Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

6864

18-C

07-01-1825

Willaert Charles Corneille Joseph Antoine * 17-08-1793 Antwerpen, Kanonnier;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6048

508

26-07-1819

Wille van Hendrik Jansz. , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland jaar 1819 (4)

6087

948-2

11-10-1827

Willegen Ewold staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

8099

684-14

13-07-1838

Willekens Hendrik, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  * 07-08-1816 Haarlem ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

9186

146

06-02-1918

Willeker Petrus Henderikus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8285

615-2, 29

19-06-1840

Willekerk? W. E. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

9187

1644

06-11-1918

Willekes Hendrikus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8376

744/15-13

30-07-1841

Willekes Jan * 08-11-1820, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de Anna Powlona, jaar 1841 (4)

8174

283/22,264

15-03-1839

Willekes Jan Buitenlands Zeevarende, jaar 1839

8224

1240/7

05-12-1839

Willekes L. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

8214

1027/17

07-10-1839

Willekes L/ wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)

9187

1644

06-11-1918

Willekes Petrus Henderikus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6243

191-17

06-03-1814

Willekes S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8345

79-33

25-01-1841

Willem Hendrik, Fuselier Algemeen depot der Landmagt no 33 * 17-07-1818 Beilen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6019

81 blz.

47 t-m 51

05-02-1817

Willema Jan , zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)

6246

481, 7

06-06-1814

Willema Lieuwe, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6424

609

10-12-1817

Willeman Joh’s 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6394

257

31-03-1815

Willems A. W. Anne hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6409

323-2

21-08-1816

Willems Albert  ---- Gerlsma Pieter Secretaris van Hindelopen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland bij absentie van de President Burgemeester  betreffende Militaire zaken waarin vermeld Willems Albert  enz. jaar 1816 (1)

6243

191-21

06-03-1814

Willems Andries, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6423

541D

17-10-1817

Willems Antje---- Elsma Jan Willems * 17-01-1796 z.v. Elsma Willem Jans en Willems Antje 11 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)

6038

650

02-09-1818

Willems Antje, voor haar minderjarige kinderen  Willem, Neeltje en Eefje Mienis  Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)

6258

627-8

21-06-1815

Willems Arend wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6246

492

28-05-1814

Willems Bartel de weduwe Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8)

6246

481, 14

06-06-1814

Willems Dirk wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6631

1085

08-09-1814

Willems Dirk wordt vermeld op een brief  van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en ondertekend de brief)  aan de Gouverneur van Vriesland  met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur betaald, op de enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2)

6246

481, 7

06-06-1814

Willems Dirk, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

5982

1752

13-12-1813

Willems Douwe vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6252

1218-26

12-12-1814

Willems Durk Hij tekent als Gemeenteraads lid het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

8285

615-2, 19

19-06-1840

Willems E. J. te Hindeloopen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Hindelopen in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Hindelopen

Willems E. J. te Hindelopen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Hindelopen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (2) Gehele provincie (122)

6069

 

342, 5

28-04-1821

Willems Ebele aan hem wordt betaald voor het perceel no. 6 en wel  f. 100.= enz. hij wordt vermeld in een document Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)

6382

79 nr. 65

31-03-1814

Willems Eerde, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6636

148

10e  blz. van kolommen

10-02-1815

Willems Egbertje de meid van Jans Roelof te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6245

399-44

10-05-1814

Willems Elske, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6251

1049

28-10-1814

Willems Evert, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)

6288

309-5

09-04-1818

Willems Fokke ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

6288

309-5

09-04-1818

Willems Frans ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

6383

81     

23-04-1814

Willems Frans te Hirdgum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8280

526-1, 19

22-05-1840

Willems G?. J. te Hindelopen als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze stad Hindelopen zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8161

79-4

22-01-1839

Willems Gaspard, Houten is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6247

640

29-06-1814

Willems Gatske, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6636

148

1e blz. van kolommen

10-02-1815

Willems Geert te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo voor een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) document met alle namen (15)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Willems Gerardus staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6258

627-6

21-06-1815

Willems Gerben wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

8280

517-11, 48

19-05-1840

Willems Gerke te Gaast wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6255

208

01-03-1815

Willems Gerrit Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4)

6399

798

14-09-1815

Willems Gerrit---- Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan Willem, Boer de Lijkle Jans,  Vries de Jentje Jacobs,   Kamerling Jan,  Gerrits Ale,  Portugies Jan,  Park Folkert Jans,  Willems Gerrit,  Bartles Willem,  Jarigs Hijlke alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen  op de 24e April 1814 in Pressing zijn genomen om de doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van Harlingen naar Amsterdam te vervoeren  dat zij zulks ook zo hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815 (2)

8386

949/41

20-09-1841

Willems H. C. & C te Rotterdam wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6026

652

23-09-1817

Willems Haantje staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6636

148

12e  blz. van kolommen

10-02-1815

Willems Harmen de knecht van Bruggen Willem Egberts  te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6394

257

31-03-1815

Willems Harmen hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

8093     

565-6 

13-01-1838

Willems Hendrik Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier Overleden te Muntok  1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

9182

285/22

07-02-1916

Willems Hendrik Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Willems Hendrik, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Willems Hendrik, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6842

1-A

08-05-1824

Willems Hilbert, Overbrenging 5 Wolwevers en Wolkammers uit het Tuchthuis te Groningen naar  huis van Tuchtiging te Leeuwarden. Jaar 1824 (4)

6247

640

29-06-1814

Willems Hiltje, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Willems J.  P. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6867

12-02-1825 7-A

Willems J. van beroep Commies hij wordt vermeld op een document Staat van personen aan welke eene Gratificatie over den jare 1824 uit het Pensioenfonds voor den Ambtenaren word verleend enz. jaar 1825 (6)

6252

1193-30, 31

29-11-1814

Willems Jacob---- Jans Ruurd  zijn rekening wordt betaald wegens een reis naar Groningen tot oproeping van den Consent Willems Jacob enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6242

90

04-02-1814

Willems Jacob te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6258

627-10

21-06-1815

Willems Jacob wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6624

166

01-02-1814

Willems Jan ---- Gerlsma Sicco hij wordt voorgesteld als kundig persoon voor de post van Secretaris van de Stad Hindelopen door de Burgemeesteren Alderts J. (Joost), Willems J. (Jan) en Eidsma J. A. (Johannes Ageus) deze drie ondertekenen dit document, maar hij geeft aan deze post niet te Ambieeren enz. jaar 1814 (1)

6629

842

01-07-1814

Willems Jan benoemd voor de Stad Hindelopen wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6023

381

14-06-1817

Willems Jan------ Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de schipper Wiggers Jeye Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser Pier Jekeles verder worden genoemd;  Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen, Heinsius Pieter R.  Stadsmayor Boer de Meyer Wiebes oud Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers Jeye Wiggerts , Willems Jan , Burgemeester  Lootsma J. A  (Jacob Aukes) enz. jaar 1817 (5)

6028

810

13-11-1817

Willems Jan Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6641

616

17-07-1815

Willems Jan---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant en Jelles Sieger, Willems Jan en Bokkes Wigle van de Kerkenraad van het Hervormd Kerkgenootschap te Hemelum ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat tijdens de Fransche Overheersing het onderhoud van Lands wege is opgehouden aan de Kerkgebouwen enz. jaar 1815 (2)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Willems Jan Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Willems Jan hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

5997

307

31-03-1815

Willems Jan is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  371

6087

948-6

11-10-1827

Willems Jan staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6242

90

04-02-1814

Willems Jan te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6383

78      

23-04-1814

Willems Jan te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6251

1078

30-11-1814

Willems Jan te Ruigahuizen te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

6838

7-A bijl. 2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Willems Jan, 41 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijl.1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Willems Jan, 63 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6261

878-3

11-08-1815

Willems Jan, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6634

1525

08-12-1814

Willems Jan, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6016

707

21-11-1816

Willems Jan, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6247

640

29-06-1814

Willems Jantje, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6242

90

04-02-1814

Willems Jel te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

5997

307

31-03-1815

Willems Jeldert is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  37

6028

810

13-11-1817

Willems Jildert Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6087

948-1

11-10-1827

Willems Jildert staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Willems Jildert, 7 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl.2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Willems Jildert, 7 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6242

90

04-02-1814

Willems Jolling en moeder te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

5997

307

31-03-1815

Willems Joukje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    102

6005

938 blz. 6

30-11-1815

Willems Joukje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6247

640

29-06-1814

Willems Joukje, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6645

876

31-10-1815

Willems Joukje----Cats S. President van het Collegie van Regenten over de gevangenhuizen binnen Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een opgave van vrouwen in de gevangenis die een kind bij zig hebben;

In de Gevangenis: 1)  Joukje Willems x Jacob Tuinder (ook in de gevangenis zittende) wiens overige kinderen bij de grootmoeder enz, 2) Grietje Jacobs Hilberda, ongehuwd geb. Makkum  d.v. Jacob Hilberda en Tettje enz., 3) Johanna Brons ongehuwd, geb. Lwd. Dochter van Toontje wed. Brons En in het Blokhuis; Pietje Heins ongehuwd en geb. Lippenhuizen d.v. Hinne Sipkes en Aukje Martens. Jaar 1815 (1)

6646

961

21-12-1815

Willems Joukjen---- Bouwma Eelke Melles en Byma Sikke Wybes (ondertekend als S. W. Bima) in qualiteit als Armvoogden van den dorpe Veenwouden alsdat enen Tuinder Jacob van den Dorp Ee en Willems Joukjen geboren te Veenwouden doch te Ee hebbende gewoond beide zittende gevangen  in het Landschapstucht en werkhuis te Leeuwarden en zich bevorens door onderlinge trouwbeloften hebben verbonden  enz. jaar 1815 (2)

6645

888

12-11-1815

Willems Joukjen x Tuinder Jacob---- Assen van J. Schout van de gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende om het kind van Willems Joukjen gehuwd met Tuinder Jacob beide in het Tuchthuis geconfineerd ten spoedigsten te doen afhalen enz. en de kinderen in onegt geboren wonen nu bij Jacobs Antje weduwe van Tuinder Johannes enz. jaar 1815 (2)

6264

1149- 7

21-11-1815

Willems Klaas Ferwerda Hans komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Bajum ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6692

274

Doniawerst.

28-09-1819

Willems Klaas te Langweer, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)

6661

137 blz. 3

19-03-1817

Willems Klaas te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6069

279-B

09-04-1821

Willems Klaas, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

3701

6-C

07-02-1839

Willems Klaasje, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

6708

365 II

00-00-1821

Willems Leentje en Elisabeth Otto, Vroedvrouwen te Ameland De gecommiteerde leden hebben bij een controle enz. jaar 1821 (9)

6246

481, 14

06-06-1814

Willems Lieuwe wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6252

1186-7

29-11-1814

Willems Lieuwe, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Willems Marten, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6257

410-5

28-04-1815

Willems Meindert de weduwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6044

206

31-03-1819

Willems Mijntje weduwe van Jans H. , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819 (4)

6258

627-9

21-06-1815

Willems Nanne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6246

481, 7

06-06-1814

Willems Nutte de weduwe, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Willems Oene, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

8359

372-13

16-04-1841

Willems P. van beroep Staten Bode aan het Governement te Leeuwarden en verzoekt te worden aangeslagen zoals alle ander Aansprekers Snoek J., Nijsloot J. A., Ferquin J. O., Posthumus J.  en Pruis W. staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (26)

6261

878-4

11-08-1815

Willems Pier, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6634

1525

08-12-1814

Willems Pier, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6243

191-13

06-03-1814

Willems Pieter de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6246

481, 5

06-06-1814

Willems Pieter, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6246

481, 13

06-06-1814

Willems Pytter wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6258

593-5

10-06-1815

Willems Rimmeren heeft in 1810 enige personen in het Moddergat onder Nes aan de wal had gezet welke verdagt gehouden  in op order van de heer  Stroband ….? Van harlingen  bij Basteleur G. J. enz. enz. dat   Willems Rimmeren  gearresteerd wierde in  en is als gevangen naar Harlingen getransporteerd en naar zeggen heeft hij zig in de gevangenis van het leven beroofd enz. enz. jaar 1815  (2) dossier (8)

6833

14-A, 11

12-02-1824

Willems S. Renteniersche te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6383

64

02-04-1814

Willems Sijbren te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6245

399-1

10-05-1814

Willems Sjoerd hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-5

10-05-1814

Willems Sjoerd, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-5/v

10-05-1814

Willems Sjoerd, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-5-a

10-05-1814

Willems Sjoerd, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6257

410-12

28-04-1815

Willems Symon Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6000

593

22-06-1815

Willems Taeke Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)

6631

1114

8e blz. van kolommen

15-09-1814

Willems Tijmen staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6247

640

29-06-1814

Willems Trijntje, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6257

410-11

28-04-1815

Willems Tys Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6262

944

30-09-1815

Willems Volkert Beugel Antje Christoffels  weduwe van Vries de Jelle Baukes , Winkelierster  wonenende aan de Schrans onder Huizumeen Misive ten geleide van een request berffende  verzoekende betaling door voorvermelde van 63 guldens  kostpenningen voor enen Willems Volkert te Engwierum  en voor welke som de heer Talma J. N.  hier tot borg gesteld is  enz. jaar 1815 (4)

3579

100

30-01-1843

Willems W.  ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W.  van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende request, Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. jaar 1843 (2) dossier  (30)

8364

495- 12-14

21-05-1841

Willems W.  ---- Vlissingen van Paul en Dudok van Heel te Amsterdam: Onderwerp de constructie des Stoomketels en er al enige vertraging is brief is ondertekend door Beijma Thoe Kingma van C. L. en Willems W.  enz. jaar 1841 (5)

3579

68, 80

08-06-1843

Willems W. Directeur van de Friesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij. Onderwerp dat zij voornemens hebben om gebruik te maken van de consessie voor een IJzeren Barge Dienst op Groningen en Delfzijl omdat wij sclechts bij monde met de Groningsche schippers enz. enz. jaar 1843 (5)

3578

7, 13 en 40

30-12-1840

Willems W. Directeur van de Scheepvaart Maatschappij F. M. & K. S. Mij.---- Plantinga .P. H. c.s.  Beurtschippers van Joure, Sneek, IJlst, Heeg, Wousend, Sloten en de Lemmer , Onderwerp: dat van Koningswege de Stoombootmaatschappij verpligt is de veren aan te kopen enz. jaar 1841 (8)

3588

GJ 1796/

100 e.v.

02-09-1878

Willems W. Directeur van de Scheepvaart Maatschappij F. M. & K. S. Mij.

3579

103 tot 105

11-05-1742

Willems W. en Beyma thoe Kingma Mr. C. L. van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij Onderwerp:  Toestemming tot het aanleggen met ijzeren barges enz. jaar 1843 (9)

8279

500/22, 309

15-05-1840

Willems W. Harlingen Directeur Friese Stoombootredery, jaar 1839

3589

10 t/m 15, 18 t/m 36

23-12-1840

Willems W., Van Beyma á Thoe Kingma C.L , Willems W.   te  Joure  Directeuren van de Scheepvaart Maatschappij Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure, Onderwerp dat hun reglement met de tarieven goedgekeurd zijn enz. ook is er veel correspondentie over verschillende andere stoombootdiensten naar vekle ander e plaatsen  enz. jaar 1842 (155))

5997

307

31-03-1815

Willems Willem   is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  17

3597

Map 1550

1840--1843

Willems Willem---- Beijma thoe Kingma C. L. en Willems Willem beide directeur van de Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te Joure met diverse diensten zoals tussen Sneek over Oude Horne, Irnsum, Grouw en Bergum naar Strobos, ook o.a. een dienst Joure tussen Sneek enz. en de Lemmer enz tussen Sneek over Oudeschouw, Irnsum, Grouw en Bergum naar Stroobosch enz. verder komen voor  Camstra T. A. W. Baronnesse Thoe Schwartzenberg de weduwe van Andringa van Kempenaer de R. L. jaar 1840-1843 (62)

3597

Map 1551a

00-00-1842

Willems Willem Directeur ---- Vriese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure dienst van Heerenveen – Sneek op Lemmer jaar 1842 (17) 

3597

Map 1551

1840--1842

Willems Willem Directeur----Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te Joure met diverse diensten zoals Harlingen – Leeuwarden naar Sneek, Leeuwarden – Groningen naar Delfzijl, Delfzijl – Embden  naar Leer.(44)   

6026

652

23-09-1817

Willems Willem staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6861

21-A

02-12-1824

Willems Wolter  Hij komt voor op een lijst met overleden gepensioneerden met het soort pensioen en het bedrag van het pensioen jaar 1824 (2)

3572

40-d

21-06-1882

Willems Wouter Schipper van Wierum op Dokkum en verzoekt octrooi enz. met reglement en prijslijst jaar 1822 (8)

6252

1186-7

29-11-1814

Willems Wouter, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6840

36-A

blz. 31

22-04-1824

Willems Ype Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8350

184-11, 2

23-02-1841

Willems Zanders staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5)

6628

825 blz. 4>

23-05-1814

Willemse Albert vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

8368

575/17

00-00-1841

Willemse H. C., Brander te Rotterdam,  Dossier,  met een handgeschreven brief met  zijn handtekening jaar 1841 (4)

6013

399

08-07-1816

Willemsen Derk geb. Groessen, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)

8285

615-7

19-06-1840

Willemsen G. te Holwerd in de nabijheid van zijn Herberg wordt een Shavot opgericht met Geselpoort enz. jaar 1840 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Westdonge-

        radeel

Willemsen G. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 38

22-05-1840

Willemsen G. te Westdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6418

255-BB

01-06-1817

Willemsen Jan Willem 353 Kouwenhaert? Provincie Bentheim is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

7999

565-1

08-06-1837

Willemsen Johan Andries Geb. Kessel, laatst gewoond hebbende te Kessel. Huzaar24-6-1836 Overleden te Makassar (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Willemsen Johannes Theodoor 443 Nijkerk (fr) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6240

1097

10-12-1813

Willemsen P. W.  inwoner van Franeker, mede op zijn inschrijving enz. verder verhuurd een Zathe  en Lande genaamd Klein Saxen Oord gelegen onder Arum  thans bewoond door Dijkstra Sybren Klases  en Leeuwes Jantje voor 7 jaren enz. enz. jaar 1813 (2)

6383

88    

23-04-1814

Willemsen P. W. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9182

630

05-04-1916

Willemsma Alle te Amersfoort/Beets, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

9183

881

26-05-1916

Willemsma Anske Bergumerheide Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf, jaar 1916  (3)

6299

 

416-10

10-05-1821

Willemsma H.  wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)

6094

370

02-05-1823 

Willemsma H. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden  van de hervormde gemeente en hoofden der huisgezinnen  te Haskerdijken  naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren  en te benoemen  de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs  beide Veenlieden  en Boetje Auke Klazes  alle te Haskerdijken  ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper  Euverman Hendrik Jans den 27e april  ,  jaar 1823 (4)

6089

1200

26-12-1822

Willemsma H. lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop van het onderhoud  der Hervormde Kerk en Toren in  Haskerdijken   met een lijst  van punten met beschrijving der kerk en de bedragen van afkoop   enz. enz. jaar 1822 (6)

5987

346

06-05-1814

Willemsma H. te Haskerdijken---- Hij komt voor in een document genaamd  Lijst  van declaratien van Onderwijzers in Friesland wegens verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben  jaar 1814 (3)

6383

66

02-04-1814

Willemsma H. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

8257

69/20, 3

nummer 4

20-01-1840

Willemsma Haaije Willems te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

5997

261

20-03-1815

Willemsma Haaye te Haskerdijke, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem verdiende salaris en wanneer in dienst gekomen  jaar 1815 (3)

6868

16-02-1825

30-B

Willemsma Haije Willems, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6077

1015

18-12-1821

Willemsma Haijje Willems. het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)

6388

131

25-10-1814

Willemsma Haje---- Moed Roelof Jans wonende te Haskerdijken  1e Luitenant bij de 5e Comp. 5e Bat. Landstorm te Heerenveen (arrondisement) wordt voorgedragen voor ontslag  en dit wordt verleend omdat hij niet geschikt is als officier enz. hij gaat weer terug naar de enz. en dat de Sergeant Lieuwes Lieuwe Murks in de plaats van den 2e luitenant welke de 1e luitenant plaats enz. en dat in zijn plaats weer de Sergeant Willemsma Haje (schoolonderwijzer te Haskerdijken) wederom Sergeant Majoor enz. jaar 1814 (2)

6869

03-03-1825

33-b+33a-b

Willemsma Haye Willems Onderwijzer te Haskerdijken komt voor in een dossier van Onderwijzers van het Ministerie van Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (4) dossier (11)

6871

29-03-1825

21+21/3-B

Willemsma Haye Willems Onderwijzer te Haskerdijken,  hij wordt vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland, de grietman van Haskerland deeld mede dat de naam zo is maar dat hij wel eens ondertekend met H. Willemsma en ook wel H. W. Willemsma maar dat het in Vriesland de gewoonte is dat enz. jaar 1825 (5)

5999

424

06-05-1815

Willemsma Haye Willems, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en het tractement , jaar 1815 (2)

6051

735

11-10-1819

Willemsz. Cornelis wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Noord Holland en Utrecht  jaar 1819 (4)

8384

920-20

17-09-1841

Willenberg Lambertus Johannes * Amsterdam 19-11-1819, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

8386

949/7

25-09-1841

Willenis H. C. te Rotterdam Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  Jaar 1841 (3)

5987

394

23-05-1814

Willer ….?---- Plantinga F. thans ontvanger der belastingen te Almenum is benoemd tot waarneming der functie van Controleur i.p.v.  Willer ….? Die op eigen verzoek ontslag heeft gevraagd en i.p.v. Plantinga F. benoemd te Almenum Scheltema P. te Sexbierum en de heer Fontein P. tot waarneming in Sexbierum en z. jaar 1814 (3)

6859

2/C

16-11-1824

Willer Johannes,  geboren Herisau 1797 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

6417

177

26-04-1817

Willersen Theodorus 1 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6655

398 blz. 1

29-08-1816

Willes van B. predikant te Nieuwland hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Meerten van H.  enz.  jaar 1816 (4)

6683

2 deel 1

Blz. 7,

04-01-1819

Willes van B. Predikant te Nieuwland tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6709

36 deel 1

blz. 7

16-01-1822

Willes van B. te Moordrecht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2, 9

04-01-1819

Willes van B. te Nieuwland wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 10

06-02-1824

Willes van B. te Nieuwland, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 10

16-01-1822

Willes van B. te Nieuwland, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6421

434 3e Bataillon

18-09-1817

Willeveld Hendrik * Amsterdam 7 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 5 kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot  der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers  enz. jaar 1841 (3)

8384

907-16

13-09-1841

Williams Hamlyn, Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2)

6382

79 nr. 102

31-03-1814

Williams J. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

8201

785/9, 4

07-05-1839

Williams J. Kapitein is met zijn schip de Liberty op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Sunderland, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8315

254

1231/13

14-12-1840

Williams W. Amsterdam Schipper op de Jane Dunn, jaar 1839

6709

36 deel 2  blz. 9

16-01-1822

Willige de J. te Schiedam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 1

blz. 7

16-01-1822

Willige de J. te Vlaardingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6006

959

08-12-1815

Willige J. A.---- Zandstra Willem Carsten Onderwerp; de heer Willige J. A. schrijft in een door hem ondertekende brief dat eerstgenoemde een hoog bejaarde oude Grijsaard en ouder dan taggentig jaren gewezen Charger enz. dat hij vlijtig en deugzame jaren lang als Lands Opzigter gediend  en hij verzoekt dan ook enz. jaar 1815 (1)

3698

A-12

08-10-1828

Willige v.d. Evert, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

3698

A-12

08-10-1828

Willige v.d. Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

6087

948

11-10-1827

Willigen  van Ewold staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Willigen De ….? te Vlaardingen Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 8

22-01-1818

Willigen De ….? te Vlaardingen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6048

508

26-07-1819

Willigen de Jan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen tin de Provincie Zuid Holland jaar 1819 (4)

6709

36 deel 1

blz. 8

16-01-1822

Willigen van der J. in den Bommel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 1

Blz. 7

04-01-1819

Willigen van der J. Predikant te Rockanje tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 10

04-01-1819

Willigen van der J. te Rockanje wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 2

06-02-1824

Willigen van der J. te Rockanje, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 2

06-02-1824

Willigen van der J. te Rockanje, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 10

06-02-1824

Willigen van der J. te Rockanje, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 10

16-01-1822

Willigen van der J. te Rockanje, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 9

22-01-1818

Willigen van der J. te Simonshaven Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54

blz. 14

22-01-1818

Willigen van der J. te Simonshaven Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1

Blz. 2

04-01-1819

Willigen van der P.---- Repelius F. H. Predikant te Echteld tot Secundus van de heer Willigen van der P. voor de Classis van Tiel van het Provinciale Kerkbestuur van Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2 blz. 1

22-01-1818

Willigen van der P. te Tiel (1816) Predikant lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van Tiel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 1

16-01-1822

Willigen van der P. te Tiel wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2, 1

04-01-1819

Willigen van der P. te Tiel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2, 7

04-01-1819

Willigen van der P. te Tiel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 1

06-02-1824

Willigen van der P. te Tiel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 1

06-02-1824

Willigen van der P. te Tiel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Willigen van der P. te Tiel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 1

16-01-1822

Willigen van der P. te Tiel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Willigen van der P. te Tiel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Willigen van der R. te Tiel Praeses Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Willigen van Ewold, 61 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Willigen van P. te Tiel Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6838

7-A bijl. 2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Willigen van Wouter, 37 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

8199

729/5, 290

Bladz. 42 -v

17-07-1839

Willing Gjalt W. te Oudega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6631

1076

02-09-1814

Willinga J. A. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6009

164

09-03-1816

Willinga J. A. onderwerp het brengen door een looper van drie maal s’weeks  van Oldeberkoop naar Heerenveen gaat om brieven en Paketten  te brengen en af  te halen voor voornoemde, verder gaat het o.a. over de betaling aan deze looper. Enz. jaar 1816 (2)

6034

398

30-05-1818

Willinga J. A. te Oldeberkoop hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6282

737-9

07-07-1817

Willinga Sjoerd, Grofsmid te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6034

398

30-05-1818

Willinga Willem hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

5993

951

24-11-1814

Willinge Albert---- Werf van der Allert Allerts, bediende op het Blokhuis te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij verzoekt om ontslag en stelt voor als waarnemer Woude Jan Paulus van Oldeberkoop en Frits Matthijs van Leeuwarden verder een brief ondertekend door Willinge Albert Vrederegter canton Oldeberkoop die schrijft dat Woude Jan Paulus te  Oldeberkoop geboren uit Brave ouders van wie hij een deugzaam Christelijke opvoeding heeft ontvangen enz. enz. jaar 1814 (3)

6293

47, 1-14

07-10-1818

Willinge J. A.----   Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen Hij schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: dat zijn request van 25-08-1815 in betrekking als gezworen klerk in Schoterland heeft opgemaakt uit de stukken enz. onder hem aanwezig en daar een kastekort is i.v.m. de vrijwillige werving van manschappen in 1809 enz. enz. wordt ook in genoemd: Coehoorn van Scheltinga Menno deze heeft een som geld genegotieerd van  Tuijmelaar Hendrik zonder daarvoor verantwoording te hebben gedaan enz.  en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van Schoterland , verder verklaart Berg van den Giel Cornelis  Vrederegter te Heerenveen, te weten dat  in het najaar van 1809  in naam van het bestuur van de heer Willinga J. A. van Oldeberkoop een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van  Tuijmelaar Hendrik dat hij ten huize van Fonk Pieter Johannes verder een verklaring van Gorter Wigle Sjoerds Executeur van Schotereland verklaard dat hij weet dat uit het kistje een somma van duizend gulden is genomen door enz. enz. jaar 1818 (14) dossier met verdere administratie zoals de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland (45)

5994

966 en 979

01-12-1814

Willinge J. A.  Gewezen Regulateur also zwarigheid maakt en in gebreke blijft om op verzoek van  de nieuwe Regulateur van het Regt op de Successie in het Arr. Heerenveen enz. jaar 1814 (4)

6654

372 blz. 7

09-08-1816

Willinge J. A. (de twee meiden van) , te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6418

270

21-06-1817

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Oost Stelligwerf ondertekend een brief aan de * 7 januari 1791 Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zich bij hem heeft aangediend Boer de Rienk Aukes  Veenbaas te Haulerwijk zoon van Boer de Auke Rienks en Wijk van Jakobije Alles te Haulerwijk wonende en deze verzocht een certificaat om in het huwelijk te gaan enz. jaar 1817 (1)

6422

466

08-10-1817

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Oost Stellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6416

166i

14-04-1817

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffend dat er geen manschappen zijn die redenen hebben voor vrijstelling van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6419

303

17-07-1817

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zekere Boer de Rienk Aukes van Haulerwijk een huwelijk willende contracteren maar geen bewijs van Nat. Militie kan voldoen  maar dat enz. jaar 1817 (1)

6422

493

16-10-1817

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Menno Coehoorn van Scheltinga  Luitenant Colonel en de Majoor Boelens van Lijnden Frans Godard Aijso tevens de Luitenant Kwartiermeester Douwma Isaak uit de nominative staat van Officieren en dat enz. jaar 1817 (1)

6424

641G

24-12-1817

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Foppens M. Barteld  ontboden is teneinde hem met de schout en dat hij geene inschrijving had ontvangen en dat Sickenga E.  een brief ondertekend dat op verzoek van zijn  zijn zoon Sickenga Eisse Edes te Wolvega dat hij verschoond mag blijven van de post als 2e Luitenant terwijl hij door siekelijke omstandigheden  enz. volgens de ondertekende verklaring (aanwezig) van de heer Schuurman J. B. dokter te Steenwijk enz. jaar 1817 (4)

6426

49

31-01-1818

Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Stellingwerf Oosteinde wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hij wordt benoemd en aangesteld als voornoemd enz. jaar 1818 (3)

6417

190

09-05-1817

Willinge J. A. (Jan Albert).---- Lubberts Haske wonende te Oldeberkoop en gewezen Fuselier bij de 5e Comp enz.  heeft verzogt in echte te worden opgenomen, alhoewel hij aan ons desselfs bekomen paspoort getekend te Maastricht de 6e april 1816 ondertekend door de Luitenant Collonel Tonningen van Rost  enz. dit document is door de Grietman van Ooststellingwerf de heer Willinge J. A. (Jan Albert) ondertekend  aan de Gouverneur van Vriesland   enz. jaar 1817 (2)

6045

285-b

26-04-1819

Willinge J. A. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1)

6417

186

03-05-1817

Willinge J. A. hij wordt benoemd en aangesteld in naam van de Koning der Nederlanden, Prins van Oranje enz. enz. tot leden der onderscheidende Militie Raden als mede tot deselves plaatsvervanger enz. met vermelding van de functie en waar enz. jaar 1817 (3)

6395

504-A

13-05-1815

Willinge J. A. Luitenant  Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat het getal der Kaliber Geweren voor zoverre dit Bataillon betreft enz. jaar 1815 (1)

5993

914

12-11-1814

Willinge J. A.---- Pel K. P. wonende te Dragten hij is benoemd en aangesteld tot regulateur van het regt op successien over het Arr. Heerenveen i.p.v. de heer Willinge J. A. welke zig heeft geëxcuseerd enz. jaar 1814 (3)

5992

778

04-10-1814

Willinge J. A. Regulateur van het regt op de successie Arr. Heerenveen Hij heeft zig van deze functie geëxcuseerd zodat de post vacant wordt en dat enz. jaar 1814 (2)

8364

499-10-2

08-05-1841

Willinge J. A. staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke over de verloopen jaren tot  en  met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt  op 18 mei 1841 Namens de Raad der Stad Stavoren  en Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (5) dossier (22)

6654

372 blz. 3

09-08-1816

Willinge J. A. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

8364

499-10-

4 -5 - 6

21-08-1840

Willinge J. A. te Oldeberkoop vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend Sueluw S. G. samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)

8364

499-10-1

22-05-1841

Willinge J. A. te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Staat der in 1833 niet uitbetaalde zijnde Lijf en Losrenten ten laste van Stavoren aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland te Leeuwarden op 8 mei 1841 enz. jaar 1841 (7) dosssier  (22)

6076

865

08-11-1821

Willinge J. A. wordt vermeld in>> Lijcklama a Nijeholt G. W. F. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)

6631

1123

17-09-1814

Willinge J. A. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2)

6008

82 blz. 4        03-02-1816

Willinge Jan Abb. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6293

47,  20-34

07-10-1818

Willinge Jan Albert----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als gevolmachtigde van Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  Bergh van den G. C.,  Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) totale dossier (45)

6100

1192-29

26-11-1823

Willinge Jan Albert en Jager Derk Hendrik zij zijn als Schatters  over 1824 te Oldeberkoop gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6015

608-a

11-10-1816

Willinge Jan Albert----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveen  met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen  en aanmerkingen jaar 1816 (5)

6642

659

29-07-1815

Willinge Jan Albert hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een naamlijst der leden voor de dubbelde vergadering der Staten Generaal enz. jaar 1815 (2)

6656

490 blz. 6

15-10-1816

Willinge Jan Albert staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6644

799

nrs. 20-45

25-09-1815

Willinge Jan Albert te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6013

401-b

09-07-1816

Willinge Jan Albert,   Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen  met vermelding van Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6070

424-34    

25-05-1821

Willinge Jan Alberts hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6864

60-C-40

13-01-1825

Willinge Jan Alberts te Oldeberkoop Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6089

1199 blz. 29

26-12-1822

Willinge Jan Alberts te Oldeberkoop, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6082

453

03-05-1822

Willinge Jan Alberts, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

5675

30

06-05-1915

Willinge Prins Voorzitter afd. Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek ---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg te Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij  dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van  aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen), jaar 1915 (17)

5675

30-2

06-05-1915

Willinge Prins Voorzitter Fr. My. Van Landbouw te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen  dat Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper op de Twee  Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek, jaar 1915  (3)

6081

377

13-04-1822

Willingen  van E. ,  Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk  wat gaat over getuigenissen en gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Willingen van der J. te Simonshaven, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

5987

330

02-05-1814

Willings Jan Albert Mr. Te Beesterzwaag, Oude Berkoop, Makkum en Heerenveen, hij is aldaar benoemd tot regulateur de Belastingen in het departement Vriesland enz. jaar 1814 (3)

6060

480

06-07-1820

Willings Jan Albert, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6628

755

06-06-1814

Willink J. ---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam  groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie  verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon  allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert  Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert  Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus,  Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus  President Weesvoogd  voor afgifte enz.  jaar 1814 (6)

6628

755

06-06-1814

Willink W.---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam  groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie  verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon  allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert  Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert  Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus,  Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus  President Weesvoogd  voor afgifte enz.  jaar 1814 (6)

6671

54 deel 2

blz. 9

22-01-1818

Willis van B. te Nieuwland Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54

blz. 14

22-01-1818

Willis van B. te Nieuwland Predikant Classis van Gouda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6021

218

10-04-1817

Willmar J. G. E. te Oudenaerden Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

6840

3-A

15-04-1824

Wilma Roel W. geb. Ureterp Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824  (6)

6838

7-A bijl. 2 Mannen Huis Justitie

26-03-1824

Wilma Roel W., 48 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Wilma Roel W., 76 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9187

1114

07-08-1918

Wilman Anne, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3701

23-D

nr. 11-16

02-02-1842

Wilman Daniel Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

9187

1787-A

05-12-1918

Wilman Gerke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8204

829/20, 264

Blz. 9

18-07-1839

Wilman Hendrik Gerrits hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)

9725

Deel 2

Blz. 183   00-00-1898

Wilman Jan, 2e Regiment Veldartillerie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

3701

23-D

nr. 11-16

02-02-1842

Wilman Johannes Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3701

23-D

nr. 11-16

02-02-1842

Wilman Johannes Theodorus, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

9187

1114

07-08-1918

Wilman Jurjen, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6866

04-02-1825 28-B

Wilman S. te Emuzazijl Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)

8362 

450-25

31-03-1841        

Wilmer Johan Heinrich Geb. 4-7-1806 Meppen in Hanover. Kanonnier bij de artillerie van het leger in Oost-Indië“Is bij vonnis van den Krijgsraad te Samarang van den 30sten Maart 1836, geconfirmeerd bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof van Neerlandsch Indië, van den 25sten Junij daaraanvolgende, ter zake van medepligtig te zijn bevonden aan diefstal van scherpe

patronen, uit een magazijn, door een gedeelte van dezelve te verbergen, veroordeeld tot vier jaren kruiwagenstraf, met vervallen-verklaring van den militairen stand”.

3698

A-6

28-10-1828

Wilmers Elisabeth, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)

6864

18-C

07-01-1825

Wilmink James  * 23-01-1804 Hengelo;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6651

199

04-05-1816

Wilobrink J. te Steenwijk Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4) 

6393

134

28-02-1815

Wilpers Hermanus Gerardus Gerrits Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6866

01-02-1825

9-11-C

Wilseman ….? Kanonier 4e Bataillon Veld Artillerie te Antwerpen,  van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Verkuiteren? van het 4e Bataillon Veld artillerie daar dienende jaar 1825 (1)

6864

26/1-C

no.  167

07-01-1825

Wilseman Johannes te Leeuwarden Bat. Veld Art.  no. 74 Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6414

27

15-01-1817

Wilsmar Corneil A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

8088

465/22, 254

11-05-1838

Wilson Thomas Engeland Schipper op de Spring, 11-05-1838

8015

886, 254

01-09-1837

Wilson Thomas Engeland Schipper op het schip de Spring, 01-09-1837

8223

1199/11

254

23-11-1839

Wilson W. Nieuwenbrug-Amsterdam Kapitein op de Tinderen, jaar 1839

6254

188-2

23-02-1815

Wilstra Tjeerd Willems, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6051

735

11-10-1819

Wilsum , het bestuur van deze Stad. wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel  jaar 1819 (4)

6065

 

920

27-12-1820

Wiltenberg J. Pastoor te Leeuwarden,  een mandaat voor uitbetaling van fl. 21.66 jaar 1820 (1)

6065

 

931

29-12-1820

Wiltenburg J. Pastoor , een ordonnantie ontvangen van fl. 21.66 van den 1e Juli tot en met den 22e Augustus  dezes jaar als gewezen Kapelaan te Wijchen jaar 1820 (1)

8044

418, 3772

29-04-1837

Wiltens W. O. Ostendorf  Schipper op de Fortuna, 29-04-1837

8011

801, 249

08-08-1837

Wiltens W. O. Schipper , 08-08-1837

7991

418/20

27-04-1837

Wiltens W. O. Schipper op de Fortuna, 27-04-1837

8007

717/249

17-07-1837

Wiltens W. O. Schipper op de Trienke Margaretha, 17-07-1837

6276

1102-10

18-12-1816

Wilties Johannes,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Wiltjen Gerlof hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6264

1149-2

21-11-1815

Wiltjes (Uiltjes?) Johannes de weduwe komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6247

640

29-06-1814

Wiltjes Jacob, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6246

481, 12

06-06-1814

Wiltjes Jan wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6246

481, 4

06-06-1814

Wiltjes Jan, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz.  opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813  (3)  dossier (32)

6636

148

4e blz. van kolommen

10-02-1815

Wilts Meinjen de dochter te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

8201

785/9

Bladz. 2

07-05-1839

Wilts W. J. Kapitein is met zijn schip de de 2 Gebroeders vanuit Rustringerzyl geladen met Raapzaad  op 4 Mei te Amsterdam gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8201

785/9, 1

07-05-1839

Wilts W. J. Kapitein op het Oldenburger Schip die 2 Gebrüder, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6854

30-C

23-09-1824

Win de Theodorus geb 08-03-1802 Weerth,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

8211

982/4

24-09-1839

Winants Johannes te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)

9187

1787-A

05-12-1918

Winbenga Keimpe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6424

609

10-12-1817

Winchler Lourens 92 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

7970

30/7

09-01-1837

Winckel ….? op den Abt Equipage op de Vriesland, jaar 1837

6671

54 deel 2

blz. 20

22-01-1818

Winckel C. P. te Antwerpen Secundi van het van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 22

04-01-1819

Winckel C. P. te Antwerpen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 23

06-02-1824

Winckel C. P. te Antwerpen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 15

16-01-1822

Winckel C. P. te Antwerpen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 24

16-01-1822

Winckel C. P. te Antwerpen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secvan undus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8260

110-18

08-11-1839

Winckelman Carl Ludwich , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 05-01-1814 Brunswijk,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Winckler Louwrens 601 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6421

398 + 421

30-08-1817

Wind  Gosse Doedes---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te Dokkum  en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste zoon en zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven  en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e  Gleistra J. A.  dat hij drie gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes  Molenaar en Wind  Gosse Doedes Fabrikant en Meekeren van Geert Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder zeer zwak is en arm 3e  Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd sergeant en Schuitenga Bartele Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke Tousain is overleden  22-09-1811 oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8)

5666

2

17-06-1897

Wind ….? Logementhouder te Smildeligplaats Trekschuit   Assen op Oosterwolde, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

12, 2

00-00-1879

 

Wind ….?,  ---- Hoogenberg Roelof Vragtrijder te Appelscha  maakt bekend  in een  advertentie in de Leeuwardecourant dat hij een  Trekschuitdienst zal varen van Oosterwolde   naar Assen enz. onderweg aanlegplaatsen  te Appelscha bij  het Logement van  Zwart H en te Smilde bij het Logement van Wind ….?,  met de tarieven  en vertrektijden  jaar 1897 (4)

6870

17-03-1825

20-D blz. 9

Wind de ….? de weduwe te Leeuwarden zij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6243

191-15

06-03-1814

Wind de H. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6418

255-B

01-06-1817

Wind de Hendrik 406 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6250

1000

20-10-1814

Wind de J. G. ,  hij staat vermeld op een staat van de onvoorziene uitgaven der Landstorm waaraan hij diensten/artikelen heeft geleverd en nog ontvangt fl. 4-10 enz. enz. jaar 1814 (5)

6262

952-10

28-09-1815

Wind de J. G. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6262

952-11

28-09-1815

Wind de J. G. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

5673

 

117

03-07-1902

Wind de Jan---- Bruinsma Pieter Jans oud 44 jaar geboren te Akkrum 24-11-1857 , Stoombootkapitein  van de Sleepboot “Simson” aan hem is uitgereikt door de Rijksveldwachter Sytema Mattheus te Tietjerk op last van de Burgemeester een schrijven om te verschijnen in de vergadering  (een oproeping) van 3 Juli 1902  des namiddags ten ene ure , tevens een stuk van de Off. Van Justitie waarin staat dat de beklaagde niet is verschenen, hij op 3 mei 1902  de Brugwachter  Borkhuis Ludolf te enz. beledigd heeft  met o.a. je bent een kale jakhals en bandiet enz. enz.  een getuige Wind de  Jan tevens aanwezig het  proces verbaal, het gewezen vonnis van de kantonrechter te Lemmer enz. enz.verder nog een strafzaak wegens het niet stoppen voor een veer en niet voor de brug ondanks waarschuwingwn van de brugwachter Herschoe voor het schip van Combrink Casper enz. jaar 1902 (22)

9180

264

06-02-1915

Wind de Jelle,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

42

07-01-1915

Wind de Rinze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

9181

1413

06-08-1915

Wind de Rinze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9184

469

16-04-1917

Wind de Rinze,----Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter  hij heeft geweigerd een proces verbaal te tekenen in opdracht van de Burgemeester van Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin van Friesland, wordt ook in genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos zokomen verder in vooru zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor Veen van der Jeltje echtgenote van Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen, Tabak Jan en zijn vrouw Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske, jaar 1917 (8)

8364

498-14

21-05-1841

Wind de S. J.  te Ureterp een aantekening betreffende retourneren van het request omtrent de aanmerking wegens de uitreiking van het enz. jaar 1841 (3)

8373

673/18

09-07-1841

Wind de Sierd J.  Huisman te Ureterp, Staat der Reclamatieen op de Personele Belasting jaar 1840/41 hij verzoekt restitutie van belastingen op het personeel o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening, advies der belastingen dat de reclame regtmatig is,  jaar 1841 (15)

9725

Deel 2

Blz. 203

00-00-1899

Wind de W.  , 4e Regiment Vestingsartillerie, gaat naar diverse Engelsche havens,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 177

00-00-1897

Wind de Wietse naar Hull.  4e Reg. Vestingsartillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9183

1454

07-10-1916

Wind de Wietse, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9725

Deel 2

Blz. 187

00-00-1898

Wind de Wietze, 4e Regiment Vestingsartillerie gaat naar Hull  ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9180

42

07-01-1915

Wind de Wytze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6424

609

10-12-1817

Wind E. M. 10 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

9921

30

19-10-1882

Wind Evert Heins, Veldwachter te Delfstrahuizen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9187

1341

06-09-1918

Wind Evert, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6252

1247

23-12-1814

Wind Foeke Freerks, Hij tekent een geschreven brief als Kerkvoogd  van Delfstrahuizen samen met de Armenvoogden  aan de Gouveneur van Friesland dat sinds de jaren 1656 en daarna tot de kerke hebben behoort  enz. enz. jaar 1814 (3)

6255

196, 199

23-02-1815

 

Wind Fokke Freerks, Hij staat op  de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz.  wat weer te maken heeft met het navolgende---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes  te Rottum en Boersma Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes   en   een request geschreven en getekend door  Boersma Sijmen Poppes   dat zij moeten betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz.  als antwoord komt er dat de klagten niet gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. jaar 1815 (12)

6418

255-BB

01-06-1817

Wind Gijsbert Hendrik  Eibert M. 270  St. Jacobiparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6045

224

07-04-1819

Wind Gosse  Doedes---- Wielinga Oeds Bonnes , aannemer en zijn borgen Bumalda Gerrit Ulbus en Wind Gosse  Doedes. Onderwerp; aanbesteding van de Reperatieen en Onderhoud, Metsel en Timmerwerk behorende tot het  kanaal Dokkum naar Stroobos,  jaar 1819 (2)

9187

1341

06-09-1918

Wind Heine, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6273

731

03-09-1816

Wind Hendr. Jans hij  tekent mede hier navermelde document;   Jetten Roelof Klazes, Veenwerker wonende te Sint Johannesga  Hij schrijft en ondertekend een brief aan den Heer Gouveneur van Vriesland dat hij door schulden  al zijn onroerende en roerende goederen inncl. Meubelen en Huisgeraden enz. enz, en hij daardoor in armoedige omstandigheden leeft met zijn talrijk gezin enz. enz. hij ondertekend als Yetten Roelof Klazes,  tevens een beoordeling Gemeenteraad en van de Schout van Sint Johannesga aan de Gouveneur enz. jaar 1816 (2)

6095

566

28-06-1823 

Wind Jacob Freerks, ---- Visser Hylke Johannes , Huisman te Delfstrahuizen en dat hij mede ten behoeve van Wind Jacob Freerks, Gaast van der Eile Alberts, Blom de Wubbe Pieters de weduwe, Dijksra Foeke Bouwes, Haan de Roelof Thijsses allen te Delfstrahuizen  verzoekt rechtstreeks aan de gouveneur mogen opzenden enz. enz. jaar 1823 (2)

6255

196, 199

23-02-1815

 

Wind Jacob Freerks, Hij staat op  de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz.  wat weer te maken heeft met het navolgende---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes  te Rottum en Boersma Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes   en   een request geschreven en getekend door  Boersma Sijmen Poppes   dat zij moeten betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz.  als antwoord komt er dat de klagten niet gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. jaar 1815 (12)

6100

1215-26

29-11-1823

Wind Jan Hendriks jr. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Johannesga in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6091

111

01-02-1823

Wind Jan Hendriks Junior Huisman te Sint Johanesga, Hij is lid van het collegien van Zetters  van Sint Johannesga  enz. jaar 1823 (3)

6078

95-26

25-01-1822

Wind Jan Hendriks Landeigenaar  te Sint Johannesga  hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3)

8277

440/14, 297

06-05-1840

Wind van der  Michiel F. van der Wind naar Krankzinnigengesticht St. Elizabeth Gasthuis te Deventer, jaar 1840

6271

586-2

01-07-1816

Wind voor de Cornelis Johannes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

8266

225/22, 286

04-03-1840

Wind voor de H. H. Harlingen Kapitein op de Toeval, 04-03-1840

8360

393/11, 286

22-04-1841

Wind voor de H. H. Harlingen Schipper op de Het Toeval, 22-04-1841

8351

195/20, 286

25-02-1841

Wind voor de H. H. Harlingen Schipper op de Toeval, 25-02-1841

6284

1099, 2

31-10-1817

Wind voor de Kornelis Johannes Schipper , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)jaar 1817

6284

1099 blz. 2 

31-10-1817

Wind voor de Kornelis Johannes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

9725

Deel 2

Blz. 190

00-00-1899

Wind Wietse, 4e Regiment Vestingsartillerie, gaat naar Hull, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2

6276

1102-18

18-12-1816

Windema Hend’k H., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6869

02-03-1825

7-A

Winder Andries Paulus eerste Stuurman op het Brikschip ’t Huis te Spijk liggende te Amsterdam verzoekt teruggave van 500 guldens voor eene Borgtogt  en regten door hem op den 23e februari 1824 gestort ten kantore van enz. jaar 1825 (2)

6093

301

10-04-1823

Winderveer, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)

6671

54 deel 2

blz. 10

22-01-1818

Windgetter W. in de Koog Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54

blz. 15

22-01-1818

Windgetter W. te Koog Predikant Classis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 2

Blz. 11

06-02-1824

Windgetter W. te Koog, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 11

16-01-1822

Windgetter W. te Koog, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6854

30-C

23-09-1824

Windhouwer Willem geb.  12-06-1792 Elburg, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6830

18-A blz. 28

21-01-1824

Windsma Bouke te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6870

17-03-1825

20-D blz. 7

Windt de ….? (de heer ) te Kollum hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6424

584

02-12-1817

Windt de H. 22 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6413

20

22-01-1817

Windt de Hendrik, Smidsknegt >> Eekma  Idzert fungerend Officier van de Regtbank ter Eerste Instantie (zijn handtekening staat onder diverse documenten)  te Leeuwarden heeft van de Schoolonderwijzer A. van Steenderen te Harlingen  een schriftelijke en ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van der Meile hem op een willekeurige wijze heeft enzook wordt gedagvaard Pettinga G.erardus, Commies te Harlingen ondertekend door Tuinenga Bote L.  verder worden er gedagvaard Holstein L., Holstein Jan ,Broodkorf J.,  Schreuder Catharina ,Windt de Hendrik alle te Harlingen wonende  jaar 1817 (14)

6636

113

12-01-1815

Windt de Jan Gurbes,  Veerschipper van de  Lemmer op de Gorredijk  ondertekend een door hem geschreven aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zijn vader  Windt Gurbe Jans  op den 30e  juni 1765 door den heer Kempenaer David Livius destijds Grietman enz.  en dat sedert enige tijd door Veen van Sijmen Douwes   Veerschipper van de Lemmer op het Heerenveen hinder ondervind (wordt ook genoemd  Veen van F. D. ) enz. jaar 1815 (4)

6070

424-33    

25-05-1821

Windt de L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6636

114

04-02-1815

Windt Gurbe Jans---- Windt de Jan Gurbes,  Veerschipper van de  Lemmer op de Gorredijk  ondertekend een door hem geschreven aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zijn vader  Windt Gurbe Jans  op den 30e  juni 1765 door den heer Kempenaer David Livius destijds Grietman enz.  en dat sedert enige tijd door Veen van Sijmen Douwes   Veerschipper van de Lemmer op het Heerenveen hinder ondervind (wordt ook genoemd  Veen van F. ).  enz. jaar 1815 (4)

8383

891/4

09-09-1841

Windtje Klaas Matthijs , schipper te Nes Ameland  , een handgeschreven brief met zijn  handtekening waarin hij verteld dat zijn vaartuig in de storm van  12 augustus 1841 aan de grond is gelopen en veel schade heeft en hij verzoekt de Gouveneur dan ook enz. enz. jaar 1841 (4)

6060

480

06-07-1820

Winia A. B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-33    

25-05-1821

Winia A. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

5989

576 3e lijst

26-07-1814

Winia A. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6385

143

06-07-1814

Winia Auke Melis te Ternaard hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6625

394

12-03-1814

Winia Douwe Romkes  ---- Zijlstra Folkert Klazes geeft samen met Winia Douwe Romkes in een door beide ondertekend Request aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen  dat beide wonende te Oudega  Canton Sneek in qualiteit als Diaconen van de Gereformeerde gemeente van  Oudega dat hunne kerklanden zijn verhuurd geworden voor den tijd van drie jaren door den Notaris Wiersma te Sneek verder gaat de brief over de problemen met de huurders enz. de brief is mede onderteked door de Notaris Noyon L.  jaar 1814 (4)

6271

602 -4

18-06-1816

Winia F. G. staat vermeld op het document samen met 7  inwoners van Waaxens: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6047

379

03-06-1819

Winia F. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Winia F. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Winia F. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8211

988-3, 13

Bladzijde 3

26-09-1839

Winia F. L. te Zweins, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8308

1070-8

236-278

28-10-1840

Winia F. S. te IJtens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6070

424-33    

25-05-1821

Winia F. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Winia F. Y. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6271

602 -4

18-06-1816

Winia H. J. de weduwe staat vermeld op het document samen met 7  inwoners van Waaxens: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6385

138

06-07-1814

Winia Hendrik Hendriks te Metslawier hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6089

1194  blz. 4      23-12-1822

Winia Hendrik Hendriks te Nijkerk (Fr) Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-4

29-11-1823

Winia Hendrik Hendriks,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Metslawier in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6261

900-4

04-09-1815

Winia Jan Sjoukes, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6070

424-33    

25-05-1821

Winia M. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9182

5

30-12-1915

Winia P. te Follega , verzoekt vergunning tot het leggen van een  spoor op zijn  in eigendom hebbende perceel en de Berm kadastraal bekend te  Oosterzee enz. enz.  voor het vervoer van zuivelproducten   met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden , jaar 1915 (10)

6007

59

26-01-1816

Winia Pier Romkes de weduwe er is beslag gelegd door de Deurwaarder executant alsmede op de boedel van Winia Romke Foekes beide te Idzega woonachtig voor de verkoop ez. jaar 1816 (1)

6381

5

23-02-1814

Winia R. F.  hij heeft niet zijn woord gehouden schrijft de Schout van Rauwerd aan de Commissarisen Generaal van Vriesland betreffende te betalen van de te Harlingen gemaakte kosten enz. jaar 1814 (2)

6007

59

26-01-1816

Winia Romke Foekes---- Winia Pier Romkes de weduwe er is beslag gelegd door de Deurwaarder executant alsmede op de boedel van Winia Romke Foekes beide te Idzega woonachtig voor de verkoop ez. jaar 1816 (1)

6271

602 -3

18-06-1816

Winia S. J. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8359

372-14

16-04-1841

Winia Sijbren Foekes Koopman in Levendig Vee wonende te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (20)

8359

372/14

16-04-1841

Winia Sijbren Foekes Koopman te Leeuwarden  Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,  Dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (7)

8359

372-14

16-04-1841

Winia Sijbren Foekes van beroep Koopman in levedig Vee te IJtens staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (22)

6261

900-4

04-09-1815

Winia Sjouke, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6261

900-4

04-09-1815

Winia Sybren F, de weduwe, zij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6278

195-10

20-02-1817

Winius Jan Brands, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Winja Ate hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6390

78-79 +

85 t-m 88

07-12-1814

Winjes Rimmert Tierks----  Wiensjes Tienks  geboren 03-01-1790 opTerschelling van beroep Grofsmid te Arum,  zoon van Rimmerts Tjerk en Pieters Doetje fuselier bij het 1e Bat. Infanterie  Onderwerp: zijn request om van den dienst onslagen te mogen worden aangezien hij te Arum woont  enz., verder de Gouveneur van Vriesland vraagt advies betreffende de vrijstelling van de Militaire dienst van Wijnjes Rimmert Tjerk  verder een brief waarin hij genoemd wordt Winjes Rimmert Tierks, ook een certificaat van de schout van Terschelling, ook een verklaring dat hij de enigste zoon is die voor zijn vader het brood moet winnen ondertekend door Groeneveldt Hend’k, Pasma Hendrik J. en Boer de Dirk jaar 1814 (12)

9134

1267

10-10-1883

Wink  W. Gezagvoerder op het vergane schip de  Hercules , de eigenaar is Houtsma L.,  ook een lijst  met allerlei byzonderheden zoals lading, deklast, wind, oorzaak, waarde van het schip enz. enz. jaar 1883 (4)

9725

Deel 2

op datum

16-09-1882

Wink  W. Harlingen Kapitein op de Hercules komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Wink E. S.  te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/12

20-09-1841

Wink E. S. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 12

22-05-1840

Wink E. S. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_12

20-07-1841

Wink E. S. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6867

12-02-1825 17-A

Wink E. S. te Franeker van beroep Schatter van het Slachtvee aldaar geeft te kennen dat het ondoenlijk is om ook de schattingen over Sneek te doen maar dat de schatter Herema T. J. te Tzum genegen is dit enz. jaar 1825 (3)

8285

615-2,

12,1-2

19-06-1840

Wink E. S. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7

8211

988-3, 12

Bladzijde 1

26-09-1839

Wink E. S. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 12

Bladzijde 2

26-09-1839

Wink E. S. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6837

35-D

17-03-1824

Wink Elisa Simons debitant der nederlandsche loterij enz jaar 1824  (2)

6872

31-03-1825

34-D

Wink Elisa Simons te Franeker verzoek als debitant voor de twee eerstvolgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen goed gekeurd enz. jaar 1825 (3)

6864

6-A

10-01-1825

Wink Eliza Simon  te Franeker , Hij komt voor in een dossier en  wordt voorgedragen als  Schatter, maar er waren voorheen klachten  dat de schatters verbazend hoog taxeerden enz.  maar dat de leden van bestuur te Sneek een onbepaald vertrouwen enz. enz.  jaar 1825 (dossier 9)

8309

1103-12

07-11-1840

Wink Eliza Simons er wordt toestemming verzocht op de benoeming van hem tot Gedelegeerde te Franeker der Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1840 (3)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Wink Petrus, 464 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6424

609

10-12-1817

Wink Sijmon Petrus 19 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Wink Simon Petrus 449 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Wink Simon, 244 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6871

22-03-1825

11/1-C

Wink Symon Petrus te Franeker staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9725

Deel 2

26-04-1878

Wink W. Harlingen Schip de Herkules komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Wink Willem, 287 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9414

189             06-05-1911

Winkel ….? Dr.---- Reiding Jan Jans te Akkrum Veldwachter der gemeente Utingeradeel te Oldeboorn  een brief van de Burgemeester van Utingeradeel aan de Commissaris der Koningin enz. met het verzoek voornoemde Veldwachter de Keurloonen en Slachtregten enz. enz. in verband met de heerschende Mond en Klauwzeer is de Rijkskeurmeester  Dr. Winkel ….?   Directeur van het Slachthuis tijdelijk afwezig om die gelden te innen jaar enz. 1911 (4)

6623

42

07-08-1813

Winkel Bauke Gerrits, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6840

36-A

blz. 40

22-04-1824

Winkel de A. de weduwe Winkelier van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6020

136

03-03-1817

Winkel den---- Zevenster Sybe Ymes,   hij en zijn boerenhuis  wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Barradeel begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)

9180

420

05-03-1915

Winkel Gerard,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6623

42

07-08-1813

Winkel Gertje Gerrits, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Winkel Gertje Gerrits, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Winkel Gertje Gerrits, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8383

882/11

06-09-1841

Winkel J.---- Glinstra  van Jan Jans  Winkelier te Makkinga , verzoekt  in een handgeschreven brief met zijn handtekening, om inhouding op het tractement van den Sloeproier Winkel J.  wegens een schuld van 55.70 (rekening aanwezig in dossier) jaar 1841 (5)

9182

285/22

07-02-1916

Winkel Jan Petrus Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

9921

28

19-10-1882

Winkel Petrus Hoofdveldwachter te Beetsterzwaag gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Winkeler Christiaan, 214 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6390

19

08-12-1814

Winkeler W. D. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6013

448,54+55

17-07-1816

Winkelhaak P. hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

6282

737-23

07-07-1817

Winkelier Luitsen, Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

5667

10,  8+ 9

23-04-1880

Winkeliers Bolsward en Leeuwarden, een document ondertekend door 120 Kooplieden Winkeliers van Leeuwarden en Bolsward Die de cessieaanvraag steunen van Simons Wouter , en Nauta Abel Baukes die een stoombootdienst willen aanleggen tussen Bolsward en Leeuwarden jaar 1880

9180

264

06-02-1915

Winkelman Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6840

36-A

blz. 13

22-04-1824

Winkler D. A. de weduwe Arbeidster van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 14

22-04-1824

Winkler G. Koopman van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8210

958/2 211

Bladz. 3>>

17-09-1839

Winkler J. L. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

9126

680

07-04-1879

Winkler Johannes Epens, 25 jaar Wagenmaker te Wolvega------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd,  ook een handgeschreven sollicitatiebrief   met zijn handtekeningen enz. enz., jaar 1879 (6)

6840

36-A

blz. 18

22-04-1824

Winkler L. van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Winkler Lourens. 537 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8199

729/5, 290

Bladz. 33-v

17-07-1839

Winkler Luitjen te Jorwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8377

772/7

07-08-1841

Winkler Luitjen van Hijlaard Onderwerp de koemarkt dat daar 20 stuks runderen zijn aangevoerd door een zekere Bouwe en eene Tromp komende uit Edam Noordholland enz. enz. getekend door de Veearts Mossel W. jaar 1841 (1)

8285

623-21

22-06-1840

Winkler Luitzen te Hijlaard de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

6397

662

13-07-1815

Winkler S. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

9180

818

05-05-1915

Winkler Tietje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6840

36-A

blz. 18

22-04-1824

Winkler W. Boer van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8386

949/38

20-09-1841

Winnekers & Zoon te Harlingen , wordt vermeld op:  Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6243

191-3

06-03-1814

Winnekers H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8386

949/15

20-09-1841

Winnekers H. te Harlingen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als koper  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 6

Bladzijde 2

26-09-1839

Winnekersenzn ….? te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/31

20-09-1841

Winsch van der  te Oranjewoud, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6091

173

24-02-1823

Winscholt J. (Controleur) Staat op een Tableau van voorlopige beloningen voor het bijzonder bureau van het Kadaster met vermelding van o.a. zijn beloning/tractement  Jaar 1823 (4)

5711

6-c

18-09-1899

Winschoten Een lijst Binnen Vaartuigen ingericht Voor vervoer van personen De naam van het schip met de  Technische gegevens, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899  (29) Dossier (44)

6093

301

10-04-1823

Winschoten, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)

3700

6-C

04-02-1837

Winselaar Maartje Jarigs, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Winselaar T. S. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6258

627-10

21-06-1815

Winsemius D. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

9725

Deel 2

Blz. 119

00-00-1892

Winsemius Johannes naar Singapore, 7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

6262

946-2

30-09-1815

Winsemius W. (Wijtzo) moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6838

8-A

31-03-1824

Winsemius W. (Wijtzo) predikant te Tjerkwerd, Een Procesverbaal  van Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   (2) jaar 1824

6671

54 deel 2

blz. 14

22-01-1818

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54

 blz. 18

22-01-1818

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd Predikant Classis van Sneek wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 15

04-01-1819

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 16

06-02-1824

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 11

16-01-1822

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 16

16-01-1822

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwerd, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 9

22-01-1818

Winsemius W. (Wijtzo) te Tjerkwert Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Winsemius W. te Tjerkwerd, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

3701

21-D

05-02-1842

Winstra Durk Reins, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

6252

1173      

02-12-1814

Winstra----= Wijndstra Jan Alles, Huisman te Wolsum  dat hij in 1811 en 1812 dat hij in qualiteit als armbezorger, dat een aantal inwoners zig onwillig enz. enz. hij tekent als Jan Alles Winstra jaar 1814 (2)

6056

193

18-03-1820

Winsum aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6839

6-A

09-04-1824

Winsum Lijst met 28  namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het nummer van de gebouwen en de huurwaarde, (7) jaar 1824

6851

24-D

17-08-1824

Winsum,---- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in 1824 in de plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, Lyons , Hylaard, Jellum en Beers Jaar 1824 (3)

3576

61-b

14-10-1828

Wint de J. G. hij is is één van de 8 ondertekenaars van een brief liggende in het dossier van ----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder 2 maal een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (27 handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)

6632

1324

25-10-1814

Wint Jacob Freerks---- Visser Klaas Johannes en Wint Jacob Freerks ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat zij met eerbied te kennen geven dat zij beide Huiskieden wonende te Delfstrahijzen in kwaliteit als Diaconen der Hervormde Kerk te Delstrahuizen voor de ene helft en Boer Lucas Everts ( ondertekend met een x met de tekst dit is Lucas Everts de Boer eigen gezette merk ons bekend) dat zij samen eigenaar zijn van de Vierhuisterbrug leggend over de Vierhuister sloot leidend uit de Tjieuwke= meer tot in de Tjonger dat zij als eigenaars doorvaart bieden aan Kleine en Grote Schepen en daarvoor enz. jaar 1814 (2)

6692

282

07-10-1819

Wint Jakob Freerks te Delfstrahuizen staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en Knijpe met de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. Jaar 1816 (3)

6390

19

08-12-1814

Wint van de Take Syberens hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6383

97   

23-04-1814

Winter [Zijlstra B. H. geboren Winter] te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

97   

23-04-1814

Winter A. geboren Ware te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6424

629

24-12-1817

Winter Albert Remmert plaatsvervanger voor Johannes Andries---- wordt vermeld in een document als Deserteur met een signalementslijst met 11 kolommen informatie in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)

8161

79-4

22-01-1839

Winter Coenraad Arend, Noordbroek is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

8161

79-4

22-01-1839

Winter de Hendrik Jan, Deventer is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6830

18-A blz. 17

21-01-1824

Winter de IJ. J. te Lemmer wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8309

1103-17

07-11-1840

Winter de Jan * 31-10-1818 Brielle wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6)

6841

14-C

05-05-1824

Winter de of Winters ---- Winters of Winter de  Casparus Henricus Onderwerp; verzuim nationale militie, Wordt in genoemd Staatsraad van Gelderland.  De vader van hem woont te Zaltbommel, en hij misschien ook Jaar 1824 (5)

6101

1311

16-12-1823

Winter de Pieter Johannes te Balk, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6711

258

00-00-1822

Winter de Pieter Johannes, die tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Nijega en Elahuizen Runderbeesten verloren is,  jaar 1822 (2)

6241

36

27-01-1814

Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

8379

819-11

19-08-1841

Winter de Ybe Johannes, Veenman   te Sint Nicolaas, verzoekt in een andgeschreven brief met zijn handtekening vrijstelling van 1/5 verhoging te bealen, jaar 1841 (6)

6631

1085

08-09-1814

Winter Douwe wordt vermeld op een brief  van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en ondertekend de brief)  aan de Gouverneur van Vriesland  met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur betaald, op de enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2)

6671

54 deel 2

blz. 16

22-01-1818

Winter E. te Zuidhorn Assessor Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 4

22-01-1818

Winter E. te Zuidhorn Predikant Classis van Groningen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Winter E. te Zuidhorn Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6864

14-A

11-01-1825

Winter Geert Wybes te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6855

5-A

08-10-1824

Winter Geert Wybes, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6243

191-5

06-03-1814

Winter H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6242

124-13

19-02-1814

Winter H. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 70-4  wegens vervoer  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

9191

1487

06-12-1920

Winter H. J. J. Groningen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)

6242

124-15

19-02-1814

Winter H. wegens spijzen  op het Stadhuis in de laatste dagen van  der Franschen hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 49-13   enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6383

95   

23-04-1814

Winter Hendrik te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6380

98

18-02-1814

Winter Hendrik Wilhelm---- Schleiermacher  Eitel Morits te Harlingen, hij schrijft en ondertekend een brief dat hij in het jaar 1810 in de maand augustus van zijn geboorteplaats Nieder Wildingen enz. dat hij van ene behoorlijke Hoogduitsche pas naar Harlingen is vertrokken om zijn oom Winter Hendrik Wilhelm wegens familiezaken te bezoeken  dat hij wegens swaare ziekte van zijn oom en de verre afstand enz. en dat hij een nummer voor de militie heeft moeten trekken en hij dat niet begrijpt om dat hij een Inboorling van Nederland was enz. enz. jaar 1814 (4)

6683

2 deel 2, 17

04-01-1819

Winter I. E. te Zuidhorn wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 1

Blz. 3

04-01-1819

Winter J. E. Predikant te Zuidhorn tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Overijssel als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6709

36 deel 1

blz. 3

16-01-1822

Winter J. E. te Zuidhorn wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2, 4

04-01-1819

Winter J. E. te Zuidhorn wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 4

06-02-1824

Winter J. E. te Zuidhorn, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 18

06-02-1824

Winter J. E. te Zuidhorn, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 19

16-01-1822

Winter J. E. te Zuidhorn, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 4

16-01-1822

Winter J. E. te Zuidhorn, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6254

140-B-blz. 26

17-01-1815

Winter J. H. de erven uit een huis aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Winter Janes IJpes 15 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6048

508

26-07-1819

Winter Johannes Jans Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Overijssel   jaar 1819 (4)

6856

5-A

19-10-1824

Winter Pater Paters----- Jong de Jacop Sipkes en Ruijgh Cornelis beide te Terschelling verzoeken als exc. Test. Kwijtschelding van een boete wegens het te laat inleveren van  de memorie en de eed afleggen van de nalatenschap van Winter Pater Paters enz. jaar 1824 (3

6855

4-A

01-10-1824

Winter Pieter Pieters---- Ruijch Cornelis en Jong de Jacob Sipkes beide te Terschelling verzoeken vrijstelling   van boete wegens verzuim van aangifte betreffende de nalatenschap van Winter Pieter Pieters ovrl. Treschelling enz. jaar 1824 (1)

6854

4-A

14-09-1824

Winter Pieter Pieters---- Terschelling Onderwerp een teruggezonde request van  Ruijgs Cornelis, Jong de Jacob Sipkes,  beide in kwaliteit als Ex. Test. Van  de nalatenschap van Winter Pieter Pieters  overl 15-02-1824 met 19 erfgenamen en het zuivere sald o van etc. etc. jaar 1824 (2)

6252

1174-3

27-02-1810

Winters C. , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6839

14-C

01-04-1824

Winters Casparus Henricus, Onderwerp waar hij ingeschreven moet staan , doch hij houd zig op in Zaltbommel enz. (5) jaar 1824

6864

21-A

13-01-1825

Winters Hans Ybes---- Mulder Jan Jans , Koornmolenaar en mede Bakker te Appelscha  omdat zijn bergplaats vies is bevonden en  en een tweede zak nog warm was  enz. enz. door de commiesen Dekker Engbert Johannes  en Winters Hans Ybes en Duursma Egbert Piers jaar 1825 (4)

3594

Map 88-C

1876--1878

Winters J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

6833

14-A, 8

12-02-1824

Winters J. Y. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Winters Janes IJpes 15 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6841

14-C

05-05-1824

Winters of Winter de  Casparus Henricus Onderwerp; verzuim nationale militie, Wordt in genoemd Staatsraad van Gelderland.  De vader van hem woont te Zaltbommel, en hij misschien ook Jaar 1824 (5)

6630

1017B

blz. 3

22-08-1814

Winters Pieter IJbes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A

blz. 3

22-08-1814

Winters Pieter IJbes wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

7970

38/4

11-01-1837

Winters Rob Londen Kapitein op de Mion, jaar 1837

6671

54 deel 2

blz. 16

22-01-1818

Wintgens J. P. A. te Groningen Scriba Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 17

04-01-1819

Wintgens J. P. A. te Groningen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Wintgens J. P. A. te Groningen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6709

36 deel 2  blz. 19

16-01-1822

Wintgens J. P. A. te Groningen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 18

06-02-1824

Wintgens J. P. A. te Zuidhorn, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

5996

134 en 158

15-02-1815

Wintjes Taeke---- Pool Auke Andries , Koornmeter  hij is uit die functie onzet,  ten gevolge van  Plaatshebbende politieke maatregelen,  Wielinga Oene Andries (35 jaar) een handgeschreven brief met zijn handtekening, …..een handgeschreven brief met   handtekening  waarin  een staat van goed gedrag; een zedig , braaf en eerlijk burger  over Wielinga Oene Andries, getekend door Fontein Reinier, Komt ook in voor Wintjes Taeke  enz. enz. jaar 1815 (7)

6378

68-69

19-12-1813

Wintzingerode ….? ---- Fonteijn P.  op zijn verzoek wordt er aan enz. door de Generaal Wintzingerode ….? Een openbaar bevel gezonden gedateerd Zwol 19-12-1813 en hoofdkwartier Bremen 16/28 November 1813 (2)

6378

55

13-12-1813

Wintzingerode ….? Generaal  der Cavalarie,  Onderwerp 75 Artilllerie Paarden en 5000 ellen laken door voornoemde enz. , wordt ook in genoemd de Commissaris Generaal bij de Russische en Pruisische legers den heer Pesters van Catten enz. enz. jaar 1813 (4)

6378

104

29-12-1813

Wintzingerode ….? Generaal  der Cavalarie,----  Rosen P?  de Russische Keizerlijke Overste , Baron en Ridder van onderscheidene Russische Keizerlijke Militaire Ordens,  verklaard dat Wintzingerode ….? Generaal  der Cavalarie,  commanderende de Russische Keizerlijke troepen enz. jaar 1813 (3)

6378

83

25-12-1813

Wintzingerode ….?---- Rosen P?  de Russische Keizerlijke Overste , Baron en Ridder van onderscheidene Russische Keizerlijke Militaire Ordens,   aan de Commissaris Generaal van Vriesland  hij schrijft dat er 23 paarden zijn geleverd maar dat in plaats van goede Paarden er slechte geleverd zijn ook genoemd Wintzingerode ….? Generaal  enz. jaar 1813 (2)

6833

38-D deel 1

Blz. 8

06-02-1824

Winzemius W. te Tjerkwerd, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

8280

517-11, 46

19-05-1840

Wip D. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8375

716-3_1E

22-07-1841

Wip Jacob Uldriks 27-04-18737 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3700

15-C

nrs 1 - 8

04-02-1837

Wip Jacob Uldriks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

3700

15-C

nrs 1 - 8

04-02-1837

Wip Uldrik Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

6867

08-02-1825

10-A

Wirden Andries P. 1e Stuurman op het Brikschip ’t Huis te Spijk Onderwerp: een terugvordering van f. 500.= enz. wegens borgtogten enz. jaar 1825 (2)

8383

894-5

09-09-1841

Wirdum Hendrik Klazes komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4) komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6854

4-A

15-09-1824

Wirdum---- Jelsum en Wirdum een grrot pamflet wegens het aanstellen van de taxateurs van het Kadaster voor het taxeren van de gebouwde en ongebouwde eigendommen voor het Kadaster in de gemeenten Jelsum en Wirdum en wel Woude van der Pieter Siemons en Gerbrandy Jouke Gerbens en vergezeld door de Controleurs Spree S. en Wentholt J. jaar 1824 (6)

9183

1444

02-10-1916

Wirdum------ Woningbeheer S. S.  te Utrecht de voorzitter verzoekt vergunning tot het maken van  uitwegen op hun eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Wirdum sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Wis v.d. C. de weduwe te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8210

966/7 en 881/14, 14

27-08-1839

Wis v.d. C. de weduwe te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn  reclame tegen de aanslag is afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8386

949/34

20-09-1841

Wis v.d. C. de weduwe te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6100

1215-45

29-11-1823

Wis v.d. C. te Sneek,   hij staat op een document van Belasting ,  dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Wis v.d. de weduwe te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6048

508

26-07-1819

Wisboom Boris, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland jaar 1819 (4)

6048

508

26-07-1819

Wisboom Jan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland jaar 1819 (4)

6048

508

26-07-1819

Wisboom Leendert  , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland jaar 1819 (4)

6631

1125

14-09-1814

Wisch van  Tietema ….?---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6623

89

31-12-1813

Wiselius S. J. Z. staat vermeld in een document van Extract uit het verbaal van het verhandelde bij den Commissaris-Generaal van Politie der Vereenigde Nederlanden enz. jaar 1813 (5)

6028

810

13-11-1817

Wisjes Grietje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

5672

142 en 143

13-09-1897

Wisman  Jan Annes Beurtschipper van Makkinga op Sneek verzoekt in een handgeschreven door hem ondertekende brief (2 stuks) dat het hem vergund wordt om op de provinciale wateren  moge bevaren teneinde een dienst tussen Appelscha, Gorredijk, Sneek en Leeuwarden v.v. enz. enz. jaar 1897 2 dossiers (8)

5664

26

17-04-1913

Wisman  Klaas A. Heerenveen Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

27, 9

16-04-1914

Wisman  Klaas A. Heerenveen Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 191

5664

3, 10

20-04-1916

Wisman F. A. Heerenveen Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

9182

243

01-02-1916

Wisman Geert hij wordt vermeld in een een staat van voordracht tot Veldwachter te Schoterland waarin hij ook vermeld wordt waarin vermeld  geboorte, godsdienst, woonplaats enz. enz.  jaar 1916 (dossier 11)

9182

493

16-03-1916

Wisman Geert te Bourtagne, zijn benoeming tot Veldwachter te Schoterland hij neemt de benoeming als Veldwachter te Schoterland niet aan, ook een een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1916 (11)

9181

2030

25-11-1915

Wisman Geert te Bourtange, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

6654

372 blz. 3

09-08-1816

Wisman H. R. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6654

372 blz. 6

09-08-1816

Wisman H. R. zijn knecht en meid, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799

nrs. 20-45

25-09-1815

Wisman Hate Roelofs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6283

1005, 1008

03-09-1817

 

Wisman Roelofs Haete te Ouderberkoop wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  bestuur 3e Kapittel en ontvangt   fl. 88-4-8  wegens vertering  door Fransche Militairen  bij de loting in Maart 1811 enz. jaar 1817 (6)   

6271

586-4

01-07-1816

Wispelwey Jan Hendriks moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

8376

744/8

30-07-1841

Wissekerk Adriaan *  Kruiningen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

8369

593/23

18-06-1841

Wissel Joseph komende van Pruissen:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Wissers  Jacob, 405 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6393

134

28-02-1815

Wisses Hendrik Walles Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8211

982/4

24-09-1839

Wissing Hendrik te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)

6382

85

06-04-1814

Wissings Kornelis---- Sandungs Hendrik, heeft te Lemmer getrokken het lotingsnummer 213 de President Burgemeester deeld mede aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat voornoemde onlangs uit zijn gemeente is vertrokken naar Oosterend volgens ingewonnen berigt van Wissings Kornelis bij wien hij als knecht gediend heeft enz. jaar 1814 (1)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Wissink Bernardus 592 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6394

257 deel 1

31-03-1815

Wissink Pouwel hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

5984

103

08-02-1814

Wisting J. D. (Witting?) .---- Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)

5672

45

18-06-1891

Wit de  D. te Surhuisterveen staat vermeld met zijn Boot de “Achtkarspelen” op een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

5664

Bijlage 36

25-04-1912

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

274-a,

28-02-1918

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

3,

20-04-1916

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

A14,Bijl 36

27-04-1911

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

27,

16-04-1914

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

31

17-04-1913

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

37,

01-04-1910

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

162,

27-02-1917

Wit de  P. van Akkrum met het Schip de Telegraaf I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6639

439
02-05-1815

Wit de & Lenaertsz---- Doornbosch Gerrit Libbes hert betreft zijn request als Schipper van het Schip genaamd de Jonge Theodoor en de Coopman Wit de & Lenaertsz te Amsterdam als gemagtigden van de geinteresseerden in de lading van het  op Ameland vergane Schip enz jaar 1815 (7)

8199

728-23

17-07-1839