Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

6047

379

03-06-1819

Wier v.d. ….? Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-31

Wier v.d. Jan Pieters hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Wier v.d. Jan Pieters te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Wier v.d. Jan Pieters, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Wier v.d. Jan Pieters, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6071

516

27-06-1821

Wier v.d. R. R. ---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  dienende tot staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7)

6060

480

06-07-1820

Wier v.d. R. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6069

 

284

09-04-1821

Wier v.d. R. R. hij ondertekend samen met meerdere personen een document als lid van de Grietenye Raad van Utingeradeel en Engwierden in de laatst genoemde Grietenij in de Terbansterschans bijeen gekomen  betreffende de aanscherping door de heer Gouverneur van Vriesland  in dato den 24e maart 1821 en er bestaat nu een verschil betreffende de grenswijziging enz. verder wordt verwezen naar de kaarten van Schotanus ….? en Halma ….? jaar 1821 (3)

6070

424-34    

25-05-1821

Wier v.d. R. R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Wier v.d. R. R. te Oldeboorn hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6250

971

04-10-1814

Wier v.d. R. R. Tekent een document als lid der Gemeenteraad van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)

9181

1805

09-10-1915

Wier van der A. weduwe van Boomstra S. te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9)

6047

379

03-06-1819

Wier van der Jan Pieters  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Wier van der R. R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6864

60-C-35

13-01-1825

Wier van der R. R. te Oldeboorn Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6383

63

02-04-1814

Wier van der Reinder R. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6273

809

14-09-1816

Wier van der Reinder Ruurds---- Mooy Rienk Lucas en Koopmans Jelle Johannes beide kooplieden wonende te Oldeboorn schrijven en tekenen een brief als request, dat zij in 1814 in Februari aan de Heeren Hesling Klaas destijds Schout van genoemde gemeente en Wier van der Reinder Ruurds en Bottema Sipke Johannes toen leden van de raad  van genoemde gemeente hebben verkocht en geleverd 2 Dragonderpaarden  en dat hun declaratie (bijgevoegd) nog steeds niet betaald is enz. enz. jaar 1816 (5)

6869

28-02-1825

10-A

Wier van der Ruurd Reinders---- Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders beide te Oldeboorn, Onderwerp: hun rekwest betreffende hun kwaliteit als testamentaire Executeuren van de nalatenschap van Jong de Fokke Ruurds in leven Huisman te Oldeboorn en op 29 mei 1824 overleden, verzoeken vrijstelling van de hun opgelegde boete wegens te laat enz. enz. jaar 1825 (3)

6870

09-03-1825

31-A

Wier van der Ruurd Reinders---- Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders, Onderwerp is vrijstelling van betaling wegens het niet tijdig beeindigen der nalatenschap van Jong de Fokke Ruurds overleden 29 mei 1824 enz. jaar 1825 (3)

6873

08-04-1825

4-A

Wier van der Ruurd Reinders---- Koopmans Sjouke Johannes en Wier van der Ruurd Reinders te Oldeboorn als testamantaire executeurs  van de nalatenschap van  Jong de Fokke Ruurds den 29 mei 1825 te Oldeboorn overleden hij verzoeken kwijtschelding van de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4)

9186

374

04-04-1918

Wier van Jacob, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)

9181

1645

03-09-1915

Wier van Jelle,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6831

11-A

00-00-1824

Wierda  Anne Zytzes,  Logementhouder te Ferwerd, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal,  jaar 1824 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Wierda A. te Genum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

Wierda A. te Genum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/11

20-09-1841

Wierda A. te Genum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6078

95-43

25-01-1822

Wierda Albert Fokkes te Sloten , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Sloten enz. enz. jaar 1822 (3)

6100

1215-39

29-11-1823

Wierda Albert Folkerts , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Sloten in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6067

 

103

03-02-1821

Wierda Albert Folkerts wonende te Sloten en betreffende de missive van 11-12-1820 no. 117 door deze benoeming geheel vervallen,  Hij is gekozen  en benoemd als zetter  voor de stad Sloten  jaar 1821 (1)

6677

316

22-07-1818

Wierda Albert Folkerts, Huisman, Huis 80, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

6089

1194 blz. 41       23-12-1822

Wierda Albet Folkerts te Sloten Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6401

 

859-1+9

10-10-1815

Wierda Auke staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf  Officieren voor  de  het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (2) Dossier (15)

8079

294/2, 34

24-03-1838

Wierda Bolsward Agent van Politie Bolsward, jaar 1838

6830

18-A blz. 41

21-01-1824

Wierda Cornelis J. te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3701

24-D

nrs 1-7

08-02-1842

Wierda Cornelis Jelles wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3701

24-C

nrs. 1-10

09-02-1839

Wierda Cornelis Jelles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839(9)

3699

A-25

13-02-1834

Wierda Cornelis Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

24-A, 1-11

08-02-1835

Wierda Cornelis Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 1 - 11

03-02-1836

Wierda Cornelis Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

3700

24-C

nrs. 1 - 11

05-02-1837

Wierda Cornelis Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

9191

1487

06-12-1920

Wierda D. Leeuwarden Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel (5)

9190

589

07-05-1920

Wierda D. Leeuwarden Veldwachter te Hemelumer Oldephaert (2)

9191

1547

21-12-1920

Wierda Durk Laat zijn benoeming passeren als  Veldwachter te Hemelum, Oldephaert (1)

9191

1547

21-12-1920

Wierda Durk Leeuwarden Landbuurt 35 Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert (3)

9182

285/22

07-02-1916

Wierda Durk Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement

9188

358

21-03-1919

Wierda Durk Leeuwarden Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Nijland met persoonsgegevens(1)

9187

908

06-07-1918

Wierda Durk Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)

9182

734

27-04-1916

Wierda Durk te Leeuwarden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

6078

12

02-01-1822

Wierda Durk Willems  ---- Dijkstra Joeke Aukes  te Paessens Onderwerp de verkoop van zijn spullen te Metslawier door de deurwaarde van Oosten i.v.m. zijn belastingschuld enz. wordt ook in genoemd Heeringa Sake Tjepkes Deurwaarder Executant enz.  vergezeld door  Smeding Jan Meinderts en Wierda Durk Willems  zij begeven zich naar Dijkstra Joeke Aukes  en aldaar beslag gelegd enz. er wordt beschreven waar beslag is opgelegd enz.jaar 1822 (4)

6260

788-2

07-08-1815

Wierda Folkert Hijlkes, Huisman te Terkgaast de president van de gemeente Sloten Hottinga W schrijft in een document  aan de Gouveneur dat eerstgenoemde in dienst van de gemeente een Paard heeft gekocht en dat hij, onkosten heeft om deze te brengen van Leeuwarden naar Sloten enz. jaar 1815 (1)

3701

24-D

08-02-1842

Wierda Geertruida Cornelis---- Koopmans Rinse Kerstes Administreerende van den Dorpe Oosterend verklare in een door hem getekende brief dat de Wees en Minderjarige Wierda Geertruida Cornelis door den Armen Administratie verzorgd wordt maar dat zij thans geen onderhoud meer geniet omdat zij als Werkmeid dienende is, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3701

1-C

blz. 4

01-03-1839

Wierda Geertruida Cornelis te Lemsterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

24-D

nrs 1-7

08-02-1842

Wierda Geertruida Cornelis wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3701

24-C

nrs. 1-10

09-02-1839

Wierda Geertruida Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

3699

A-25

13-02-1834

Wierda Geertruida Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

24-A,1 - 11

08-02-1835

Wierda Geertruida Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 1 - 11

03-02-1836

Wierda Geertruida Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

3700

24-C

nrs. 1 - 11

05-02-1837

Wierda Geertruida Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

6418

248-D

09-06-1817

Wierda Gerrit * Lemmer staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6417

211

15-05-1817

Wierda Gerrit 23 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

6419

287-D

17-07-1817

Wierda Gerrit Jelles 11 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6424

584

02-12-1817

Wierda Gerrit Jelles 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Artillerie 4  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6423

560

14-11-1817

Wierda Gerrit Jelles, Lemmer is de plaats waar hij zich bevind met Groot verlof zoals wordt vermeld op een Nominative Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn opgezonden, en het Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4)

5673

 

74

01-09-1904

Wierda H. , een verleende vergunning (Geel) om met  het schip de “Het Friesche Haagje“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)

8210

966/7 en 881/14, 12

27-08-1839

Wierda H. J. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

3700

24-C

nrs. 1 - 11

05-02-1837

Wierda Heen Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

9465

Deel 2, 74

31-10-1866

Wierda Hein C. te Echten, Beurt en Veerdienst van Echten naar Heerenveen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

3701

1-C

blz. 4

01-03-1839

Wierda Hein Cornelis te Lemsterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

24-C

nrs. 1-10

09-02-1839

Wierda Hein Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

3699

A-25

13-02-1834

Wierda Hein Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

24-A,1 - 11

08-02-1835

Wierda Hein Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B,

Blz. 1 - 11

03-02-1836

Wierda Hein Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

9465

Deel 2, 90

15-03-1859

Wierda Hein te Echten, Beurt en Veerdienst van Delfstrahuizen naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8).

9465

Deel 2, 90

15-03-1859

Wierda Hein te Echten, Beurt en Veerdienst van Delfstrahuizen, Echten en Oosterzee, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8).

5664

274-a, 31

28-02-1918

Wierda Hielke Heerenveen Schip de Heerenveen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

162, 31

27-02-1917

Wierda Hielke Heerenveen Schip de Heerenveen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

3594

Map 96-A

1876-1878

Wierda Jannes---- Visser Rintje Sines te Workum , Gezagvoerder op  de Schroefstoomboot de Stad Workum Stukken betreffende een verzoek van voornoemde om vergunning voor eene stoombootdienst tusschen Sneek en Workum in een door hem ondertekende brief  ook een afschrift van een Notaris akte dat Sijbrandij Sipke, Koopman wonende te Workum geeft borg af  van 400 guldens voor eerstgenoemde, verder genoemd; Notten Johannes Petrus Abraham Frederik, Ybema Tjeerd Sjoerds , Driessen van Jacob,  Wierda Jannes, Waning van Willem jr., Schootstra Folkert Johannes die allen ondertekenen jaar 1878  (6) dossier (35)

6044

206

31-03-1819

Wierda Jelle , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819 (4)

3699

A-25

13-02-1834

Wierda Jelle Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

24-A, 1 - 11

08-02-1835

Wierda Jelle Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 1 - 11

03-02-1836

Wierda Jelle Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

6284

1099 blz. 6

31-10-1817

Wierda Jentje Jolles, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6830

18-A blz. 44

21-01-1824

Wierda Joh. te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6069

279-B

09-04-1821

Wierda Johs. Rudolphy, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

9187

1909-6

31-12-1918

Wierda K.,  Kamer van Koophandel en Fabrieken te Aengwirden zijn benoeming in de kamer jaar 1918 (1)

9183

1827/6

00-12-1916

Wierda Klaas Fabrikant van Bouwmaterialen te Oosterwolde, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (4)

9187

1909-6

31-12-1918

Wierda Klaas, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz, jaar 1918 (5)

9185

1751/5

01-01-1917

Wierda Klaas, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland     jaar 1917 (5)

6396

615

23-06-1815

Wierda Leendert Jans---- Olinjus J. H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van Harlingen en heeft de eer om onder geleide van Somer Oepke ter examinatie als Rijder voor de Spoustrein op te zenden Wierda Leendert Jans enz. jaar 1815 (1)

6254

151

06-02-1815

Wierda M.  1 Augustus 1809 een wagenvracht voor 4 man vrijwilligers naar Leeuwarden, 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

8280

525-A, 6

21-05-1840

Wierda Minne Minnes --- een extract uit het Stamboek van de Onder Officieren en Manschappen van mindere graden van het regiment Lanciers met 8 kolommen info zoals o.a. zijn ouders Dirks Stephanus en Minnes Berber en zijn Signalement enz. jaar 1840 (2)

6871

22-03-1825

11/1-C

Wierda Otte Murks te Weststellingwerf staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

3594

Map 88-C

1876--1878

Wierda P. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

6242

55                   01-02-1814

Wierda P. wegens betaling voor geleverde schrijfbehoeften aan de Schout van de Gemeente Marssum enz. jaar 1814 (2)

6381

171-C 

22-03-1814

Wierda Piebe, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6639

466
10-05-1815

Wierda Roudolfi Joh.---- Sluis van der J. Leraar bij de hervormden te Tjerkgaast ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de schending van de openbaren Godsdienst en de onaangename beledigingen door sommige boeren van Tjerkgaast en er werd in het geheim medewerking vasn den President beraam om enz. op den avond vanm 16 maart j.l. kwamen Teu?es Fedde en zijn broer Teu?es Harmen met den oudste Kerkmeester Wierda Roudolfi Joh. Die zig aan het verwaarlozen van zijn ampt schuldig gemaakt had enz. op 19 Maart kwamen de twee gemelde broers samen met Hielkes Gosse en Scheltes Abe  van Tjerkgaast en Harmens Jan van Idskenhuizen op gebiedende toon zeggen dat het 2e zakje uit de kerk moet en Hessels Klaas enz.\ op 26 maart was de kerkmeester van Doniaga Nannes Marten enz. jaar 1815 (4)

8280

517-11, 24

19-05-1840

Wierda S. P. te Blija wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40  enz. Gemeente Blija, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6276

1102-15

18-12-1816

Wierda Sijtze E. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8214

1026/1-3

07-10-1839

Wierda Sijtze Ruurds oud 38 jaar Slepersknecht van beroep, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

8225

1245-8a

31-40

07-12-1839

Wierda Simon Derks staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6047

379

03-06-1819

Wierda Sybren Hyltjes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6092

249

24-03-1823

Wierda W. H. , Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet  8 kolommen o.a. beroep,  veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9)

8365

507/12

Wierda Willem Klazes te Bolsward, door zijn wangedrag  ontslagen als Agent van Politie , met een handgeschreven brief met zijn handtekening . 24 Mei 1841 (4)

6082

453

03-05-1822

Wierdema Rients Harmens, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9921

24

19-10-1882

Wierden Jelle, Nachtwacht te Lemmer gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6277

77-c-4

21-01-1817

Wierds Folkert de weduwe hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

6243

191-12

06-03-1814

Wierds Klaas  , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8052

824/2

34/7175

18-08-1837

Wierds L. Medemblik Schipper, 18-08-1837

8386

949/36

20-09-1841

Wierds S. de weduwe te Bergum,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6258

627-7

21-06-1815

Wierds Sake wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6243

191-23

06-03-1814

Wierds Sake, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Wierds W. te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

6396

619F

23-06-1815

Wierdsm J. D. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6418

224

24-05-1817

Wierdsma  J. D. Burgemeester en Notaris te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, dat hij weder is aangesteld als Lid der Militieraad maar dat wegen zijn werkzaamheden als Notaris enz. deze brief is mede ondertekend door de solliciteur Spoelstra B.  jaar 1817 (2)

6100

1192-33

26-11-1823

Wierdsma  Jentje Dominicus  en Romkes Johannes  , zij zijn als Schatters  over 1824 te Leeuwarden  gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6034

398

30-05-1818

Wierdsma  M. Gerkes te Marssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6088

1072

12-11-1822

Wierdsma  P.  Feddes Klaas Cornelis  Vrederegter te Leeuwarden hij wordt benoemd in de Provinciale commissie van Geneeskundig onderzoek  en Toezigt van de gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten enz. enz.,  jaar 1822 (5)

6276

1102-3

18-12-1816

Wierdsma  Syds beerts moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2-v

17-07-1839

Wierdsma A. F. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

5666

1

18-02-1904

Wierdsma A.,---- Bijlsma P. J. Directeur van de Franeker Stoomboot-Maatschappij  kantoor aan de Zuiderkade melden in een advertentie en folder dat een geregelde dienst tussen Franeker en Harlingen  in verbinding met omliggende dorpen enz. enz. ook naar de Zaanstreek en Amsterdam ingaande 22 Februari 1904 met Wierdsma A., Kapitein van het Schip “Stad Franeker III”   met vermelding in de advertentie en folder van de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1904 (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 9-v

17-07-1839

Wierdsma Anne F. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6864

60-C-15

13-01-1825

Wierdsma D. J.  te Leeuwarden , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6276

1102-4

18-12-1816

Wierdsma Dirk Beerts moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

8375

708-5_25c

20-07-1841

Wierdsma F. G. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Wierdsma F. G. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladz. 2+3

26-09-1839

Wierdsma F. G. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (11) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Wierdsma F. G. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/25

20-09-1841

Wierdsma F. G. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/25

20-09-1841

Wierdsma F. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2-v

17-07-1839

Wierdsma G. F. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9189

1109

25-09-1919

Wierdsma Gerardus  geb. 8 juni 1885 Lemmer R.K. van beroep Slager een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoekt als veldwachter te mogen worden aangesteld enz. enz., ook heeft hij een  enige politieonderwijs genoten van zijn broer die chef veldwachter te Nijmegen is,  hij  is aangesteld als veldwachter van de gemeente Lemsterland voor de tijd van 1 jaar na de eedsaflegging, omdat Verbeek J. nog niet als veldwachter in dienst kan treden wegens een uitgebroken staking der Alg. Scheepvaart Mij. Flevo enz. enz. jaar 1919 (10)

9191

1154

20-02-1920

Wierdsma Gerardus * 08-06-1885 Lemmer Veldwachter (4)

9191

1399

13-11-1920

Wierdsma Gerardus Lemmer Veldwachter (2)

8199

729/5, 290

Bladzijde 9-v

17-07-1839

Wierdsma Gerrit F. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6276

1102-17

18-12-1816

Wierdsma Gosse G., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Wierdsma H. F. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Wierdsma H. F. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/25

20-09-1841

Wierdsma H. F. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Wierdsma H. T. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6401

 

857

10-10-1815

Wierdsma J. D.  Kapitein wordt vermeld in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (9)

6416

125

04-04-1817

Wierdsma J. D.  Majoor van het Bataillon Schutterij te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het smartelijk overlijden van Wal de H.  in leven Luitenant Colonel enz. jaar 1817 (1)

6669

415-a

22-10-1817

Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) Mr. Burgemeester te Leeuwarden (gaat af 2 januari 1820) staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6830

 

23-C

17-01 1824

Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus)---- Mulier G. N. (Mr.) wordt genoemd in een door Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn request voor zijn ontslag als Schutter en als 2e Luitenant bij de dienstdoende Schutterij enz. jaar 1824 (7)

6037

 

576

06-08-1818

Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus)---- Schmitz G. commies bij de Stedelijke Belastingen betreft een advies van de Burgemeester van Leeuwarden Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) op Schmitz G.  zijn request ter bekoming van een pensieon enz. jaar 1818

6037

640

31-08-1818

Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) ----Wybrandi  P. weduwe van Barends U. , (Kapitein) bijna 54 jaar Onderwerp: zij heeft om  een gratificatie verzocht,  en de Burgemeester Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) van Leeuwarden schrijft een aanbeveling voor haar voor haar  omdat zij in  ongelukkige omstandigheden verkeert,  zij heeft de nodige bewijzen al geproduceerd zoals het originneel journaal  van het O.I. Retour schip de Mentor gemonteerd met 12 stukken met 65 man bemand, enkele trefwoorden zijn; hij kwam van Batavia , Eslington Esg. William,  het schip de Sceptor, Estry Henry D. Majoor van de stad Limerik in Ierland,  verder vinden wij een document getiteld Brand-Roll  van het schip de Mentor voor de kamer Zeeland  in gebruik bij de O. I.C., de Kapitein Barends U had nog tegoed een gage als bevelhebber van fl. 4862.7.-=, een der zoons is in 1815 geregistreerd als vrijwillige jager en op 17 jarige leeftijd als Stuurmansleerling naar Oost Indie vertrokken  en kort na zijn aankomst in Batavia Overleden , zij (Wybrandi  P. weduwe van Barends U.) heeft verder nog 1 dochter  in de leeftijd van 21 jaar  en een zoon tussen de 17 en 18 jaar oud het broodbakken lerende, zij heeft een kamertje in het Marcellis Goverts Gasthuis en genniet slechts de schamele som van  fl. 22.= , haar vader is een zeer welgesteld man  een grijsaard van 87 jaren en emeritus predikant van de mennonite gemeente, deze heeft zijn dochter al zoveel gegeven maar dat hij niet meer kan doen om zijn andere 7 kinderen enz.  jaar 1818 (10)

6060

480

06-07-1820

Wierdsma J. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Wierdsma J. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6419

286

30-06-1817

Wierdsma J. D.---- Alma S. Assessor in de Grietenij Franekeradeel is door Z. M. de Koning benoemd en aangesteld tot Lid van de Militie raad over de Kantons 1-8 in de Provincie Vriesland  en plaatsvervanger bij den zelfden raad Mr. Wierdsma J. D.  aan welken bij deze ontslag wordt verleend en als plaatsvervanger van de heer Alma S. de Heere Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel enz. jaar 1817 (3)

6386

118        11-08-1814

Wierdsma J. D. bij de 2e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)

6647

19

13-01-1816

Wierdsma J. D.---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de loting der functies in de gemeenteraad en wel Buijsing R. (Reinder), Salverda S., Wierdsma J. D. en Romkes J. enz. jaar 1816 (1)

6631

1125

14-09-1814

Wierdsma J. D.---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6417

186 + 198

03-05-1817

14-05-1817

Wierdsma J. D. hij wordt benoemd en aangesteld in naam van de Koning der Nederlanden, Prins van Oranje enz. enz. tot leden der onderscheidende Militie Raden als mede tot deselves plaatsvervanger enz. met vermelding van de functie en waar enz. tevens ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij deze functie niet anneemt enz. 1817 (4)

6401

 

870

11-11-1815

Wierdsma J. D. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6404

59

05-02-1816

Wierdsma J. D. Mr.  Lid van der Raad van Leeuwarden wordt benoemd als Lid van de Militie Raad in het Eerste Militiedistrict enz. jaar 1816 (2)

6425

26

03-01-1818

Wierdsma J. D.---- Salverda S. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en Wierdsma J. D. Majoor provisioneel Commandant der Stedelijke Schutterij der Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Burgemeester deze Stasd enz. jaar 1818 (3)

6395

505

21-05-1815

Wierdsma J. D. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6402

 

922-1+7

09-12-1815

Wierdsma J. D. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6089

1199 blz. 33

26-12-1822

Wierdsma J. D. te Leeuwarden,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6403

28

18-01-1816

Wierdsma J. D.---- Wal de H. Luitenant  Colonel van het 4e Bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Hoofdofficieren der Schutterijen enz. en dat Wierdsma J. D.  benoemd wordt tot Majoor  van genoemd Bataillon enz. jaar 1816 (1

6626

454

23-04-1814

Wierdsma J. J.---- Giffen W.  geeft eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Diacony der Gereformeerde Christelijke Gemeente te Lollum dat in het begin van de jare 1800 en twaalf onder aprobatie van de fungerende prefect van dit Departement door de Notaris Wierdsma J. J. te Sneek verhuurd heeft voor de tijd van negen jaar aan Schaafsma Andres Sijdses eene Zathe en Landen aldaar enz. er zijn moeilijkheden met de verhuring betreffende de betaling en zij willen het nu overdagen aan Andela Johannes Watzes mede te Lollum wonende  enz. jaar 1814 (3)

8280

517-11, 22

19-05-1840

Wierdsma J. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6023

401

23-06-1817

Wierdsma J. R---- Eekma K. Apotheker te Sneek . Ondererp; een declaratie wegens geleverde medicijnen aan de gevangenis. Wordt ook in genoemd Wijndels apotheker te Heerenveen enz. ook de weduwe Kromhout W. B.  een declaratie wegens geleverde reparatieen aan de gevangenis te Sneek en van Wierdsma J. R.  Timmerman te Sneek  een declaratie wegens geleverde  Kledingstukken  en Dekens voor de gevangenen  enz 1817 (4)

6032

175

11-03-1818

Wierdsma J. R.  te Sneek een declaratie wegens geleverde kledingstukken  enz. enz. jaar 1818 (2)

6021

224

11-04-1817

Wierdsma J. R.  te Sneek stuurt een rekening in aan de Gouverneur van Vriesland betreffende gedane leverantie  en reparatien in de gevangenhuizen te Sneek over de maand maart 1817, jaar 1817 (1)

6092

217

13-03-1823

Wierdsma J. R. ---- Wiersma J. R.  te Sneek  een declaratie voor geleverde kleden voor de gevangenen te Sneek enz. enz. jaar 1823 (3)

6276

1102-4

18-12-1816

Wierdsma Jan Beerts moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6082

453

03-05-1822

Wierdsma Jan T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6626

487  blz. 7

07-04-1814

Wierdsma Jan Taekes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6424

609

10-12-1817

Wierdsma Jan W. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6047

379

03-06-1819

Wierdsma Jentje Dominicus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6404

58-2

02-02-1816

Wierdsma Jentje Dominicus staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Wierdsma Jentje Dominicus te Leeuwarden, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6646

957 lijst 1

20-12-1815

Wierdsma Jentje Dominicus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6646

957 lijst 2

20-12-1815

Wierdsma Jentje Dominicus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6395

423

03-05-1815

Wierdsma Jentje Dominicus, Majoor staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. enz. jaar 1815 (3)

6626

540

15-04-1814

Wierdsma Jentje---- Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wierdsma Jentje,  Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartena Laurentius D. alle inwoners van Leeuwarden zij hebben het voornemen om een commissie uittemaken ter inzameling van penningen ter ondersteuning van behoeftige Landgenoten zoals in vele andere steden enz. jaar 1814 (1)

6276

1102-15

18-12-1816

Wierdsma Lieuwe G. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6047

379

03-06-1819

Wierdsma Louw R.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6383

1

29-04-1814

Wierdsma P. , Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

6386

166

01-08-1814                       

Wierdsma P. als Kapitein wordt hij voorgedragen als lid bij de Krijgsraad van het Batt. Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

6395

414

04-05-1815

Wierdsma P.---- Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  twee orders ontvangen van Baron Swarts de Landus (Sweerts de Landas)  enz en een copie daarvan gezonden naar Wierdsma P. Procureur Crimineel enz. jaar 1815 (3)

8285

611-8

18-06-1840

Wierdsma P.---- Mahien F. J. een document waarin o.a. de  Declaratie van reis en verblijfkosten als Directeur over de arbeid der gevangenissen verder in dit document genoemd Wal de M. S. als Lid en Secretaris over de gevangenissen en Wierdsma P. als Vice President het betreft arbeid vioor gevangenen in het huis van Burgelijke en Militaire Verzekering te Zwolle jaar 1840 (10)

6091

119

04-02-1823

Wierdsma Pieter , Mr. Procureur Crimineel  gestrekt hebbende om van de aanvaarding aan hem opgedragen lidmaatschap der Commissie van de Administratie over het huis van reclusie en tuchtiging hij heeft zijn bedenkingen en wil verschoond worden enz. jaar 1823 (2)

8356

324-18,1

03-04-1841

Wierdsma Pieter hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het Provinciale Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (5)

5985

190, 1

11-02-1814

Wierdsma Pieter Mr. Procureur binnen Friesland schrijft en tekend een document enz. jaar 1814 (1)

8197

687-17_1

06-07-1839

Wierdsma Pieter staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Vriesland  met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)

6074

694

13-09-1821

Wierdsma R.  De Regenten van de Gevangenis te Sneek hebben de eer te vragen aan de Gouverneur welke de redenen zijn dat de ingeleverde rekening van voornoemde geen autorisatie is gegeven enz. jaar 1821 (2)

6074

671 en 694

03-09-1821

Wierdsma R.  zijn declaratie voor  gedane reparatien aan de gevangenis te Sneek in de maand mei ad. f. 71  enz. jaar 1821 (3)

6382

79 nr. 35

31-03-1814

Wierdsma S. P. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6009

173

12-03-1816

Wierdsma S. R. een ordonnantie ten bedrage van f. 1-10-:  wegens geleverde mondbehoeften voor de gevangenen te Sneek enz. jaar 1816 (1)

6276

1102-16

18-12-1816

Wierdsma Sjouke J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6082

453

03-05-1822

Wierdsma T. K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6032

198

24-03-1818

Wierdsma T. K.---- Veen van der J. , hij is benoemd tot Vrederechter canton Leeuwarden i.p.v. Wierdsma T. K. die bij deze op zijn verzoek wordt ontslagen  en als Griffier van dat Vredegerecht Stinstra J. i.p.v. Strik W. die bij deze op zijn verzoek wordt ontslagen , tot plaatsvervanger in het vredegerecht te Buitenpost benoemd Sikkema H. J. i.p.v. Sipkema A. R. die bij deze op zijn verzoek wordt ontslagen,  jaar 1818 (2)

6632

1294

21-10-1814

Wierdsma Theod. Kl.---- Wesele  Scholten van,  de Burgemeester laat weten  in een door hem ondertekende een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat  voornoemde kan logeren bij Wierdsma Theod. Kl. Vrederegter van het Canton Leeuwarden no. 1 enz. jaar 1814 (1)

5984

117

10-02-1814

Wierdsma Theod. Kl.? Vrederegter ondertekend een verklaring dat hij van de Griffier Hamerster ….? , zijn tractement heeft ontvangen over februari, jaar 1814 (1)

6047

379

03-06-1819

Wierdsma Theodorus  Kléarda  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3))

6070

424-32    

25-05-1821

Wierdsma Theodorus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

5986

287-A

Lijst 2

16-04-1814

Wierdsma Theodorus Kluerda hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (6)

5982

1778, c

27-12-1813

Wierdsma Theodorus---- Salverda S. (Suffridus) adjunct Maire der Stad Leeuwarden  hij is samen met de Vrederegter van het Canton Leeuwarden Wierdsma Theodorus zig begeven ten huize en kantore van de Ontvanger Richon ….?  Om daar bezit te nemen van alle voorhanden zijnde papieren omdat deze ontvanger al lang voordien vertrokken was en het kantoor verlaten enz. jaar 1813 (2)

6060

480

06-07-1820

Wierdsma Theodorus, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8280

526-1, 10

22-05-1840

Wierdsma W. R. te Doniawerstel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Doniawerstal ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Wierdsma W. R. te Nijega staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 3

27-08-1839

Wierdsma W. R. te Nijega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8375

708-5_10

20-07-1841

Wierdsma W. R. te Scharsterbrug staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/10

20-09-1841

Wierdsma W. R. te Scharsterbrug, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

6628

788-3

16-06-1814

Wierdsma Wierd Bouwes staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

6633

1383

10-11-1814

Wierdsma….? Procureur Crimineel in Vriesland schrijft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat, verzoekt orders om het schavot op te rigten enz. jaar 1814 (1)

6636

144

09-02-1815

Wierdstra Hartman Pieters---- Bovenkamp A. L.  Schout van de Gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de weigerachtige personen om hun verschuldigde Sneeuwopruimen van de Heerenweg tussen Wolvega en Blesbrug en wel, Douwma Hate Martens, Wierdstra Hartman Pieters wonende te Vinkega enz. jaar 1815 (1)

6382

79 nr. 94

31-03-1814

Wierdstra R. L. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6004

851

11-10-1815

Wierdstra T. W.---- Wijnia K. M. en Wierdstra T. W. zij hebben aan de Controleur der directe belastingen controle Dockum ingeleverd reclamatieen wegens dubbelden aanslag enz. dit document is getekend door de Schout van Nes Wijnia H. M. jaar 1815 (1)

6424

584

02-12-1817

Wierema Hijlke Johannes 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel Depot Compagnie hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Wierema Holke Johannes 561 Oosterend is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9180

1054

05-06-1915

Wierema Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6030

20-B

09-01-1818

Wieren Hans Jacobs, Hij staat op een naamlijst  van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek gedetineerd geweest zijn geweest  met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)

7977

145-2

10-02-1837

Wieren Reinder Gerbens---- Visser Jan Sjoerds 46 jaar Veldwachter of Policie bediende te Oenkerk oud 46 jaar  begevende naar een Seperatiste vergadering daar aangekomen was de bijeenkomst boven getal en wel 20 tot 30 personen buiten het huisgezin (huis no. 90b) de spreker was Wieren Reinder Gerbens Timmerman te Oenkerk en. jaar 1837 (4)

8378

779/4

09-08-1841

Wieren van R. G. Timmerman te Rinsumageest  Zij waren aanwezig bij een ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomst en zijn tot heden onvervolgd gelaten en er wordt overwogen ze wel te vervolgen enz. enz.  en er staat een bedrag aan boete bij.  jaar 1841 (2)

4894

2306

27-06-1899

Wieren van R. te Allingawier hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

4894

2306

27-06-1899

Wieren van R. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

8384

914/2

15-09-1841

Wieren van Reinder Gerbens  te Rinsumageest, een veroordeling wegens het houden van een ongeoorloofde Godsdienstige  bijeenkomst   enz. jaar 1841 (3)

8379

808-4a

17-08-1841

Wieren van Reinder Gerbens te Rijperkerk, een veroordeling wegens het houden van ongeoorloofde godsdienstige  bijeenkomsten , wordt ook in genoemd Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude, With de Teunis Egberts te Birdaard, Boersma Reinder Taekes te Birdaard, Prins Egbert Jans te Birdaard, Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude jaar 1841 (3)

8374

685/2

13-07-1841

Wieren van Reinder Gerbens te Rinsumageest onderwerp een vonnis van 27 maart 1841 met een boete van 27.44 gulden incl.de kosten  wegens het houden van  ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten te Kollum enz. jaar 1841 (2)

8362

440/1

Wieren van Reinder Gerbens,  Timmerman te Rinsumageest,  Veroordeeld bij de rechtbank van Leeuwarden d.d. 2 April 1841 wegens het houden van ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten der Seperatisten (4)

9186

369

30-03-1918

Wieren van Siemon * 14 mei 1891 Parrega Veldwachter te Bolsward en Wonseradeel (7)

8309

1097/3

05-11-1840

Wieren van Tiemen Lolkes---- Knossen IJbeltje Tjeerds huisvrouw van Wieren van Tiemen Lolkes van beroep Winkelier te IJlst geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 10>>

27-08-1839

Wieren van U. L. te Oosthem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Wieren van W. L. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

9187

1263

20-08-1918

Wieren van W. Y. . te Marssum een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot van het dempen van een sloot op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te  Deinum enz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1819 (11)

8308

2086-11

01-11-1840

Wieren van Wijbren L. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

3622

G.

Stuk 2

30-12-1865

Wierenga Rinze Sjolles---- Wierenga Sjolle Rinzes is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van de Draaibrug over het Dokkumer-Grootdiep in den Buitendijksterweg onder Engwierum in de Gemeente Oostdongeradeel, met als borg Beintema Johannes en Wierenga Rinze Sjolles allen te Engwierum ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1865 (6)

3622

G.

Stuk 2

30-12-1865

Wierenga Sjolle Rinzes is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van de Draaibrug over het Dokkumer-Grootdiep in den Buitendijksterweg onder Engwierum in de Gemeente Oostdongeradeel, met als borg Beintema Johannes en Wierenga Rinze Sjolles allen te Engwierum ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1865 (6)

8371

630/7

Wiering  Wipke Jeens overleden te Ureterp 28 april 1841 gaat over haar nalatenschap jaar 1841 (1)

6668

380 blz. 5

04-10- 1817

Wiering A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6284

1158

25-09-1816

Wiering Abele Engberts Kastelein te Ureterp een ondertekend request van hem dat hij tegoed heeft gelden betrefende de Kasernering en Voeding der Gendarmerie in den jare 1811, en een document met een advies van de Schout van Ureterp over zijn rekwest aan de Gouveneur,  enz. jaar 1817 (3)

6285

1247-51

18-12-1817

Wiering Abele, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6834

41-A-2

23-02-1824

Wiering Arend te Oudehaske betreft een proces verbaal en  een transactie met de belastingen jaar 1824 (5)

9191

929

21-07-1920

Wiering Bocke, ,----- Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te leggen weg Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van bomen, en dat 1 veldwachter niet voldoende was  de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de Opperwachtmeester Zoethout Jurjen, Meijer Eize Rijksveldwachter en Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat de familie gewapend met een Hooivork en schop een emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen gekapt werden aangerend de vrouw des huizes Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij hun revolvers hebben genomen en ieder een schot in de lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor Foppe Wiering  op de grond zeeg   enz. enz. enz.  tevens een tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook in genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze  jaar 1920 (14)

6241

36

27-01-1814

Wiering E. A., Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J., Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe, Jong de Andries Eelkes, Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns, Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G., Oppedijk de weduwe, Bouma S? Rients, Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T., Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

6285

1247- 45

18-12-1817

Wiering Engbert A. ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

9191

929

21-07-1920

Wiering Engbert,----- Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te leggen weg Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van bomen, en dat 1 veldwachter niet voldoende was  de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de Opperwachtmeester Zoethout Jurjen, Meijer Eize Rijksveldwachter en  Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat de familie gewapend met een Hooivork en schop een emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen gekapt werden aangerend de vrouw des huizes Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij hun revolvers hebben genomen en ieder een schot in de lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor Foppe Wiering  op de grond zeeg   enz. enz. enz.  tevens een tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook in genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze  jaar 1920 (14)

9191

929

21-07-1920

Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te leggen weg Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van bomen, en dat 1 veldwachter niet voldoende was  de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de Opperwachtmeester Zoethout Jurjen, Meijer Eize Rijksveldwachter en  Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat de familie gewapend met een Hooivork en schop een emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen gekapt werden aangerend de vrouw des huizes Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij hun revolvers hebben genomen en ieder een schot in de lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor Foppe Wiering  op de grond zeeg   enz. enz. enz.  tevens een tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook in genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze  jaar 1920 (14)

6631

1066-17

02-09-1814

Wiering H. C. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

9191

929

21-07-1920

Wiering Jan,----- Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te leggen weg Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van bomen, en dat 1 veldwachter niet voldoende was  de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de Opperwachtmeester Zoethout Jurjen, Meijer Eize Rijksveldwachter en  Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat de familie gewapend met een Hooivork en schop een emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen gekapt werden aangerend de vrouw des huizes Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij hun revolvers hebben genomen en ieder een schot in de lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor Foppe Wiering  op de grond zeeg   enz. enz. enz.  tevens een tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook in genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze  jaar 1920 (14)

6285

1247-4

18-12-1817

Wiering Jeen Libbes, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

5675

30

06-05-1915

Wiering Smit E. Voorzitter afd. Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek ---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg te Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij  dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van  aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen) jaar 1915 (17)

8308

1074-9

29-10-1840

Wiering W. L. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Wiering W. L. te Ureterp wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

6381

136 nr. 425

17-03-1814

Wieringa Atze Wiebrens, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6382

20 nr.  425

29-03-1814

Wieringa Atze Wiebrens----Werf van der Pieter Joh’s plaatsvervanger van Wieringa Atze Wiebrens staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)

6251

1073

30-10-1814

Wieringa B. W. , wegens een geleverde doodskist in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6256

375-18

10-03-1815

Wieringa B. W. voor het maken van Maatstokken,  hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20)

9126

919

29-05-1879

Wieringa C. (Claas) te Haren, Hij wordt beedigd als Burgemeester van Hem. Oldeph. en Noordwolde jaar 1879 (4)

9180

808

04-05-1915

Wieringa C. (Claas) zijn eervol ontslag als Burgemeester van Dantumadeel enz. jaar 1915 (2)

6080

249

11-03-1822

Wieringa Cornelis Tjeerds, hij wordt samen met 5 anderen beschuldigd van vernieling en diefstal van het brikschip de Ajax maar ontheven van de beschuldiging verklaard bij vonnis van het Hof van Assises omdat de getuigen en wel de bemanning hen niet meer goed herkende enz. jaar 1822 (1)

8375

708-5_18a

20-07-1841

Wieringa de Dominee te Wommels staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6840

36-A

blz. 22

22-04-1824

Wieringa Evert J. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6038

685

15-09-1818

Wieringa G. R. ----De Directeur – Generaal voor de zaken van de Hervormde Kerk enz.  ontvangende hebbende een besluit enz.  de navolgende beroepingen van Predikanten: Wieringa G. R. te Gaast en Nieuwhuizen onder de Classe van  Sneek,  Kandidaat van den Heligen dienst enz. te Groningen enz. enz. jaar 1818 (2

6252

1186-6

29-11-1814

Wieringa G. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6074

736

28-09-1821

Wieringa Gerlof Sytzes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het  Grietenij bestuur van Westdongeradeel als plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes,  Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A.,  verder geborgen door Visser Take Eelzes , Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15)

6101

1292

13-12-1823

Wieringa Gerlof Sytzes Hartmans H. D. (Hartman Dirks) waarnemend Strandvonder enz. enz.  in bijzijn van Feyfer de Jan Jansz. en Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een partij losse tabaksbladen  geheel nat en door het zeewater beschadigd enz.  geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de Johannes Atzes, Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes,  Mans Willem Riemerens , Schregardus Frederik Eelzes, Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs,  Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar 1823 (4)

6077

1046

27-12-1821

Wieringa Gerlof Sytzes Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)

6853

4-A

03-09-1824

Wieringa Gerlof Sytzes, ---- Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 19-08-1824  op de zandplaat Den Bosch waarvan de naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (9)

6251

1073

30-10-1814

Wieringa J. J. , voor Kostgelden van Armenweezen enz. in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Wieringa J. J. te Ternaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Wieringa J. J. te Ternaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9184

699

05-06-1917

Wieringa Jan Hendrik, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6252

1186-6

29-11-1814

Wieringa L. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6077

1046

27-12-1821

Wieringa Lieuwe Sijtzes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)

6070

415

22-05-1821

Wieringa Lieuwe Sytzes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als waarnemend Strandvondeer ten overstaan van de ambtenaren In en Uitgaande Regten en Accijnsen Tuinema, Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Kelder Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van eneige vaten Jenever door de Visschers Post Weeltje Aarnts, Wieringa Lieuwe Sytzes, Groen Bote Klaazes van het Moddergat geborgen, ook wordt genoemd Walsma T. W. Politiedienaar en Klaasesz Jan Secretaris enz. jaar 1821  (5)

6076

914

24-11-1821

Wieringa Lieuwe Sytzes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)

6077

1046

27-12-1821

Wieringa Lieuwe Sytzes Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar (25)

8364

489-6

1+10-12

18-05-1841

 

Wieringa Markus Sjolles staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (4)

6830

18-A blz. 33

21-01-1824

Wieringa Oene te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6418

248-A

 4e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Wieringa Otte Wibrens te Oudega wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Wieringa Otze Wiebrens 705 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

5675

45

21-12-1916

Wieringa P. Aardappelhandelaar te Sneek Schip de Thomas,  jaar 1916 (19)

5675

26

12-03-1914

Wieringa P. te Sneek---- Lodewijk B. Aardappelhandelaar te Oosterbierum,  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) verzoekt hij om te mogen varen met zijn motorboot de “Oosterburum “als aanvulling op zijn vergunning  aan de andere kant van Dokkum om zoo in Oostdongeradeel te komen enz. enz. ook wordt genoemd het schip van Wieringa P. te Sneek omdat deze afmetingen gelijk zijn enz. enz. jaar 1914 (7)

5675

45            

21-12-1916

Wieringa P. Th.verzoekt in een door hem geschreven en getekende brief om te mogen varen met zijn Motorboot de “Thomas” groot 18 ton in het vaarwater Drachten, Bakkeveen, de Opsterlandsche Compagnonsvaart en het Tjongerkanaal enz. enz. er wordt vermeld de maten van de boot en verder byzonderheden ook de correspondentie betreffende deze aanvraag is aanwezig met nogmaals 5 getekende brieven van hemEnz. enz. jaar 1916 (20)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Wieringa R. te Engwierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 26,2

22-05-1840

Wieringa R. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

517-11, 16

19-05-1840

Wieringa Sijtze T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6271

574-8

06-07-1816

Wieringa Sjolle Markus, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Wieringa Sytze L., 200 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8386

949/26

20-09-1841

Wieringa te Engwierum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 38

26-09-1839

Wieringa te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6252

1186-6

29-11-1814

Wieringa Tjeerd S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6021

201, 6, 7

03-04-1817

Wieringa Tjeerd S. komt voor op de volgende staat, Idsarsi W. J. Grietman van Westdongeradeel, hij maakt een staat van aangespoelde goederen op de kusten van zijn gemeente als volgt geborgen in het Moddergat onder Nes en te Wierum drijvend in zee gevonden zonder te weten van welk schip dit komt enz. jaar 1817 (2)

6050

 

670

17-09-1819

Wieringa Tjeerd Sijtzes---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat  Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e  ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd;  Heezes A. Commies, Swart de R. Commies,   Zwart Adolf Heeres Sybren  , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers Hoekstra Christ. Jan,  Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends,  Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis,  en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter  en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en  Hartmans H. D. (Hartman Dirks) enz.   jaar 1819 (7)

6063

709 + 736

20-10-1820

Wieringa Tjeerd Sijtzes berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de Visserschlieden van Moddergat in de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11)

6046

307

03-05-1819

Wieringa Tjeerd Sytzes---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van Hoekstra Gerlof Foppes en door hem geborgen zijn samen met Basteleur Dooitzen Jelles, Wieringa Tjeerd Sytzes, Groen Bote T., allen Visscherslieden in Moddergat enz. jaar 1819 (13) 

9182

285/33

07-02-1916

Wieringa Willem Drachten Politiedienaar Met Signalement

8345

79-33

25-01-1841

Wieringa Willem, Fuselier 8e afdeeling Infanterie *   01-12-1808 Groningen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

9465

Deel 2, 108

31-03-1859

Wieringa Wytze J. , Beurt en Veerdienst van Ternaard op Dokkum en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) 

9134

1043

28-07-1883

Wieringen ----- Departement van Marine, bij inschrijving zal worden aanbesteed het maken van een ijzeren Lichtopstand op Wieringen en het afbreken van de kleine houten lichtopstand, met Bestek en voorwaarden en een tekening van bedoeld object  enz. enz. jaar 1883 (15)

6090

86

27-01-1823

Wieringen Barske van G. ----Vermeulen A. P. C. hij vertrekt uit het Connectoraat van de Latijnsche School te Franeker daardoor zijn  voorgedragen Wieringen Barske  van G. te Utrecht en Mulder B.  te Noothey bij Voorschoten beide candidaat in de letteren en benoemd wordt Wieringen Barske  van G.

6098

948

30-09-1823  

Wieringen---- Hoek van der W. H. Predikant te Wieringen  is beroepen als doopsgezinde predikant te Kromwal (heden  2006 =Doopsgezinde Gemeente te Itens) enz. 1823 (1)

6418

255-A

00-05-1817

Wieringen van Jacobus 220 is zijn volgnummer en Roelofarendsveen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6867

08-02-1825

32-A

Wieringerwaard---- Haarsma Jouke M. te eernewoude wonende, Onderwerp van het bestuur van Wieringerwaard verstrekte verklaring mede vertekend door de ontvangers betreffende een lading Turf enz. jaar 1825 (4)

6870

15-03-1825

3-A

Wieringhem Borski van Gerard---- Schippers S. W. door zijn overlijden is de post van rector der Latijnsche scholen in Franeker opengevallen en worden nu voorgedragen Wieringhem Borski van Gerard, candidaat in de letteren thans conrector in voornormfr scholen, Amersfoort Henricus rector der Latijnsche school in Sneek enz. en Terpstra Jacobus doctor in de letteren enz. jaar 1825 (2)

6872

31-03-1825

9-A

Wieringhen Borske van Gerard Conrector te Franeker, hij word benoemd tot rector van de Latijnsche scholen te Franeker in plaats van wijlen de Heer Schippers ….?  En tot conrector wordt benoemd Terpstra Jacobus te Rotterdam enz. enz. jaar 1825 (3)

6847

5-A

03-07-1824

Wieringhen Borski van G.----- Schippers Sytze Willems beroepen als Rector saan de Latijnse School te Franeker i.p.v. de overleden heer Wassenberh Hieronijmus, de conrector is de heer Wieringhen Borski van G. jaar 1824 (2)

6868

16-02-1825

30-B

Wieringhen van---- Borski (van Wieringhen) Gerard, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

5667

 blad 9

00-00-1880

Wierman? Van J. , Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

8375

708-5_43

20-07-1841

Wierrsma S. te IJlst als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ringnalda W. H. (Willem Hotzes) Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

5673

 

45

25-07-1901

Wiersdsma A. F. te Franeker, een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Stad Franeer II “tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)

9465

Deel 2, 77

31-10-1866

Wiersdsma Foppe Gerrits te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   (vergunning reeds sinds 20-03-1722)

9465

Deel 2, 77

31-10-1866

Wiersdsma Foppe Gerrits te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   (vergunning reeds sinds 20-03-1722)

9465

Deel 2, 77

31-10-1866

Wiersdsma Foppe Gerrits te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   (vergunning reeds sinds 20-03-1722)

9465

Deel 2, 33

28-01-1867

Wiersdsma Foppe te Peins, Beurt en Veerdienst van Peins naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (8).

6031

90

10-02-1818

Wiersdsma Kluerda Theodorus ---- Kluerda  Wiersdsma Theodorus hij bedankt voor de functie van Vrederexhter en  de volgende personen zijn candidaat voor de functie; Veen van der Johannes 49 jaar en Wageningen van Gerardus 54 jaar  jaar 1818 (2)

6031

94

10-02-1818

Wiersdsma Kluerda Theodorus bedankt  als griffier bij het  Vredegeregt te Leeuwarden de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Wageningen van Gerardus 54 jaar  en Veen van der Johannes 49 jaar jaar 1818 (3)

6243

252

10-03-1814

Wiersdsma Wierdsma en Sminia Assessoren ----- Leeuwarden Onderwerp: een request van de Armverzorgers der stads armen en Militaire Armen der R. K. Kerk enz. jaar 1814 (14)

6833

27-A, 3

06-02-1824

Wiersema J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8211

988-3, 5

Bladzijde 2

26-09-1839

Wiersm C. D. te Minnertsga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Wiersm F. G. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8376

744/15-9

30-07-1841

Wiersma  Jan Ysbrands Zeeman (4)

9725

Deel 2

15-01-1891

Wiersma  Johannes Schiermonnikoog Stuurman komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Wiersma  K. J.  te Hichtum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6264

 

1174

05-12-1815

 

Wiersma ….? Deel 1 Kastelijn te Harlingen , onderwerp: een door hem ingezonden rekening en het advies van de schout aan de Gouveneur:   voor de aardwerkers in 1814 gemaakt door de schout en burgemeester  voor verteringen, een paard en kar enz. enz. jaar 1815 (4)

6265

 

 

6

29-12-1815

 

Wiersma ….? Deel 2 Kastelijn te Harlingen , onderwerp: een door hem ingezonden rekening en het advies van de schout aan de Gouverneur:   voor de aardwerkers in 1814 gemaakt door de schout en burgemeester  voor verteringen, een paard en kar enz. enz. jaar 1815 (4)

5998

376

20-04-1815

Wiersma ….?---- Hattums Albert te Veenwouden het bewaren en transporteren van zijn zoons (de gevangenen) in de maand oktober  1814 voorgevallen vrij aanmerkelijke kosten heeft veroorzaakt daarvoor  heeft de Vrederegter van Bergum  Haersma van W. H. (hij ondertekend dit document) zig reeds vervoegd bij de Procureur Crimineel de heer Wiersma ….? enz. jaar 1815 (2)

6626

569

24-04-1814

Wiersma ….?---- Jorritsma Sybren T. en Verwer Fokke AE. schrijven en ondertekenen een brief aan de Heer Commissarissen van het Departement Vriesland namens de  Kerkvoogden en Diaconen van de Hervormde Gemeente IJlst dat bij de Notaris Wiersma ….? te Sneek hebben aangegeven de publijke verhuring van hun landerijen enz. jaar 1814 (1)

7995

449/6, 205

05-05-1837

Wiersma ….? Sneek Beurtschipper te Sneek, jaar 1837

6016

692-A

13-11-1816

Wiersma ….? van beroep Mr. Timmerman te Sneek  een declaratie wegens gedane reparatien in de gevangenis te Sneek jaar 1816 (1)

6097

804

26-08-1823  

Wiersma ….? van beroep Timmerman te Sneek Onderwerp: zijn declaratie  wegens gedane reparatien aan  de gevangenis te Sneek enz. jaar 1823 (1)

6625

395

22-03-1814

Wiersma ….?---- Ykema Yke Theodorus wonende onder Tjerkwerd en Zandstra Taede Piers  wonende te Zandfirden (Santfirden) in een door beide ondertekend Request aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen  dat zij in qualiteit als Kerkvoogden van Sandfirden dat hunne kerklanden zijn verhuurd geworden voor den tijd van drie jaren door den Notaris Wiersma te Sneek verder gaat de brief over de problemen met de huurders enz. de brief is mede onderteked door de Notaris Noyon L.  jaar 1814 (4)

6625

394

12-03-1814

Wiersma ….?---- Zijlstra Folkert Klazes geeft samen met Winia Douwe Romkes in een door beide ondertekend Request aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen  dat beide wonende te Oudega  Canton Sneek in qualiteit als Diaconen van de Gereformeerde gemeente van  Oudega dat hunne kerklanden zijn verhuurd geworden voor den tijd van drie jaren door den Notaris Wiersma te Sneek verder gaat de brief over de problemen met de huurders enz. de brief is mede onderteked door de Notaris Noyon L.  jaar 1814 (4)

6072

558

12-07-1821

Wiersma ….?, aan zijn request kan niet worden voldaan terwijl de Gouverneur voor een regelmatige vervulling van deze onderwijzersplaats moet zorgen enz. jaar 1821 (1)

6833

14-A, 10

12-02-1824

Wiersma A. H. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

3594

Map 88-C

1876--1878

Wiersma A. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

8210

958/2 211

Bladzijde 6

17-09-1839

Wiersma A. K. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2 211

Bladzijde 6

17-09-1839

Wiersma A. K. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8210

966/7 en 881/14, 7

27-08-1839

Wiersma A. K. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Wiersma A. P. te Hartwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

236-278

28-10-1840

Wiersma A. P. te Oosterend staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8211

988-3, 5

Bladzijde 4

26-09-1839

Wiersma A. P. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8308

1074-9

29-10-1840

Wiersma A. R. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Wiersma A. R. te Akkrum wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

8280

517-11, 21

lijst 2

19-05-1840

Wiersma A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Wiersma Akke T., 1 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctie

26-03-1824

Wiersma Akke T., 315 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9126

675

05-04-1879

Wiersma Albertus, Notaris te Roordahuizum hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het maken van een brugje over de bermsloot aldaar enz.  , jaar 1879 (5)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Wiersma Alle D. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8220 

1137/9

blz. 1

06-11-1839

Wiersma Anna K. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6277

77-c-6

21-01-1817

Wiersma Antje zij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

6679

363

00-00-1818

Wiersma Aukje betreft haar  nalatenschap, overleden 1801 in het Bosmus Gasthuis op het Groot Kerkhof te Leeuwarden worden in genoemd  Jan, Tamme, Karel en Kasper Steul (2) jaar 1818

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Wiersma B. F. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8280

517-11, 21

lijst 2

19-05-1840

Wiersma B. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Wiersma B. te Pingjum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

Wiersma B. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Wiersma B. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/40

20-09-1841

Wiersma B. te Pingjum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/40

20-09-1841

Wiersma B. te Pingjum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6840

36-A

blz. 44

22-04-1824

Wiersma Bauke Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6830

18-A blz. 44

21-01-1824

Wiersma Bern. te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8280

526-1, 40,1

22-05-1840

Wiersma Bern’s te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6257

410-4

28-04-1815

Wiersma Bokke F. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Wiersma C. D. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Wiersma C. D. te Minnertsga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 5-1

19-06-1840

Wiersma C. D. te Minnertsga wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

Wiersma C. D. te Minnertsga wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 5

Bladzijde 3

26-09-1839

Wiersma C. D. te Minnertsga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/6-5

Wiersma C. D. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8211

983/7

Deel 1

24-09-1839

Wiersma C. F., 3 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

8280

526-1, 23

22-05-1840

Wiersma C. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_23a-v

20-07-1841

Wiersma C. te Huizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Wiersma C. te Huizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8385

927/4

18-09-1841

Wiersma Cornelis, Notaris vroegewr in de Schrans onder Huizum thans te Leeuwarden verzoekt restitutie van betaalde regten enz, jaar 1841 (3)

6254

126-a

16-01-1815

Wiersma Cornelis, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15)

6034

398

30-05-1818

Wiersma D. B. te Marrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

9181

1413

06-08-1915

Wiersma Dedde,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Wiersma Dirk D. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8217

1083/2

no.26 en 39

22-10-1839

Wiersma Dirk G. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

8224

1244

06-12-1839

Wiersma Dirk G. wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  63/9751 jaar 1839 (3)

6864

26/1-C, 112

07-01-1825

Wiersma Dirk Gerrits te Lemsterland  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6871

22-03-1825

11/1-C

Wiersma Dirk Gerrits te Lemsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9921

30

19-10-1882

Wiersma Dirk H., Politiedienaar te Rottum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6276

1102-15

18-12-1816

Wiersma Dirk L. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6381

54-57-58

09-02-1814

Wiersma Dirk Lieuwes---- Leo Otte Fransens van beroep Timmerman te Ferwerd dat hij zijn getrokken nummer verwisseld heeft met Wiersma Dirk Lieuwes, Landman te Blija en dat deze schriftelijk is vastgelegd dat Leo Otte Fransens  zal genieten een som van f. 520.= enz.  tevens;  Zweep van der Jacob Watzes Rentenier en Zweep van der Watze Jacobs, Huisman en  Heckman Beerend, Meester Linnenwever  allen te Blija wonende  verklaren en ondertekenen in een verklaring dat Wiersma Dirk Lieuwes en Leo Otte Fransens van lotingsnummer hebben geruild voor f. 520.=  enz. enz. jaar 1814 (6)  

9725

Deel 2

28-03-1896

Wiersma Dokkum Kapitein op de Anna Margaretha komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1896 (2)

8204

829/20, 264

Blz. 4v

14-08-1839

Wiersma Douwe Gerrits hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

8361

434/6 sectie A. – B.

04-05-1841

Wiersma Douwe H. de erven staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)

6282

737-10

07-07-1817

Wiersma Douwe H.,  Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Wiersma Douwe te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9181

1923

01-11-1915

Wiersma Douwe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8047

260/4839

02-06-1837

Wiersma Durk J. Kapitein op de Vrede, jaar 1837

6380

55-A en 59

12-02-1814

Wiersma Durk Lieuwes--- Sytzama van S. G. Luitenant Colonel van het 2e regiment Dragonders een door hem getekende brief aan de commissarissen voor de raad van de Landmilitie in Vriesland: geïnformeerd zijnde dat Buisma Jan Simon zich noemende Drost  Laurens of Bilker Jan ook wel Suiderveld Jan  en Leeuw Otto Frans (Franses) op heden als remplacant zijn goedgekeurd enz. de eerst genoemde voor Wiersma Durk Lieuwes en de andere voor Swart Andries Jan enz. maar dat Buisma Jan Simon zich noemende Drost Jan Laurens of Bilker Jan en Leeuw Otto Frans bij mij hebben geëngageerd en alle slinkse streken  gebruikt om zig daarvan te ontdoen enz.  en ik zal daartoe alle middelen in het werk stellen dat zij niet als remplacant maar als Dragonder bij mijn regiment voor zich zelve zullen dienen jaar 1814 (2)

8280

517-11, 7

19-05-1840

Wiersma Durk S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Kollum,, Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6060

480

06-07-1820

Wiersma E. E. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6641

604

11-07-1815

Wiersma E. E. de Provisionele Schout van de Gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Steeg Pieter Willems zijn verblijfkosten en dat gemelde als Bedelaar enkele dagen gezworven hebbende verder een door Waard de K. J. was getekende brief als Schout van de Gemeente Grijpskerk dat hij een bericht kreeg van de Armverzorgers van Visvliet dat er door de zoon van eenen Kiestra Jan Elzes Landbouwer  te Burum een in armoede en aan Lichaamsgebreken Labourerende Persoon= Steeg Pieter Willems welke zig buiten staat bevond te kunnen reisen en met een tevens een brief van De gedeputeerde Staten van Groningen was getekend Imhoff van G. W.  en ter ordonnantie van dezelve de griffier Salverda M. enz. jaar 1815 (18)

6254

126-a

16-01-1815

Wiersma E. E. hij komt voor in de als afgaande Kerkvoogd, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15)

6254

126-11

16-01-1815

Wiersma E. E. Schout van  van Burum en Munnekezijl, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15)

6034

398

30-05-1818

Wiersma E. E. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8210

958/2 211

Bladz. 1>>

17-09-1839

Wiersma E. E. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6624

196

29-01-1814

Wiersma E. E..---- Blecourt de Jan Johannes voormalig Secretaris wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Wiersma E. E.E.  de Schout van de gemeente Burum jaar 1814 (1)

6624

196

29-01-1814

Wiersma E. E..---- Wiersma Louwe Cornelis Lid van de Raad van Burum wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Wiersma E. E.de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)

6394

288

07-04-1815

Wiersma E. E..---- With de J. M. Schout van de Gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij een brief van de Schout  Beintema J. M. (Johannes Meinerts) (die deze brief ondertekend) van de Gemeente Oudwoude heeft ontvangen  betreffende de Militaire  Leverancien in den jare 1813 en in het begin van 1814 en van de Provisionele Schout Wiersma E. E. van de Gemeente Burum (die deze brief ondertekend) betreffende de zelfde leveranties enz. jaar 1815 (5)

6418

248-C 1e bat

4e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Wiersma E. S. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6388

18

02-10-1814

Wiersma Ebe Liebes hij maakt deel uit van de Krijgsraad van het 3e Bataillon Landstorm. Arr. Leeuwarden Canton Bergum verder wordt genoemd zijn functie en bij welke compagnie hij is enz. jaar 1814 (1)

5982

1752

13-12-1813

Wiersma Eise vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6385

140

06-07-1814

Wiersma Eiso te Franeker hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6089

1194 blz. 6v     23-12-1822

Wiersma Enne Euwes heeft bedankt voor zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6278

194-2

20-02-1817

Wiersma Enne Euwes Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6639

493
26-05-1815

Wiersma Enne Euwes---- Wiersma L. C. Schout van de gemeente Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Wiersma Enne Euwes gewezen Schout van de gemeente Burum die door de voordragt van Wiersma Louwe Romkes tot adjunct schout wordt voorgedragen Wiersma Enne Euwes enz. jaar 1815 (2)

6281

583- 9

05-06-1817

Wiersma Enne Euwes, Landbouwer, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6070

424-33    

25-05-1821

Wiersma F. F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Wiersma F. G. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Wiersma F. G. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6277

77-c-9

21-01-1817

Wiersma F. Hij ondertekend samen met de andere Gemeenteraadsleden van de Gemeente Metslawier:  de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

6830

18-A blz. 30

21-01-1824

Wiersma F. Jurjens te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8210

966/7 en 881/14, 7

27-08-1839

Wiersma F. L. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6271

602 -3

18-06-1816

Wiersma F. P. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6060

480

06-07-1820

Wiersma F. T. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6625

350

04-03-1814

Wiersma F. T. ondertekend een document als Kerkvoogd van de Dorpe Wetzens aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende verhuring van 7 pond land enz. jaar 1814 (1)

8210

958/2 211

Bladzijde 8

17-09-1839

Wiersma F. T. te Wetzens vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8383

894-5

09-09-1841

Wiersma Fedde Bokkes Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6257

410-3

28-04-1815

Wiersma Fedde Bokkes Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6277

30-4

09-01-1817

Wiersma Fedde F. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Wiersma Fedde T. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

5992

781

05-10-1814

Wiersma Fedde Teekes , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Wiersma Foeke T. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6418

248-DD

2e Compag.

2e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Wiersma Foeke Tekes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-C 1e bat

9e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Wiersma Foeke Tjerks * Harlingen staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Wiersma Foeke Tjipkes 157 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-b 1e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Wiersma Fokke Tjepke 157 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

9185

1612

05-12-1917

Wiersma Fokke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6047

379

03-06-1819

Wiersma Former F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6078

95-4

25-01-1822

Wiersma Former Thomas te Metslawier Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Anjum , enz. enz. jaar 1822 (1)

8257

70/1, 26

21-01-1840

Wiersma Former Thomas van Oostdongeradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

8359

377/28, 5

19-04-1841

Wiersma Former Thomas wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Wiersma Former Thomas wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6089

1194  blz. 4      23-12-1822

Wiersma Former Thomes te Wetzens Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-4

29-11-1823

Wiersma Former? Thomas ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Metslawier in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

8350

175/27-10

21-02-1841

Wiersma Former? Thomas wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)

8350

175/27-21 21-02-1841

Wiersma Formes Tomas te Wetzens wordt vermeld als lid van het Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel bestaat uit enz.,  jaar 1841 (6)

6261

900-2

04-09-1815

Wiersma Freerk L., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6861

25-A

08-12-1824

Wiersma G.  Mr. Bakker te Echten, hij vind dat de tijd tot vervoer van het meel van de molen tot tot aan zijn huis door dse ontvanger te Oldemarkt niet lang genoeg is gesteld enz. enz. jaar 1824 (5)

8210

966/7 en 881/14,7>>

27-08-1839

Wiersma G. J. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6060

480

06-07-1820

Wiersma G. K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

5672

84

15-11-1894

Wiersma G. P. S.H.zn.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)

6416

172

16-04-1817

Wiersma G. S.  assessor van Dantumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat volgens art. 197 der wet op de Nationale Militie het de beambten van den Burgelijken Stand verboden is eenig manspersoon ten huwelijk aan te tekenen zonder dat hij maar dat Woude van der Roelof enz. jaar 1817 (2)

6632

1258

10-10-1814

Wiersma G. S.  Schout van de Gemeente Veenwouden ondertekend een document betreffende de verblijfplaats van Stoelwinder Jan de Schout is geïnformeerd dat hij zigi n het Groningerland ophoud en hij waarschijnlijk de vader van de gevonden jongeling is enz. jaar 1814 (1)

6636

164

20-02-1815

Wiersma G. S.  Schout van de Gemeente Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (1)

6258

643, 5-8

28-06-1815

Wiersma G. S. ---- Sytzama R. D , Manger,  Symens P. (Pieter) en Wiersma G. S. die als Maires en Schouten  van Feenwouden  zij hebben nog geld tegoed enz. enz. De deurwaarder van kantoor Bergum die ondertekend (handtekening niet te lezen),   dat op den 13 Juni 1812 door Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district Dantumadeel met overleg van de heer schout Boersma H. E. (Hotze Egberts), Boer de Jan Willems enz. enz. jaar 1815 (4)

6254

131

07-02-1815

Wiersma G. S.---- Feenstra Thijs, zijn teruggezonden request met het antwoord (advies aan de Gouveneur)  daarop van de schout Wiersma G. S. van Veenwouden enz. jaar 1815 (2)

6633

1432

01-11-1814

Wiersma G. S.---- Hellinga Luitjen F., Ouderling ondertekend mede een brief dat zij ene missive hebben verzonden aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende het Traktement van de Predikant dat in de jare 1763 van de toenmalige  Heeren Staten enz.  Wiersma G. S.  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende voorstaande enz. jaar 1814 (4)

6256

319

20-02-1815

Wiersma G. S. hij ondertekend een document net de vermelding in kennisse van ons Secretaris Liquidateur en Schouten der gemeentens Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden den 29e maart 1815 met als onderwerp; Voordragt tot Extenitie van de Achterstallige schulden van het voormalige district Dantumadeel enz. jaar 1815 (7)

6260

809

11-08-1815

Wiersma G. S.---- Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district van Dantumadeel enz. de schout van Veenwouden  Wiersma G. S. mededeeld dat hij alleen het dorp Veenwouden Specteerd enz.  en hij met de gedane rekening geheel onbekend is enz.jaar 1815 (2)

5995

71/7

27-01-1815

Wiersma G. S. Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de boedel van ---- Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36)

6631

1187

26-09-1814

Wiersma G. S. Schout der Gemeente Veenwouden door hem is te kennen gegeven  dat bij hem ontvangen was een missive betreffende de maatregelen tot afbetaling der achterstallige Predikants traktementen enz. jaar 1814 (2)

6394

331

12-04-1815

Wiersma G. S. Schout van de Gemeente  Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat aan de Russische troupes geleverd is een Paard voor voor de Artillerie trein enz. jaar 1815 (1)

6406

160

02-04-1816

Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwoudem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)

6406

183+184

20-04-1816

Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Westra Jan Hendriks wordt aangezegd dat hij op de 23 a.s. zig te voor de Militie Raad moet melden enz. jaar 1816 (2)

6255

260

11-03-1815

Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden, Een gedetailleerde opgave van kosten  de nog niet betaald zijn over de maand April zo van het arresteren van gevangenen als door de voornoemde zelf gemaakte onkosten enz. enz. tevens vermeld de gearresteerde personen op 04-09-1813; Gerrijts Marten en Durks Marten door de Veldwachters van Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Woude van der T. R en de 16e der maand April 1814  gearresteerd. Karstes Benne door de  Veldwachters van Veenwouden   de heren Wiersma K. H.  en Deddema J. L. en op de 4e Oktober 1814 is gearresteerd Deddes Hebb door de  Veldwachter van Veenwouden   de heren Wiersma K. H.  en Dijkstra Reitse Ulkes Veldwachter van Damwoude  jaar 1815 (3)

6383

118

09-05-1814

Wiersma G. S. Schout van Veenwouden schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 2 Veldwachters ter opsporing van Wijnsma Klaas Andrijs welke op de morgen van 3e op het appel had gemankeerd en volgens zijn zuster enz. jaar 1814 (1)

8210

958/2 211

Bladz.   4>>

17-09-1839

Wiersma G. S. te Driesum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

5998

312-C

03-04-1815

Wiersma G. S.----Boer de Jan Willems hij staat op een document waarin de Schout van de Gemeente Veenwouden Wiersma G. S. mededeeld aan de Gouverneur en ondertekend dat voornoemde heeft aangenomen en verklaard als Zetter te blijven fungeren enz. jaar 1815 (1)

6271

602 -2

18-06-1816

Wiersma G. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

9921

38

20-10-1882

Wiersma G.,  Rijksveldwachter te Holwerd gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8362

453/19

Wiersma Gerben H. Arbeider , en Eize H. van Zandbergen,  Aanvraag tot de Executoriale verkoop van twee huizen wegens verschuldige belasting, enz. jaar 1841 (5)

6278

195-8

20-02-1817

Wiersma Gerben Sjoerds, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6261

900-4

04-09-1815

Wiersma Gerbrig, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6078

95-5 en 6

25-01-1822

Wiersma Germen Sjoerds, meer dan 60 jaaroud,  te Kollum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Kollum, enz. enz. jaar 1822 (2)

6624

195

29-01-1814

Wiersma Gerrijt Sjoerds  Lid van de Raad van Veenwouden en wonende te Driesum wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Woude v.d. B?. S. de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)

6383

93   

23-04-1814

Wiersma Gerrijt Sjoerds te Driesum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6864

60-C-6

13-01-1825

Wiersma Gerrit Sjoerds , te Rinsumageest, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

8359

377/28, 5

19-04-1841

Wiersma Gerrit Sjoerds wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 24

19-04-1841

Wiersma Gerrit Sjoerds wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6626

487  blz. 14

07-04-1814

Wiersma Goffe Beerts wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6082

453

03-05-1822

Wiersma H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6857

48-B

26-10-1824

Wiersma H. D.----- Steensma Jetse S?. Een handgeschreven brief met handtekeningen (waaronder die van hem) van diverse slagters en vleeschhouwers te Witmarssum, Pingjum en Arum , onderwerp een request  over ingevorderde belastingen enz. jaar 1824 (9)

8375

708-5_25c

20-07-1841

Wiersma H. F. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Wiersma H. F. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6047

379

03-06-1819

Wiersma H. G.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8210

966/7 en 881/14, 7

27-08-1839

Wiersma H. G. te IJtens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Wiersma H. G. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Wiersma H. J. Boer Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6390

38

20-09-1814

Wiersma H. J. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

8280

517-11, 21

lijst 2

19-05-1840

Wiersma H. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

4635

A-1, 52

08-10-1896

Wiersma H. Kapitein op de Jonge Anna, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden, jaar 1896

4635

A-1, 34

12-11-1896

Wiersma H. Kapitein op de Jonge Anna, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden, jaar 1896

8210

966/7 en 881/14, 12

27-08-1839

Wiersma H. T. te IJsbrechtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6383

87    

23-04-1814

Wiersma H. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6840

36-A

blz. 26

22-04-1824

Wiersma Haaije Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6070

424-33    

25-05-1821

Wiersma Haaitze hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6385

140

06-07-1814

Wiersma Haitze te Franeker hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6418

255-B

01-06-1817

Wiersma Hans 56 is zijn volgnummer en Langweer zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6388

19

03-10-1814

Wiersma Hartzen hij wordt voorgedragen door de President Burgemeester van Franeker als officier van de Landstorm met vermelding van zijn rang enz. jaar 1814 (1)

6070

424-34    

25-05-1821

Wiersma Hein Tjerks hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Wiersma Hein Tjerks Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9725

Deel 2

Blz. 171

00-00-1897

Wiersma Hessel  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

6070

424-33    

25-05-1821

Wiersma Hessel G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8224

1227-1

02-12-1839

Wiersma Hessel Meinders van beroep Landbouwer te Wouterswoude jaar 1839 (3)

8214

1026/1-8+a

07-10-1839

Wiersma Hessel Meinderts te Wouterswoude, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6261

900-4

04-09-1815

Wiersma Hessel, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6243

191-13

06-03-1814

Wiersma Hielke M. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6016

707

21-11-1816

Wiersma Hilbrand W. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6028

810

13-11-1817

Wiersma Hilbrand W. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6005

938 blz. 5v

30-11-1815

Wiersma Hilbrand Wytzes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6032

183

16-03-1818

Wiersma J.  onderwerp zijn ingezonden rekening waarvan nog nagegaan moet worden enz. enz. jaar 1818 (1)

8285

615-2, 5-3

19-06-1840

Wiersma J.  P. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

6424

584

02-12-1817

Wiersma J. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Doniawerstal Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Wiersma J. A. nr. 300 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Wiersma J. A. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 5

27-08-1839

Wiersma J. A. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9725

Deel 2

04-04-1889

Wiersma J. C. Schiermonnikoog Kapitein op de Ymuiden komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2

12-07-1889

Wiersma J. C. Schiermonnikoog Kapitein op de Ymuiden komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)

8356

328/27- 8            03-04-1841

Wiersma J. D. nr. 175 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8375

708-5_10

20-07-1841

Wiersma J. D. te Langweer staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/10

20-09-1841

Wiersma J. D. te Langweer, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8211

988-3, 10

Bladzijde 1

26-09-1839

Wiersma J. D. te Langweer, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Wiersma J. E. te Burum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8210

958/2 211

Bladzijde 1

17-09-1839

Wiersma J. E. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

7993

309 Bijlage

73/16

21-01-1837

Wiersma J. G. Lemmer Schipper op de De Tweelingen  Daniel & Wilco, jaar 1837

8042

309, 2779

29-03-1837

Wiersma J. G. Lemmer Schipper op de Tweeling Dem…& Wilco, jaar 1837

7975

309,124/19

04-02-1837

Wiersma J. G. te  Lemmer Kapitein op de Tweelingen Daniel en Wilco, jaar 1837

5989

576 4e lijst

26-07-1814

Wiersma J. H. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6386

150

01-08-1814                       

Wiersma J. J. ---- Feenstra G. Kapitein bij de schutterij van Sneek dat de acten van aansteling zijn afgegevenb en dat enz. en dat zijn benoemd tot leden van de Krijgsraad eerstgenoemde en Kapitein Feickens A., de 1e Luitenant Houwink C., de 2e Luitenant Gongrijp Teetze, de Sergeanten Hesseling A. en Bruinings Y. de korporaal Bokma Tu…..? en de schutter WarrenW. G. en Wiersma J. J. Mr. Capitein Commandant en tot secretaris Meurs W. Mr. En dat de heer Joustra M. mede gedesigneerd schutter enz. jaar 1814 (2)

5986

322

28-04-1814

Wiersma J. J. ---- Vlink Y. wordt vermeld in een Proces verbaal en hij is als lid van de Raad der gevangenhuizen in het Arrondissement Sneek aanwezig bij de aanbesteding der fournitures voor de Gevangenen in dit document wordt ook het dagmenu met recept vermeld van alle dagen in de week enz. ondertekend door voornoemde en ook door Wiersma J. J. , Napjus H. en de Aannemer Kambach P., Beek H. Bergsma E. H. en Sminia van H. worden vermeld jaar 1814 (5)

6056

233

30-03-1820

Wiersma J. J.  wordt aangesteld als plaatsvervangend regter in de regtbank van eerste aanleg te Sneek enz. jaar 1820 (3)

8197

701-23

10-07-1839

Wiersma J. J. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Wiersma J. J. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6008

93

07-02-1816

Wiersma J. J. Notaris te Sneek  woont in het huis te Sneek  in eigendom van Adema B. Onderwerp opzegging/recht  van huur enz. enz.  jaar 1816 (2)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Wiersma J. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8285

615-2, 10

19-06-1840

Wiersma J. J. te Langweer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 10

Bladzijde 1

26-09-1839

Wiersma J. J. te Langweer, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Wiersma J. J. te Lollum  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6833

14-A, 3

12-02-1824

Wiersma J. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

8210

966/7- 881 /14, 13>>

27-08-1839

Wiersma J. J. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Wiersma J. J. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7- 881 /14, 13>>

27-08-1839

Wiersma J. J. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7- 881 /14,11>>

27-08-1839

Wiersma J. J.           te Tirns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14, 6>>

27-08-1839

Wiersma J. J.te Lollum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

709-731

28-10-1840

Wiersma J. K. te Hennaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14,9>>

27-08-1839

Wiersma J. K. te Hennaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6070

424-33    

25-05-1821

Wiersma J. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Wiersma J. L. Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6060

480

06-07-1820

Wiersma J. L. Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 1

17-09-1839

Wiersma J. L. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

3594

Map 88-B

1876--1878

Wiersma J. N. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

6034

398

30-05-1818

Wiersma J. P. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6031

98-b

12-02-1818

Wiersma J. R.   een  rekening wegens gedane leveranties aan de Gevangenis te Sneek jaar 1818 (1)

6031

95

11-02-1818

Wiersma J. R.   een ordonnantie voor betaling wegens arbeidslonen aan de Gevangenis te Sneek jaar 1818 (1)

6031

98-b

12-02-1818

Wiersma J. R.  Mr. Timmerman, verzoek tot het te willen bevorderen  van een  rekening wegens gedane leveranties aan de Gevangenis te Sneek tevens wordt er in verteld door de regenten van de gevangenis aldaar,  dat hij een eerlijk en braaf man enz. is en  enz.  jaar 1818 (3)

6031

100

13-02-1818

Wiersma J. R.  Onderwerp: het afzonderlijk inzenden van zijn rekeningen hij is wel Meester Timmermen maar  teffens gepantendeerd Winkelier en Koopman te Sneek, dat hij in de Fransche tijd deze man ons (de regenten van de gevangenis te Sneek) zo braaf en eerlijk beandeld als wij van iemand zouden wenschen enz. enz. jaar 1818 (2)

6092

217

13-03-1823

Wiersma J. R.  te Sneek  een declaratie voor geleverde kleden voor de gevangenen te Sneek enz. enz. jaar 1823 (3)

6010

251

17-04-1816

Wiersma J. R.  voor ordonnantie van zijn rekening wegens geleverde reparatieen in de gevangenis te Sneek jaar 1816 (1

6020

153

13-03-1817

Wiersma J. R. betreft een ordonnantie ter uitbetaling aan hem enz. jaar 1817 (1)

6003

780

06-09-1815

Wiersma J. R. een ordonnancie betreffende geleverde reparatieen enz. jaar 1815 (1)

6045

253

16-04-1819

Wiersma J. R. een Ordonnancie wegens kleding voor de gevangenen van fl. 9.47  jaar 1819 (1)

6045

253

16-04-1819

Wiersma J. R. een Ordonnancie wegens reparatie aan de gevangenis te Sneek, fl. 16.72   jaar 1819

6631

1114

15-09-1814

Wiersma J. R. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen   voor de Armen Diakonie en evt, de onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6013

380

02-07-1816

Wiersma J. R. Meester Timmerman betreft een ordonnantie ten zijne gunste Van f. 359-14-: voor gedane reparatieen aan het arresthuis te Sneek jaar 1816 (1)

6055

92

08-02-1820

Wiersma J. R. Mr. Timmerman te Sneek Ordonnantie betreffende reparatieen aan de  gevangenis van Sneek. van fl. enz. jaar 1820 (1)

6008

99

12-02-1816

Wiersma J. R. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de Ordonnantiën enz. jaar 1816 (2)

6058

322

03-05-1820

Wiersma J. R. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden betreft een Ordonnantie van betalingaan voornoemde  jaar 1820 (2)

6871

29-03-1825

16-A

Wiersma J. R. te Sneek betaling voor reparatieen in de gevangenis F. 26.72½ enz. jaar 1825 (4)

6012

363

26-06-1816

Wiersma J. R. te Sneek betreft een ordonnantie ter zijne gunste van f.31-3- voor geleverde kledingstukken enz. jaar 1816 (1)

6047

372

01-06-1819

Wiersma J. R. te Sneek een ordonnantie ten zijne name groot f. 34.40 voor leverantie kleding en klompen aan de gevangenen te Sneek enz. jaar 1819 (1)

6008

121

20-02-1816

Wiersma J. R. te Sneek voor geleverde kleding der gevangenen, Het Collegie van Regenten over de gevangenissen te Sneek heeft drie ordonnanties afgegeven enz. ten name van hem enz. jaar 1816 (1).

6055

92

08-02-1820

Wiersma J. R. te Sneek voor geleverde klompen aan gevangenen van Sneek. van fl. enz. jaar 1820 (1)

6018

21, 29 , 68

08-01-1817

Wiersma J. R.Sneek   een ordonnantie ter betaling voor hem  wegens leverantie aan de gevangenen gedurende october, wegens leverantie van kleding, ligging en dekstukken voor de gevangenen over de maand november 1816 enz. jaar 1817 (6)

8210

958/2 211

Bladz. 4>>

17-09-1839

Wiersma J. S. te Driesum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6271

602 -2

18-06-1816

Wiersma J. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8211

988-3, 26

Bladzijde 2

26-09-1839

Wiersma J. te Anjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 26,3

19-06-1840

Wiersma J. te Anjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Wiersma J. te Ezumazijl wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 26,3

19-06-1840

Wiersma J. te Ezumazijl wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8285

615-2, 10

19-06-1840

Wiersma J. te Langweer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 26,1

22-05-1840

Wiersma J. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9185

1435

31-10-1917

Wiersma J. te Scharnegoutum is eigenaar geworden van het Tolhuis aldaar en heeft dit achteruit gebracht,  een handgeschreven brief met hun  handtekening verzoekt  vergunning tot slootdemping van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Scharnegoutum   met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming  ,   jaar  1918 (10)

8224

1240/7

05-12-1839

Wiersma J. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Wiersma J. van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8214

1027/17

07-10-1839

Wiersma J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)

6054

63, 51v

27-01-1820

Wiersma Jacob ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 92 )

6424

609

10-12-1817

Wiersma Jacob Dirks 11 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6395

457

13-05-1815

Wiersma Jacob H. te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6282

737-15

07-07-1817

Wiersma Jacob J., Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8285

623-21

22-06-1840

Wiersma Jacob Louwes te Burum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

6282

737-24

07-07-1817

Wiersma Jacob S., Boer te Jellum met (12 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

9180

642

07-04-1915

Wiersma Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Wiersma Jacobus, 269 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5989

576 3e lijst

26-07-1814

Wiersma Jan B. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6424

609

10-12-1817

Wiersma Jan Dirks 1 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Wiersma Jan Dirks 517 Wijnaldum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8280

517-11, 27

19-05-1840

Wiersma Jan F. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9725

Deel 2

Blz.5

00-00-1876

Wiersma Jan Fokkes, Wilde Vaart, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel 2

Blz. 8

00-00-1877

Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie   en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz.4

00-00-1876

Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel I 

Blz. 63

00-00-1873

Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

9725

Deel I 

Blz. 74

00-00-1875

Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

9725

Deel I 

Blz. 78

00-00-1875

Wiersma Jan Fokkes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  5 kolommen info. jaar 1875 (2)

3575

16

11-11-1878

Wiersma Jan Hallum Schipper en Eigenaar van de Hoop vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

6629

842

01-07-1814

Wiersma Jan Jacobus benoemd voor de Stad Sneek wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

5993

889

04-11-1814

Wiersma Jan Jacobus vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)

6047

379

03-06-1819

Wiersma Jan Lieuwes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Wiersma Jan Lieuwes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6052

864

30-11-1819

Wiersma Jan R.  Mr. Timmerman  te Sneek  een declaratie voor reparatie en levering  aan de gevangenishuizen te Sneek  jaar 1819 (1)

6631

1114

9e blz. van kolommen

15-09-1814

Wiersma Jan R. Diaken ondertekend als lid van de Kerkenraad de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6053

962

27-12-1819

Wiersma Jan R. een door de Minister van Justitie afgegeven ordonnantie tervoldoening van zijne kwitantie betreffende   de reparaties in de gevangenhuizen jaar 1819 (1)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Wiersma Jan R. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6034

354

14-05-1818

Wiersma Jan R. te  te Sneek hij ontvangt fl. 10:77 voor reparatie aan de gevangenhuizen enz. jaar 18181 (1)

6015

642

24-10-1816

Wiersma Jan R. te Leek een betaling wegens arbeidslonen aan de gevangenis te Sneek gedurende de maand augustus dezes jaar enz. jaar 1816 (1)

6069

 

280

09-04-1821

Wiersma Jan Rients  en Reitsma Pieter  zij woden benoemd als Taxateur voor het huis van  Stienstra  J. F(T?) te Irnsum ter zake de belasting enz. enz.  jaar 1821 (2)

6069

 

260

03-04-1821

Wiersma Jan Rients en Reitsma Pieter  beide Timmerlieden te Sneek  jaar 1821 (1)

3598

Map 66

1872--1874

Wiersma Jan S te Hallum., Stukken betreffende het verzoek van voornoemde (c.s.) om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Hallum en Leeuwarden in het dossier ook het reglement en de tarief lijsten  jaar 1872-1874 (54)

3600

7 en 8

16-02-1875

Wiersma Jan S. Hallum met het  Schip de Reserve wordt vermeld op het document Staat van de in de Gemeente Ferwerderadeel aanwezige Stoombootdiensten een document met 7 kolommen informatie enz. jaar 1875 (3)

3600

182/63

16-02-1875

Wiersma Jan S. Hallum Schip de Reserve, jaar 1875

6395