 

6251

1073

30-10-1814

Velde van de J. M. , voor geleverde Medicijnen in `1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6830

18-A blz. 35

21-01-1824

Velde van de J. M. te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 35

21-01-1824

Velde van de J. M. te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

5673

 

43

30-05-1901

Velde van de J. P. Azn.te Dordrecht , een verleende vergunning (Rose) voor het schip de “Maria Clazina“tot het  Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1)

5672

150

28-04-1898

Velde van de J. P. Azn.wonende Singel no. 94 te Dordrecht,  In een handgeschreven door hem ondertekende brief verzoekt hij beleefd een doorlopende vergunning om te mogen sleepen van Harlingen tot Delfzijl voor de Sleepbooten “Elizabeth”, “Pieter Martinus”, “ Jacobus”en “Partout”  tevens een staat met  de diverse schuiten die hij zal slepen met de maten van deze schuiten enz. Ook een telegram aanwezig Jaar 1898  dossier (19)

8103

286, 764/16

04-08-1838

Velde van de J. Schipper, jaar 1838

6402

 

900-6

01-12-1815

Velde van de Joh’s Commanderende Officier der Dienstdoende Schutterij te Bolsward ondertekend een staat van de Sterkte der Dienstdoende Schutterij te Bolsward zoo als denzelve op den 2 december 1815 enz. Jaar 1815 (2)

6252

1186-8

29-11-1814

Velde van de P. K. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

5990

637

13-08-1814

Velde van de P. K. J. Hij is niet naar behoren aangeslgen voor de belasting voor  zijn Dienstboden en 5 Paarden, Plaizier en Pasagiergeld enz. jaar 1814 (2)

6089

1186        

21-12-1822

Velde van de S. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6027

740

20-10-1817

Velde van den M.  ---- Hornstra  Jelle Piers Schoolponderwijzer te Sloten (Fr)  in een handgeschreven  brief met zijn handtekening  waarin hij aan de Gouveneur van Friesland mededeeld dat de zeer geringe en niets beduidende schoolpenningen geen toerijkend bestaan voor hem en zijn  zelfs talrijke huisgezin enz. enz. en verzekt dan ook de post van Ontvanger der Directe Belastingen te mogen ( door het overlijden van ; Velde van den M.  vacant gekomen) enz. enz. jaar 1817 (2)

6028

810

13-11-1817

Velde van der  Sjoerdje J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6282

763

07-08-1817

Velde van der ….?  en Noordenbos ….?  Beide van beroep Heelmeester er is een verzoek van de Geneeskundige Commissie in Vriesland om een specificatie wegens hunne behandeling der Roode loop te W……. in 1811 enz. jaar 1817 (2)

6282

678

28-06-1817

Velde van der ….? Heelmeester te Dockum, zijn rekening  wordt betaald wegens de plaatsgehad hebbende besmettelijke ziekten in de gemeente Nes , omdat de betreffende personen armlastig zijn enz. enz. jaar 1817 (2)

6028

833

21-11-1817

Velde van der A. ontvanger der belastingen hij vertrekt uit Sloten en Ruardi Oege Johannes  wordt voorgedragen als waarnemer van deze post omdat hij een  bekend en een man van zeer goed levensgedrag is. Enz. jaar 1817 (2)

6834

16-C

14-02-1824

Velde van der Albert Willems * Steins 15-07-1794 zoon van Velde van der Willem Hendriks en Abis Trijntje  Plaatsvervanger van Klaver Eelke Tjerks loteling van 1821 Kannonnier is op de 6e dezer naar Antwerpen vertrokken enz. jaar ook aanwezig een Extract uit het Stamboek met zijn gegevens in 7 kolommen info enz. jaar 1824 (5)

6834

16-C

14-02-1824

Velde van der Albert Willems * Steins 15-07-1794 zoon van Velde van der Willem Hendriks en Abis Trijntje  Plaatsvervanger van Klaver Eelke Tjerks loteling van 1821 Kannonnier is op de 6e dezer naar Antwerpen vertrokken enz. jaar ook aanwezig een Extract uit het Stamboek met zijn gegevens in 7 kolommen info enz. jaar 1824 (5)

6836

29-C

10-03-1824

Velde van der Albert Willems betreft dat hij als verlofganger vertrokken is en behorende tot het Bataillon Artillerie Transport Trein enz. jaar 1824 (2)

6836

29-C

10-03-1824

Velde van der Albert Willems betreft dat hij als verlofganger vertrokken is en behorende tot het Bataillon Artillerie Transport Trein enz. jaar 1824 (2)

9187

1644

06-11-1918

Velde van der Andries, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6101

1311

16-12-1823

Velde van der Bauke Sybrens te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

9187

890

04-07-1918

Velde van der Catharinus Helenus Nijdhold ,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6631

1125

14-09-1814

Velde van der Dirk---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

8220 

1137/9

blz. 2

06-11-1839

Velde van der Doede Pieters een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

8383

890/3

08-09-1841

Velde van der---- Echstein en Velde van der Commissarissen te Rotterdam onderwerp; het gezonken Deense  schip de Fortuna Kapitein Kroger L. jaar 1841 (3)

8120

244,1068/17

29-10-1838

Velde van der Eelko Oostdongeradeel Stuurman, jaar 1838

6101

1311

16-12-1823

Velde van der F. R. , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6273

803-2

17-09-1816

Velde van der Froukjen Jans Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

8211

988-3, 6

Bladzijde 2

26-09-1839

Velde van der G. de weduwe te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6254

103

22-01-1815

Velde van der G. wegens het besturen der exerceren, Wordt vermeld als Crediteur op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post van onvoorziene uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Sint Anna Parochie enz. jaar 1815 (2)

6276

1102-15

18-12-1816

Velde van der Geert K. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

5665

10-02-1881

akte

119 t/m 125

Velde van der Geertje Jans weduwe van Bosch van den Fedde Jacobs, Winkelierster te Oosterwolde eigenaresse van het Beurtveer Appelscha op Leeuwarden  Onderwerp:   o.a. haar handtekening , een aankondiging  van voormelde dienst met haar schip wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier) en een aanplakbiljet is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage,  en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (10)

5665

10-02-1881

akte

119 t/m 125

Velde van der Geertje Jans weduwe van Bosch van den Fedde Jacobs, Winkelierster te Oosterwolde eigenaresse van het Beurtveer Appelscha op Leeuwarden  Onderwerp:   o.a. haar handtekening , een aankondiging  van voormelde dienst met haar schip wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier) en een aanplakbiljet is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage,  en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (10)

6418

248-C 1e bat

1e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Velde van der Gerrit J. * Harlingen staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 1e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Velde van der Gerrit Joh’s 182 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel  Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Velde van der Gerrit Johannes 182 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6385

142

06-07-1814

Velde van der Gilis te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Velde van der H. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9414

133

14-09-1914

Velde van der H. te Drachten  hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen worden beedigd enz. jaar 1914 (1)

8292

755/7

29-07-1840

Velde van der H.,   Handgeschreven brief met  Handtekening van Grietje van der Meulen weduwe H. van der Velde te Sneek , jaar 1840

9188

81

15-01-1919

Velde van der Hendrik * Westergeest Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden , jaar 1919  (3)

9191

700

05-06-1920

Velde van der Hendrik geb. 8 febr. 1875 Drachten Onbezolgd Veldwachter te Smallingerland verzoekt aangesteld te worden te Opsterland, Jaar 1920 (2)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Velde van der Hendrik Pieters 121 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6631

1114

8e blz. van kolommen

15-09-1814

Velde van der Hendrik staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9186

10

03-01-1918

Velde van der Hendrik, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8220 

1137/9

blz. 2

06-11-1839

Velde van der Ids Pieters een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6623

128-134

06-01-1814

Velde van der J. , ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (Jan Jans) als Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regering daar te stellen enz. jaar 1814 (7)

6060

480

06-07-1820

Velde van der J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Velde van der J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6099

984

07-10-1823  

Velde van der J. ----Eyk van Aeble thans ontvanger te Gaast wordt benoemd als ontvanger te Oosterzee i.p.v.  Velde van der J. die eervol is ontslagen enz. jaar 1823 (1)

6254

166

16-02-1815

Velde van der J. geeft in qualiteit als Gemeente Ontvanger van Oosterzee in een geschreven door hem getekende brief aan dat, Hijlkema Andries Oekes nalatig is geweest  heeft hij de deurwaarder Schmidt Sijbrandus op heden 16 februari 1815 over meten gaan tot het in beslag nemen van een Spiegel, een Pendule een Klok enz  enz. Jaar 1815 (2)

6830

18-A blz. 41

21-01-1824

Velde van der J. hij ondertekend als Ontvanger van Oosterzee een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 41

21-01-1824

Velde van der J. hij ondertekend als Ontvanger van Oosterzee een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

5993

919

14-11-1814

Velde van der J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)

5996

99

06-02-1815

Velde van der J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging3e Kwartaal 1814  enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)

8383

894/20

09-09-1841

Velde van der J. J. B. te Koudum onderwerp; een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp;  plaatsing als deurwaarder jaar 1841 (3)

5673

 

1 t/m 8,

05-02-1900

Velde van der J. PAz., Elisabeth II, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. . jaar 1900 (11)

5984

130

18-02-1814

Velde van der J. Percepteur te  Lemmer en Oosterzee---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. twee Tableaux betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester van 1813 enz. jaar 1814 (3)

6021

264

22-04-1817

Velde van der J.---- Samplonius Johannes Rommerts wonende te Lemmer huis no. 25 een verzoek van de ontvanger der belastingen Velde van der J. om het huis van eerstgenooemde bij executie te verkopen voor de verschuldigde lasten ten bedrage van f. 15-9-7 die nog steeds niet aan de Deurwaarder Executant Sterkenburg J. J. enz.  door de heer Notaris Witteveen A. te Lemmer enz. jaar 1817 (4

8098

286, 657/13

05-07-1838

Velde van der J. Schip de Vos, jaar 1838

6264

1137

29-11-1815

Velde van der J. schrijft en ondertekend een brief  aan de gouveneur dat hij over de jare 1814 zijn stukken inleverd enz. jaar 1815 (1)

6849

11-A

26-07-1824

Velde van der J.--- Sippama van W  .Ontvanger te Beetgum verzoekt om verlof voor  2 weken en zijn plaatsvervanger is dan Velde van der J. jaar 1824 (2)

8069

126/20, 286

05-02-1838

Velde van der J. te Dordrecht Schipper op de Vos, jaar 1838

6072

581

17-07-1821

Velde van der J. te Lemmer en Oosterzee staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

5996

120

11-02-1815

Velde van der J. te Lemmer Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2)

5996

120

11-02-1815

Velde van der J. te Oosterzee Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2)

6830

18-A blz. 40

21-01-1824

Velde van der J. te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 40

21-01-1824

Velde van der J. te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6661

137 blz. 4

19-03-1817

Velde van der J. te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

9182

44 / 609

30-12-1915

Velde van der J. te Sneek hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

6252

1176-6

06-12-1814

Velde van der J. te Ternaard: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)

6031

76

02-02-1818

Velde van der J.---- Velde van der Melis Ontvanger der belastingen te Sloten in een handgeschreven  brief met zijn handtekening neemt hij  ontslag en verzoekt of zijn vader Velde van der J. te Lemmer moge worden geschargeerd enz. enz . jaar 1818 (5)

6101

1311

16-12-1823

Velde van der Jacob Sybrens te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6865

20-C

18-01-1825

Velde van der Jacob---- Veldt van der Johannes (zijn voogd is Kutsch J. C. te Leeuwarden)   * 3 Febr. 1802  z.v. Jacob van der Velde en Woude van der Geutie Jacobs,  Soldaat van beroep en wonende te Groningen , Hij heeft zich niet ingeschreven voor de militie terwijl dat wel verplicht was,  maar er een enz. enz. jaar 1825 (5)

9180

1054

05-06-1915

Velde van der Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Velde van der Jan 56 is zijn volgnummer en Schiedam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Velde van der Jan Gerbens 416 Blija is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6005

938 blz. 4

30-11-1815

Velde van der Jan Jacobs Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Velde van der Jan Jacobs is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    120

3698

B-4

20-02-1832

Velde van der Jan Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8285

615-2, 27,3

19-06-1840

Velde van der Jan P. te Oosterwolde wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6407

198-1+6-7

04-05-1816

Velde van der Jan Theunis staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

9182

441

08-03-1916

Velde van der Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6275

956

21-10-1816

Velde van der Joachem Ontvanger van de Gemeente Oosterzee schrijft en ondertekend een brief waarin hij mededeeld dat hij zijn rekening van ontvang en uitgaaf inzend enz. jaar 1816 (1)

6097

720

04-08-1823  

Velde van der Joachem van beroep Ontvanger der Directe Belastingen en accijnsen, hem wordt ontslag uit rijksdienst verleend  den 1e augustus a.s. enz. jaar 1823  (1)

5983

57

22-01-1814

Velde van der Joachem, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)

5991

691 en  720

06-09-1814

Velde van der Joachim  te Lemmer hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

5991

691 en 720

06-09-1814

Velde van der Joachim  te Oosterzee hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

6046

353

21-05-1819

Velde van der Joachim Provisioneel Ontvanger der Directe Belastingen  een Proces verbaal van overdracht van zijn kantoor  door de Controleur der Directe Belastingen  aan Meinesz. Jelle zijn opvolger alle drie ondertekenen dit document enz. jaar 1819 (7)

5996

151-a 3e rij

20-02-1815

Velde van der Joachum hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6251

1130

21-11-1814

Velde van der Jochum. Ontvanger te Lemmer  schrijft en tekent een stuk met als onderwerp: dat hij op 23 september j.l. in zijn kwaliteit,  de Schout en Municipale raden van Lemmer Rekening en verantwoording gedaan enz. ook komt in dit stuk voor: Sleeswijk R. en Rengers deze hadden tot 1812 de administratie in handen enz.  komt voor de overleden Boomsma J. waarvan in 1813 de laatste overdracht enz.  jaar 1814 (5)

6082

453

03-05-1822

Velde van der Joh’ s, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6851

35-C

10-08-1824

Velde van der Johanes Wiegers geb. 27-06-1794 Comp. Jubbega Schurega Onderwerp; een procesverbaal dat hij niet is ingeschreven voor de Nat. Militie, een staat met o.a. zijn ouders, en diverse zaken van hem zelf. Jaar 1824 (3)

6381

130 en

130-b

15-03-1814

Velde van der Johanes Wigers, ---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat hij meestuurd 6 extracten uit het stamboek der gedeserteerden soldaten(aanwezig) met name Velde van der Johanes Wigers, Haas de Wolter Hendriks, Feenstra Fokke Rinses, Duursma Libbe Jans, Haan de Tijs Annes en Dam van Hans Jarigs als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer info enz. jaar 1814 (3) (dossier 12)

6047

379

03-06-1819

Velde van der Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6401

 

871-H-I-J

25-09-1815

Velde van der Johannes hij staat vermeld in>> Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken  de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (3)

6385

143

06-07-1814

Velde van der Johannes Martinus te Ternaard hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6395

505

21-05-1815

Velde van der Johannes staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad  Bolsward met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6402

 

922-1+3

09-12-1815

Velde van der Johannes staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Bolsward ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Velde van der Johannes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6404

58-6

05-02-1816

Velde van der Johannes staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Bolsward aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant Johannes van derVelde der Diendstdoende Schutterij Bolsward enz. jaar 1816 (3)

6396

619A

23-06-1815

Velde van der Johannes staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van Bolswarde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6381

187

26-03-1814

Velde van der Johannes Wiegers (Deserteur der Landsmilitie)  hij wordt door de Veldwachter Bruinsma Beerent Jans overgebracht van Brongerga Gemeente Mildam naar …. Er wordt in de kantlijn vermeld P.S. Zijnde de persoon van Haan de Thijs Annes te huis nog zeer erg siek verzoek hier omtrent nadere orders enz. jaar 1814 (1)

6060

480

06-07-1820

Velde van der Johannes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Velde van der Klaas 203 Ferwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6623

60

31-12-1813

Velde van der Klaas Pieters, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)

6250

968

14-10-1814

Velde van der Klaas Pieters, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6623

205

31-10-1813

Velde van der Klaas Pietersstaat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

3698

B-4

20-02-1832

Velde van der Klaas Reins †, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3622

A-3

07-12-1847

Velde van der Klaas Siebrenes---- Jong de Cornelis Johannes van boerep Tolgaarder te Schuilenburg onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26)

3622

A-5

13-12-1852

Velde van der Klaas Siebrenes---- Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)

3622

A-6

23-12-1857

Velde van der Klaas Siebrenes---- Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter te Schuilenburg hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Velde van der Klaas, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6830

24-A-c

20-01-1824

Velde van der Koops R. Winkelier van waren in de 1e soort te Knijpe staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen enz. jaar 1824 (5)

6830

24-A-c

20-01-1824

Velde van der Koops R. Winkelier van waren in de 1e soort te Knijpe staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen enz. jaar 1824 (5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Velde van der Kornelis Annes te Idaarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6418

255-B

01-06-1817

Velde van der Liebbe 60 is zijn volgnummer en Beesterzwaag zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6297

585

16-10-1820

Velde van der M  ---- Ruardi J. te Sloten,  ter voldoening van het schrijven d.d. 18-11-1820 deelt  Nijenh uis W. T.  in een door hem getekende brief  mede dat hij een gesprek heeft gehad met  Ruardi J.  en hij mij gezeyd dat hij met de heer Velde van der M  zonder mankement die zaag wel te rechte zullen komen enz. jaar 1820 (1)

5993

919

14-11-1814

Velde van der M. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)

5996

99

06-02-1815

Velde van der M. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)

8055

268/8261

25-09-1837

Velde van der M. Klaringsvaartuig, jaar 1837

5983

68

26-01-1814

Velde van der M. Ontvanger der directe belastingen van de gemeente Sloten op zijn verzoek, ter zake hebbende de heren Eeuwes Johannes in Comp. te Koudum niet voldaan hebben  aan de herhaaldelijke waarschuwingen en andere middelen van dwang , enz.  de ondergetekende van deze brief de deurwaarder Baunerts Johannes deurwaarder houdende dwangbevelen vergezeld met Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) Maire ad. Intrem van Sloten en Velde van der Melis Ontvanger der Directe belastingen aldaar  begeven zig naar Wijckel no. 32  het eigendom van Eeuwes Johannes enz. en wij hebben tot bewaarder aangesteld Goot van der Berend Martens te Wijckel wonende enz. jaar 1814 (3)----

6029

913

29-12-1817

Velde van der M. ontvanger te Sloten er moet een ander voor zijn post gezocht worden jaar 1817 (1)

5984

130

18-02-1814

Velde van der M. Percepteur te  Slooten, Bozum, Grouw en Jorwert---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. twee Tableaux betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester van 1813 enz. jaar 1814 (3)

5996

120

11-02-1815

Velde van der M. te Slooten Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2)

8175

290/6, 188

16-03-1839

Velde van der M. W. Engelsmansplaats Visiteur, jaar 1839

5991

691 en  720

06-09-1814

Velde van der Melis  te Sloten hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

6624

169

29-01-1814

Velde van der Melis ex Griffier van de Gemeente Sloten wordt voorgedragen en ondertekend door de Burgemeesteren Visser R. J. en  Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) van de Stad Sloten tot waarneming van de zaken van de  Secretaris in de Stad Sloten, verder Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Burgemeester der Stad Sloten schrijft in een door hem ondertekend document, ofschoon ik de eerste aanspraak op de Secretarije van Sloten vermeen te hebben uit hoofde ik als secretaris zints de jare 1795 tot den 20 julij 1811 enz.  ik heb mij laten overhalen de post van Burgemeester op mij genomen echter in het vooruitzicht van mijn zoon Ruardi Cornelis  die reeds de ouderdom van 27 jaren heeft mijn plaats als secretaris zien op te volgen enz. jaar 1814 (3)

5996

151-a 3e rij

20-02-1815

Velde van der Melis hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6031

76

02-02-1818

Velde van der Melis Ontvanger der belastingen te Sloten in een handgeschreven  brief met zijn handtekening neemt hij  ontslag en verzoekt of zijn vader Velde van der J. te Lemmer moge worden geschargeerd enz. enz . jaar 1818 (5)

6029

891

17-12-1817

Velde van der Melis ontvanger der belastingen te Sloten, in een handgeschreven  brief met zijn handtekening  waarin hij verteld dat hij is tevens eigenaar geworden is van de  de Pel en Rogmolen te  Beetgumermolen en is voornemens  om daar te gaan wonen  en omdat de afstand naar Sloten te ver is enz. enz. enz. jaar 1817 (1)

5983

68

26-01-1814

Velde van der Melis---- Velde van der M. Ontvanger der directe belastingen van de gemeente Sloten op zijn verzoek, ter zake hebbende de heren Eeuwes Johannes in Comp. te Koudum niet voldaan hebben  aan de herhaaldelijke waarschuwingen en andere middelen van dwang , enz.  de ondergetekende van deze brief de deurwaarder Baunerts Johannes deurwaarder houdende dwangbevelen vergezeld met Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) Maire ad. Intrem van Sloten en Velde van der Melis Ontvanger der Directe belastingen aldaar  begeven zig naar Wijckel no. 32  het eigendom van Eeuwes Johannes enz. en wij hebben tot bewaarder aangesteld Goot van der Berend Martens te Wijckel wonende enz. jaar 1814 (3)

8182

423/13, 197

22-04-1839

Velde van der Melis Walles Visiteur op de Engelsmansplaat, jaar 1839

5983

57

22-01-1814

Velde van der Melis, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)

6677

316

22-07-1818

Velde van der Melis, Ontvanger der Directe belastingen, Huis 41, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= (Predikant Dobelman J.)  spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Velde van der P. T de erven te Makkinga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6636

148

13e  blz. van kolommen

10-02-1815

Velde van der P. T. Gecommetteerde van de Kerkraad  zijn handtekening staat onder het document;  staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

8197

701-23

10-07-1839

Velde van der Pieter een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

8197

701-23

10-07-1839

Velde van der Pieter een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Velde van der Pieter hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6101

1311

16-12-1823

Velde van der Pieter Sybrens te Heeg , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

8359

377/28, 31

19-04-1841

Velde van der Pieter Sybrens wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de  Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5)

8359

377/28, 5

19-04-1841

Velde van der Pieter Sybrens wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6636

148

3e blz. van kolommen

10-02-1815

Velde van der Pieter Theunis te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6830

18-A blz. 28

21-01-1824

Velde van der Rein M. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 28

21-01-1824

Velde van der Rein M. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6420

368

13-08-1817

Velde van der Rense---- Meijer Jan plaatsvervanger voor Velde van der Rense wordt vermeld op een Nominative Lijst van het 1e Bat. Art. Nat. Mil. No. 3 der manschappen dewelke op 31 mei 1817 in het jaarlijkse ontslag begrepen en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (2)

6420

368

13-08-1817

Velde van der Rense---- Meijer Jan plaatsvervanger voor Velde van der Rense wordt vermeld op een Nominative Lijst van het 1e Bat. Art. Nat. Mil. No. 3 der manschappen dewelke op 31 mei 1817 in het jaarlijkse ontslag begrepen en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (2)

6419

287-D

17-07-1817

Velde van der Rense Wibes 22 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6419

287-D

17-07-1817

Velde van der Rense Wibes 22 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

9187

1644

06-11-1918

Velde van der Roel, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6251

1103

15-11-1814

Velde van der Ruurd Tjibbes , Hij is een der ondertekenaars van een brief , met als onderwerp: dat allen eigenaren zijn van Plaatsen en Losse Landen onder het behoor van de Stad IJlst en dat zij in het zekere geïnformeerd zijn dat de belastingen op enz. enz. jaar 1814  (3)

9921

37

19-10-1882

Velde van der Ruurd U. Gemeenteveldwachter te Terhorne gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8224

1216-14, 1

29-11-1839

Velde van der Ruurd Uiltjes staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)

3594

Map 88-C

1876--1878

Velde van der S. B. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

9187

1114

07-08-1918

Velde van der S. gehuwd met Andrae Antje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.12>>

27-08-1839

Velde van der S. R. te Grouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9182

44 / 609

30-12-1915

Velde van der S. te Sneek weduwe van Klaversma T. hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

9180

264

06-02-1915

Velde van der Siege,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6101

1311

16-12-1823

Velde van der Simon S. te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

9465

Deel 2, 114

31-10-1866

Velde van der Sjoerd, Beurt en Veerdienst van Pingjum naar Bolsward, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

9465

Deel 2, 114

31-10-1866

Velde van der Sjoerd, Beurt en Veerdienst van Pingjum naar Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

9465

Deel 2, 114

31-10-1866

Velde van der Sjoerd, Beurt en Veerdienst van Pingjum naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)     

5997

307

31-03-1815

Velde van der Sjoerdje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    273

6016

707

21-11-1816

Velde van der Sjoerdje, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

9180

264

06-02-1915

Velde van der Steven,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9186

548

04-05-1918

Velde van der Steven, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6047

379

03-06-1819

Velde van der Sybren Pieter  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6078

95-12

25-01-1822

Velde van der Sybren Pieters , Rentenier te Grouw,Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Grouw enz. enz. jaar 1822 (1)

6100

1215-9

29-11-1823

Velde van der Sybren Pieters Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Grouw in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6644

811

28-09-1815

Velde van der Tjibbele Ruurds---- Kate ten P. (Pieter) Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 1e  Buitenhoff Jan Sijmens behorende tot de Doopsgezinde Gemeente wiens vrouw enz., 2e Ferf Sijmen IJppes en Velde van der Tjibbele Ruurds  wiens vrouwen enz., 3e Bleeker Jetze Wijbren wiens vrouw enz. jaar 1815 (2)

9187

1644

06-11-1918

Velde van der Tjipke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Velde van der Tobias Durks 11 Surhuisterveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6255

235

06-03-1815

Velde van der Ttjible R,  Hij ondertekend een brief als mede Algemeene Armenvoogd van de Stad IJlst, zij verzoeken voldoening voor enz. enz. ook aanwezig een overzicht van een stuk boekhoudingvan de armenkas door Stellingwerff  Broer J.  met vermelding van enz. enz.  jaar 1815 (4)

6389

93

15-11-1814

Velde van der U. W. ---- Meulen van der W. B. , Capitein,  in zijn plaats wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad bij het 5e Bataillon Landstorm den 1e Luitenant Jong de Dirk Gabes in zijn plaats de 2e Luitenant Velde van der U. W. en den Sergeant Hijlkema Sjouke Hijlkes en de Tamboer Majoor Hoekstra Jentje Eesges enz. jaar 1814 (1)

6388

71        

12-10-1814

Velde van der Uiltie Wigles---- Veer van der Sijne Willems , Kapitein bij de 2e Compagnie van het 5e Bataillon Landstorm, de schout van Akkrum doet een voordracht ter vervulling van de vacature ontstaan door het overlijden van eerstgenoemde en wel  als Capitein de heer Meulen van der Wouter Piekes thans 1e Luitenant bij dezelfde Comp.  en tot 1e Luitenant bij de 3e Comp. in desselfs plaats Velde van der Uiltie Wigles thans Sergeant Majoor bij de 3e Comp. de oorzaak dat enz. enz. jaar 1814 (2)

6643

753, 1

kolommen

11-09-1815

Velde van der Vroukjen Jans staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6034

398

30-05-1818

Velde van der W. D. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6834

16-C

14-02-1824

Velde van der Willem Hendriks---- Velde van der Albert Willems * Steins 15-07-1794 zoon van Velde van der Willem Hendriks en Abis Trijntje  Plaatsvervanger van Klaver Eelke Tjerks loteling van 1821 Kannonnier is op de 6e dezer naar Antwerpen vertrokken enz. jaar ook aanwezig een Extract uit het Stamboek met zijn gegevens in 7 kolommen info enz. jaar 1824 (5)

6834

16-C

14-02-1824

Velde van der Willem Hendriks---- Velde van der Albert Willems * Steins 15-07-1794 zoon van Velde van der Willem Hendriks en Abis Trijntje  Plaatsvervanger van Klaver Eelke Tjerks loteling van 1821 Kannonnier is op de 6e dezer naar Antwerpen vertrokken enz. jaar ook aanwezig een Extract uit het Stamboek met zijn gegevens in 7 kolommen info enz. jaar 1824 (5)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis Arrest

26-03-1824

Velde van Japke A., 190 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6072

581

17-07-1821

Velde van M. te Sloten staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6837

11-A

18-03-1824

Velde van Roelof,  te Knijpe, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (3)

9182

670

13-04-1916

Velde van S. G. voorzitter van de IJsclub te Surhuisterveensterheide vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  een vergunning aan voor een feestavend bij Heide van der Boele (verlofhouder) enz. op vrijdag 14 april 1916, maar de vergunning wordt geweigerd op grond van enz. jaar 1916 (3)

6069

279-B

09-04-1821

Velde van Simon S. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

8380

833-2

24-08-1841

Westdonge-

        radeel

Veldema H. H. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6034

398

30-05-1818

Veldema P. W. te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6382

79 nr. 106

31-03-1814

Velden D. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6381

171-B 

22-03-1814

Velden v. Antonij Aris, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Hallum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6416

150

10-04-1817

Velden v.d. Adriaan Pieter Tak * 22-01-1782 Middelburg wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand februari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3)

6076

925

27-11-1821

Velden van  P. omdat hij is vertrokken als Leeraar van de Gemeente Stavoren tevens benoemd waarnemend Rectoraat enz., is de weledele heer Struiving H. D. (Henricus Dominicus) thans Predikant te Tjallebert benoemd enz. jaar 1821 (1)

8379

801-7

16-08-1841

Velden van A. (wijlen) in leven predikant te Hallum---- Velden van Catharina ongehuwde dochter van Velden van A. (wijlen) in leven predikant te Hallum zij verzoek om een jaarlijkse gratificatie enz. jaar 1841 (5)

6258

630-21

17-04-1815

Velden van A. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6626

487  blz. 7

07-04-1814

Velden van A. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6388

33        

04-10-1814

Velden van Anthonij, Fuselier , hij verzoekt aan de Prince van Oranje Nassau enz. of hij zijn studie Thelogische Studieen mag hervatten enz. jaar 1814 (2)

6389

43

01-11-1814

Velden van Anthony, Fuselierbij het 1e Bataillon Landmilitie , hij wordt dadelijk uit den dienst ontslagen jaar 1814 (1)

6382

23

29-03-1814

Velden van Antoni Aris,  de Schout van de Gemeente Hallum informeert de Commissarissen van Vriesland dat hij zich reeds bij de eerste verzameling van het 4e Bataillon landmilitie te Leeuwarden enz. enz. jaar 1814 (2)

6388

109         17-10-1814

Velden van Antonij de Schout van Hallum Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) vermeld in een door hem getekend document dat eerstgenoemde zich vrijwillig heeft laten inschrijven bij de Landmilitie voor Vaderland en Oranje enz. jaar 1814 (1)

8379

801-7

16-08-1841

Velden van Catharina ongehuwde dochter van Velden van A. (wijlen) in leven predikant te Hallum zij verzoek om een jaarlijkse gratificatie enz. jaar 1841 (5)

6005

938 blz. 6v

30-11-1815

Velden van de Sjoukje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6043

133

24-02-1819

Velden van der A. Ontvanger der Perceptie in Sloten (fr), onderwerp:  het besluit van Z.M. d.d. 31 januari 1819 no. 9  betreffende benoemingen van Ontvangers der belastingen enz. enz. enz. jaar 1819 (7)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Velden van der G. Joh’s 71 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Velden van der G. Joh’s 71 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-DD

3e Compag.

2e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Velden van der Gerrit Joha staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

8197

691-1

06-07-1839

Velden van der Johannes Inlandsche Kramer indertijd rekenkundige en Geschiedenis en met een rolletje enz. te koop aanbiedende ontvangt een kennisgeving dat hij is aangeslagen voor het patent enz. jaar 1839 (3)

8197

691-1

06-07-1839

Velden van der Johannes Inlandsche Kramer indertijd rekenkundige en Geschiedenis en met een rolletje enz. te koop aanbiedende ontvangt een kennisgeving dat hij is aangeslagen voor het patent enz. jaar 1839 (3)

8197

697-16_2

09-07-1839

Velden van Foppe Roels wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente enz. jaar 1839 (4)

8197

697-16_2

09-07-1839

Velden van Foppe Roels wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente enz. jaar 1839 (4)

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Velden van G. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Velden van G. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6032

147

02-03-1818

Velden van P. (Paulus) hij staat in een document als beroepen Hervormde  Predikant te Stavoren nu predikant te Gaastmeer  jaar 1818 (3)

6037

636

28-08-1818

Velden van P. (Paulus) Predikant te Stavoren , in een handgeschreven brief met hun handtekeningen ;  de curatoren Hanewinckel S. Predikant te Warns en Boogh Bleeker van der J.  leeraar der Doopsgezinden te Stavoren  van de Latijnsche school aldaar deeld mede dat vooornoemde zijn post heeft aanvaard op 24 Augustus j.l. enz. enz. jaar 1818 (1)

6069

 

307

17-04-1821

Velden van P. (Paulus) Predikant te Stavoren onder de Classis van Sneek , hij is beroepen te Workum  enz. 1821 (1)

6833

38-D deel 1

Blz. 8

06-02-1824

Velden van P. te Workum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 16

06-02-1824

Velden van P. te Workum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6036

543

25-07-1818

Velden van Paulus leeraar bij de Hervormde Gemeente te Stavoren, hij is benoemd op de Latijnsche school te Stavoren enz. jaar 1818 (2)

6254

188-5

23-02-1815

Velden van R. F. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6388

134

tot en met 146

05-10-1814

Velderen Rengers ….?---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  gansch geen genoegen in deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28)

8373

681/3

12-07-1841

Veldes Theunis Alberts---- Koersveld  van Pieter Epkes te Spanga en Veldes Theunis Alberts  Ytiger der Botervaten te Oldetrijne onderwerp een geldboete van  25 gulden en dat zij deze enz. enz.  jaar 1841 (2)

6633

1452

17-11-1814

Veldhorst Dirk Willem---- Koppe van Lucas Stalhouder wonende te Amsterdam en Veldhorst Dirk Willem  Stalhouder in ’ s Gravenhage het betreft het request: daar in het naam van het Voerwesen binnen beide steden  tot het aanleggen van Postwagens tot vervoer van passagiers enz. jaar 1814 (4)

6418

248-C 1e bat

12e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Veldhuijs J. IJ. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

8257

70/1, 42

21-01-1840

Veldhuijs Rurd Jans te Uitwellingerga van Wijmbritseradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

3698

B-15, 52

15-02-1832

Veldhuis Dina Hendrik, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6047

379

03-06-1819

Veldhuis G. Ruurds  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6424

609

10-12-1817

Veldhuis Hendrik 70 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6424

609

10-12-1817

Veldhuis Hendrik 70 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Veldhuis Hendrik Jans 468 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8379

795-1

13-08-1841

Veldhuis Hendrik Jans te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreffende extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van Harlingen enz. jaar 1841 (2)

3698

B-15, 42-53

15-02-1832

Veldhuis Hendrik, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

9725

Deel I 

Blz. 20

00-00-1866

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 21

00-00-1866

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 35

00-00-1869

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 37

00-00-1869

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 37

00-00-1869

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 38

00-00-1869

Veldhuis Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

6047

379

03-06-1819

Veldhuis Jan Ruurds  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6068

214

17-03-1821

Veldhuis Jan Ruurds, Hij staat vermeld als eigenaar  op een document  Staat van de Reclames over ongebouwde eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd  enz. jaar 1821 (2)

8228

1315-22

09-10-1839

Veldhuis Johannes Oude , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 11-02-1817 Weerselo,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

8350

175/27-6

21-02-1841

Veldhuis Ruurd Jans Mindergetal wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus Contributie Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

5672

51

30-07-1891

Veldhuis U. ---- Bruinsma  Pieter te Dokkum dat hem vergunning is verleend om met zijn  schepen enz. maar dat hij ook Twee ijzeren bakken genaamd  “De Hoop I en II” zal bevaren door Zee van der R.  schrijft een door hem getekende brief aan de gedeputeerde Staten met het verzoek hem een vergunning te verlenen  enz. enz. ook vermeld Veldhuis U.  jaar 1891 (4)

6076

911

23-11-1821

Veldhuis W. H. Diacen, hij ondertekend als en samen met de leden van den Kerkeraad en Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te IJlst een document betreffende een verzoek aan de Gouverneur van Vriesland dat hun kerkgebouw vanwege den zeer bouwvalligen en gevaarvollen toestand verkeerd en dat in de stormen van laatstleden Zondagavond den 4e november en er uit het hooge steenen verwelf verscheidene zware stenen  op zitplaatsen zijn gevallen enz. jaar 1821(3)

6034

398

30-05-1818

Veldhuis W. H. te IJlst hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6248

782

27-08-1814

Veldhuis W. H’s hij ondertekend samen met de Burgemeester en Vroedschap der Stad IJlst een verzoek aan de Gouverneur van Vriesland om voor het volgend jaar verschoond te blijven van aanslagen enz. jaar 1814 (1)

6250

964

05-10-1814

Veldhuis Walle H. ---- Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) (President Burgemeester) hij ondertekend een document als lid van de raad van de Stad IJlst  met als onderwerp:  een opgave wegens agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz.  jaar 1814 (7)

6390

7

28-11-1814

Veldhuis Walle H., Capitein, Hij staat op een lijst van de voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon Landstorm enz.,  jaar 1814 (2)

6394

284

10-04-1815

Veldhuis Walle H’s Kapitein van de Compagnie Landstorm te IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij meent de vrijheid dat hij de compagnie eenige dingen nodig zijn zoals Twee Fluiten en Vier Sabels enz. jaar 1815 (1)

6394

325

10-04-1815

Veldhuis Walle H’s Kapitein van de Compagnie Landstorm te IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij vind dat voor de executie van de goede order nauwkeurige aantekening en z. jaar 1815 )1’

6047

379

03-06-1819

Veldhuis Walle Hinzes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6402

 

922-1+ 9

09-12-1815

Veldhuis Walle Hoites staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6251

1103

15-11-1814

Veldhuis Walle Hs. , Hij is een der ondertekenaars van een brief , met als onderwerp: dat allen eigenaren zijn van Plaatsen en Losse Landen onder het behoor van de Stad IJlst en dat zij in het zekere geïnformeerd zijn dat de belastingen op enz. enz. jaar 1814  (3)

6623

267

23-01-1814

Veldhuis Walle Huites het betreft een proces verbaal van zijn installatie als Lid van de Vroedschap van IJlst ondertekend door de Burgemeester van IJlst Kate ten P. (Pieter) enz. jaar 1814 (2)

6070

424-32    

25-05-1821

Veldhuis Walle Huites hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6422

492

15-10-1817

Veldhuis Walle Huites---- Kate ten Pieter  Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de heer Veldhuis Walle Huites  benoemd tot 2e luitenant Hoofdplaats Joure is de Burgemeester van de Stad IJlst niet geregtigd om hem de eed af te nemen enz. jaar 1817 (1)

6422

492

15-10-1817

Veldhuis Walle Huites---- Kate ten Pieter  Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de heer Veldhuis Walle Huites  benoemd tot 2e luitenant Hoofdplaats Joure is de Burgemeester van de Stad IJlst niet geregtigd om hem de eed af te nemen enz. jaar 1817 (1)

6250

1006       

18-10-1814

Veldhuis Walle N.?,  Hij ondertekend als lid van de Vroedschap van IJlst een brief aan de Koning waarin staat dat deze stad slechts elfhonderd zielen telt en door de drukkende fransche regering  en door de vervallen Scheepsbouw  en dat zij wegens een tekort daarom verzoeken enz.enz. jaar 1814 (3)

6629

842

01-07-1814

Veldhuis Willem Hoites benoemd voor de Stad IJlst  wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6424

584

02-12-1817

Veldhuisen R. 1 is zijn volgnummer in de Stad Stavoren bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6424

584

02-12-1817

Veldhuisen R. 1 is zijn volgnummer in de Stad Stavoren bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6254

126-3

16-01-1815

Veldhuizen Berend Jans , Lijkbegraver te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15)

9183

1477

10-10-1916

Veldhuizen Evert * 03-02-1887 Zeist ook een handgeschreven brief met zijn handtekening Veldwachter te Harlingen, jaar 1916  (4)

6865

29-A

21-01-1825

Veldhuizen H. J.  Schipper te Bolsward  , een proces verbaal van bekeuring wegens het vervoeren van Zout enz. enz. zonder enige papieren gedekt,  een door hem gesloten transactie ter voorkoming van vervolging jaar 1825 (2)

8126

205,1174/4

24-11-1838

Veldhuizen H. J. Noordwolde Schipper, 24-11-1838

8058

1152/7        

34/9964

15-11-1837

Veldhuizen Jan Noordwolde Schipper, 15-11-1837

8172

250/10, 211

06-03-1839

Veldhuizen Roelof Makkum Schipper, 06-03-1839

3598

Map 90

05-01-1878

Veldhuizen Ruurd Roelofs ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58) 

6100

1130

13-11-1823

Veldhuizen van Pleun , aangesteld als Directeur of Opzichter over den arbeid der gevangenen  te Leeuwarden enz. jaar 1823 (3)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Veldhuys ….? 681 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Veldhuys ….? 681 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

9921

21

20-10-1882

Velding J. C. Politiebeambte  te Oudwoude gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

3598

Map 90

05-01-1878

Velding Kornelis   ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58) 

6870

18-03-1825

11/2-A

Veldinga E. te Kollum hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

6018

52

23-01-1817

Veldinga Eelke Meinderts  te Kollum vind zig bezwaard enz. enz., Rudmers Klaas te Surhuizum heeft een dienst geweigerd enz. enz. , Ploeg van der Sweitze Jouws wordt aangesteld als Deurwaarder aar 1817 (1)

6098

855

06-09-1823  

Veldinga Eelke Meinderts te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

6017

749

09-12-1816

Veldinga Eelke Meinderts---- Vierssen van L. Ontvanger der directe belastingen te Kollum geeft de Gouverneur te kennen omdat Sweitser Fredrik door zijn benoeming tot Commies bij de grenslinie gestationeerd te Wierum is zijn post als Deurwaarder Executant te Kollum vrijgekomen en wordt daarin benoemd Veldinga Eelke Meinderts te Kollum  enz. jaar 1816 (1)

6870

18-03-1825

11/3-A

Veldinga Eelke te Kollum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Bergum jaar 1825 (3)

9180

818

05-05-1915

Veldinga Jasper,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3701

21-D

05-02-1842

Veldinga Lijsbert Meinderts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

6006

954-6

06-12-1815

Veldinga Meindert Eelkes te Buitenpost staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815 (6)

6018

34

14-01-1817

Veldinga Meindert Eelkes te Buitenpost, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

3701

21-D

05-02-1842

Veldinga Meindert Eelkes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

6005

933

27-11-1815

Veldinga Meindert Elkes te Buitenpost Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

6278

195-5

20-02-1817

Veldinga Meindert, Slagter te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6839

5-A blz. 3

08-04-1824

Veldinga Meine Eelkes opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

 6864

14-A

11-01-1825

Veldinga Meine Eelkes te Buitenpost, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6855

5-A

08-10-1824

Veldinga Meine Eelkes, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6630

1017B

 blz. 3

22-08-1814

Veldkamp Anne Gerbens staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 3

22-08-1814

Veldkamp Anne Gerbens wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

5999

474-b

blz. 8-9 

19-05-1815

Veldkamp Beerent gewezen Havencharges welke persoon door zijne hogen ouderdom onbekwaam is geworden enz. enz. onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van 1795  jaar 1815 (4)

6406

175-1-2-3

09-04-1816

Veldkamp Cornelis staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6630

1017B, 5

22-08-1814

Veldkamp Gerben Annes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 5

22-08-1814

Veldkamp Gerben Annes wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

9180

264

06-02-1915

Veldkamp Gerke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

1114

07-08-1918

Veldkamp Gerke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9182

441

08-03-1916

Veldkamp Gerrit Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)

9184

839

03-07-1917

Veldkamp Gerrit Jan, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9187

1475

05-10-1918

Veldkamp Gerrit Jan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9182

285/31

07-02-1916

Veldkamp Harmen Oudeschoot Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916

9921

30

19-10-1882

Veldkamp Harmen, Politiedienaar te Nieuweschoot gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6261

878-7

11-08-1815

Veldkamp hij ondertekend samen met de andere leden van de Minicipaale Raad van de Gemeente Balk op den Raadhuize den twee en twintigste julij 1815 het volgende document;  eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

8280

517-11,

34-35, 37

19-05-1840

Veldkamp J. T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6631

1113

24-09-1814

Veldkamp Jan---- Drijfhout Halbe Hanzes en Jong de Otte Jans geven met verschuldige eerbied te kennen in een door hun ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat beide wonende te Balk en  in de hoedanigheid van Diakenen der Hervormde kerk aldaar enz. tot beramen van een plan samen met de andere  leden en de Schout van een plan tot betaling aan den Leeraar der Hervormde kerk van het agterstallig en landsweze onbetaald tractement 1811-1812 en 1813 hen toestemming te geven tot verkoopen van eenige huizingen met de letter B no. 98 thans bewoond door Ottema Rimmer Reins hebbende ten Noord Oosten Veldkamp Jan en ten Zuid Westen de Roomsch Katholieke gemeente verder ene woning  no. 10A bewoond door de weduwe Gerrits Jans en ten Noord Oosten Goot van der Nanne Martens en ten Zuid Westen de Gemeente Balk  en de woning no. 164 door Kunst Johannis in gebruik  hebbende en ten Zuid Oosten de gemeente Balk  ten Noord Westen de weduwe Vries de Haaije Jacobs enz. jaar 1814 (5)

6261

879

10-08-1815

Veldkamp Jan---- Elseloo van J. F.  betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een betalingsregeling van de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen over een langere termijn en deze zijn: Veldkamp Jan,  Poppes Bauke Pieters,   Albaada Tjietie Douwes,  aanwezig een lijst met de crediteuren van de gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel:   Elseloo van J. F.  ,  Tuyneir Wander Annes,  Visser Tjeerd Harmens, Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans ,  Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L.,  Meines Sake, Huisman te Wijckel jaar 1815 (3)

6256

337

04-04-1815

Veldkamp Jan ondertekend een document samen met leden van de Gemeenteraad en Notabele ingezetenen van de Vlek Balk  betreffende de kwijting van de achterstallige schulden ten laste van het Vlek Balk tevensa ondertekend de Schout Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, enz  jaar 1815 (3) 

6251

1078

30-11-1814

Veldkamp Jan te Balk  ,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens rente op kapitaal van enz. enz. jaar 1814 (9)

6271

586-7

01-07-1816

Veldkamp Jan, Hij is als gemeenteraadslid een van de mede ondertekenaars van het document als volgt ;  Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6261

878-6

11-08-1815

Veldkamp Jan, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6634

1525

08-12-1814

Veldkamp Jan, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6284

1099 blz. 6

31-10-1817

Veldkamp Jan, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

9181