Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Ind

8374

693/1 - 3

15-07-1841

Weide Eble Hendriks te Rinsumageest, Een bekeuring wegens het zitten in de Herberg na sluitingstijd enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4)

8225

1253-13,40 10-12-1839

Weide Pieter Rienkes te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6271

574-3-A

06-07-1816

Weide v.d Hend’r Siegers, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

9725

Deel 2

23-05-1899

Weide v.d. ….?  Sneek Kapitein op de Bestevaer komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1899 (2)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Weide v.d. D. R. te Jelsum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6070

424-32    

25-05-1821

Weide v.d. Gerben S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 6

27-08-1839

Weide v.d. H. D. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6380

13 Lijst 1

29-01-1814

Weide v.d. Jan Jansen te Oenkerk, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

8364

498/10, 4

21-05-1841

Weide v.d. Jan Sjoerds staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 26-v

17-07-1839

Weide v.d. Joh´s W. te Tirns is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6386

111 en 112

04-08-1814

Weide v.d. K. schrijft een brief aan zijn zoon waarin genoemd Mollema Hendrik en dat zijn zuster woont bij Pijtters Douwe enz. , verder een brief van de Luitenant Colonel Papendrecht van Hoijnet van het 16e batt. Landmilitie  Cantonnement Hulsteren bij Bergen op Zoom daar wordt in genoemd Border (Bordes) Hendrik die als remplaçant voor Doesburg van Benjamin H. Hz.,  verder een copie van de brief ten einde Hendrik Border (Bordes) in zijn ongeluk niet souden geraken door misleijding van sijn Stiefvader die hij gesegt heeft Weide v.d. K. te sijn jaar 1814 (3)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Weide v.d. K. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7,881/

14,11>>

27-08-1839

Weide v.d. K. W. te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Weide v.d. Klaas Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6060

480

06-07-1820

Weide v.d. Obbe F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Weide v.d. R. T. te Greonterp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6068

 

217

17-03-1821

Weide v.d. W. ?. H. wordt op een kopie document als ondertekende vermeld met als onderwerp  ter bekooming van eene schadeloosstelling voor hun onderscheiden affaires veroorzaakt door hunne gepresteerde werkzaamheden bij de Hertaxatie der gebouwen voor de Personele en Mobilaire Belastingen in 1819 gedaan voor deszelfs schrijfbehoeften en verteeringen enz. en dat het niet zijn intentie kan geweest zijn om zodanig iets van onbezoldigd wordende persoon ook een begeleidende brief ondertekend door de Burgemeester van Dockum Weide van der W. R. (Willem Roelof) en  Slooten  van A. enz. jaar 1821 (4)

8375

708-5_9

20-07-1841

Weide v.d. W. R. te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6864

60-C-17

13-01-1825

Weide v.d. W. R. Wethouder te Dokkum Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

8351

191/11

00-00-1841

Weide van der  Jan  Belastingdossier met o.a. een handgeschreven brief met de handtekening hem, jaar 1841 (6)

3622

H.5 en

10 t/m 17

26-10-1868

Weide van der Albert Durks---- Kuipers Albert Jans hij is pachter geworden aan de Draaibrug over het Dokkumer Grootdiep in den Buitendijksterweg enz. onder borgstelling van Buwalda Anne K. en Weide van der Albert Durks ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven enz. jaar 1868 (30)

9186

146

06-02-1918

Weide van der Anne , komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9183

881

26-05-1916

Weide van der B. Leeuwarden Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf , jaar 1916 (3)

6027

722

15-10-1817

Weide van der Berend aangesteld als onderwijzer te Rottevalle jaar 1817 (1)

6035

468

29-06-1818

Weide van der Berend benoemd als onderwijzer te Veenwouden, wordt ook in genoemd de districtsschoolopziener  Ferff H. N. te Bergum jaar 1818 (1)

6039

774

19-10-1818

Weide van der Berend, hij is aangesteld als Schoolonderwijzer te Veenwouden met een tractement van fl. 100 per jaar enz. 1818 (1)

6868

16-02-1825

30-B

Weide van der Berend, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

8280

517-11,

34-35,

39-40

19-05-1840

Weide van der D. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

5667

10 blad 9

00-00-1880

Weide van der D. S. , Winkelier,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6271

574-7

06-07-1816

Weide van der Dirk Popes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

9187

1475

05-10-1918

Weide van der Douwe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6868

22-02-1825

2-A

Weide van der F. Nic---- Dirks Janke weduwe van Weide van der F. Nic te Berlicum Onderwerp: een verleende gratificatie van f. 35.= enz. jaar 1825 (3)

6834

7-A blz. 3

18-02-1824

Weide van der F. O. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en  beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

6393

134

28-02-1815

Weide van der Fedde Gabes Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8348

143/2

00-00-1841

Weide van der Feike Jans, Brief ,  met ook een handgeschreven brief met zijn  handtekening, jaar 1841 (3)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Weide van der Geertje staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8359

377/28, 5

19-04-1841

Weide van der Gerben Sjoukes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8375

712-10

21-07-1841

Weide van der Gijsbert---- Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht van geschikte personen voor de vacante bediening  als Veldwachter te Langweer i.p.v. Weide van der Gijsbert  die met pensioen gaat en wel Frankena Meije Lammerts Werkman te Langweer en Visser Rimmelt Piers enz. jaar 1841 (3)

6249

828

06-09-1814

Weide van der Gijsbert bode bij de schout te Langweer een tractement van 100 guldens per jaar maar klaagt dat hij daar met zijn huisgezin niet van kan leven  en verzoekt dan ook dat zijn tractement 200 guldens wordt wat hij ook in zijn vorige functie  te Doniawerstal heeft genoten enz.tevens een document met de toewijzing van zijn verzoek ondertekend door de Schout en leden van de Gemeente Langweer enz. jaar 1814 (2)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Weide van der Gosling, 475 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6709

36 deel 1

blz. 12

16-01-1822

Weide van der H. K. te Dokkum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6271

574-9

06-07-1816

Weide van der Harm Sipkes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

9187

890

04-07-1918

Weide van der Hendrik, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8356

328/27-5               03-04-1841

Weide van der J. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6867

09-02-1825 29-A

Weide van der Jacob---- Heeres Jouke Vleeschhouwer te Roordahuizum en Weide van der Jacob Vleeschhouwer te Wirdum Onderwerp: proces verbaal van bekeuring tegen hem opgemaakt ten zake beide als Inlandsch Kramer niet behoorlijk te zijn gepatenteerd er wordt hem een transactie aangeboden ter voorkoming van vervolging  jaar 1825 (3)

8270

298/16-45

25-03-1840

Weide van der Jan een handgeschreven brief van de Koek en Banketbakker tevens Winkelier, jaar 1840

6380

13 Lijst 1

29-01-1814

Weide van der Jan te Heeg, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

9126

1043-15

1879/1880

Weide van der Jan Timmerman te Harlingen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6095

541

24-06-1823 

Weide van der Jan, Banket Bakker te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document  ; dat zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4)

6382

79 nr. 36

31-03-1814

Weide van der Jan, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6647

2

04-01-1816

Weide van der L. W.---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de kerkenraad der Hervormden alhier voor het beroepen van een Predikant i.p.v. de overleden Weide van der L. W.  ondertekend door Botma T.? C., Adriani A., Beintema J. W., Fockema E.?, Posthumus Frans N., Reitsma J. T., Harkema W. D., Cock Joh’s, Bonner P. J., Keuchenius J. A. enz. jaar  1816 (4)

6393

134

28-02-1815

Weide van der Lolke Obbes te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6070

424-34    

25-05-1821

Weide van der O. F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Weide van der Obbe T.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6418

248-A

1e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Weide van der Pieter * Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Weide van der Pieter 187 is zijn volgnummer en Nieuwpoort zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6418

248-E

3e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Weide van der Pieter Idsers staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 3e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Weide van der Pieter Idzes 570 is zijn volgnummer bij het Depot en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Weide van der Pieter Jetses 570 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Weide van der Pieter Jetzes 549 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6709

36 deel 2 

blz. 17

16-01-1822

Weide van der R. K. te Dokkum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9180

1054

05-06-1915

Weide van der Sikke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8359

377/28, 8

19-04-1841

Weide van der Sjoukes Gerben wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8280

526-1, 7

22-05-1840

Weide van der te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8225

1245-8a

41-50

07-12-1839

Weide van der Teunis staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Weide van der Teunis, 131 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6682

520

00-00-1818

Weide van der W. R. (Willem Roelof) Aanstelling als  Burgemeester  van  Dokkum jaar 1818 (5)

8380

837-18

25-08-1841

Weide van der W. R. (Willem Roelof) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad  Dockum een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Dekker T. ook aanwezig van deze dekker twee handgeschreven brieven met zijn handtekening waarin hij voor de post van Tolgaarder solliciteerd, maar hij wordt ongeschikt bevonden in een antwoord enz. jaar 1841 (11)

6669

415-e

23-10-1817

Weide van der W. R. (Willem Roelof) Lid van de Raad van Dokkum staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Weide van der W. R. te Dokkum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 17

06-02-1824

Weide van der W. te Dokkum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

3594

Map 88-F

1876-1878

Weide van der W.S.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6100

1192-37

26-11-1823

Weide van der Willem Roelof en Klaver Alle Fransen , zij zijn als Schatters  over 1824 te Dokkum gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6641

618

17-07-1815

Weide van der Willem Roelof---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester, van de Stad Dokkum hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragt van twee geschikte personen als lid van de Vroedschap in plaats van de afgaande Heer Cock Johannes en wel de Heeren Weide van der Willem Roelof Medicine doctor en Klaasesz Jan Openbaar Notaris enz. jaar 1815 (1)

6648

50-C

22-01-1816

Weide van der Willem Roelof---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad  om in de plaats van Assen van H. en Fockema IJ.  Voor te dragen Fockema Eelco Ontvanger der registratie, Weide van der Willem Roelof Midicinae Doctor, Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der belastingen en Schaaf van der IJpe Fabrikeur van Kalk en Cement enz. jaar 1816 (1)

6383

108

04-05-1814

Weide van der Willem Roelof Medicinal Docter binnen Dockum , hij is door de Burgemeester bij de Schutterij gedelegeerd maar enz. jaar  1814 (1)

6392

118

22-02-1815

Weide van der Willem Roelof,  Medicina Doctor te Dokkum wordt voorgerdagen als Chirurgijn Majoor bij het 10 Bat. Landstorm te Dokkum door de Luitenant Colonel van het 1e e Bat. in het Arr. Leeuwarden Fockema E.  die het document ondertekend enz. jaar 1815 (1)

6401

 

859-1+5

10-10-1815

Weide van der Willem Roelofs staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 1  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 1 en 2 enz. 1815 (2) Dossier (15)

8296 

837/7

21-08-1840

Weide van der, 16 eigenaren van panden in Dokkum  (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben aangegeven .

Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, van der Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) , jaar 1840

6257

411

04-05-1815

Weide(n) van der J. van beroep Verwer, er is ingeleverd een Reekening van genoemde ten laste van de Gemeente Minnertsga van f. 39-8 voor het verven van 324 Pieken van den Landstorm in het jaar 1814 en dat deze uit de onvoorziene uitgaven voldaan moet worden enz. jaar 1815 (2)

8211

988-3, 7

Bladzijde 2 26-09-1839

Weidema ….? te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

3701

1-C, 2

01-03-1839

Weidema Baatje Rimmers te Harlingen, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

15-D

10-02-1842

Weidema Baatje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8)

6395

457

13-05-1815

Weidema Eelze J. te Boer hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8376

744/15-13

30-07-1841

Weidema Eyde Rimmers Matroos op de Stad en Lande, jaar 1841  (4)

8386

949/7

25-09-1841

Weidema F. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid  Jaar 1841  (3 ) 

6402

 

922-1+7

09-12-1815

Weidema Frans Willems staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6385

139

06-07-1814

Weidema Frans Willems te Ee hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6271

574-3-A

06-07-1816

Weidema Frans Willems, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Weidema Freeno Willems staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6271

574-3-A

06-07-1816

Weidema Gerrit Willems, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

3701

15-C

09-02-1839

Weidema IJede Rimmers, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)

6833

14-A, 3

12-02-1824

Weidema J. K. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

8375

716-3_1E

22-07-1841

Weidema Jacob Remmers 26-04-1838 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6418

255-BB

01-06-1817

Weidema Jakle Ruurds 418 Pingjum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Weidema Jakle te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6854

4-A

27-09-1824

Weidema Jan Wiebes----- Weidema Martzen Ruurds weduwe van Weidema Jan Wiebes te Wons onderwerp verzoek tot kwijtschelding van een boete wegens het net aangeven van de nalatenschap van haar echtgenote wordt ook in genoemd Alberda Johannes te Bolsward jaar 1824 (4)

6833

14-A, 10

12-02-1824

Weidema K. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Weidema Karst Feddes 11 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-A

 8e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Weidema Kerst Feddes te Oudeboorn wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Weidema Klaas, 434 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6852

7-A

30-08-1824

Weidema Martzen Ruurds weduwe Van Miedema Jan Wiebes wonend ete Wons, een boete vanwege het verzwijgen van aangifte van een obligatie, jaar 1824 (4)

6854

4-A

27-09-1824

Weidema Martzen Ruurds weduwe van Weidema Jan Wiebes te Wons onderwerp verzoek tot kwijtschelding van een boete wegens het net aangeven van de nalatenschap van haar echtgenote wordt ook in genoemd Alberda Johannes te Bolsward jaar 1824 (4)

8375

716-3_1F

22-07-1841

Weidema Remmer Remmers 01-05-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8280

518-21

20-05-1840

Weidema Remmer---- Veer van der Marijke Minnes weduwe van Bakker Jan heeft ons (Burgemeester en Wethouders van Harlingen) verzocht de nodige stukken klaar te maken ten einde het laatst opgezonden weeskind naar de kolonien te Veenhuizen Weidema Remmer onder hare onmiddelijke opvoeding en beschikking wordt gesteld maar dat regt is alleen aan  nabestaanden en niet aan haar als vreemde enz. jaar 1840 (3)

3701

15-D

10-02-1842

Weidema Remmer, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8)

3701

15-C

09-02-1839

Weidema Rimmer IJedes, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)

6277

30-16

09-01-1817

Weidema Ruurd F? moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8211

988-3, 7

Bladzijde 1

26-09-1839

Weidema T. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

3701

1-C, 2

01-03-1839

Weidema Yede Rimmers te Harlingen, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

6082

453

03-05-1822

Weiden van der Obbe S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6252

1179-72

08-11-1813

Weidenaar Dirk wegens huur van een bed in de caserne, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

9725

Deel 2

Blz.30

00-00-1881

Weidenaar Klaas,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

6424

609

10-12-1817

Weidenbach C. 141 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het 4e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8214

1024/9

07-10-1839

Weidenbach M. M. het betreft zijn request houdende het verzoek om ontslag uit de Gestichten der Maatschappy van Weldadigheid enz. jaar 1839 (4)

8375

716-3_2d

22-07-1841

Weidenbach Maria Magd’a Leeuwarden is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8375

716-3_3D

22-07-184 1

Weidenbach Maria Magd’a, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8350

171-6

19-02-1841

Weidenbach Maria Magdalena 00-08-1791 geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 in de Ommerschans zijn opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de desbetreffende besturen ten spoedigste enz. met 8 kolommen informatie enz. jaar 1841 (6)

8225

1245-8b  

21-30

07-12-1839

Weidenbach Maria Magdalena staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Weidenberg J. J. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Weidenberg J. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6422

470

11-10-1817

Weidijk (Wijdijk) Hieronimus---- Sytzama J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij heeft overgenomen Betzema Betze Johannes en Wijdijk (Weidijk) Hieronimus beide achtergebleven lotelingen enz. jaar 1817 (1)

6421

431

23-09-1817

Weidijk (Wijdijk) Hironimus---- Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Weidijk (Wijdijk) Hironimus alhier geboren en gedoopt is op  29 juli 1796 en dat hij enz. jaar 1817 (2)

6421

425

08-09-1817

Weidijk Geert†---- Ferwerda Neeltje weduwe Weidijk Geert arbeidster te Leeuwarden ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dathaar zoon Weidijk Hironimus is geboren  29 juli 1796 en enz. jaar 1817 (1)heeft geloot in 1814 endat hij door de heugelijke omwenteling in 1815 niet meer heeft geloot maar dat hij enz. en hij heeft reeds de proclamatien voor een huwelijk gedaan  en verzoekt dan ook enz. jaar 1817 (1)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Weidijk Hans hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6423

578

20-11-1817

Weidijk Heronimus te Leeuwarden wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende een door hem ondertekend request (als bijlage aanwezig) enz. jaar 1817 (3)

6421

426

18-09-1817

Weidijk Hironimus----- Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Weidijk Hironimus geboren  29 juli 1796 van beroep Knoopmaker voornemens zijnde  zich ten huwelijk te laten aantekenen en hij geen bewijs kan tonen van voldane Millitie enz. ook aanwezig een NOminative staat met zijn gegevens enz.jaar 1817 (5)

6421

425

08-09-1817

Weidijk Hironimus---- Ferwerda Neeltje weduwe Weidijk Geert arbeidster te Leeuwarden ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dathaar zoon Weidijk Hironimus is geboren  29 juli 1796 en enz. jaar 1817 (1)heeft geloot in 1814 endat hij door de heugelijke omwenteling in 1815 niet meer heeft geloot maar dat hij enz. en hij heeft reeds de proclamatien voor een huwelijk gedaan  en verzoekt dan ook enz. jaar 1817 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Weidijk Johan, 416 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6838

7-A bijlage 2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Weidland Klaas A., 53 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6677

316

22-07-1818

Weidland Teunis Roukes, Varensgezel, Huis 14, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

6418

255-BB

01-06-1817

Weidsma Meindert Andries 19 Nijkerk (fr) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6840

36-A

22-04-1824

Weidum , Lijst met  59 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (45

6056

193

18-03-1820

Weidum aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6839

6-A

09-04-1824

Weidum,  Lijst met 18  namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het nummer van de gebouwen en de huurwaarde, (6) jaar 1824

6277

81

18-01-1817 

Weiers Jan  en Haan de W. W.  Molenaars te  Opeinde dat hun requesten zijn gezonden met commentaar van de Grietman ter voldoening aan de Heer Gouveneur van Vriesland  onderwerp o.a. de aanvoer  uit Groningen en dat de bakkers gedupeerd worden  enz. jaar 1817 (2)

6277

82

25-01-1817 

Weiers Jan  en Haan de W. W. het betreft een tweetal requesten van de Molenaars het advies van Assessor van Opeinde aan de Gouverneur over deze requesten enz. jaar 1817 (2)

6424

584

02-12-1817

Weij de P. J. 23 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf 1e Trein Bataillon hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Weij v.d. J.  P. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Weij v.d. J. A. te Hieslum  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 8

27-08-1839

Weij v.d. J. P. te Greonterp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

4894

2306

27-06-1899

Weij v.d. J. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6844

19-A

09-06-1824

Weij van der Dirk S. Slagter te Stiens een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens een geslacht schaap, jaar 1824 (3)

9181

1923

01-11-1915

Weij van der Fedde,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Weij van der Flobbe J. 162 Oldeborn is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9921

34

19-10-1882

Weij van der Gerrit, Agent van Politie 2e Klasse te Sneek gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6271

586-3

01-07-1816

Weij van der Hiltje Idses moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

9191

1022-a

14-08-1920

Weij van der J. A. te Bakhuizen met een handgeschreven brief met zijn handtekening   en een geweigerde aanstelling als veldwachter betreffende zijn zoon Weij van der Klaas jaar 1920 (5)

6830

18-A blz. 2

21-01-1824

Weij van der Jouke P. te Greonterp wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (2) dossier (45)

9191

1022-a

14-08-1920

Weij van der Klaas----- Weij van der J. A. te Bakhuizen met een handgeschreven brief met zijn handtekening   en een geweigerde aanstelling als veldwachter betreffende zijn zoon Weij van der Klaas, jaar 1920 (5)

6712

276

00-00-1822

Weij van der Marten N te Doniaga, , Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in Doniawerstal Jaar 1822 (2)

7977

158-6, 23

14-02-1837

Weij van der Oege Sytzes te Leeuwarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

9187

1475

05-10-1918

Weij van der Teunis, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6405

110

27-02-1816

Weijde Arent Nollers---- Brouwer J. H.  Schultes van de Gemeente Ruinerwold ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij namens Weijde Arent Nollers geboren 19-06-1795 te Ruinerwold  en daar wonende  van beroep Landbouwer zoon van Weijde Nolle Freriks en Pel Jentje Arends welke bij de loting in Meppel enz.  en als plaatsvervanger heeft gesteld  Engels Adrianus Willems enz. jaar 1816 (1)

6405

110

27-02-1816

Weijde Nolle Freriks---- Brouwer J. H.  Schultes van de Gemeente Ruinerwold ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij namens Weijde Arent Nollers geboren 19-06-1795 te Ruinerwold  en daar wonende  van beroep Landbouwer zoon van Weijde Nolle Freriks en Pel Jentje Arends welke bij de loting in Meppel enz.  en als plaatsvervanger heeft gesteld  Engels Adrianus Willems enz. jaar 1816 (1)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Weijde v.d. O. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7,881/

14, 11>>

27-08-1839

Weijde v.d. W. J. de weduwe te Tirns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8383

894-5

09-09-1841

Weijde van der Dirk Reins Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6402

 

922-1+4

09-12-1815

Weijde van der Willem Roelofs staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6418

255-BB

01-06-1817

Weijdema Klaas 156 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Weijdenaar F. 32 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6419

287-A_ 3e

Compagnie

23-06-1817

Weijdiek Hend’s wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6418

248-A

 13e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Weijdiek Hendrik * Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Weijdijk Hendrik 526 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

9187

890

04-07-1918

Weijer Georg Antoon gehuwd met Meulen van der Antje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6840

36-A

blz. 15

22-04-1824

Weijer J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9187

1475

05-10-1918

Weijer Jan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Weijer Philippus, 464 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6683

2 deel 1,

blz. 8

04-01-1819

Weijers C. H. Predikant te Bennebroek tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 10

04-01-1819

Weijers C. H. te Bennebroek wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2 

blz. 11

16-01-1822

Weijers G. H. te Bennebroek, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 8

22-01-1818

Weijers W. F. te Voorschoten Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 6

22-01-1818

Weijers W. F. te Voorschoten Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Weijers W. F. te Voorschoten Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 9

04-01-1819

Weijers W. F. te Voorschoten wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Weijers W. F. te Voorschoten, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2 

blz. 9

16-01-1822

Weijers W. F. te Voorschoten, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9187

890

04-07-1918

Weijkamp Anna Johanna gehuwd met Lijsten Aaldert A. ,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6683

2 deel 2, 10

04-01-1819

Weijland H. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 10

06-02-1824

Weijland H. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2 

blz. 10

16-01-1822

Weijland H. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6866

04-02-1825 28-B

Weijland T. K. wegens 20 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)

8254

9/5, 57, 119

03-01-1840

Weijland T. R. Betaalstaten Chalouproeyer Boreas, jaar 1840

6869

26-02-1825

21-A

Weijland T. R. Chalouproeijer hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te hebben (en zet zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij de Engelsmansplaats de somma van enz. jaar 1825 (2)

8376

743/15     

28-07-1841

Weijland. Teunis R Engelsmansplaat Sloeproeijer Klaringsvaartuig, jaar 1841  (1) 

6022

306

09-05-1817

Weijma ….? ---- Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de bediende van Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum  in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens  allen arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)

6384

19

26-05-1814

Weijma Eyze IJses, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

8375

708-5_4

20-07-1841

Weijma J. S. te Weidum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 25-v

17-07-1839

Weijma Pieter D. te Oosthem is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

9188

481-d

25-04-1919

Weijma Teunis IJlst Veldwachter te IJlst, jaar 1919 (3)

8305

1010/17

12-08-1840

Weijmer Jurrien, Fuselier 7e Afdeeling Infanterie * 14-06-1813 Kampen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1840  (4)

9184

27

08-01-1917

Weijnstra Eerde, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

890

04-07-1918

Weijnstra Eerde, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8224

1216-14, 3

29-11-1839

Weijs Antony Francinus, 15 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Weijsma Gerben Pieters 176 Gemeente Harig is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6631

1174

22-09-1814

Weijsma Hans te Sneek komt voor in een document van opgegeven personen de jare 1795 ten gevolge van den Revolutionairen tijd van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar 1814 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Weijsman Jantje Pieters 178 Eernwoud is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8384

920-20

17-09-1841

Weijst van Petrus * Uden oud 36 jaren, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

8096

 

624/2

31-01-1838

Weijsters Nicolaas Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te Nijmegen. Sergeant 28-1-1837 Overleden te Soerabaja , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

8356

328/27-4               03-04-1841

Weijtingh J. H. A. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6028

810

13-11-1817

Weikman Karel J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6424

615

18-12-1817

Weiland A. Toucain de weduwe te Dokkum wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. met haar request dat haar zoon Weiland Sijpke Aukes uit den dienst der nat. Mil. moge worden vrijgesteld enz.  jaar 1817 (3

5664

162, 40

27-02-1917

Weiland A. Witmarsum Schip de Witmarsum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a, 40

28-02-1918

Weiland A. Witmarsum Schip de Wonseradeel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

6421

398 + 421

30-08-1817

Weiland Auke Tousijn (Wijland)†---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te Dokkum  en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste zoon en zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven  en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e  Gleistra J. A.  dat hij drie gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes  Molenaar en Wind  Gosse Doedes Fabrikant en Meekeren van Geert Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder zeer zwak is en arm 3e  Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd sergeant en Schuitenga Bartele Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke Tousain is overleden  22-09-1811 oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8)

6302

62

07-02-1823

Weiland Durkje ,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7)

8376

744/15-10

30-07-1841

Weiland G. Kapitein op de Onderneming, jaar 1841  (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineell

26-03-1824

Weiland Klaas A., 96 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6005

938 blz. 6

30-11-1815

Weiland Klaas Aukes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6840

3-A

20-04-1824

Weiland Klaas Aukes,--- Kootstra Pieter Dirks, Kootstra Sibbeltje Pieters, Weiland Klaas Aukes, Kootstra Sjouke Pieters, een memorie der aangifte nalatenschap van Kootstra Duk Pieters (3) Jaar 1824

6037

 

616

19-08-1818

Weiland Meine Tekes   ---- Vries de Pieter Gooitzen hij wordt voorgedragen voor de post van Controleur wordt ook in genoemd,  Weiland Meine Tekes   jaar 1818 (1)

6302

62

07-02-1823

Weiland Metje ,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7)

6424

609

10-12-1817

Weiland S. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6424

615

18-12-1817

Weiland Sijpke Aukes---- Weiland A. Toucain de weduwe te Dokkum wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. met haar request dat haar zoon Weiland Sijpke Aukes uit den dienst der nat. Mil. moge worden vrijgesteld enz.  jaar 1817 (3

8306

1025/4

22-A

15-10-1840

Weiland T. A. Op de Abt Chalouproeyer, jaar 1840

6046

357

24-05-1819

Weiland Willem  ---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

6028

810

13-11-1817

Weilandt Klaas Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6397

694

29-07-1815

Weilburg Du Carlar Kolonel,  adjudant van den Prins van Oranje is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

3580

71

09-06-1846

Weilter J. B---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request  met antwoord en beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der Tuttel M,  Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K.,  Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C.,  Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan  jaar 1846 (10)

6864

7-A1-2

10-01-1825

Weima Aagje Meinderts---- Leeuwarden . onderwerp ; een staat van  het Mouvement der kleeding en ligging stukken  tevens een opgaven van de bevolking (gevangenen) op de laatste dezer maand (Dec. 1824) en ook een aantekening dat de honderd vrouwenhemden in Amsterdam ontvangen zijn op enz. enz.  ook een vermelding dat de gevangene Blaauw Dirk Klaazes op 24 december 1824 ontvlugt is enz. tevens bevinden 67 krijgsgevangenen zich in de gevangenis aldaar verder ene Prins Jacob en Weima Aagje Meinderts tevens Jacobs Tjamkje zijn terzake slecht gedrag  enz.  jaar 1825  (3)

8280

517-11, 49

19-05-1840

Weima D. P.  te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Weima Jan, 490 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9725

Deel 2

Blz.34

00-00-1881

Weima Minne naar de Middelandsche Zee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.38

00-00-1881

Weima Minne naar New York,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.38

00-00-1882

Weima Minne naar New York,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9181

1923

01-11-1915

Weima Sjerp,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctie

26-03-1824

Weiman Adriana, 312 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6636

148

13e  blz. van kolommen

10-02-1815

Weiman H. M. Gecommetteerde van de Kerkraad  zijn handtekening staat onder het document;  staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

5997

307

31-03-1815

Weimans Adriana is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  344

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Weimar Cornelis, 16 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Weimar Cornelis, 8 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

8386

949/6-5

20-09-1841

Weinia C. D. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

6394

257 deel 1

31-03-1815

Weipkes Hendrik hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6277

2

01-01-1817

Weis Jan , Meester Molenaar voor de Dragtens geeft te kennen in een door hem getekende brief aan de Gedeputeerde Staten van  Vriesland dat hij voor het grootste gedeelte van zijn bestaan is beroofd door de op de eerste van deze maand januari 1817 ingevoerde belasting  enz. enz.jaar 1817 (2)

8108

863-12

01-09-1838

Weis of Wijss Joseph, Fuselier algemeen depot van het Indisch leger * 28-04-1810 Buhren Zwitserland ,  Na het beeindigen van zijn Kruiwagenstraf >>((De kruiwagenstraf bestaat in het plaatsen des veroordeelden in eene militaire straf gevangenis voor den tijd van drie tot vijftien jaren, ten einde aldaar, vervolgens de voor veroordeelten den landmagt bestaande veroordelingen, aan het verrigten van arbeid te worden ontworpen.  Aan de kruiwagenstraf gaat bij dek- en onderofficieren steeds degradatie, bedoeld in art. 41 lit. a des wetboeks, bij mindere schepelingen de vervallen verklaring van den militaire stand, vooraf....))>>is hij met het schip de Rhijn, schipper C. Brandligt naar Nederland teruggezonden, en den 28. Mei ll., in het Nieuwe diep aangekomen, ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6382

109

07-04-1814

Weis ter Maria Elisab.---- Tjirks Johan Hendriks z.v. Albert Tjirks en Maria Elisab. ter Weis , hij wordt vermeld als Deserteur, zijn Extract (waarin al zijn gegevens staan is ook aanwezig) van het Stamboek van het 3e bataillon te Kampen enz. jaar 1814 (3)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Weisenbach Joh. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Weisenbach Pieter Hillis, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6257

410-4

28-04-1815

Weisha.? Cornelis Freerks Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6424

584

02-12-1817

Weisma G. P. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Rauwerderhem Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Weisma H.  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5988

512

28-06-1814

Weisma H. Aanbesteding voor Baardscheren 4500 personen in de 6 maanden.voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding van de prijs waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Draaisma J.  Jaar1814 (4)

8280

517-11, 7

19-05-1840

Weisma Jelle P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6424

584

02-12-1817

Weisma S. P. 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Rauwerderhem Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9184

851

03-07-1917

Weissenbach H. K.----- Brouwers L. Y. te Franeker. zijn benoeming   als lid der Zetters der belasting jaar 1917 i.p.v.  Weissenbach H. K. die ontslag heeft genomen  van hem een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin de ontslagaanvraag  jaar 1917 (6)

9187

735

07-06-1918

Weistra Foppe, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8362

450-25

08-05-1841

Weisz Nicolaas, Sergeant korps mariniers * 00-00-1800 Balstadt,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

8386

949/6

25-09-1841

Weit v.d. J. W. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Vrouwen Parochie op een  lijst van uitvoerbilWeit v.d. J. W.jetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8280

526-1, 6

22-05-1840

Weit v.d. J. W. te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_25c

20-07-1841

Weitenberg J. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

9187

1787-A

05-12-1918

Weitenberg Jacobus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8359

372/14

16-04-1841

Weitenberg Jan . J. Winkeler, Koopman en tapper te Dronrijp Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,  Dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (22)

8359

372-14

16-04-1841

Weitenberg Jan Jozeps gepatenteerd Fabrikant in Kouden en Sajet,  Zwartverwer met een Ketel, Vellenploter te Dronrijp  staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (24)

8359

372-14

16-04-1841

Weitenberg Jan Jozeps gepatenteerd Fabrikant in Kousen en Sajet, Zwartverver met een ketel en vellenploter te Dronrijp staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (20)

6087

950

15-10-1822

Weits  Hillebrandus Johannus wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

5999

516

30-05-1815

Weits Christiaan, ----Zwiers Antoon  hij is gevangen in het Tuchthuis van s’ Hertogenbosch  samen met Dijk van Pieter te , Weits Christiaan, Jacobs Jan, Simons Paulus,   jaar 1815 (20)

6098

933

27-09-1823  

Weits H. J. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten  van de regtbanken en Vredegeregten enz.  met vermelding van woonplaats,  functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)

6830

7-A

21-01-1824

Weits H. J. Griffier te Leeuwarden staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)

6048

 471

15-07-1819

Weits H. J. Griffier van het Vredegerecht no. 2 te Leeuwarden hij is aangesteld voor de werkzaamheden van vernietigde rapporten enz. enz. jaar 1819 (3)

6869

03-03-1825

6-A blad 3

Weits H. J. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6865

19-A

20-01-1825

Weits H. J. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6871

21-03-1825

15-A

Weits H. J. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8

6020

180

28-03-1817

Weits H. J. staat vermld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene Vredegeregten is hij benoemd enz. er wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2)

6047

400 en 401 en 408

15-06-1819

Weits Hillebrand Jansonius, 38 jaar,  Hij staat in een document van voordracht voor de post van   Griffier bij het Vredegerecht,  Griffier van Simple Politie te Leeuwarden  met o.a. voormalig en tegenwoordig beroep, woonplaats en een kolom met aanmerkingen i.p.v. de overleden Hamerster Dominicus Aggaeus  jaar 1819 (7)

6021

248

17-04-1817

Weits Hillebrand Janssonius te Leeuwarden zijn beediging als Griffier te Leeuwarden jaar 1817 (2)

6102

43-B

12-01-1824

Weits Hillebrandius Jansonius,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6081

366

11-04-1822

Weits Hillebrandus Jansonidus , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6084

649

09-07-1822

Weits Hillebrandus Jansonidus Griffier te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6084

649

09-07-1822

Weits Hillebrandus Jansonidus Griffier van Enkele Politie te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6057

261-C

11-04-1820

Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie  te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)

6060

494-B

12-07-1820

Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie  te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie  te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie  te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie  te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6075

771

11-10-1821

Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie  te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie  te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6865

10-1A

14-01-1825

Weits Hillebrandus Jansonius , Griffier van enkele Politie  te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal   Jaar 1825 (4)

6081

366

11-04-1822

Weits Hillebrandus Jansonius , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Weits Hillebrandus Jansonius Griffier  te Leeuwarden in Kanto Jaar 1820 (4) n 1., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Weits Hillebrandus Jansonius Griffier  te Leeuwarden in Kanto Jaar 1820 (4) n 1., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Weits Hillebrandus Jansonius Griffier  te Leeuwarden in Kanto Jaar 1820 (4) n 1., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6075

771

11-10-1821

Weits Hillebrandus Jansonius Griffier  te Leeuwarden in Kanto Jaar 1820 (4) n 1., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Weits Hillebrandus Jansonius Griffier  te Leeuwarden in Kanto Jaar 1820 (4) n 1., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6060

494-B

12-07-1820

Weits Hillebrandus Jansonius Griffier  te Leeuwarden in Kanton 1., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Weits Hillebrandus Jansonius Griffier  te Leeuwarden in Kanton 1., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3)

6052

793

05-11-1819

Weits Hillebrandus Jansonius te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4)

6054

34-C

12-01-1820

Weits Hillebrandus Jansonius te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen    Jaar 1820 (4)

6087

950

15-10-1822

Weits Hillebrandus Jansonius wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6839

4-A blz. 2

06-04-1824

Weits Hillebrandus Jansonius wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6102

43-B

12-01-1824

Weits Hillebrandus Jansonius,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6063

703

11-10-1820

Weits Hillebrandus Jansonius, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3)

6090

42

14-01-1823

Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier van Politie)  en tractement jaar 1823 (5) 

6090

42

14-01-1823

Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6093

299

11-04-1823

Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier van Politie)  en tractement jaar 1823 (5) 

6093

299

11-04-1823

Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6096

609

07-07-1823

Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6096

609

07-07-1823

Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Weits Hillebrandus Jansonius, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6839

4-A blz. 1

06-04-1824

Weits HillebrandusJansionius wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6019

133

28-02-1817

Weitz F. R. en Slooten van R. van beroep Commiesen beide hebben zig ter recherche begeven op de  19 februari dezes jaar naar her Roode Klif waar zij hebben gevonden het stuk wrak enz. beide zetten hun handtekening onder dit stuk en ook Leeuwe E. A. directeur van de Convoijen  en Licenten te Stavoren ondertekend jaar 1817 (3)

6027

718-a

14-10-1817

Weitz Hillebrandus Jansonius Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6049

548

07-08-1819

Weitz Hillebrandus Jansonius Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6036

493-C

13-07-1818

Weitz Hillebrandus Jansonius Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6045

238

13-04-1819

Weitz Hillebrandus Jansonius te Leeuwarden,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6033

263-c

15-04-1818

Weitz Hillebrandus Jansonius,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

6054

34-C

12-01-1820

Weitz Hillebrandus Jansonius, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6039

771-c

16-10-1818

Weitz Hillebrandus Jansonuis, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6030

53-c

23-01-1818

Weitz Hillebrandus Janssonius, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4)

6042

44-A

20-01-1819

Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6060

494-B

12-07-1820

Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6075

771

11-10-1821

Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Weitz Hillebrandus Jantonius te Leeuwarden in Kanton 2., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6024

437-b

08-07-1817

Weitz Hillebrandus Janzonides, Griffier te Leeuwarden kanton no. 2, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Weitzel van Jan, 154 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6382

128

04-04-1814

Weizenbach Klaas Hilles, De Schout van Makkum is gelast om eerstgenoemde Deserteur op te zenden naar het 1e Legercorps en dat enz. word ook genoemd Rinia Nauta van B. G. 1e Luitenant, ook heeft Weizenbach Klaas Hilles verklaard zig gemeld te hebben bij de Heer Zijtzema ….? Te Leeuwarden maar dat deze te kennen gaf enz. verder wordt genoemd Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum jaar 1814 (6)

6250

983

15-10-1814

Weizenbach Pieter H. Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11)

9725

Deel 2

13-10-1877

Wekenborg ….? Harlingen Schip de Minerva komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)

8292 

759/11

30-07-1840

Wekinga van J. H.,   Handgeschreven brief met  Handtekeningen van de zetters H. Brandenburg,   J. H. van Wekinga,   Wopke Brouwer,   Jan T. van der Brug, te Workum (6) , jaar 1840

6418

255-A

00-05-1817

Wel van der Arie 149 is zijn volgnummer en ‘s Gravenzande zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Wel van der Cornelis 154 is zijn volgnummer en Maassluis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9185

1472

07-11-1917

Welbedacht Philippus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6836

18-C

09-03-1824

Welbergen Japik gehuwd met Freriks Greetje---- Welbergen Martinus hij heeft zich niet ingeschreven voor de ligting der Nationale Militie ook aanwezig de staat met gegevens met 12 kolommen informatie zoals b.v. zijn ouders Welbergen Japik en Freriks Greetje wonende te Sneek tevens een Doopextract der R.K. Kerk der Stad groningen enz. jaar 1824 (6)

6865

42-A

20-01-1825

Welbergen Martin gemeente Sneek lichting 1824 te Groningen naar de 15e afd. Inf.  Bij welk korps hij thans als vrijwilliger dient. Jaar 1825 (3)

6836

18-C

09-03-1824

Welbergen Martinus hij heeft zich niet ingeschreven voor de ligting der Nationale Militie ook aanwezig de staat met gegevens met 12 kolommen informatie zoals b.v. zijn ouders Welbergen Japik en Freriks Greetje wonende te Sneek tevens een Doopextract der R.K. Kerk der Stad groningen enz. jaar 1824 (6)

6850

3-C

07-08-1824

Welbergen Martinus,  hij is uit zijn betrekking als vrijwilliger ontslagen enz. jaar 1824 (4)

6243

191-11

06-03-1814

Welboren H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6078

95-23

25-01-1822

Welburg Meindert Tjebberts te St. Anna Parochie , Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang St. Anna Parochie enz. enz. jaar 1822 (2)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen

Huis Justitie

26-03-1824

Welda Geertje, 34 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6677

287

08-07-1818

Weldadigheid,  Maatschappij van  Bij de eerste vergadering van de My. Van Weldadigeheid  op 22-06-1818  te Den Haag Kommissie van Weldadigheid heeft besloten om over te gaan tot ene proeve om een aantal huigezinnen op de nog onbebouwde gronden  van ons Vaderland over te brengen enz. enz.  Jaar 1818 (11)

 

6394

257

31-03-1815

Welde de (Velde?) Hans Sijubolts hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6418

255-BB

01-06-1817

Welde(n?) van der Jacob Gerrit 417 Dockum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8214

1026/1-3

07-10-1839

Welderen ---- Kempenaer de Quirina Jacoba van Andringa Douariere van Welderen Rengers zonder beroep, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6070

424-24        25-05-1821

Welderen ---- Rengers van  Welderen  Sjuke      hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)                                                    

9182

24

06-01-1916

Welderen Baron  van Rengers Theodorus M. Therenius van,  Komt voor op een  document (blz.1)   der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

6070

424-24        25-05-1821

Welderen---- Rengers van  Welderen B. W.   hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)                                                      

6048

448, 1-7

06-07-1819

Welderen Rengers van B. W.  Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (7) hele dossier (30)

6631

1076

02-09-1814

Welderen Rengers van B. W. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6387

140

26-09-1814

Welderen Rengers van Bernhard Walraad , Luitenant Colonel en Ruël Engelman J. A. Luitenant Quartiermeester enz.  alle officieren zijn goedgekeurd behalve genoemden zijn afgekeurd en de de laatst genoemde  is met volstrektste meerderheid van stemmen afgekeurd  enz. enz. verder genoemd Bakker Jan Minnes percepteur te Heeg tot Luitenant Collonel en Tromp Walle Lolkes Koopman te Woudsend tot Luitenant Kwartiermeester  enz. enz. jaar 1814 (2)

6656

490 blz. 4

15-10-1816

Welderen Rengers van Bernhard Walraad staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6872

05-04-1825

9-A

Welderen Rengers van Edzard Reint 23 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Leeuwarden door de benoeming van Fockema Nicolaas als rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (4)

5711

45

15-10-1903

Welderen Rengers van Th. Een Krantenartikerl Onderwerp is de vereniging ter  bevordering ter verbetering van de  haven te Delfzijl als van de waterwegen enz. enz. , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen  jaar 1903 (6)

6089

1199 blz.

19 + 19-A      26-12-1822

Welderen van B. W. (Baron) te IJsbrechtum, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

5667

6

00-00-1880

Welderen van Baron Rengers Bernhard Egbert  Sjuck---- voor meer tekst zie bij  Bakker Albert en Hoekstra Pieter Jolles beide Veerschippers te Langweer geven met de meeste eerbied te kennen dat zij voornemens zijn 3 geregelde stoombootdiensten op te richten tussen Langweer en Sneek, Langweer en Joure en Langweer en Leeuwarden enz. zij zullen voor deze diensten gebruik maken van ene ijzeren Schroefstoomboot genaamd de “Eendracht “, jaar 1880  (3)

6034

398

30-05-1818

Welderen van Rengers te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8364

490-18

19-05-1841

Welderen van S. Baron Rengers---- Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedsesz S. G. (Sieds Gerben) van Stavoren schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat het hem zeer verwondert en bijzonder treft eene klagte van voornoemde te moeten beantwoorden, ook aanwezig een ondertekende brief van H. F. de Jong voornoemd waarin ook wordt genoemd de Wethouder Werff v.d. S. H.  en de Wethouder Lootsma P. , Welderen van S. Baron Rengers, Avenhorn van Nauta G. A., Meinesz J.  beide als leden van het Dijkbestuur, een ander stuk wordt geschreven door de Raad der Stad Stavoren dat de Burgemeester ieder naar waarde behandeld enz. ondertekend door Werff v.d. S. H. , Visser Klaas R.,  Kooij J. E. en Okkes W. ?.  enz. jaar 1841 (21)

8350

175/27-6

21-02-1841

Welderen van Sjuck Baron Rengers Dijkgraaf wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus Contributie Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

3586

19, 19a-b

10-01-1840

Welderen W. C. G. Baron Rengers---- Andringa de Kempenaer de G. J. vrouwe van. Douariere van  Welderen W. C. G. Baron Rengers, Burmania van Andringa  de Kempenaer J.  te Lemmer, Andringa  de Kempenaer van W. te Lemmer gezamenlijk verzoek om een concessie tot het aanleggen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam  enz. jaar 1840 (13)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Weldering Jan, 46 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6683

2 deel 2, 2

04-01-1819

Weldijk J. te Limmen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1

blz. 8

16-01-1822

Weldijk J. te Limmen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 11

16-01-1822

Weldijk J. te Limmen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 1,

Blz. 2

04-01-1819

Weldijk J. te Lummen Oud Oudeling te Limmen tot Primus van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6833

38-D deel 1

Blz. 2

06-02-1824

Weldijk van Limmen J. te Limmen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 2

06-02-1824

Weldijk van Limmen J. te Limmen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Weldyk J. Ouderling te Limmen, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

9180

989

20-05-1915

Welgelegen  Zuivelvereniging te Gerkesloot----- Waterschap Klein Stroobos betreft de verkoop van grond, het dempen van een sloot  enz. enz. enz. tevens een grote tekening van Stroobos en Gerkesklooster van het waterschap jaar 1915  ( 43)

8356

328/27- 8            03-04-1841

Welger K. nr. 6 in wijk F. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8163

113/13

31-01-1839

Welger Klaas Harlingen Kapitein op de Antje, jaar 1839

8345

79-32

25-01-1841

Welkers Godefridus, Fuselier 3e Afdeeling Infanterie * 1809 Mierlo (oud 32 jaar in 1841) ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

8386

949/22

20-09-1841

Welkeshuis te  Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

7977

149-9

11-02-1837

Wellema Anne---- Posthumus Anne Annes laatst weduwe van Bergsma Sipke te Sneek woonachtig  houdende haar verzoek dat haar eerste zoon Wellema Hendrik gediend hebbende bij de  18e afd. 1e batt. 4e komp. Nat. Mil.  In de plaats mag worden gesteld van den tweeden Wellema Anne dienende bij het reserve batt. 4e Comp.  der 8e afd. enz. jaar 1837 (4)

7977

149-9

11-02-1837

Wellema Hendrik---- Posthumus Anne Annes laatst weduwe van Bergsma Sipke te Sneek woonachtig  houdende haar verzoek dat haar eerste zoon Wellema Hendrik gediend hebbende bij de  18e afd. 1e batt. 4e komp. Nat. Mil.  In de plaats mag worden gesteld van den tweeden Wellema Anne dienende bij het reserve batt. 4e Comp.  der 8e afd. enz. jaar 1837 (4)

6051

735

11-10-1819

Wellems Tjalling wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Vriesland  jaar 1819 (4)

6051

735

11-10-1819

Wellenberg Harmen wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel  jaar 1819 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Wellenberg Pieter, 42 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6087

947

11-10-1822

Wellenbergh P. (H.P.) (Hoofdingenieur) een verevening wegens verblijf en reiskosten enz. jaar 1822 (1)

6101

1322

22-12-1823

Wellenbergh P. (H.P.) de Hoofdingenieur  fl. 145 wegens reis en verblijfkosten enz. Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz.  jaar 1823 (1)

6046

316

08-05-1819

Wellenbergh P. (H.P.)---- Dijk van B. H., onderwerp; een contract van aanneming wegens enige  reparatien aan het Tucht en Blokhuis te Leeuwarden waar onder  het maken van een Kapitaal Riool enz. enz.  getekend door hem  en door Wellenbergh H.  P.  Hoofdingenieur in het district enz. en  de borgen Huyzinga S. H. en Wartena J. B. beide te Leeuwarden enz. enz. jaar 1819 (5)

6093

266

02-04-1823

Wellenbergh P. (H.P.) fungerende Hoofd Ingenieur hij wordt genoemd  in een ambtelijk brief met als onderwerp:  de Stads Turfschuur  te Leeuwarden enz. jaar 1823 (5)

6830

6-A

13-01-1824

Wellenbergh P. (H.P.) Hoodfingenieur wordt vermeld in een door de Heer Goudriaan de Inspecteur Generaal Administrateur van den Waterstaat ondertekend brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn reis en verblijfkosten enz. jaar 1824 (2)

6865

6-A

14-01-1825

Wellenbergh P. (H.P.) Hoofd Ingenieur Onderwerp; zijn betaalde Tractement enz. jaar 1825 (2)

6089

1189        23-12-1822

Wellenbergh P. (H.P.) Hoofd Ingenieur, Een finale verevening van de alg. rekenkamer voor verblijf en reiskosten enz. jaar 1822 (2)

6097

744

11-08-1823  

Wellenbergh P. (H.P.) Hoofdingenieur van beroep,  Onderwerp: verzoek voor de beloning voor zijn werkzaamheden. Jaar 1823 (1)

6056

158

03-03-1820

Wellenbergh P. (H.P.) Ingenieur en Chef genoemd in een stuk over het neerleggen van werk in de gevangenis te Leeuwarden enz. jaar 1820 (2)

6868

22-02-1825

3-A

Wellenbergh P. (H.P.)----Bruin Cornelis hij heeft aangenomen volgens aanbesteding hrt driejarig onderhoud van der Duin beplanting van het eiland Ameland voor een somma van twee duizend achthonderd gulden s’ jaars en die tot borgen heeft gesteld Pettinga Gerbrand te Harlingen en Jong de Sipke Gerbrand te Ameland verder wordt genoemd de Hoofdingenieur Wellenbergh P. (H.P.) En de Staadsraad Inspecteur Generaal Blanken ….? , Vegelin P. E. A. van Claerbergen (Jhr) Lid der Gedeputeerde Staten enz. jaar 1825 (6)

8364

494-20, 5

21-05-1841

Wellenbergh P. (H.P.)----Dijkstra Lammert Jacobs  hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd als taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen moeten dienen en onteigend voor de aanleg der aarden baan voor  den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (12)

6099

1042 

22-10-1823  

Wellenbergh P. (H.P.)Fungerende Hoofd Ingenieur blijft als zodanig geplaatst in Vriesland  en de Ingenieur Thierens de  blijft hem toegevoegd enz. enz. jaar 1823 (3)

6099

1063

29-10-1823  

Wellenbergh P. (H.P.)Fungerende Hoofd Ingenieur een declaratie wegens reis en verblijf kosten van fl. 55.=. enz. jaar 1823 (1)

6054

1

03-01-1820

Wellenbergh P. (H.P.)Hoofd Ingenieur  Onderwerp besmette aangespoelde personen afkomstig van een gestrand schip enz. enz., en dat er gebruik gemaakt met worden van enz. enz.  en door hem is aangewezen  het lokaal achter de Schans te Oostmahorn  tot berging van de scheepsbreukelingen enz. enz. jaar 1820 (4)

6871

29-03-1825

2-A

Wellenbergh P. (H.P.)Hoofd Ingenieur bij den Waterstaat,  een declaratie wegens zijne reiskosten in de aand December 1824 enz. jaar 1825 (3)

6102

23

06-01-1824

Wellenbergh P. (H.P.)Hoofdingenieur (met handtekening) verzoekt aan de Gouverneur van Vriesland om zo spoedig mogelijk een Plattegrond teekening van de drie voor vergroting van het Tuchthuis binnen Leeuwarden enz. benevens van een gedeelte van de tuin aan de Heer Kolde Reneman D. P.---- in eigendom toekomende en deze verkoopt een stuk grond  ten behoeve van de de Kanselarij die omgebouwd wordt naar een burgerlijk en militair gevangenis enz.  jaar 1824 (2)

6088

1071

12-11-1822

Wellenbergh P. (H.P.)Hoofdingenieur een declaratie wegens reis en verblijfkosten  wegens zijn reis in de maand September. enz. jaar 1822 (1)

6094

449

30-05-1823 

Wellenbergh P. (H.P.)Hoofdingenieur, Onderwerp; het aanbouwen bij de gevangenissen te Leeuwarden jaar 1823 (3)

8214

1032/17

09-10-1839

Wellenbergh P. (H.P.)----Jorna Sijberen Wopkes heden is de overdragt gedaan van het erf en terrein waarop vroeger heeft gestaan de Huizing met Stallinge en Schuur gelegen langs den straatweg van Leeuwarden naar de Overijselsche grenzen door Wellenbergh P. (H.P.) Hoofd Ingenieur en Rengers Baron E. L. Agent van Domein enz. jaar 1839 (5)

6021

218

10-04-1817

Wellenbergh P. (H.P.)te Leeuwarden Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

6869

03-03-1825

6-A, 4 en 5

Wellenbergh P. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6865

19-A

20-01-1825

Wellenbergh P. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6871

21-03-1825

15-A

Wellenbergh P. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8)

8211

988-3, 19

Bladzijde 1

26-09-1839

Wellens E. J. te Hindelopen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Hindelopen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9725

Deel 2

Blz. 138

00-00-1893

Weller J. B. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

6383

78      

23-04-1814

Wellerau C. te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6424

584

02-12-1817

Welles E. J. 30 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9187

1341

06-09-1918

Welles Willemke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3579

119, 120

06-06-1844

Welling  Gjalt Wytzes te Oudega Veerschipper van Oudega, Nijega, Opeinde op Leeuwardenen  Koopman en Durks Nolle Jan  lid van den Stedelijken Raad van Leeuwarden  OnderwerP; het wekelijks aanleggen tusschen Opeinde en Leeuwarden, een Vergunning ook een overeenkomst over aanebachte schade enz. jaar 1844 (124)

9465

Deel 2, 94

16-01-1847

Welling  Wietze Gjalts, te Oudega , Beurt en Veerdienst vanOudega en Nijega naar Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1847 (8). 

5664

29, 13

16-04-1903

Welling G. W. Sneek Schip de Noord  Holland I en II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

29, 13

16-04-1903

Welling G. W. Sneek Schip de Stad IJlst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

29, 13

16-04-1903

Welling G. W. Sneek Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

8199

729/5, 290

Bladzijde 5-v

17-07-1839

Welling G. W. te Oudega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Welling G. W. te Oudega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 33 Bladzijde 1

26-09-1839

Welling G. W. te Oudega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

5664

33-A                   

15-09-1903

Welling Gjalt W. Oudega Schip de  Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

8224

1236/6

nummer 6

00-12-1839

Welling Gjalt W. te Oudega wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

3579

94-i

16-04-1843

Welling Gjalt Wijtzes en Kielstra Klaas Reinders een door beide ondertekende brief  dat zij sedert korte jaren bij koop eigenaar zijn geworden van het geoctrooide Veerschip vanrende van Oudega op Leeuwarden en ook voor de nabij gelegen dorpen zoals Nijega en Opeinde enz. jaar 1843 (2),  (20) en dossier (73)

3579

94-b

16-04-1843

Welling Gjalt Wijtzes---- Nolle Jan Dirks Lid van de Stedlijke Raad te Leeuwarden en Welling Gjalt Wijtzes veerschipper en Koopman van Oudega, Nijega en Opeinde op Leeuwarden dat zij als gezamelijke eigenaar van het geoctooid veerschip en dat zij enz. ook dat het onderkruipen van hun veer door andere niet geoctrooide schepene enz. ook door beide ondertekende brieven enz. jaar 1843 (2) dossier (73)

8225

1245-8a

41-50

07-12-1839

Welling Pietje staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6658

575 blz. 3

25-11-1816

Welling Wietze staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

8375

708-5_4

20-07-1841

Wellinga B. S. te Oosterwierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

6425

30

07-01-1818

Wellinga E. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij het Bataillon aan te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3)

5664

3, 11

20-04-1916

Wellinga G. W. de weduwe te Oudega met het Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

162, 33

27-02-1917

Wellinga G. W. de weduwe te Oudega met het Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a, 33

28-02-1918

Wellinga G. W. de weduwe te Oudega met het Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

A.11,bijl.33

27-04-1911

Wellinga G. W. te Oudega met het Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

A.15,bijl.33

25-04-1912

Wellinga G. W. te Oudega met het Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

27, 10

16-04-1914

Wellinga G. W. te Oudega met het Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

28

17-04-1913

Wellinga G. W. te Oudega met het Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

37, 10

01-04-1910

Wellinga G. W. te Oudega met het Schip de Voorwaarts II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Wellinga Haring hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6047

379

03-06-1819

Wellinga Jan Albert  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6636

148

3e blz. van kolommen

10-02-1815

Wellinga Jurjen Harmens te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6840

36-A blz. 1

22-04-1824

Wellinga Sjoerd D. Smid van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6397

694

29-07-1815

Wellington de Hertog van is geridderd met het Grootkruis der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

8033

1276-13

27-06-1838

Wellink Joannes Henricus , Koprporaal Regiment Lanciers no. 10 * 18-09-1809 Gendringen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8201

785/9,.2

07-05-1839

Wells ….? Kapitein met het sloep de Ellen Maria van Vlissingen  staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben is op de Reede van Yarmouth door een Tolkotter aangehouden enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

3698

A-6

28-10-1828

Welna Hinke Roels, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)

3698

A-6

28-10-1828

Welna Roel Wybes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)

5992

781

05-10-1814

Wels Berend , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)

6277

30-10

09-01-1817

Wels Berend moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8376

744/8

30-07-1841

Wels Jacobus * Amersfoort, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

6099

956

01-10-1823  

Welsrijp,---- Varkensziekte  deze heeft zig geopenbaard  in Welsrijp, Bajum, Spannum maar omdat de Veearts 1e klasse Greuve verlof heeft en zig te Amsterdam bevind wordt er voorgesteld de Veearts 2e klasse Pas E. te Hallum beschikbaar te stelllen enz. enz. jaar 1823 (2)

6082

490

18-05-1822

Welsterberg J., Onderwijzer te Nieuwe Horne hij krijgt ontslag per  12 Mei 1822 wegens deszelfs Krankzinnigheid ook al omdat hij logerende in de herberg  te Donkerbroek uit het raam van de bovenkamer is gesprongen en zijn benen enz. enz. en door een dienaar van Politie enz. enz. en de post wordt waargenomen door Bergsma Meine Harmens bezittende de derde rang, ook genoemd de schoolopziener Korff J. F. enz. jaar 1822 (4)

6051

716

06-10-1819

Welsterberg Jacobus Onderwijzer is aangesteld op de school te  Nieuwe Horne , hij accepteerd deze aanstelling jaar 1819 (1)

6052

813

13-11-1819

Welsterberg Jacobus---- Prakken Jan hij is benoemd tot schoolonderwijzer te Donkerboek en heeft deze functie aanvaard op 8 november 1819 i.p.v. Welsterberg Jacobus die naar elders beroepen is. Jaar 1819 (1)

6049

618

28-08-1819

Welsterberg Jacobus,   schoolonderwijzer te Donkerbroek, maar elders beroepen,  jaar 1819 (2)

6049

615

28-08-1819

Welsterberg Jacobus,  hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te Nieuwe Horne jaar 1819 (1)

3622

A-3

blz. 2

05-01-1848

Welt Loevert, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 2

31-12-1852

Welt Loevert, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

3622

A-6

blz. 2

12-01-1858

Welt Loewert Sikkes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6397

694

29-07-1815

Welten Majoye van der 2e Luitenant van het Regiment Carabniere No. 2 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6418

255-A

00-05-1817

Welter Hendrik 91 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6422

473

07-10-1817

Welteveld Hendrik staat in een door de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan, maar dat hij met verlof is agtergebleven enz. jaar 1817 (3)

8384

920-20

17-09-1841

Weltevrede Arie * Brielle 19-11-1819, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

9181

2030

25-11-1915

Weltevreden Pieter Schenk te Deventer, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

6397

670

15-06-1815

Weltich 1e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau  hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Welvaart Dirk, 482 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

4894

2306

27-06-1899

Welvaart J. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6424

584

02-12-1817

Welvaart R. T. 36 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8386

949/27

20-09-1841

Wemar Z. K. te Haule, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6064

 

849-2

30-11-1820

Wenckebach  P? H. hij staat vermeld in een document  8 kolommen inhoudende  betaling der Ordonnancieen jaar 1820 (1)

6400

 

810

23-09-1815

Wenckebach ….? Secretaris bij het Ministerie van Binnenlandsche zaken ondertekend een brief in naam van de Minister aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermelddat benoemd is tot de Militieraad 1e district Sminia van Willem Livius  ter vervulling van de vacature ontstaan door het overlijden van Sloterdijk van J. F.   enz. jaar 1815 (1)

6068

 

225

21-03-1821

Wenckebach C. H. ,  Onderwerp: een ordonnantie van De Minister van Binnenlandsche Zaken ten zijne gunste met vermelding van bedragen enz. jaar 1821 (1)

6066

 

8

03-01-1821

Wenckebach C. H. , Onderwerp een ordonnantie van betaling enz. jaar 1821 (1)

6068

 

236

25-03-1821

Wenckebach C. H. een ordonnantie van De Minister van Binnenlandsche Zaken gunste van hem ten bedrage van fl. 275 enz. enz. jaar 1821 (2)

6072

531

04-07-1821

Wenckebach C. H. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te doen toekomen enz.  met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2)

6081

396

19-04-1822

Wenckebach C. H. Militiecommissaris een declaratie wegens reiskosten voor een naloting voor de Militie van Keiser Daniel Heins en Postema Asuerus Pieter beide geboren te Harlingen jaar 1822 (1)

6085

769

14-08-1822

Wenckebach C. H. Onderwerp: Reis en verblijfskosten voor de Militie en ook zijn handtekening jaar 1822 (1)

6830

19-C

15-01-1824

Wenckebach C. H. staat vermeld in een Besluit van de Gouverneur van Vriesland tot ht uitoefenen van de werkzaanheden bij de Nationale Militie enz. jaar 1824 (3)

6864

60-C

13-01-1825

Wenckebach C. H?  en Jonkheer T. ?. Lyclama a Nijholt  onderwerp Nationale Militie jaar 1825 (2)

6397

681

20-07-1815

Wenckelbach ….? ---- Peerlkamp Petrus Hofman  komt voor in een document ondertekend door de Secretaris van Staat waarin hij benoemd wordt tot 2e Luitenant  bij de Schutterij van Dockum  en ondertekend door Wenckelbach secretaris van binnenlandsche zaken enz. jaar 1815 (2)

6067

 

163

23-02-1821

Wenckelbach C. H. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft  een ordonnantie ten gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1)

6626

539

12-04-1814

Wenckelbach C. J. is aangesteld als Secretaris van het Departement van Binnenlandsche zaken en zulks op een jaartractement van f. 4000.= enz. jaar 1814 (2)

6081

352

09-04-1822

Wenckelbach C. Militie Commissaris zijn declaratie van reis en verblijfkosten wegens de naloting voor de Militie van  Hogerwerf Jacob Faber van Kollum en Hillen Bernardus  overeenkomstig Art. 13 van de wet van den 21e april 1820 enz. jaar 1822 (1)

6411

361

23-10-1861

Wenckelbach….? Secretaris Generaal bij  het Ministerie van Binnenlandsche zaken ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Minister heeft goedgevonden dat honorabel van eerstgenoemde ontslag uit zijn functie (genoemd achter zijn naam)  wordt verleend enz. jaar 1816 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Wendel Johannes, 41 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6870

17-03-1825

7-A

Wendelaar Bonga Evert Jacob, controleur verplaats vanuit Gelderland naar Vriesland een declaratie van zijn tractement van f. 1400.=  en 2 % inhouding voor zijn pensioen enz. jaar 1825 (3)

6872

06-04-1825

68-A

Wendelaar Bonga J. E. Door de ontvanger te Winterswijk is aan hem Controleur een bedrag uitgekeerd uit Rijks kas wegens tractement enz. jaar 1825 (4)

6242

57               01-02-1814

Wendelaar Mient---- hij ondertekend samen met 10 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Ferwerd een document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede  jaar 1814 (3)

8386

949/11

20-09-1841

Wendelaar P. E. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Wendelaar T. E.  te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/11

20-09-1841

Wendelaar T. E. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6380

13 nr. 23

29-01-1814

Wendelaar Teunis Fokkes te Blija, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Alberda ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

8280

525-8

21-05-1840

Wendelaar Theunis Everts Chicoreidrogerij te Wester Nijkerk 1150 tonnen enz. wordt vermeld op een document Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de Turf enz. jaar 1840 (4)

6017

777-a

27-12-1816

Wendels M., medisch Docter ondertekend een briefje betreffende een Ordonnancie enz. jaar 1816 (1)

6859

32-A

10-11-1824

Wenden van J. J. Schipper te Sneek, onderwerp een transactie ter voorkoming van een een vervolging wegens het niet hebben van een document voor het vervoerde binnenlands gedistilleerd enz. enz. jaar 1824 ( 6)

6848

14-A

14-07-1824

Wender Andries Paulus betreft Borgtochten jaar 1824 (3)

6830

18-A blz. 22

21-01-1824

Wender Rennert te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6397

694

29-07-1815

Wenders Wachtmeester van de Art. trein bij de 2e Comp. Kavalerie  is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6063

693

06-10-1820

Wendt  de Leonardus  hij is op zijn eigen verzoek ontslagen als Curator der Latijnsche school te Kollum  en dat i.p.v. hem is aangesteld Dijkstra J. T. (Jacob Tiedes) Predikant te Oudwoude enz. jaar 1820 (1)

6252

1180-1

29-07-1814

Wendt .…? Een Memorie tot opheldering der schuld aan hem betaald, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. jaar 1814 (6)  dossier (11)

6252

1180-1

29-07-1814

Wendt ….? Door het District wordt aan hem een schuld afbetaald  oftewel een Obligatie van f. 7300 enz. , komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. jaar 1814 (6)  dossier (11)

6100

1109

08-11-1823

Wendt ….?----- Wagt van der Jacob , hij schrijft o.a. dat mijne klacht,   dat de navolgende personen dat willen bevestigen Heemstra en Sytzema  te Kollum  en te Leeuwarden , Schwartzenberg en de Wendt en wel dat ik  in 1786 mijn examen en de eed van trouw enz. enz.  en dat hij in 1786 het hospitaal is ingegaan en 1796 als Aide Chirurgijn uit den dienst ontslagen is enz. enz. jaar 1823 (5)

6252

1179-59

08-11-1813

Wendt de (Wijlen) te Kollum  een som van f. 15606.--  , hij komt voor  op de Rekening van Inkomsten en Pretensien,   Kapitalen en Intressen Het District Oostdongeradeel pretendeerd van de Dijksconributie te compenteren wegens aflossing en betaling van inttressen van een in de jare 1766 door Dijkgraaf en Dijksvolmachten Capitalen zoals hiervoor genoemd, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Wendt de Douwe J. Werkman  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6252

1175-10

07-12-1814

Wendt de E. te Kollum  (wijllen) ontvangt wegens pratentie op de Dijkscontributie enz. jaar 1814 (1) (4)

8356

324-18, 3

03-04-1841

Wendt de Eco hij wordt vermeld met zijn handtekening in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5)

6063

767

31-10-1820

Wendt de L. ,  onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1)

5988

490

22-06-1814

Wendt de L. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)

6055

150

29-02-1820

Wendt de L. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1)

6060

480

06-07-1820

Wendt de L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Wendt de L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6059

425

15-06-1820

Wendt de L. , Onderwerp; een Ordonnantie van fl. 375.= jaar 1820 (2)

6034

398

30-05-1818

Wendt de L. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6067

 

163

23-02-1821

Wendt de L. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft  een ordonnantie ten gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1)

6631

1123

17-09-1814

Wendt de L. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2)

5990

607

03-08-1814

Wendt de L., Gorter O. G. te Leeuwarden  De Directeur van de Directe Belastingen nodigd hem als Zetter uit hem te informeren over zijn Paarden en

Dienstboden   binnen een tijd van 8 dagen  maar hij heeft niet geantwoord enz. jaar 1814 (3)

6047

379

03-06-1819

Wendt de Leonardus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5999

474-b 14,15,16

19-05-1815

Wendt de Leonardus  te Kollum , gewezen secretaris van Sneek onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van 1795 enz.  jaar 1815  (6)

6631

1076

02-09-1814

Wendt de Leonardus hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6642

659

29-07-1815

Wendt de Leonardus hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een naamlijst der leden voor de dubbelde vergadering der Staten Generaal enz. jaar 1815 (2)

6052

820

17-11-1819

Wendt de Leonardus---- Salverda Suffridus en Wendt de Leonardus onderwerp; inschrijving benoeming Lid der Gedeputeerde staten jaar 1819 (1)

6656

490 blz. 2

15-10-1816

Wendt de Leonardus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6656

490 blz. 8

15-10-1816

Wendt de Leonardus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6278

195-7

20-02-1817

Wendt de Leonardus, Gedeputeerde Staatr moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6008

82 blz. 2

03-02-1816

Wendt de S. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6052

834

23-11-1819

Wendt de,  Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren  enz. jaar 1819 (2)

8197

687-17_3

06-07-1839

Wendt Eco de vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6)

8161

79-4

22-01-1839

Wendt Jan Simon, Amsterdam is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6031

135

24-02-1818

Wendt L. Hij staat op een  lijst van de minister van binnenlandsche zaken  wegens een Ordonnancie met de te ontvangen bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1)

6252

1179-28

08-11-1813

Wendt L. te Kollum wegens intrest op Kapitaal van f. 4000.-  en f. 2000.-, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven  van Intresten van verschuldigde  Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6646

960

14-12-1815

Wendtholt ….? Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12)

6629

842

01-07-1814

Wendtholt Rudolph Reinier als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Franeker wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6015

579

03-10-1816

Weneker Reekers en Comp----- Landan Johannes Foekes, Koopman in Wijnen en Sterke drank te Sloten, betreft vervoer en impost vanuit Schiedam met het schip de Jonge Joukje met schipper Boer de Tjeerd wonende te Sneek afgeleverd door de branders  Weneker Reekers en Comp. te Sneek jaar 1816 (4)

6015

609

03-10-1816

Weneker Reekers en Comp----- Landan Johannes Foekes, Koopman in Wijnen en Sterke drank te Sloten, betreft vervoer en impost vanuit Schiedam met het schip de Jonge Joukje met schipper Boer de Tjeerd wonende te Sneek afgeleverd door de branders  Weneker Reekers en Comp. te Sneek jaar 1816 (4)

3698

A-7

09-10-1828

Wening Janke Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden enz.jaar 1828 (5)

3698

B-16, 1-11

15-02-1832

Wenings Harmen Sipkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Wenings Harmen te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

3698

A-7

09-10-1828

Wenings Sjoerd Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden enz.jaar 1828 (5)

3698

B-16, 1-11

15-02-1832

Wenings Sjoerd Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6088

1038

04-11-1822

Wenk Hendrik---- Everts Aaltje oud 54 jaar Anema Sjouwk Minnes 32 jaar, Rogmolenaar  en Wenk Hendrik oud  32 jaren Wever  beide te Minnertsga  verklaren dat voorgenoemde Aaltje geb. te Leek wonende te Minnertsga  weduwe van Hemersma Wate Jans te Aurich overl.  d.v. Pieters Evert en Jans Antje beide te Leek Overl.  op de derde dag der maand  oktober 1822 des s’ nachts ten half twaalf uren te Minnertsga in het huis nummer 124 is overleden  enz. jaar 1822 (2)

6089

1137

04-12-1822

Wenkebach C. H. Declaratie wegens reis en verblijfkosten Onderwerp: 3 maandelijkse inspectie van de nationale militie enz. jaar 1822 (1)

6083

572

13-06-1822

Wenkelbach C. S.  ---- Onnes Ulbert eigenlijk  Albert Annes hij is nageloot voor de Militie enz. door de Militie Commissaris Wenkelbach C. S.  jaar 1822 (1)

8364

486-2

18-05-1841

Wenkenshoven v. T.?---- Dijk van L. W. staat vermeld in een dossier betreffende zijn geneeskundige verklaring van het 3e regiment Infanterie Reserve Bataillon ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommandant Wenkenshoven v. T.? enz. jaar 1841 (2)

6658

575 blz. 4

25-11-1816

Wenker Reinder staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

8375

708-5_24

20-07-1841

Wenneker M. & zn. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Ameland

Wennekers & Zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar Ameland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 13

22-05-1840

Wennekers & zoon te Harlingen als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_38

20-07-1841

Wennekers & zoon te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J. S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/37

20-09-1841

Wennekers H.  & Zn. te Harlingen ,  Hij  komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 5-3

19-06-1840

Wennekers H.  & zoon te Harlingen Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 3

19-06-1840

Wennekers H.  & zoon te Harlingen, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Ameland in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8375

708-5_3

20-07-1841

Wennekers H. & Zn. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heeckeren van (D. W. (Daniel Wigbold) Crommelin Baron van, Grietman van Ameland  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Wennekers H. & Zn. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 42-2

19-06-1840

Wennekers H. & Zn. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8375

708-5_5b

20-07-1841

Wennekers H. en Zn. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/6-5

20-09-1841

Wennekers H. te Harlingen , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

Wennekers H. te Harlingen Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Wennekers te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6383

95   

23-04-1814

Wennekes H. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8386

949/22

20-09-1841

Wennekes te Harlingen, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5675

60 en 74

07-03-1918

Wennemer G. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

8386

949/13

20-09-1841

Wennemers & zoon, te Franeker  Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5675

60 en 74

07-03-1918

Wennemers G. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

6271

586-3

01-07-1816

Wenning Beernt Gerrits moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6244

331

21-04-1814

Wenning H. voor 8 nieuwe stoelen aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Wenning Heerke staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6830

18-A blz. 22

21-01-1824

Wenning Hendriik te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6284

1099 blz. 2 

31-10-1817

Wennings Berend Gerrits, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6028

810

13-11-1817

Wensch Geert Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6026

652

23-09-1817

Wensch Geert J. staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

5997

307

31-03-1815

Wensch Geert Jans is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    113

6297

533

24-08-1820

Wensel ten Brink Johan Gerhard van beroep Brander te Sloten onderwerp: grondpacht op een stuk land op de z.g.n. Haverkamp enz. jaar 1820 (2)

3701

6-D

03-02-1842

Wenselaar Hessel Martens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

8375

719-5

22-07-1841

Wenselaar J. G. te Berlikum 18 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

6860

33-A

30-11-1824

Wenselaar Jarig Gerrits, Hij komt voor in een dossier met voordrachten voor diverse  functie’ s  jaar 1824 (7)

3701

6-C

07-02-1839

Wenselaar Maartje, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

3701

6-D

03-02-1842

Wenselaar Marten Hessels, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

5665

03-12-1880

akte  44

Wenselaar P. te Welsrijp, ---- Werf van der IJ. W. Beurtschipper en Gezagvoerder te Franeker Onderwerp:  een aankondiging van zijn Beurtdienst  met zijn schip van Franeker naar Sneek  , wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij Veen v.d. J. J. te Franeker, Wenselaar P. te Welsrijp, Jong de P. te Winsum, Tolsma L. te  Oosterlittens, Mulder de weduwe te Rien, Werf v.d. E. te Tirns en Hanja P. te Sneek  jaar 1880 (8)

8383

894-5

09-09-1841

Wensenaar Narten Jarig komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Wensing Jan 222 is zijn volgnummer en Leijden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8380

829-14

23-08-1841

Wensink C. . ---- Drogeham, De kerkeraad Uitterdijk T. H.,  Kamminga R. J., Wensink C. en Wijma G. J., aangaande  afstand der afgescheidene kerken  van de Hervormden enz. enz. jaar 1841 (7)

6284

1099 blz. 3 

31-10-1817

Wenstenaar? Oeds Egberts, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

8211

988-3, 13

Bladzijde 1

26-09-1839

Went de P. te Midlum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5994

1063

31-12-1814

Wentbolt ….? Ontvanger der Belastingen Onderwerp; een ambtelijk stuk jaar 1814 (4)

6866

25-01-1825

17-A

Wentelaar W. heeft tegoed f. 84.-  wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3)

6097

740

11-08-1823  

Wenthold J.---- Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)

8375

708-5_31

20-07-1841

Wentholdt P. J. B. te Heerenveen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de Boer de B. W. Grietman (L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

6062

603 + 604

04-09-1820

Wentholt  J. ?, Controleur der Directe Belastingen en Giezen van A.  van beroep Landmeter met als onderwerp de Grensopneming van diverse gemeenten zoals Utingeradeel en Haskerland en aangrenzende gemeenten enz. jaar 1820 (3)

6009

162

08-03-1816

Wentholt  Pieter ten B.---- Wentholt Ludolph Reinier, overleden ontvanger te Harlingen, een procesverbaal van Verificatie en overgifte der cassa enz. van de ontvangst van belastingen van Harlingen  ten huize van de overledene aan de nieuw aangestelde Ontvanger der Belastingen de heer Lambsma Simon  dit stuk is ondertekend door Lambsma, de controleur der belastingen Spree S., Wentholt J. H?. de weduwe  en  Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van Franeker jaar 1816 (3)

6008

133

22-02-1816

Wentholt  Pieter ten Behm---- Wentholt Ludolph Reinier , bij deze geeft  Wentholt   Pieter ten Behm, Een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij aan de Gouveneur van Friesland mededeeld dat is overleden zijn vader hiervoor genoemd jaar 1816 (3)

6024

437-a

08-07-1817

Wentholt  Pieter ten Behm, Griffier op de rechtbank, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (4)

6866

02-02-1825 6-1-A

Wentholt ….?  ---- Brunia Arjen Rinnes, Kleermaker te Riedt hij word door het Grietenye bestuur van de Gemeente Tzum en de ambtenaar van de administratie Conroleur Gier de ….? En de Ontvanger Wentholt ….?   voorgedragen als Bij Schatter enz. jaar 1825 (4)

6830

6-A

16-01-1824

Wentholt ….? Controleur van het Kadaster staat vermeld in een ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland van Rengers Directeur van de Directe Belastingen in Vriesland enz. Jaar 1824 (3)

5985

157

01-03-1814

Wentholt Alberda Jan hij wordt benoemd tot de provisionele waarneming der functie van Controleur der Directe Belastingen in het Departement Vriesland enz. jaar 1814 (2)

6007

8

05-01-1816

Wentholt Behm ten Pieter---- Behm ten Wentholt Pieter hij wordt door zijn vader Wentholt L. R. (ondertekend deze brief)  de Minister gequalificeerd tot de mede ondertekening der Recepissen voor den oorlog belasting van den jare 1815  enz. jaar 1816 (1)

6087

1021

31-10-1822

Wentholt G. een finale verevening door de algemene rekenkamer, Onderwerp:  opcenten op de  grondbelasting met bedragen enz. jaar 1822 (2)

6857

1-A

25-10-1824

Wentholt J. Controleur te Heerenveen Hij staat op de lijst met kandidaten voor Arr. Inspecteur te Heerenveen i.p.v. de met eervol ontslag aftredende Sederius Meinardus met een jaarlijkse beloning van fl. 2400.=, plaats van geboorte, eerdere posten, welke buitenlandse talen ze machtig zijn, aanmerkingen enz jaar 1824 (dossier 8 stuks)

6088

1044

05-11-1822

Wentholt J. de door hem ingezonden ordonnantie is betaalbaar gesteld op de kantoren van de respective Ontvangers Particulier enz. jaar 1822 (2)

6087

1021

31-10-1822

Wentholt J. een finale verevening door de algemene rekenkamer, Onderwerp:  opcenten op de  grondbelasting met bedragen enz. jaar 1822 (2)

6009

162

08-03-1816

Wentholt J. H?.  ---- Wentholt Ludolph Reinier, overleden ontvanger te Harlingen, een procesverbaal van Verificatie en overgifte der cassa enz. van de ontvangst van belastingen van Harlingen  ten huize van de overledene aan de nieuw aangestelde Ontvanger der Belastingen de heer Lambsma Simon  dit stuk is ondertekend door Lambsma, de controleur der belastingen Spree S., Wentholt J. H?. de weduwe  en  Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van Franeker jaar 1816 (3)

8386

948/12

24-09-1841

Wentholt J. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger genoten beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)

6076

921

27-11-1821

Wentholt J. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)

6397

662

13-07-1815

Wentholt J. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6854

4-A

15-09-1824

Wentholt J.---- Jelsum en Wirdum een grrot pamflet wegens het aanstellen van de taxateurs van het Kadaster voor het taxeren van de gebouwde en ongebouwde eigendommen voor het Kadaster in de gemeenten Jelsum en Wirdum en wel Woude van der Pieter Siemons en Gerbrandy Jouke Gerbens en vergezeld door de Controleurs Spree S. en Wentholt J. jaar 1824 (6)

6866

02-02-1825 6-2-A

Wentholt J. lid van de commissie die een opgave doen van voorgedragen Schatters van de Personele Belastingen voor 1825 in dienst van de ontvanger van Tzum enz. jaar 1825 (2)

8285

615-2, 16

19-06-1840

Wentholt J. te Nijehaske wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6395

521

25-05-1815

Wentholt J. tot Sergeant benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2

6024

430

26-06-1817

Wentholt J. Zijn post als Controleur  der Directe Belastingen  wordt bevestigd jaar 1817  (naam 8) (dosssier 16)

6031

122

23-02-1818

Wentholt Jacobus hij is benoemd tot Controleur de belastingen jaar 1818 (1)

6095

538

24-06-1823 

Wentholt Jacobus hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen te Berdaard  i.p.v Boelens van B. B.  jaar 1823 (4)

6007

68

30-01-1816

Wentholt Jacobus ondanks dat hij nog geen 18 jaar is kan hij voorgedragen worden voor de post van Controleur jaar 1816 (1)

6833

9-A blz. 8

09-02-1824

Wentholt Jacobus te Birdaard, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6100

1087

04-11-1823

Wentholt Jacobus, Controle Bergum Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6099

1066

31-10-1823

Wentholt Jacobus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6857

10-A

25-10-1824

Wentholt Jacques Falkema de Burk Jan Rommerts Aftredend van  de post Ontvanger der Directe Belastingen   te Birdaard jaar 1824 (4)

6251

1087

11-11-1814

Wentholt Jan |Controleur,---- Hiddinga Hermanus ,  Koopman wonende op het Heerenveen, hij schrijft en tekent een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij door de Gemeente Heerenveen wordt aangeslagen voor 58 gulden maar dat volgens de bijlage (aanwezig) blijkt dat de navolgende personenCats Jentje Ez., Ontvanger,  Wentholt Jan |Controleur,Tuimelaar Joh. Koopman voor minder zijn aangeslagen en hij vraagt dan ook enz. enz. jaar 1814 (3)

6394

356

22-04-1815

Wentholt Jan een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)

5985

189

14-03-1814

Wentholt Jan te Heerenveen, wordt vermeld in het document genaamd de Commissaris en Colonel bij de Landstorm in her Arrondissement Heerenveen, Staat van de Controleurs der Directe Belastingen in het Departement Vriesland jaar 1814 (2)

6833

27-A blz.12

06-02-1824

Wentholt Jan te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6383

86     

23-04-1814

Wentholt L. A. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6007

8

05-01-1816

Wentholt L. R. ---- Behm ten Wentholt Pieter hij wordt door zijn vader Wentholt L. R. (ondertekend deze brief)  de Minister gequalificeerd tot de mede ondertekening der Recepissen voor den oorlog belasting van den jare 1815  enz. jaar 1816 (1)

6394

310

15-04-1815

Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland om te berigten dat drie van de jonge manschappen welke in deze gemeente zijn opgeschreven voor de Nationale Militie zich als vrijwlligers hebben geëngageerd enz. jaar 1815 (1)

6396

619C

23-06-1815

Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6401

 

871-B

19-09-1815

Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester van  Franeker ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de  de benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1)

6396

608

16-06-1815

Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland omtrent de Vrijwilliger Bruin de Pieter en dat de naspeuringen vrugteloos enz. jaar 1815 (1)

6397

651A

03-07-1815

Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester van Stad Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kosten van de kleding van de Officieren en Schutters met staten enz. jaar 1815 (3)

6628

794

19-06-1814

Wentholt L. R. (Ludolf Reinier). Lid van de Vroedschap van Franeker hij wordt samen met Eiso Eisinga voorgeteld als Burgemeester van Franeker en in de plaats van 1 van hen worden voorgesteld voor de Vroedschap Swart de Isaac en Tholen Johannes Pieron enz. Jaar 1814 (1)

5996

151-a 1e rij

20-02-1815

Wentholt L. R. hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6265

13

22-12-1815

Wentholt L.R.---- Bolger J. M., Stadsmajoor  te Franeker zijn rekwest wordt van advies voor de Gouveneur voorzien door de Burgemeester van Franeker die dit ook ondertekend  de heer Wentholt L.R. zijn ingediende declaratie heeft hij nooit op orde van het Stadsbestuur gedaan enz. enz. jaar 1815 (1)

6646

957 lijst 3

20-12-1815

Wentholt Ludolf Reinier wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Franeker enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6646

957 lijst 3

20-12-1815

Wentholt Ludolf Reinier wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Franeker en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-i    

05-01-1816

Wentholt Ludolf Reinier wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit