Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

 

 

‘Y. Zie ook bij I

8384

907-16

13-09-1841

YACHT CLUB, Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2)

6274

891

15-10-1816

Ybea G., Tekend mede een document door  Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

6277

30-14

09-01-1817

Ybema Gerben H?. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6258

630-11, 

15, 16

17-04-1815

Ybema Gerben Willems  voorheen Raad in de Vroedschap van Workum  Certificeert  en ondertekend een brief dat nagenoemde van de kerk is:  Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat   de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (5) dossier  (45)

6274

891

15-10-1816

Ybema Gerben, Hij staat op de lijst met namen,  en tekend mede een document getekend door  Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

3701

15-D

10-02-1842

Ybema Hans Hubert, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8)

3701

15-D

10-02-1842

Ybema Hubert Aukes wordt vermeld op de nominative staat der kinderen in de termen van opzending naar het etablisement der

maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8)

8210

966/7 en 881/14,4>>

27-08-1839

Ybema S. T. te Ferwoude staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6262

946-2

30-09-1815

Ybema Sytze Sjoerds moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

3594

Map 96-A

1876-1878

Ybema Tjeerd Sjoerds ---- Visser Rintje Sines te Workum , Gezagvoerder op  de Schroefstoomboot de Stad Workum Stukken betreffende een verzoek van voornoemde om vergunning voor eene stoombootdienst tusschen Sneek en Workum in een door hem ondertekende brief  ook een afschrift van een Notaris akte dat Sijbrandij Sipke, Koopman wonende te Workum geeft borg af  van 400 guldens voor eerstgenoemde, verder genoemd; Notten Johannes Petrus Abraham Frederik, Ybema Tjeerd Sjoerds , Driessen van Jacob,  Wierda Jannes, Waning van Willem jr., Schootstra Folkert Johannes die allen ondertekenen jaar 1878  (6) dossier (35)

6865

1-C no. 87

24-01-1825

Ybeman Douwe Willem, Nummerverwisselaar  voor Albersen Willem   ,  korps Rijends Art. Nat. Militie  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6287

232

12-03-1818

 

Yben G. K.---- Wolvega , omdat de school grenst aan een sloot waar enige secreten hunne ontlasting hebben enz. en aan de westkant een varkenshok staat enz. enz. stelt de Grietman van Weststellingwerf aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland voor om wegens de schade aan de gezondheid van de leerlingen en onderwijzer die ook steeds de school moeten ruimen vanwege de stank enz.  hier wordt er verslag gegeven enz. verder en zij berigten dat zij hebben kunnen aankopen  een huis van Yben G. K. bij de scholelaan bestaande in 4 kamers, een huizing met schuur staande op de Westeinde aan de zuidkant van Wolvega eigen aan Keizer Hermanus en Keizer Kornelis wlke beide geschikt zijn tot een school dat de laatste wordt aangekogt voor de school en dat de oude school publiekelijk worde verkogt enz. enz. jaar 1818 (5)

9725

Deel I 

Blz. 68

00-00-1874

Yben Roelof,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

6007

1

01-01-1816

Ybes Eijbe Jans betreft het aannemen van het leveren van Meel, Erwten, Boekweit in de gevangenishuizen van Leeuwarden jaar 1816 (6)

6262

946-3

30-09-1815

Ybes Lolke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

9725

 

Deel 2

25-10-1877

Ybes Y. H. Harlingen Schip de Aurora komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)

6006

945

05-12-1815

Ybes Ybe Jans Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Gepelde Gort, Grauwe Erwten, Grioene Erwten, Boekwet meel en boekweitdopenaan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3)

8285

615-2, 26,1

19-06-1840

Ybinga S. (Sybenga ….?) te Nijkerk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) (Fr)

6257

410-12

28-04-1815

Ybles Geert Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8375

712-8

21-07-1841

Ybma Meinte Douwes---- Ketelaar Klaas Sybes, Timmermansknecht, Ratsma Klaas  Schoenmaker, Blom Meyer Willem Scheepstimmerknecht, Planting G. Ybma Meinte Douwes,  alle wonende te Workum ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij gediend hebben bij het leger en met een blessure zijn teruggekomen en dat zij enz. jaar 1841 (4)

6840

36-A

22-04-1824

Ydaard  , Lijst met  16 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (3)

8378

779/6

09-08-1841

Ydama  Christina Agatha wed. Hingst, Haar erfgenam willen de boedel  waarderen voor het regt van Successie  waarbij zij benoemen Bonsma Oena Aukes en Anema Jan Anes jaar 1841 (1)

8386

949/6-4

25-09-1841

Ydem F. te Hijlaard Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

6069

279-A

09-04-1821

Ydema Doortje K. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Ydema F. te Hijlaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6863

16-A

23-12-1824

Ydema Fokke Yde, eene schatter voor het slachtvee te Joure jaar 1824 (2)

8210

966/7 en 881/14, 10

27-08-1839

Ydema H. Y. te Abbega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

517-11, 7

19-05-1840

Ydema Meint wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3594

Map 88-F

1876-1878

Ydema P. H?.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

5667

10

blad 9

00-00-1880

Ydema P. Winkelier,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Ydema Pieter D., 137 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6831

13-A

00-00-1824

Ydema Pieter Douwes, Slagter te Vrouwenparochie, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824 (3)

8210

966/7 en 881/14

Blz. 10>>

27-08-1839

Ydema S. K. te Sandfirden staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met 832 namen (14)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Ydema T. te Hijlaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 1839 (7)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Ydema Willem, 73 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6870

15-03-1825

34-C

Ydema Ype Sytzens, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Ydes Beerend de weduwe  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Ydes Gerke, 57 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6245

386

08-05-1814

Ydserda Douwe S. , hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813  te hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz.  jaar 1814 (4)

6034

398

30-05-1818

Ydsma F. G. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

5999

507 en 510

27-05-1815

Ydzerda Douwe Sercles----- Schaafsma Sjoerd Obbes heeft op een aanbesteding aangenomen het werk aan de  Steenhorsterbrug over de trekvaart van Dokkum naar Stroobos  en een stukje uitdiepen van dat kanaal voor fl….  zijn Borgen zijn Stolte Theunis Klazes  te St. Anna Parochie en Ydzerda Douwe Sercles enz. enz. jaar 1815 (6)

6047

379

03-06-1819

Yebema Gerrit Willems  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Yebma Gerben W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6848

15-A

10-07-1824

Yedema   Pieter Eydes,---- Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (3)

6849

18-A

19-07-1824

Yedema   Pieter Eydes,----Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (1) .terugzending van hun request van 10-07-1824,

6848

15-A

10-07-1824

Yedema  Popkjen Eydes,---- Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (3)

6849

18-A

19-07-1824

Yedema  Popkjen Eydes,---- Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (1) .terugzending van hun request van 10-07-1824,

6848

15-A

10-07-1824

Yedema  Rinske  Eydes,---- Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (3)

6849

18-A

19-07-1824

Yedema  Rinske  Eydes,----Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (1) .terugzending van hun request van 10-07-1824,

6252

1175-11

07-12-1814

Yedema Enneus---- Bergsma Wilhelmus , Dijkgraaf , Popes Saepe Reitses Paulus en Sinia Gerrijt Gerijts Dijksgedeputeerden van Oostdongeradeel  mitsgaders Soersma Johannes Folkerts en Humalda Ype Jacobs  Dorpds volmachten, Onderwerp verbeering van de Zeewerken enz. volgens akte van 23 april 1766  12.000 caroliguldens schuldig zijn aan Yedema Enneus gecommiteerde staat van Friesland enz. aan de hove van Friesland ter eerster aanspraak Me ier 16 Mei 1766  jaar 1814 (1) dossier (11)

6252

1180-11

29-07-1814

Yedema Enneus Bergsma Wilhelmusde secretaris  en Dijkgraaf  en Popes Reitses Sape en Sinia Gerrijt Gerrijts gedeputeerden van Oostdongeradeel mitsgaders  Soersma Johannes  Folkerts en Humald Ype Jaobs,  Popes Reitses Paulus uit de gezamelijke dorpsvolmachten van de Grietenije gecommiteerd en onderwerp de Zeewerken om tot Coteringe van 12000 carl guldens  aan den heer Yedema Enneus Staat van Friesland te Leeuwarden jaar 1814 (6) dossier (11)

6848

15-A

10-07-1824

Yedema Grietje Eydes,----Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (3)

6849

18-A

19-07-1824

Yedema Grietje Eydes,----Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (1) .terugzending van hun request van 10-07-1824,

6848

15-A

10-07-1824

Yedema Lammert Eydes,---- Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (3)

6849

18-A

19-07-1824

Yedema Lammert Eydes,----Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (1) .terugzending van hun request van 10-07-1824,

3700

41-A

04-02-1835

Yedema Pieter Eydes boer te Workum hij verklaard voor zijn rekening te nemen de jongeling Toren van der Pieter Johannes enz. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (4)

6848

15-A

10-07-1824

Yedema Sytske Eydes,---- Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (3)

6849

18-A

19-07-1824

Yedema Sytske Eydes,---- Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (1) .terugzending van hun request van 10-07-1824,

6848

15-A

10-07-1824

Yedema Yede Pieters,---- Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (3)

6849

18-A

19-07-1824

Yedema Yede Pieters,---- Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (1) .terugzending van hun request van 10-07-1824,

8386

949/40

20-09-1841

Yelsenga B. S. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8356

328/27-5               03-04-1841

Yemes Broer wonende in wijk G. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6243

191-7

06-03-1814

Yemes Broer, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6390

13-1

30-11-1814

Yest Klaas Douwes , Kapitein van de 4e Comp. Landstorm te Dragten hij schrijft een brief aan de Schout van Dragten en ondertekend deze betreffende het verloop van de Wagt te Dragten enz. jaar 1814 (2)

8210

966/7 en 881/14, 6

27-08-1839

Yetenga B. S. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met 832 namen (14)

8285

615-2, 40-3

19-06-1840

Yetsenga B. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6864

36-A

05-01-1825

Yetsenga Siebe  te Witmarssum, hij staat in een document der ingediende reclamatien op de Patent Kohieren jaar 1824 met datum, verkeerde aanslag enz. enz.  jaar 1824 (2)

6082

453

03-05-1822

Yetzinga Sybe P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Yetzinga Sybe Pieters  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6093

302-2

11-04-1823

Yff Gerrit Fl. Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

6093

302-2

11-04-1823

Yff Pieter Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

5999

425

06-05-1815

Ygens A. Y. †,Hij staat op een lijst met vacatures van Onderwijzersplaatsen met de namen der  vertrokken onderwijzers de plaats van de school en en oorzaak der vakaturen Zoals Overlijden en vertrokken tevens een kolom met Aanmerkingen, jaar 1815 (2)

5999

445

10-05-1815

Ygens A. Y. door zijn overlijden (5 maart 1815)  is goedgevonden dat in zijn plaats tot Taxateur van de Turf over het Arr. Leeuwarden te benoemen Vellinga M. wonende te Harlingen enz. jaar 1815 (2)

5998

318

05-04-1815

Ygens A. Y.----Uiterdijk Jurjen en Ygens A. Y. zij worden als buitengewoon kundig, voorgedragen als Taxateurs der Turf, , ook wordt genoemd als Taxateurs der Turf, ,    Poppe G. J., Vellinga Minne,  Witteveen Cornelis Barteldsz. ., Sloterdijk van Frans Canter,  Sterkenburg Joeke Jans en Waller Marius ,met hunner beloningen    jaar 1815 (2)

6267

156

17-01-1816

Ygens Albert Y. vermeld als crediteur wegens geleverde goederen en/of diensten op een staat met uitgaven van de Gemeente Stavoren wegens zodanige posten welke het toegestane op het Budget van 1813 overschreeden enz. enz. jaar 1816 (3)

6258

627-8

21-06-1815

Yges Albert wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6267

156

17-01-1816

Yges Cornelis vermeld als crediteur wegens geleverde goederen en/of diensten op een staat met uitgaven van de Gemeente Stavoren wegens zodanige posten welke het toegestane op het Budget van 1813 overschreeden enz. enz. jaar 1816 (3)

6256

334

10-04-1815

Yges Jan, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

6258

627-9

21-06-1815

Yges Wolke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6261

878-5

11-08-1815

Ygrams Hans, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6261

878-5

11-08-1815

Ygrams Meindert de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6015

578

03-10-1816

Ygrams Meindert---- Dijkstra Jan Pijtters, Bakker te Sondel en eigenaar van 1 pondemaat bos te Sondel, deze is nimmer door hem aangegeven enz., wordt ook in genoemdWestendorp Johannis te Balk met land te Ruigahuizen enz. , en Meinderts Jan en/of weduwe Ygrams Meindert jaar 1816 (2)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Yjittes Jan staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8199

725-20

17-07-1839

Ykem Klaas Ykes een aantekening betreffende zijn verlofpas ondertekend door de Grietman van Haskerland enz. jaar 1839 (2)

8375

716-3_1F

22-07-1841

Ykema Auke opgenomen 03-05-1839 in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6047

379

03-06-1819

Ykema Floris  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6048

448, 1-7,

11, 22, 23, 32

06-07-1819

Ykema Floris Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30)

6830

18-A blz. 29

21-01-1824

Ykema Floris te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Ykema Geert Ykes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6271

586-2

01-07-1816

Ykema Geert Ykes moet betalen : Contributie Repartitie  over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

3594

Map 88-B

1876--1878

Ykema J. H. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

5664

37, 6

01-04-1910

Ykema J. Oosterend Schip de Hertog Hendrik,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

6633

1385

10-11-1814

Ykema J. Schout van Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat sedert een reeks van jaren in deze gemeente een gewoonte om uit de Kerkbeursen te Alimenteeren  alle armen  zonder onderscheid des geloofs zo is het ook altijd te Folsgare gegaan enz.  maar de Rooms Katholieken weigerden enz.  jaar 1814 (2)

9182

113-a / 37

15-01-1916

Ykema J. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met het verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5)

5673

 

69

21-03-1904

Ykema Joh. te Oosterend , een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Hertog Hendrik“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)

8308

2086-11

01-11-1840

Ykema Lolke Y. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Ykema M. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6395

487-B

16-05-1815

Ykema R. J. Schout van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de te betalen leveranties aan de Kooplieden  Koopmans Rients Pieter en Uilkama Rintje Jetzes enz. jaar 1815 (1

6624

225

25-01-1814

Ykema R. J. schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij als fungerende Schout van Nijland wil voordragen Sybranda Claas Sybrens lid van de Raad der gemeente tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat Zandstra J. Procureur bij de Regtbank te Sneek tot heden als secretaris gefungeerd en wordt weer voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (3)

6643

753, blz. 7

kolommen

11-09-1815

Ykema S. K. zijn handtekening staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

8210

966/7 en 881/14, 9

27-08-1839

Ykema S. T. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier alle 832 namen (14)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Ykema S. te Wommels wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8308

1079-11

31-10-1840

Ykema Sipke Klazes Hengstehouder te Haskerhorne dat de Zwarte Hengst Imminga genaamd afkomstig van Borculo te Haskerhorne op dinsdag de 25e augustus j.l. door Hiddes Jacob is gesneden enz. jaar 1840 (7)

6643

753, blz. 6

kolommen

11-09-1815

Ykema Sipke Klazes staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

8285

623-21

22-06-1840

Ykema Sipke Klazes te Haskerhorne de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

6050

659

11-09-1819

Ykema T.  hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 1815 opgemaakte releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten over de onevenredige aanslagen enz. jaar 1819 (7)

6048

448, 1-7

+ 10, 31

06-07-1819

Ykema T. een handgeschreven brief waar ook zijn handtekening op voorkomt. Onderwerp; de klacht dat zij als zetters  van de Gemeente Nijland hebben ingediend gegrond wordt verklaard enz. enz. het kan zijn dat de naam iets verbasterd is aangezien dit van de aantekeningen is gereconstrueerd. jaar 1819 (9) hele dossier (30)

6100

1215-45

29-11-1823

Ykema T. te Sneek,   hij staat op een document van Belasting ,  dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8)

6262

946-5

30-09-1815

Ykema T., Hij ondertekend mede als Gemeenteraadslid van Tjerkwerd het navolgende document;  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6249

827

09-09-1814

Ykema Thee Klazes Instructeur Veldstra Fokke Meints eigenaar van het Dragonderpaard beide te Haskerhorne zij  dringen aan op betaling enz. Jaar 1814 (1)

6273

803-7

17-09-1816

Ykema Thee Klazes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120)  en  Haskerhorne (20)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753, blz. 7

kolommen

11-09-1815

Ykema Thee Klazes staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6255

250-3

10-03-1815

Ykema Thee Klazes voor 2x transport afgekeurd dragonderpaard en verteringen enz. Is vermeld op een Lijst van uitgaven in de Gemeente Haske op autorisatie uit de onvoorziene Uitgaven ter beschikking van den Departementalen Ambtenaar Jaar 1815 (7)

6089

1199 blz.

19 + 19-A      26-12-1822

Ykema Theod’s, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6047

379

03-06-1819

Ykema Theodorus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6864

60-C-23

13-01-1825

Ykema Theodorus assessor te IJsbrechtum , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6100

1192-18

26-11-1823

Ykema Theodorus en Okkema Tjepke Okkes zij zijn als Schatters  over 1824 te IJsbrechtum gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6060

480

06-07-1820

Ykema Theodorus, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8361

434/6 sectie A. – B.

04-05-1841

Ykema Trijntje Joh’s te Scharnegoutum staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)

6070

424-35    

25-05-1821

Ykema Y. F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6101

1315

18-12-1823

Ykema Y. H. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

6089

1206

28-12-1822

Ykema Y. H. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

6640 

513

29-05-1815

Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Flapper Auke Annes en Oneides O. als gecommitteerden van Wiardema Zijl en Zijltie Staten om gemelde te laten repareren enz. jaar 1815 (1)

6642

704

20-08-1815

Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Armvoogden van Scharnegoutum die geen aandeel hebben aan het geval dat Kuipers Jan Durks enz. jaar 1815 (1)

6632

 

1255

03-10-1814

Ykema Y. J.---- Idserda Barthold Schoolonderwijzer der Jeugd te Nieuwland (te Nijland)  een verzoek van de Schout Ykema Y. J. van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  om Idserda voor een tijd van 6 weken van zijn bediening te schorsen enz. ook een verweerschrift en een Vraag en antwoord lijst aanwezig ondertekend door Idserda Barthold en Schoolopziener Visser H. W. C. A. , Reidsma A. M.  jaar 1814 (7)

6627

669

10-05-1814 

Ykema Y. Schout van de Gemeente Nijland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland, het betreft een request van de Diaconen der Hervormde gemeente te Nijland  met het daarop ingekomen antwoord van de heer Oneides O. (die ondertekend) Kerkvoogd van  de Hervormde gemeente te Nieuwland (Nijland)  heeft ontvangen een Erfportie gedesolveerd aan de Huisvrouw van Pieters IJtzen dat hij in qlt van Armvoogd gealimenteerd heeft de dochter van Ates Dirk dat hij noch in die zelfde qualiteit heden onderstand geeft aan Hiddes Reinder en zijn Huisgezin verder woden genoemd Stibma Tjeerd Klazes en Douwes Wyberen beide Huislieden te Nieuwland in qlt als Diaconen  het betreft de 4 nagelaten minderjarige kinderen van Durks Jan van beroep Schoenmaker en Ulbes Akke enz. jaar 1814 (3)

6034

398

30-05-1818

Ykema Y. T. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6034

398

30-05-1818

Ykema Yke Douwes  te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6048

448, 1-7,

11, 24, 25, 31

06-07-1819

Ykema Yke Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30)

6082

453

03-05-1822

Ykema Yke Joh’s, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Ykema Yke Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6384

138

21-6-1814

Ykema Yke Johannes---- Bangma  H. (Haye) Predikant bij de Gereformeerden, Rollema Dirk Eeltjes Boer,  Boer de Sijtze Hantjes Boer alle te Nieuwland (Nijland), Bruinsma Fedde Oeges Boer, Abbema Ruurd Freerks, Schurmans Berent Hendriks Boer alle ingezetene van Folsgare schrijven in een document dat zij door de Schout van de gemeente Nieuwland Ykema Yke Johannes zijn aangesproken om betaling pro quota van een paard enz. enz jaar 1814 (2) 

6070

424-35    

25-05-1821

Ykema Yke Johannes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Ykema Yke Johannes te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Ykema Yke Johannes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8257

69/20, 3

nummer 7

20-01-1840

Ykema Yke Klazes te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6060

480

06-07-1820

Ykema Yke T. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Ykema Yke Th. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6262

946-2

30-09-1815

Ykema Yke Theodoris moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6070

424-35    

25-05-1821

Ykema Yke Theodorus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6393

144

25-02-1815

Ykema Yke Theodorus Junior---- Albarda Jan Jz. thans gedesigneerd als schutter in de Compagnie van Bolsward wordt benoemd tot Luitenant Kwartiermeester tevens secretaris van de Krijgsraad van het 4e Bataillon Landstorm in het arrondisement Sneek i.p.v. Ykema Yke Theodorus Junior wonende te Westhem enz. Jaar 1815 (3) 

6625

395

22-03-1814

Ykema Yke Theodorus wonende onder Tjerkwerd en Zandstra Taede Piers  wonende te Zandfirden (Santfirden) in een door beide ondertekend Request aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen  dat zij in qualiteit als Kerkvoogden van Sandfirden dat hunne kerklanden zijn verhuurd geworden voor den tijd van drie jaren door den Notaris Wiersma te Sneek verder gaat de brief over de problemen met de huurders enz. de brief is mede onderteked door de Notaris Noyon L.  jaar 1814 (4)

6258

627-12

21-06-1815

Ykes Dirk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6261

878-1

11-08-1815

Ykes Geert, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6258

627-14

21-06-1815

Ykes Gerrit wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Elahuizen in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6383

60

02-04-1814

Ykes Klaas te Westermeer , Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6258

627-12

21-06-1815

Ykes Peeke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6258

627-13

21-06-1815

Ykes Tjidse wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6258

627-10

21-06-1815

Ykes Wigle wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

9184

155

03-02-1917

Ylstra Bauke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

8356

328/27- 8            03-04-1841

Ylstra Ellen r. 88 in wijk F. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

9180

1246

05-07-1915

Ylstra Hessel,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8356

328/27-5               03-04-1841

Ylstra L. W. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8383

891/16

09-09-1841

Ylstra Michiel Wessels , Arbeider te Harlingen , een handgeschreven brief met zijn  handtekening waarin hij verzoekt geplaatst te worden als Tolgaarder te   enz. enz. jaar 1841 (1)

8376

744/15-13

30-07-1841

Ylstra Pieter Lolkes * 29-06-1823, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de Baros, jaar 1841 (4)

6709

36 deel 1

blz. 11

16-01-1822

Yma H. te Leeuwarden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 16

16-01-1822

Yma H. te te Leeuwarden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

3700

6-C

04-02-1837

Yma Tjerkje Atzes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

6830

18-A blz. 18

21-01-1824

Ymberts W. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6628

825 blz. 4>

23-05-1814

Ymberts Wytske vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6692

274

Wymbrits.

28-09-1819

Ymes Auke in de Hommerts, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)

6286

 

100 + 207

28-01-1818

26-02-1818

Ymes Broer van beroep Schipper, de Grietman van Stellingerwerf verzoekt aan de Gouveneur van Vriesland te mogen verkopen de lading koek (adopus Jus habentium) van den eerstgenoemde enz. enz. wordt verder in genoemd ene Poppe ….? zig qualificerende als Pagter van Weststellingwerf Westeinde en  jaar 1818 (8)

6258

627-4

21-06-1815

Ymes Frans wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6245

399-22

10-05-1814

Ymes Gerrit,  hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

6258

627-12

21-06-1815

Ymes Hylke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6245

399-26

10-05-1814

Ymes Janke, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

6245

399-7

10-05-1814

Ymes Janke, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6258

627-4

21-06-1815

Ymes Johannes wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6241

36

27-01-1814

Ymes Rinke, Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

8291

728/12

22-07-1840

Ymkes H.G. Oost Indie/Harlingen Kapitein op de  Jonge Jans , jaar 1840 (Harlingen)

6021

201-4-5

03-04-1817

Ymkke Johan Kapitein op het Statijnder jagt de Ajusta op de gronden van Schiermonnikoog op den 12e februari 1816 verbrijzeld staat vermeld in de opgaaf der Strandingen en aanspoelingen, gedurende het jaar 1816 op Schiermonnikoog enz. jaar 1817 (2)

9180

420

05-03-1915

Ynema Marten Lieuwes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8285

615-2, 11-1

19-06-1840

Ynema Y. G. te Hallum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/11

20-09-1841

Ynema Y. G. te Hallum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Ynema Y. G. te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6078

95-9

25-01-1822

Ynia Cornelis Jelles te Garijp Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Bergum  enz. enz. jaar 1822 (2)

6100

1215-12v

29-11-1823

Ynia Cornelis Jelles te Garijp, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Bergum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

3701

6-D

03-02-1842

Ynia Feikje, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3701

6-C

07-02-1839

Ynia Feikje, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

9187

1789

04-12-1918

Ynia Fokke * 31-12-1851 Leeuwarden Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1918  (3)

6252

1146

28-11-1814

Ynia Fokke de weduwe wonende onder Giekerk  is gebruikersche van 2 Schansen aan de Zwarteweg,  Onderwerp Huurregt enz. jaar 1814 (2)

6045

277

26-04-1819

Ynia Gosse Gerlofs hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1328.=  , zijn buren zijn  ten N. Mevrouw Burmania  ten Z. Rienks Rienk Johannes ten W. Rienks Rienk Johannes en ten O. de Heereweg enz. jaar 1819 (5)

6833

38-D deel 2

Blz. 15

06-02-1824

Ynia H. te Leeuwarden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6002

721-b en763

12-08-1815

Ynia Hans (6) Deurwaarder en  Schaaf  Jan , Molenberg Johannes Dirks, Plantenga Klaas Pieters,  Deurwaarders en Bruinsma Zacharias, Heppennaar Karel, Postma Evert,   en Nijsloot Jelle Annes boden bij de rechtbank te Leeuwarden Onderwerp hun jaarlijkse Tractement jaar 1815 (3)

8315

254              

1231/13

14-12-1840

Yning Thomas Rotterdam Kapitein op de Two Brothers, jaar 1840

8308

1066-17

28-10-1840

Ynsel van Jacob---- Ernst Sytske weduwe van Ynsel het betreft een Request voor haar zoon Ynsel van Jacob als kweekeling op ’s Rijkskweekschool voor Onderwijs te Haarlem enz. jaar 1840 (3)

8308

1066-17

28-10-1840

Ynsel van x Ernst Sytske---- Ernst Sytske weduwe van Ynsel het betreft een Request voor haar zoon Ynsel van Jacob als kweekeling op ’s Rijkskweekschool voor Onderwijs te Haarlem enz. jaar 1840 (3)

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Ynsema Y. G. te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9725

Deel I 

Blz. 15

00-00-1865

Ynsen Foppe, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9183

1198

05-08-1916

Ynsen Jan, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9126

1016

21-06-1879  

Ynsen P. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

9183

1306

06-09-1916

Ynsen Pieter, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6255

254-7

10-03-1815

Ynses Sjoerd geleverd Stroo in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

6074

720

20-09-1821

Ynskes Jochum.---- Utingeradeel en Aengwirden Onderwerp: de bepaling van de grensscheidingen  waarin ok genoemd wordt als grensbepaling de sloot voorbij het land van Lyclama a Nijeholt T. M. tot aan dat van de erven  Hommes Jacob, en tussen het weiland  van de erven Waltzes ten noorden van het weiland van de Gooyenga Strang, weduwe Idema Luxwolda, Jong de Jacob, Watzes Ruurd de erven, Vierssen P. O., Veenland Jacob Oebles,

Rengers , Ynskes Jochum, Bottema F. J., en de erven Muurling en diverse benamingen van b.v. weilanden, sloten en dorpen enz. enz. jaar 1821 (9)

6683

2 deel 2

Blz. 16

04-01-1819

Ynsonides H. Y. te Terkaple wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6070

424-35    

25-05-1821

Yntema  Evert Bontes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6255

208

01-03-1815

Yntema A. K. Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4)

8378

777/2

09-08-1841

Yntema Aaltje Tjerks ----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van   Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd  over  Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma  kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma  en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te  Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841 (16)

9188

481-a

25-04-1919

Yntema C. S. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel, jaar 1919 (4)

8210

966/7 en 881/14, 4

27-08-1839

Yntema D. D. te Pingjum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14, 5

27-08-1839

Yntema D. H. te Idzegahuizen staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14, 6

27-08-1839

Yntema D. J. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14, 5

27-08-1839

Yntema D. L. te Cornwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier alle 832 namen (14)

6271

602 -3

18-06-1816

Yntema D. P.  staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6070

424-35    

25-05-1821

Yntema D. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6865

15-A

18-01-1825

Yntema Doekele Hessels , Huisman te Allingawier Onderwerp vermeerdering van de koopprijs jaar 1825 (1)

6082

453

03-05-1822

Yntema Doekle D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6865

12-A

21-01-1825

Yntema Doekle Hessels  Huisman onder Allingawier, staat der registratie, jaar 1825 (1)

8211

979/15

23-09-1839

Yntema Doekle Lambartus te Cornwerd het betreft zijn reclame wegens de personeele belasting 1839/40 houdende het verzoek dat hem ontlasting moge worden verleend wegens eene aanslag voor eene mannelijken werkbode enz. jaar jaar 1839 (18)

8224

1229-8, 1

02-12-1839

Yntema Douwe Obes als Remplacant voor Bleekens Jan Lepkes te Wonseradeel die Staat vermeld op een Nominative Staat mvan miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd zijn  bij de 18e afd. Inf. die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)

6082

453

03-05-1822

Yntema E. B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6271

602 -3

18-06-1816

Yntema F. J. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6047

379

03-06-1819

Yntema Feike J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8210

966/7 en 881/14, 5

27-08-1839

Yntema H. D. te Idzegahuizen staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Yntema J. (F of T?) te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Yntema J. F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6271

602 -2

18-06-1816

Yntema J. F.  staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8210

966/7 en 881/14, 9

27-08-1839

Yntema J. F. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 3>>

27-08-1839

Yntema J. G. te Workum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6060

480

06-07-1820

Yntema J. T. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Yntema Joh’ s D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

3701

13-D

07-02-1842

Yntema Lutske Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)

3701

13-C

31-01-1839

Yntema Lutske Andries, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van  kinderen die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7)

8224

1229-8, 12

02-12-1839

Yntema Marten Doekles te Wonseradeel Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7)

6047

379

03-06-1819

Yntema Obe Pieters  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Yntema R. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 6>>

27-08-1839

Yntema R. D. te Lollum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Yntema R. D. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6034

398

30-05-1818

Yntema R. H. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Yntema Reinder D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

5993

889

04-11-1814

Yntema Reinder D. vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)

6047

379

03-06-1819

Yntema Reinder Doekles  Ypma Abe Ypes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Yntema Reinder H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6388

51          

08-10-1814

Yntema Reinder H. hij is als voorgedragen Kapitein bij de 4e Comp. 5e batt.  Maar daarvoor afgekeurd in zijn plaats  gaat Kuipers Cornelis te Ferwoude enz. verder zijn verkozen bij de 5e Comp. tot Kapitein, Kuipers Hedde Yzaks, Jong de Pier Pieters tot 1e Luitenant en Sijsling Hans Jans tot 2e Luitenant en bij de 2e Comp. 8e batt. Andrae G. 2e Luitenant heeft vrijstelling en in zijn plaats Ages (Agens?) Sydze Tjeerds enz. jaar 1814 (3)

6077

1028

21-12-1821

Yntema Reinder H. hij ondertekend als zetter van het district van Ontvang van Makkum een document betreffende  de taxtie en hertaxatie tot vinding van een betere evenredigheid tusschen de onderscheidene belastingschuldigen enz. jaar 1821 (2)

6072

616

31-07-1821

Yntema Reinder H.---- Tichelaar Jelmer P. en Wijnalda G. P. en Bangma Douwe Claasses en Steen van der Gerben Durks  en Yntema Reinder H. alle Zetters van de Gemeente Makkum, een handgeschreven stuk met hun handtekeningen daaronder,  Jaar 1821 (3)

6047

379

03-06-1819

Yntema Reinder Hessels  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6089

1194 blz. 18    23-12-1822

Yntema Reinder Hessels B. te Makkum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

9188

481-a

 25-04-1919

Yntema S. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel , jaar 1919 (4)

8210

966/7 en 881/14. 5

27-08-1839

Yntema S. L. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6070

424-35    

25-05-1821

Yntema T. Y. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8378

777/2

09-08-1841

Yntema Tjerk Gatzes, ,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van   Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd  over  Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma  kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma  en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te  Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841 (16)

8375

708-5_18

20-07-1841

Yntema Yde F. te Hijdaard (Hidaard) staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_18a

20-07-1841

Yntema Yde F. te Hijdaard (Hidaard) staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8386

949/18

20-09-1841

Yntema Yedee F. te Klieuw,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6293

47-1, 2,13

07-10-1818

Yntes Grietje  zij betaald een som van fl. 225  en ontvangt later een som van enz  wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45)

5994

1028

21-12-1814

Yntes Sape , Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben platsgevonden  een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, , Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts  Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur,  Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te kopen zagen ze dat  Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum,  Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5)

6242

90

04-02-1814

Yntjes Douwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

3594

Map 88-F

1876-1878

Yntonius A. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6293

47-16

07-10-1818

Yntses Arent hij ontvangt een som van fl. 9-11 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45)

6288

309-10

09-04-1818

Yntzes Arend van beroep Schipper ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

6383

182

21-05-1814

Ynze ….?---- Gelderen van Hendrik 23 jaar, hij heeft zich schuldig gemaakt aan desertie en er wordt informatie over hem gevraagd , bijgevoegd een Extract uit het Stamboek waar in o.a. vermeld dat zijn vader is Ynze ….? En de moeder Heide van der Sophie en verder zijn signalement enz. enz. jaar 1814 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Ynzema E. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Ynzema Y. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6830

18-A blz. 25

21-01-1824

Ynzes Corn. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6378

60

16-12-1813

Ynzes Sijbren, Staat op een lijst kosten gevallen op het vervoeren van Buskruit Kogels en Geweren van Harlingen naar Leeuwarden enz. met het bedrag wat hij tegoed heeft enz. jaare 1813 (2)

8364

498/10, 9

21-05-1841

Ype Eelco de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6650

132

28-03-1816

Ype Willem Amersfoort Schippersknecht, jaar 1816

6072

566 

13-07-1821

Ypecolsga---- Tromp Jentje Feitzes, Hij ondertekend mede  een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in de gemeente Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente Rouwert een onevenredige grondbelasting enz. enz. enz. jaar 1821 (4)

6411

375

09-11-1861

Ypeij  L. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester en ter ordonnantie Horst Ter Joan van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Ypeij L. 2e Luitenant bij de 2e Comp. van het Bataillon enz.  is aangesteld als Secretaris van de Grietenije van Kollumerland en Nieuwkruisland  en daarom zijn post enz. jaar 1816 (1)

6099

1031

18-10-1823  

Ypeij  L. wordt voorgedragen voor de functie van  regter in de regtbank te Leeuwarden  i.v.m. het desistement van  Vierssen van Willem Livius  een document van 4 kolommen met info. Enz. jaar 1823 (2)

6381

15

28-02-1814

Ypeij ….?---- Sluis van der ….? Van beroep drukker. Hij wordt vermeld betreffende een rekening in een brief aan de Commissarisen Generaal van Vriesland, Wegens druklonen, ook de Pater & Meeth Frank zenden een rekening verder wordt genoemd Schultze ….? Commissaris Generaal en de heer Ypeij ….?. enz. jaar 1814 (2)

5985

218

22-03-1814

Ypeij ….?, Hijlkama ….?, Bergsma J. J., Fontein P., Haer van der B. De Ontvager Generaal van Vriesland verzoekt aan de Commissaris Generaal van Vriesland om ook de voornoemden te verwittigen dat de betaalrol enz. jaar 1814 (1)

6070

424-35    

25-05-1821

Ypeij Abe hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8378

777/2

09-08-1841

Ypeij Eco ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

6033

243 en 247

09-04-1818

Ypeij Eco 25 jaar---- hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger  in de Rechtbank te Leeuwarden  i.v.m. de benoeming van Oosting Johannes Bieruma tot rechter jaar 1818 (2)

6087

950

15-10-1822

Ypeij Eco wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6090

42

14-01-1823

Ypeij Eco, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6093

299

11-04-1823

Ypeij Eco, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6096

609

07-07-1823

Ypeij Eco, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6099

1016

14-10-1823

Ypeij Eco, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6074

668

03-09-1821

Ypeij Frederik hij is door het bestuur van Dokkum aangesteld als Ontvanger der Directe Belastingen enz. jaar 1821 (1)

6074

678

06-09-1821

Ypeij Frederik Onderwerp:  dat omtrent het door hem voorgevallene en mits deze verzoekt dat de tractementen voor de Bureaux geemplyeerden en bedienden enz. jaar 1821 (3)

6070

424-35    

25-05-1821

Ypeij K. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6411

384

09-11-1861

Ypeij Leonardus---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester en ter ordonnantie Horst Ter Joan van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature door het ontslag van Ypeij Leonardus voorgedragen wordt Koumans Smeding Pieter 25 jaar enz. jaar 1816 (6)

6872

05-04-1825

13-A

Ypeij Leonardus,  hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Leeuwarden door de benoeming van Fockema Nicolaas als rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (4)

6015

615

14-10-1816

Ypeij M. wordt vermeld op een ordonancie te weten nr. 2006 ad. f. 30.= enz. jaar 1816 (1)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Ypeij Nicolaas, 295 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6711

248

07-09-1822

Ypekolsga een lijst met ca. 100 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

8199

729/5, 290

Bladz. 32-v

17-07-1839

Ypema Obe F. te Tjerkwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 31-v

17-07-1839

Ypema Taeke T. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6397

694

29-07-1815

Ypen Kanonnier van de Rijdende Artillerie 1e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

8204

829/20, 264

Blz. 6v

12-08-1839

Ypenga Annes Oebeles hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

9188

367

24-02-1919

Ypenga P. Boornbergum Veldwachter te Smallingerland, jaar 1919  (3)

6634

1525

08-12-1814

Ypenga Querien, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6013

394

05-07-1816

Yperij Leonardus---- Wageningen van G. die eervol ontslag heeft gekregen als Griffier in het Vredegerecht te Leeuwarden, in zijn plaats is benoemd Yperij Leonardus jaar 1816 (3)

5996

136

15-02-1815

Ypes A.  ---- Fontein P. eener rekening van fl. 603.  wegens  Ypes A.  wegens op mijnen (Fontein P.)  orders geleverde Haver en Bonen voor de dragende paarden in het gepasseerde jaar gestald geweest bij onderscheidenen Castellains te Leeuwarden enz. jaar 1815

6060

480

06-07-1820

Ypes A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6383

1

29-04-1814

Ypes A. , Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

6082

453

03-05-1822

Ypes A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6243

185

02-03-1814

Ypes A. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2 huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)

6243

256

28-03-1814

Ypes A. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5)

6386

167 en 168

01-08-1814                       

Ypes A. Kapitein hij is Lid van de Krijgsraad, 2e Bataillon Landstorm  te Leeuwarden enz. jaar 1814 (2)

6034

398

30-05-1818

Ypes A. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6381

147

16-03-1814

Ypes A. te Leeuwarden schrijft en tekend een brief aan de Commissaris Generaal van Vriesland Onderwerp: het leveren van haver in opdracht van de heer Sminia van H. enz. jaar 1814 (2)

6678

335

00-00-1818

Ypes Abe       Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)

6669

415-a

22-10-1817

Ypes Abe Lid van de Raad te Leeuwarden staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6622

2143-E

31-12-1813

Ypes Abe, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij koninklijk besluit  enz. jaar 1813 (2)

6034

398

30-05-1818

Ypes Ale te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6420

343

29-07-1817

Ypes Antje---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden het verbaal dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns  en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799 en   Boereknegt te Stavoren enz. verder vermeld de  getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid,  Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een verklaring van naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar,  Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda Horatius  de meeste personen ondertekenen diverse documenten enz.  jaar 1817 (7)

6840

36-A

blz. 12

22-04-1824

Ypes Auke Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6849

6-A

20-07-1824

Ypes G., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema B., Horst van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  Ottema F. de weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,  Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  Hazelhoff F.,  Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser U.,  Horst van der J., Zijlstra R. J., Brugts J.,    jaar 1824 (21)

6869

28-02-1825

8-A

Ypes Hendrik D. ---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het eiland Ameland komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat door de Strandvonder van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder vermeld als getuigen en ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te Ballum woonagtig verder aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de Dirk Pieters, Boer de Abram J. en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D., Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar 1825 (7)

6242

90

04-02-1814

Ypes Hendrik te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

8377

756/5

03-08-1841

Ypes J Betaling wegens zijn leverantie van Tarwebrood aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)

8383

891-7

09-09-1841

Ypes J.  ,Tarwebrood door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende  op een algemene Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag  wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4)

8382

866-5

02-09-1841

Ypes J.  ,Tarwebrood door hem geleverd, komt voor als belanghebbende  in een staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (2)

8386

949/6-4

Ypes J. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Ypes J. te Oosterlittens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Ypes J. te Oosterlittens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Ypes J. te Oosterlittens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Ypes J. te Oosterlittens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 4-1

19-06-1840

Ypes J. te Oosterlittens wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

6627

584, 1-2, 18

30-04-1814

Ypes Jan  gecollecteerd bij de begrafenis van zijn vrouw, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4)

6627

584, 1-2, 17

30-04-1814

Ypes Jan gecollecteerd bij de begrafenis van zijn vrouw, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4)

9126

812-5

08-05-1879

Ypes Jan Yzn. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Dokkum met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6)

6627

584, 1-2, 9

30-04-1814

Ypes Jelle moet betalen wegens het Doodskleed over zijn kinds Doodskist wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

6252

1179-57

08-11-1813

Ypes Jelle te Morra. , wegens intrest op Kapitaal van f. 500.- , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven  van Intresten van verschuldigde  Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6262

946-2

30-09-1815

Ypes Klaas moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6627

584, 1-2, 9

30-04-1814

Ypes Lieuwe wegens het Doodskleed over zijn Doodskist wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

6383

59

02-04-1814

Ypes Meinte---- Mintjes Sjoerd en Meinte Ypes (wed.) te Westermeer, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6242

90

04-02-1814

Ypes Neeltje te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6661

137 blz. 3

19-03-1817

Ypes Rauke de weduwe te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6426

77 + 88

16-02-1818

Ypes Renske x Overzee Auke Jans---- Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Overzee Ype Aukes zoon van Overzee Auke Jans en Ypes Renske wonende te Heeg  in de Fransche Conseriptie gevallen zijnde in den jare 1812 wil uit den dienst enz. jaar 1818 (6)

6013

448

blz 76/77

17-07-1816

Ypes Roelof (de weduwe) is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Stavoren enz. met de bedragen,  jaar 1816 (3)

6631

1114

8e blz. van kolommen

15-09-1814

Ypes Wopke staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6864

3-A

06-01-1825

 

Ypes Y. , rogge en tarwebrood, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen  te Leeuwarden gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen  jaar 1825 (4) (Dossier 15)

8383

881/3

06-09-1841

Ypes Y. en Kuipers J. R., leveranciers van brood aan het 8e regiment infanterie gedurende 6 maanden, met een lijst rekeningen enz.   jaar 1841 (4)

6030

25

12-01-1818

Ypey  M. een ordonnancie betreffende de uitbetaling  van zijn tractement met vermelding van het bedrag enz. jaar 1818 (2)

6303

393

22-08-1823

Ypey A. A. ,  een declaratie  van de Hoofdbestuurders van het Bedelaars Gesticht te Hoorn ten laste van voornoemde  aan de Stad Harlingen enz. Jaar 1823   (2)

6303

406

08-09-1823

Ypey A. A., Roos de P., Sybrands C. en Sybrands L. : Onderwerp de declaratie van het onderhoud van genoemden van het Bedelaarsgesticht te Hoorn enz. enz. jaar 1823 (1)

8211

988-3, 11

Bladzijde 2

26-09-1839

Ypey A. K. te Hogebeintum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6624

216

29-01-1814

Ypey E. ---- Boersma Klaas Jans van beroep Huisman te Cornjum Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Ypey E.van de Gemeente Jelzum bij zijn afwezigheid enz. en Jong de Hero Yskes fungerend Secretaris wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6045

285-b

26-04-1819

Ypey E. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1)

6419

280

30-06-1817

Ypey E. President van de Militieraad over de acht eerste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (3)

6056

203

21-03-1820

Ypey E.een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1)

6039

781

22-10-1818

Ypey E.Hij komt voor op een document met Ordonnancien jaar 1818 (1)

6052

793

05-11-1819

Ypey Eco  ---- Speelman Wobma,  Rechter te Heerenveen heeft zijn post voor een anderfunctie verlaten,  en Wielandt  bij absentie en dat alle de deze reflexien kwamen te cesseeren toen de heer Ypey Eco  enz. enz. bijgaand een lijst met  het personeel der regtelijke ambtenaren vann het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)

6081

366

11-04-1822

Ypey Eco , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het  arrondissement  Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6051

 

734

11-10-1819

Ypey Eco benoemd tot rechter te Heerenveen i.p.v.  Speelman Wobma H. die benoemd is tot Hoofdontvanger enz. jaar 1819 (2)

6054

34-A

12-01-1820

Ypey Eco te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  12-01-1820 (4)

6057

261-A

11-04-1820

Ypey Eco te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. 11-04-1820 (4)

6060

494

12-07-1820

Ypey Eco te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  12-07-1820 (4)

6066

53-A

22-01-1821

Ypey Eco te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen 22-01-1821 (4)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Ypey Eco te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 2e kwartaal   10-04-1821 (4)

6072

549-C

10-07-1821

Ypey Eco te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal  10-07-1821 (3)

6075

771

11-10-1821

Ypey Eco te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal  11-10-1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Ypey Eco te Heerenveen, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6865

10-2-A

14-01-1825

Ypey Eco te Heerenveen, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6084

649

09-07-1822

Ypey Eco te Heerenveen, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Heerenveen  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6049

551 en 598

07-08-1819

21-08-1819

Ypey Eco te Leeuwarden, Hij staat in een document  als candidaat voor de functie van Rechter te Heerenveen i.p.v.  Speelman Wobma Helenus Marinus die benoemd is tot Hoofd Ontvanger in en uitgaande rechten enz. enz. jaar 1819 (3)

6063

703

11-10-1820

Ypey Eco,  Hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Heerenveen die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4)

6102

43-A

12-01-1824

Ypey Eco,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6037

 

612

19-08-1818

Ypey Eco, een declaratie van fl. 112.- voor verblijfkosten enz. enz. jaar 1818 (2)

6073

644

16-08-1821

Ypey F.  en Zeper Jan  de administratie van de Perceptien van Dokkum en Ameland  zijn respectievelijk aan hen overgedragen enz. jaar 1821 (1)

6089

1186        

21-12-1822

Ypey F. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6032

160

06-03-1818

Ypey F.---- Alma H. W. Hij heeft uitbetaald de verblijfs en reiskosten van Ypey F.  enz. jaar 1818 (2)

6034

376

22-05-1818

Ypey Frederik---- Alma H. W.  Betreft  een declaratie betaald aan Ypey Fredrik (   hij wordt  zich onverwijld te melden bij  de Z. K. Hoogheid den heere  Prince Frederik om hem te overhandigen  een gesloten Missive en het antwoord enz. enz. ) jaar 1818 (5) 

6072

608

29-07-1821

Ypey Frederik---- Polet Ismael thans  Ontvanger op Ameland ,  Zeper Jan  thans klerk bij de Alg. Rekenkamer vervangt hem daar  en Ypey Frederik  hij worden benoemd tot  ontvanger der belastingen in plaats van Heeckeren van  W. R. J. D.  die  vrijwillig enz. enz. jaar 1821 (4)

6099

1066

31-10-1823

Ypey Frederik, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6100

1087

04-11-1823

Ypey Frederik, Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6060

480

06-07-1820

Ypey K. W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Ypey K. W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Ypey K. W. te Blija hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Ypey Klaas W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6079

209

28-02-1822

Ypey L. ---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum  de gecommitteerden uit den stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande vacaturen en alsoo intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot Schoolonderwijzer aldaar en om te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden, Swart Holle, Faber L., Stuur R. C., Gorter H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de secretaris Ypey L. enz. jaar 1822 (3)

6097

750 en 767

12-08-1823  

Ypey Leonardus 29 jaar   , Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met candidaten voor de post van  Regter in de  regtbank van eerste aanleg  te Leeuwarden enz. i.p.v.  de heer Vierssen van Willem Levius die afstand van deze post heeft gedaan enz,  jaar 1823 (4)

6412

414

14-12-1816

Ypey Leonardus staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Minister heeft goedgevonden zijn honorabel  ontslag enz. jaar 1816 (2)

6062

623

11-09-1820

Ypey Leonardus---- Sytzama Willem Hendrik, hem is op zijn verzek ontslag verleend als Curator van de Latijnsche School te Kollum en dat in zijn plaats is aangesteld Ypey Leonardus jaar 1820 (1)

6395

423

03-05-1815

Ypey Leonardus, 2e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. enz. jaar 1815 (3)

6278

195-7

20-02-1817

Ypey Leonardus, Secretaris moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6024

461

15-07-1817

Ypey M. betreft zijn tractement  enz. enz. jaar 1817 (2)

6027

761

28-10-1817

Ypey M.------- Haitsma F. en Ypey M. een uitbetaalde douceur  aan  Tidden van J.  voor geleverde kaarsen en Alma H. W. voor  geleverde Lamppitten, Vlieger S. R. voor geleverde Turf,  Wiarda C.  voor  geleverde schrijfbehoeften, Brouwer J. W.  voor Druklonen, Meeth C. voor bindlonen , Lubach H. voor geleverde inktkokers, Dijkstra D.  voor leverantie van arbeidslonen , , Swalve H. B.  voor geleverde Laken en Linnen,  Scheltinga van Heemstra  C.  voor reis en verblijfkosten, Proost J. voor druklonen  en voor Lyclama a Nijeholt F. M. voor reis en verblijfkosten jaar 1817 (2)

6668

380 blz. 8

04-10- 1817

Ypey M. hij ondertekend samen met anderen het document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6628

825 blz. 5

23-05-1814

Ypey M. ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum  enz. jaar 1814 (17)

6412

394

05-12-1816

Ypey M.---- Steenderen van Andries ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  tevens ondertekenen Ens S. Med. Prof en Chirurg Majoor en Nieubuur D. Med. Doctor en Ypey M. diverse documenten, het betreft het vervolg op het document  van 07-10-1816 >>>>Steenderen van Andries Onderwijzer der Jeugd en Schutter ondertekend een brief aan de  Minister van Binnenlandsche zaken betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert 1809 Fransch en nederlandsch Onderwijzer te Harlingen en beedigd vertaler dat hij door de Krijgsraad enz.  maar dat hij vind wegens incompetentie van de Krijgsraad enz. verder ondertekende Broodkorf  Johannes van beroep Tamboer en Bode bij de Krijgsraad van de Schutterij te Harlingen enz. en  tevens ondertekend Baschen Albertus Auditeur bij de dienstdoende schutterij te Harlingen en verder ondertekenen Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester der Stad en Blok K. secretaris der stad enz. jaar 1816 (8)

6252

1179-28

08-11-1813

Ypey M. te Leeuwarden wegens intrest op Kapitaal van   f. 2000.-, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven  van Intresten van verschuldigde  Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6661

126 blz. 8

26-02-1817

Ypey M. Zijn handtekening staat onder het navolgende document; de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. (Petrus)  als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6027

730

17-10-1817

Ypey Matthijs , onderwerp zijn tractement van fl. 700 over het 3e kwartaal enz. jaar 1817 (2)

6276

1102-17

18-12-1816

Ypey Sytze K.,Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6048

508

26-07-1819

Ypey Tjitske Willems---- Thijssenes Klaas in leven gehuwd met   Ypey Tjitske Willems Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Friesland   jaar 1819 (4)

6047

379

03-06-1819

Ypkema Klaas Ypkes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5997

307

31-03-1815

Ypkema Ypke Annes is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    251

6383

78      

23-04-1814

Ypkes Anne te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

81     

23-04-1814

Ypkes Hendrik te Tjummarum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6840

3-A

10-04-1824

Ypma  M. S. Med. Doctor gewoonde te Smilde thans te Bolsward , Ontvanger der Registratie enz. (3) jaar 1824

6034

398

30-05-1818

Ypma  Sjoerd T. te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6064

787

04-11-1820

Ypma ….?---- Mezenbroek Jan,  Schipper op het Kofschip de Goede Hoop en Bakker H. B.,  Schipper op het Kofschip de Fredrik Herman beide in den nachtvan den 21e augustus 1817 te Ameland gestrand. Onderwerp: de rekeningen wegens de granen, geborgen uit deze schepen en dat de reclamanten geenzins van mening zijn om tegen de Notaris Ypma ….? En de bergers gecommiteerden eene regterlijke vermindering enz. jaar 1820 (1)

6040

832

16-11-1818

Ypma ….?---- Vellema ….? Van beroep Meeter verder genoemd de notaris Ypma ….? Betreft de geborgen granen uit de schepen de Goede Hoop en Friedrich Herman ondertekend door de Strandvonder van het Eiland Ameland Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 1818 (2)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2-v

17-07-1839

Ypma A. S. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

966/7 en 881/14, 7

27-08-1839

Ypma A. S. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8386

949/18

20-09-1841

Ypma A. S. te Oosterend,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6060

480

06-07-1820

Ypma A. Y. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Ypma A. Y. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-35    

25-05-1821

Ypma A. Y. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8199

729/5, 290

Bladzijde 8-v

17-07-1839

Ypma Ate S. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8386

949/21

25-09-1841

Ypma Ate Sjoerds---- Kingma Hendrik Yntes, Ambtenaar Burgelijke stand i.v.m. zijn overlijden is zijn functie  vacant geworden en wordt benoemd Eysinga van Idserd Frans  en Ypma Ate Sjoerds te Oosterend jaar 1841 (3)

8199

728-5

17-07-1839

Ypma Ate Sjoerds te Oosterend het betreft een brief wegens een tegen haar opgemaakt Procesverbaal van Bekeuring enz. jaar 1839 (2)

8257

70/1, 18

21-01-1840

Ypma Ate Sjoerds wonende te Oosterend, van Hennaarderadeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6032

195, 1-8

21-03-1818

Ypma B---- Mezenbroek Jan,  Kapitein op het schip de Goede Hoop die op 21 augustus 1817 is vergaan en op den eiland Ameland gestrand, en dat Visser Barend & zoon te Harlingen voor de belangen der eigenaren optreed verder betreft de lading enz. ook genoemd een betaling aan Notaris Ypma B. voor geleverde diensten  jaar 1818 (5)

6298

 

130-130a-131-206

25-02-1821

Ypma B, Notaris---- Hannema H. S. Onderwerpde Nieuw te bouwen school, en de aanbesteding van deze school  door Ruijter de Gerbrand  Jansen te Hollum in de gemeente Ameland hij is de Laagst aannemende geweest voor fl. 1900.= en de betaling   komt voor Ypma B, Notaris  enz. te Holwerd te Ameland enz. jaar 1821 (5)

6026

601 e.v.

02-09-1817

Ypma B. ---- Scheltema Jan S. wonende te Nes op Ameland een rekwest daarbij als procuratiehouder van Vroom Arend Hendriks van Saapmeer Schipper op het Tjalk schip de Goede Eendragt betreft de goederen van gestrande schip voornoemd op Ameland enz. ook een brief genummerd 527 van 08-08-1817 door Scheltema Jan ondertekend, ook een document ondertekend door Ypma B. met rode lakzegel verder genoemd Fockema E., aldus is dit  stuk is gegaan bij  Vellema David Andries van beroep Kastelein te Nes op Ameland jaar tevens getuige en Polet Ismael als getuige en Bosche van den Petrus vader en zoon, de lading ter hand te stellen aan de heer Braumsberg en Compagnie tot Amsterdam 1817 (12)

6271

602 -2

18-06-1816

Ypma B. G. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6021

202, 3

04-04-1817

Ypma B.---- Heeckeren van W. R. J. D.  Strandvonder van Ameland , Betreft de verkoop van de geborgen goederen van het schip de Jonge Theodoor, genoemd is ook Ypma B. Notaris en Asbeck van G. F. ondertekend door Heeckeren van W. R. J. D.  enz. jaar 1817 (1) 

6385

143

06-07-1814

Ypma B. te Holwerd hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Ypma B. te Holwerd staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8386

949/8

20-09-1841

Ypma B. ter Holwerd, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als vervoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

6036

482

10-07-1818

Ypma B.---- Vellema D. A. van beroep Meter, Onderwerp; wegens de granen geborgen uit de Kofschepen Fredrich Herman en de Goede Hoop er worden genoemd de Notaris Ypma B. enz. jaar 1818 (6)

6041

906

18-12-1818

Ypma B.---- Visser Barend & zoon te Harlingen reclamanten van de lading van de vergane schepen Fredrik Herman met als schipper Bakker H. B. en de Goede Hoop met als schipper Mesenbroek Jan enz. ook henoemd de notaris Ypma B. en de Meter Vellema ….? enz. jaar 1818 (2)

6024

484

25-07-1817

Ypma Biense Openbaar Notaris te Holwerd met nagemelde getuigen, Laag van der Drevis Keimpes van beroep Zeekapitein wonende te Hollum op Ameland welke heeft vertoond een procuratie aan hem en Nagtegaal Jan B. tezamen afgegeven door Adroen Anne Andersen Kapitein van het verongelukte Driemast Pinkschip de twee gezusters enz. enz. en geregistreerd te Dockum door Fockema E. verklaren in tegenwoordigheid van de getuigen Wijgers Jan van beroep Landbouwer en Rijs van Wouter Geëmployeerde bij de Waterstaat beide wonende te Hollum op Ameland enz. getekend door Laag van der Drevis K, Wiegers P., Rees van Wouter en Ypma B. aldus gepasseerd in presentatie van de Grietman Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, enz..  jaar 1817 (5)

6246

526

17-06 -1814

Ypma Biense,  ---- Peizel Tjebbe Kornelis, Hoekstra Jan Reinders, Ypma Biense,  en Peizel Gerrit Cornelis allen Bakkers wonende te Holwerd schrijven en tekenen een brief aan den Gouveneur van Vriesland betreffende de 5 stuivers  op de gulden impost vn het gemaal enz. enz. jaar 1814 (1)

6271

602 -4

18-06-1816

Ypma C. S. de weduwe staat vermeld op het document samen met 7  inwoners van Waaxens: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8354

277/3

06-05-1841

Ypma Cornelis Feddes te Tirns wegens overtreding op de wet op de patenten, jaar 1841  (6) 

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Ypma D.  S.  Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Wieuwerd  en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6261

900-3

04-09-1815

Ypma F. S. de weduwe, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

5667

10

blad 9

00-00-1880

Ypma F. S., Timmerman-Molenmaker,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Ypma Fedde Cornelis 35 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

9180

42

07-01-1915

Ypma Folkert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6623

42

07-08-1813

Ypma Gerrit Kornelis, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Ypma Gerrit Kornelis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Ypma Gerrit Kornelis, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8103

34, 764/3

03-08-1838

Ypma Gerrit Marrum Schipper, jaar 1838

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 6>>

27-08-1839

Ypma H. D. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9180

420

05-03-1915

Ypma Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6082

453

03-05-1822

Ypma Hette D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6868

21-02-1825

1-A

Ypma---- IJpma (Ypma) Jakob, Jeneverbrander en Slijter in sterke dranken te Holwert geeft in een handgeschreven door hem ondertekende brief met eerbied te kennen dat in het dorp Holwert 3 Branderijen zijn enz. enz. en dat dat alles vervoerd moet worden en hij wel 20 jaren een paard met een z.g.n. Jeneverwagentje in eigendom heeft gehouden enz. jaar 1825 (1)

6281

491-13

11-04-1817  

Ypma J. Districts Fiscaal,  staat vermeld op de Rekening van het geen door en Secretaris Liquidateur van het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (6)  dossier (17)

8210

966/7 en 881/14, 14

27-08-1839

Ypma J. K. te Scharnegoutum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn  reclame tegen de aanslag is afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.13>>

27-08-1839

Ypma J. L. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6853

28-A

02-09-1824

Ypma Jacob Brander te Holwerd een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6868

21-02-1825

18-A-1

Ypma Jacob, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Holwerd enz. (7) dossier met alle branders van Friesland (40)

8384

904/7

13-09-1841

Ypma Jelle Jans--- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz.  de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten Pieter, Huber Lambert Joh. ,  Dijkstra Gerben Jans,  Fontein Freerk Jans (de weduwe),  Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters,  Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6)

8210

966/7 en 881/14, 11

27-08-1839

Ypma K. Y. te Scharnegoutum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8271

306/14               

27-03-1840

Ypma K., Handgeschreven brief van Jaring K. Ypma te Scharnegoutum., jaar 1840

6048

448, 1-7,

11, 24, 25, 31

06-07-1819

Ypma Klaas Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30)

5664

50

17-09-1903

Ypma Klaas Lutkewierum Schipper,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

6082

453

03-05-1822

Ypma Klaas Y. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-35    

25-05-1821

Ypma Klaas Ypkes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Ypma Klaas Ypkes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

5664

37, 6

01-04-1910

Ypma L. Wommels Schip de Jonge Wietske,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

274-a, 18

28-02-1918

Ypma Lieuwe (de Weduwe) Wommels Schip de Nijverheid,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

3, 6

20-04-1916

Ypma Lieuwe te Wommels Schip de Jonge Wietske,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

A.8-Bijl. 18

25-04-1912

Ypma Lieuwe te Wommels Schip de Jonge Wietske,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

14

17-04-1913

Ypma Lieuwe te Wommels Schip de Jonge Wietske,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

27, 5

16-04-1914

Ypma Lieuwe te Wommels Schip de Jonge Wietske,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

6631

1174

22-09-1814

Ypma Lieuwe Tjeerds te Nijland komt voor in een document van opgegeven personen de jare 1795 ten gevolge van den Revolutionairen tijd van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar 1814 (4)

5664

162, 18

27-02-1917

Ypma Lieuwe Wommels Schip de Jonge Wietske,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

8199

729/5, 290

Bladz. 25-v

17-07-1839

Ypma Obbe F. te Greonterp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

9180

642

07-04-1915

Ypma Pietje Ypes weduwe van Sipma R. J. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6281

583- 61

05-06-1817

Ypma Reinder Ypes zijn weduwe, Arbeidster, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6872

05-04-1825

50-C

Ypma Rinske---- Kuypers Hendrik Alberts * 23-09-1801 te Workum dat hij niet van beroep Boereknegt zoon van Kuypers Pieter en Kroontje Trientje van beroep werkman maar moet zijn van beroep Bakkersknegt zoon van Kuypers Albert en Ypma Rinske van beroep Goud en Zilversmid verder wordt genoemd Kannee Jan Pieters. Onderwerp Certificaat van de Nationale Militie (aanwezig)  enz. jaar 1825 (4)

6060

480

06-07-1820

Ypma S. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Ypma S. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

5982

1752

13-12-1813

Ypma S. S.---- Durks Sikke als gebruiker der plaats van Ypma S. S. staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)

6070

424-35    

25-05-1821

Ypma S. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Ypma S. S. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Ypma S. T.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Ypma S. T. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

966/7 en 881/14, 9

27-08-1839

Ypma S. T. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6261

900-5

04-09-1815

Ypma S. T., Hij is lid der raad der Gemeente Oosterend en tekend mede het document betreffende; Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 6>>

27-08-1839

Ypma S. te Kimswerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6047

379

03-06-1819

Ypma Sjoerd T.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Ypma Sjoerd T. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Ypma Sjoerd T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-35    

25-05-1821

Ypma Sjoerd T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Ypma Symon Sjoerds  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8199

729/5, 290

Bladz. 25-v

17-07-1839

Ypma Teeke te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6623

42

07-08-1813

Ypma Tjipke, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Ypma Tjipke, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8386

949/40

20-09-1841

Ypma Y te WitmarsumReidsma J. te Exmorra wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6082

453

03-05-1822

Ypma Yeb Fokkes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8257

70/1, 40

21-01-1840

Ypma Yeb Jans van Wonseradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

8376

728/12

26-07-1841

Ypma Yepe Tjallings Vlas de J. F.-- -- Fijnja W. S. Boer,  Vlas de J. F. Boer,  Enga S. F. Schipper Koopman,  Enga  G. F. Winkelier,  Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder,  Bijlsma  S. J.,  Bos Berend,  Ypma Yepe Tjallings alle arbeiders en allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7)

6840

36-A

blz. 13

22-04-1824

Ypma Z. T.? Timmerknecht van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9126

680

07-04-1879

Ypme F. te Franeker------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)

6255

201

25-02-1815

Yppenga Wytse Jeens  (Eppenga Wytse Jeens),  Huisman te Lippenhuizen , Hij tekent met anderen in qualiteit  als gecomiteerde van de Armenkas van Beetsterzwaag zij beklagen zig dat ze geen antwoord hebben ontvangen van de Gouveneur van Vriesland op hunne klacht van 28 Mei 1814 ook al omdat er in 1798 een duidelijk accoord is gemaakt enz. enz. jaar 1815 (5)

6412

400

03-12-1816

Yppersma Eppo staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken het betreft zijn op 1 april verleende ontslag maar men heeft geen rekening gehouden dat hij sinds 17 oktober 1814 vrijwillig  bij de Oost Indische Troepen is overgegaan enz. jaar 1816 91)

6633

1457 +1458

laatste blad reglement

19-11-1814

Yppes Willem St. Annaparochie Schipper , komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51)

6246

462

02-06-1814

Ysbrandi Ysbrand Dirks---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren en Passing Jan te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de Herberg de Witte Arend van Arjens Wytze de Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te Warns, onderweg naar de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma Sybren Gerryts die mededeelde staakt de executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing Pier moest gehaald worden,  enz. enz. enz. verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma Durk Jans Huisman, te Warns , Trip Hendrik jaar 1814  (12)

6047

379

03-06-1819

Ysbrands  Lucas  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

3700

23-A, 25-28

05-02-1835

Ysbrands Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

6262

946-4

30-09-1815

Ysbrands Douwe moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6632

1256

10-10-1814

Ysbrands Jacob ---- Breland Joh. H. St. Jacobaparochiehij was Schipper op een Tjalkschip genaamd Groningen No. 384, geladen met Koopmansgoederen en gedetineerd naar Rendsburg den 8e dezer maand  op het strand van St.Jjacobi parochie was reddeloos geraakt en dat dit vaartuig zonder enig scheepsvolk aan boord te zijn enz. en daar een inventaris van is opgemaakt (hier vermeld)en dat eerstgenoemde hier ook vermeld is enz. ondertekend door de Schout Wassenaar K. A.  Jaar 1814 (4)

6034

398

30-05-1818

Ysbrands L. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6387

22-23

07-09-1814

Ysbrands Lucas---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste zoon nummer 54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens een verklaring is de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de verklaring is ondertekend door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans Jurgens,  Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik Melle, en Tjerks Haaye Jaar 1814 (3)

6060

480

06-07-1820

Ysbrands Lucas, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Ysbrands Lucas, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6384

15

20-05-1814

Ysbrands Pieter---- Jobs Pieter zoon van Jobs Ysbrand is dienende, dat de persoon van Ysbrands Pieter  is nageloot voor de militie hij genoemd wordt enz. jaar 1814 (1)

6383

64

02-04-1814

Ysbrands Thomas te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6271

599-4

15-07-1816

Ysbrandy Y. D. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4)

6000

606

29-06-1815

Ysbrandy Ysbrand D.---- Heijes Albert van beroep Koopman hij heeft een somma van 134 guldens e n  11 stuivers en twee penningen belastingschuld  en er wordt een beslaglegging uitgevoerd  door de deurwaarder Gorcum van  C.    bijgestaan door de getuigen Ysbrandy Ysbrand D .  en Cuperus R. F. . Jaar 1815 (4)

6245

418

23-05-1814

Ysbrandy Ysbrand Durks---- Trip Hendrik te Staveren,  Gemeente Ontvanger en de Veldwachter Heinsius Pieter Rommerts, betreft een Executie wegens de quoisatie van 1812 ten huize van Nop Broer Clazes en Klifstra Anne Jarigs beide huislieden te Scharl en geassisteerd met de Veldwachter te Warns Ruurdsma Anne Foppes en de Oud assistent Ysbrandy Ysbrand Durks waren zij ten elf uren in de Herberg de Witte Arend  te Stavoren vragende aan zijn meid waar Broer Clazes Nop  was  en kreeg ik ten antwoord dat hij in de schuur was  waarop Hylkema Lolle Rimmers enz .enz. deze kwam uit de schuur en mij tegenstand bood in mijn functie enz. enz. daarna naar het huis van Klifstra Anne Jarigs, maar zijn vrouw vertelde dat hij niet thuis was enz. enz. jaar 1814 (4)

6418

244

06-06-1817

Yselsteyn Jan * 07-12-1796 Gouda  wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)

6382

81, 82, 83

02-04-1814

Ysen Lauws, ---- Adema Anna weduwe van Nicolai Petrus te Leeuwarden zij ondertekend een request dat haar enige zoon Nicolai Sytze is opgeroepen dat zij op grond van de wet enz. meent dat hare enige zoon onontbeerlijk is voor haar bestaan enz. als bijlage een ondersteunende verklaring van  alle vallende in de term onder de Militie  Jansen L. nr. 473, Ysen Lauws nr. 388, Ewoldt Pieter nr. 353 enz. jaar 1814 (6)

6678

336

00-00-1818

Ysenbeek J.    Lijst met de Zestien der voornaamste  Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)

8356

328/27-

4 + 11               03-04-1841

Ysenbeek J. S. wonende in wijk D. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6243

191-2-v

06-03-1814

Ysenbeek Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6243

191-6

06-03-1814

Ysenbeek Klaas, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Ysenbeek N. nr. 78 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8356

328/27-3

03-04-1841

Ysendijk van H. E. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6864

28-A

05-01-1825

Ysendyk van E. G. ,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H.,  Ysendyk van E. G.,  Staedel P. J. ,  Vries de G.,  Calkoen P. ,   Romijn P.,  Scholten J. R. ,  Spreekens van B.  allen te Amsterdam wonende  jaar 1825 (3)

6872

05-04-1825

40-A

Ysendyk van E. G. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft opgemaakt in voldoening artikel 123 der wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822 enz. in deze prijscourant staan ca. 75 diverse goederen vermeld zoals een groep Specerijen en Kruidenierijen, Droogerijen, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden enz. enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan de Boekverkopers Smit J. W. de weduwe en Koning de G. woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg enz. jaar 1825 (4)

6418

244

06-06-1817

Yseren van Jacobus * 12-08-1794 wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)

9186

236+362

28-02-1918

Yska  A.  Warns Veldwachter te Warns, jaar 1918 (4)

9182

285/20

07-02-1916

Yska  Andries Grouw Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

9190

620

10-05-1920

Yska A. te Grouw, veldwachter een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag als veldwachter in Grouw jaar 1920 (3)

9414

168 -175                   24-03-1911

Yska Andries  Veldwachter der gemeente Idaarderadeel tevens onbezoldigd  Rijksveldwachter wonend te Grouw dat hij ontslag wil nemen per 4 April 1914 van  een dossier met o.a. 2 handgeschreven brieven met zijn handtekening waar in hij in de 1e brief  o.a.  aan den Heer Commissaris van Friesland verzoekt om eervol ontslag van de functie’s als Ambtenaar belast met het beteekenen van stukken enz. als Wijkmeester en als Marktmeester verder in de 2e brief o.a. aan den Heer Commissaris van Friesland  hij dacht te zijn  ontslagen enz.  werdt hem  per 8 Mei 1914 door den heer Burgemeester gelast den bevolkingstaten  weer ter enige tijd ter secretarie in te leveren enz. enz. en hij dat de burgemeester vertelde en hem de volgende woorden als bedreiging toevoegde zoals je zult het doen,  en jij m oet het doen en ik zal jou wel vinden enz. enz. jaar 1911, 1914, 1915 (8)

6655

399 blz. 4

29-08-1816

Yssel van Groothuis H. te Hoorn, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6082

453

03-05-1822

Ysselstein Menne, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Ysselstein Minnold, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6709

36 deel 1

blz. 2

16-01-1822

Ysselstein van H. A. te Zierikzee wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6655

399 blz. 3

29-08-1816

Ysselstein van W. R. te Cillaarshoek, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6257

410-13

28-04-1815

Ytens Boele Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

3600

10

16-04-1875

Ytsens de Haan A. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

3600

10

16-04-1875

Ytsens de Haan F. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

5982

1719, 1720

06-12-1813

Ytsinga Grietje Sybes weduw Veening G. J. † 17-11-1813 ---- Veening G. J. † 17-11-1813 ---- Ytsinga Grietje Sybes weduwe van Vening G. J.  te Oosterwolde komt ook in voor haar schoonbroeder Vening Luitjen J., betreft een betaling enz. trefwoorden 1200 franken,  belastingen, ontvanger der turf enz. jaar 1813 (3) en alvorens sedert 1802 bij de Vriesche en opvolgende hollandsche middelen  te lande en collecteur en gaarder te Wimaarsum daar alsmede ontvanger der impost op turf enz. jaar 1813 (6)

6060

480

06-07-1820

Ytsinga S. P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Ytsma Fokke G.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Ytsma Fokke G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Ytsma Fokke G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6834

20-A

13-02-1824

Ytsma Fokke G. Restant staten op de impost van Turf  kantoor Oostermeer, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (2)

6005

933

27-11-1815

Ytsma Fokke Gerben te Buitenpost Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

6006

954-6

06-12-1815

Ytsma Fokke Gerben te Buitenpost staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815

6029

896

17-12-1817

Ytsma Fokke Gerbens Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Buitenpost arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2)

9189

1400

28-11-1919

Ytsma Hielke Den Haag Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel, jaar 1919  (2)

9187

908

06-07-1918

Ytsma Hielke Den Haag Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918  (1)

9189

944

16-08-1919

Ytsma T. eervol ontsag als Veldwachter te Lemsterland jaar 1919 (1)

3622

A-10, 2

blz. 3

regist. 9170

15-03-1873

Ytsma Taeke Hendriks, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 3

24-03-1868

Ytsma Taeke Hendriks, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 3

regist. 9168

22-02-1873

Ytsma Taeke Hendriks, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

9184

427

05-04-1917

Ytsma Tjeerd geb. Buitenpost in 1886 wonende Sassenheim en aldaar agent van politie is aangesteld als Veldwachter te Lemsterland jaar 1917 (6)

6871

22-03-1825

11/1-C

Ytsma Tjeerd te Dokkum staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9184

442

10-04-1917

Ytsma Tjeerd te Sassenheim----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)

6278

195-4

20-02-1817

Yttema Sikko, Rentenier te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6857

14-A

22-10-1824

Yzenbeek Antonides en Hinstra S. Steenfabrikeurs te Harlingen een bericht op een request van hen, jaar 1824 (9)

6850

8-A

30-07-1824

Yzenbeek F. R. Kapitein op de Jonge Sikke, jaar 1824

6847

1-A

01-07-1824

Yzenbeek J. Koopman en fabrikant te Harlingen, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)

6849

11-A

28-07-1824

Yzenbeek J. Koopman enz. te Harlingen onderwerp een bekeuring jaar 1824 (3)

6255

254

10-03-1815

Yzenbeek J. S. , Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende Vroedschap, Copie van de Memorie van de Vroedschap der Stad Harlingen betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste van gemelde Stad, De Vroedschap op voorstel van de President Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd  enz. enz.  Hebben na examinatie bevonden dat dezelven somma van fl. 12922-16 stuivers en 14 penningen  enz. enz. Jaar 1815 (15)

6846

26-A

30-06-1824

Yzenbeek Jan Koopman te Harlingen, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens vervoer van Buitenlandsche Wijnen zonder vergunning jaar 1824 (4)

6248

702

01-08-1814

Yzenbeek Jan S. , Hij is één van de ondergetekenden Steenfabrikeurs te Almenum Onderwerp belasting op de Ligte en Zware Turf  enz. het bezwaar tegen het te grote verschil in belasting met enz. enz. Jaar 1814 (3)

6082

453

03-05-1822

Yzenbeek Jan, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6243

191-9

06-03-1814

Yzenbeek Janke, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6095

541

24-06-1823 

Yzenbeek Klaas, Fabrikeur in Pannen en Estrikken= (vloertegels) te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document  ; dat zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4)

6848

32-A

16-07-1824

Yzenbeek T. K. Schip de Jonge Sikke, jaar 1824

5997

307

31-03-1815

Yzerman Klara Dav. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    156

9126

1761

04-12-1879

Yzermieden------ Kuipers W. L. Voorzitter Waterschap Yzermieden en Stiksma B. waarnemend Secretaris Waterschap Yzermieden in een handgeschreven brief met hun handtekeningen verzoeken zij  om een dam in de sloot te leggen  , tevens de toegestane vergunning jaar 1879 (7)

 

Home