Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index

6869

01-03-1825

18-A-4

Vramar J. C. Kapitein van het verongelukte schip de Louisa Augusta staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van de gemeente Ameland van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (7) dossier (+8)

6713

1

00-00-1823

Vrancken L. H. J. Med. Doctor te Antwerpen, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)

6864

51-D

05-01-1825

Vrancken L. H. J. Medecine Docter te Antwerpen, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2)

6680

418 blz. 8

07-10-1818

Vrancken L. H. J. te Antwerpen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6047

379

03-06-1819

Vranken Pieter F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6383

75

23-04-1814

Vre Jan Andries te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8380

833-2

24-08-1841

Menald’deel

Vreburg D. D. te Rotterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Vreburg D. D. te Rotterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

                                                                                                      

6833

38-D deel 2

Blz. 26

06-02-1824

Vredenburch van E. (Jonkheer) Gouverneur en President van Noord Braband, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8380

835-4

05-07-1841

Vredenburg M. B. te Harlingen wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)

8380

835/4

05-07-1841

Vredenburg M. B. te Harlingen wordt vermeld in een document; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (4)

9190

132

23-01-1920

Vredenhof----- Dronrijp, Gasthuis Vredenhof , Beijma J. M. een handgeschreven brief met zijn handtekening,  administrateur verzoekt vergunning voor een uitweg te maken naar de straatweg kadastraal bekend onder enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar, met de toestemming en de bouwvoorwaarden, jaar 1920 (11)

8093     

565-6 

13-01-1838

Vredeveld Hendrik Willem Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. Fuselier Overleden te Loeboesi Kapping 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836,  jaar 1838 (20)

6087

948-1

11-10-1827

Vree Hendrik staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijl. 2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Vree Hendrik, 12 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Vree Hendrik, 19 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8380

833-2

24-08-1841

Hem.Oldeph.

en  Noordw.

Vreede de L. J. de weduwe te Hindelopen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Vreede de L. J. de weduwe te Hindelopen staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Hemelumer

Oldephaert

       en

Noordwolde

Vreede de L. J. de weduwe te Hindelopen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Vreede de L. J. de weduwe te Hindelopen staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

9182

285/24

07-02-1916

Vreede de Sjoerd Lemsterland Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916

6070

424-31    

25-05-1821

Vreede S. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Vreedenburg M. B. nr. 210 wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8309

1103-9

07-11-1840

Vreedenburg M. B. staat vermeld op een document betreffende de gedelegueerden van de 2e klasse der Koninklijke Nederlandsche Loterijen bij voordragt ingediend door Loncq G. J.  Ontvanger der Koninklijke Nederlandsche Loterijen te Harlingen enz. jaar 1840 (5)

8280

526-1, 19

22-05-1840

Vreese de Lolle de weduwe te Hindelopen als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze stad Hindelopen zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8384

899/1

11-09-1841

Vreeswijk---- Beyerinck M. Rijks Ingenieur, de aannemers Key Gerrit te Nieuwerkerk aan den IJssel    en Dijk van Theunis te Vreeswijk aan de vaart, wegens den bouw van enz. enz. jaar 1841 (1)

8373

678/4

12-07-1841

Vreeswijk---- Dijk van T. te Vreeswijk betreft betaling wegens bouw bruggen en duikers jaar 1841 (1)

8355

294-33

26-03-1841

Vreeswijk van Lambertus, Korporaal afdeeling Jagers * 30-08-1816 Rotterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

9465

Deel 2, 50

24-05-1837

Vreeze de C. te  Hindelopen , Beurt en Veerdienst van Hindelopen naar Amsterdam,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1837 (8).

8280

526-1, 41

22-05-1840

Vreeze de G. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_41

20-07-1841

Vreeze de G. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Vreeze de G. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Vreeze de G. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/41

20-09-1841

Vreeze de G. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 41

22-05-1840

Vreeze de L. de weduwe te Hindelopen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_17

20-07-1841

Vreeze de L. J. de weduwe staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 17

22-05-1840

Vreeze de L. J. de weduwe te Hindelopen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/17

20-09-1841

Vreeze de L. J. de weduwe te Hindelopen, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (alsleverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Wijmbrit-

      seradeel

 

Vreeze de L. J. te Hindelopen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Wijmbrit-

      seradeel

Vreeze de L. J. te Hindelopen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/42

20-09-1841

Vreeze de L. te Hindelopen wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5665

17-02-1881

akte

142 t/m 148

Vreeze de Lodewijk Gerrits---- Koch Jan Jurriens en Vreeze de Lodewijk Gerrits Beurtschippers beide te Workum woonachtig, Onderwerp: maken  bekent dat zij in werking zal stellen twee Beurtschepen met de namen “ Maria Cornelia” en “ Susanne”  voor de dienst van Workum via de Zuiderzee en het IJ naar Amsterdam de kantoren zijn gevestigd te Workum en te Amsterdam op enz. verder  o.a. hun handtekeningen onder een handgeschreven brief, een aankondiging van voormelde dienst met de schepen wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (11)

9725

Deel I 

Blz. 69

00-00-1874

Vreeze de Reinder, Zeemilicien komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel 2

Blz.3

00-00-1876

Vreeze de Reinder, Zeemilitie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel I 

Blz. 57

00-00-1872

Vreeze de Reinder, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 59

00-00-1873

Vreeze de Reinder, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

9725

Deel I 

Blz. 71

00-00-1874

Vreeze de Reinder, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

8386

949/41

20-09-1841

Vreeze de weduwe te Hindelopen wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

9725

Deel I 

Blz. 65

00-00-1874

Vreeze Reinder, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

8108

150-867/20

03-09-1838

Vregelaar,   Jan Hendrik Lansink * 10-04-1819 Boerenknecht te Haaksbergen, Zoon van  Jan Hendrik +,  en  Aaltje ten Vregelaar,  Spinster te Haaksbergen. , jaar 1838

3701

31-C

06-02-1839

Vrie de Antje Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid   met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (8)

9184

27

08-01-1917

Vrieling  Johs. Harm , Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6066

 

15

08-01-1821

Vriemoet Drabbe J.   ---- Romar P. J. Hij staat in een document vermeld als benoemd  voor de post van Plaatsvervanger bij het Vredegerecht Kanton Franeker  i.p.v. Vriemoet Drabbe J.   jaar 1821 (3)

6639

443
11-05-1815

Vriend Andries---- Buma B. (Bernardus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij de Voerlieden in deze stad voor mij geroepen en de inhoud van de requeste van Vriend Andries en Jong de Ruurd Cornelus enz. jaar 1815 (1)

6644

849

20-10-1815

Vriend Andries en Jong de Ruurd Cornelis Voerlieden worden vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het aanleggen van een Postwagen Veer tusschen Leeuwarden en Joure enz. met voorwaarden enz. jaar 1815 (12)

6639

481
24-05-1815

Vriend Andries---- Everts A. (Arend) Schout van de gemeente Joure ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de Voerlieden Vriend Andries en Jong de Ruurd Cornelis verzoekende concent voor het aanleggen van een Postwagen van Joure op Leeuwarden enz. jaar 1815 (1)

6299

 

416-12

10-05-1821

Vriend Andries, Voerman op de Joure wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)

6418

255-BB

01-06-1817

Vriend Harmen Gerrit 254 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6630

1017A,  5

22-08-1814

Vriend Harmen Willems wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6644

799

nrs. 1-19

25-09-1815

Vriend Wiebe Willems te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6644

799 nrs. 1-19

25-09-1815

Vriend Wiebe Willems te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6630

1017B, 5

22-08-1814

Vriend Willem Harmens staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 4

22-08-1814

Vriend Willem Harmens wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6654

372 blz. 5

09-08-1816

Vriend Wybe Willems te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6418

255-B

01-06-1817

Vriendt Harmen 423 Wolvega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6631

1066-15

02-09-1814

Vriers de Harke Reids,  Handgeschreven brief met handtekening 70 jaar oud van beroep Schipper en wonende te te Friese palen zit in het dossier geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

8386

949/6

25-09-1841

Vries  de H. (de weduwe) Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8386

949/26

20-09-1841

Vries  de J. te Dokkum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6101

1315

18-12-1823

Vries  de S. R. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

6383

67

02-04-1814

Vries (Ories?) de Bareld Jans, te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3698

B-39

18-02-1832

Vries Aaltje Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

6386

141

01-08-1814                        

Vries Abraham Izaak---- Vries Gompert Izaak, geeft te kennen in een request wat hij ook ondertekend dat hij met voorkennis van zijn Overste Guicherit ….?  Dat hij als requestrant is geboren te Leeuwarden als dat zijn broeder Vries Barent Izaak in de Landmilitie zijn gevallen en te Leeuwarden geloot hebbeb enz. enz. dat hij thans bij het 1e Batt. 5e Comp. Inft. Landm. Alhier en zijn broeder te Leiden  in garnizoen bij ‘t 3e Batt. 4e Comp.  Dragonders enz.  welke zijn nummer heeft geruild et ee dragonder Damstra Fekke Gelfs thans meede alhier in ’t Haage enz. en hij nog een broeder heeft Vries Abraham Izaak deze is bij de Fransche gevallen en dat Vries Barent Izaak de kost moet winnen bij zijn grijze vader  van 72 jaren en een oude moeder van 62 jaren die nu in de diepste armoede zijn gedompeld enz. 1814 (2)

6386

117

08-08-1814

Vries Abraham---- Vries Gompert Isaacs terugzending van zijn request dat hij heeft getrokken no. 257 en zodanig bij het 1e Batt. Inf. Landmilitie maar van nummer met zijn broeder Vries Barend in de loting enz. en ook een andere broeder Vries Abraham en de andere broer Vries Joseph welke beide laatste ongehuwd zijn en bij hun ouders inwonende en dat nog 2 broeders met name Vries Salomon en Vries Samuel en dat Barend meer in de omstandigheid is om enz. enz. jaar 1814 (2)

6051

735

11-10-1819

Vries Albert Eben wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel  jaar 1819 (4)

6830

26-A 10

20-01-1824

Vries B de, Harlingen  (verhuurd enen paard) Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)

6386

117

08-08-1814

Vries Barend---- Vries Gompert Isaacs terugzending van zijn request dat hij heeft getrokken no. 257 en zodanig bij het 1e Batt. Inf. Landmilitie maar van nummer met zijn broeder Vries Barend in de loting enz. en ook een andere broeder Vries Abraham en de andere broer Vries Joseph welke beide laatste ongehuwd zijn en bij hun ouders inwonende en dat nog 2 broeders met name Vries Salomon en Vries Samuel en dat Barend meer in de omstandigheid is om enz. enz. jaar 1814 (2)

6386

141

01-08-1814                       

Vries Barent Izaak---- Vries Gompert Izaak, geeft te kennen in een request wat hij ook ondertekend dat hij met voorkennis van zijn Overste Guicherit ….?  Dat hij als requestrant is geboren te Leeuwarden als dat zijn broeder Vries Barent Izaak in de Landmilitie zijn gevallen en te Leeuwarden geloot hebbeb enz. enz. dat hij thans bij het 1e Batt. 5e Comp. Inft. Landm. Alhier en zijn broeder te Leiden  in garnizoen bij ‘t 3e Batt. 4e Comp.  Dragonders enz.  welke zijn nummer heeft geruild et ee dragonder Damstra Fekke Gelfs thans meede alhier in ’t Haage enz. en hij nog een broeder heeft Vries Abraham Izaak deze is bij de Fransche gevallen en dat Vries Barent Izaak de kost moet winnen bij zijn grijze vader  van 72 jaren en een oude moeder van 62 jaren die nu in de diepste armoede zijn gedompeld enz. 1814 (2)

6648

74

12-02-1816

Vries Buwalda de Jetze hij is een der Diakenen van de hervormde gemeente te Sneek die een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekenen betreffende dat Vries de Jacob in 1815 door de Schout van Grouw als Karknecht is geengageerd enz. maar hij te Sneek woonde en in dienst is getreden in gemelde gemeente maar heft achtergelaten een vrouw met twee kinderen en kort na zijn vertrek in armoede vervallen enz. jaar 1816 (2)

6623

41

07-08-1813

Vries d. Aaltje Jaspers, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Vries d. Grietje Jaspers, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8211

988-3, 29

Bladzijde 1

26-09-1839

Vries d. L. te Rauwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

4635

A-1, 46

18-07-1918

Vries D. Makkum Beurtschipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  Jaar 1918

6623

41

07-08-1813

Vries d. Trijntje Hendriks, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8094

34, 591/5

18-06-1838

Vries de  Cornelis Hardegarijp Beurtschipper, jaar 1838

9191

1547

21-12-1920

Vries de  Gauke Leeuwarden Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920  (3)

8270

298/16-23

25-03-1840

Vries de  H.J. Winkelier, Broodverkoper en Tapper, een Handgeschreven brief, jaar 1840

9725

Deel 2

Blz. 171

00-00-1897

Vries de  Jilke, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

6053

971

29-12-1819

Vries de  M. S. ontvanger der belastingen te Dantumawoude  een kennisgeving  van ziujn overlijden aan de Gouveneur van Friesland. En dat men een geschikt persoon voor deze functie moet vinden enz. enz. jaar 1819 (3)

6296

110

29-02-1820

Vries de  Pieter Gooitzens---- Oenes Reinder de erven, Onderwerp: de 1e vraag van de Gouveneur, waarom eigenlijk de hertaxatie van de Hooilanden van hem heeft moeten geschieden , antwoord van de  Grietman van Opsterland: Deze belasgtingschuldigden hebben indertijd gereclameerd over een te hoge aanslag welke request van de hand is gewezen  enz. enz. en tot taxateur is benoemd ene Vries de  Pieter Gooitzens, op de 2e vraag waarom de kosten ten laste van de Grietenij komen en niet van de eigenaar van de landen  antwoord ; omdat de landen te hoog getaxeerd waren door de belasting en dus zij de kosten moeten dragen enz. enz. jaar 1820 (2)

6284

1119-21, 31

03-06-1817

Vries de  S. G. old Executeur ontvangt 1 jaar Tractement  komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e januari 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (2) dossier (36)

6625

416+417

20-03-1814

Vries de  Symon Thijsens---- Veenstra Goitze Lourens en Symon Thijsens de Vries in functie als arm voogden van Surhuisterveen ondertekenden een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  betreffende de Provisionele alimentatie van Wobbes Folkert Jans te Grootegast voor onbepaalde tijd afgegeven op 11 april 1809 enz.  Jaar 1814 (5)

6852

3-A

31-08-1824

Vries de  Syste Gaeles Deurwaarder wonende te Ferwerd onderwerp een request. Worden ook in genoemd Foppes Dirk, Jans Meitthe echtelieden te Jislum Jaar 1824 (4)

9182

285/18

07-02-1916

Vries de  Sytze Spannum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

8353

241/13

00-00-1841

Vries de  Tabe Joukes, , Geneeskundige verklaring  jaar 1841 (2)

9191

1014

13-08-1920

Vries de  Ulbe * 12-12-1854 Nieuweschoot Veldwachter, jaar 1920  (4)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Vries de , de weduwe te Almenum aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9183

1597

06-11-1916

Vries de , Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6418

248-A

 9e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Vries de ?ielger * Leeuwarden wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6299

 

626

20-10-1821

Vries de ….? en  Hornstra ….? Beide Onderwijzer en door hun hooge ouderdom  en Grijzen dienst gepaard met onberispelijk gedrag zij elk een toelage van fl.300.=  sjaars krijgen enz. enz. tevens een brief met advies van de Grietenij Raad van Haskerland  aan de Gouveneur met een voorstel enz. jaar 1821  en 1822 (9)

6300

 

127

17-12-1821

Vries de ….? en  Hornstra ….? Beide Onderwijzer en door hun hooge ouderdom  en Grijzen dienst gepaard met onberispelijk gedrag zij elk een toelage van fl.300.=  sjaars krijgen enz. enz. tevens een brief met advies van de Grietenij Raad van Haskerland  aan de Gouveneur met een voorstel enz. jaar 1821  en 1822 (9)

5666

1

00-00-1889

Vries de ….?---- Houkes H. te Haulerwijk geeft ter kennis dat hij de dienst Haulerwijk Assen zal beginnen en de aanlegplaats in Haule zal zijn bij Vries de ….? De weduwe en het Witte Huis te Assen t/o de gezusters Dijkstra ….? met vermelding  op een gedrukt foldertje van vertrektijden en tarieven enz. jaar 1889 (4)

6392

98

26-01-1815

Vries de ….? Luitenant ter Zee belast met de werving voor s’Lands Vloot zoals Matrozen, de burgemeester van Harlingen  vraagt aan de Gouverneur of hij deze Ma trozen moet behandelen als militairen en van de nodige inkwartiering enz. jaar 1815 (2)

8285

615-2, 22,2

19-06-1840

Vries de ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

5665

03-02-1881

akte

106 t/m 108

Vries de ….? Veer van der Gerrit te Warns  Beurtschipper, Onderwerp:  o.a. een aankondiging van zijn Beurtdienst met zijn schip “De Twee Gebroeders” , wat ook in een advertentie  (2 stuks aanwezig in het dossier)  wordt  aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel te Heeg bij Vries de ….?  Te IJlst bij Piersma ….? En te Sneek bij het Lemster Veerhuis van de weduwe Prins ….?  jaar 1881 (4)

8343

43/6-10/22

14-01-1841

Vries de ….?,   Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der plaatselijke belastingen, jaar 1841   (3) 

6302

181

05-04-1823

Vries de ….?, Onderwijzer te Joure dat hij reeds door den ouderdom buiten staat om onderwijs te kunnen geven  nu door ziekte niet in de school tegeenwoordig kan wezen  en overtuigd dat den tweede onderwijzer in de Joure alle leerlingen niet aankan  stelt de Schoolopziener Heppener H. aan de Grietman voor een ad interim aan te stellen enz. enz. jaar 1823 (2)

5665

24-02-1881

akte

155 t/m 157

Vries de ….?,---- Visser A. G. te Hemelum Schipper van een Beurtschip genaamd de “Jonge Jelle” , Onderwerp:  maakt bekent dat hij in werking zal stellen een schip voor de dienst Workum op Harlingen   o.a.   een aankondiging  van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij de Galamadammen bij Zalmstra....? ,  te Heeg bij Vries de ….?,  te IJlst bij Piersma ….?,  te Sneek bij de weduwe Prins ….?, van het Lemster Veerhuis en te Sneek aan het Hoogend voor Slager Pierik ….? jaar 1881 (4)

3598

12-05-1874

Map 3

Vries de A.----  Jongbloed Murk Schipper en Koopman verzoekt in een door hem ondertekende brief wordt ook in genoemd Vries de A. te Koudem als gevolmachtigde dat eerstgenoemde een dagelijkse dienst wil vanaf  Stavoren langs Warns, Ymedam, Galemadammen, Nijega, Heeg, IJlst tot Sneek vise versa enz. jaar 1874 (6)

8211

983/7

Deel 1

24-09-1839

Vries de A. A., 13 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

6840

36-A

blz. 14

22-04-1824

Vries de A. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6424

584

02-12-1817

Vries de A. E. 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Vries de A. E. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6053

900

10-12-1819

Vries de A. G. en Kuperus F. D. ---- Doopsgezinde Gemeente te Berlikum. Onderwerp; een request van de diakenen  om subsidie met toegevoegd een lijst van uitgaven jaar 1819 (4)

6383

96   

23-04-1814

Vries de A. geboren Zijlstra te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6833

27-A, 2

06-02-1824

Vries de A. H. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6252

1186-6

29-11-1814

Vries de A. J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6424

584

02-12-1817

Vries de A. J. 15 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8224

1225-3

02-12-1839

Vries de A. J. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende  dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur van Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van Vriesland enz. jaar 1839 (5)

6634

1580

12-12-1814

Vries de A. J. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna,  jaar 1814

8384

902/5

11-09-1841

Vries de A. J.----Zwanenburg S. en Zwanenburg Th. J. te Harlingen strekkende , dat hun moeder Vries de A. J. weduwe van Zwanenburg niet verder vervolgd wordt tot betaling enz. jaar 1841 (2)

6845

32-A

12-06-1824

Vries de A. L. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9)

5665

09-11-1880

akte  15

Vries de A. L.---- Kingma T. H. Boekhouder van de Makkumer Stoombootreederij ene aankondiging door de Directie Ledeboer C. C. en  Vries de A. L.van de dienst Makkum Bolsward enz. wat hij ook in advertentie  ( 2 stuks aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant heeft aangekondigd  ook de dienstregeling   jaar 1880 (9)

8308

1074-9

29-10-1840

Vries de A. L. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Vries de A. L. te Langezwaag wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

6034

398

30-05-1818

Vries de A. L. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

3288

2 en 3

10-04-1833

Vries de A. L. Veenbaas, hij ondertekend samen met 13 anderen   ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  (5)  Dossier  68

6424

609

10-12-1817

Vries de A. M. 8 is zijn volgnummer in de de Gemeente Idaarderadeel bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

8277

438/4, 222

05-05-1840

Vries de A. M. Eernewoude Schippersknecht, jaar 1840

5666

2

26-10-1883

Vries de A. Makkum Commissaris Makkumer Stoomboot  Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1883

8280

517-11,

34-35,

40-41

19-05-1840

Vries de A. R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

5664

28

10-05-1900

Vries de A. S. Grijpskerk Schip de Achtkarspelen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1900

5664

29

16-04-1903

Vries de A. S. Grijpskerk Schip de Achtkarspelen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1903

5663

17 + 2

08-04-1897

Vries de A. S. te Surhuisterveen met het Schip de Achtkarspelen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1897

5663

20

30-03-1898

Vries de A. S. te Surhuisterveen met het Schip de Achtkarspelen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1898

5663

21

20-04-1899

Vries de A. S. te Surhuisterveen met het Schip de Achtkarspelen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend Jaar 1899

5663

44

17-04-1890

Vries de A. S. te Surhuisterveen met het Schip de Achtkarspelen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1890

5663

142, 1

16-04-1891

Vries de A. S. te Surhuisterveen met het Schip de Achtkarspelen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1891

5663

1, 32= Min.

19-04-1888

Vries de A. S. te Surhuisterveen met het Schip de Antilope, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1888

5663

1, 66 =Min.

18-04-1889

Vries de A. S. te Surhuisterveen met het Schip de Antilope, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1889

8375

708-5_8a

20-07-1841

Vries de A. te Driesum staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 8-2

19-06-1840

Vries de A. te Driesum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 8

Bladzijde 2

26-09-1839

Vries de A. te Driesum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5672

100

26-03-1896

Vries de A. te Grijpskerk ,een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de  “ Achtkarspelen ” met het reglement,  en de maten van het schip zijn ook genoemd enz. jaar 1896 (1)

8375

708-5_27c

20-07-1841

Vries de A. te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de  Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 27

22-05-1840

Vries de A. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6671

54 deel 2, 8

22-01-1818

Vries de A. te Rotterdam Assessor Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Vries de A. te Rotterdam Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Vries de A. te Rotterdam Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2, 2

04-01-1819

Vries de A. te Rotterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2, 8

04-01-1819

Vries de A. te Rotterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 2

06-02-1824

Vries de A. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 8

06-02-1824

Vries de A. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2

blz. 2

16-01-1822

Vries de A. te Rotterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2

blz. 8

16-01-1822

Vries de A. te Rotterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Vries de A. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

5672

45

18-06-1891

Vries de A. te Surhuisterveen staat vermeld met zijn Boot de “Achtkarspelen” op een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Vries de A. te Zwaagwesteinde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Vries de A. te Zwaagwesteinde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 8-2

19-06-1840

Vries de A. te Zwaagwesteinde wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 8

Bladzijde 2

26-09-1839

Vries de A. te Zwaagwesteinde, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6424

584

02-12-1817

Vries de A. U. 20 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9921

8

19-10-1882

Vries de A. W. Rijksveldwachter (Brigadier Titulair) te  Rinsumageest gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

5667

10, 8

00-00-1880

Vries de A.J?.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6715

112

00-00-1823

Vries de Aafke Louws, -------Lyckle Boutes de Vries en zijn vrouw Aafke Louws de Vries domicilie te Eernewoude hebben een ongeluk gehad met hun schip de Twee Gebroeders op de Zandplaat achter het dorp Oudemirdum en is hun schip verbrijzeld, het was p een woensdag de 16e april dat Jochum Hylkes Schots Boereknecht  te Oudemirdum het schip heeft zien stranden omstreeks  4 uren in de middag tevens hebben  Hendrik en Gabe Louws Louwrens wonende te Wyckel  en Oudemirdum zij hebben de schipper en zijn vrouw op de wal geholpen enz. enz. jaar 1823 (4)

6426

84

16-02-1818

Vries de Aalbert Leenderts---- Stellingwerf S. B. Assessor van Lemsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. dat Vries de Aalbert Leenderts van beroep Buitenvaarder dat zijn niet inschrijving in het lotingsregister enz. jaar 1818 (2)

3698

B-38

14-02-1832

Vries de Aaltje Botes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3699

A-38

14-02-1834

Vries de Aaltje Botes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3701

1-C blz. 4

01-03-1839

Vries de Aaltje Feddes te Opsterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

28-D

07-02-1842

Vries de Aaltje Feddes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)

3701

28-C

08-02-1839

Vries de Aaltje Feddes, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

28-C

04-02-1837

Vries de Aaltje Feddes, wordt vermeld op de Nominative Staat 127-54  der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

9180

1054

05-06-1915

Vries de Aaltje gehuwd met Vissia M. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6623

42

07-08-1813

Vries de Aaltje Jaspers, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Vries de Aaltje Jaspers, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

3701

1-C blz. 5

01-03-1839

Vries de Aaltje Johannes te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3700

28-B

04-02-1836

Vries de Aaltje Roels, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3700

28-A

05-02-1835

Vries de Aaltje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

39-C

06-02-1837

Vries de Aaltjen Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3699

A-39

15-02-1834

Vries de Aaltjen Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

39-A

04-02-1835

Vries de Aaltjen Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

39-B

04-02-1836

Vries de Aaltjen Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

9183

1785

18-12-1916

Vries de Abe (de weduwe)----Westra J. te Veldwachter te  Benedenknijpe maakt melding van een kleine werkstaking onder de landarbeiders , en een vergadering ten huize van de weduwe Vries de Abe en daar werdt besloten bij Siebenga Hendrik S. te Bovenknijpe, Minkema Hendrik en Nijholt Keimpe,  alle Landbouwers het werk te staken oor een loonsverhoging van enz. enz.  jaar 1916 (2)

6626

487  blz. 17

07-04-1814

Vries de Abe Alberts wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

8280

526-3, 3

21-05-1840

Vries de Abe staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den dienst zijn gegaan info enz. jaar 1840 (4)

6419

287-D

17-07-1817

Vries de Abel Derk 5 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

7977

158-6, 31

14-02-1837

Vries de Abel Willems te Schoterland, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6271

574-5

06-07-1816

Vries de Abele Gerrits, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Vries de Abele Lommes hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Vries de Abraham Isaacs, 540 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9725

Deel 2

Blz. 114

00-00-1892

Vries de Abraham Jacobs, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

6028

810

13-11-1817

Vries de Abraham N. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

9725

Deel 2

Blz. 139

00-00-1893

Vries de Abraham naar Afrika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 139, 141

00-00-1894

Vries de Abraham naar Afrika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (4)

9725

Deel 2

Blz. 148

00-00-1894

Vries de Abraham naar West Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9187

1787-A

05-12-1918

Vries de Abraham, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9725

Deel 2

Blz. 118, 121

00-00-1892

Vries de Abraham, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (4)

9725

Deel 2 Blz. 128, 132, 133 t-m 137

00-00-1893

Vries de Abraham, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (12)

9725

Deel 2 Blz. 141, 143, 146

00-00-1894

Vries de Abraham, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (8)

9725

Deel 2

Blz. 156

00-00-1895

Vries de Abraham, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9183

1597

06-11-1916

Vries de Adrianus, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6068

 

207

13-03-1821

Vries de Adses  ---- Hoekstra Frans Gosses, hij wordt in een document wegens grensbepaling genoemd als  grenzend op zijn huis enz. ook komt voor Schmidts W. L. de schedingsloot bij zijn landen enz.  en grenzend aan de landen van Boukes Harke en door het midden van het huis van Vries de Addes ,  en dat het andere gedeelte  behoort aan Hendriks Pieter de weduwe van enz. enz. jaar 1821 (7)

8296

830/12, 261

20-08-1840

Vries de Aebe Oenes Nijehaske Schipper, jaar 1840

5711

26

18-07-1901

Vries de Age Bokkes te Irnsum moet als getuige verschijnen in de zaak van Jong de Sietze Sipkes  enz.  Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1901 (8)

6389

98

19-11-1814

Vries de Age Hendriks ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

6386

26

18-08-1814

Vries de Age oud 26 jaar zoon van Vries de Martinus en Johannes Jantje wordt vermeld als Remplaçant van Veen v.d. J. H. te Dragten op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3)

6392

77

02-02-1815

Vries de Aise Oenes---- Vries de Jan Aises,  De Schout van de Gemeente Ureterp Hakema J. geeft aan de Gouverneur te kennen dat de ouders van voornoemde zijn Vries de Aise Oenes en Jans Fokjen met hun Tjalk Schip zijn leggende te Amsterdam buiten en dat hij  niet bij zijn ouders zal zijnhij zeker  zijn broer Vries de Oene Aises zal zijn die met zijn Schip is leggende in de Stad Steenbergen aan de Palen enz. verder  wordt er vermeld dat Veenstra Johannes Gerbens eenige zoon van Eises Froukjen gewezen Concevit van de klasse van 1811 enz. jaar 1815 (2)

9184

400

02-04-1917

Vries de Akke vrouw van Koehoorn J. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9186

244

05-03-1918

Vries de Akke vrouw van Koehoorn Jelke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6418

255-B

01-06-1817

Vries de Albert Alberts 252 Joure is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-C 1e bat

7e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Vries de Albert Annes * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6298

 

355

10-06-1821

Vries de Albert Douwes.----  Heppener H. , Schoolopziener in het 5e district van Vriesland  te Drachten maar bij dezelve bij mij inzend een rekest enz. enz. als volgt ook een document waarin wordt gesproken dat  de Schoolopziener in Mei 1819 en voorsteld om de beide scholen in de Joure die onder zijn opzigt staan dat het lot van bijna 300 kinderen hier als diep ongelukkig moest beschouwen worden en hij buiten voorsteld den Ouden  Grijze Afgeleefde Schoolonderwijzer  van 73 jaren in de Joure Vries de Albert Douwes ter bekoming van een rijkspensioen want dat zijn aanwezigheid van 56 jaren in de school meer schadelijk dan voordelig is.enz. enz.  en  in zijn plaats een bekwame onderwijzer aan te stellen  en aan de onderwijzer Hornstra Lourens thans bijna 70 jaren oud in de 2e school fungerende ook te pensioneren en eenen bekwamen  ondermeester met een tractement van fl. 200  toe te voegende , ook aanwezig een opgave van de Tractementen, jaar 1821 (14)

6383

60

02-04-1814

Vries de Albert Jacobs te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6418

255-B

01-06-1817

Vries de Albert Johan’es 578 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Vries de Albert Klaases, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6623

206

31-10-1813

Vries de Albert Klazes staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6623

60

31-12-1813

Vries de Albert Klazes, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)

6250

968

14-10-1814

Vries de Albert Klazes, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6871

22-03-1825

11/1-C

Vries de Albert Louws te Ferwerderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6406

175-1-2-3

09-04-1816

Vries de Albert staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8225

1252-14   09-12-1839

Vries de Albert U. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

9187

1644

06-11-1918

Vries de Albert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9921

30

19-10-1882

Vries de Albert, Politiedienaar te Oudeschoot gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9185

1140

03-09-1917

Vries de Aldert * Drachten 25-01-1872 Veldwachter te Smallingerland, jaar 1917  (2)

9187

602

03-06-1918

Vries de Aldert Drachten Veldwachter te Smallingerland ., jaar 1918 (2)

9182

3

31-12-1916

Vries de Aldert Martens * 25-01-1872 Veldwachter te Drachten, jaar 1916 (3)

9181

1413

06-08-1915

Vries de Aldert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6262

978-3

13-10-1815

Vries de Alle A. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

8225

1245-8b   41-50

07-12-1839

Vries de Alle Harmen staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6252

1176-8

06-12-1814

Vries de Allze Allzes voor Huishuur: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

9187

1461

01-10-1918

Vries de Andreas Leo zijn aanstelling als zetter, en een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij de benoeming aanneemt als zetter in Wonseradeel jaar 1918 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Vries de Andries ?oten 461 Elsloo is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-BB

01-06-1817

Vries de Andries Abels 138 Beetgum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Vries de Andries Abes 4 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6382

20 nr. 258

29-03-1814

Vries de Andries Eites staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

6277

77-c-5

21-01-1817

Vries de Andries H. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Vries de Andries hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6418

255-B

01-06-1817

Vries de Andries Martens 215 Wartena is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8257

69/20, 2

nr. 131

20-01-1840

Vries de Andries Thymens te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

8204

829/20, 264

Blz. 7

12-08-1839

Vries de Andries Wigles hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Vries de Andries, 272 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9187

1644

06-11-1918

Vries de Andries, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3698

A-12

08-10-1828

Vries de Andrieske G., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

6395

457

13-05-1815

Vries de Ane L. te Schalsum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6084

636

03-07-1822

Vries de Anna---- Boschuyer Coenraad gepensioneerde tamboer wordt ingeschreven wegens overlijden in het grootboek Militaire Pensioenen enz. enz. overleden 28e Juni, oud 79 jaar  geboren te Arnhem wonende te Leeuwarden man van Vries de Anna en zoon van Boschuyer Dames en Arental Judie , jaar 1822 (2)

8214

1026/1-8+a

07-10-1839

Vries de Anna en Johanna te Dockum, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

3598

Map 90

05-01-1878

Vries de Anne----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58)e    

6871

22-03-1825

11/1-C

Vries de Anne Eiten te Weststellingwerf staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9183

1198

05-08-1916

Vries de Anne gehuwd met Martens Berendje met 4 kinderen, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6250

947

08-10-1814

Vries de Anne Haitzes , ----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz.  dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens?  And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker S. G.,  Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs  ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel  Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje (Boertje) Hendrik, Vries de Anne Haitzes  jaar 1814 (7)

6839

5-A blz. 5

08-04-1824

Vries de Anne Jans opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

6090

28

08-01-1823

Vries de Anne Jans---- Ringnalda Petrus Martens Geregtsdienaar te Sneek  hij is wegens slecht gedrag op 30 september 1822 gedetineerd enz. en voor hem is aangesteld Vries de Anne Jans jaar 1823 (1)

8308

1087-11, 6

03-11-1840

Vries de Anne Jans staat vermeld in een document Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen  gedurende de maand  october enz jaar 1840  (6)

 6864

14-A

11-01-1825

Vries de Anne Jans te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6855

5-A

08-10-1824

Vries de Anne Jans, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

9186

188

16-01-1918

Vries de Anne Jubbega Schurega Veldwachter te Schoteland., jaar 1918 (2)

6070

424-31    

25-05-1821

Vries de Anne L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8356

315-6

31-03-1841

Vries de Anne P. van beroep Mr. Brood en Beschuit Bakker te Marssum zijn bij Proces Verbaal van den  9e maart bekeurd wegens het bij hem in huis vinden van  200lb Rogge met Zand gemengd bestemd voor Beestevoeder enz. is door de commiessen  Smits Johannes en Endig Holtkamp van Jan  te Dronrijp bekeurd wegens het vinden van voorstaand in zijn woonhuis verder een uitvoerig  proces verbaal is aanwezig ook een door Vries de Anne P.  geschreven en ondertekende brief enz. jaar 1841 (22)

8356

312-10

31-03-1841

Vries de Anne Pieters te Marssum staat vermeld in een document Waardering van onteigeningen ten dienste van den grooten weg van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1841 (4)

6271

574-5

06-07-1816

Vries de Anne Sjoerds, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8204

829/20, 264

Blz. 9

18-07-1839

Vries de Anne Tjbbels hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)

8280

517-11, 15

19-05-1840

Vries de Anne wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9186

146

06-02-1918

Vries de Anne, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9183

1597

06-11-1916

Vries de Anske, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6243

191-20

06-03-1814

Vries de Anth. B. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8375

716-3_1G

22-07-1841

Vries de Antje IJnzes 16-06-1830 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6838

7-A bijl. 1 Vrouwen

Crimineel

26-03-1824

Vries de Antje J., 249 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 2 Vrouwen

Huis Justitie

26-03-1824

Vries de Antje J., 39 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

8379

801-4

16-08-1841

Vries de Antje Obbes * 02-06-1816wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat deze persoon in de Ommerschans is opgenomen enz. jaar 1841 (5)

8375

716-3_1O

22-07-1841

Vries de Antje Pieters 26-04-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6623

43

07-08-1813

Vries de Antje Pieters, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

42

07-08-1813

Vries de Antje R., maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

3698

B-31       

25-02-1832

Vries de Antje Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)

3700

31-A

04-02-1835

Vries de Antje Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

31-B

04-02-1836

Vries de Antje Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6)

3700

31-C

10-02-1837

Vries de Antje Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)

9183

1731

05-12-1916

Vries de Antje vrouw van Knol Korn. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9188

81

15-01-1919

Vries de Anton Ludolf * Buitenpost Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden., jaar 1919 (3)

5666

10

27-10-1887

Vries de Antoni Simons, Bosma Johannes Klazes, Luimstra Reinder Simons en Fopma BernardusOndernemers ener stoombootdienst alle wonende te Surhuisterveen maken bekent in een door hen alle ondertekende brief dat zij met hunne stoomboot ingericht voor 50 personen enz. enz. een dienst vanaf Surhuistervaan naar Leeuwarden zullen uitvoeren op enz.  met vermelding van tussenstops, vertrektijden en tarieven enz. jaar 1887 (5)

5672

73

04-03-1891

Vries de Antonie te Surhuisterveen , hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)

5672

27

17-02-1891

Vries de Antonie,  ondernemer der Stoombootdienst van Surhuisterveen naar Groningen en Leeuwarden  en Wit de Dirk , Kapitein der Stoomboot “Achtkarspelen “ beide wonende  te Surhuiserveen dat de firma Botje Ensingh Co te Groningen voor hen in 1888 een Stoomboot heeft gebouwd  en geleverd  en dat zij graag enz. Enz. Jaar 1891 (1)

6418

255-A

00-05-1817

Vries de Arie 387 is zijn volgnummer en Utrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6243

191-16

06-03-1814

Vries de Arjen A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6285

1247- 194

18-12-1817

Vries de Ate Binnes, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6631

1189 lijst 1

26-09-1814

Vries de Ate Gjaltes staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Hieronimus) (Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6871

22-03-1825

11/7-C

Vries de Ate Gjalts vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)

8204

829/20, 264

Blz. 4

14-08-1839

Vries de Ate Pieters hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Vries de Att’s  Annes 440  is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

5982

1756

18-12-1813

Vries de Atze Cornelis Schipper en wonende te Gorredijk  hij ondertekend een brief met andere ondertekenden dat zij schippers aangeslagen zijn in de Belastingen op de Patenten dat zij zig hierover zeer bezwaart vinden enz.  omdat zij geen Patenten hebben zoals vele andere Schippers zoals b.v. in  Woudsend en Heeg enz. jaar 1813 (2)

6871

22-03-1825

11/1-C

Vries de Atze Gialts te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8181

401/8, 34

16-04-1839

Vries de Auke Aukes Moddergat, jaar 1839

6053

911

13-12-1819

Vries de Auke Aukes---- Smeding Jan Meints , Onderwijzer der Jeugd en Dorpwachter,  Vries de Auke Aukes, Jong de Age Nuttes beide Visjagers te zee,  wonende te Paessens en Slagter Jacob Jans Kastelein te Oostmahorn, Douwes Taede Jans en Douwes Jan Jans beide Schilschippers te Ezumazijl en allen onde Anjum welke zich bij ene akte verbinden enz. enz. Onderwerp de stalling van scheepsherkomsten op het strand enz. jaar 1819 (5)

6262

978-3

13-10-1815

Vries de Auke C. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6073

638, 1+5-7

14-08-1821

Vries de Auke Martens  ----Crancrinus J.  Deurwaarder  te Heerenveen heeft in arrest genomen de goederen van Busaan Jan A.  onder Oudehoorn  en Vries de Auke Martens  te Jubbega Schurega wegens nalatigheid van beide in de betaling van belasting enz. enz. ook aanwezig de lijst waar op vermeld wordt welke goederen er in beslag genomen zijn. jaar 1821  (4)

8380

831-2

23-08-1841

Vries de Aukje Sjerps weduwe van Zwanenburg J. F. betreffende het meerdere van de waarde van het door hun moeder aangekochte onroerend goed  enz. jaar 1841 (3)

6241

36

27-01-1814

Vries de B. G., Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

6833

27-A blz. 6

06-02-1824

Vries de B. H. te St. Johannesga staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6424

584

02-12-1817

Vries de B. J. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6424

584

02-12-1817

Vries de B. J. 46 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6834

7-A blz. 2

18-02-1824

Vries de B. J. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer soms beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Vries de B. L. 240 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

5664

274-a, 36

27-07-1918

Vries de B. Molenend / Oenkerk Schip de Trijnwouden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1918

5664

162, 36

27-02-1917

Vries de B. Molenend bij Oenkerk Schip de Trijnwoude,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1917

8211

988-3, 23

Bladzijde 2

26-09-1839

Vries de B. S. te Oude Leije wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7  kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

517-11, 30

19-05-1840

Vries de B. S. wordt vermeld als Belastingschuldige  op een document genaamd:  De Ontvanger van Marum heeft den Eer den Heer Controleur te Dronrijp enz.  dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840 bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6834

38-A

23-02-1824

Vries de B. van beroep Sleper te Harlingen betreft en transactie met de belastingen op het personeel van een paard jaar 1824 (4)

6101

1311

16-12-1823

Vries de Barelt Jans te Akkrum, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6048

508

26-07-1819

Vries de Barend,  Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Noord Holland en Utrecht  jaar 1819 (4)

6276

1102-4

18-12-1816

Vries de Bartel Oedzes moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6840

36-A

blz. 39

22-04-1824

Vries de Bartele Ph. Schipper van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6394

257 deel 1

31-03-1815

Vries de Bauke H. hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6830

18-A blz. 35

21-01-1824

Vries de Bauke H. te Oudemirdum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8257

69/20, 2

nummer 86

20-01-1840

Vries de Bauke Hessels de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

7977

 

153-24

11-02-1837

Vries de Bauke Jacobs wordt vermeld in een document genaamd Extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland en het betreft het ontslag van Schutter op grond van 34 jarigen ouderdom met vermelding in welke gemeente hij schutter is wanneer in dienst gekomen en bij welk  onderdeel enz. jaar 1837 (6)

6248

689

30-07-1814

Vries de Bauke Jelles, Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de bescherming in hun geschil met de stad Stavoren  en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3)

8199

725-1_6

17-07-1839

Vries de Beerend---- Vries de Klaas Jacobus de weduwe van beroep Schippersche wonende te TerHorne het betreft een Procesverbaal gegeven door de Comissen van de Plaatselijke Belastingen Meulen van der Pieter en Rooker Roelof en Boverman Wilhelm Rutgerus allen wonende te Oldeboorn zij begeven zich naar Asperen van Gerben Sijmens Ontvanger te TerHerne zij ontvangen een Concent om die uit te voeren en ook genoemd haar 2 zonen Vries de Klaas Jr. en Vries de Beerend enz. jaar 1839 (4)

8309

1103-18

07-11-1840

Vries de Benjamin Wolf Liebman wonende te Harlingen geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een door hem getekende brief dat hij na een reeks van jaren zich heeft moeten behelpen met eenzeer gerin inkomen en dat hij op dze wijze niet meer kan voorzien in de behoefte van zijn talrijk huisgezin van vijf kinderen die nog niet kunnen verdienen enz. jaar 1840 (3)

6418

248-C 1e bat

7e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Vries de Berend * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 1e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Vries de berend 349 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Vries de Berend 349 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Vries de Berend 376 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Vries de Berend Simons, 469 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

248-DD

5e Compag.

3e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Vries de Berend staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

9182

285/15

07-02-1916

Vries de Bernard Harlingen Politieagent Met Signalement, jaar 1916

6418

255-BB

01-06-1817

Vries de Bernard Lumes 523 Wetzens is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6420

367

09-08-1817

Vries de Bernardus Lieuwe (aantekening in kolom zal zijn Lieuwes Bernardus Lieuwes) wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 1 der manschappen uit de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3)

6418

248-C 1e bat

5e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Vries de Bernardus Lieuwes * Koudum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-DD

Depot

4e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Vries de Bernardus Louwes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6242

90

04-02-1814

Vries de Bernardus te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6639

418
01-05-1815

Vries de Bijtze---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne Majesteit de Koning namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het agterstallig Tractement der heeren Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden van de Kerkenraad bestaande uit de Ingezetenen  der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S. (Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer Alle S., Annema F. A., Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F., Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T., Sluiterman A. H. en  Stoffels S. tevens wordt in een door Britzel F. Ondertekende brief aan Schout van de Geeente Makkum vermeld de Leraar Vries de Bijtze en de voormalige Leeraar Bij van der F.  verder Britzel Frans Doopsgezind Leeraar te Makkum jaar 1815 (16)

6276

1102-8

18-12-1816

Vries de Binte S.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6640 

544,7

15-06-1815

Vries de Bokke G. de weduwe te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6640 

544,7

15-06-1815

Vries de Bokke G. de weduwe te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6712

275

00-00-1822

Vries de Bokke G. de weduwe van, die tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Woudsend Runderbeesten verloren is,  jaar 1822 (1)

6101

1311

16-12-1823

Vries de Bokke Gerlofs de weduwe te Nijega, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6418

255-B

01-06-1817

Vries de Bokke Jelles 564 Balk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6394

257

31-03-1815

Vries de Bokke Jelles hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

8372

652/23

00-00-1841

Vries de Bote---- Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken  “ die beroerde bliksem, die dweeper”  heeft mijn jongen geknepen en ik wil niet  en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw  pas 20 dagen geleden bevalen  spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden  enz. enz. verder als bijlagen erbij;  een getekende handgeschreven brief van de Predikant Roorda J. (Jan) wonende te Nes op Ameland , een getekende handgeschreven brief van de baker Johannes  Dirkje weduwe van Ral  Douwe, wonende te Nes op Ameland  een getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard  J. H. verder een brief met de handtekeningen van  30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat  zij de onderwijzer steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles gezien en gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de  Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, verder een brief met getuigen en hun handtekening  Mosterman Tietje Arends en   Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10)

6271

574-10

06-07-1816

Vries de Bote Jakobs, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8257

69/20, 1

nummer 71

20-01-1840

Vries de Bote T. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

3698

B-15, 15-27

15-02-1832

Vries de Bouwe H. kind van Vries de Hendrik M. en Truike Lucas Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8204

829/20, 264

Blz. 3

14-08-1839

Vries de Broer Meintes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Flankeur Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13)

5997

307

31-03-1815

Vries de Brugt Tjeerd is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  365

6627

618

31-04-1814

Vries de C. D. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

3580

27-b, f

12-08-1845

Vries de C. E. hij ondertekend het navolgende dossier>>Hebbes Hebbe c.s. Trekschippers Leeuwarden. op Harlingen vice versa  houdende beklag over het door den Burgemeester en Wethouders der stad Harlingen dat 13 Maart 1845 genomen enz. enz. dat zijn beklag is ingewilligd om de 4 uur smiddags enz. enz. verder dat de concessie van Hoften van Marten voortaan gerekend zal worden te zijn verleend ten name van Hebbes Hebbe, Jorna Gerben alle trekschippers van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1845 (20)

8379

815/21

19-08-1841

Vries de C. F.--- Postma R. G. te Irnsum en Vries de C. F., Onderwerp het overdragen van  de Postbodeloop tussen beide, jaar 1841 (2)

8379

815-21

19-08-1841

Vries de C. F.--- Postma R. G. te Irnsum en Vries de C. F., Onderwerp het overdragen van  de Postbodeloop tussen beide, jaar 1841 (4)

6047

379

03-06-1819

Vries de C. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6246

505

16-06 -1814

Vries de C. J.  Landman te Vrouwen Parochie een brief van hem met als onderwerp; dat hij bezwaar heeft tegen het betalen van de Quotisatie aldaar omdat hij deze ook al betaald in St. Anna Parochie wegens gebruik van een Zathe enz. enz. jaar 1814 (2)

5984

110

31-01-1814

Vries de C. J. ---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden  zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die eigendom van de staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat tegen alle verdonkering van die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel  uit handen van de Russische commandant  de Baron Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas,  Salomons Moses Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en Roep Johan Andreas Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de betreffende goederen overgeladen uit de schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan,  Flik D. J. , Vries de C. J., jaar 1814 (15)

6060

480

06-07-1820

Vries de C. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Vries de C. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6627

618

31-04-1814

Vries de C. J. hij is mede ondertekenaar (als lid van de Municipale Raaden en andere Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

6070

424-31    

25-05-1821

Vries de C. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8374

703/1

19-07-1841

Vries de Catharina, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje,  Vries de Catharina, Drost Antje,  Bron Mietje,  Mensing Sietske, Meyer Geeske,  Lambrecht Geertrui,  Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)

6393

134

28-02-1815

Vries de Christiaan Hendriks Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6384

111

13-06-1814

Vries de Christiaan, wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)

6864

18-C

07-01-1825

Vries de Christoffel * 27-11-1802 Amsterdam;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6243

191-10

06-03-1814

Vries de Claas, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6380

13 Lijst 1

29-01-1814

Vries de Corn’s Jochums te Ee, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

6262

978-3

13-10-1815

Vries de Cornelis A. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

7977

145-11, 4

10-02-1837

Vries de Cornelis Adams Schutter hij bevind zig nog in een ziekelijke toestand volgens medische verklaring van Fischer Stephanus Jacobus Heel en Vroedmeester te Gorredijk enz. jaar 1837 (5)

3698

B-15, 42-53

15-02-1832

Vries de Cornelis Franzen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6100

1215-21

29-11-1823

Vries de Cornelis Jans  te Vrouwenparochie hij wordt voorgedragen voor de functie van zetter te St. Annaparochie, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Annaparochie in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6379

101

20-01-1814

Vries de Cornelis Jans---- Andringa Johannes Nammens Onderwerp zijn request betreffende de verkoop van zijn paard en dat hij wordt beschuldigd enz. ook is s’mans caracter hier in de gemeente overbekend, enz. tevens wordt hem gelast om den 12e febr. 1813 s’morgens 9 uur aan het wagentje bij de Vrouwenpoort te bezorgen de 5 jarige zwarte ruin enz. tevens genoemd  Wiglama Atte Klazes,  benevens  een onsers Municipale Raden te Vrouwenparochie de Heer Vries de Cornelis Jans ook genoemd de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt ook gelast om den 12e febr. 1813 s’morgens 9 uur daar aanwezig te zijn, ook genoemd Jong de R. F. deze ondertekend samen met Bijlsma Jentje Eeltjes deze documenten.  Er zijn veel problemen rond deze leverantie enz. jaar 1814 (10)

6246

565

29-06 -1814

Vries de Cornelis Jans een request  van hem wegens betaling voor de Landmilitie maar hij sinds 3 jaar bij zijn 2e huwelijk te woon begeven heeft enz. enz. en een verklaring dat zijn request is geretourneerd jaar 1814 (3)

6645

865

02-11-1815

Vries de Cornelis Jans---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bijeenkomst in het Koffiehuijs alhier een zamenkomst geweest  wegens enz. aanwezig waren de eigenaren van de Veer en Veerschepen: Kuur de Klaas, Stolte Teunis Klasen, Boersma Jan Siedses, Vries de Cornelis Jans, Timstra Bote Hanses, Tanja Arjen Jans, en de Griffier de Notaris van Loon en viel Stolte Teunis Klasen zeer lastig door te zeggen dat de Tractementen van de Schouten veel te hoog waren Boersma Jan Siedses viel\ ook al uit dat zijn zwager Bientse enz. jaar 1815 (2)

6380

22

00-02-1814

Vries de Cornelis Jans---- Tanja Jarig Piers van beroep Boer en Vries de Cornelis Jans van beroep Boer,  heden heb ik (de Schout) beide municipale raden van mijner gemeente Vrouwenparochie heb ik heden ontboden om mij volstrekt en onpartijdig een opgave te doen of zij ook konden stellen dat het paard van Andringa Johannes Nammens in het gepasseerde jaar in een requeste (is aanwezig) gesteld door hem getekende,  eenige meerdere waarde had enz. enz. zij schrijven de opgave en ondertekenen deze beide enz. jaar 1814 (11)

6411

382

18-11-1861

Vries de Cornelis Ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij gediend heeft als onderofficier enschutter in het detachement Vriesche nationale garde in de Blokkade der vesting Delfzijl en dat zijn huisgezin enz. jaar 116 (3)

8363

469/1, 270

13-05-1841

Vries de Cornelis Tjallings Irnsum  Thans Rijks Postloper Sollicitatie Politiedienaar, jaar 1841

9465

Deel 3, 7

21-05-1860

Vries de Cornelis Trekschuiten en Barges van Hallum naar Leeuwarden en Dokkum, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1812  en 1860 (8) (Concessie al verleend in het jaar 1664)

6257

410-9

28-04-1815

Vries de Cornelis Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Vries de Cornelis, 458 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6381

171-C 

22-03-1814

Vries de Cornelis, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6391

58

21-01-1815

Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert zijn volgens de Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem  in juli 1814 na alhier met verlof te zijn geweest is vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen  en dat Puist Jan bij het 9e Batt. In f. hier dient en dat Preger Jochem en Driesum van Eeuwe beide   den 9e dezer na hun garnizoen zijn teruggekeerd volgens hun ouders en Rodenburg Haije , Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de Marten Pieters alhier worden opgehouden door ziektes enz. jaar 1815 (1)

6247

650

09-07-1814

Vries de D. A. ,  Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Langezwaag betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3)

6409

334

23-09-1816

Vries de D.---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Schultz H. Commies bij de Divisie en het inleveren van kanonnen, Sabels enz. ook vermeld Kooi  v.d. W. B. , Westerdijk G. , Poort Bouwe, Wijteman S., Vries de D., Stinstra Andries ook ondertekend  IJpeij H.  als Secretaris Generaal bij de Prefektuur enz. jaar 1816 (7)

6301

334-16

04-06-1822       

Vries de D. de secretaris, komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden en Uitgaven van de Kerkvoogdij van  Joure  Snikzwaag en Westermeer  van den 9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21)

6385

143

06-07-1814

Vries de D. G. te Nes hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8210

958/2 211

Bladz. 5

17-09-1839

Vries de D. H. te Rinsumageest staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8356

328/27-4               03-04-1841

Vries de D. H. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6041

910

21-12-1818

Vries de D. hij ondertekend als secretaris der Grietenij Haskerland een document Extract uit de notulen der Grietenijraad van haskerland enz. jaar 1818 (4)

6413

21

16-01-1817

Vries de D. J. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)

8199

729/5, 290

Bladz. 18-v

17-07-1839

Vries de D. J. te Ballum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Vries de D. J. te Ballum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

958/2 211

Bladz. 9

17-09-1839

Vries de D. J. te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8280

517-11,

34-35,

37-38

19-05-1840

Vries de D. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6386

109 en 110

05-08-1814

Vries de D. M. . Onderwerp een rekwest van zijn moeder Davids Sara weduwe van Levie Isaac voor vrijstelling van haar zoon en bij inlichtingen genomen bij de burgemeesteren van Amsterdam blijkt dat hij inderdaad enigst zoon is, en hij te Hindelopen woonachtig was enz. enz. jaar 1814 (2)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Vries de D. nr. 315 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

5664

274-a, 5

28-07-1918

Vries de D. Oosterbierum Schip de Landbouw Welvaar,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1918

5664

162, 5

27-07-1917

Vries de D. Oosterbierum Schip de Landbouw Welvaart,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1917

6034

398

30-05-1818

Vries de D. P. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6034

398

30-05-1818

Vries de D. P. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8375

708-5_5a

20-07-1841

Vries de D. S (of Ds.) de weduwe te Tzummarum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6101

1315

18-12-1823

Vries de D. S. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

Vries de D. S. de weduwe te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 5

Bladzijde 3

26-09-1839

Vries de D. S. de weduwe te Tzummarum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 1839 (7)

8386

949/6-5

Vries de D. S. de weduwe wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Vries de D. S. W’d te Tzummarum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Vries de D. S. W’d te Tzummarum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6089

1206

28-12-1822

Vries de D. S. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

6302

165

10-10-1822

Vries de D. Secretaris Grietman en Assessoren, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Snikzwaag Onderwerp: het Onderwijs  enz. jaar 1823 (7)

6034

398

30-05-1818

Vries de D. Sjoerds te Langweer hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8383

894-5

09-09-1841

Vries de D. Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Vries de D. T. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7+881

/14, 5>>

27-08-1839

Vries de D. T. te Burgwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

526-1, 3

22-05-1840

Vries de D. te Ameland als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ameland ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Ameland

Vries de D. te Ameland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar Ameland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Ameland

Vries de D. te Ameland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar Ameland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Vries de D. te St. Annaparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Vries de D. te St. Annaparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8214

1027/16

bl. 1 nr. 284

07-10-1839

Vries de D. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

6077

1015

18-12-1821

Vries de D., het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)

6388

19

03-10-1814

Vries de Daniel hij wordt voorgedragen door de President Burgemeester van Franeker als officier van de Landstorm met vermelding van zijn rang enz. jaar 1814 (1)

6385

140

06-07-1814

Vries de Daniel te Franeker hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6407

198-1+8-9

04-05-1816

Vries de David Moses staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6386

85, 86, 87

30-08-1814

Vries de David Mozes fuselier bij de Landmilitie hij wordt uit den dienst ontslagen enz. jaar 1814 (3)

6383

81     

23-04-1814

Vries de David S. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8257

69/20, 2

nummer 43

20-01-1840

Vries de Dedde Siebes te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

8375

716-3_1G

22-07-1841

Vries de Derkje 09-09-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

9186

244

05-03-1918

Vries de Dieuwke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9182

605

05-04-1916

Vries de---- Dijkstra de Vries Tetje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9725

Deel I 

Blz. 2

00-00-1861

Vries de Dirk  8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1861 (2)

6424

584

02-12-1817

Vries de Dirk 61 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Artillerie 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9725

Deel I 

Blz. 1

00-00-1861

Vries de Dirk 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1861 (2)

6243

191-19

06-03-1814

Vries de Dirk B. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6028

810

13-11-1817

Vries de Dirk Chr. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6016

707

21-11-1816

Vries de Dirk Christ. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

9189

1319

08-11-1919

Vries de Dirk geb. 27-08-1867 Warga woont Hidaard, wegwerker aangesteld als   Veldwachter jaar 1919 (3)

6278

194-4

20-02-1817

Vries de Dirk Gerrits Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6281

583- 140

05-06-1817

Vries de Dirk Gerrits, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6243

191-13

06-03-1814

Vries de Dirk H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6276

1102-19

18-12-1816

Vries de Dirk H., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

9187

1475

05-10-1918

Vries de Dirk Jacob, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6381

171-D 

22-03-1814

Vries de Dirk Jans, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden no. 2 die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6624

298

21-02-1814

Vries de Dirk M. heeft bedankt voor de post als Lid van de Raad van de Gemeente Rinsumageest volgens opgave van de Schout aldaar, De Schout van Ternaard geeft het berigt nopens de voormalige Adjunct Maire in zijner gemeente Posthumus R. heeft bedankt voor de post als Lid van de Raad enz. jaar 1814 (1)

6100

1215-7

29-11-1823

Vries de Dirk Meinderts  te Rinsumageest,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Rinsumageest in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6078

95-8

25-01-1822

Vries de Dirk Meinderts te Rinsumageest , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Rinsumageest enz. enz. jaar 1822 (3)

6848

30-A

16-07-1824

Vries de Dirk Minnes Schipper te Schraard . een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het vervoeren van 4 zaken zout zonder documenten enz. jaar 1824 (3)

8352

220/18

00-00-1841

Vries de Dirk P. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers, jaar 1841 (8)

6041

880

05-12-1818

Vries de Dirk Pieters ondertekend het document als een der Bergers en Wagenaars-- Koch Johan Antoon van beroep Schipper op het Tjalk Schip de Vrouw Maria bij Ameland op 04-10-1818 verder verklaren de Bergers en Wagenaars dat zij ontvangen hebben van de strandvonder Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 1818 (4), jaar 1818

6869

28-02-1825

8-A

Vries de Dirk Pieters---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het eiland Ameland komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat door de Strandvonder van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder vermeld als getuigen en ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te Ballum woonagtig verder aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de Dirk Pieters, Boer de Abram J. en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D., Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar 1825 (7)

6100

1215-43

29-11-1823

Vries de Dirk Pieters te Ballum , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ameland in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6388

58         

10-10-1814

Vries de Dirk Pieters, 1e Luitenant als zodanig voorgedragen bij de 2 compagnies van het 20e Bataillon te Ameland enz. jaar 1814 (2)

6042

22

13-01-1819

Vries de Dirk Pieters, Wagenaar---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin hij vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande goederen heeft enz. jaar 1819 (2)

6079

124 + 142

02-02-1822

Vries de Dirk T. ---- Visser Barend & zn. te Harlingen als gelastigde bij onderhandse procuratie van de Kapitein Larsen Christiaan gevoerd hebbende het Galjas Schip de Marianna geladen met haver en op Ameland gestrand tusschen de 14e en de 15e  dezer maand en de lading verkocht en afgifte in Natura enz. ook wordt er in een document genoemd de gecommitterrden der Strandberging op Ameland Bakker Symon W., Vries de Dirk .T, Bakker Hans Doekes, jaar 1822 (4)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Vries de Dirk Wytzes Moddergat Weduwe Post Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant   No. 354,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

9725

Deel I 

Blz. 6

00-00-1863

Vries de Dirk, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1863 (2)

9725

Deel 2

Blz. 82

00-00-1889

Vries de Dirk, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2

Blz. 115, 122

00-00-1892

Vries de Dirk, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (4)

9725

Deel 2

Blz. 129

00-00-1893

Vries de Dirk, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

3698

B-16, 1-11

15-02-1832

Vries de Dirrkje Ynzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

5665

06-01-1881

akte 25 t/m 30

Vries de Doederus, Wijnhandelaar,  Slooten van Adolf,  Zeepzieder en Olieslager,   Barneveld Jan Lambertus, Koopman , Lijbering Jacobus,  Logementhouder allen Commissarissen van de Nieuwe Dockumer Stoombootmaatschappij te Dokkum   Onderwerp:  o.a. handgeschreven brief met hun handtekeningen ,  een aankondiging van de Dienstregeling  van Dockum op Leeuwarden (ook een advertentie  aanwezig in het dossier)   , tevens het Tarief voor Personen en Bagage,  jaar 1881 (6)

6026

652

23-09-1817

Vries de Doeke staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

9725

Deel 2

Blz. 184 

00-00-1898

Vries de Douwe ,  1e Regiment Infanterie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

6830

18-A blz. 44

21-01-1824

Vries de Douwe A. te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6389

98

19-11-1814

Vries de Douwe Barikes  ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

8352

220/18

00-00-1841

Vries de Douwe D. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers, jaar 1841 (8)

6869

28-02-1825

8-A

Vries de Douwe Dirks---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het eiland Ameland komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat door de Strandvonder van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder vermeld als getuigen en ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te Ballum woonagtig verder aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de Dirk Pieters, Boer de Abram J. en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D., Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar 1825 (7)

6712

327

08-12-1822

Vries de Douwe Doijes Boer te Laaxum jaar 1822

6252

1186-6

29-11-1814

Vries de Douwe G. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6870

10-03-1825

6-B

 

Vries de Douwe Gerbens---- Bosch J. W. Schoolonderwijzer te Hollum  op het eiland Ameland Onderwerp: zijn request weens geene betaling aan hem gedaan door de Hervormde Kerk administratie als beloning voor de waarneming van het Koster Ampt enz. ook genoemd Ruyter Gerbrand Jansen Kerkvoogd sedert 1781 en Visser Rienk B. die deelden mede dat de vorige schoolonderwijzers nimmer tractement enz. en dat door sekere omsandigheden Vries de Douwe Gerbens is afgezet in de revolutionaire als schoolonderwijzer wierd eene Gerrits Hendrik behorende aan de Doopsgezinde Kerk enz. jaar 1825 (2)

6295

 

 

613

25-10-1819

 

Vries de Douwe Gerbens---- Smit L. J. Schoolmeester te Arum, Onder terugzending van zijn request dat hij ook ondertekend , dat hij weder in het genot worde hersteld van fl. 63.= welke hem als een toelage op zijn tractement als schoolonderwijzer  door de floreenplichtige  ingezetenen waren toegelegd doch welke deze hebben besloten tevens een brief  geschreven en ondertekend door Vries de Douwe Gerbens Schoolonderwijzer te Hollum op het Eyland Ameland en Gerrijts Sieds Schoolonderwijzer te Ballum op Ameland dat zij verklaren dat bij Koniklijk Besluit  de Schoolonderwijzer te Nes enz. enz. jaar 1819 (1) dossier (7)

6297

 

 

366

14-07-1820

 

Vries de Douwe Gerbens---- Smit L. J. Schoolmeester te Arum, Onder terugzending van zijn request dat hij ook ondertekend , dat hij weder in het genot worde hersteld van fl. 63.= welke hem als een toelage op zijn tractement als schoolonderwijzer  door de floreenplichtige  ingezetenen waren toegelegd doch welke deze hebben besloten tevens een brief  geschreven en ondertekend door Vries de Douwe Gerbens Schoolonderwijzer te Hollum op het Eyland Ameland en Gerrijts Sieds Schoolonderwijzer te Ballum op Ameland dat zij verklaren dat bij Koniklijk Besluit  de Schoolonderwijzer te Nes enz. enz. jaar 1819 (7)

6063

755

27-10-1820

Vries de Douwe Gerrits  Schoolonderwijzer te Hollum hij is op de 18e dezer overleden  en  er zijn reeds candidaten uitgenodigd voor enz. enz. jaar 1820 (1)

6294

358

10-05-1819

Vries de Douwe Gerrits en Meester Sieds Gerritsz, en Glazener Andries , Onderwijzers te Ameland schrijven en ondertekenen een brief  aan de Gouveneur van Vriesland Onderwerp: dat hun tractementen wel zeer gering zijn gestelvertrek naar Koudum is zijn plaats Vacantd en over het algemeen het Onderwijzersbeataan op Ameland  te zeer bekrompen is enz. enz. jaar 1819 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Vries de Douwe Hendrik 147 Wierum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Vries de Douwe Hendriks 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6870

09-03-1825

38-C

Vries de Douwe Jans Onderwerp: certificaat van activen en volbragten dienst met vermelding welk Bataillon en Compagnie Nat. Infanterie enz. jaar 1825 (4)

8359

381/22,

1,2,7

19-04-1841

Vries de Douwe Notaris te Joure Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,  Dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (15)

6060

480

06-07-1820

Vries de Douwe P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Vries de Douwe Pieters  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6407

198-1+4-5

04-05-1816

Vries de Douwe staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6257

410-4

28-04-1815

Vries de Douwe Willems Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

9725

Deel 2

Blz. 165 

00-00-1896

Vries de Douwe,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 172

00-00-1897

Vries de Douwe,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

6252

1265

23-12-1814

Vries de Douwe, ---- Terwisga van Scheltinga Titus van beroep Klerk , Hij schrijft en tekent een brief  met als onderwerp de te hoge aanslag  dat hij uit hoofde van zijn bezittingen gelijk wordt gesteld als een Notaris enz.  met als bijlage een aantal namen zoals de Notarissen  Jacobus Jelle Petrus , Vries de Douwe beide te Heerenveen en Bouwmeester Hendrik  Rentenier te Heerenveen en Greidanus Jelle Petrus Jacobus  met vermelding van bedragen jaar 1814 (4)

9725

Deel 2

Blz. 201

00-00-1899

Vries de Douwe, 1e Regiment Infanterie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9185

1612

05-12-1917

Vries de Douwe, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9725

Deel 2

Blz. 127

00-00-1893

Vries de Douwe, Korps Ponteniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel I 

Blz. 52

00-00-1871

Vries de Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

9725

Deel I 

Blz. 54

00-00-1872

Vries de Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 59, 61

00-00-1873

Vries de Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (4)

9725

Deel I 

Blz. 66

00-00-1874

Vries de Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 75

00-00-1875

Vries de Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

6249

 

829

05-09-1814

Vries de Druil Douwes, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)

6385

140

06-07-1814

Vries de Durk Klazes te Almenum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6082

453

03-05-1822

Vries de Durk S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-32    

25-05-1821

Vries de Durk S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6101

1311

16-12-1823

Vries de Durk Sjoerds te Broek, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6060

480

06-07-1820

Vries de Durk Sjoerds, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

9126

1043-42

1879/1880

Vries de Durk Tammes, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Vries de Durk te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6246

462

02-06-1814

Vries de Duye Douwes---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren en Passing Jan te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de Herberg de Witte Arend van Arjens Wytze de Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te Warns, onderweg naar de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma Sybren Gerryts die mededeelde staakt de executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing Pier moest gehaald worden,  enz. enz. enz. verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma Durk Jans Huisman, te Warns , Trip Hendrik jaar 1814  (12)

6382

79 nr. 31

31-03-1814

Vries de E. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6632

 

 

1316 lijst 3-L.

22-10-1814

Vries de E. Ennes te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6830

18-A blz. 19

21-01-1824

Vries de E. G. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6418

255-B

01-06-1817

Vries de E. Hendriks 142 Balk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6866

26-01-1825

2-A

Vries de E.---- Klijnsma Wybe Meines winkelier te Echten een procesverbaal opgemaakt door de commies Mulder Y. K. en de deurwaarder Vries de E. beide te Lemmer een bekeuring ter zake uitoefening van een patentpliftig beroep zonder deswegens aangifte te hebben gedaan de boete is vijftien guldens enz. jaar 1825 (2)

3594

Map 88-F

1876-1878

Vries de E. L. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6866

26-01-1825

6-A

Vries de E.---- Molenaar H. W. Scheepstimmerbaas aan de Lemmer een procesverbaal opgemaakt door de commies Mulder Y. K. en de deurwaarder Vries de E. beide te Lemmer een bekeuring ter zake de bij hem in dienst zijnde werklieden, slechts gedeeltelijk in het register der werklieden te ebben ingeschreven Boete is f. 100.- enz. enz. jaar 1825 (2)

3576

61-c

14-10-1828

Vries de E. Policie dienaar krijgt de opdracht om het schip van Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen van de ketting te halen waaraan het thans liggend is enz. jaar 1828 (8)

6390

95

17-11-1814

Vries de E. Stellingwerf S. Broers hij wordt vermeld met zijn militaire rang en in welke compagnie van het 8e Bataillon hij  wordt  voorgedragen door de Luitenant Colonel 8e Bataillon Landstorm  Andringae de Kempenaer S. A. enz. jaar 1814 (3)

6870

18-03-1825

11/2-A

Vries de E. te Lemmer hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

8275

399/16, 105

23-04-1840

Vries de Ebe Oenes Nijehaske Schipper op de Jonge Trijntje, jaar 1840

6673

146

17 03-1818 

Vries de Eelke Cornelis  Schippersknecht bij Hoijtema Sybren Pieters Veerschipper van Akkrum op Sneek en zijn knechten en pasagiers redden op de 17 Maart 1818  een moeder met zes kinderen  die al sinds de 15e aan de grond waren geraakt met hun schip en het schip lek en volgelopen was en zij dus op het dek moesten vertoeven en dat de moeder nog een zogende baby had en dat twee kinderen bijna naakt aan het dak waren en dat zij dus spoedig door gebrek aan voedsel en de kou zouden omgekomen zijn enz. enz. jaar 1818 (2)

9182

285/22

07-02-1916

Vries de Eelke Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

8159

51/2

15-01-1839

Vries de Eelke Oeges Ureterp Turfschipper Een Proces-Verbaal, jaar 1839

6658

575 blz. 4

25-11-1816

Vries de Eelke staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

9186

548

04-05-1918

Vries de Eelke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1114

07-08-1918

Vries de Eelke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Vries de Eelkje E. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Vries de Eelkje Eintes Moddergat Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No.  344,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

9182

285/7

07-02-1916

Vries de Eelse Cornelis St. Jacobiparochie (OB dijk) Inspecteur van Politie Met Signalement, jaar 1916

6079

175

16-02-1822

Vries de Eeltje Jans, de Grietman van Oostdongeradeel geeft te kennen dat voor eenige dagen door drie jongens van Paesens met name Vries de Eeltje Jans, Hendriks Gerhardus en Jansma Meindert Harmens nabij dat dorp buiten de zeedijk en het Balsteenen hoofd en bij een Rijshoofd zijn gevonden twee stukken rood koper zwaar ruim zestien nederlandsche ponden gemerkt enz.  welke behoord hebben tot de lading van het verongelukte Brikschip de L’Ernest gevoerd geweest bij de Kapitein Morin J. eveneens gevonden door Groot de Wijtze Jans  een Giek lang bijkans 9 Nederlandsche ellen enz. jaar 1822 (2)

9725

Deel 2

Blz.28, 29

00-00-1880

Vries de Eeuwe naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (4)

9725

Deel 2

Blz.32, 36

00-00-1881

Vries de Eeuwe,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (4)

9725

Deel 2

Blz.4

00-00-1876

Vries de Eeuwe, Batavia en Soerabaja, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9183

1306

06-09-1916

Vries de Eeuwe, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Vries de Eeuwe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9725

Deel 2

Blz.20

00-00-1879

Vries de Eeuwe, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoede plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

9725

Deel 2

Blz.26

00-00-1880

Vries de Eeuwe, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

9725

Deel I 

Blz. 63

00-00-1873

Vries de Eeuwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

9725

Deel I 

Blz. 66

00-00-1874

Vries de Eeuwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 75

00-00-1875

Vries de Eeuwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

6282

684+686

28-06-1817

Vries de Egb.---- Sleeswijk Fetje weduwe van Sleeswijk Cornelis wonende te Lemmer schrijft en ondertekend een brief  aan de Prefect van het Departement Vriesland dat zij in de maand November 1810 aan de toenmalige Baljuw van Lemsterland, er is aan hem voorgeschoten een bedrag van fl. 1000.= maar aangezien zij geen betaling heeft ontvangen  enz. stuurt zij een Deurwaarde, deze Provinciale Deurwaarder Vries de Egb. die de gemeente Lemmer een dwangbevel overhandigd maar de Maire vind dat zij enz. (ook aanwezig een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz   jaar 1817 (11)

6282

682

28-06-1817

Vries de Egb.---- Visser Antje Annes weduwe van Poppes Poppe Jans,  Koopman te Lemmer wonende schrijft en ondertekend een brief aan  de Prefect van Leeuwarden ook voor haar minderjarige kinderen  dat zij van Lemsterland  ten 1e een somma van vijftien honderd carole guldens als reste van enz. enz. 2e  een somma van eenduizend caroli guldens   de 1e sedert 1811 en de 2e sedert 1809  enz. ook geen interest enz. ( ook aanwezig 2 maal een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz. zij schakeld de  Provinciale deurwaarder    Vries de Egb. in , er  worden ook in genoemd Witteveen Cornelis Ontvanger Generaal en Schaper Lykle Jans te Oudemirdum,  Beijer J. C. ondertekend een document van de Deurwaarder enz. jaar 1817 (13)

6082

495

20-05-1822

Vries de Egbert  te Lemmer, hij wordt aangesteld aldaar tot Deurwaarder Executant, maar thans ernstig ziek is geworden enz. enz. aar 1822 (1)

6094

410

16-05-1823 

Vries de Egbert---- Kruis Wieger Gerrits te Oldeouwer wonende Onderwerp: een afschrift van een procesverbaal van Arrest tegen hem en beslaglegging door de deurwaarder Vries de Egbert vergezeld door de getuigen Barteloodt Georgius dienaar de justitie en Visser Siebe Machiels,  Sjouwer beide te Lemmer , tevens wordt er beschreven op welke voorwerpen (veel)  er beslag is gelegd,  enz. jaar 1823 (4)

6870

18-03-1825

11/5-A

Vries de Egbert met als Standplaatsen; Lemmer en Oosterzee hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arrondissement Sneek Controle Workum  jaar 1825 (2)

6028

817

17-11-1817

Vries de Eile Gerrits zijn benoeming tot school leeraar te Hemelum  jaar 1817 (1)

6868

16-02-1825

30-B

Vries de Eile Gerrits, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6080

249

11-03-1822

Vries de Einte Gerbens, hij wordt samen met 5 anderen beschuldigd van vernieling en diefstal van het brikschip de Ajax maar ontheven van de beschuldiging verklaard bij vonnis van het Hof van Assises omdat de getuigen en wel de bemanning hen niet meer goed herkende enz. jaar 1822 (1)

9180

264

06-02-1915

Vries de Eise,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8372

636-10

30-06-1841

Vries de Elias Roelofs, Kanonnier  regiment rijdende artillerie * 06-01-1814 Tjalleberd,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

3600

13

20-06-1878

Vries de En de Haan Fa. Leeuwarden Schip de Bergum-Leeuwarden,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

8356

305-3

29-03-1841

Vries de Engbert Hendriks te Hemrik staat vermeld op een document genaamd Staat met 11 kolommen informatie van boeten en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uithoofde van Onvermogen der Debiteuren enz. jaar 1841 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Vries de Engele, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Vries de Enne Hendriks hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

8290

724/14

21-07-1840

Vries de Errit Jans Burum Schipper, jaar 1840

5664

274-a, 31

27-07-1918

Vries de Erven J. Heerenveen Schip de Drie Gebroeders,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1918

6253

28 blz.2

04-01-1815

Vries de Evert Ages, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6415

74 + 75

19-03-1817

Vries de Evert Aukes---- Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat he3t Smeek Rekwest van Jager de Ulke Wolters dat hij in de looting is gevallen van den jare 1815 maar omdat hij al voor de looting bij den Schout Officier van den burgelijken Stand tot het huwelijks voorwaarden enz. verder wordt genoemd Vries de EvertOukes als gehuwd persoon met vrouw en on mondig kind enz. dit rekwest is ondertekend met getuigen als Krimps L. en Meijer W.  evens een ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  door de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholt  dat de Jager wegens Desertie is gedetineerd te Leeuwarden, verder genoemd Spinnius Jan Ages en Vries de Evert Aukes No. 6 en No.10 en Plantenga Jan Ourkes die is vrijgesteld omdat de Jager enz. jaar 1817 (6)

6420

369

16-08-1817

Vries de Evert Aukes---- Jager de Ulke Wolters zijn request is ontvangen door de Minister van Binnenlandsche zaken en de Commissaris Generaal van Oorlog en  getrokken no. 15 envermeent dat hij van alle verpligting enz. maar een zekere Vries de Evert Aukes van wie no. 10 was te beurt gevallen eene vrijstelling hebbende weten te krijgen en Jager de Ulke Wolters daarom in het 3e Bat. is ingelijfd en zonder verlof deze verlaten en gearresteerd geworden en dat hij wegens zijn huwelijk enz. is gewezen van de hand enz. jaar 1817 (3)

6396

597

19-06-1815

Vries de Evert Aukes---- Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het 3e district hoofdplaats Heerenveen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Jager Uilke Wolters tegen Spinmuis Jan Ages en Vries de Evert Aukes bij de gedeputeerde staten aanhankelijk enige klagten zijn ingebracht door de navolgende; Weemen Hinke Egberts wegens de Gemeente Dragten en Brandsma  Marten Lourens wegens de Gemeente Wolvega enz. jaar 1815 (1)

6418

253

19-05-1817

Vries de Evert Aukes---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laaste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Jager de Uilke Wouters een request   heeft ingezonden wonende gemeente Mildam  verder genoemd Vries de Evert Aukes enz. jaar 1817 (1)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Vries de Evert Berents hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6654

372 blz. 4

09-08-1816

Vries de Evert O. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799

nrs. 20-45

25-09-1815

Vries de Evert Ottes te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6644

799

nrs. 20-45

25-09-1815

Vries de Evert Ottes te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6424

609

10-12-1817

Vries de Evert Wates 17 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Depot Compagnie  wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Vries de Evert Watus 589 Menaldum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9725

Deel 2

Blz. 175

00-00-1897

Vries de Evert, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

6277

30-6

09-01-1817

Vries De Ewe? Ennes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6843

15-A-1/3

28-05-1824

Vries de Eyma, Schrijver bij de strafgevangenis te Leeuwarden met vermelding van tractement  jaar 1824 (13)

6413

21

16-01-1817

Vries de F. ---- Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)

5664

A.5, Bijl.12

25-04-1912

Vries de F. Franeker Schip de Franeker II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1912

9921

27

20-10-1882

Vries de F. G. Gemeenteveldwachter  te Oosterwolde gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8386

949/40

20-09-1841

Vries de F. H. te Kimswerd wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/40

20-09-1841

Vries de F. H. te Kimswerd wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/40

20-09-1841

Vries de F. H. te Wanswerd wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Vries de F. IJ?. 71 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6409

325

09-09-1816

Vries de F. J. staat vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken wegens intrekking van enz. jaar 1816 (2)

6080

283

20-03-1822

Vries de F. K. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)

6626

541

18-11-1813

15-04-1814

Vries de F. K.---- Asperen van G. Maire van Grouw ondertekend een brief aan de Heere Rijks Baron Ridder van het Legioen van Eer enz.  dat de requeste van de Armvoogden van Kollum betrekkelijk de verpligting ter Alimentatie van Roelofs Ritskje weduwe van Sijnes Jetze gelijk mede de Contra reseripsie van Diaken voornoemd enz. het request is aanwezig ondertekend door de Diaconen van de Gereformeerde Gemeete van Grouw als President Vries de F. K. en Sjollema Claas P. enz. jaar 1814 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5

17-07-1839

Vries de F. K. te Grouw is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 27-v

17-07-1839

Vries de F. K. te Grouw is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8211

988-3, 20

Bladzijde 2

26-09-1839

Vries de F. K. te Grouw wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6422

496 depot no. 1

14-10-1817

Vries de F. S. Wonseradeel staat in een door de door de Luitenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen gedateerd aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij met de Fuselier Veenstra G. te doen toekomen negen verlofpassen bestemd voor o.a. eerstgenoemde enz. jaar 1817 (2)

8386

949/19

20-09-1841

Vries de F. te Warga,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8218

1099/3          

26-10-1839

Vries de F., 33 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)

6872

01-04-1825

11-A

Vries de Fedde Gerrits van beroep Kastelein te Harlingen . Onderwerp: zijn request betreffende de nalatenschap van wijlen Zee van der Bart Feddes overleden 1 juni 1824 datb hij 5 weken te laat de aangifte van nalatenschap enz. jaar 1825 (5)

3701

28-D

07-02-1842

Vries de Fedde Roels, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)

3701

28-C

08-02-1839

Vries de Fedde Roels, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

28-C

04-02-1837

Vries de Fedde Roels, wordt vermeld op de Nominative Staat  127-54  der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3700

28-A

05-02-1835

Vries de Fedde Roels, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

28-B

04-02-1836

Vries de Fedde Roels, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

6864

26/1-C, 161

07-01-1825

Vries de Fedde te Dokkum  , afdeling Cur. no. 3 Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6866

01-02-1825

9-4-C

Vries de Fedde van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende der afdeeling Kurassiers No. 3 te Deventer jaar 1825 (1)

6840

36-A

blz. 24

22-04-1824

Vries de Fedee G. Bakkersknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6418

255-B

01-06-1817

Vries de Feetse M. 43 is zijn volgnummer en Kortezwaag zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Vries de Feijke Sijtzes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

9187

1475

05-10-1918

Vries de Feike, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6382

20 nr.  117

29-03-1814

Vries de Feitze Minnes plaatsvervanger van Jong de Pieter Jans staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)

6381

136 nr. 117 4e kolom

17-03-1814

Vries de Feitze Minnes, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6418

255-BB

01-06-1817

Vries de Foke Jentjes 541 Makkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

584

02-12-1817

Vries de Fokke Jentjes 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Depot Compagnie hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6380

13 Lijst 1

29-01-1814

Vries de Fokke Jentjes te Akkrum, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

6380

13 nr. 75

29-01-1814

Vries de Fokke Jentjes te Makkum, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen  van de Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6)

6381

199-A

26-03-1814

Vries de Fokke Jentjes, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Bolsward niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

3700

24-B, 12-20

03-02-1836

Vries de Fokke Minnes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Vries de Folkert Simonsdr. staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6243

191-14

06-03-1814

Vries de Foppe C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6838

7-A bijl. 2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Vries de Foppe J., 43 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Vries de Foppe J., 66 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6840

3-A

15-04-1824

Vries de Foppe Jans geb. Workum Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824  (6)

6087

948-6

11-10-1827

Vries de Foppe staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6856

16A

14-10-1824

Vries de Frans een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens het niet aangeven van  een rijtuig en paard voor de belasting, jaar 1824 (2)

9181

1413

06-08-1915

Vries de Frans,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9182

285/9

07-02-1916

Vries de Frederik Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

8047

260/4839

02-06-1837

Vries de Frederik Sybrands Matroos op de Standfries, jaar 1837

7983

260, 260/11

14-03-1837

Vries de FrederikSybrands Wymbritseradeel Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837

8096

626/20

260 nr.59

28-06-1838