Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

6257

437

14-05-1815

Vis Arjen C.---- Valk Hendrik S. en Vis Arjen C. van deze gemeente wegens het onderwijzen  der Tamboers en Fluiters betaald , en de koopman Solaro ….? 12 fluiten betaald en Timstra Bote Hanzes wegens drie nieuwe Trommelvellen betaald enz. enz. jaar 1815 (1)

6254

103

22-01-1815

Vis Arjen wegens het onderwijzen der Pijpers en Tamboers, Wordt vermeld als Crediteur op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post van onvoorziene uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Sint Anna Parochie enz. jaar 1815 (2)

9180

264

06-02-1915

Vis Beene,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1751

06-10-1915

Vis Gerrit,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Vis H. S. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_11

20-07-1841

Vis H. S. te Marrum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Vis H. S. te Marrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

Vis H. S. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/11

20-09-1841

Vis H. S. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 11

Bladzijde 2

26-09-1839

Vis H. S. te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

Vis H. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

7977

158-6, 6

14-02-1837

Vis Jacob Sipkes te Het Bildt, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6028

810

13-11-1817

Vis Jouwerke (P.?) Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

9182

532

23-03-1916

Vis Karel Hendrik 30 jaar wonende te Uden , Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2)

9182

734

27-04-1916

Vis Karel Hendrik te Uden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

9725

Deel 2 Blz.13

00-00-1877

Vis Mensonides Jan naar Batavia, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz.13

00-00-1877

Vis Mensonides Jan naar Batavia, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9186

24

03-01-1918

Vis Sipke 25-09-1894 St.  Jacobi Parochie Politiedienaar te Leeuwarden, jaar 1918  (3)

9181

1645

03-09-1915

Vis Willem,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9189

1388

21-11-1919

Vis. P.A.  ----- Woningstichting “ Rauwerderhem”   vergunning tot een uitweg bij arbeiderswoningen Irnsum en Deersum,  het verzoek is geschreven door Vis. P.A.  met zijn handtekening, Predikant , Voorzitter en Secretaris te Irnsum enz. enz met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar 1919 (18)

6424

609

10-12-1817

Visbeek D. H. 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Visbeek D. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2

17-07-1839

Visbeek D. te Hallum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Visbeek D. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/11

20-09-1841

Visbeek D. te Hallum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Visbeek D. te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 11

Bladzijde 2

26-09-1839

Visbeek D. te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6424

609

10-12-1817

Visbeek Douwe Klazes 30 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Visbeek Hendrik T. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6623

42

07-08-1813

Visbeek Juurtze Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Visbeek Juurtze Douwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Visbeek Juurtze Douwes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6626

487  blz. 18

07-04-1814

Visbeek Klaas Tjeerds wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6623

43

07-08-1813

Visbeek Tjeerd Douwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

42

07-08-1813

Visbeek Tjeert Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Visbeek Tjeert Douwes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Visbeek W. K. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6683

2 deel 1

Blz. 10

04-01-1819

Visch A. Predikant te Wilsum tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Overijssel als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 17

04-01-1819

Visch A. te Wilsum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

blz. 22

06-02-1824

Visch A. te Zuidwolde, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6076

921

27-11-1821

Visch Eybergen J. A. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)

6424

609

10-12-1817

Visch Hendrik P. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Visch Hendrik Pieter 51 Berlicum 51 is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6683

2 deel 1, 10

04-01-1819

Visch T. A. Predikant te Hasselt tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Overijssel als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 16

04-01-1819

Visch T. A. te Hasselt wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2

 blz. 17

16-1-1822

Visch T. A. te Hasselt, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6627

691

11-05-1814 

Vischer Rommert H. te Exmorra ondertekend mede een brief betreffende  dat in de jare 1813 door het Fransch Bestuur in onse vrijheid en kostwinninge zijn benadeeld geworden door het verpagten van het zoogenoemde Makkumer en Parragaaster Hijen dewelke ons van Ouders op Ouders als vrije wateren enz. zij verzoeken of dit weer in vrijheid kan worden hersteld enz. jaar 1814 (2)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Vischerman S. Tabes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6070

384

10-05-1821

Vischjager Cornelis Harmens---- Dijkstra Cornelis Harmens , Arbeider onder Oudwoude , Hij is weigerachtig  om zijn aanslag van onbebouwde eigendommen  van de jare 1820 omdat deze aanslag gebracht is op de naam Vischjager Cornelis Harmens enz. enz. ook nog een  staat der Hypthecaire inschrijving met als schuldeiser Jonkheer  Willem Hendrik van Heemstra  voorheen te Leer in Ost Friesland  thans onder Veenklooster  de akte is verleden bij notaris  Nicolaas Fokkema  te Leeuwarden ten laste van Dijkstra Cornelis Harmens  en Durks Antje echtgenoten te Oudwoude  enz. enz. jaar 1821 (5)

9181

 

2071

30-11-1915

Vishandelaren------- Lankhorst Auke en Nicolaas Jurjan, Zuivelfabrikanten en Vishandelaren beide te Heeg beide verzoeken in een handgeschreven brief met hun handtekeningen een vergunning tot het maken van een uitweg naar de rijksweg , met een situatieschets (blauwdruk)  jaar 1915 (11)

6052

857

27-11-1819

Visitatie  ---- Marine , Onderwerp; instructie voor de Geneeskundigen belast met  de visitatie der schepen komende van plaatsen alwaar of in welker nabijheid eene besmettelijke ziekte heerscht enz. enz.-------- en een Algemeen regleent ter weering van besmettelijk ziekten welke door middel van de scheepvaart zouden kunnne worden overgebracht enz. enz.  ----------en een Voorschrift wegens h et aanwenden van besmetting werende middelen  bij heerschende ziekten enz. enz. jaar 1819 (30)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Visker A. H. Kapitein is met zijn schip het Hoop op Fortuin te Hull op 2 mei  gearriveerd  komende vanuit Zwolle staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6089

1194 blz. 10     23-12-1822

Visker Ulbe Huisman te Wartena Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-9

29-11-1823

Visker Ulbe Sybrands,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Roordahuizum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6840

36-A

blz. 31

22-04-1824

Visker Ulbes Schoolmeester van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8099

684-14

13-07-1838

Vislaake Frans Benjamin , Kanonnier 6e Bataillon artillerie Nationale Militie  * 1817 ( oud 21 jaar  in 1838) te Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6628

825 blz. 4

23-05-1814

Visma W. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6830

18-A blz. 19

21-01-1824

Visma W. S. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6250

931

03-10-1814

Viss Folkert Riuwts hij ondertekend als lid van het plaatselijk bestuur van Lemmer het volgende document Lemmer, Onderwerp: De verhoging van belasting op de sterke dranken er volgen  5 lijsten met verschillende opslagen en een reglement voor Vleesch  enz. jaar 1814  (13)

6100

1087

04-11-1823

Visscher  Tamerus Canter Controle  Workum, Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

5992

868

31-10-1814

Visscher  Wigle Annes---- Steenbeek Wicher Notaris te Heeg , een handgeschreven brief door hem ondertekend,   Solliciteerd naar de vacantie functie als ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes , in het dossier staat dat hij bekend staat als een eerlijk en braaf persoon, wordt ook in genoemd Visscher  Wigle Annes met een handgeschreven brief door hem ondertekend,   jaar 1814 (4)

6253

92

23-01-1815

Visscher & zoon  B.? wegens Vlaggen, Komt voor als crediteur voor op Specifiqu staat van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente Almenum  over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5))

5666

6

00-00-19025

Visscher ….?,---- Nieveen Harm.,  te Lemmer  maakt bekend  en een geschreven en door hem getekende brief  en een advertentie dat  hij met de stoomboot de “Willem III”  een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee   tusschen Leeuwarden, Sneek, Meppel, Zwolle en Kampen v.v. en wel geheel binnendoor langs de trekvaart enz. enz. enz. agent te Leeuwarden is Wijbrandi Blok, te Sneek Nieveen ….?  te Meppel Beijer ….? , te Zwolle Visscher ….?,  en te Kampen Haan de Zeger enz.  ook wordt vermeld de  vertrektijden  jaar 1902 (5)

6634

1580

12-12-1814

Visscher A. W. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna,  jaar 1814

6022

306

09-05-1817

Visscher Barend & zoon---- Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de bediende van Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum  in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens  allen arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)

6022

306

09-05-1817

Visscher Barend & zoon------Andela Keimpe Jans  Schipper van beroep en Reen Jan Jurris Schipper van beroep, tevens Visscher Barend & zoon, Binkes C.  secretaris van Wonseradeel., Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. enz. jaar 1817 (23)

6240

1109

20-12-1813

Visscher Canter T.  voorheen commissaris van verpondinghet betreft de verponding voor Makkum over de jaren 1806-1807-1808-1809-1810 en 1811 enz.  jaar 1813 (2)

6277

65-1t/m10

10-01-1817

83

25-01-1817 

Visscher Canter T. gewezen ontvanger der Verponding arr. Bolsward een document Nota en ilusidatien op de aanmerkingen van zijne ex. De Gouveneur van Vriesland  enz. gemaakt op de rekening van Makkum over 1814 enz. wordt ook in genoemd Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes), toenmalige Schout en Eekma ….? Ontvanger en de opvolger van  Visscher T. C.  = Kingma….? enz.jaar 1817 (15)

6048

508

26-07-1819

Visscher Claas Jongh hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Noord Holland en Utrecht  jaar 1819 (4)

6655

399 blz. 3

29-08-1816

Visscher de C.  te Herkingen, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6671

54 blz. 14

22-01-1818

Visscher de C. te Herkingen Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2, 9

22-01-1818

Visscher de O. te Herkingen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6830

18-A blz. 29

21-01-1824

Visscher F. Canter hij ondertekend als Ontvanger de Belastingen van Bolsward een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Visscher Folkert, 313 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5999

452

12-05-1815

Visscher H. W. C. A. betreft een aan hem uit te betalen ordonnantie van f. 100.- jaar 1815 (1)

6090

83

27-01-1823

Visscher H. W. C. A. ----Schernkes Gerritje Rommerts, zij is aangesteld als onderwijzeres op de vrouwenschool te Woudsend verder genoemd Visscher H. W. C. A. de schooolopzichter enz. jaar 1823 (1)

6026

595

02-09-1817

Visscher Hendrik Helmisch † staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)

5667

11

00-00-1879

Visscher J. J. Beurtschipper te Steenwijk---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg  van Blokzijl-Steenwijk naar Sneek  in werking is gebracht  welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst  zal werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 5)

5667

15

24-06-1879

Visscher J. S. Oldemarkt en Steenwijk Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek, jaar 1879

9182

24

06-01-1916

Visscher Jakob,  Komt voor op een  document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

6080

247 

09-03-1822

Visscher Jan D. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8)

6418

255-BB

01-06-1817

Visscher Jochem Sipkes 57 Tietjerk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

5673

 

132

22-01-1904

Visscher Johannes Beurtschipper te Steenwijk verzoekt in een handgeschreven en door hem getekende brief  voor vergunning  om te mogen varen met zijn Petroleummotorschip genaamd “De Stad Steenwijk”  32 paardekracht, systeem van Rennes te Utrecht enz, dat bij langdurige Oostenwind er voor de havens van Blokzijl en Kuinre te weinig water is om enz. enz., ook aanwezig een bewijs van ontvangst van een aangetekende brief enz. jaar 1904 (7)

8096

 

624/2

31-01-1838

Visscher Johannes Geb. Brielle, laatst gewoond hebbende te Ommerschans. Fuselier 25-1-1837 Overleden te Koempoelang , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Visscher Johannes Snip, 124 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6632

1262,

1e blz. van kolommen

03-10-1814

Visscher Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6634

1580

12-12-1814

Visscher K. A. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna,  jaar 1814

6271

586-4

01-07-1816

Visscher Klaas Haitjes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Visscher Piet hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

5667

11

00-00-1879

Visscher S. J. Beurtschipper te Steenwijk---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg  van Blokzijl-Steenwijk naar Sneek  in werking is gebracht  welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst  zal werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3)

6067

 

145

16-02-1821

Visscher T. C.  Ontvanger der Directe Belastingen te Bolsward  en tevens Notaris aldaar Onderwerp: het gaat er om of de dubbele functie wettelijk kan, ook genoemd Eyck van Wieger in leven ontvanger en de ontvangers Jongbloed te Langweer en Keuchenius te Koudum waarvan bekend is dat die wel een vergunning hebben bekomen enz. jaar 1821 (2)

5993

919

14-11-1814

Visscher T. C. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)

5996

99

06-02-1815

Visscher T. C. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)

6011

302

28-05-1816

Visscher T. C.---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van de Heer Kingma H. J. L.  Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen  om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre, Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7)

5997

223

11-03-1815

Visscher T. C. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)

5996

120

11-02-1815

Visscher T. C. te Bolsward Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2)

6072

581

17-07-1821

Visscher T. C. te Bolsward staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6066

 

90

31-01-1821

Visscher Tamerus Canter  ontvanger der directe belastingen  te Bolsward sedert  21 februari 1812 , oud 58 jaar * Neganapatnam op de kust van Coromandel  gehuwd met een nederlandse vrouw en heeft 3 kinderen en sedert 1770  in dit Rijk woonachtig  en verder nog meer gegevens Hij staat op een document  der belastingen van Ambtenaren welke niet  binnen het tegenwoordige grondgebied van het rijk zijn geboren. Jaar 1821 (2)

6833

9-A blz. 12

09-02-1824

Visscher Tamerus Canter te Bolsward, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Visscher Tamerus Canter, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6381

50-51-52

09-02-1814

Visscher Tamerus Canther---- Dijkstra Fokje weduwe van Swerms Jan Wijgerus wonende te Bolsward schrijft en ondertekend een request  dat zij heeft een enigste zoon met name Swerms Wijgerus Jans welke heeft getrokken het nummer 43 in de loting der Landmilitie Dat zij beroepkasthoudster van Goud en Zilverwerken en naaister zijnde haar zoon volstrekts onmisbaar is enz. en dat hij biujna vrijstelling had enz. maar dat er een brutaal jong met de naam Visscher Tamerus Canther te Bolsward verklaarde dat haar zoon wel gemist kon worden enz. tevens een verklaring ter ondersteuning in een handgeschreven door nagenoemde ondertekende brief van Bakker Oets Geerts,  Hollander Karst Douwes beide bakkersknegt en  Seldentuis Jacob Horlogeriemaker enz. tevens de verklaring van vrijstelling van jaar 1814 (6)

5996

151-a  2e

rij namen

20-02-1815

Visscher Tammerus Canter hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

5992

866

31-10-1814

Visscher Tammerus Canter jr.  , een handgeschreven brief door hem ondertekend,  commies ten kantore van zijn vader Visscher Tammerus Canter sr. Solliciteerd naar de vacantie functie als ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes jaar 1814 (1)

6418

255-BB

01-06-1817

Visscher Thjijs Johannes 83 Eesumazijl is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6080

247 

09-03-1822

Visscher Tieke E. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8)

9184

447

10-04-1917

Visscher Willem Putten Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1916  (1)

6092

249

24-03-1823

Visscher Wolter  Synes  ---- Donker J. R  Deurwaarder der Directe Beastingen , hij schrijft een brief met zijn handtekening waarinn hij vermeld dat hij niet blij is met zijn ontslag de aanleiding daartoe was tot verdediging van mijner eer  welke door een zeer onvriendelijk behandeling van den Ontvanger Visser F. C. te Bolsward enz. enz. enz. en hij zo zeer is beledigd enz. enz.   terwijl  zijn post is verleend aan Zeylstra Hylke S.  een  een Gunsteling van de Ontvanger en desselfs zoon  enz. enz.  verder wordt genoemd Douwes Lolke,  Vlagsma Hendrik Gerrits , Visscher Wolter  Synes  (Potschipper)  enz. jaar 1823 (dossier 9) 

6255

250-3

10-03-1815

Visscherend Mozes A. voor onderwijs aan de Tamboers enz. Is vermeld op een Lijst van uitgaven in de Gemeente Haske op autorisatie uit de onvoorziene Uitgaven ter beschikking van den Departementalen Ambtenaar Jaar 1815 (7)

3662

Hele dossier

31-01-1827

Visscherij Sociëteit---- Davis….? Visscherij Sociëteit te Harlingen  Directeur der Groenlandsen straat Divis Visscherij Sociëteit te Harlingen  betreft de uitrusting van de Schepen Willem de Eerste, Nederland en Spitsbergen enz. jaar 1827 (220)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Visscherman B. Fabes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6047

379

03-06-1819

Vissen S. M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6395

456

11-05-1815

Visser  C. W. in twee door hem ondertekende brieven vermeld hij dat de hem opgedragen post van Lt. Collonel bij het 2e battaillon Landstorm arr. Sneek  enz. en dat hij bang is dat zijn vorige brief niet is aangekomen enz. jaar 1815 (3)

9180

420

05-03-1915

Visser  Fintje gehuwd met Koster Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6062

658

26-09-1820

Visser  H. W. C. A. ---- Fortuin Jakob Hijltjes, hij wordt aangesteld tot onderwijzer te Stavoren een uitgebreid document, wordt getekend door de schoolopziener Visser  H. W. C. A. en de burgemeesters van Stavoren Haytema S. P. (Salling Pieters) en Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) jaar 1820 (3)

6642

679

31-07-1815

Visser  H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland ondertekend brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de wijzigingen in de Algemeene bepalingen voor de lagere school wezen van de Stad Stavoren en 100\leerlingen op de dagschool en meerdere leerlingen op andere scholen enz. jaar 1815 (5)

6642

686

05-08-1815

Visser  H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de school vacature te Sandfirden enz. jaar 1815 (1)

8364

485-2

17-05-1841

Visser  J. P. te Groningen van beroep Schipper hij is bekeurd bij Proces Verbaal wegens ontduiking van het Ton en Bakengeld enz. jaar 1841 (4)

6840

19-A

13-04-1824

Visser  Jan Popkes Onderwerp;   Achterstallige Turf Impost  kantoor Dokkum enz. (2) jaar 1824

6834

20-A

13-02-1824

Visser  Jan Popkes,  Restant staten op de impost van Turf  kantoor Dokkum, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (2)

8224

1223-11

30-11-1839

Visser  Jan te Harlingen Kapitein op het Nederlandsch schip de Jonge Dirk geeft met eerbied te kennen dat zijn schip in de loop der volgende week alhier zal worden beladen met Kaas en andere Accijns vrije goederen om met de meeste spoedigsten naar Schotland te vertrekken en i.v.m. de evt.  Storm en Vorst enz. jaar 1839 (3)

8304

994/3

07-10-1840

Visser  Job Dirks, Koren Molenaar te Hollum te Ameland (vergunning) ,  jaar 1840

9186

188

16-01-1918

Visser  Johannes  Rotstergaast Veldwachter te Schoteland, jaar 1918  (2)

9180

818

05-05-1915

Visser  Marten,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6632

1309

19-10-1814

Visser  R. J.---- Hottinga van W. H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij zedert den jare 1806 in het Stadsbestuur van de Stad Sloten in betrekking als lid van het Gemeente Bestuur enz. dat de Stad in de macht van de laatst gefungeerde Maire Visser R. J. (Ruurd Jacobs) en hij in zijn functie als 2e Burgemeester niet kan daarstellen het hetgeen als hij volstrekt noodzakelijke Handhaving  van Wet en Orde enz.  enz. jaar 1814 (3)

6062

597

01-09-1820

Visser  Siebe Pieters te Hollum hij verzoekt om bijstand wegens het verlies van zijn Vissersschuit enz. jaar 1820 (5)

5662

20,48= Min

28-04-1887

Visser  Sytze Ee Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887

7974

286,114/12

01-02-1837

Visser & Mulder Dordrecht Eigenaar van de Maas

6070

371 +392

07-05-1821

Visser & Zn Barend Harlingen  met als onderwerp de lading van  Schip de Goede Hoop en  het Schip de Frederik Herman op de banken van Ameland vergaan  enz. 1821 (7)

3622

88  begin

02-04-1835

Visser & Zn Barend Harlingen Boekhouders  N.G.S.D.C Veel akten met ook na de jaren 1835  (veel)

6851

8-A

10-08-1824

Visser & Zn Barend Harlingen Schip de Vrieslands Welvaart, jaar 1824

8170

208/16, 287

23-02-1839

Visser & Zn Barend Walvisvangst Schip de Dirkje Adama, jaar 1839

8170

208/16, 287

23-02-1839

Visser & Zn Barend Walvisvangst Schip de Spitsbergen, jaar 1839

6082

486, 153-1

17-05-1822

Visser & Zn. Barend  te Harlingen met het Schip de Ellard jaar 1822

6085

766

13-08-1822

Visser & Zn. Barend  te Harlingen, er bestaan geen bedenkingen tegen het afgeven door de strandvonder van kledingstukken op het strand gevonden van het Schip de L’Ernest, jaar 1822 (1)

8360

393/3, 105

22-04-1841

Visser & Zn. Barend Harlingen Zeehandelaars mewt het Schip de Zufriedenheid,  jaar 1841

6082

445

01-05-1822

Visser & Zn. Barend Kooplieden te Harlingen het betreft de 60 platen koper van het in het najaar van 1821 verongelukte  Schip de Commercion jaar 1822

6080

303

27-03-1822

Visser & Zn. Barend te Harlingen het betreft een vat Talk wat aan hen is afgegeven uit een gestrand schip, jaar 1822

6080

290

24-03-1822

Visser & Zn. Barend te Harlingen, staat vermeld op een document betreffende de rekeningen en verantwoordingen van diverse schepen die vergaan zijn op het eiland Schiermonnikoog enz., jaar 1822 (2)

6835

14-A+a1, 2

28-02-1824

Visser & zonen Anne en Wigle Heeg Scheepseigenaar van het op de Engelsmansplaats gestrande schip tussen 13 en 14 Dec, 1823 de Cornelia, jaar 1824

6841

2-A

27-04-1824

Visser & zonen Schip de  Kornelia, jaar 1824

8373

668/9

08-07-1841

Visser & zonen W & A Kooplieden in  Paling (8)

6835

14-A+a1, 2

28-02-1824

Visser & zonen Wigle en Anne Heeg Scheepseigenaar van het op de Engelsmansplaats gestrande schip tussen 13 en 14 Dec, 1823 de Cornelia, jaar 1824

6047

388

10-06-1819

Visser & zoon B---- Vellema D. A. , Teller, Meter en weger te Ameland dat hij bij Visser & zoon B. te Harlingen  zijn schuld van fl. 70 heeft betaald uit de schepen de Goede Hoop en Friedrichs Hermann enz. jaar 1819 (1)

6844

31-A

10-06-1824

Visser & zoon B.en Stienstra S.----- Zeehandelaar te Harlingen onderwerp aanvoer van een scheepslading zout jaar 1824 (8)

6830

 

8-A

17-01 1824

Visser & Zoon Barend---- Borchward Joh. Kapitein gevoerd hebbende het Schip de Aurora die het ongeluk gehad heeft op de reis van Memel naar Londen in den nacht van 3 op 4 januari j.l. op de buitengronden van Ameland  te Stranden wordt vermeld in een brief van Visser & Zoon Barend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1824 (5)

6851

2-A

20-08-1824

Visser & zoon Barend Harlingen Schip de Jonge Barend, jaar 1824

6841

12-A

04-05-1824

Visser & zoon Barend Harlingen Zeehandelaar Jonge Juffrouw Sara, jaar 1824

6849

3-A

23-07-1824

Visser & zoon Barend Harlingen Zeehandelaars het betreft het Schip de Jonge Juffrouw Sara, jaar 1824

6848

39-A

12-07-1824

Visser & zoon Barend Harlingen Zeehandelaars, jaar 1824

6255

254-8

10-03-1815

Visser & Zoon Barend reparatie aan de Brandspuiten in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

6031

125, 11-13

23-02-1818

Visser & Zoon Barend te Harlingen betreft een document waarin door de gemeente Wonseradeel vermeld wordt wat er  aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die zijn aangebracht te Surig en Makkum waarvan de Bergers zijn Klein Pieter Andries en Roos Joh. Arends enz. jaar 1818 (3)

6855

18-A

06-10--1824

Visser & Zoon Barend te Harlingen van beroep Zeehandelaar, jaar 1824

6870

15-03-1825

7-A

Visser & Zoon Barend te Harlingen verzoeken eenen nieuwen Zeebrief voor het schip genaamd Harlingen gevoerd door Buisman L. S. i.v.m. verandering van Kapitein en wel kapitein Meijer Jacob enz. jaar 1825 (2)

6062

600 + 653

04-09-1820

Visser & Zoon Barend, Kooplieden te Harlingen  hebben te kennen gegeven dat alhier de 24e dezer door 2 schippers van het eiland Terschelling met name Swart Tijmon Juurds en Schol Aldert enige goederen (genoemd) geborgen van het schip Jeane gevoerd door Kapitein Harms Michail en onlangs bij Terschelling verongelukt enz.  Jaar 1820 (5)

6063

717

14-10-1820

Visser & Zoon Barend, Kooplieden te Harlingen betreft enige goederen geborgen van het schip Jane gevoerd door Kapitein Harms Michail en onlangs bij Terschelling verongelukt enz.  Jaar 1820 (1)

8353

248/16, 86

12-03-1841

Visser . K. Harlingen Kapitein op de Wilhelmina,  jaar 1841

8285

615-2, 42-2

19-06-1840

Visser ….? (Mevr.) te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

988-3, 26

Bladzijde 2

26-09-1839

Visser ….? de Weduwe te Anjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6385

27

27-06-1814

Visser ….? hij wordt voorgedragen door AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout der Gemeente Lemmer als 2e Luitenant voor den 1e Comp. Landstorm enz. enz. jaar 1814 (10)

6098

887

14-09-1823  

Visser ….? is beroepen tot Onderwijzer te Vollega Onderwerp: een onderzoek op zijn school naar de gebleken traagheid van hem verder geneoemd: dat er boeken waren die niet op de boekenlijst stonden,  en voor de zedelijkheid hoogdt schadelijk is enz. enz. enz. door de schoolopziener Visser H. W. C. A. enz.  jaar 1823 (5)

5711

3

28-08-1902

Visser ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (32)

6297

 

 

 

550

16-10-1820

 

Visser ….?---- Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te Makkum get. L. N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt er vermeld welke gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden  en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er thans 80 kinderen  en dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een  getekende verklaring af gegeven door de deskundigen Arts den Heer Mulder C. wegens den toestand der school van  den Onderwijzer Wezel W. G.  te Makkum ten opzigt van de gezondheid van de kinderen op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½  voet en breedte van 15 voet de hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de dokter verklaard in ieder geval dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (10)

6298

 

 

4

20-11-1820

 

 

Visser ….?---- Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te Makkum get. L. N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt er vermeld welke gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden  en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er thans 80 kinderen  en dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een  getekende verklaring af gegeven door de deskundigen Arts den Heer Mulder C. wegens den toestand der school van  den Onderwijzer Wezel W. G.  te Makkum ten opzigt van de gezondheid van de kinderen op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½  voet en breedte van 15 voet de hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de dokter verklaard in ieder geval dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (13)

6798

 

 

4

20-11-1820

 

Visser ….? Schelfstra J. C., Timmerman een door hem getekende verklaring dat het huis staande in de Kerkstraat Westzijde te Makkum get. L. N. met de opgave van de noodige veranderingen tot het maken van eene goed school van het zelve., verder wordt er vermeld welke gebreken er aan het huis zijn die gerepareerd moeten worden  en dat alles fl. 1600 guldens koste enz. enz.er thans 80 kinderen  en dan ruimte voor 140 kinderen al zijn , er wordt een  getekende verklaring af gegeven door de deskundigen Arts den Heer Mulder C. wegens den toestand der school van  den Onderwijzer Wezel W. G.  te Makkum ten opzigt van de gezondheid van de kinderen op verzoek van de schoolopziener Visser ….?, hij vind dat de school met een lengte van 19 ½  voet en breedte van 15 voet de hoogte omtrent 8 voet de ramen zijn klein en slecht en verder een opsomming van de gebreken de dokter verklaard in ieder geval dat deze school niet geschikt is voor de gezondheid van de kinderen enz. enz. jaar 1820 (13)

5666

4

00-00-1909

Visser ….?---- Stastra J. Houder van een Stoomboot  te Langweer maakt bekend  in een  door hem ondertekende brief en  in een advertentie dat hij ingaande 8 Maart 1909 in werking zal stellen een Stoombootdienst van Langweer-Sneek naar Harlingen met een stoomboot voor 100 personen enz. met vermelding van alle plaatsjes waar hij stopt tevens de dienstregeling en tarieven pasagiers en goederen en stopt te Sneek bij het veerhuis van Meulen van der H. aan de Kleine Palen, te Oosterlittens bij het Koffiehuis Andela ….? te Winsum bij het Logement van Visser ….?  Enz. jaar 1909 (6)

8211

988-3, 6

Bladzijde 2

26-09-1839

Visser ….? te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6244

283

04-04-1814

Visser ….?---- Tibma J. A. Ontvanger te Sneek  een klacht over hem en zijn 1e commies  wegens onheuse en onaangename behandeling van  de Schout Visser W.  te Heeg enz. jaar 1814 (3)

6258

508

27-05-1815

Visser ….?---- Tjebbes K. (Klaas) te Hindelopen  geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem ondertekend, dat hij daar (Hindelopen) als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en gedurende die tijd aan verschotten betaald (bijgevoegd een specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer ten Cate en de heer Visser , Alders Joost,   Ottes Douwe,  Sluiterman van Wiersum ….?,  Heuses? ….? De opziener,  Sluiterman ….? , Bengers ….? Mr.,  Lootsma ….? ,  Hauks Reinder,  Batjes (Beitjes? Jaay  )  maar hij heeft tot nu toe van deze fl. 174-15-8 daar nog steeds geen betalingen van  ontvangen enz. maar hij wordt wel aangeslagen over 1814 om belasting te betalen van fl. 51-18-6 (aanslagbiljet aanwezig)enz. enz. jaar 1815 (14)

6303

464

25-09-1823

Visser ….?, Schoolmeester te Oosterzee. Onderwerp:  Dat de vorige schoolmeester oorspronkelijk een veel geringer tractement hadde gehad bij zijn benoeming enz. enz.  en men zeer tevreden was over de schoolmeester Visser ….?  En dat de man het slachthofer was geworden van Fransche Conscriptie  en welke hem  een actief nummer ten deel is gevallen en zijn zwak Physiek gestel niet toeliet enz. enz. jaar 1823 (3)

8280

526-1, 34

22-05-1840

Visser A & W. & zoon te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8199

729/5, 290

Bladz. 26-v

17-07-1839

Visser A. A. jr. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8386

949/42

20-09-1841

Visser A. de weduwe & Zoonen te Woudsend wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5665

24-02-1881

akte

155 t/m 157

Visser A. G. te Hemelum Schipper van een Beurtschip genaamd de “Jonge Jelle” , Onderwerp:  maakt bekent dat hij in werking zal stellen een schip voor de dienst Workum op Harlingen   o.a.   een aankondiging  van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij de Galamadammen bij Zalmstra....? ,  te Heeg bij Vries de ….?,  te IJlst bij Piersma ….?,  te Sneek bij de weduwe Prins ….?, van het Lemster Veerhuis en te Sneek aan het Hoogend voor Slager Pierik ….? jaar 1881 (4)

8375

708-5_13b

20-07-1841

Visser A. G. te Tzum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)         

8375

708-5_13

20-07-1841

Visser A. G?. staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6260

775

01- 08-1815

Visser A. L.  op de Nieuwe Zijllen onder Engwierum, Wordt vermeld op een staat van rekeningen   wegens geleverde Koffie en licht enz. aan de Nagtwacht van de Landstorm ten laste van de Gemeente Ee. Enz. Jaar 1815 (3)

6060

480

06-07-1820

Visser A. M. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6252

1186-6

29-11-1814

Visser A. N. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8380

833-2

24-08-1841

Franekera-

           deel

Visser A. P.  te Tzum  staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/13

20-09-1841

Visser A. P.  te Tzum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 13

22-05-1840

Visser A. P. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_13a

20-07-1841

Visser A. P. te Tzum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)         

8211

988-3, 13

Bladzijde 2

26-09-1839

Visser A. P. te Tzum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6389

98

19-11-1814

Visser A. S. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

6834

7-A blz. 6

18-02-1824

Visser A. S. de weduwe te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

6262

952-11

28-09-1815

Visser A. S. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

9182

440

03-03-1916

Visser A. te Rinsumageest verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening om eervol ontslag als veldwachter, jaar 1916 (3)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Visser A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3701

38-D, 1-13

08-02-1842

Visser Aafke J. , wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3700

38-C

03-02-1837

Visser Aafke J. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3701

38-C

08-02-1839

Visser Aafke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

38-B

02-02-1836

Visser Aafke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Visser Aafke Pieters Moddergat Rechtsvermoeden    Overlijden Staats Courant No.  341,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

9181

1923

01-11-1915

Visser Aafke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6025

541

15-08-1817

Visser Adriaan Azn.   ---- Baan Cornelis wonen de te Sliedrecht  aannemer van het bezinken van den kop aan de buitenzijde enz. enz. te Ameland zijn borgen zijn Schram Jan te Sliedrecht en Visser Adriaan Azn., jaar 1817 (3)

9187

1787-A

05-12-1918

Visser Afines, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8257

69/24

20-01-1840

Visser Age Lieuwes staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)

6053

915

14-12-1819

Visser Age Pieters---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert  geass. met den Griffier ten huize van Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder  Bersma Henry  in Britsche Majesteits dienst dan volgt een verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes  als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de Albion,  Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden,  er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….?  Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J.  Griffier te Ternaard  en Fockema E.  enz.  jaar 1819 (39)

6252

1186-7

29-11-1814

Visser Age. P. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6379

7

01-01-1814

Visser Albert Bruintjes 26 jaar wonende te Hollum, Hij heeft zig aangemeld om vrijwillig ter Zee onder Zijne Majesteit Prince van Oranje te willen dienen enz. jaar 1814 (1)

6255

232-13

02-03-1815

Visser Albert Dirks voor gekeverde Levensmiddelen  voor 12 zieke militairen, Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

6623

199

16-01-1814

Visser Albert Dirks, ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814 is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3)

7986

177, 324/1

01-04-1837

Visser Albert Geerits Schipper

8087

438/1, 135

04-05-1838

Visser Albert Geerts Veenwouden Schipper, jaar 1838

8002

612/1, 177

21-06-1837

Visser Albert Gerrits Veenwouden Schipper

8282

556, 135

01-06-1840

Visser Albert Gerrits Veenwouden Schipper,  jaar 1840

6278

195-8

20-02-1817

Visser Albert Idserts, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6393

134

28-02-1815

Visser Albert Martens ,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Visser Albert Pytters, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

9180

264

06-02-1915

Visser Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8211

982/5

24-09-1839

Visser Ale Hotzes wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)

6404

68

08-02-1816

Visser Ale Jans---- Jong de Klaas Sijbes en Visser Ale Jans ondertekenen een brief aan de Schout van de Gemeente  Metslawier dat Menzes Akke weduwe van Joekes Auke  bij haar heeft inwonen haare zoon Aukes Joeke zijnde een jongeling van 18 jaren en die wel in staat is om enz. en wij in kwaliteit van Armbezorgers  zijne moeder een en andermaal hebben voorgesteld enz. jaar 1816 (3)

6395

457

13-05-1815

Visser Ale P. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

9725

Deel 2

24-07-1889

Visser Ameland Kapitein op de Johanna komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2

10-09-1881

Visser Ameland Kapitein op de Vrede komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

15-07-1881

Visser Ameland Kapitein op de Vrede komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1881 (2)

6258

627-12

21-06-1815

Visser Andries wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

3575

4

18-11-1878

Visser Ane (de Weduwe) Eigenaar Veer St. Anna Parochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)

9184

839

03-07-1917

Visser Anna, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9183

1041

26-06-1916

Visser Anne * 12-02-1855 Tzum Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1916  (3)

8207

897/3, 34

31-08-1839

Visser Anne Annes Heeg Beurtschipper, jaar 1839

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Visser Anne Annes hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

8217

1083/2,  6

22-10-1839

Visser Anne Annes Jr. Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 16 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Visser Anne Annes Jz. , Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

8224

1240-6

01-12-1839

Visser Anne Annes te Heeg wordt vermeld op een document met 7 kolommen informatie o.a. aard der acten enz.  genaamd:  Staat der onaangezuiverde Zegel en registratie regten ten Kantore te Sneek in zaken betreffende  de Adm. Der Dir. Belastingen  bij missive  d.d. 26 October j.l. No. 63/9751 enz. jaar 1839 (5)

6390

7

28-11-1814

Visser Anne Annes, Capitein, Hij staat op een lijst van de voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon Landstorm enz.,  jaar 1814 (2)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Visser Anne Digla de weduwe, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6626

441

31-03-1814

Visser Anne en Wigle wonende te Heeg het betreft en anderen hun reclamatien der eigenaren van Visscherijen  welke vermenen bij de verpachting door het Fransche Gouvernement te zijn verkort enz. jaar 1814 (2)

9182

285/22

07-02-1916

Visser Anne Folkerts LeeuwardenPolitiedienaar Met Signalement, jaar 1916

6840

36-A

blz. 36

22-04-1824

Visser Anne H. zonder  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6661

137 blz. 8

19-03-1817

Visser Anne Hotzes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6677

316

22-07-1818

Visser Anne Hotzes, Poortier, Huis 115, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= (Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

9126

1043-24

1879/1880

Visser Anne Jacobs te Lemmer Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

8309

 

1112-22

10-11-1840

Visser Anne---- Mosselman Bienze en Visser Anne zig aan het bij missive bedoelde ophalen van puin langs de wallen van het Dokkumerdiep hebben schuldig gemaakt aan het beschadigen van de oevers,  van welke bevinding daar de politie bedienden Douma IJpe Pieters Agent en Bergmans Jan Johannes Dienaar van de Politie  een proces verbaal enz. jaar 1840 (8)

9191

1547

21-12-1920

Visser Anne Oosterwolde Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3)

9182

285/8

07-02-1916

Visser Anne Rinsumageest  Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

3698

A-15

08-10-1828

Visser Anne Sijtzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (3)

6862

25-A

14-12-1824

Visser Anne te Heeg , Reclame Klacht wegens een aanslag,  jaar 1824 (2)

9191

1264

08-10-1920

Visser Anne te Heerenveen een vergunning tot het maken van een uitweg  van zijn perceel  waarop hij een woning wil bouwen kadastraal bekend onder nr.   en een door hem geschreven brief door hem ondertekend, ook een getekende kaart (Blauwdruk)   met de situatie,     enz. enz. jaar 1920 (10)

6833

27-A blz. 8

06-02-1824

Visser Anne te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

9191

898

17-07-1920

Visser Anne te Oosterwolde,  Brugwachter te Oosterwolde geb. 1889 Molkwerum zijn aanstelling als Veldwachter jaar 1920 (2)

9414

51, 56-57, 68-74

21-03-1913

Visser Anne te Rinsumageest en Haan de Hans te Dantumawoude en Ruiter Pieter te Driessum, alle Veldwachters de Gemeente Dantumadeelverzoeken in een handgeschreven brief door alle 3 getekend om met ingang van 1 Januari 1914 hun salaris met fl.100.= te verhogen i.p.v. fl. 50.=   jaar 1913 en 1914 (11)

9187

890

04-07-1918

Visser Anne vrouw van Groot de Atse, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1114

07-08-1918

Visser Anne, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9183

922

06-06-1916

Visser Anne,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5)

6282

683

28-06-1817

Visser Antie Annes weduwe van Poppes Poppe Jans---- Aa van der Robide, Advokaat , schrijft en ondertekend een brief  voor  Visser Antie Annes weduwe van Poppes Poppe Jans,  in qualiteit als erfgename voor de helft van deszelfs  en nalatenschap en Poppes Eelkis, Poppes Bauke en Poppes Anna als gezamelijke erfgenamen van van wijlen hun vader Poppes Poppe Jans o.a. een Obligatie van 13 Mei 1797 ten bedrage van Fl. duizend gulden tegen 5 % rente en een obligatie van 01-12-1813 van fl. 2000  tegen 5 % rente enz. enz. jaar 1817 (3)

6282

682

28-06-1817

Visser Antje Annes weduwe van Poppes Poppe Jans,  Koopman te Lemmer wonende schrijft en ondertekend een brief aan  de Prefect van Leeuwarden ook voor haar minderjarige kinderen  dat zij van Lemsterland  ten 1e een somma van vijftien honderd carole guldens als reste van enz. enz. 2e  een somma van eenduizend caroli guldens   de 1e sedert 1811 en de 2e sedert 1809  enz. ook geen interest enz. ( ook aanwezig 2 maal een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz. zij schakeld de  Provinciale deurwaarder    Vries de Egb. in , er  worden ook in genoemd Witteveen Cornelis Ontvanger Generaal en Schaper Lykle Jans te Oudemirdum,  Beijer J. C. ondertekend een document van de Deurwaarder enz. jaar 1817 (13)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctie

26-03-1824

Visser Antje P., 348 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9465

Deel 2, 46

04-09-1866

Visser Arend Gosses te Hemelum, Beurt en Veerdienst van Hemelum naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8). 

6022

294

05-05-2817

Visser Arie Korsje wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U.  enz.  jaar 1817 (3)

6026

595

02-09-1817

Visser Arie staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (4)

6043

115, 10

15-02-1819

Visser Ate Jans en Visser Auke Aukes beide wonende te Pasens hebben aangebracht aangespoelde goederen van het verbrijzelde schip de  Sollicitudine met als kapitein Akarich Steff  op de stranden van Oostdongeradeel jaar 1819 (1)

6080

247 

09-03-1822

Visser Ate Jans---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8)

6040

861

28-11-1818

Visser Ate Jans---- Hiemsma Y. U. (Yme Uilkes) Assessor in de Grietenije Oostdongeradeel geass. met den secretaris Witteveen F.  ons begeven naar Pasens ten eide daar van de aangebrachte strandgoederen procesverbaal te maken enz. en aangekomen in het huis van Visser Ate Jans van beroep Visscherman wonede in het huis nummer 34 te Pasens waar wegens gebrek aan een andere ruimte de goederen waren opgeslagen daarna begeven wij ons naar het huis nummer 52 van Visser Auke Aukes ook Visschersman verder genoemd Meindersma Ernst Wiggers Bakker aldaar enz. jaar 1818 (5

6046

307

03-05-1819

Visser Ate Jans---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz  jaar 1819 (13) 

6077

1046

27-12-1821

Visser Ate Jans Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)

9187

1644

06-11-1918

Visser Ate, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6040

861

28-11-1818

Visser Auke Aukes---- Hiemsma Y. U. (Yme Uilkes) Assessor  in de Grietenije Oostdongeradeel geass. met den secretaris Witteveen F.  ons begeven naar Pasens ten eide daar van de aangebrachte strandgoederen procesverbaal te maken enz. en aangekomen in het huis van Visser Ate Jans van beroep Visscherman wonede in het huis nummer 34 te Pasens waar wegens gebrek aan een andere ruimte de goederen waren opgeslagen daarna begeven wij ons naar het huis nummer 52 van Visser Auke Aukes ook Visschersman verder genoemd Meindersma Ernst Wiggers Bakker aldaar enz. jaar 1818 (5

6043

115, 10

15-02-1819

Visser Auke Aukes---- Visser Ate Jans en Visser Auke Aukes beide wonende te Pasens hebben aangebracht aangespoelde goederen van het verbrijzelde schip de  Sollicitudine met als kapitein Akarich Steff  op de stranden van Oostdongeradeel jaar 1819 (1)

6284

1099 blz. 2 

31-10-1817

Visser Auke Binnes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6284

1099 blz. 2 

31-10-1817

Visser Auke Binnes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6055

83

05-02-1820

Visser Auke Corn. ----- Idsardi W. J. Assessor van Westdongeradeel hij stelt op de rekening en verantwoording der Strandgoederen van het Galjas Schip ’t Goed Fortuin, verder worden genoemd de contantengenoemd bij het lijk van mejuffrouw Seijffarth ….? Hoekstra G. F. en Visser Auke Corn. ontvangen als bergers hun deel Jaar 1820 (7)

6046

307

03-05-1819

Visser Auke Cornelis---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz  jaar 1819 (13) 

5666

6

07-07-1904

Visser Auke---- Dubblinga Ambrosius en Visser Auke beide Schippers wonende te Schiermonnikoog melden in een advertentie  en brief dat een geregelde dienst tussen Schiermonnikoog en Oostmahorn    ingaande 30 Juni 1904 met vermelding in de advertentie  de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1904 (4)

6271

586-2

01-07-1816

Visser Auke Hinnes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6634

1525

08-12-1814

Visser Auke Hinnes, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

8350

184-11, 5

23-02-1841

Visser Auke Jans staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5)

7977

158-6, 41

14-02-1837

Visser Auke Jans, Workum, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

4635

E-1, 61

01-03-1916

Visser Auke Kapitein op een Sleepboot, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden , jaar 1916

6077

1046

27-12-1821

Visser Auke Kornelis Visser te Moddergat/Paesens, ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)

8383

887/13

08-09-1841

Visser Auke Willem , hij ontvangt een bronzen medaille voor een door hem betoonde edelmoedige daad enz. jaar 1841 (1)

6869

01-03-1825

18-A-1+4+ 18-2-A+

18-8-A

Visser B. & zoon---- Potjewijd B. J. Kapitein van het verongelukte schip de Vrouwe Margaretha, staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van de gemeente Westdongeradeel, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (8) dossier (+8)

8354

257/13,286

15-03-1841

Visser B. A. te Harlingen Kapitein op de Gesiena,  15-03-1841

8266

233/14, 286

06-03-1840

Visser B. A. te Harlingen Kapitein op de Geziena,  06-03-1840

8076

253/10, 286

13-03-1838

Visser B. A. te Harlingen Kapitein op de Geziena,  13-03-1838

8266

225/21, 286

04-03-1840

Visser B. A. te Harlingen Kapitein op de Geziena, 04-03-1840

8167

164/20, 286

13-02-1839

Visser B. A. te Harlingen Kapitein op de Geziena, 13-02-1839

8160

63/13, 286

17-01-1839

Visser B. A. te Harlingen met het schip de Geziena, 17-01-1839

8315

254

1231/13

14-12-1840

Visser B. A. te Harlingen Schipper op de  Geziena,  14-12-1840

8386

949/42

20-09-1841

Visser B. A. te Heeg wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8168

173/16, 286

15-02-1839

Visser B. A. wonende te Harlingen Kapitein op de Geziena, jaar 1838

3594

Map 88-F

1876-1878

Visser B. B. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6668

380 blz. 2

04-10- 1817

Visser B. E. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6067

131

13-02-1821

Visser B. En  Zoon Schip de Jagarn, Jaar 1821

6028

773

01-11-1817

Visser B. en zoon Kooplieden, zij reclameren ongeveer honderd ponden Coffijbonen als behorende tot de lading van het gestrande schip de Margaretha van Leverpool enz. jaar 1817 (1)

6252

1186-6

29-11-1814

Visser B. K. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Visser Baaend Wijebes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6078

75

19-01-1822

Visser Barend & zn. ---- Slichter P., Veen & Cardinaal, Huidecoper & zoon, Horstman A. & Co., Watering D. & M. C., Greaves W. H. en Nalop E. J. hebben gemachtigd Barend Visser & zoon te Halingen tot reclame hunne goederen afgeladen te Amsterdam per het Engelsch schip de Arke bestemd naar Londen  op den Eiland Ameland gestrand en dan worden de goederen genoemd enz. jaar 1822 (2)

6862

10-A

15-12-1824

Visser Barend & zn. ---- Waale Christiaan   In leven Kapitein op het verongelukte schip de Mercurius, onderwerp aangespoelde goederen  wordt ook in genoemd Visser Barend & zn. te Harlingen , tevens een handgeschreven brief met handtekening van Zunderdorp Cornelis Commisionaris op Texel , en Hoydaaff H. P. Opperstuurman van het in de storm van  13 op 14 oktober j.l.  op de gronden van Texel  vergane schip de Mercuriusverongelukt  jaar 1824 (9)

7991

227, 415/16

27-04-1837

Visser Barend & Zn. Harlingen Schip de Hercules

7982

227, 234/18

07-03-1837

Visser Barend & zn. Harlingen Schip de Louisa

6077

1021

20-12-1821

Visser Barend & zn. te  Harlingen er bestaan bij de Minister geen bedenkingen op de verstrekte authorisatie tot afgifte aan voornoemde van een kist bevattende 12 overhemden komende uit het gestrand Smak Schip de Commercie, Jaar 12821

6078

26 + 81

07-01-1822

Visser Barend & zn. te Harlingen  het betreft het schipo van Born Allan Kapitein op het te Schiermonnikoog gestrande schip de Allert, ook Eilart, Albert het betreft een brief van de strandvonder over de geborgen goederen enz. jaar 1822 (2)

6078

78 + 79 +

96

21-01-1822

Visser Barend & zn. te Harlingen als gelastigde bij onderhandse procuratie van de Kapitein Laarzen Christiaan gevoerd hebbende het Galjas Schip de Marianna geladen met haver en op Ameland gestrand tusschen de 14e en de 15e  dezer maand en de lading verkocht kan worden mits de Haver zodanig, tevens een door de Kapitein ondertekende brief (hij tekent als Christi Larsen) in bijzijn van getuigen Laag van der Driewes, Nagtegaal Jan B. en Heeckeren van J. R. J. D. allen ondertekenen dit document enz. jaar 1822 (6)

6079

124 + 142

02-02-1822

Visser Barend & zn. te Harlingen als gelastigde bij onderhandse procuratie van de Kapitein Larsen Christiaan gevoerd hebbende het Galjas Schip de Marianna geladen met haver en op Ameland gestrand tusschen de 14e en de 15e  dezer maand en de lading verkocht en afgifte in Natura enz. ook wordt er in een document genoemd de gecommitterrden der Strandberging op Ameland Bakker Symon W., Vries de Dirk .T, Bakker Hans Doekes, jaar 1822 (4)

6078

103

28-01-1822

Visser Barend & zn. te Harlingen---- Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina op het Griend verongelukt op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam en waarvan te Harlingen is aangebragt 21 karns en enige ton Talk, enz. jaar 1822 (4)

6079

113 + 120 + 132

01-02-1822

Visser Barend & zn. te Harlingen het betreft aan spoelingen van een vat Talk gemerkt K.B.HH. nr. 268 afkomstig van het verongelukte Schip de Vrouw Jantina door den heer Corver J. & Comp. te Amsterdam in de Haarlemsche Courant van de 15e dezer en door Visser Barend & zn. in de Leeuwarder Courant enz. , jaar 1822 (7)

6080

260

14-03-1822

Visser Barend & zn. te Harlingen het betreft de afgifte van vijf vaten Anchovis geborgen lading van het Schip de The Ark, jaar 1822 (1)

6080

274 + 281

18-03-1822

Visser Barend & zn. te Harlingen het betreft een aan hen te Schiermonnikoog afgegeven Autorisatie op de strandvonder aldaar betreffende de afgifte van geborgen goederen en tuigage van de gestrande Engelsche Brikschip The Susan met Kapitein Maijn William enz. jaar 1822 (3)

6079

204, 16-18

27-02-1822

Visser Barend & zn. te Harlingen het betreft, Tjarks Tjark Foekes  voerende het Schip de  Twee Vrienden is op den 11e mei 1821 is in het gezigt van Oostmahorn op het Brakzand vergaan, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 op het eiland Schiermonnikoog hebben plaatsgehad enz.  jaar 1822 (4)

6079

121 +192

02-02-1822

Visser Barend & zn. te Harlingen hij heeft autorisatie voor de Strandvonder van Ameland betreffende de lading van het gestrande Schooner schip de Ark enz. jaar 1822 (3)

6078

86

23-01-1822

Visser Barend & zn. te Harlingen reclameren het Chaloupje en enig oud hout behorende bij het Schip de Frederica gevoerd door de Kapitein Bachman ….? Deze worden genoemd in een brief van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, aan de Gouverneur van Vriesland  verder worden genoemd de Commies Kamphuizen ….? ,  Heminga J. F.,  En de secretaris Kuijper Hendrik die ten huize van Kamphuizen dit zocument heeft voorgelezen en de memorie heeft laten afschrijven waarin voorkomen Kok Joseph, Heijes Albert Heijes, Bok Sijbolt, Zeldenrust Okke Okkes en Jong de Abe Fongers  alle wonende te Molkwerum welke aanbragten en verklaarden dat zij zondag den 2e dezer omstreeks zeven uren ten benoorden der Zeesluis aan het srand tegen de palen hebben zien drijven enz.  en opgevischt en in bewaring gegeven bij Schultze Corneli Welhelm in kwaliteit als Veldwachter van Molkwerum  jaar 1822 (8)

6078

26 + 105

07-01-1822

Visser Barend & zn. te Harlingen----Meijn (Maijn) William Kapitein van het op het te Schiermonnikoog gestrande Brikschip de Susan op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam,  het betreft een brief van de strandvonder over de geborgen goederen enz. jaar 1822 (1)

6078

20 + 30 +

80

05-01-1822

Visser Barend & zn.---- Walton Thomes Kapitein op het Engels Schoonerschip The Ark Schip is verongelukt op 06-12-1821 op Ameland komende van Amsterdam met bestemming Londen een procuratie gelastigde door hem getekend, tevens een door hem ondertekende brief dat hij de firma Barend Visser & zoon te Harlingen een volmacht geeft om zijn zaken te regelen jaar 1822 (6)

8173

254/23, 287

07-03-1839

Visser Barend & zn. Walvisvangst met het schip Dirkje Adama, jaar 1839

8173

254/23, 287

07-03-1839

Visser Barend & zn. Walvisvangst met het schip Spitsbergen, jaar 1839

6830

2-A

13-01-1824

Visser Barend & zoon  wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het zuiver provenue van de verkoop van opgevischte of aangespoelde strandvonderij  enz. jaar 1824 (2)

6027

749

21-10-1817

Visser Barend & zoon , in een handgeschreven  brief met zijn handtekening  waarin hij gemachtigd is het bij Zurich (Fr) gezonken schip de Basen  met Kapitein Nielson Jens,  enz. enz. jaar 1817 (1)

6066

 

33

13-01-1821

Visser Barend & zoon als gelastigde van de eigenaren van het bij Ameland verongelukte schip Jane met als Kapitein Harms M. , betreft de lading geborgen op Ameland tegen betaling van de Berglonen, Strandregten en verdere kosten  enz. jaar 1821 (2)

6066

 

34

13-01-1821

Visser Barend & zoon als gelastigde van de eigenaren van het bij Ameland verongelukte schip de Herstel & Weldaad met als kapitein Meij v.d. J. S.  betreft de lading geborgen op Ameland tegen betaling van de Berglonen, Strandregten en verdere kosten  enz. jaar 1821 (3)

6043

115, 11

15-02-1819

Visser Barend & zoon als gelastigde van eene assurantie Sociëteit te Hamburg betreft aangespoelde goederen  aangebracht door de Visserslieden van Moddergat enz. jaar 1819 (1)

6021

201, 9, 10 + 11

03-04-1817

Visser Barend & zoon---- Andries Pieter van beroep Schelpvisser te Makkum komt voor op een document van de Grietman van Wonseradeel betreffende Staat der strandingen, aanspoelingen en bergingen gedurende het jaar 1816 in zijn gemeente met gevonden goederen vann het Engels Schip de Mary met als Kapitein Scott J. waarvan de heren Visser Barend & zoon niet willen dat het als een strandvonds aangemerkt wordt aangezien de kapitein nog op het schip was, maar de bergers verklaren dat de Kapitein niet meer op het schip was enz. enz. , jaar 1816 (2)

6053

928

17-12-1819

Visser Barend & zoon Baker James Cooper gevoerd hebbende het Brikschip The Three Johns beladen met steenkolen gekomen van Sunderland naar Amsterdam en gestrand en verbrijzeld op rif van het het Pinkegat  nevens het dorp Wierum enz. verder wordt genoemd Wijma  Sjoerd Simons Notaris te Harlingen, Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen en Rodenhuis Bouwe British Consular agent enz. jaar 1819 (5)

6027

696

07-10-1817

Visser Barend & zoon---- Bakker Hendrik  Kapitein op de Frederik Herman (Friedreich Hermann) komende van Koningsbergen naar Rotterdam doch op de gronden van Ameland gestrand en  de lading verkogt deze akte is ondertekend door Visser Barend & zoon en Rodenhuis B. een  notariële akte voor Notaris Versteeg Matthijs en  Schade Adam Notaris te Rotterdam en de heer Vink Nicolaas Michiel kantoor houdende op de Zuid Blaak Wijk B. no. 10 aldaar  ook genoemd Wyma Sjoerd Simons Openbaar Notaris te Harlingen enz. jaar 1817 (4)

6071

459

05-06-1821

Visser Barend & zoon---- Ballentine James Kapitein op het gestrande schip de Amethijst, vergaan op Ameland d.d. 19-05-1821, komende van Hamburg met Ballast naar Sunderland gedestineerd, waarvan de Tuigajie geborgen is en onder de Strandvonder van genoemde eijland opgeslagen geworden is enz. Rodenhuis B. ondertekend als gelastigde dit document namens Visser Barend & zoon (3)  Jaar 1821

6869

01-03-1825

18-A-3 +

18-8-A

Visser Barend & zoon---- Borchward Johan Kapitein van het verongelukte schip de Aurora staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van de gemeente Workum, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (4) dossier (11)

6079

160

10-02-1822

Visser Barend & Zoon---- Dik J. E.†  Schipper op de Vrouw Jantina, het betreft de lading Talk uit dat vergane schip door Visser Barend & Zoon met de volmagt van Corver & Co Jan  verstrekt jaar 1822 (2)

8351

195/21,287

25-02-1841

Visser Barend & zoon Harlingen Reders, schip de Dirkje Adama,  jaar 1841

8351

195/21,287

25-02-1841

Visser Barend & zoon Harlingen Reders, schip de Spitsbergen,  jaar 1841

8290

722/1, 135

20-07-1840

Visser Barend & zoon Harlingen Zeehandelaren,  jaar 1840

6067

170-8

28-02-1821

Visser Barend & zoon---- Harmens Michail , Kapitein op het gestrande schip de Jeane  (Jane) , wordt vermeld op een document opgave van vermelding van der Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welken in het laatst afgelopene jaar 1820 alhier heeft plaatsgevonden enz. ook genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen  jaar 1821 (3) dossier (25)

6063

771

31-10-1820

Visser Barend & Zoon---- Harms M. Kapitein van het verongelukte schip de Jeane (Jane) het betreft de geborgen goederen aanwezig bij de Strandvonder en dat de Tuigagie zo weinig waard is dat de kosten om het naar Hamburg te zenden meer zijn enz. dit document is opgesteld en ondertekend door Visser Barend & Zoon te Harlingen, Jaar 1820 (1)

6101

1349

27-12-1823

Visser Barend & zoon hij heeft volmacht voor de lading van---- Cherson S. W. M. Kapitein op het verongelukte schip The Ann met een lading Tabak komende van new Orleans met bestemming Amsterdam enz. jaar 1823 (3)

6079

172 + 190

15-02-1822

Visser Barend & Zoon---- Holtzaffel & Nobel Amsterdam Cargadoors komt voor op een document van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde aan de Gouverneur betreffende de gevonden goederen van Vrijelijk Ges….. Dennis Kapitein op het Engelsche Brikschip de The Thermutis te Laaxum derhalve een Baal Katoen, een Kistje Kamfer gemerkt met enz. tevens een document dat Visser Yke Wigles, Visser Sietze Wigles en Vogelzang Harmen Jans alle geauthoriseerde Strandvonders te Laaxum op de  29-12-1819 enz. , jaar 1822 (8)

6255

254-7

10-03-1815

Visser Barend & zoon huur van vlaggen in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

6093

259

01-04-1823

Visser Barend & zoon is met een procuratie belast betrefende  de belangen van het op Ameland gestrande Fransche schip de Les Six Amies gevoerd door wijlen Kapitein Rajot R. jaar 1823 (2)

6094

439 + 452

27-05-1823 

Visser Barend & zoon---- Klein Pieter Andries en Attema Feite Piers van beroep Schelpvisschers hebben op 12 mei dezes jaar aangebragt te Makkum de navolgende  strandvondsten (een lijst) welke goederen geborgen zijn uit het op de hoogte van Cornwerd gestrande Noorsche Brikschip de Kaaren Bertha) (Karen Berthe),  Kiolöe Hans  A.  Kapitein die met zijn Schip de Karen Berthe gekomen van Amsterdam in Ballast bestemd naar Tonsberg heeft het ongeluk gehad dit schip in de nabijheid van Makkum af en aan Surich te verliesen enz. ook genoemd Visser Barend & zoon die bij Notaris Wijma S. S. gepasseerde akte voor de goederen enz.,enz. jaar 1823 (5)

6869

01-03-1825

18-A-4+5 + 18-8-A

Visser Barend & zoon---- Klingsted Magnus Kapitein van het verongelukte schip de Planeten staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van de gemeente Ameland van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (7) dossier (+8)

6866

02-02-1825 12-A

Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen  als gelastigde van Kapitein Larzen C.  te  vergunnen de verkoop van het op het Amerlander strand  zittende Galjas Schip Marianna ten behoeve van de eigenaren enz. enz. jar 1825 (5)

6053

927

15-12-1819

Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen als gevolmachtigde van  Parker David van Leight voerende het Schip Albion doch thans op desselfs reis van Leight naar Hamburg in averij liggende te Nieuwe Zijllen de procuratie gepasseerd voor de Notaris  Posthuma ….? te Drachten en voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te Harlingen en heeft ondergetekende Zekema Geert Burghts Deurwaarder bij het vredegeregt van Holwerd wonende aldaar zig begevende bij de heer Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel te Nes wonende enz. jaar 1819 (6)

6079

168 + 176

13-02-1822

Visser Barend & Zoon---- Maijn William Kapitein op het BrikschipThe Suzan,  een coutie wegens het geborgene enz., jaar 1822 (3)

6080

222 + 313

04-03-1822

Visser Barend & zoon---- Mayen William voerende het Engelsche schip the Susan op de gronden van Schiermonnikoog vervallen en alsnog zittende en zo verre dat de Tuigage enz.  tevens aanwezig een notariële akte voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te Harlingen in tegenwoordigheid van de getuigen compareerde William Maijen van Lelant bij Penzanie in England als capitein van het Brikschip de Susan dewelke te volmachtigen de heer Rodenhuis Bouwe Britisch Consular Agent wonende te Harlingen en verklarende dat den Heeren Visser Barend en Zoon de lading  verder genoemd Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1822 (6)

6032

205

25-03-1818

Visser Barend & zoon met als onderwerp de vergane schepen de Goede Hoop en de Fredriech Herman enz en ook genoemd de secretaris Schots ….? Die in 1781 enz. jaar 1818 (1)

6032

195, 1-17

21-03-1818

Visser Barend & zoon---- Mezenbroek Jan,  Kapitein op het schip de Goede Hoop die op 21 augustus 1817 is vergaan en op den eiland Ameland gestrand, en dat Visser Barend & zoon te Harlingen voor de belangen der eigenaren optreed verder betreft de lading enz. ook genoemd een betaling aan Notaris Ypma B. voor geleverde diensten  jaar 1818 (17)

6053

965

28-12-1819

Visser Barend & zoon op zijn request betreffende de geborgen goederen van het schip de Albion die zij willen ovenemen enz. maar de heer Knorre Gustaaf te Hamburg die zig als gelastigdenamens de eigenaar van de goederen enz. maar als de goederen maar zo worden afgegeven en de bergers hun recht in Hamburg moeten halen loop je het risico dat de Visschers die schepen bergen sat de vissersman van zijn regt beroofd wordt en hij dan de Menschen zouden laten verdrinken en de goederen zullen wegroven enz. aar 1819 (2)

6052

792, 815, 824, 825, 859

04-11-1819

Visser Barend & Zoon---- Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon,  maar er is een probleem ontstaan want volgens bij s’landes ord.t 4-B-8 Tit Art. 7 wordt gezegt “zoo lange een schip van den Schipper niet verlaten wordt zal niemand het betreffende schip als verloren en verdronken goed mogen aantasten” enz. jaar 1819 (26)

6053

870

03-12-1819

Visser Barend & Zoon---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,  Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. ,  Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S. Notaris jaar 1819 (25)

6053

915

14-12-1819

Visser Barend & zoon---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert  geass. met den Griffier ten huize van Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder  Bersma Henry  in Britsche Majesteits dienst dan volgt een verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes  als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de Albion,  Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden,  er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….?  Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J.  Griffier te Ternaard  en Fockema E.  enz.  jaar 1819 (

6404

52

31-01-1816

Visser Barend & zoon---- Rodenhuis Pieter Lid van de Staten van Vriesland en sedert 1814 Kapitein van de tweede Compagnie Schutters te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld en hij opnieuw is benoemd in deze functie maar dat hij dit moet afwijzen gezien zijn vele bezigheden daar hij alleen zijnde Compagnons bestuurd en drijft zijn overal bekend onder de naam van Barend Visser & Zoon en verzoekt dan ook zijn ontslag deze brief is mede ondertekend door Jagt v.d. J.  enz. jaar 1816 (3)

6868

19-02-1825

7-A

Visser Barend & zoon---- Schip: De Jonge Juffrouw Sara gevoerd door Kapitein Sluik Albert liggende te Nantes gedestigneerd naar Cadiz verder genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen een verzoek enz. jaar 1825 (3)

6869

01-03-1825

18-A-1 +

18-2-A

Visser Barend & zoon---- Skeen J. Kapitein van het verongelukte schip de The Skeen, staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van de gemeente Westdongeradeel, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (6) dossier (11)

6067

120 + 121 + 125 + 131

07-02-1821

Visser Barend & zoon---- Sundman Johann E. Kapitein op het Pinkschip de Jagarn verongelukt in de maand september 1820 met een lading Teer en Houtwaren van Christinestad naar Amsterdam, betreft de Rekening en verantwoording der goederen die geborgen zijn hij staat in het overlijdensregister als  Johan Erik Sundman, overleden 27 september 1820, 40 jaar Kapitein ; afkomstig uit Christina Finland Aangiftedatum 1 oktober 1820, blad nr. 9 te Ameland , ook een document getekend door Rodenhuis B. , namens de firma Visser Barend & zoon te Harlingen Jaar 1821 (7)

6019

75

01-02-1817

Visser Barend & zoon te Harlingen  Onderwerp; 200 stuks uit zee geviste Edammer kaasjes enz. enz. jaar 1817 (1)

6079

144 + 145

08-02-1822

Visser Barend & Zoon te Harlingen ---- Walton T. Kapitein op het Engels Schoonerschip The Ark Schip is verongelukt op 06-12-1821 op Ameland komende van Amsterdam met bestemming Londen de firma Barend Visser & zoon te Harlingen heeft van de Heeren Gleim & zoonen een volmacht gekregen om de zaken van de lading te regelen jaar 1822 (3)

6261

897-8

02-09-1815

Visser Barend & zoon te Harlingen ,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van voornoemde van Allen Aard Militaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9)

6063

749 + 770

24-10-1820

Visser Barend & Zoon te Harlingen betreft de geborgen goederen van de lading van het Schip de Herstel & Weldaad met als Kapitein  Mei van der Jan , Jaar 1820 (2)

6064

 

780

02-11-1820

Visser Barend & Zoon te Harlingen betreft de geborgen goederen van de lading van het Schip de Herstel & Weldaad met als Kapitein  Mei van der Jan onderwerp: 15 vaten Meekrap geborgen uit voorgaand schip , Jaar 1820 (1)

6067

150

20-02-1821

Visser Barend & Zoon te Harlingen betreft de Goede Hoop en Frederik Herman twee schepen die zijn vergaan bij Ameland in augustus 1817 met als onderwerp de afhandeling van de geborgen lading met de kosten enz. jaar 1821 (1)

6045

262

19-04-1819

Visser Barend & Zoon te Harlingen en Laag van der Drieuwes K. & Co.  wonende op het Eyland Ameland Onderwerp Strandvonderij betreffende Adroen Arnout Capitein van het vergane schip (16-11-1816) met een lading balken van Drammen naar Amsterdam en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Bakker Hendrik B. van Koningsbergen naar Rotterdam, en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Mesenbroek Jan van Riga naar Schiedam ,  de goederen van deze schepen (het 1e Okt. 1817 3n de 2e  en 3e Febr. 1818 zijn publiek verkogt geworden  door de strandvonder Hekeren van W. R. J. D. jaar 1819 (3)

6027

731

17-10-1817

Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij geautoriseerd zijn door de eigenaars van het schip de Margaretha  met Roberts William als Schipper  onderweg van Leverpool naar Bremen en wel tussen de eilanden Vlieland en Terschelling met een lading rum en koffie is vergaan op 29-08-1817 in de Engelsche Hoek zijnde tussen het IJzergat en den bank de Noordsvaarder  dat de geborgen goederen te Makkum enz. maar dat ook daar het gezonken schip van Kapitein  Brooks T. geene koffie is geladen enz. jaar 1817 (5)

6027

706

10-10-1817

Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij geautoriseerd zijn door de eigenaars van het Kofschip de Goede Hoop met als kapitein  Mezenbroek Jan Ameland Kapitein Van Riga naar Schiedam doch op de gronden van Ameland gestrand  enz. betreft verkoop lading een notarisakte van Bremmer Thomas Bartholomeus Johannes en Ambtgenoot Dijkmans Jb.Notarissen te Schiedam genoemd worden Wyma Sjoerd,  Polet Jan Jz. , Dijkmans Jb. Notaris en Haefkens ….? , Ruijsing J. en verder de Eigenaar van het schip Zuckerbecker B. J.   jaar 1817 (7)

6027

759

27-10-1817

Visser Barend & zoon te Harlingen met als onderwerp de verkoop van het Wrak van het te Surig  vergane schip de Basen enz. jaar 1817 (2)

6055

146

29-02-1820

Visser Barend & zoon te Harlingen q.q. betreft; Cooper Baker James Engeland Kapitein op het Brikschip de Tree Johns vergaan op 4 september 1819 op het Rif van het Pinkegat onderweg van Sunderland naar Amsterdam tevens vermeld de geborgen goederen die later zijn verkocht enz., Jaar 1820 (1)

6041

906

18-12-1818

Visser Barend & zoon te Harlingen reclamanten van de lading van de vergane schepen Fredrik Herman met als schipper Bakker H. B. en de Goede Hoop met als schipper Mesenbroek Jan enz. ook henoemd de notaris Ypma B. en de Meter Vellema ….? enz. jaar 1818 (2)

6869

01-03-1825

18-A-4

Visser Barend & zoon---- Vramar J. C. Kapitein van het verongelukte schip de Louisa Augusta staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van de gemeente Ameland van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (7) dossier (+8)

6869

01-03-1825

18-A-2

Visser Barend & zoon---- Waa(les?) Christ. Kapitein van het verongelukte schip de Aroncunius?, staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van de gemeente Harlingen, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (4) dossier (11)

7993

449/8 249

06-05-1837

Visser Barend & zoon Walvisvangst Schip de Spitsbergen

6021

212, 1-7

09-04-1817

Visser Barend & zoon---- Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen met de getuigen Oostra Jurjen, van beroep Stuurman van de Pekel, Jong de Dirk Bouwes van de Pekel Matroos, Botrema Botrema Johannes van Balk Matroos varende met het Smakschip de Vrouw Elsina waarop als Schipper Commanderende Boer de Berend Harmens van de Peel verklaren allen dat het schip is beladen te Harlingen in de maand december 1816 met Tarwe en Haver met bestemming Londen en het schip goed was beladen naar de geldende regels en vertrokken met een zuid westen wind ten drie a vier uren enz. enz. en zij de 29e in een vliegende storm terecht kwamen een orkaan  gelijk en dreef van zijn ankers weg direct naar het Galjasschip genaamd Anna Maria met als Capitein Woodard John enz. enz. verder aanwezig als getuige bij de Notaris Brink Evert en Boumans Cornelis enz. jaar 1817 (4)

6869

26-02-1825

14-A

Visser Barend & Zoon, in het vergane schip de Catharina Margaretha op reis van Hamburg naar Amsterdam gevoerd geweest door de Schipper Breekwold Jurjen bij het iland Ameland enz. en dat in de lading bevonden een aantal kisten met Linnen enz. jaar 1825 (5)

6029

866

06-12-1817

Visser Barend & zoon, wij ondergetekende Rodenhuis Ype, Rodenhuis Jetze Kooplieden te Harlingen en eerstgenoemde verklaren dat enz. enz. betreft het gestrande schip Basen, gestrand bij Zurich gevoerd door Kapitein Nielssen Jens jaar 1817 enz. jaar 1817 (5)

6251

1061

07-09-1814

Visser Barend & zoon, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Gemeene Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

8308

1082-11

31-10-1840

Visser Barend & Zoon, Zeehandelaars te Harlingen  een verzoekschrift; dat voor eenige dagen in het Hannoversche schip Speculation met als Kapitein Schmidt E. A. bestemd van Antwerpen naar Bremen waaraan in het verzoekschrift de reden is  alhier met enige lek is binnengelopen  verder ook aanwezig een lijst met de totale lading van het schip verder blijkt een gedeeltelijke lading beschadigd te zijn zoals de suiker enz. jaar 1840 (8)

6083

522 + 586

01-06-1822

Visser Barend & zoon----Bootsmann J. A. Schipper op de  Commercion gestrand op Schiermonnikoog op reis van Hamburg naar Antwerpen betreft een reclame van Visser Barend & zoon over de geborgen goederen zoals 102 schijven Koper en 18 vaten Kopermunt tegen betaling der berglonene en onkosten enz., jaar 1822 (3)

6055

107

15-02-1820

Visser Barend & Zoonen----- Baker James Cooper Engeland Kapitein op de Three Johns gestrand bij Wierum met als onderwerp de geborgen kolen enz. verder genoemd Loots Cornelis te Amsterdam die schrijft en ondertekend een brief dat de lading door assurantie is gedekt en een ondertekende  brief van Suverkrop J. D. uit Londen  dat de assuradeur Buck John de verzekerde som heeft bezorgt en opdracht geeft het geborgene uit de lading te verkopen het document is getekend door Visser Barend & Zoonen , verder een brief ondertekend door Albarda Jz. ….? namens het Geregt te Harlingen en Wijma Sjoerd Simon Openbaar Notaris te Harlingen Jaar 1820 (9)

6081

378

13-04-1822

Visser Barend en Zoon---- Bootsman J. A. Kapitein op de Commercion afgeladen te hamburg met bestemming Antwerpen geladen met o.a. 60 platen Koper, enz. jaar 1822  (1)

6081

386

16-04-1822

Visser Barend en Zoon---- Dik J. E. Kapitein op het verongelukte Smakschip de Vrouw Janstina,  komende van St. Petersburg met bestemming Amsterdam en geladen met Talk enz.  ook genoemd Visser Barend en Zoon, jaar 1822 (1)

6028

774

01-11-1817

Visser Barend en zoon Kooplieden als gemagtigde van Vink en Comp. ten aanzien van het schip de Frederik Herman geborgen lading op Ameland enz. jaar 1817 (1)

6081

389

16-04-1822

Visser Barend en Zoon Kooplieden te Harlingen als Gelastigde van  Corver Jan Cargadoor te Amsterdam Procuratie hebbende van Hipperus Jantje Francius Wed. van  de Scheepskapitein Jan Egberts Dik te Nieuwe Pekela er zijn aangebracht twee Raas van het schip door Tulp Jacob Jans & Co. van Vollendam enz. jaar 1822 (2)

6084

680

16-07-1822

Visser Barend en Zoon Kooplieden te Harlingen als gelastigde van de Kapitein Larsten C.   hunne bezwaren hebben voorgedragen ter zake de bedenkingen tegen het verleenene en verkoopen van het op de Amelander gronden vastzittende Galjas Schip de Marianne enz. jaar 1822 (3)

6065

 

883

13-12-1820

Visser Barend en zoon---- Rodenhuis P.  betreft de verkoping van de uit de zee geviste en verkochte Tabak aangebracht door voornoemde en negoteerende aan de firma Visser Barend en zoon te Harlingen enz. jaar 1820 (1)

6081

368

13-04-1822

Visser Barend en Zoon te Harlingen als gelastigde van de Capitein Larsen C. het betreft een request houdende verzoek om  zo spoedig mogelijk te mogen verkopen de goederen van het op de gronden van Ameland vervallen schip de Marianne (geladen met Haver) onderweg van Koningsbergen naar Londen enz. jaar 1822 (11)

6091

146, 1-2, 19-20

14-02-1823

Visser Barend en Zoon te Harlingen---- Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina wordt vermeld in een document Staat van Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welke gedurende de jare 1822 te Barradeel hebben plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar 1823 (4)

6095

536

23-06-1823 

Visser Barend en zoon te Harlingen heeft een autorisatie tot afgifte van enig Touwwerk en Tuigagie afkomstig van het op de 12e  mei  laatstleden bij Surich verongelukte schip Karen Bertha met als Kapitein Kiolöe Hans enz. jaar 1823 (2)

6064

809 + 840

13-11-1820

Visser Barend en zoon te Harlingen----Sundman Joh. Erich †, het Pinkschip de Jagarn gevoerd geweest door de wijlen kapitein Sundman Joh. Erich †,  vergaan op Ameland varende van Christinestad op Amsterdam geladen met Teer en Houtwaren en de geborgen goederen zijn aangebracht op de eilanden Schiermonnikoog en Ameland  als aan de Vriesche kust onder Oost en Westdongeradeel verder wordt genoemd eene procuratie van de Heeren Laurin & Co. te Amsterdam en eene van Broms en Ebeling te Amsterdam idem van de stuurman Clijs Joh. H. enz. jaar 1820 (3)

6080

213

01-03-1822

Visser Barend en Zoon---- Walton Th. Kapitein op het Schip de The Ark op Ameland gestrand over welke lading wij=Visser Barend en Zoon meermalen de vrijheid hebben genomen  over de geborgen 5 vaten Anchovis BB 1/5  enz., jaar 1822 (1)

8008

726, 227

20-07-1837

Visser Barend Harlingen Schipper op de Hoffnung

8313

219, 1194/3

03-12-1840

Visser Barend Harlingen Zeehandelaar,  jaar 1840

8045

449/8

249/4047

09-05-1837

Visser Barend Harlingen Zeehandelaar, Schip de Spitsbergen, jaar 1837

8094

177,591/21

18-06-1838

Visser Barend Schipper op de Spitsbergen (Walvisvangst) , jaar 1838

8120

174 -bijl

1078/11

31-10-1838

Visser Barend Zeehandelaar, jaar 1838

9185

1612

05-12-1917

Visser Bart, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6830

18-A blz. 4

21-01-1824

Visser Bartle Jakobs te Exmorra wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9182

605

05-04-1916

Visser Bauke A. gehuwd met Fischer von  Benzon Margaretha Bathilde,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6393

163 + 205

07-03-1815

Visser Bauke Annes 1e Luitenant van de 3e Comp. wonende te Heeg verzoekt vanwege de afstand te mogen worden ontslagen enz. en in zijn plaats te benoemen Ekema Uiltje Uiltjes thans Sergeant Majoor bij gemelde 3e Compagnie dit document is ondertekend door de Luitenant Colonel van het 2e Bataillon Landstorm Arr. Sneek Bakker Jan M. enz. jaar 1815  (3)

6418

248-A

 14e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Visser Bauke Annes te Heeg wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

9180

264

06-02-1915

Visser Bauke gehuwd met  Ficher Benzon Margaretha . Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6088

1060

10-11-1822

Visser Bauke P. ---- Hemminga Jacob F. en Hofman Walte Reins als getuige bij het uitreiken van een dwangbevel aan de Diakenen van Workum  en beslag gelegd op een huisstede  no. 8  ten westen van Koudum en ten westen van de weduwe Bouma Johannes Cornelis   en ten Noorden en Oosten Hoffman Murk L. en ten Zuiden Moolenaar Hendrik verder worden genoemd  als belendend Visser J. J. , Visser Bauke P. , Schaper W. J. , Munnik W. S., Kam van der Marten Tjallings  en Valk Jantien J. (de weduwe)  en Tjammes P. (de weduwe) Cramer Cornelis,  enz. enz. jaar 1822 (4)

6628

825 blz. 3>

23-05-1814

Visser Bauke staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6840

36-A

blz. 28

22-04-1824

Visser Bauke T. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6677

316

22-07-1818

Visser Baukjen Baukes, Boerin, Huis 56, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= (Predikant Dobelman J.)  spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

6262

978-3

13-10-1815

Visser Beenze hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6273

803-2

17-09-1816

Visser Beerend Egberts Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6243

191-13

06-03-1814

Visser Bender J. A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6385

143

06-07-1814

Visser Bender Johan Adam hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8047

260/4839

02-06-1837

Visser Benedictus Kapitein op de Geziena, jaar 1837

6643

753, 1e

blz. kolom

11-09-1815

Visser Berend Egberts staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Visser Berend, 500 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6424

609

10-12-1817

Visser Bernardus 10 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Visser Bernardus 152 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6013

448, 54/55

17-07-1816

Visser Bernardus hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

6257

410-9

28-04-1815

Visser Bienze J. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Visser Bote Sipkes Moddergat Visser Rechtsvermoeden  Staats Courant Overlijden No.  356,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Visser Bouka Annes 512 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

9186

548

04-05-1918

Visser Bouke gehuwd met Ficher Benzon Von Margaretha, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9184

400

02-04-1917

Visser Bouke gehuwd met Ficher von Benzon Margarethe Bothilde , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Visser Bouke H. Visscher van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9186

548

04-05-1918

Visser Broer, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8352

220/18

00-00-1841

Visser C. H. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers ,  jaar 1841 (8)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06 -1817

Visser C. J. 486 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

9126

1016

21-06-1879  

Visser C. J.---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

6418

248-C 1e bat

8e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Visser C. J. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6683

2 deel 2, 10

04-01-1819

Visser C. te Herkingen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 2

06-02-1824

Visser C. te Herkingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

9184

557

03-05-1917

Visser C. vrouw van Klumpers Rudolf Johannes, komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6395

519

25-05-1815

Visser C. W. Luitenant  Collonel Commanderende het 2 e Battaillon Landstorm Arrondissement van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijn dringend verzoek tot aanstelling van  een Luitenant  Collonel en dat Visser Jan Annes en Tromp Age Hijlkes bereid zijn deze functie op zich te nemen enz. jaar 1815 (2)

6396

600

17-06-1815

Visser C. W. Luitenant  Collonel Commanderende het 2e Battaillon Landstorm in het voormalig Arr. Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Ekema Uiltje Uiltjes die is voorgedragen als enz. jaar 1815 (1)

9725

Deel I 

Blz. 9

00-00-1863

Visser Christiaan Frederik , 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1863 (2)

9725

Deel I 

Blz. 3

00-00-1861

Visser Christiaan Frederik, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1861 (2)

9725

Deel I 

Blz. 4

00-00-1862

Visser Christiaan Frederik, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1862 (2)

9725

Deel I 

Blz. 7

00-00-1863

Visser Christiaan Frederik, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1863 (2)

9725

Deel I 

Blz. 11

00-00-1864

Visser Christiaan Frederik, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1864 (2)

9184

400

02-04-1917

Visser Clara  vrouw van Hartog den G. J.  , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Visser Coenraad  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6418

255-A

00-05-1817

Visser Cornelis 210 is zijn volgnummer en  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6830

30-C

21-01-1824

Visser Cornelis Gerrits staat vermeld in een door de Grietman van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij * is in den Jare 1796 en dat hij aan de ligtingen 1814 tot en met 1817 geen deel heeft genomen omdat hij in december 1813 vrijwillig in de Nederlandsche dienst is gekomen enz. jaar 1824 (3)

8352

220/18,278

05-03-1841

Visser Cornelis H. te Ameland Schipper,  jaar 1841

6028

810

13-11-1817

Visser Cornelis J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

5997

307

31-03-1815

Visser Cornelis Jacobs is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  295

6394

231

03-04-1815

Visser Cornelis Jans---- Dijk van L. G. (Lammert Geerts) President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij zal gelasten Visser Sjouke Simons op marsch te begeven maar dat zodanige naam niet nog perzoon hier niet bekend is maar in onze alphbetische lijst komt wel voor Visser Cornelis Jans, Visser Jan Cornelis en Visser Sjoerd Gatzes enz. jaar 1815 (1)

6255

208

01-03-1815

Visser Cornelis Jans Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4)

6420

367

09-08-1817

Visser Cornelis Jans---- Oosterhuis Jacob Eeltje plaatsvervanger voor Visser Cornelis Jans wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 1 der manschappen uit de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3)

9182

285/30

07-02-1916

Visser Cornelis Schiermonnikoog Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

6853

19-A

02-09-1824

Visser Cornelis T.  Schiermonnikoog Schipper, jaar 1824

6423

541D

17-10-1817

Visser Cornelis Tjeen * 23-10-1794 z.v. Visser Tjeerd Cornelis en Rijkets Reijntje 28 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Visser Cornelis Wigles hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6393

147

08-03-1815

Visser Cornelis Wigles is benoemd tot Lt. Colonel van het 2e Bataillon Landstorm aan de mannen der Landstorm uitmakende voorschreven enz. jaar 1815 (1)

6402

 

922-1+ 10

09-12-1815

Visser Cornelis Wigles staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6392

115

20-02-1815

Visser Cornelis Wigles thans Majoor wordt. voorgedragen tot de functie van Lt. Colonel van het 2e Bat. der Landstorm en Visser Jan Annes thans Adjudant tot de functie van Majoor en tot Adjudant de Heer Tromp Age Hylkes wonende te Woudsend door de Lt. Colonel van  de Landstorm te Sneek de heer Bakker Jan M. die de brief ondertekend enz. jaar 1815 (1)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Visser Cornelis Ykes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

9183

1306

06-09-1916

Visser Cornelis, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9184

699

05-06-1917

Visser Cornelis, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9725

Deel I 

Blz. 20

00-00-1866

Visser Cornelis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 21

00-00-1866

Visser Cornelis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 9

00-00-1864

Visser Cornelis, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1864 (2)

9725

Deel I 

Blz. 13

00-00-1865

Visser Cornelis, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

6026

595

02-09-1817

Visser Corstiaan staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (4)

9182

113-a/37

16-01-1916

Visser D Veldwachter te Oldeboorn, jaar 1916  (3)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Visser D. D. Kapitein is met zijn schip de Hillegonda vanuit Dokkum in Ostmahorn aangekomen en vertrekt nu op 2 mei naar Noorwegen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8054

286/7804

07-09-1837

Visser D. D. Schip de Hillegonda Maria, jaar 1837

6851

52-A

20-08-1824

Visser D. D. schipper en Mellema J. T? Stuurman  op de Twee Gezusters, een handgeschreven brief met de handtekening van beide, onderwerp een onaangename ontmoeting op de Engelsmansplaat enz. jaar 1824 (2)

8048

286/5134

12-06-1837

Visser D. D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1837, jaar 1837

8046

286/14540

23-05-1837

Visser D. D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1837

8053

286/7550

01-09-1837

Visser D. D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1837

8214

1027/16

bl. 1 nr. 627

07-10-1839

Visser D. E. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

6271

602 -3

18-06-1816

Visser D. F.  staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6029

892

17-12-1817

Visser D. G. , Predikant te Gorredijk (er wordt ook zijn vroegere leeraar Tjeenstra Duire Sakes te Akkrum en Reen Y. Y. leeraar te Surhuisterveen ) hij verzoekt ook tot deze enz. enz.  tevens een verklaring van de kerkraad der doopsgezinden  van Gorredijk  en Lippenhuizen  met daaronder de handtekeningen van Waage v.d. L. O.   F. Jans van den ??orf?,  Freerkstra Fooke S, Veen v.d. D. S. jaar 1817 (3)

9126

1016

21-06-1879  

Visser D. P.---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

9725

Deel 2

25-09-1879

Visser D. Schiermonnikoog Kapitein op de Jacobus Anthonie komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1879 (2)

5664

3, 10

20-04-1916

Visser D. Schiermonnikoog Schip de Schiermonnikoog en Schiermonnikoog I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

27, 8

16-04-1914

Visser D. Schiermonnikoog Schip de Schiermonnikoog I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5666

1

20-02-1903

Visser D. T. te Schiermonnikoog Agent voor Schiermonnikoog Oostmahorn, De N. V. Amsterdamsche Motordienst, Directeur Boer de A.J.  gevestigd te Amsterdam  delen  o.a. in een advertentie mede dat vanaf 1 Maart een geregelde personendienst tweemaal daags tussen  Schiermonnikoog en  Oostmahorn openen,  ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden  enz. en een door hem getekende brief   jaar 1903 (3)

6243

191-12

06-03-1814

Visser D. W. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6834

19-D

19-02-1824

Visser Daniel Elias, verzoekt in een door hem ondertekende brief als splitter van de loten van de Koninklijke Nederlandsche Loterijen voor de eerstvolgende loterijen enz. jaar 1824 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Visser David Elias, 868 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5997

307

31-03-1815

Visser David Jans is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    234

9180

1054

05-06-1915

Visser David,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6683

2 deel 1,

blz. 7

04-01-1819

Visser de C. Predikant te Herkingen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6833

38-D deel 2

Blz. 2

06-02-1824

Visser de C. te Herkingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 10

06-02-1824

Visser de C. te Herkingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2

 blz. 10

16-01-1822

Visser de C. te Herkingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8085

409/10, 186

26-04-1838

Visser de Douwe D. Schip de Twee Gezusters, jaar 1838

9184

1031

01-08-1917

Visser de Hendrik, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6709

36 deel 2

 blz. 2

16-01-1822

Visser de J. te Herkingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6840

36-A

blz. 43

22-04-1824

Visser de Klaas J. Visscher van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6080

283

20-03-1822

Visser de W. P. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)

8386

949/25

20-09-1841

Visser de weduwe J. F. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_26a

20-07-1841

Visser de weduwe te Anjum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Visser de weduwe te Anjum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8386

949/26

20-09-1841

Visser de weduwe te Anjum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 26,2

22-05-1840

Visser de weduwe te Anjum, Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Visser de weduwe te Franeker als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 13-2

19-06-1840

Visser de weduwe te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Visser de weduwe te Paesens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Visser de weduwe te Paesens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8386

949/26

20-09-1841

Visser de weduwe te Paesens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Visser de weduwe te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6840

36-A

blz. 36

22-04-1824

Visser de Wigle J. Schipper van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen

Huis Justitie

26-03-1824

Visser Dieuke A., 52 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Huis Arrest

26-03-1824

Visser Dieuwke A., 202 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineel

26-03-1824

Visser Dieuwke A., 261 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Huis Justitie

26-03-1824

Visser Dieuwke A., 307 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9725

Deel 2

Blz. 71

00-00-1888

Visser Dirk ,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Visser Dirk 29 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8352

220/18

00-00-1841

Visser Dirk Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers ,  jaar 1841 (8)

5997

307

31-03-1815

Visser Dirk And. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  315

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Visser Dirk Andries 433 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8274

391/23, 286

21-04-1840

Visser Dirk D. Dockumer Nieuwezijlen Schipper op de Hillegonda Maria,  jaar 1840

8281

549/23, 268

29-05-1840

Visser Dirk D. Dockumer Nieuwezijlen Schipper op de Hillegonda,  jaar 1840

8364

489-21

18-05-1841

Visser Dirk D. Schipper ondertekend een geschreven brief datb hij voerende op het Nedl. Smakschip de Hillegonda Maria dat hij met een lading  Houtwaren bestaande uit Klaphout en enz. jaar 1841 (3)

6628

825 blz. 4

23-05-1814

Visser Dirk en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

9183

1454

07-10-1916

Visser Dirk H. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8211

979/15

23-09-1839

Visser Dirk Joukes het betreft zijn reclame wegens de personeele belasting 1839/40 houdende het verzoek dat hem ontlasting moge worden verleend wegens eene aanslag voor eene vrouwelijke werkbode enz. jaar jaar 1839 (18)

6834

23-A

16-02-1824

Visser Dirk Pieters te wonende huis no. 149 te Koudum, betreft belastingen en een deurwaarder Quare Rein Jeremias die hem aanspoort te betalen, jaar 1824 (4)

3698

A-17

08-10-1828

Visser Dirk Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

6418

248-A

 8e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Visser Dirk te Dragten wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

9414

186             21-07-1914

Visser Dirk te Oenkerk, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) dossier (8)

9725

Deel I 

Blz. 39

00-00-1869

Visser Dirk Tijmen,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 40

00-00-1869

Visser Dirk Tijmen,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 43

00-00-1870

Visser Dirk Tijmen,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 45

00-00-1870

Visser Dirk Tijmens,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 49

00-00-1871

Visser Dirk Tijmens,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

9725

Deel I 

Blz. 55

00-00-1872

Visser Dirk Tijmens,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 58

00-00-1872

Visser Dirk Tijmens,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 65

00-00-1874

Visser Dirk Tijmens,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 53

00-00-1872

Visser Dirk Tijmens, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

6423

541G

25-10-1817

Visser Dirk Tjeerds Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) op reis naar Havana 14 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6423

541G

25-10-1817

Visser Dirk Tjeerds Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) thans te Amsterdam 15 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

9414

179              31-08-1915

Visser Dirk Veldwachter der gemeente Utingeradeel Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. , maar hij mag voor 1 jaar de functie van congierge bekleeden enz.  jaar 1915  (2)

9414

180 - 183             17-06-1920

Visser Dirk Veldwachter der gemeente Utingeradeel te Oldeboorn Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. ,  in een door hem geschreven en ondertekende brief verzoekt hij aan de  Heer Commissaris van Friesland ontheffing van enz. om zijn nevenfunctie als plaatselijke Deurwaarder enz. jaar 1920 (4)

9182

285/37

07-02-1916

Visser Dirk Veldwachter Oldeboorn Met Signalement, jaar 1916

9725

Deel I 

Blz. 6

00-00-1862

Visser Dirk, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1862 (2)

9725

Deel I 

Blz. 10

00-00-1864

Visser Dirk, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1864 (2)

9725

Deel I 

Blz. 13

00-00-1865

Visser Dirk, 8e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9725

Deel I 

Blz. 17

00-00-1865

Visser Dirk, 8e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9725

Deel I 

Blz. 21

00-00-1866

 Visser Dirk, 8e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9183

1198

05-08-1916

Visser Dirk, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Visser Dirk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9414

184-188             21-07-1914

Visser Dirk, Veldwachter der Gemeente Tietjerksteradeel  te Oenkerk Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. , maar hij mag voor 1 jaar de functie van congierge bekleeden te Oldeboorn enz. tevens een  staat van aanbeveling  ter benoeming van een Veldwachter in de Gemeente Utingerdeel Friesland ,  waarin o.a. staat dat hij 35 jaar oud is, jaar  1914 (3) dossier (8)

6034

395

30-05-1818

Visser Doede, Kolenmeter, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

9725

Deel 2

08-04-1890

Visser Dokkum Kapitein op de Gerrit Willem komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1890 (2)

7997

506/12, 286

23-05-1837

Visser Douwe  D. Schipper op de Twee Gezusters

8009

751, 286

26-07-1837

Visser Douwe  D. Schipper op de Twee Gezusters

8015

886, 286

01-09-1837

Visser Douwe  D. Schipper op de Twee Gezusters

8044

3519, 286

21-04-1837

Visser Douwe  D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1837

8049

286/5532

26-06-1837

Visser Douwe  D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1837

8051

286/6561

26-07-1837

Visser Douwe  D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1837

8087

435/25, 286

03-05-1838

Visser Douwe  D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1838

8203

815/15, 286

09-08-1839

Visser Douwe  Dockum Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1839

9465

Deel 2, 45

26-08-1858

Visser Douwe  Haitzes te Koudum, Beurt en Veerdienst van Koudum op Workum,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8). 

9465

Deel 2, 45

26-08-1858

Visser Douwe  Haitzes te Koudum, Beurt en Veerdienst van Koudum op Hindelopen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8). 

5666

5

24-03-1904

Visser Douwe---- Bosma Klaas Hendriks Landbouwer in de Wilgen onder Boornbergum , Bosma Pieter Hendriks Landbouwer in de Wilp Onder Marum en Bosma Douwe Hendriks Koopman te Oldeboorn, Delen mede dat de  schroefstoomboot de “Fortuna”  door publieke verkoop is overgedragen aan Visser Douwe , Schipper te Dragten die als Ondernemer van eener Stoombootdienst met zijn schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor vervoer van 50 passagiers, goederen en vee ingaande   1 April 1904 van Dragten naar Leeuwarden en van Dragten naar Sneek zullen afvaren met vermelding tussenstops, met een advertentie en een aanplakbiljet waarin vermeld de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1904 (5)

8197

704-12

10-07-1839

Visser Douwe D. Kapitein op de Twee Gezusters---- Onnes Aarjen Jans Stuurman op het Nederlandsche Smakschip de Twee Gezusters dat hij bij afwezigheid van de Kapitein Visser Douwe D. met een lading Houtwaren op de Engelsmansplaat enz. jaar 1839 (3)

8098

286, 653/23

05-07-1838

Visser Douwe D. Schipper op de Twee Gebroeders, jaar 1838

8102

286,740/16

28-07-1838

Visser Douwe D. Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1838

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Visser Douwe D. Schipper van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6853

34-A

10-09-1824

Visser Douwe Dirks Schipper op de Twee Gezusters, Onderwerp Uitklaring van zijn schip,  Bakengeld enz. jaar 1824 (6)

8225

1245-8b   41-50

07-12-1839

Visser Douwe Douwes (er staat bij, eigenlijk Meer v.d. Joh. Pieter) staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

5666

5

24-03-1904

Visser Douwe Drachten Schipper op de  Fortuna, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

6080

283

20-03-1822

Visser Douwe Durks---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)

8174

277/16, 284

13-03-1839

Visser Douwe Durks Schip de Twee Gezusters, jaar 1839

8191

572/14, 286

04-06-1839

Visser Douwe Durks Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1839

8191

572/15, 286

04-06-1839

Visser Douwe Durks Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1839

8204

841/17, 282

17-08-1839

Visser Douwe Durks van beroep Schipper hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3)

8257

69/24

20-01-1840

Visser Douwe Jans staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)

9725

Deel 2

Blz. 159

00-00-1895

Visser Douwe naar Buenos Aires,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 166

00-00-1896

Visser Douwe naar Java,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 157

00-00-1895

Visser Douwe naar Luvant? ,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 123

00-00-1892

Visser Douwe naar New York, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 117

00-00-1892

Visser Douwe naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

6423

541G

25-10-1817

Visser Douwe Tjeerds * 05-12-1797 z.v. Visser Tjeerd Dirks (moeder niet vermeld) 3 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

9725

Deel 2

Blz. 136

00-00-1893

Visser Douwe,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 145

00-00-1894

Visser Douwe,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 149

00-00-1894

Visser Douwe,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 153

00-00-1895

Visser Douwe,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9180

1246

05-07-1915

Visser Douwe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

2110

08-12-1915

Visser Douwe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9725

Deel 2

Blz. 105

00-00-1891

Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 114

00-00-1892

Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 118

00-00-1892

Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 126

00-00-1893

Visser Douwe, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9183

1731

05-12-1916

Visser Douwe, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9184

839

03-07-1917

Visser Douwe, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9725

Deel I 

Blz. 42

00-00-1870

Visser Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9183

922

06-06-1916

Visser Douwe,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5)

9180

420

05-03-1915

Visser Dupke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8056

286/8772

09-10-1837

Visser Dura Schipper op de  Hillegonda Maria, jaar 1837

8011

805

09-08-1837

Visser Durk  D. Schipper op de Hillegonda Maria

8016

909, 286

07-09-1837

Visser Durk  D. Schipper op de Hillegonda Maria

8286

650/29, 268

29-06-1840

Visser Durk  D. Schipper op de Hillegonda Maria,  jaar 1840

8049

286/5835

05-07-1837

Visser Durk  D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1837

8088

465/27, 286

11-05-1838

Visser Durk  D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1838

8382

857/22

30-08-1841

Visser Durk  Schipper op de Hillegonda een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (1)

8203

815/16, 286

09-08-1839

Visser Durk D. Dockum Schipper op de Hillegonda, jaar 1839

 

8212

994/5, 222

27-09-1839

Visser Durk D. Engelsmansplaats Schipper op de Hillegonda Maria

8294

796/16, 286

10-08-1840

Visser Durk D. Engelsmansplaats Schipper op de Hillegonda Maria,  jaar 1840

8299

892/27, 286

07-09-1840

Visser Durk D. Engelsmansplaats Schipper op de Hillegonda Maria,  jaar 1840

8183

427/19, 286

23-04-1839

Visser Durk D. Schip de Hillegonda Maria, jaar 1839

8099

286, 679/20

11-07-1838

Visser Durk D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1838

8189

538/16, 286

25-05-1839

Visser Durk D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1839

8374

707/12

19-07-1841

Visser Durk D. Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1841  (1)

8195

661/20, 286

28-06-1839

Visser Durk Douwes Dokkumernieuwzijl Schipper op de Hillegonda Maria, jaar 1839

8199

729/5, 290

Bladz. 26-v

17-07-1839

Visser Durk J. te Scharnegoutum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8345

79-33

25-01-1841

Visser Durk Jans, Fuselier 8e afdeeling Infanterie * 13-03-1818 Grietenij Tietjerksteradeel,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6840

36-A

blz. 17

22-04-1824

Visser Durk Tapper van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6645

896

08-11-1815

Visser E. D. te Leeuwarden wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6830

9-A

21-01-1824

Visser E. G. te Dockum omdat hij ddelijk ziek is en heeft zijn fabriek, terwijl hij geen knegt of opvolger had moeten laten stilstaan en er wordt een afschrijving gedaan op de rekening van Branders enz. ondertekend door Loon van F. N. Griffier enz. jaar 1824 (7)

6853

28-A

02-09-1824

Visser E. Goslings Brander te Dokkum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6424

584

02-12-1817

Visser E. H. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Doniawerstal Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6424

584

02-12-1817

Visser E. L. 27 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

4635

E-1, 50

14-12-1916

Visser E. Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden, jaar 1916

6252

1186-5

29-11-1814

Visser E. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6252

1186-6

29-11-1814

Visser E. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6868

21-02-1825

18-A-9

Visser E.G. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

6070

424-32    

25-05-1821

Visser E?. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

5993

889

04-11-1814

Visser Eelke W?. vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)

6830

18-A blz. 31

21-01-1824

Visser Eelke Wabes te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

5665

13-11-1880

akte  18

Visser Eelo Jacobus, Bodenhauzen Johan Wilhelm en Weeretsma IJpe, maken bekend in een kranten advertentie dat zij een Trekschuitdienst zal varen van Leeuwarden naar Sneek ingericht voor  110 plaatsen wat zij ook in advertentie in de Leeuwarder Courant aangekondigd  hebben (1stuks in dossier aanwezig)   tevens een folder aanwezig met deze aankondiging   enz. enz. jaar 1897 (4)

8096

626/20

260 nr.59

28-06-1838

Visser Eeltje Eeljes Schiermonnikoog Matroos op de Welvaart, jaar 1838

8096

626/20, 59

28-06-1838

Visser Eeltje Jacobs op Schiermonnikoog Schipper , jaar 1838

8047

260/4839

02-06-1837

Visser Eeltje Kapitein op de Vrouw Maaike, jaar 1837

6396

617

23-06-1815

Visser Eeuwe A.---- Heemstra van W. H. Majoor van het 1e Batt. Inf. der Landmilitie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Visser Eeuwe A. en Telpstra Jan Hendriks  dat door de Militiraad raad beide aan het depot geleverd zijn maar dat enz. jaar 1815 (2)

6424

609

10-12-1817

Visser Eeuwe Aukes 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Depot Compagnie  wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

8211

982/4