Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index

6276

1102-18

18-12-1816

W ….? Sipke de weduwe, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6641

605

13-07-1815

W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van---- Schets Jacob Jacobs Secretaris van het Eijland Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de  Heer Asbeck van G. F. onderigt dat W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, zoude zijn aangesteld als Schout en Secretaris van dit Eijland enz. jaar 1815 (1)

6869

01-03-1825

18-A-2

Waa(les?) Christ. Kapitein van het verongelukte schip de Aroncunius?, staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van de gemeente Harlingen, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (4) dossier (11)

8380

835-4

05-07-1841

Waag v.d. L. Y. te Bolsward wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)

6261

900-2

04-09-1815

Waagman P. S., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6093

302-2

11-04-1823

Waagmeester Willem Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

8280

526-1, 12

22-05-1840

Waai de W. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Waaij van der Pieter, 83 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8285

615-2, 17

19-06-1840

Waaijen J. K. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6864

28-A

05-01-1825

Waaijenburg van H. ,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H.,  Ysendyk van E. G.,  Staedel P. J. ,  Vries de G.,  Calkoen P. ,   Romijn P.,  Scholten J. R. ,  Spreekens van B.  allen te Amsterdam wonende  jaar 1825 (3)

6872

05-04-1825

40-A

Waaijenburg van H. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft opgemaakt in voldoening artikel 123 der wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822 enz. in deze prijscourant staan ca. 75 diverse goederen vermeld zoals een groep Specerijen en Kruidenierijen, Droogerijen, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden enz. enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan de Boekverkopers Smit J. W. de weduwe en Koning de G. woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg enz. jaar 1825 (4)

9182

285/12

07-02-1916

Waaijer Durk Franeker Politieagent Met Signalement, jaar 1916

6668

380 blz. 3

04-10-1817

Waaijer G. K. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)8)

6643

753, blz.3

kolommen

11-09-1815

Waaijer Gerben Krijns staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

8309

1110-10

09-11-1840  

Waail de P. J.---- Bloksma Baukjen Johannes weduwe van Waail de P. J.  het betreft de boedel uit de nalatenschap van haar Broeder Bloksma Sijbe Johannes overleden op 3 augustus 1832 en zulks ten zake van Swaan Klaas Bauker welke mede erfgenaam is enz. jaar 1840 (5)

6868

16-02-1825

31-B

Waal de G., ---- Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) Assessor te Nijehaske waarnemende de functie van Grietman van Haskerland is uit het midden van de bevolking benoemd bij hoofdelijke stemming  commissie enz. enz. Onderwerp: de in de gemeente Oude en Nijehaske door het Zeewater van have en goed beroofd in enkele hoger gelegen woningen en schepenen enz. Onderwerp: de overstroming enz. de navolgende personen ondertekenen dit document Boelens van J.H., Waal de G., Terwisga van A., Tuijmelaar Siebe, Gerritsma G. E., Tieleman F., Bruijn de H., Hemmenga J. H., Sjollema D.  jaar 1825 (4)

6099

962

03-10-1823  

Waal de Gerard   Hij is candidaat voor de functie van Regter Plaatsvervanger te Heerenveen  i.p.v. de overleden heer Brouwer Arent enz. jaar 1823 (3)

6100

1157

19-11-1823

Waal de Gerard Hij is candidaat voor Regter Plaatsvervanger te Heerenveen .ip.v. de overleden Mr. Arend Brouwer enz. jaar 1823 (2)

8211

988/14

26-09-1839

Waal de Gerard is benoemd tot Procureur  en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de Gratie Gods enz. hebben goedgevonden de benoemingen  bij de Arrondissements Regtbank te Heerenveen enz. jaar 1839 (5)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Waal de J. te Garderen , Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Waal de J. te Garderen Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Waal de J. te Garderen Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1,

blz. 11

16-01-1822

Waal de J. te Reenen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 15

16-01-1822

Waal de J. te Rhenen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6051

735

11-10-1819

Waal de Jan  en Ariaantje Ooms wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland jaar 1819 (4)

6862

10-A

15-12-1824

Waale Christiaan   In leven Kapitein op het verongelukte schip de Mercurius, onderwerp aangespoelde goederen  wordt ook in genoemd Visser Barend & zn. te Harlingen , tevens een handgeschreven brief met handtekening van Zunderdorp Cornelis Commisionaris op Texel , en Hoydaaff H. P. Opperstuurman van het in de storm van  13 op 14 oktober j.l.  op de gronden van Texel  vergane schip de Mercurius verongelukt  jaar 1824 (9)

5986

249

05-04-1814

Waale van der Abraham C te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz. genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Waalkes P. Predikant van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

3622

A-6

23-12-1857

Waalstra Sijbe Andries---- Haalstra Sikke Andries van beroep Koopman te Wouterswoude hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en de boom  genaamd Wouter Woudster Tolhek met als borg Waalstra Sijbe Andries en Kuikerk Thijs Jans, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)

9921

26

19-10-1882

Waanders J. P., Gemeenteveldwachter te  Marssum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8199

729/5, 290

Bladz. 25-v

17-07-1839

Waanders M. G. te Wierden is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8131

1281-9

27-12-1838

Waanders Willem, Korporaal 7e afdeeling Infanterie * 23-10-1812 Weerselo,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6680

418 blz. 2

07-10-1818

Waandert Engert D. te Amsterdam, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6060

480

06-07-1820

Waar de K. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6641

604

11-07-1815

Waard de K. J. ---- Wiersma E. E. de Provisionele Schout van de Gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Steeg Pieter Willems zijn verblijfkosten en dat gemelde als Bedelaar enkele dagen gezworven hebbende verder een door Waard de K. J. was getekende brief als Schout van de Gemeente Grijpskerk dat hij een bericht kreeg van de Armverzorgers van Visvliet dat er door de zoon van eenen Kiestra Jan Elzes Landbouwer  te Burum een in armoede en aan Lichaamsgebreken Labourerende Persoon= Steeg Pieter Willems welke zig buiten staat bevond te kunnen reisen en met een tevens een brief van De gedeputeerde Staten van Groningen was getekend Imhoff van G. W.  en ter ordonnantie van dezelve de griffier Salverda M. enz. jaar 1815 (18)

6070

424-32    

25-05-1821

Waard de K. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Waard de K. te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Waard de S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Waard de Sytze  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Waard Gerrit 386 is zijn volgnummer en Oegstgeest zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6249

 

913

23-09-1814

Waardenburg  V. de pacht gemeint  van het Walgeld Mei 1797- April 1798---- Steiginga Popke Anes Landbouwer wonende te Koudum het betreft zijn nevengaande request van hem en de bewoners van Koudum met als onderwerp;  het opnieuw reclamerende want dat er al voor 30 a 40 jaren het juiste tijdstip onbekend van het vrij gebruik van de Dorpswal en Opslag te Koudum een regt is geheven geworden volgens tarief  en verder aldus verpagt door Wouters Eelke Commies en Secrs  enz. jaar 1814 (25)

8377

759/15

04-08-1841

Waardenburg Elisabeth te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2)

6249

 

913

23-09-1814

Waardenburg F.  de pacht gemeint van het Pakkedvraagersgeld van Mei 1797- April 1798 als borg Wouters E.----  Steiginga Popke Anes Landbouwer wonende te Koudum het betreft zijn nevengaande request van hem en de bewoners van Koudum met als onderwerp;  het opnieuw reclamerende want dat er al voor 30 a 40 jaren het juiste tijdstip onbekend van het vrij gebruik van de Dorpswal en Opslag te Koudum een regt is geheven geworden volgens tarief  en verder aldus verpagt door Wouters Eelke Commies en Secrs  enz. jaar 1814 (25)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Waardenburg Folkert te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6867

11-02-1825 10-A en

bijl 11a

Waardenburg Folkert van beroep Arbeider hij wordt als huurder van een gedeelte van een woning genoemd in een dossier betreffende  Age Pieters Vellinga enz. jaar 1825 (15)

6087

948-1

11-10-1827

Waardenburg Fred. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

8308

1070-8

732-754

28-10-1840

Waardenburg G. W. te Welsrijp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14,10

27-08-1839

Waardenburg G. W. te Welsrijp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9187

1341

06-09-1918

Waardenburg George Johannes , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6087

988

24-10-1822

Waardenburg Gerrijt Wijpkes Zetter bij de belastingen---- Binkes Simon de weduwe , onderwerp: op voorgeven van de zetters van Dronrijp enz betreft 10 pondenmaten bouwland van de 1e en 2e klasse en de plaats staat thans sinds 1812 op de naam van Wiersma P. de huurwaarde van de bezittingen zijn voor 400 franken heeft opgegeven maar dat dat veel te laag is enz. enz. jaar 1822 (2)

6383

71

23-04-1814

Waardenburg Gerrit W. Boer te Welsrijp, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6264

1149- 6

21-11-1815

Waardenburg Gerrit W. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6262

975

03-10-1815

Waardenburg H.---- Harkama Jan Chirurgijn en Vroedmeester te Franeker, onderwerp zijn rekwest een ondertekende brief van de Burgemeester  van Franeker  Boer de M. G. (Mevius Gerrit) aan de Gouveneur van Vriesland  dat  Harkama Jan Chirurgijn  op 6 November 1797 beroepen is geworden als Stads Chirurgijn te Franeker op een jaarlijks Tracteent van één honderd guldens ,dat hij wegens deze beroeping zijne toenmalige standplaats en Woonplaats Wirdum verlet enz. enz. maar dat zijn Tracement tot aan  1811  is betaald   gelijk ook den Chirurgijn Waardenburg H.een bijlage van één honderd guldens  voor het bedienen van de Stadsarmen heeft gehad en dat enz.  jaar 1815 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Waardenburg Jurjen Piebes te Franeker staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6870

09-03-1825

38-C

Waardenburg Jurjen Piebes, Flankeur enz. Onderwerp: certificaat van activen en volbragten dienst met vermelding welk Bataillon en Compagnie Nat. Infanterie enz. jaar 1825 (4)

9725

Deel 2

Blz. 173

00-00-1897

Waardenburg Marten,  Torpedisten  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9126

1043-12

1879/1880

Waardenburg Pieter te Franeker Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9134

1081-12

21-05-1883

Waardenburg Pieter te Franeker; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

5995

37

14-01-1815

Waarder, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6865

8-A

20-01-1825

Waardt van Johannes Onderwijzer te Oostrum en zoor zijn overlijden op 15-12-1824 is zijn post vacant geworden en Bij van der Johannes neemt daar waar als Onderwijzer  enz. enz. jaar 1825 (2)

8376

744/8

30-07-1841

Waarsdijk Abraham * Amsterdam, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

8228

1315-22

09-10-1839

Waarsdijk Abraham , Marinier Korps Mariniers * 23-03-1820Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

8384

920-20

17-09-1841

Waarsenburg van de Godefridus * Lierop 10-11-1807, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

5995

55

21-01-1815

Waart de L. te Leeuwarden met als onderwerp een Ordonnancie ter uitbelaling van f. 88.4.-  wegens enz. jaar (1)

6248

732

31-08-1814

Waart de Lourens van beroep Geweermaker te Leeuwarden  geeft eerbiedig te kennen aan de Gouverneur van Vriesland dat hij nog tegoed heeft  fl. 300 wegens gedane reparaties  voor de gewapende Burgerwacht van gewerenb en sabels en dit breeds in 1813 en hij de rekening toen heeft ingeleverd bij de heer Beekkerk die maar zegt dat er geen geld in kas is enz. was getekend door  Schultze C.  jaar 1814  (2)

6252

1186-5

29-11-1814

Waart de S. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6624

227-a,b

25-01-1814

Waart Sytze Teunis---- Wijnia H. M. Schout van de Gemeente Nes schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat dat Waart Sytze Teunis thans mijn secretaris en Onderwijzer der Jeugd te Nes  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid, tevens aanwezig et contract in deze enz. jaar 1814 (5)

6286

48, 47-a

30-01-1818

Waart van der Johannes.---- Jansma Sjoerd Jans gewezen Schoolmeester  te Nijkerk (Fr.) aldaar wonende  en Blom Hans Hanzes senior schoolmeester te Engwierum en Kooistra Gerben Rienks Ontvanger der Dir. Belastingen  te Ee aldaar wonende  en Herberg van der Take Pieters, Kastelein te Anjum , Waartvan der Johannes, Schoolmeester te Oostrum en Blom Hans Hanzes junior, Schoolmeester te Morra schrijven in een door hen alle ondertekende brief dat zij allen in den jare 1811zijn geweest Dorpsregter in Oosdongeradeel  enwel ieder in zijn woonplaats dat zij nog een vergoeding daarvan tegoed hebben en zij zig hebben vervoegd  bij de heer Witteveen J. als Liquidateur enz. enz. jaar 1818 (2)

6713

1

00-00-1823

Waaters P. E. Med. Doctor te Gent, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)

6830

18-A blz. 27

21-01-1824

Waay de Corn. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6870

17-03-1825

20-D

blz. 8

Waayen van A. te Amsterdam doch te Leeuwarden gelogeerd hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

9184

427

05-04-1917

Waayer D. te Franeker wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2)

9184

447

10-04-1917

Waayer Dirk Franeker Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917 (1)

9182

734

27-04-1916

Waayer Dirk te Franeker , Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

9182

532

23-03-1916

Waayer Dirk, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2)

9183

881

26-05-1916

Waayer Dirks Franeker Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf   (3)

6273

803-3

17-09-1816

Waayer Gerben Krijns Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

9184

442

10-04-1917

Waayk Dirk te Franeker-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)

8096

 

624/2

31-01-1838

Waazsenburg Pieter Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 30-1-1837 Overleden te Koempoelang , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6242

90

04-02-1814

Wabes Eelke te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6249

 

913

23-09-1814

Wabes Jacob de pacht gemeint  van het Walgeld Mei 1797- April 1798---- Steiginga Popke Anes Landbouwer wonende te Koudum het betreft zijn nevengaande request van hem en de bewoners van Koudum met als onderwerp;  het opnieuw reclamerende want dat er al voor 30 a 40 jaren het juiste tijdstip onbekend van het vrij gebruik van de Dorpswal en Opslag te Koudum een regt is geheven geworden volgens tarief  en verder aldus verpagt door Wouters Eelke Commies en Secrs  enz. jaar 1814 (25)

6258

627-5

21-06-1815

Wabes Jacob de weduwe  wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6628

811

08-05-1814

Wabes Jan staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormde Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

6258

627-6

21-06-1815

Wabes jappik wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

8080

308, 56

29-03-1838

Wabstra Dirk Jans Matroos op Z. M. de Valk, jaar 1838

6833

27-A blz.12

06-02-1824

Wabstra Wiebren te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

9414

186             21-07-1914

Wacht de Rein te Zevenhuizen, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) dossier (8)

6869

26-02-1825

30-A

Wächter ….? Nederlandsche Vice Consul te Hamburg wordt benoemd als Consul aldaar enz. jaar 1825 (2)

6864

18-C

07-01-1825

Wachter de Karel Lodewijk * 01-02-1802 Appels;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

8112

945-10

25-09-1838

Wachter de Petrus Josephus, Flankeur Algemeen depot * 10-03-1799 Merchten,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6046

365

26-05-1819

Wachter en Zoonen---- Visser en Zonen een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg enz. verder genoemd Wachter en Zoonen, Werff van der Isaac Commies te Dockum als getuige en Grasma Bode Jans ook een lading lijst met merken enz. jaar 1819 (12)  voor de complete ladinglijst met verdere eigenaren zie document 357 (33)

8315

254

1231/13

14-12-1840

Wacthenten ? J. Amsterdam Schipper op de King, jaar 1840

6626

516

12-04-1814

Wades Harmen en Jans Moerke aldus geven de Armvoogden van Wouterswoude met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat voornoemden ruim 28 jaren te Driesum hebben gewoond  en hunne dochter Harmens Gertje aldaar is geboren en ergens anders 5 jaar hebben gewoond daarna naar twijzel vertrokken en dat zij Driesum behoren onderhouden te worden door enz. jaar 1814 (4)

6839

10-A-5

03-04-1824

Wadman  Jan Douwes, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824

8285

615-2, 1

19-06-1840

Wadman ….? de weduwe te Buitenpost wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 1

Bladzijde 2 26-09-1839

Wadman ….? de weduwe te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 1

Bladzijde 3 26-09-1839

Wadman ….? de weduwe te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Wadman de weduwe te Buitenpost als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/6-1

25-09-1841

Wadman de weduwe te Buitenpost Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8375

708-5_1

20-07-1841

Wadman de weduwe te Buitenpost staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Wadman de weduwe te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6867

08-02-1825

12-A

Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum Onderwerp: vrijstelling van boete  door hun verbeurd bereffende het recht van Successie ten laste zijn en mederfgenamen van Nieuwenhuis Trijntje Wijbes te Grouw overleden 13-06-1824 enz. en de nalatenschap heeft een zuiver saldo van enz. jaar 1825 (2)

6869

02-03-1825

3-A

Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum verzoeken kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Nieuwenhuis Trijntje Wijbes overleden 13-06-1824 van vijf gulden enz. jaar 1825 (3)

6866

27-01-1825

18-A

Wadman Douwe en Wadman Grietje te Bergum Onderwerp: Dat zij overtreden hebbenj art. 13 der wet op successie en zij verzoeken vrijstelleng van de boete betreffende de erfenis van wijlen hunne tante Nieuwenhuis Trijntje Wybes in leven te Grouw en aldaar overleden 13-06-1824 en de nalatenschap heeft een zuiver saldo van enz. jaar 1825 (2)

6855

19-A

07-10-1824

Wadman Douwe H----- Meulen van der Cornelis H. en Wadman Douwe H? beide te Bergum een procesverbaal, het beroep van Voerman zonder patent te hebben in 1823, jaar 1824 (5)

6867

09-02-1825 23-A

Wadman Douwe H. Kastelein onder Bergum een proces verbaal wegens uitoefening van een Patentpligtig beroep zonder als zodoende te zijn gepatenteerd er wordt hem een transactie aangeboden  ter voorkoming van vervolging en verder genoemd de Commies Straten van J. C. en de deurwaarder Jager Dirk en Rinsma R. L.  jaar 1825 (2)

6839

10-A-12

03-04-1824

Wadman Douwe H. Landbouwer onder  Bergeum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824

6380

114

23-02-1814

Wadman Douwe Hendriks---- Boer de Jan Dirks , Coopman van Paarden te Bergum tot het aankopen van een aantal Dragonder Paarden  enz. hij schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarisen Generaal van Vriesland dat hij met aan hem verstrekte authorisatie 3 paarden heeft doen laten aankopen door Wadman Douwe Hendriks te Tietjerk maar dat de  de Schout van de Gemeente Hardegarijp heeft bevolen dat twee van deze paarden te weten van Wadman Jan Hendriks en een van Veenstra Reinder Keimpes niet te vervoeren enz. enz. jaar 1814 (3)

8364

498/10, 16

21-05-1841

Wadman Douwe Jans staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6252

1218-17 en 19 en 22 en 24

12-12-1814

Wadman F. D. wegens Kamerhuur, vuur en ligt, Sampt Stroo voor diverse Militaire wagten, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (7) dossier (26)

6258

574

07-06-1815

Wadman F. D., Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz.  jaar 1815 (3)

6383

90  

23-04-1814

Wadman F. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6626

446

30-03-1814

Wadman Folkert Douwes---- Broersma Jan Ebes wonende te Lollum en Wadman Folkert Douwes wonende te Buitenpost  ondertekenen een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat beide bij de wet gepermitteerde Hengstenhouders in het Canton Buitenpost  dat zij overeenkomstig het decreet van 23 februari 1803 houders zijn van gekeurde Hengsten te dekking van Merij paarden enz. maar dat niettegenstaande de persoon van Huisman Jarig Wijbes onder de Dorpe  Oudwoude zig niet ontziet om met zijne hengsten merrien te dekken en dit strijdig is enz. jaar 1814 (2)

6641

615

17-07-1815

Wadman Folkert Douwes---- Kammen van Thomas Oenes en Wadman Folkert Douwes  Kasteleins te Buitenpost  geven onderdanig te kennen in een door beide ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat door de verandering van de Weekmarkten  voor enige jaren geleden het naburige Kollum hetzelfde heeft ondergaan  en hun lieden week en herfst beestenmarkt en dat dit een groot nadeel enz. jaar 1815 (2)

8364

498/10, 16

21-05-1841

Wadman Froukje B. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6869

02-03-1825

3-A

Wadman Grietje ---- Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum verzoeken kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Nieuwenhuis Trijntje Wijbes overleden 13-06-1824 van vijf gulden enz. jaar 1825 (3)

6867

08-02-1825

12-A

Wadman Grietje---- Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum Onderwerp: vrijstelling van boete  door hun verbeurd bereffende het recht van Successie ten laste zijn en mederfgenamen van Nieuwenhuis Trijntje Wijbes te Grouw overleden 13-06-1824 enz. en de nalatenschap heeft een zuiver saldo van enz. jaar 1825 (2)

6866

27-01-1825

18-A

Wadman Grietje---- Wadman Douwe en Wadman Grietje te Bergum Onderwerp: Dat zij overtreden hebbenj art. 13 der wet op successie en zij verzoeken vrijstelleng van de boete betreffende de erfenis van wijlen hunne tante Nieuwenhuis Trijntje Wybes in leven te Grouw en aldaar overleden 13-06-1824 en de nalatenschap heeft een zuiver saldo van enz. jaar 1825 (2)

6864

3-A

05-01-1825

Wadman Hendrik te Tietjerk, hij is nalatig geweest  om de gevraagde Jachtacte  enz. enz.  jaar 1825 (3)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Wadman J. D. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8210

958/2 211

Bladzijde 3

17-09-1839

Wadman J. D. te Bergum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6383

83    

23-04-1814

Wadman J. H. te Hardegarijp Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8211

988-3, 36

Bladzijde 1

26-09-1839

Wadman J. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Wadman J. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8386

949/36

20-09-1841

Wadman J. te Bergum,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 36,2

22-05-1840

Wadman J. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6259

708

13-07-1815

Wadman Jan  Herbergier te Bergum, hij heeft wegens verteringen van den Raad een rekening gestuurd van een tegoed aan de Schout van Bergum enz. jaar 1815 (2)

6380

114

23-02-1814

Wadman Jan Hendriks---- Boer de Jan Dirks , Coopman van Paarden te Bergum tot het aankopen van een aantal Dragonder Paarden  enz. hij schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarisen Generaal van Vriesland dat hij met aan hem verstrekte authorisatie 3 paarden heeft doen laten aankopen door Wadman Douwe Hendriks te Tietjerk maar dat de  de Schout van de Gemeente Hardegarijp heeft bevolen dat twee van deze paarden te weten van Wadman Jan Hendriks en een van Veenstra Reinder Keimpes niet te vervoeren enz. enz. jaar 1814 (3)

6392

84

02-02-1815

Wadman Jan Hendriks---- Schaapman G. E.  Schoolmeester te Hardegarijp, de Schout schrijft dat betrekkelijk de Nachtwachten uit den Landstorm in den School aldaar  en dat hij dagelijks hoort de klagten van de ingezetenen over de Schoolmeester wegens het gedrag en pligtverzuim van deze schoolmeester en het houden der nagtwachten  en dat de schoolmeester klaagt dat zijn slaapkamer enz. verder genoemd Reitsma Harmen Douwes (met handtekening) administrerende Kerkvoogd van Hardegarijp en Wal v.d. Auke Alles.  Mr. Timmerman van beroep, (met handtekening)  Wadman Jan Hendriks oud 36 jaar van beroep Boerderijhouder 31 jaar (met handtekening) en Veeninga  Dieuke Pieters. (met handtekening) en de Capitein van de Landstorm Reitsma A. G.  en Bruinsma A. van beroep Auditeur Militair bij de Krijgsraad en ondertekend door de Schout van Hardegarijp Reitsma G. G.  enz. jaar 1815  (5)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Wadman Jan te bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Wadman P. J. te Hardegarijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 36

Bladzijde 3

26-09-1839

Wadman P. J. te Hardegarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8386

949/36

20-09-1841

Wadman P. J. te Hardegarijp,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 36,1

22-05-1840

Wadman P. J. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 36,1

19-06-1840

Wadman P. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Wadman P. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Wadman P. te Hardegarijp staat als aan wien wordt uit gevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Wadman P. te Hardegarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8280

526-1, 36,2

22-05-1840

Wadman P. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8381

841/24

26-08-1841

Wadman Pieter Jans Kastelein bij Hardegarijp , een handgeschreven brief met zijn handtekening  hij verzoekt om de straatweg  bij zijn herberg te mogen gebruiken voor harddraven met paarden jaar 1841 (1)

8375

708-5_36c

20-07-1841

Wadman S. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

6383

82     

23-04-1814

Wadman T. A. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8204

829/20, 264

Blz. 3

14-08-1839

Wadmans Douwe Haijes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Flankeur Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13)

6646

918

28-11-1815

Wadmans Jan---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan de Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen voor 3 Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) ondertekenen dit document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer van der Minne Teekes oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook)  oud 60 jaren en van beroep Meester Gortmaker, Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ)  oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij ondertekend ook)  oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep Castelijn en Henstra Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer bekend is de drie Campen enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, Geukes Jan als landeigenaar verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende te Bergum ook dit document enz. jaar 1815 (12)

6833

38-D deel 1

Blz. 8

06-02-1824

Wael de J. te Rhenen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 15

06-02-1824

Wael de J. te Rhenen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 deel 2

blz. 8

22-01-1818

Waenen van J. A. te Woerden Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 6

22-01-1818

Waenen van J. A. te Woerden Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Waenen van J. A. te Woerden Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 9

04-01-1819

Waenen van J. A. te Woerden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Waenen van J. A. te Woerden, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6709

36 deel 1

blz. 7

16-01-1822

Waenen van J. A. te Woerden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 9

16-01-1822

Waenen van J. A. te Woerden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 1

blz. 2

16-01-1822

Waerman H. te Amsterdam wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 2

16-01-1822

Waerman H. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6046

357

24-05-1819

Waester G. H. & Comp. ---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

9187

1787-A

05-12-1918

Wafelaar Johannes Nicolaas, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9183

922

06-06-1916

Wafelaar Johannes Nicolaas,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5)

9183

1198

05-08-1916

Wafelaar Markus, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6095

503

12-06-1823 

Wagelmans J.---- Greuve de Jan Karel Veearts der 1e klasse  eerste rang te Leeuwarden verzoekt  om zodanig naar Amsterdam te worden overgeplaatst  ter vervanging van  de aldaar overleden Veearts Wagelmans J. te vervangen enz. enz. jaar 1823 (2)

6424

584

02-12-1817

Wagemaker Corn’s 35 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Artillerie 4 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8381

841/10-78

26-08-1841

Wagemaker Johannes, onderwerp nationale militie jaar 1841 (2)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Wagemakers C. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6854

30-C

23-09-1824

Wagemans Arnoldus geb. 1-05-1798 Hassel,t Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

5995

71/7

27-01-1815

Wagemans van Loenen A. te  IJlst Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de boedel van ---- Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36)

6871

22-03-1825

11/1-C

Wagen v.d. Derk Sjoukes te Ferwerderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8342

37/1-13

12-01-1841

Wagen v.d. Jelke Oeges te Lippenhuizen ,Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. jaar 1841 (9)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Wagen v.d. Oege W., 109 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Wagen v.d. Oege W., 171 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Wagen v.d. Oege W., 268 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6252

1186-5

29-11-1814

Wagen van der A. J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Wagen van der G. te Koudum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6078

95-31

25-01-1822

Wagen van der Jelke Oeges Landeigenaar te Lippenhuizen ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Lippenhuizen enz. enz. jaar 1822 (3)

6383

110

06-05-1814

Wagen van der R., van beroep Castelein Onderwerp: een Paard dat namens de Gemeente Marssum geleverd is enz. jaar 1814 (2)

8285

615-2, 16

19-06-1840

Wagenaar  ….? te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

9725

Deel 2

16-04-1878

Wagenaar ….? Ameland Schip de Geziena Maria komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)

8285

615-2, 23,2

19-06-1840

Wagenaar ….? de weduwe te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6868

21-02-1825

18-A-10

Wagenaar ….? te Oostermeer, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in de controle Bergum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

5667

6-6-a

01-04-1880

Wagenaar ….?---- voor meer tekst zie bij  Bakker Albert en Hoekstra Pieter Jolles beide Veerschippers te Langweer geven met de meeste eerbied te kennen dat zij voornemens zijn 3 geregelde stoombootdiensten op te richten tussen Langweer en Sneek, Langweer en Joure en Langweer en Leeuwarden enz. zij zullen voor deze diensten gebruik maken van ene ijzeren Schroefstoomboot genaamd de “Eendracht “, jaar 1880

8199

729/5, 290

Bladzijde 4

17-07-1839

Wagenaar A. M. te Oostermeer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6424

609

10-12-1817

Wagenaar Albert 22 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Wagenaar Albert 493 Belkum (Berlikum) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

7977

158-6, 1

14-02-1837

Wagenaar Albert Popkes te Achtkarspelen, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

8199

729/5, 290

Bladz. 13-v

17-07-1839

Wagenaar Alle M. te Oostermeer wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Huis Arrest

26-03-1824

Wagenaar Annigje IJ., 196 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Huis Justitie

26-03-1824

Wagenaar Annigje Y., 303 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8375

716-3_1D

22-07-1841

Wagenaar Antje Jans 14-05-1835 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3701

25-D

nrs 1-7

10-02-1842

Wagenaar Antje Willems, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)

3698

B-15,

Nrs. 42-53

15-02-1832

Wagenaar Aukje J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3699

A-15

15-02-1834

Wagenaar Aukje J. ., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

3700

15-A

31-01-1835

Wagenaar Aukje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

8386

949/41

20-09-1841

Wagenaar B. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

9183

756

03-05-1916

Wagenaar Bartele,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9191

717 blad 6

10-06-1920

Wagenaar C. H.------- Visser K te Luinjeberd, hij is benoemd als lid van de K.v.K. te Heerenveen i.p.v. Wagenaar C. H. jaar 1920 (1)

6262

952-10

28-09-1815

Wagenaar C. J. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6262

952-11

28-09-1815

Wagenaar C. J. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6262

952-14

28-09-1815

Wagenaar C. J. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

3699

A-15

15-02-1834

Wagenaar Cornelis J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

3698

B-15,

Nrs 15-27

15-02-1832

Wagenaar Cornelis J. Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Wagenaar Cornelis, 36 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8380

822-4

20-08-1841

Wagenaar Eerde wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

8280

517-11, 48

19-05-1840

Wagenaar F. de weduwe te Workum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Wagenaar Frans, 65 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9126

1016

21-06-1879  

Wagenaar G. J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

6277

30-12

09-01-1817

Wagenaar Gerben B. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6276

1102-15

18-12-1816

Wagenaar Gerben J. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8376

 

740/15

29-07-1841

Wagenaar H. J. Veearts te Leeuwarden hij diende een declaratie in wegens reiskosten met vermelding van de plaatsen waarheen enz. jaar 1841 (2)

6277

30-10

09-01-1817

Wagenaar H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6008

113

17-02-1816

Wagenaar H. O. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de Ordonnantiën enz. jaar 1816 (2)

6865

10-1-A

22-01-1825

Wagenaar H. S.  Veearts te Leeuwarden een door hem ingediende kwitantie wegens enz. jaar 1825 (1)

6852

11-A

23-08-1824

Wagenaar H. S.  veearts te Leeuwarden onderwerp betreft een verslag van   inkomsten en dat hij  misschien een middelmatig bestaan heeft,  hij is  onbezoldigd  en wat hij allemaal doet, enz,  enz. jaar 1824 (10)

6101

1367                     30-12-1823

Wagenaar H. S. een ordonnantie van betaling gaande mandaat en kwitantien enz. jaar 1823 (1)

6870

17-03-1825

20-D blz. 7

Wagenaar H. S.---- Jans Hendrik te Warga hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6871

26-03-1825

3-A

Wagenaar H. S. te Leeuwarden hij staat vermeld op een document als belanghebbende schuldeiser van de Minister van binnenlandsche zaken enz. jaar 1825 (6)

6870

17-03-1825

20-D

Wagenaar H. S. van beroep Veearts, zijn Rapport aan de president der provinciale geneeskundige commissie aangaande de ziekte onder de varkens in de grietenijen Leeuwarderadeel en Baarderadeel in 1824 dat de ziekte zich heeft geopenbaaard in het begin van Julie enz. jaar 1825 (6) het gehele dossier met alle personen “ook opgenomen in de index” (48)

8373

674/8

10-07-1841

Wagenaar H. S. Veearts te Leeuwarden, komt voor in een dossier met Veeartsen  jaar 1841 (2)

6848

9-A

13-07-1824

Wagenaar H. S. wegens het mandaat van fl. 50,  word ook in genoemd de heer  Pas veearts te Hallum, Barghof Luichien Willems Veearts te Oldeberkoop jaar 1824 (2)

6850

9-A

02-08-1824

Wagenaar H. S? Veearts opgave aangaande het personeel der bezolgde Vee Artzen enz. jaar 1824 (5)

6268

325

30-12-1815

Wagenaar H. te Leeuwarden hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Minnertsga  wegens een leverantie en/of diensen over het jaar 1813, . Jaar 1816 (12)

8211

980/8

24-09-1839

Wagenaar Halbe Sierds van beroep Veearts 2e Klasse onderrigT dat hij verzocht was een paard van Feitsma Jacob Ruurds onder Deinum wonende te onderzoeken en dat gebleken isdat het paard was lijdende aan besmette kwaden Droes enz. jaar 1839 (4)

6099

1035

20-10-1823  

Wagenaar Halbes S.  ---- Greuve de Jan Karel  Veearts van de 1e klasse verzoekt om naar Amsterdam te worden overgeplaatst  per 1 juli dezes jaar en in zijn plaats komt Wagenaar Halbes S.  te Leeuwarden Veearts der 2e klasse  wiens kunde en ijver ook zeer geprezen wordt  ook aan Groning van J. Veearts te Midlum  beide op het gewone tractement enz. enz. jaar 1823 (3)

6100

1151

18-11-1823

Wagenaar Halbo S.  ----  Greuve de Jan Karel  Veearts van de 1e klasse    zijn post is wegens vertrek naar Amsterdam opengevallen en  en Wagenaar Halbo S.   onder een tractement van 200 guldens sjaars is aangesteld enz.  enz. jaar 1823 (2)

8285

615-8

19-06-1840

Wagenaar Halbo Sierds wordt vermeld in een document van Mandaten en quitatien met 7 kolommen informatie betreffende de betaling enz. jaar 1840 (2)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Wagenaar Halbo Sierds, 365 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8374

693/1 - 6

15-07-1841

Wagenaar Haring Tjeerds  te Makkum ,Een bekeuring wegens het niet strooien  der straat voor zijn huis  door vorst glad geworden op den morgen van den ,enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4)

9184

442

10-04-1917

Wagenaar Harm te Zwolle-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)

9187

908

06-07-1918

Wagenaar Harm Zwolle Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1917 (1)

9487

728  1e afd.

05-06-1918

Wagenaar Harm Zwolle Solliciteerd naar de functie, zijn voordracht en benoeming tot Veldwachter  te Doniawersta, jaar 1918l (4)

8386

949/4

25-09-1841

Wagenaar Hendik  hij is ten onrechte opgevoerd als kosten van Sneek enz. enz. jaar 1841 (2)

8375

716-3_2d

22-07-184 1

Wagenaar Hendr’k Melis Sneek is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Wagenaar Hendrik Franciscus, 164 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8224

1227-3

02-12-1839

Wagenaar Hendrik Meiles---- Cardinaall Evert Laurens en Wagenaar Hendrik Meiles het betreft het overbrengen van de autorisatie op het memoriaal jaar 1839 (2)

8375

716-3_3F

22-07-184 1

Wagenaar Hendrik Melis Sneek is de plaats van waar opgezonden en Sneek is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

6005

938 blz. 5v

30-11-1815

Wagenaar Hendrik Piers Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

3701

6-D

03-02-1842

Wagenaar Hendrikje Piers, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

9126

1016

21-06-1879  

Wagenaar J. .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4

17-07-1839

Wagenaar J. M. te Veenwouden is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.12>>

27-08-1839

Wagenaar J. O. te IJlst staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6869

05-03-1825

8-C

 

Wagenaar Jacob Douwes---- Wagenaar Rein Douwes ligting 1823 Leeuwarderadeel getrokken hebbende no. 18 dat in zijn plaats van de tot de kruiwagen gstrafte Dijk van Pieter Tjerks zijn broer Wagenaar Jacob Douwes in de militie te Arnhem zal gaan enz. enz. jaar 1825 (2)

9725

Deel 2

Blz. 159

00-00-1895

Wagenaar Jacob naar Amerika ,  4e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 166

00-00-1896

Wagenaar Jacob naar Amerika,  4e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 156

00-00-1895

Wagenaar Jacob naar Amerika,  4e Regiment Vestingsartillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 153

00-00-1895

Wagenaar Jacob naar Amerika, 4 e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 177

00-00-1897

Wagenaar Jacob naar Amerika, 4e Reg. Vestingsartillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 165  00-00-1896

Wagenaar Jacob naar de Middelandsche Zee,  4e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 168

00-00-1896

Wagenaar Jacob naar de Middelandsche Zee,  4e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 149

00-00-1894

Wagenaar Jacob naar Noord Amerika,  4e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 151

00-00-1894

Wagenaar Jacob naar Noord Amerika,  4e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

6651

187

30-04-1816

Wagenaar Jacob Pieters---- Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de gemeente Stiens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Wagenaar Jacob Pieters te Stiens verzoekende Alimentatie van de Armen voogden te Stiens deze weigeren hen wegens onderhoud van zijn hoog bejaarde vader Wagenaar Jacob enz. jaar 1816 (2)

6651

187

30-04-1816

Wagenaar Jacob---- Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de gemeente Stiens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Wagenaar Jacob Pieters te Stiens verzoekende Alimentatie van de Armen voogden te Stiens deze weigeren hen wegens onderhoud van zijn hoog bejaarde vader Wagenaar Jacob enz. jaar 1816 (2)

6276

1102-7

18-12-1816

Wagenaar Jacob R.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6626

487  blz. 5

07-04-1814

Wagenaar Jacob Roelofs wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

9725

Deel 2

Blz. 146

00-00-1894

Wagenaar Jacob,  4e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 149

00-00-1894

Wagenaar Jacob,  4e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 182  

00-00-1898

Wagenaar Jacob, 4e Reg. Vestingsartillerie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 190

00-00-1898

Wagenaar Jacob, 4e Regiment Vestingsartillerie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

6865

1-C no. 79

24-01-1825

Wagenaar Jan Feddes , plaatsvervanger voor Zandstra Andries Dirk,  afdeling 3e bataillon Artillerie Nat. Militie  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6864

57-C

13-01-1825

Wagenaar Jan Feddes Plaatsvervanger   in het 4e Bataillon Art. Bat. Mil. voor Zandra Andries Dirks jaar 1825 (3)

6424

609

10-12-1817

Wagenaar Jan Gerbens 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Wagenaar Jan Gerbens 155 Blija is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6389

81-82

16-11-1814

Wagenaar Jan Gerbens behorenbde tot de Landmilitie te Hallum hij wordt per Veldwachter opgezonden volgens een brief van Wijnia A. M. Schout van Blija aan de Luitenant Colonel van het Bat. Guichert enz. in de kantlijn vermeld dat hij wegens Overvallen waarmee hij behept is enz. enz.  jaar 1814 (2)

6382

66

02-04-1814

Wagenaar Jan Gerbens---- Wiersmsa Dirk Lieuwes, Burmania Pieter Tjeerds en Meinema Hendrik Fransen, de schout Wijnia A. M. van de Gemeente Blija schrijft en ondertekend een brief dat voornoemden wierden opgeroepen ten einde zich op den 31e aanvolgende te melden in Leeuwarden, maar het bericht is te laat aangekomen en zij dus niet aan deze enz. verder schrijft de schout dat er in Blija bevind ene Wagenaar Jan Gerbens die zig vrijwillig heeft aangemeld en deze geschikt is verklaard enz. jaar 1814 (2)

6871

22-03-1825

11/1-C

Wagenaar Jan Hendriks te Tietjerksteradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

3698

B-15

nrs. 15-27

15-02-1832

Wagenaar Jan Jans Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-15,

Nrs. 42-53

15-02-1832

Wagenaar Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3700

15-A

31-01-1835

Wagenaar Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3699

A-15

15-02-1834

Wagenaar Jan Jans., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

3699

A-15

15-02-1834

Wagenaar Jan Jansen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

8199

729/5, 290

Bladz. 12-v

17-07-1839

Wagenaar Jan Martens te Veenwouden wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Wagenaar Jan O., 36 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9725

Deel I 

Blz. 1

00-00-1861

Wagenaar Jan Regiment Grenadiers en Jagers, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1861 (2)

6407

198-

1+10-11

04-05-1816

Wagenaar Jan staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

8199

729/5, 290

Bladz. 31-v

17-07-1839

Wagenaar Jan te Makkum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

9126

1016

21-06-1879  

Wagenaar Jan, ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

6838

7-A bijlage 2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Wagenaar Jan, 74 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6250

968

14-10-1814

Wagenaar Jelle Fetzes (Feetzes?) , Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6078

39 en 82

09-01-1822

Wagenaar Jelle O.  ---- Jong de Wybren Bouwes en Wagenaar Jelle O.  die op den 12 mei 1821 van de gemeente Heerenveen en Balk zijn verhuisd naar Oosterzee. Onderwerp: dubbele belasting betreffende het veefonds enz. enz. jaar 1822 (1)

6078

82

22-01-1822

Wagenaar Jelle O.---- Jong de Wiebren Bouwes en Wagenaar Jelle O. het betreft een ordonnantie wegens hun dubbelde aanslag in de kohieren van het Veefonds enz. jaar 1822 (1)

6623

60

31-12-1813

Wagenaar Jelte F., door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)

6623

205

31-10-1813

Wagenaar Jelte T. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Wagenaar Jelte, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

9725

Deel 2

Blz.17

00-00-1878

Wagenaar Joh’ s naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel 2

Blz.23

00-00-1879

Wagenaar Joh’ s naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

9725

Deel 2

Blz.28

00-00-1880

Wagenaar Joh’ s,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

6623

207

31-10-1813

Wagenaar Joh’s P. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6250

968

14-10-1814

Wagenaar Johanes Jans, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

9725

Deel 2

Blz.16

00-00-1878

Wagenaar Johannes E. naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9183

1055

04-07-1916

Wagenaar Johannes, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9725

Deel 2

Blz.13

00-00-1877

Wagenaar Johannes, Zeemilitie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

8280

517-11, 24

19-05-1840

Wagenaar K. G. te Blija wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40  enz. Gemeente Blija, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6029

870

10-12-1817

Wagenaar Klaas , het is de waarheid dat hij heeft gefungeerd als  executeur en deze post in 1796 heeft verloren omdat hij de beruchte helse verklaring  door Damoni opgesteld heeft geweigerd te onderekenen  (   de verklaring van eeuwige haat aan het Stadhouderschap en het huis van Oranje) enz. enz.  jaar 1817 (2)

6254

182

20-02-1815

Wagenaar Klaas Albets  Komt voor op een document met als onderwerp: Specificatie van kosten gemaakt wegens gerequeerde paarden voor transport enz. enz. wegens de gemeente Dronrijp. Enz. jaar 1815 (8)

8204

829/20, 264

Blz. 9

18-07-1839

Wagenaar Klaas Gerrits hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)

6028

838

25-11-1817

Wagenaar Klaas gewezen executeur te Stellingwerf Oosteinde , thans te Makkinga  verzoekt een pensioen jaar 1817 (3)

8352

220/18

00-00-1841

Wagenaar L. H. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers, jaar 1841 (8)

8199

729/5, 290

Bladz. 18-v

17-07-1839

Wagenaar L. H. te Ballum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Wagenaar L. H. te Ballum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6626

487  blz. 17

07-04-1814

Wagenaar Liepke Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

9184

27

08-01-1917

Wagenaar Lolke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Wagenaar Lolke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8386

949/36

20-09-1841

Wagenaar M. A. de weduwe te Oostermeer,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6385

135

06-07-1814

Wagenaar M. A. te Oosterzee hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8375

708-5_36c

20-07-1841

Wagenaar M. de weduwe te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

6008

138

26-02-1816

Wagenaar M. O. en Mulder H. J. beide te Heerenveen Onderwerp; een ordonnantie betreffende zegelgelden enz. jaar 1816 (1)

6853

28-A

02-09-1824

Wagenaar Marten Alles Brander te Oostermeer een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Wagenaar Marten Alles staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6006

975   

16-12-1815

Wagenaar Martines Oenes Mr. Grofsmid te Heerenveen een ingleverde rekening wegens  gemaakt ijzerwerk en slot etc. welke noodzakelijkheid geen uitstel toeliet  enz. jaar 1815 (3)

7977

158-6, 8

14-02-1837

Wagenaar Minne Andries te Dantumadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

8047

260/4839

02-06-1837

Wagenaar Nanne Sjerp Matroos op de Vrede, jaar 1837

8096

626/20

260-210

28-06-1838

Wagenaar Nanne Sjerps Lemmer Hofmeester op  Alphion, jaar 1838

9181

1413

06-08-1915

Wagenaar Oebele,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9183

1454

07-10-1916

Wagenaar Oebele, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9185

1751/5

01-01-1917

Wagenaar Oene Harmens , met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland, jaar 1917 (4)

9183

1827/6

00-12-1916

Wagenaar Oene Harmens Grof , Hoef en kachelsmid te Heerenveen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (8)

9187

1909-6

31-12-1918

Wagenaar Oene Harmens, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz, jaar 1918 (5)

8161

79-4

22-01-1839

Wagenaar Paul, Beningen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6247

609-L

14-07-1814

Wagenaar Piebe een rekening terzijne voordele wegens leverantie aan de Fransche  douaniers enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28)

6277

30-15

09-01-1817

Wagenaar Piebe J. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

3701

6-D

03-02-1842

Wagenaar Pier Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

9725

Deel 2

Blz. 131

00-00-1893

Wagenaar Pieter ,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 139

00-00-1893

Wagenaar Pieter naar Hamburg,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 124

00-00-1892

Wagenaar Pieter naar Java, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 146

00-00-1894

Wagenaar Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 151

00-00-1894

Wagenaar Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 153

00-00-1895

Wagenaar Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 157

00-00-1895

Wagenaar Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 160

00-00-1895

Wagenaar Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 168

00-00-1896

Wagenaar Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 170

00-00-1897

Wagenaar Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 170

00-00-1897

Wagenaar Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 106

00-00-1891

Wagenaar Pieter, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 111

00-00-1891

Wagenaar Pieter, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 115

00-00-1892

Wagenaar Pieter, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 123

00-00-1892

Wagenaar Pieter, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 129

00-00-1893

Wagenaar Pieter, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 117

00-00-1892

Wagenaar Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

8225

1245-8b  

31-40

07-12-1839

Wagenaar Pietje x Cornelis Bakker staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

8375

716-3_1E

22-07-1841

Wagenaar Pietske Wiebes 26-04-1838 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6281

484-9

11-04-1817  

Wagenaar R. J.  ontvangt betaling wegens  Kamerhuur en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6)  dossier (13)

6413

17-15+21

31-12-1816

16-01-1817

Wagenaar R. J. staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  (11) dossier (19)

6385

6

29-06-1814

Wagenaar R. J. van beroep Vragtrijder hij heeft verschillende malen gevraagd enz. onderwerp: een wagenvragt naar Ureterp enz. jaar 1814  (1)

6865

1-C no. 2

24-01-1825

Wagenaar Rein Douwes ---- Dijk van Pieter Tjerks, plaatsvervanger van Wagenaar Rein Douwes , 7e afd. Infanterie, Gevonnist te Zwolle 20-12-1824,  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die op de 1sten Januari 1825 aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo door desertie, overlijden als andersints. Jaar 1825 (4)  

6864

25-C

07-01-1825

Wagenaar Rein Douwes---- Dijk Pieter Tjerks  die plaatsvervanger is in militaire dienst  voor Wagenaar Rein Douwes heeft een straf gekregen van drie jaren Kruiwagen straf  jaar 1825 (3)

6866

29-01-1825

29-1C + 2C

Wagenaar Rein Douwes---- Dijk van Pieter Tjerks plaatsvervanger van  Wagenaar Rein Douwes behoord hebbende tot de 7e afd. Inf. en gecondendenneerd tot de Kruiwagens met vervallen verklaring van den Militaire Stand enz. jaar 1825 (2)

6869

05-03-1825

8-C

 

Wagenaar Rein Douwes ligting 1823 Leeuwarderadeel getrokken hebbende no. 18 dat in zijn plaats van de tot de kruiwagen gstrafte Dijk van Pieter Tjerks zijn broer Wagenaar Jacob Douwes in de militie te Arnhem zal gaan enz. enz. jaar 1825 (2)

6865

2-C

24-01-1825

Wagenaar Rein Douwes, De Grietman van Leeuwarderadeel maakt bekend dat zijn plaatsvervanger Dijk van Pieter Derks veroordeeld is tot Kruiwagenstraf en daar tegen op moet treden en een andere plaatsvervanger aanstellen jaar 1825 (1)

6380

13 Lijst 1

29-01-1814

Wagenaar Repke Hendr’s te Surhuizum, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

6380

13 nr. 58

29-01-1814

Wagenaar Repke Hendriks te Surhuizum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Jong de ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

6392

107

08-12-1814

Wagenaar Roelof Jacobs van beroep Kastelein te Leeuwarden het betreft zijn request met als onderwerp; verzoek tot betaling van de rekening wegens stalling van een Paard geleverd ten dienste van de Russische Keizerlijke Artillerie door de Gemeente Marssum enz. jaar 1815 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Wagenaar Roelof, 370 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3701

21-D

05-02-1842

Wagenaar Romkje Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

8210

958/2 211

Bladz.  4>>

17-09-1839

Wagenaar S. te Rinsumageest staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6092

249

24-03-1823

Wagenaar Schelte Jans, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet  8 kolommen o.a. beroep,  veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Wagenaar Sjerk te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

9187

1644

06-11-1918

Wagenaar Sjoerd, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6082

453

03-05-1822

Wagenaar T. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8375

708-5_16

20-07-1841

Wagenaar te Joure staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6070

424-33    

25-05-1821

Wagenaar Tjeerd Jans hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9187

890

04-07-1918

Wagenaar Tjibbele, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3701

6-D

03-02-1842

Wagenaar Tjitske Piers, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

8070

129/3, 222

06-06-1838

Wagenaar Tryntje Wybes gehuwd met Johannes  Surhuisterveen Eises Hogeveen Schipper (hij) , jaar 1838

3575

4

18-11-1878

Wagenaar W. D. Eigenaar Veer St. Annaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)

6243

191-10

06-03-1814

Wagenaar Wiebe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Wagenaar Y. H. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6718

250

00-00-1823

 

Wagenaar, Halbe Sjierds, Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47)

5675

67 en 68

05-12-1917

Wagenborg ….?  Betreft een weigering in een telegram em daarop een brief van eerstgenoemde wegens de schepen “Josina” en de “Ouderenzorg”  van de Steenkolen Handelsvereniging enz. enz. jaar 1917 (3)

5675

56

6-12-1917

Wagenborg E---- Poorter de Jos te Rotterdam, een correspondentie over een telegrafische vergunning om te mogen slepen met de lichter genaamd “Voorzorg”  over Stavoren naar Delfzijl beide schepen zijn volgeladen met kolen hierin wordt genoemd Wagenborg E., Evers B.,  de scheepsramp met de “Pauline” en  met de “ Ora et Labora”  ook de “Helena” , “Time is Mony” en de “Drie Gebroeders”  de Heer Hartman ….? , Snijders ….? Boer de G. Bondscontroleu,  de firma Lugt van der W. & zoon te Rotterdam, Telegram is aanwezig,  jaar 1917 (7)

5674

1

02-04-1908

Wagenborg E te Delfzijl ---- Nietern J. te Delfzijl gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend aan Wagenborg E,. om met zijn stoomboot “Anna Meika”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1908 (1)

5675

2

29-02-1912

Wagenborg E., Scheepsbevrachter en Agent Sleepdienst, een getypte brief door hem ondertekend verzoekt een vergunning om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen enz. tevens de correspondentie daarover jaar 1912 (7)

6383

117

05-05-1814

Wageningen ….?---- Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop schrijft en teken een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Wageningen ….? wonende te Wolvega Onderwerp: Militie met o.a. dat hij niet geschikt is omdat enz. gewoon is van de vroege morgen tot den laten avond zijn residentie in de Herberg te nemen om zig met het Schiedammer vocht de tijd te veraangenamen , verder wordt genoemd de persoon Alberts Jan wonende te Makkinga voorgesteld enz. jaar 1814 (2)

3698

B-34

13-02-1832

Wageningen Froukje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6034

398

30-05-1818

Wageningen Gerardus te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6870

17-03-1825

20-D

blz.11

Wageningen J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

3698

B-34

13-02-1832

Wageningen Roelof, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6243

256

28-03-1814

Wageningen v. G. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5)

8285

615-2, 23,4

19-06-1840

Wageningen v. G. te Jelsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6865

1-A

15-01-1825

Wageningen van  Jacobus Gerhardus---- Cats Jentje Epeusz.  Hij staat vermeld in een document van voordracht voor de benoeming van rechtelijke ambtenaren  met 6 kolommen informatie  tot  President van de Rechtbank  jaar 1825 (4)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Wageningen van ….? te Jellum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8364

498/10, 13

21-05-1841

Wageningen van Dirk staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6000

589

21-06-1815

Wageningen van G.----   Akker van den Pieter Dirks tapper van beroep wonende in huizing 66 te Jelzum de Herberg Bontekoe genaamd,  en Tullener Willem Johannes Gardenier van beroep aldaar bij zijn schoonvader inwonende geweest verklaren op verzoek van de schout dat de schade welke dor hun is geleden wegens de brand in de nacht van de 20e op de  21e mei etc. dan volgt een berekening van de schade , enz. Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman, oud 74 jaar en Reitsma Jacob Ydes voorheen Timmerman thans rentenier oud 83 jaar dit document wordt ondertekend door de adj. Schout van Jelzum de heer Boersma K. J., Tullener Johannes, Beekkerk Haije, Feddes Claas Cornesz., Wageningen van G. .en  jaar 1815 (5)

6622

2143-E

31-12-1813

Wageningen van G. , hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij koninklijk besluit  enz. jaar 1813 (2)

6060

480

06-07-1820

Wageningen van G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6060

480

06-07-1820

Wageningen van G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Wageningen van G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6013

394

05-07-1816

Wageningen van G. die eervol ontslag heeft gekregen als Griffier in het Vredegerecht te Leeuwarden, in zijn plaats is benoemd Yperij Leonardus jaar 1816 (3)

6626

471

07-04-1814

Wageningen van G.---- Groot de Hans Gerbens, Gerben Piers Swierstra (Hij tekent als Gerben Piers Sieratera) en Hans Gerbens de Groot (tekent als de Grood) Huislieden te Oosterwierum, Kerk en Armvoogden van de dorpe Oosterwierum geven in een door hen getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal van Zijne Koninklijke Hoogheid de Vorst enz. dat zij met de betaling zijn agter gekomen en dit aanhoudend vermeerderd verder wordt er vermeld welke schulden zij hebben enz. ook aanwezig een extract dat opnieuw tot Kerkvoogden benoemd Groot de Hans Gerbens  en Gerben Piers Swierstra en er wordt afgesproken dat de kerk zodanige goederen zullen verkopen om de schuld af te lossen ondertekend (in copie) door  Groot de Hans Gerbens  en Gerben Piers Swierstra, Wageningen van G., Fopma R. S. en Meintema B. M. beide Municipale Raden en de Maire Gosliga P. J. enz. , Jaar 1814 (5)

6070

424-32    

25-05-1821

Wageningen van G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8375

708-5_23b-v

20-07-1841

Wageningen van G. te Jelsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6034

398

30-05-1818

Wageningen van G. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6383

85    

23-04-1814

Wageningen van G. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6250

1025

24-10-1814

Wageningen van G.---- Vrolijk …? Mejuffrouw de weduwe en de heer Wageningen van G.  Onderwerp: een request betreffende er zou in de kerk te Jelsum enz.  omtrent de dringende omstandigheden van de armenbeurs, ook wordt er gesproken over de bewoning van het  zomerverblijf van  de heer Wageningen van G.  , ook de publieke verkoop van granen over 1812 en 1813 enz. waardebepaling  enz. hij heeft uiteindelijk pondematen verkocht aan Jorna Andrijs., ook dat in werkelijk dienst heeft de hovenier Woudsma Klaas Peters enz. jaar 1814  (3)

6622

2118

20-12-1813

Wageningen van G. wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp: vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)

6013

401-a

09-07-1816

Wageningen van Gerard    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6047

379

03-06-1819

Wageningen van Gerard  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6250

943

07-10-1814

Wageningen van Gerard ---- Houts Louisa Philippina weduwe van Vrolijk G. en  voor zig en in qualiteit voor Wageningen van Gerard griffier bij het Vredegergt een antwoord op het request betreffende betaling Armengeld enz. enz. jaar 1814 (4)

5986

287-Alijst 2

16-04-1814

Wageningen van Gerard hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (6)

6629

842

01-07-1814

Wageningen van Gerardus als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Leeuwarden, gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6249

 

862

13-09-1814

Wageningen van Gerardus---- Houth Louisa Philippine weduwe van Vrolijk Gerard wonende te Amsterdam thans present te Leeuwarden voor ¼ deselve als gelastigde van haren broeder Houth Frederik Maurits Parcher Luitenant bij de Infanterie der verenigde Nederlanden en voor ¼ Wageningen van Gerardus wegens zijne huisvrouw Houth Elisabeth Maria wonende te Leeuwarden voor ½  tezamen erfgenamen van Vrouwe Baronnesse van Doys Douariere de Lanoij van eenige vastigheden te Jelsum enz. verder genoemd  Hoekstra Sybe, Johannes en Atse en Olivier Lourens alle eigenaren en gebruikers van meer dan hondert pondematen lands enz. jaar 1814 (2)

6031

90

10-02-1818

Wageningen van Gerardus---- Kluerda  Wiersdsma Theodorus hij bedankt voor de functie van Vrederechter en  de volgende personen zijn candidaat voor de functie; Veen van der Johannes 49 jaar en Wageningen van Gerardus 54 jaar  jaar 1818 (2)

6669

415-a

22-10-1817

Wageningen van Gerardus Lid van de Raad te Leeuwarden staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6031

94

10-02-1818

Wageningen van Gerardus---- Wiersdsma Kluerda Theodorus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt te Leeuwarden de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Wageningen van Gerardus 54 jaar  en Veen van der Johannes 49 jaar jaar 1818 (3)

6646

957 lijst 2

20-12-1815

Wageningen van Gerardus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

8364

498/10, 1

21-05-1841

Wageningen van Gerhardus staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6872

05-04-1825

51-C

Wageningen van J. G. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)

6838

1-A

30-03-1824

Wageningen van J. G.---- Feijens G. L. zijn  aanstelling als plaatsvervanger in de rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden en het ontslag van Wageningen van J. G. (3) jaar 1824

6099

1031

18-10-1823  

Wageningen van J. H. J. wordt voorgedragen voor de functie van  regter in de regtbank te Leeuwarden  i.v.m. het desistement van  Vierssen van Willem Livius  een document van 4 kolommen met info. Enz. jaar 1823 (2)

6097

751

12-08-1823  

Wageningen van Jacobus Gerardus 27 jaar , Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met candidaten voor de post van  Regter in de  regtbank van eerste aanleg  te Leeuwarden enz. i.p.v.   Le Maire Jean enz,    die benoemd is tot Regter,  jaar 1823 (2)  

8356

324-18,1

03-04-1841

Wageningen van Jacobus Gerardus hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het Provinciale Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (5)

8197

687-17_1

06-07-1839

Wageningen van Jacobus Gerardus staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Vriesland  met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)

6098

899

17-09-1823  

Wageningen van Jacobus Gerardus, Hij wordt vermeld in een staat  als kandidaat voor de functie van Regter Plaatsvervanger enz. enz. jaar 1823 (2)

6101

1319

19-12-1823

Wageningen van Jacobus Gerhardus 27 jaar, enz. Hij staat op een lijst van kandidaten voor de post van  plaatsvervanger in de regtbank te Leeuwarden enz. i.p.v.  Feijens Georgius Lambertus , jaar 1823 (2) (1ste)

6101

1325 

22-12-1823

Wageningen van Jacobus Gerhardus 27 jaar, enz. Hij staat op een lijst van kandidaten voor de post van  plaatsvervanger in de regtbank te Leeuwarden enz. i.p.v.  Feijens Georgius Lambertus , jaar 1823 (2)

6872

05-04-1825

7 en 11 A

Wageningen van Jacobus Gerhardus 29 jaar hij is candidaat voor het vervullen van de post van Vice President door de promotie van Tromp Tiete Solkes als Rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7)

6861

6-A

03-12-1824

Wageningen van Jacobus Gerhardus 29 jaar, hij is candidaat voor de post van rechter  Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus, met zijn voormalige posten en kwaliteiten enz. enz.  jaar 1824 (2)

6097

746

12-08-1823  

Wageningen van Jacobus Gerhardus oud 27 jaren---- Cats Jentje Ez. oud 30 jaar Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met candidaten voor de post van  Plaatsvervanger in de regtbank van eerste aanleg  te Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)

6862

1-A

14-12-1824

Wageningen van Jacobus Gerhardus te Leeuwarden rechter plaatsvervanger alhier, , hij is Candidaat en sollicitant voor de functie Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden   wegens het overlijden van Jongsma Ernestus. Jaar 1824 (4)

8379

815-20 blz 4

19-08-1841

Wageningen van Jan Hendriks Jetso  te Weidum, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3)

6033

247

10-04-1818

Wageningen van Jan Hendrius Jetso---- hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger  in de Rechtbank te Leeuwarden  i.v.m. de benoeming van Oosting Johannes Bieruma tot rechter jaar 1818 (2)

5994

1031

21-12-1814

Wageningen van Jan Henricus Jetze hij verzoekt als Controleur in Vriesland benoemd te worden en staat vermeld op het Tableau met 6 kolommen informatie behelzende voordragt van Personen tot Surnumeraira Controleurs enz. jaar 1814 (4)

8386

949/6-4

25-09-1841

Wageningen van Mr. te Jellum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Wageningen van Mr. te Jellum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6282

737-6

07-07-1817

Wageningen van S. H. J., Secretaris te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8375

708-5_4

20-07-1841

Wageningen van te  Jellum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8386

949/39

20-09-1841

Wageningen van te Wolvega wordt vermeld op:  Staat van de dubbelen der Consent  billetten vanuit andere binnen deze gemeente Weststellingerwerf  ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841  als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 39

22-05-1840

Wageningen van te Wolvega, Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6860

10A +11-A

27-11-1824

Wageningus van Jacobus Gerardus, Kandidaten ter vervulling van de post van rechter te Leeuwarden met diverse persoonlijke gegevens jaar 1824 (2)

6245

399-6

10-05-1814

Wagenmaker Piebe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6101

1311

16-12-1823

Wagenmaker Tjeerd Teunis te Sint Nicolaasga , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

5662

1, 48= Min. 28-04-1887

Wagenmakers H. Garijp Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887

5662

49 en 36

22-04-1886

Wagenmakers H. Garijp Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

5663

29, 32=Min

19-04-1888

Wagenmakers H. Garijp Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888

5663

31, 66=Min

18-04-1889

Wagenmakers H. Garijp Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889

5663

44  en 36

17-04-1890

Wagenmakers H. Garijp Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890

5672

45

18-06-1891

Wagenmakers H. Garijp Schip de Prinses Wilhelmina, jaar 1891 (5) (Dossier 14)

5663

17       

08-04-1897

Wagenmakers H. Garijp Schip de Prinses Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

5663

142, 30

16-04-1891

Wagenmakers H. Garijp Schip de Prinses Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891

5666

14

15-10-1885

Wagenmakers H.---- Zee van der M. J. en Wagenmakers H. Stoomboot-Ondernemers te Garijp delen mede dat zij op Dinsdag 13 Oktober a.s. een geregelde dienst zullen aanvangen tussen Garijp en Sneek en van Garijp naar Leeuwarden, een folder met de aankondiging van  vertrek en tarief aanwezig jaar 1885 (3)

5672

38

26-02-1891

Wagenmakers Harmen Harmens Garijp Machinist en Ondernemer van  het schip de Princes Wilhelmina Een dossier  met allemaal handgeschreven brieven van Schippers etc. met de maten van de boten enz. , jaar 1891  (3) en (19)

5672

73

04-03-1891

Wagenmakers Harmen Harmens te Garijp, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)

5672

10

31-03-1887

Wagenmakers Harmen ----Zee van der Marten  Johannes  Gezagvoerder en Wagenmakers Harmen Machinist der Stoomboot  “Princes Wilhelmina” in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die beide ondertekenen dat zij varen tussen  Garijp-Leeuwarden en Sneek zij vragen een vrijheidstelling van de verbodsbepaling ten einde met de boot een praam met vee te kunnen slepen enz. jaar 1887 (5)

9725

Deel 2

Blz. 177

00-00-1897

Wagenmakers Jan naar Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

6382

79 nr. 63

31-03-1814

Wagenmakers L. S. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Wagenningen v. ….?  te Jellum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8197

697-9

09-07-1839

Wageveld Berend Klazes het betreft een Overlijdens Extract en dat hij onder de naam Wageveld Bouke Klazes uit de Mobile Schutterij was ontslagen enz. jaar 1839 (4)

8197

697-9

09-07-1839

Wageveld Bouke Klazes---- Wageveld Berend Klazes het betreft een Overlijdens Extract en dat hij onder de naam Wageveld Bouke Klazes uit de Mobile Schutterij was ontslagen enz. jaar 1839 (4

6830

18-A blz. 34

21-01-1824

Wageveld Klaas te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6397

670

15-06-1815

Wagner 2e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau  hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

8096

 

624/2

31-01-1838

Wagner C.M. Geb. Horkheim, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal 10-1-1837 Overleden te Fort de Kock , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)

6053

868

01-12-1819

Wagner Johann Henrich gepensioneerd Soldaat is in het grootboek van militaire pensioenen  no. 827 ingeschreven als overleden op den 25e  November 1819 te Leeuwarden jaar 1819 (1)

6424

607

11-12-1817

Wagner Michiel 20-03-1791 Echternach wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

6100

1134

15-11-1823

Wagt van der Jacob , er wordt inlichtingen over hem ingewonnen , en gewoond hebbende te Kollum  sedert 1819 doch sinds het einde van het jaar 1822 vootvluchtig is , dat hij was van een stil gedrag en geruime tijd niet heeft ontzien  om zijn kost te winnen  door het uitoefenen van de Geneeskunde zonder daartoe bevoegd te zijn , en bij vonnis tot gevangenzetting enz. enz. jaar 1823 (2)

6100

1109

08-11-1823

Wagt van der Jacob , hij schrijft o.a. dat mijne klacht,   dat de navolgende personen dat willen bevestigen Heemstra en Sytzema  te Kollum  en te Leeuwarden , Schwartzenberg en de Wendt en wel dat ik  in 1786 mijn examen en de eed van trouw enz. enz.  en dat hij in 1786 het hospitaal is ingegaan en 1796 als Aide Chirurgijn uit den dienst ontslagen is enz. enz. jaar 1823 (5)

6645

875

02-11-1815

Wagt van der Jacob Chirurgein te Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij door zijn dogter te kennis was gebragt dat haar mevrouw Zwartsenburg in het Postkantoor seer Getroffe en Ontstelt Wiert door het gehoor dat de enz. en dat de Chirurgijn Smits te Bergum ront segt dat ik sulks lieg Jaar 1815 (4)

6101

1242

04-12-1823

Wagt van der Jacob, zich noemende oud Chirurgijn, hij verzoekt geplaats te worden  in de Colonie Willemsoord , hij wordt als volgt omschreven; de meest ongunstige persoon ook vanwege zijn verregaande onkunde  en bijkans voor 20 jaar reeds de praktijk verboden, ook wordt er vermeld  welke vonnissen  en straffen heeft gehad. enz. enz. jaar 1823 (2)

6048

508

26-07-1819

Wagter Johannis Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel   jaar 1819 (4)

6278

195-3

20-02-1817

Wagters Christiaan, Hoedemaker te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

8088

465/22, 254

11-05-1838

Wahe J. Engeland Schipper op de Victoria, jaar 1838

8315

254

1231/13

14-12-1840

Wahers T. Amsterdam Schipper op de Wahers, jaar 1840

6830

18-A blz. 23

21-01-1824

Waij de S. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8375

708-5_17a

20-07-1841

Waijer J. K. te Oudega staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Waijer J. te Oudega staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 3>>

27-08-1839

Waijer J. te Oudega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

517-11,

34-35,

37-38

19-05-1840

Waijer M. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11,

34-35, 38

19-05-1840

Waijeret J.  wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Noordwolde in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8033

1276-14

27-06-1838

Waitz Bernard , Kurassier afd. Kurassiers no. 9 * 30-11-1797 Hoofdplaat,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8315

254              

1231/13

14-12-1840

Wake John Amsterdam Schipper op de Fagus, jaar 1840

8384

907-16

13-09-1841

Wake R. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2)

8223

1199/11

254

23-11-1839

Wakefield J. W. Oosterdok Amsterdam Kapitein op de Isis, jaar 1839

6034

381

25-05-1818

Wakkersma J. A., hij is benoemd tot Schoolonderwijzer te IJtens en heeft die post op 12 Mei aanvaard jaar 1818 (1)

6846

31-A

26-06-1824

Wakkersma Jan Alberts---- Deketh F. H.  ontvanger de dir. Belastingen  te Wommels een verzoek en toestemming om zijn post voor 14 dagen te mogen verlaten mits , Wakkersma Jan Alberts Schoolonderwijzer te Wommels zijn post waarneemt jaar 1824 (2)

6082

509

28-05-1822

Wakkersma Jan Alberts hij heeft op 13 Mei dezes zijn functie als Onderwijzer te Wommels aanvaard jaar 1822 (1)

6081

332

02-04-1822

Wakkersma Jan Alberts zijn aanstelling als onderwijzer der 2e rang op de school te Wommels ook genoemd de schoolopziener Romar P. J. te Franeker enz. jaar 1822 (1)

8376

728/7-a

26-07-1841

Wal de A.,  te Vrouwenparochie, Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4)

8385

929/14

20-09-1841

Wal de Catharina Elisabeth weduwe Heppener  Henricus te  Franeker in leven rustend leeraar de Hervormden te Drachten en Schoolopziener, Zij verzoekt een jaarlijse gratificatie jaar 1841 (2)

6081

436

29-04-1822

Wal de F. E. & Comp. ---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen  en het bezwaar van de zetters van St. Annaparocie en Vrouwenparochie  met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling waar de boerdrijen staan,  Toerenburg,  Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,  Koopal Joh.,  Siderius D. D. de weduwe ,  Tanje D. D. , Aderhout,  Rinsma F. F. , Kuiken B.,  Gorter J. J.,  Wal de F. E. & Comp.,  Vries de T. K.,  Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)

6383

1

29-04-1814

Wal de G. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

6006

997

27-12-1815

Wal de G.---- Brandsma Gerardus Samuel benoemd tot rechter in de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Mr. Wal de G. benoemd tot enz. jaar 1815 (1)

6008

88-1

05-02-1816

Wal de G.---- Brantsma G. S. is op 8 januari 1816 in functie getreden als rechter te enz. Enz. i.p.v. Wal de G. Jaar 1816 (1)

6019

81 blz. 21, 22, 23, 24, 27 t-m 51

05-02-1817

Wal de G. Subst Keiz. Procrureur, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)

5986

287-Alijst 1

16-04-1814

Wal de Gabinus hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (6)

6424

584

02-12-1817

Wal de Gerrit Baukes 19 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Artillerie 1  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6416

125

04-04-1817

Wal de H.  in leven Luitenant Colonel---- Wierdsma J. D.  Majoor van het Bataillon Schutterij te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het smartelijk overlijden van Wal de H.  in leven Luitenant Colonel enz. jaar 1817 (1)

6386

118       

11-08-1814

Wal de H. bij de 1e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)

6401

 

852E

01-11-1815

Wal de H. Commandant der Schutterij te  Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815  (4)

6402

 

900-4

02-12-1815

Wal de H. Commanderende Officier der Dienstdoende Schutterij te Leeuwarden ondertekend een staat van de Sterkte der Dienstdoende Schutterij te Leeuwarden zoo als denzelve op den 2 december 1815 enz. Jaar 1815 (4)

6402

 

916-5

08-12-1815

Wal de H. de Kapitein Commandant der Schutterij van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat alle oude wapenen  naar Delft  zijn  verzonden enz. jaar 1815 (1)

6401

 

870

11-11-1815

Wal de H. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6401

 

857

10-10-1815

Wal de H. Kapitein wordt vermeld in>>Bernh. Buma  President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (9)

6409

318

06-09-1816

Wal de H. Luitenant  Colonel Commandant der Stedelijke Schutterij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)

6403

28

18-01-1816

Wal de H. Luitenant  Colonel van het 4e Bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Hoofdofficieren der Schutterijen enz. en dat Wierdsma J. D.  benoemd wordt tot Majoor  van genoemd Bataillon enz. jaar 1816 (1)

6404

58-2

02-02-1816

Wal de H. Luitenant  Colonel van het 4e Bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de gevraagde staten  van de Officieren zal opzenden enz. jaar 1816 (4)

6413

21

16-01-1817

Wal de H. ondertekende de lijst---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)

6395

505

21-05-1815

Wal de H. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6402

 

922-1+7

09-12-1815

Wal de H. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6396

619F

23-06-1815

Wal de H. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

5987

402

23-05-1814

Wal de Hend’k hij wordt geïnstalleerd als lid uitmakende van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen in het Arr. Leeuwarden  tevens een brief die hij samen met de andere leden aan de Burgemeesteren van Leeuwarden stuurt enz. jaar 1814 (10)

5986

245, 1

04-04-1814

Wal de Hend’k, hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Leeuwarden Salverda S. (Suffridus) voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

5988

440, 493

09-06-1814

Wal de Hendericus---- Giffen Nicolaas, Procureur, hij is volgens de President Burgemeester van Leeuwarden zeer geschikt en ook genegen i.p.v. de heer Wal de Hendericus Mr. Zilversmid tot regent van de Gevangenishuizen enz. enz. tevens een brief dat hij ten behoeve van de voornoemde functie ontslag krijgt als Lid van het Collegie enz. jaar 1814 (5)

5987

373

16-05-1814

Wal de Hendr’k hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd arrondissement enz. enz. jaar 1814 (3)

6395

423

03-05-1815

Wal de Hendrik, Majoor, staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. enz. jaar 1815 (3)

6404

58-2

02-02-1816

Wal de Henricus staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)

6422

499

17-10-1817

Wal de Jan Meines 41 jaar wonende te Gaast staat vermeld als voorgerdragen persoon in een door Lijcklama a Nijeholt de Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht van enige personen tot Officieren  van enige Vacerende Plaatsen bij de Rustende Schutterij met vermelding welk Bataillon en Compagnie enz. jaar 1817 (6)

6393

158

10-03-1815

Wal de Jan Meines eerste Luitenant wil als zodanig blijven Continueeren daarom wordt voorgesteld om tot Kapitein van de 4e Comp. te benoemen  de Sergeant Majoor Visser Jan Pieters en tot 2e Luitenant in stede van Klijnstra Lucas Sijmens de Sergeant Glee de Gerrit Hendriks enz. jaar 1815 (1)

6865

1-C no. 20

24-01-1825

Wal de Johannes Harms---- Reenema Jacob Ymes plaatsvervanger voor Wal de Johannes Harms, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

9182

317

15-02-1916

Wal de K. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1)

9182

113-a / 37

15-01-1916

Wal de K. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met het verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5)

8044

398, 3580

24-04-1837

Wal de L.S. Jelsum Schipper, [1] 24-04-1837

8045

444/2

34/3998

08-05-1837

Wal de L.S. Jelsum Schipper, [2] 08-05-1837

8046

49, /2

34/4574

24-05-1837

Wal de L.S. Jelsum Schipper, [3] 24-05-1837

7996

496/2, 34

20-05-1837

Wal de L.S. Jelsum Schipper, [4] 20-05-1837

6401

 

870

11-11-1815

Wal de M. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6101

1323

22-12-1823

Wal de M. S.  er wordt gevraagd of hij enig ambt bekleed dat meer dan fl. 300 op brengt buiten zijn eigen ambt, enz. jaar 1823 (1)

8380

833-10

24-08-1841

Wal de M. S.---- Boelens van J. H. (Jan Hendrik) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad  Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelve Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Lang de Fokke, die verzoekt om een gratificatie enz. jaar 1841 (2)

8285

611-8

18-06-1840

Wal de M. S.---- Mahien F. J. een document waarin o.a. de  Declaratie van reis en verblijfkosten als Directeur over de arbeid der gevangenissen verder in dit document genoemd Wal de M. S. als Lid en Secretaris over de gevangenissen en Wierdsma P. als Vice President het betreft arbeid vioor gevangenen in het huis van Burgelijke en Militaire Verzekering te Zwolle jaar 1840 (10)

6842

23-C

07-05-1824

Wal de M. S. te Leeuwarden onderwerp; een rekwest voor de Schutterij jaar 1824 (7)

6855

11-A

08-10-1824

Wal de M. S., een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Wal de m. Secretaris van Leeuwarden ondertekend  Ter ordonnantie  de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)

6864

43-C

05-01-1825

Wal de M. Siderius hij dient een verzoek in om  ontslag uit de Schutterij te Leeuwarden enz. Jaar 1825 (2)

6088

1072

12-11-1822

Wal de Meinardus Siderius  Mr. Zilversmid hij wordt benoemd in de Provinciale commissie van Geneeskundig onderzoek  en Toezigt van de gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten enz. enz.,  jaar 1822 (5)

6865

19-A

14-01-1825

Wal de Meinardus Siderius , Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4)

8384

906/7

13-09-1841

Wal de Meinardus Siderius secretaris der Stad Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij  verzoekt kwijtschelding van fl. 75  wegens aangifte overlijden Siderius Elisabeth,   waarin een voordelig saldo van fl. 12.338.- zit enz. enz. jaar 1841 (4)

6865

6-A

20-01-1825

Wal de Meinardus Siderius te Leeuwarden  wordt genoemd als Ambtenaar in een  naamlijst der provincie Friesland als geëployeerde bij de gevangenissen met zijn beroep, jaar 1825 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Wal de Meinardus Siderius, 318 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6100

1169

22-11-1823

Wal de Meinardus Siderius, hij heeft een tractement  van duizend guldens per jaar als lid van de commissie van de huizen van correctie  enz. enz. jaar 1823 (1)

8224

1216-14, 3

29-11-1839

Wal de Meindert Pieters, 12 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)

6029

908

23-12-1817

Wal de Pieter Jans Gerechtsdienaar te Leeuwarden, Onderwerp; vervoer van gevangenen  en een declaratie jaar 1817 (1)

6005

933

27-11-1815

Wal de Pieter Jans te Leeuwarden Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

6006

954-6

06-12-1815

Wal de Pieter Jans te Leeuwarden staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815 (1)

6034

398

30-05-1818

Wal de R. W. te Grouw hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6840

36-A

blz. 34

22-04-1824

Wal de Rintje U. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6047

379

03-06-1819

Wal de Rintje W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Wal de Rintje W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-34    

25-05-1821

Wal de Rintje W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6624

242

09-02-1814

Wal de S. L. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van de Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet eenparigheid besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz.  en opgedragen aan de volgende personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en Ronda Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie daar) jaar 1814 (7)

6836

6-A

04-03-1824

Wal de Siderius H. een stuk met zijn handtekening betreffende een verklaring van een afgelegde eed voor zijn functie als Secretaris bij de gevangenissen te Leeuwarden enz.jaar 1824 (2)

6091

156

15-02-1823

Wal de W.? Siderius hij ondertekend mede een Proces Verbaal als Lid van De Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden betreffende de Administratie zoals aantal gevangenen, Registers en Boeken, Keukengereedschappen  enz. voor overgave van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz.  jaar 1823 (3)

6251

1061

07-09 -1814

Wal de…?  de weduwe van te Franeker voor de huur ten dienste van Pieters Heert, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6840

36-A

blz. 22

22-04-1824

Wal Epke Tjisses Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A blz. 8

22-04-1824

Wal Everd Kastelein van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8225

1245-8b   51-60      07-12-1839

Wal Jogchem Lieuwes staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6034

398

30-05-1818

Wal Marten te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Wal Rintje Willems, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6033

276

20-04-1818

Wal te Jan Gerrits staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Leeuwarden is de laatste woonplaats voor de gevangenis jaar 1818 (2)

6016

707

21-11-1816

Wal ten Jan G. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6028

810

13-11-1817

Wal ten Jan G. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

8219

1129/2, 34

04-22-1839

Wal ter Jan Aaalders Nijehaske Turfschipper, jaar 1839

8375

708-5_17

20-07-1841

Wal v. d. L. W. de weduwe te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6636

188

19-02-1815

Wal v. der Enne Foekes staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6640 

544,9

15-06-1815

Wal v. der Foeke Ennes te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6258

 624

24-06-1815

Wal v.d  A. A. wegens vertering bij het arresteren Wordt vermeld op een document van de gemeente Ontvanger van Gersloot  die hij over 1814 kan opmaken  en daaruit de schuld aan voornoemde  wegens vertering bij het arresteren  van een deserteur  enz. enz. jaar 1815 (2)

3622

A-3

blz. 7

05-01-1848

Wal v.d Tjerk Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5 

blz. 7

31-12-1852

Wal v.d Tjerk Lammerts, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Wal v.d.  ?. J. van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9180

264

06-02-1915

Wal v.d.  Broor (Broer?) ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Wal v.d.  Folkert Joh’s 31 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8285

615-2, 16

19-06-1840

Wal v.d. ….? te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 22

Bladzijde 2

26-09-1839

Wal v.d. ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6424

609

10-12-1817

Wal v.d. A. D. 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

5664

A-4 Bijl.15

25-04-1912

Wal v.d. A. J. Te Harlingen mret het Schip de President Paul Kruger,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

3622

A-10-2, 7

regist. 9170

15-03-1873

Wal v.d. Abel Sijbes en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-6

blz. 6         12-01-1858

Wal v.d. Abel Sijbes en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-9

 blz. 7

24-03-1868

Wal v.d. Abel Sijbes en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10-1, 7

regist. 9168

22-02-1873

Wal v.d. Abel Sijbes en vrouw, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

6626

487  blz. 9

07-04-1814

Wal v.d. Adam R. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

8257

69/20, 1

nummer 11

20-01-1840

Wal v.d. Albert A. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6383

90  

23-04-1814

Wal v.d. Alle Teyes te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6264

1149- 5

21-11-1815

Wal v.d. And’s Arjens komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6626

487  blz. 4

07-04-1814

Wal v.d. Andries A. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6840

36-A

blz. 31

22-04-1824

Wal v.d. Anne T. Visker van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8257

69/20, 1

nummer 86

20-01-1840

Wal v.d. Arent A. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6392

84

02-02-1815

Wal v.d. Auke Alles.---- Schaapman G. E.  Schoolmeester te Hardegarijp, de Schout schrijft dat betrekkelijk de Nachtwachten uit den Landstorm in den School aldaar  en dat hij dagelijks hoort de klagten van de ingezetenen over de Schoolmeester wegens het gedrag en pligtverzuim van deze schoolmeester en het houden der nagtwachten  en dat de schoolmeester klaagt dat zijn slaapkamer enz. verder genoemd Reitsma Harmen Douwes (met handtekening) administrerende Kerkvoogd van Hardegarijp en Wal v.d. Auke Alles.  Mr. Timmerman van beroep, (met handtekening)  Wadman Jan Hendriks oud 36 jaar van beroep Boerderijhouder 31 jaar (met handtekening) en Veeninga  Dieuke Pieters. (met handtekening) en de Capitein van de Landstorm Reitsma A. G.  en Bruinsma A. van beroep Auditeur Militair bij de Krijgsraad en ondertekend door de Schout van Hardegarijp Reitsma G. G.  enz. jaar 1815  (5)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Wal v.d. Bouke Winkelier van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

3594

Map 88-C

1876--1878

Wal v.d. D. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

6840

36-A

blz. 18

22-04-1824

Wal v.d. D. K. Koopman van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Wal v.d. D. te Ferwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6830

18-A blz. 42

21-01-1824

Wal v.d. Dirk Wiltjes te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6384

140-141

22-6-1814

Wal v.d. Doede Sietses wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen informatie over leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3)

6282

737-24

07-07-1817

Wal v.d. Douwe K., Koopman te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6390

38

20-09-1814

Wal v.d. Douwe Klaases hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Wal v.d. Douwe Richolds 50 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6830

18-A blz. 11

21-01-1824

Wal v.d. Durk J. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Wal v.d. E. te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Wal v.d. E. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/22

20-09-1841

Wal v.d. E. te Leeuwarden Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6870

17-03-1825

20-D

blz. 11, 15

Wal v.d. E. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (15) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

8375

708-5_22a

20-07-1841

Wal v.d. E. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 22,1

19-06-1840

Wal v.d. E. te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

9921

20

19-10-1882

Wal v.d. Eeltje Jeltjes Onbezoldigd Rijksveldwachter te Grouw gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6381

199-A

26-03-1814

Wal v.d. Epke Obes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Wal v.d. F.  te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Wal v.d. F. A. te  Lekkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 23

Bladzijde 2

26-09-1839

Wal v.d. F. A. te Lekkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Bladzijde 2

26-09-1839

Wal v.d. F. A. te Lekkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Wal v.d. F. E. te Nijega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 30

17-07-1839

Wal v.d. F. E. te Nijega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8280

517-11, 3

19-05-1840

Wal v.d. F. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in het Kantoor Burum  in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

526-1, 17

22-05-1840

Wal v.d. F. J. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8197

687-1

06-07-1839

Wal v.d. F. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

8308

1074-9

29-10-1840

Wal v.d. F. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8375

708-5_28v

20-07-1841

Wal v.d. F. te Gorredijk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8386

949/28

20-09-1841

Wal v.d. F. te Gorredijk, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_23b-v

20-07-1841

Wal v.d. F. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 23

Bladzijde 4

26-09-1839

Wal v.d. F. te Lekkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 23,2

19-06-1840

Wal v.d. F. te Lekkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/23

20-09-1841

Wal v.d. F. te Lekkum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 17

Bladzijde 1

26-09-1839

Wal v.d. F. te Nijega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 28,1

22-05-1840

Wal v.d. F. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 28,1

22-05-1840

Wal v.d. F. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)