Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

8382

854/11

30-08-1841

Zaadman Jeltje Cornelis weduwe van Meijer Jarig Hilles Logement  en Stalhouder te Sneek een handgeschreven brief met zijn handtekening met een verzoek en een antwoord op het verzoek om aangesteld te worden als  Paarden Postmeesterresse jaar 1841 (2)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Zaadstra Frans A. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6423

541G

25-10-1817

Zaag v. der Douwe Dreves * 09- 02-1794 z.v. Zaag v. der Dreves Keimpes en Das Heeke Andries 22 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6423

541G

25-10-1817

Zaag v. der Dreves Keimpes---- Zaag v. der Douwe Dreves * 09- 02-1794 z.v. Zaag v. der Dreves Keimpes en Das Heeke Andries 22 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

9187

1341

06-09-1918

Zaag van der Anne, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1612

05-12-1917

Zaag van der Anne, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9180

989

20-05-1915

Zaag van der G. te Gerbenallesverlaat----- Waterschap Klein Stroobos betreft de verkoop van grond, het dempen van een sloot  enz. enz. enz. tevens een grote tekening van Stroobos en Gerkesklooster van het waterschap jaar 1915  ( 43)

6683

2 deel 2

Blz. 19

04-01-1819

Zaag van der J. P. te Steenbergen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

9180

642

07-04-1915

Zaagemans Fedde, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6865

4-A

21-01-1825

Zaagma Gosse Sjoerds  ---- Rengens de Doairere geboren van Lijnden , Bajuma O. J. en Postema A. A.  een document van de algemene rekenkamer finaal verrekende  declaratieen van hen  als gezamenlijk eigenaren van de Stavorensche Zuidermeer tot support van de kostbaar onderhoud der dijken van dezen ingedijkten polder ten bedrage van fl. 200  en ene  ten behoeve van Brandsma Wybe Rommerts wegens vernieuwing van het Paalwerk van het westerhaven hoofd aan de Lemmer over de lengte van 20 ellen  ten bedrage van fl. 1125 en eene ten behoeve van Zaagma Gosse Sjoerds  wegens het repareren  van de Zeesluis genaamd Molkwerinnerzijl ten bedrage van fl. 295 enz. enz. enz. jaar 1825 (5)

6626

487  blz. 7

07-04-1814

Zaagma Jan Cornelis wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6870

09-03-1825

34-1/2/3-C

Zaagman (Saagsma) Jan Jetzes en Bootsma Claas Cornelis zijn te Sloten ingeschreven , onderwerp een meningsverschil of hij de loting van de militie moet doen te Balk of te Sloten enz. jaar 1825 (11)

6028

810

13-11-1817

Zaagmans Bouke Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6383

64

02-04-1814

Zaagmans Oene J. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

8211

988-3, 6

Bladzijde 3

26-09-1839

Zaagmas W. O. te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6628

825 blz. 2>

23-05-1814

Zaagsma G. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6088

1028

02-11-1822

Zaagsma G. J. een voorlopige verevening over het tijdperk  enz. enz. wegens het onderhoud van de Molkwerumerzijl groot fl.  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6089

1192       

23-12-1822

Zaagsma G. S. , Een voorlopige verevening van de Algemene Rekenkamer voor  Onderhoud van de Molkwerenerzijl groot fl. 120.=  enz. enz. jaar 1822 (2)

6070

387

14-05-1821

Zaagsma G. S. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl.  enz. enz.  wegens  onderhoud van enz. jaar 1821 (4)

6844

10-A

10-06-1824

Zaagsma G. S. hij staat op een lijst met namen (met byzonderheden) van belanghebbenden op de begroting van de provinciale begroting jaar 1824 (4)

6869

03-03-1825

6-A blad 4

Zaagsma G. S. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6865

19-A

20-01-1825

Zaagsma G. S. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6077

1008

18-12-1821

Zaagsma Gosse Sjoerds  betreft een betaling voor den eersten termijn zijne aanemings penningen wegens de reparatie met het onderhoud van de werken aan de Koudumer Slaperdijk enz. jaar 1821 (2)

6101

1289

12-12-1823

Zaagsma Gosse Sjoerds  fl. 55.= wegens onderhoud aan de Molkwermerszijl, Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1)

6077

1050

28-12-1821

Zaagsma Gosse Sjoerds  ontvangt een certificaat van betaling voor het 1e en 2e termijn  het volle bedrag  wegens zijner aannemingspenningen  voor vernieuwingen en enige reparatien  aan de Zeesluis te Molkwerum enz. jaar 1821 (2)

6079

139

06-02-1822

Zaagsma Gosse Sjoerds . Hij ontvangt een betaling van fl. 440.= voor de reparatieen  van de Koudumer Slaperdijk enz. jaar 1822 (3)

6100

1090               05-11-1823  

Zaagsma Gosse Sjoerds fl. 165.=  voor de werkzaamheden  te Molkwerumerzijl, hij ontvangt  betaling door de algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4)

6100

1090              05-11-1823  

Zaagsma Gosse Sjoerds fl. 653.33  wegens  werk aan  de haven te Stavoren, hij ontvangt  betaling door de algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4)

6080

224

04-03-1822

Zaagsma Gosse Sjoerds---- Koudum, Onderwerp:  dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord Noordwesten vergezeld met  bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum  en 3 duim heeft doen inbranden enz. enz.  dat de Executuur Hemminga enz. enz.  en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias  , en dat hij direct naar de toren is gegaan enz. enz.  gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter,  Zaagsma Gosse Sjoerds van beroep Timmerman, Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd,  Dam ten Durk Doedes Timmermansknegt,  die met Quarre Rein Jeremias   de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz.  en dat genoemden  emmers en lantaarns verzamelden en dat  Jaarsma G. W. de Assessor enz.  en van Postma Lolke Lolkes van beroep Schoenmaker en dat  Werf van der Walle te Koudum de tweede enz. enz.  en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt bij Aasma Joh

6276

1102-7

18-12-1816

Zaagsma Jan C.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

9725

Deel 2

Blz.43

00-00-1882

Zaagsma Roelof naar Noord Amerika,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

Blz.37

00-00-1881

Zaagsma Roelof,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.45

00-00-1883

Zaagsma Roelof,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

Blz.52

00-00-1884

Zaagsma Roelof,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)

9126

735

17-04-1879

Zaaijer J. Azn. te Leeuwarden Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4)

8359

369-23

16-04-1841

Zaan Penninga v. W. ondertekend een document en een brief dat hij belooft en zweert Zoo waarlijk helpe mij God almagtig aan den Koning en gehoorzaamheid enz. der post van distribiteur van brieven te Workum enz. jaar 1841 (4)

6002

715

10-08-1815

Zaandam---- Ebmeijer Johannes te Zaandam en Niekerk van Dominicus te Nieuwkoop beide Korenmolenaars en Tappers  verzoek om enz. enz. jaar 1815  (4)

9725

Deel 2

Blz. 177

00-00-1897

Zaanen van Jan, 7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

8224

1219-14

29-11-1839

Zaar van Geert---- Hildersheim Harm,  Veenman van beroep onder het kantoor Oldetrijne, er wordt gevraagd  aan de ’s Rijksadvocaat in Vriesland of voornoemde vertrokken is naar Duitschland  met het voornemen niet terug te komen  en hij heeft nog een grote schuld uitstaan bij de belasting en zijn borg Zaar van Geert Veenbaas te Echten is onlangs overleden enz. jaar 1839 (9)

6644

799

nrs.75-103

25-09-1815

Zacht Jey Jakobs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6833

38-D deel 2

Blz. 21

06-02-1824

Zadelhoff van H. te Werkendam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6016

707

21-11-1816

Zadok  Hanna, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6028

810

13-11-1817

Zadok Hanna Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

8204

829/20, 264

Blz. 4v

14-08-1839

Zadoks Abraham Jacobs hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

3699

A-6

17-02-1834

 

Zagema Aaltje Tjerks, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)

3701

6-C

07-02-1839

Zagema Aaltje Tjerks, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

3699

A-6

17-02-1834

 

Zagema Tjerk Gerrits, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)

3701

6-C

07-02-1839

Zagema Tjerk Gerrits, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

6419

287-D

17-07-1817

Zagemans A. Boukes 25 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6417

211

15-05-1817

Zagemans Abraham 22 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

6256

338

21-02-1815

Zagt Arend Jeips wegens administratiepenningen, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815  (8)

6293

220

12-03-1819

Zagt J. J. hij ondertekend (in copie) mede een document  betreffende de dispositien van Floreenpligtigen van den hervormden godsdienst in data de 4e en 6e der maand Maart dezes jaars enz. aan den predikant van Nieuwe Horne cum annexis enz. jaar 1819 (7)

6294

375-24

17-05-1819

Zagt Johannes Jeips Hij tekent mede het document genaamd , Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24)

6418

255-BB

01-06-1817

Zak Erasmus Jacob 307 Sexbierum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Zak Erasmus Jacobus 20 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

9183

922

06-06-1916

Zaligman Daniel,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5)

8099

684-14

13-07-1838

Zalmans Romanus , Fuselier 5e afdeeling Infanterie  * 31-12-1800 Leijden,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

5666

4

00-00-1883

Zalmstra Femme Karels  te Galamadammen onder Koudum geeft kenis dat hij van Hornstra Lieuwe F. te Bakhuizen heeft overgenomen  het Beurtveer van Bakhuizen naar de  Galamadammen, Heeg en IJlst op Sneek tevens vermeld wanneer hij zal varen enz. jaar 1883 (2)

5666

6

01-03-1883

Zalmstra Femme Karels  te Galamadammen onder Koudum geeft kennis in een handgeschreven en ondertekende brief dat het tarief van het Beurtveer van Bakhuizen naar de  Galamadammen, Heeg en IJlst op Sneek zal zijn enz.  tevens de dienstregeling enz. jaar 1883 (7)

5666

4

01-03-1883

Zalmstra Femme Karels Galamadammen Overname Beurtveer Bakhuizen  Sneek, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

9187

1341

06-09-1918

Zalmstra Karel, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9134

1081-14

01-05-1883

Zalmstra Nanne Karels te Bakhuizen ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

9126

1043-14

1879/1880

Zalmstra Nanne Timmerman te Bakhuizen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

5665

24-02-1881

akte

155 t/m 157

Zalmstra....?---- Visser A. G. te Hemelum Schipper van een Beurtschip genaamd de “Jonge Jelle” , Onderwerp:  maakt bekent dat hij in werking zal stellen een schip voor de dienst Workum op Harlingen   o.a.   een aankondiging  van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij de Galamadammen bij Zalmstra....? ,  te Heeg bij Vries de ….?,  te IJlst bij Piersma ….?,  te Sneek bij de weduwe Prins ….?, van het Lemster Veerhuis en te Sneek aan het Hoogend voor Slager Pierik ….? jaar 1881 (4)

6630

1017 B,

Blz.  9

22-08-1814

Zand ’t Jentjen Abels staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 9

22-08-1814

Zand ’t Jentjen Abels wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6623

101-A

08-01-1814

Zand Jan Pieters---- Bergsma E. H.  schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal dat hij gaarne wil dat de heeren Goslings O. (Oege) en Schonegevel Taco voormalige Maire en Adjunct van Dockum voor 2 uur aan zijn Logement kwamen om hem van daar te geleiden naar het Stadhuis waaraan de heeren hebben voldaan enz. de excuses van de heer Schonegevel en Vries de Jetse is gegrond geoordeeld en verder genoemd Vries de Rinze Jetses, Riemersma Gerrit die beide niet aanwezig waren maar te Leeuwarden verbleven en Helbach Adam Coenraad die naar Duitsland is voor Particuliere Affaires en Helder Pieter ook niet vanwege zijn hoge leeftijd verder de benoeming van Klaver A. F. (Alle Franzen) tot Burgemeester waardoor een vacature is ontstaan in de Vroedschap en deze vervuld wordt door Cock Johannes enz. en de benoemingen gedaan van Zand J. P. (Jan Pieters) tot Provisioneel Burgemeester, Klaver A. F. (Alle Franzen) idem, en Cock Johannes tot lid van de Vroedschap en Slooten van Adrianus idem enz. jaar 1814 (8)

6683

2 deel 1

Blz. 9

04-01-1819

Zand van der ….? tot Classificaal Gecommitteerde Secundus voor de Classis Leeuwarden in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 18

22-01-1818

Zand van der J. N. (Jacobus Nicolaas) te Grouw Predikant Classis Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6651

199

04-05-1816

Zand van der J. te Haarlem Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4) 

9187

908

06-07-1918

Zandberg  J. jr . Den Haag Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)

6840

36-A blz. 5

22-04-1824

Zandberg Eise Schoenmaker van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9187

1644

06-11-1918

Zandberg Rintje, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8380

823-2

20-08-1841

Zandbergen  van H. komt voor in een schrijven van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende personen die een gratificatie ontvangen met vermelding van het bedrag  enz. jaar 1841 (4)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Zandbergen ….? De weduwe  zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6278

195-4

20-02-1817

Zandbergen ….?, Commies te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

8214

1027/34

07-10-1839

Zandbergen Buwalda Jacob zijn vader verzoekt of zijn zoon tijdens zijn verlof de ontvang mag waarnemen enz. jaar 1839 (3)

8386

948/11

24-09-1841

Zandbergen Buwalda van Jacob hij neemt tijdelijk de post van zijn vader waar als ontvanger wegens zijn verlof enz.  jaar 1841 (1)

8362

453/19

Zandbergen Eize H. Schoenmakersknecht ---- Wiersma Gerben H. Arbeider , en Eize H. van Zandbergen zijn handtekening,  Aanvraag tot de Executoriale verkoop van twee huizen wegens verschuldige belasting, enz. jaar 1841 (5)

8257

69/20, 3

nummer 43

20-01-1840

Zandbergen H. de weduwe te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6856

1-A

18-10-1824

Zandbergen Hans ingeschreven in het pensioenregister en ontvangt  636 gulden per jaar enz. jaar 1824 (3)

6713

67

21-02-1823

Zandbergen Harmanus Evets hij is Schipper Deerzum , jaar 1823

6714

70

21-02-1823

Zandbergen Harmanus Evets te Deerzum Schipper van beroep jaar 1823

8214

1027/16

bladzijde 4

07-10-1839

Zandbergen J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (5)

8224

1236-5

00-12-1839

Zandbergen Jacob wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker,  Betaalde en Gedane  posten op Memoriaal  van Franeker  jaar 1839 (3)

6300

16

09-04-1821

 

Zandbergen Machiel---- Dekkinga Rinske wonend een geboren te Leeuwarden van de Gereformeerde Godsdienst,  een op 15 februari 1821 vervallen Ordonnantie tegen haar Vrugt de Albert   Willems geboren en wonend te Harlingen van de zelfde godsdienst maar geen ledematen,  Zandbergen Machiel geboren te Roordahuizum wonende te Dokkum zijnde ledemaat    Stuiber Johannes  geboren te Franeker wonende te Leeuwarden zijnde Ledemaat van de Roomschen Godsdienst,  Stavorinus Atje Jeles geboren te Bergum wonende te Leeuwarden  en Sijtsma Sytse Bouwes geboren en wonende te Holwerd de beide laatsten van de  Gereformeerde Godsdienst,   Dekkinga Rinske en  Stuiber Johannes  zij zijn geen ledemaat uit hoofde van Zinneloosheid en slordig gedrag enz. enz. jaar 1821 en 1822 (1)

6273

803-6

17-09-1816

Zandbergen Manes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

5998

319

05-04-1815

Zandbergen Michiel hij wordt voorgedragen voor de post van Commies der derde Klasse te Kollum hij is een der geremoveerde (afgezette) ambtenaren in de jaren 1795 en 1796 door de Franschen enz. jaar 1815 (2)

6030

29

13-01-1818

Zandbergen van H. ---- Teitsma J. K.  in leven ontvanger, is gebleken dat de ordonnantie in ongerede is enz. enz.  en dat de heer Zandbergen van H.  zijn ordonnantie op tijd is enz. jaar 1818 (2)

5763

3

02-12-1890

Zandbergen van H. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

6864

6-A

10-01-1825

Zandbergen van H. te Bolsward, Hij komt voor in een dossier en  wordt voorgedragen als  Schatter, maar er waren voorheen klachten  dat de schatters verbazend hoog taxeerden enz.  maar dat de leden van bestuur te Sneek een onbepaald vertrouwen enz. enz.  jaar 1825 (dossier 9)

6072

581

17-07-1821

Zandbergen van H. te Ternaard staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Zandbergen van H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6032

209

26-03-1818

Zandbergen van Hans  Ontvanger der Belastingen in Ternaard Onderwerp: een handgeschreven brief met zijn handtekening, dat de door hem gehuurde woning door de eigenaar zelf bewoond gaat worden en hij dus enz. enz. jaar 1818 (2)

5996

151-a, rij 2 

20-02-1815

Zandbergen van Hans hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

3580

54

17-02-1846

Zandbergen van Hermanus---- Jorna Jan Jilders wonende te Oosterwierum  van beroep Geoctrooid Beurtschipper van Oosterwierum op Leeuwarden en Sneek geeft in een door hem ondertekende brief te kennen dat hij wordt benadeeld door een zekere Zandbergen van Hermanus door op die dagen met deszelfs vaartuig naar Leeuwarden goederen en zich aanbiedende personen mede te nemen enz. en dat hij op de marktdagen van de Dille enz. jaar 1846 (7)

3579

34, 35, 52

10-11-1842

Zandbergen van Hermanus Oosterwierum Schipper hij verzoekt om een tweed concessie voor een tweede beurt van Oosterwierum naaar Leeuwarden  en Sneek enz. jaar 1842 (7)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Zandbergen van J. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1174

22-09-1814

Zandbergen van Jan te Sneek komt voor in een document van opgegeven personen de jare 1795 ten gevolge van den Revolutionairen tijd van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar 1814 (4)

6631

1114

12e blz. van kolommen

15-09-1814

Zandbergen van Joh. wegens leverantie van Linnen onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

13e blz. van kolommen

15-09-1814

Zandbergen van Johannes, Linnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

6383

61

02-04-1814

Zandbergen van M. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6046

307

03-05-1819

Zandbergen van Michiel---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes)  Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz  jaar 1819 (13) 

6000

534

03-06-1815

Zandbergen van Michiel---- Rodenhuis F. B. Commies der 3e  klasse te Kollum heeft om ontslag verzocht op zijn verzoek wordt positief geantwoord en in zijn plaats benoemd Zandbergen van Michiel op een tractement van drie honderd guldens s’jaars enz. jaar 1815 (2)

6631

1114

13e blz. van kolommen

15-09-1814

Zandbergen van S, Linnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

8361

412-5

28-04-1841

Zandbergen Wieger, het is de Grietman van Haskerland niet gelukt de verblijfplaats van hem op te sporen gezien de vader ook niet weet enz. jaar 1841 (2)

6381

171-C 

22-03-1814

Zandbergen Willem Hanzes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Holwerd die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

9725

Deel 2

Blz. 175

00-00-1897

Zande v.d. Hendrik , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

5997

307

31-03-1815

Zande v.d. Philip Jac. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  385

6680

418 blz. 8

07-10-1818

Zande van der J. B. te Antwerpen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

3700

41-B

05-02-1836

Zande van der Janke Andries, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5)

9183

922

06-06-1916

Zande van der Johannes,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5)

6393

134

28-02-1815

Zanden van d. Fokke Freerks Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8361

42-20

01-05-1841

Zanden van der Johannes * Delft staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6)

6862

2-A

16-12-1824

Zanden van der Roel Lammerts  is benoemd tot schatter van het slachtvee in Knijpe, maar dat hij wegens omstandigheden de post niet kan aannemen, en is aangesteld voor den post de Commies Dijstelbergen te Heerenveen jaar 1824 (3)

8257

69/20, 2

nr. 183

20-01-1840

Zanden van Fokke Freerks hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

6630

1017B

blz. 2

22-08-1814

Zanden van Lambert Remmelts staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 2

22-08-1814

Zanden van Lambert Remmelts wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6382

7 nr.  19

10-03-1814

Zanden van Otte Freerks, Hij staat op een document van de Loting der Landmilitie van Beetsterzwaag met certificaat van het bewijs van dat hij al voor de 20e December 1813 reeds getrouwd was enz. jaar 1814 (2)

8214

1024/19-b

07-10-1839

Zanden van T. O. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)

8364

493-11

19-05-1841

Zanden van W. commies der 2e klasse bij de belastingen te Oosterwolde wordt vermeld in een document betreffende zijn toetekennen pensioen enz. jaar 1841 (3)

8373

665/2

07-07-1841

Zanden van Warnaar gewezen commies bij de belastingen onderwerp; zijn pensioen, jaar 1841 (2)

8309

1094-14

04-11-1840

Zanden van Warner staat vermeld in een document genaamd; Opgave van de Commiesen der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in Vriesland , wier eervol ontslag met aanspraak op pensioen voor wordt gesteld door de Hoofdinspecteur van Vriesland enz. jar 1840 (6)

8096

 

624/2

31-01-1838

Zanden, van der Arij Geb. Den Helder, laatst gewoond hebbende te Den Helder. Flankeur 9-2-1837 Overleden te Soerabaja , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6027

755

25-10-1817

Zanders . Hij is een van de zetters der belastingen van Gorredijk  en  ondertekenaar van een handgeschreven brief met als onderwerp; onderzoek, betalingen, klachten enz. jaar 1817 (6)

6383

55

02-04-1814

Zanders B. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6867

11-02-1825 10-A en Bijl. 9-a

Zanders Barteld Koopman te Gorredijk, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (25)

6100

1215-29

29-11-1823

Zanders Barteld te Gorredijk , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Gorredijk in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6089

1194 blz. 29    23-12-1822

Zanders Barteld te Gorredijk Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-32

25-01-1822

Zanders Barteld te Gorredijk,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Gorredijk enz. enz. jaar 1822 (4)

6852

9-D

24-08-1824

Zanders Barteld, Koopman te Gorredijk, eigenaar van Brug en Tolhek te Nijeberkoop jaar 1824 (2)

6422

458 1e Bataillon

06-10-1817

Zanders Gerharders staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

8342

37/1-13                                                 12-01-1841

Zanders Harmen in ’t Meer bij Heerenveen,  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. Jaar 1841 (9)  

6000

586

21-06-1815

Zandes Freerk Ottes  te Luinjebert  wordt aangeslagen voor het Dienstbodengeld (Belasting)  met aantal dienstboden, bedrag aanslag en Aanmerkingen jaar 1815 (4)

8214

1026/1-9

07-10-1839

Zandharst Jelke Willems te Murmerwoude, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6406

175-1-2-3

09-04-1816

Zandhuizen Ade staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

9183

1454

07-10-1916

Zandhuizen Dirk Aelze, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6029

896

17-12-1817

Zandhuizen Jhannes Geerts  Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Het Bildt arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2)

6018

34

14-01-1817

Zandhuizen Johannes Geerts te Het Bildt, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

6006

954-6

06-12-1815

Zandhuizen Johannes Geerts te St. Annaparochie staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815

6867

12-02-1825 21-A

Zandhuizen Kornelis Geerts van Beroep Brander te Sint Anna Parochie  hij geeft te kennen in een handgeschreven en door hem ondertekende brief dat hij op 29 december 1823 door de beambte der directe belastingen aangaande de accijnsen gecalangeerd is wegens het gebruiken van 2 kuipen enz. enz.  en voor 400 guldens beboet is enz. verder het proces-verbaal en een aangeboden transactie en diverse correspondentie betreffende de zaak enz. jaar 1825 (14)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Zandijk David Mozes, 936 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6424

609

10-12-1817

Zandijk G. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6868

21-02-1825

32-A

Zandijk Gerben Pieters---- Dantuma Albert Roelofs lid van het College van Zetters voor de gemeente Dantumawoude, aangezien hij is overleden wordt in zijn plaats voorgesteld Zandijk Gerben Pieters, Landbouwer te Wouterswoude en Wiegersma Foppe Martens Landbouwer te Murmerwoude enz. jaar  1825 (2)

9183

1404

23-09-1916

Zandleven T. te Leeuwarden ., een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het verharden van een uitweg van zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Hardegarijp, sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1916 (10)

6864

57-C

13-01-1825

Zandra Andries Dirks---- Wagenaar Jan Feddes Plaatsvervanger   in het 4e Bataillon Art. Bat. Mil. voor Zandra Andries Dirks jaar 1825 (3)

6381

199-B

26-03-1814

Zandring Hendrik, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Lemmer niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

5664

29, 8

16-04-1903

Zandstra  Douwe S.  Wommels Schip de Hennaarderadeel,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

27, 5

16-04-1914

Zandstra  S. Wommels Schip de Hennaarderadeel,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

A.8 Bijl. 18

25-04-1912

Zandstra  Sybren Wommels Schip de Hennaarderadeel,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

6092

249

24-03-1823

Zandstra  Zelte Piers, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet  8 kolommen o.a. beroep,  veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9)

6865

1-C no. 79

24-01-1825

Zandstra (andenes??) Dirk---- Wagenaar Jan Feddes , plaatsvervanger voor Zandstra (andenes??) Dirk,  afdeling 3e bataillon Artillerie Nat. Militie  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6865

1-C no. 80

24-01-1825

Zandstra (andenes??) Dirk,---- Post Kasper Post Kasper , nummerverwisselaar voor Zandstra (andenes??) Dirk,  afdeling 3e bataillon Artillerie Nat. Militie  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Zandstra A. K. te Langweer staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14,2>>

27-08-1839

Zandstra A. K. te Langweer staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

526-1, 36,2

22-05-1840

Zandstra A. O. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6028

810

13-11-1817

Zandstra Aaltje D. Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6242

124-11

19-02-1814

Zandstra Andries A. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 20 wegens wagenhuur  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

3581

41

15-01-1850

Zandstra Dirk Jeltes  en  Zijlstra Douwe Jans  wonende te Wommels. Onderwerp een request door beide ondertekend  tot het bestuur van Hennaarderadel met het verzoek om als Beurtschippers  van  Wommels op Leeuwarden en Sneek te mogen worden aangesteld de verdere corespondentie over de aanvraag is in het dossier aanwezig enz. jaar 1850 (8)

6282

737-16

07-07-1817

Zandstra Edger J., Arbeider te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Zandstra Feye te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6850

17-A

05-08-1824

Zandstra Frans Hayes.  Slagter te Oosterlittens Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor verkeerde aangifte van een  geslacht Schaap,  jaar 1824 (2)

6082

467

08-05-1822

Zandstra G. W. , Deurwaarder Executant te Lemmer, een brief  van de ontvanger particulier te Sneek  Speelman Wobma> (met zijn handtekening) aan de Gouveneur van Vriesland  met een klacht over voornoemde Zandstra wegens nalatigheid en weigerachtig gedrag. Jaar 1822 (2)

6297

342

06-07-1820

Zandstra G. W. , Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te mogen mandateren over het dienstjaar 1819  in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen he4tb ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3)

6032

176

11-03-1818

Zandstra Geert Wybren---- Beekhof Theunis Ydes deurwaarder der belastingen van Sloten, Balk, Lemmer, Oosterzee en Langweer, hij  blijft nalatig in zijn functie om deze met ijver te beoefenen enz. enz.  is er door de ontvanger Bakker Jan M.   het dringend verzoek aan Velde v.d. J  ontvanger der belastingen     enz. enz. verder wordt voorgrdragen voor de Deurwaardersfunctie Zandstra Geert Wybren die enz. enz. jaar 1818  (1)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Zandstra Gerrit  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8280

517-11,

34-35, 38

19-05-1840

Zandstra H. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Lippenhuizen in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6034

398

30-05-1818

Zandstra Hans Wytzes te Langweer. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6654

372 blz. 9

09-08-1816

Zandstra Hendrik W. , te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799

nrs.104-118

25-09-1815

Zandstra Hendrik Willems te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

9725

Deel 2

Blz.28

00-00-1880

Zandstra Hotze naar Suriname,  Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

9725

Deel 2

Blz.33

00-00-1881

Zandstra Hotze,   Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel I 

Blz. 55

00-00-1872

Zandstra Hotze,  7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

6419

290

04-07-1817

Zandstra J. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de omwenteling is hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz.  onder deze brief staan de namen van de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W., Wouters J., Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier. enz. jaar 1817 (6)

6419

293

02-07-1817

Zandstra J. ---- Vlink IJ. Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie  betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer te zullen waarnemen was getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P.,  Bleeker M. W., Wouters J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier enz. jaar 1817 (2)

6872

30-03-1825

8-A

Zandstra- J. F.--- Sandstra J. F. (ook Zandstra) onderwerp; dat hij bekeurde een toegekende restitutie die bij transactie gestipuleerde boete niet had geelameerd enz. jaar 1825 (6)

8199

729/5, 290

Bladz. 19-v

17-07-1839

Zandstra J. P. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6017

740

05-12-1816

Zandstra J. Procureur te Sneek,  Onderwerp de Goederen van  Tibma Jouke Minks  gewezen ontvanger particulier te Sneek wegens een tekort van ’s Lands Penningen enz. jaar 1816 (2)

6624

225

25-01-1814

Zandstra J.---- Ykema R. J. schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij als fungerende Schout van Nijland wil voordragen Sybranda Claas Sybrens lid van de Raad der gemeente tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat Zandstra J. Procureur bij de Regtbank te Sneek tot heden als secretaris gefungeerd en wordt weer voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (3)

6424

584

02-12-1817

Zandstra Jacob 4 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6626

527

18-04-1814

Zandstra Jacob--- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem ter kenis gebracht dat denzelve op de 13e dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met Trip Hendrik zijn Huisvrouw Lootsma Wypkjen Aukes enz. tegen de eischer  zijnde Bruinsma Sijbrand G.  te Warns enz. en ook gezien het groot halstarrige belastingschuldigden  te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit de minuten van de Regtbank  te Sneek  waarin genoemd Herbelt J. F. M. President der Regtbank, Verney J. Griffier , Zandstra Jacob---       r Regtbank J. F. M.  te Sneek tingschuldigden  ten ondertekend een brief   Procureur van Bruinsma Sijbrand G. gewezen Grootschipper, Rentmeester Rein Hiddes (Rentenierste) , Boer de Hidde Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Maakal Wouter Martens, Boersma Tjerk Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den Dorpe Warns die ons te kennen gaf dat enz.  jaar 1814 (7)

6026

652

23-09-1817

Zandstra Jacob staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6837

34-C

13-03-1824

Zandstra Jacob Thomas geb. 1790, Schipper, verzoekt een certificaat van voldoening der Militie in verband met zijn voorgenomen huwelijk jaar 1824   (3)

6010

267

30-04-1816

Zandstra Jacob---- Tibma J. M. gefailleerden ontvanger particulier te Sneek, De Lands Deurwaarder Sybrandi K. geassisterd door de advocaat Haagsma M Sjoed, ook genoemd de  Procureur Zandstra Jacob, Onderwerp  dat de Huizinge en erf staande op de Markstraat  wijk 8 no. 93 en behorende tot de boedel van Tibma J. M. verder worden nog genoemd een 3/8 deel in een Zathe met landen  onder Oudega en nog diverse bezittingen  enz. enz. jaar 1816 (5)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Zandstra Jakob hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

3622

I

Stuk 1

18-01-1817

Zandstra Jan Jacobs---- Oedses Antje weduwe van Zuidema Albert Hendriks, Kasteleinske te Suameer, ten hare huize op vordering van Hettema Walter Douwes rentenier te Suameer is door Meester Beuckens Braunius Paulus Marinus Openbaar Notaris te Bergum de gedane aankondigingen van een veiling enz. enz.  van een Huizinge, Schuure, Hovinge met bomen aan den Ouden Dam te Suameer hebbende Kuiper Sieppe Jans  ten oosten Zandstra Jan Jacobs en Elzinga Klaas Sjoukes ten zuiden en de vaart ten westen en de gehele steeg ten noorden is verhuurd aan Meulen van der Wybe Pieters enz. jaar 1817 (9)

3701

31-D

05-02-1842

Zandstra Janke Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (10)

8199

729/5, 290

Bladz. 31-v

17-07-1839

Zandstra Jelle P?. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6830

18-A blz. 25

21-01-1824

Zandstra Jelte te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9725

Deel 2

Blz.5

00-00-1876

Zandstra Joh’ s, 1e Regiment Infanterie  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

6845

3-A

23-06-1824

Zandstra Johannes Klazes Slager te Woudsend,  een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens het slachten van een nuchter kalf jaar 1824 (2)

9725

Deel 2

Blz.7

00-00-1876

Zandstra Johannes, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

5664

274-a, 31

20-04-1916

Zandstra K. Heerenveen Schip de Trijntje Martina,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

162, 31

27-02-1917

Zandstra K. Heerenveen Schip de Trijntje Martina,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6835

20-A

02-03-1824

Zandstra Klaas Douwes, Slagter te Goienga, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (2)

6048

448, 1-7,

11, 24, 25, 31

06-07-1819

Zandstra Klaas Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30)

6636

148

3e blz. van kolommen

10-02-1815

Zandstra Leffert Jans te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6258

520-2

31-05-1814

Zandstra Lourens te Wolvega wegens expresse reizen naar Oudeberkoop,  zijn declaratie wordt vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als andere kleinigheden jaar 1815 (3) dossier (23)

6424

584

02-12-1817

Zandstra M. 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9182

44 / 612

30-12-1915

Zandstra M. D. Kerkbestuurder van de Nederduits Hervormde Kerk te Jutrijp hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

6424

584

02-12-1817

Zandstra M. S. 9 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9182

44 / 611

30-12-1915

Zandstra M. te Jutrijp hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

6418

255-B

01-06-1817

Zandstra Marten Gerrits 546 Oosterend is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6281

583- 54

05-06-1817

Zandstra Mense Sjoerds, Arbeider, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6418

255-B

01-06-1817

Zandstra Mijne Jans 238 Oosterwold is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-A

 14e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Zandstra Pier Feddes te Workum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6648

50-B

22-01-1816

Zandstra Pier Jeltes---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad en wel Zandstra Pier Jeltes, Bouma Douwe, Steensma Lolle en Zeldenthuis Pieter enz. jaar 1816 (1)

6669

415-b

27-10-1817

Zandstra Pier Jeltes Lid van de Raad van Bolsward staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6390

7

28-11-1814

Zandstra Pier Tades, Corporaal, Hij staat op een lijst van de voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon Landstorm enz.,  jaar 1814 (2)

8308

1090-6A

03-11-1840

Zandstra Pieter Eelkes te Dragten het betreft een belastingdossier ter zake een door de Schatters der Personele Belasting over den Dienstjaar 1840/41 tegen hem  opgemaakte Procesverbaal van de Huurwaarde perceel Zuiddragten letter B tevens een Procesverbaal  van herziening d.d. 5 augustus 1840 door Jongsma Pieter Arends te Lippenhuizen van beroep Rijksschatter , Duursma Poppe Djurre van beroep Tegenschatters te Dragten benoemd door Pieter Eelkes Zandstra ook een Sommatie beide laatste ondertekenen een document enz. jaar 1840  (12)

8375

708-5_40b

20-07-1841

Zandstra R. G. te Wons staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8280

517-15,1

19-05-1840

Zandstra S. A. te Leeuwarden staat vermeld in een document aanschrijving 26 maart 1825 het doen van opgave van ingekomen  reclames tegen aanslagen voorkomende in de 2e Suplitoire Patent kohieren 1839 en 1840 enz. jaar 1840 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2-v

17-07-1839

Zandstra S. A. te Wommels is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Zandstra S. A. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Zandstra S. A. te Wommels wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/18

20-09-1841

Zandstra S. A. te Wommels,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5664

274-a., 31

20-04-1916

Zandstra S. Heerenveen Schip de Trijntje Martina,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

162, 31

27-02-1917

Zandstra S. Heerenveen Schip de Trijntje Martina,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6424

584

02-12-1817

Zandstra S. J. 30 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

5664

37, 6

01-04-1910

Zandstra S. Wommels Schip de Hennaarderadeel,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

3701

31-D

05-02-1842

Zandstra Sake Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (10)

6418

255-B

01-06-1817

Zandstra Sjoerd Jochem 305 Knijpe is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

5675

30

12-05-1915

Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg te Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij  dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van  aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen) jaar 1915 (17)

6282

737-12

07-07-1817

Zandstra Sjuk D., Schoenmaker te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8199

729/5, 290

Bladzijde 8-v

17-07-1839

Zandstra Sybren A. te Wommels is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

5664

A.6 Bijl.18

27-04-1911

Zandstra Sybren Wommels Schip de Hennaarderadeel,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

274-a, 18

20-04-1916

Zandstra Sybren Wommels Schip de Hennaarderadeel,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

14

17-04-1913

Zandstra Sybren Wommels Schip de Hennaarderadeel,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

162, 18

27-02-1917

Zandstra Sybren Wommels Schip de Hennaarderadeel,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6034

398

30-05-1818

Zandstra Tade Pieters te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6625

395

22-03-1814

Zandstra Taede Piers  ---- Ykema Yke Theodorus wonende onder Tjerkwerd en Zandstra Taede Piers  wonende te Zandfirden (Santfirden) in een door beide ondertekend Request aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen  dat zij in qualiteit als Kerkvoogden van Sandfirden dat hunne kerklanden zijn verhuurd geworden voor den tijd van drie jaren door den Notaris Wiersma te Sneek verder gaat de brief over de problemen met de huurders enz. de brief is mede onderteked door de Notaris Noyon L.  jaar 1814 (4)

6082

453

03-05-1822

Zandstra Tede P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Zandstra Teed Piers Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-36    

25-05-1821

Zandstra Teede Piers hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Zandstra Teede Piers, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

3700

5-B

06-02-1836

Zandstra Tjitske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

6654

372 blz. 10

09-08-1816

Zandstra W. R. (de drie zonen van) , te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6654

372 blz. 10

09-08-1816

Zandstra W. R. zijn meid, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6006

959

08-12-1815

Zandstra Willem Carsten Onderwerp; de heer Willige J. A. schrijft in een door hem ondertekende brief dat eerstgenoemde een hoog bejaarde oude Grijsaard en ouder dan taggentig jaren gewezen Charger enz. dat hij vlijtig en deugzame jaren lang als Lands Opzigter gediend  en hij verzoekt dan ook enz. jaar 1815 (1)

5999

474-b blz. 7

19-05-1815

Zandstra Willem Karsten te Steggerda en Wouwenaar Jan Rinses onderwerp betreft hun post tijdens de omwenteling van 1795  jaar 1815 (3)

6644

799

nrs.104-118

25-09-1815

Zandstra Willem Roelofs te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6654

372 blz. 9

09-08-1816

Zandstra Willem Roelofs, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

9190

583

07-05-1920

Zandstra Ysbrand  geb. 12-08-1875 IJlst,  zijn voordracht en aanstelling als Veldwachter te IJlst  jaar 1920 (3)

6655

398 blz. 1

29-08-1816

Zandt van der ….?---- Deinze van A. predikant te Zaandijk hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Zandt van der ….? Die van zijn benoeming is ontslagen  enz.  jaar 1816 (4)

6683

2 deel 1

Blz. 9

04-01-1819

Zandt van der G. E. Ouderling te Rheenen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Utrecht als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 17

22-01-1818

Zandt van der G. E. te Rhenen Ouderling Classis van Wijk wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 13

22-01-1818

Zandt van der G. E. te Rhenen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 14

04-01-1819

Zandt van der G. E. te Rhenen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1

blz. 11

16-01-1822

Zandt van der G. E. te Rhenen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 15

16-01-1822

Zandt van der G. E. te Rhenen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

Zandt van der J. N. te Grave, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 21

16-01-1822

Zandt van der J. N. te Grave, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 14

22-01-1818

Zandt van der J. N. te Grouw Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

9725

Deel 2

Blz. 207

00-00-1899

Zanen ?? van Jan, 7e Regiment Infanterie, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

6252

1235

13-12-1814

Zanharst Willem Harmens  een terugzending van zijn request betreffende een klagt over zijn aanslag enz. jaar 1814 (1)

6078

95-8

25-01-1822

Zanharst Willen Harmens te Driessum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Veenwouden enz. enz. jaar 1822 (3)

6251

1133

25-11-1814

Zanhast Willem Harmens  Landbouwer te Driezum Gemeente Damwoude ,  en hij verzoekt dan ook enz. enz. dat hij tot den 12-05-1814 woonachtig is geweest teWouterswoude Gemeente  Feenwouden en alwaar hij ook voor de Gemeente belasting en Armengeld is aangeslagen  enz. jaar 1814  (2)

6253

23

31-12-1814

Zanhurst Willem Harmens , hij ontvangt van de schout van Dantumadeel een bedrag van fl. enz. enz. i.v.m. teveel betaalde aanslag enz. jaar 1815 (1)

7977

158-6, 30

14-02-1837

Zanne IJtje Jans te Schiermonnikoog, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde eiland en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6644

799

nrs.104-118

25-09-1815

Zansdstra Jakob Willems te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

8093     

565-6 

13-01-1838

Zanten , van Hendrik Geb. Steenwijk, laatst gewoond hebbende te Steenwijk. Flankeur Overleden te Koempoelang  1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

3622

A-3

blz. 6

05-01-1848

Zanten Thijs, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 6

31-12-1852

Zanten Thijs, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

8375

708-5_1

20-07-1841

Zanten v. Tijs te Strobos staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8386

949/6-1

25-09-1841

Zanten v. Tijs te Stroobos Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

9182

285/8

07-02-1916

Zanten van  Roelof Akkerwoude Chef Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Zanten van Jan S., 183 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6871

22-03-1825

11/1-C

Zanten van Jan Sinnekes te Tietjerksteradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8384

920-20

17-09-1841

Zanten van Klaas Cornelis * Bierum 02-01-1818, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

9725

Deel I 

Blz. 34

00-00-1868

Zanten van Nicolaas, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 42

00-00-1870

Zanten van Nicolaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9182

247

27-01-1916

Zanten van P. te Blesdijke , een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp;  een aanvraag voor een vergunning voor een slootdemping ,  ook is er in het dossier een tekening (blauwdruk) van de situatie ter plaatse en de goedkeureing van de aanvraag) enz.   jaar 1916 (10)

9181

1721

28-09-1915

Zanten van P. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor verbreding van een uitweg met een tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (10)

9414

62 t/m 74

05-09-1921

Zanten van Roelof , Chef Veldwachter der Gemeente Dantumadeel te Murmerwoude, een beschikking op zijn verzoek (in een handgeschreven brief met zijn handtekening)  tot het waarnemen der nevenbediening van Leeraar aan de cursus der vakcommissie  van den Alg. Ned. Politiebond tot opleiding enz. enz. jaar 1921 (14)

6424

584

02-12-1817

Zanten van T?. S. 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9186

10

03-01-1918

Zanten van Taede, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6868

21-02-1825

18-A-5

Zanthuizen Cornelis G. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Sint Anna Parochie enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

9181

1645

03-09-1915

Zantinge Gerrit,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6834

7-A blz. 2

18-02-1824

Zantuma G. A. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer soms beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

8380

833-2

24-08-1841

Weststel-

      lingwerf

Zap H. te Noordwolde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6079

169

13-02-1822

Zassink Henricus, den gepensioneerde Ruiter is ingeschreven in het grootboek Hoofd afdeling Militaire Pensioenen waarvan een extract van zijn overlijden enz. jaar 1822 (1)

8280

517-11, 7

19-05-1840

Zaterdag Dieuwke J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6086

893

28-09-1822

Zath Joan Peter gepensioneerd soldaat wegens zijn overlijden is hij ingeschreven in het Grootboek der Militaire Pensioenen  onder no. 12048 enz. jaar 1822 (1)

6242

115

19-02-1814

Zathe Klein Saxenoord, een document waarin gesproken wordt over publieke verhuring en het bleek dat Braaksma Anne Haantjes onder Dongjum de pondematen beschreven had op 11 gulden en Kooistra Sjerk Willems de pondematen beschreven had op 7 gulden en 10 stuivers enz. enz.  jaar 1814 (2)

6006

945

05-12-1815

Zatstra P. Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Witte Kool  aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3)

6644

850

20-10-1815

Zaveele J. S. ---- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor het hernieuwen van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis waar in genoemd Gorter Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H., Lambarts Wietze L., Veenstra A. K., Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende personen onderteken Veen van der Kartst Jans Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de Grietman enz. jaar 1815 (8)

8211

979/3

23-09-1839

Zavel Sierd Jans---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger Opeinde het betreft een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er nu en boete van f. 200 open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten noorden Dijkstra Linze Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en een stuk land ten noorden de wijk ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven van Jiskes Jogchum ook een notaris akte voor notaris Veen van der Karst Jans  betreffende het patent en accijns op het gemaal (was) ondertekend door Meulen van der A. S., de getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te Opeinde., Kuipers Johannes Rienks Koopman in de Zuiderdragten en de Notaris enz.  verder in dit complete dossier Proces-Verbaal gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide van der Jan  en Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A. een brief ondertekend door de bekeurde, ook stukken van Valsheid, enz.  jaar 1839 (44)

6632

 

 

1252

07-10-1814

 

Zeba Jan Heddes---- Huisman Dirk Leeraar der Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente tot Nes en Hollem op de Eilande Ameland met de nedrigste eerbied doordrongen in een Smeekschrift aan de Doorlugstiste Vorst enz. een christen leeraar zijnde behorende onder de Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente tot Nes en Hollem op de Eilande Ameland wier Tractement bedragende was volgens de beroeping 335 caroli guldens en was ondertekend door Zeba Jan Heddes Scriba en Grutter Oept Sierds oud diaken enz. jaar 1814 (4)

6072

565-a

13-07-1821

Zeba Jan Heddes---- Nes  de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer  Halzinga? Van hier naar Grouw en wij een nieuwe leeraar enz. enz.  verzoeken om een toelage voor enz. enz.  en de leeraar Woude van de P. J. van Oldeboorn in het Oude Huis  naar ons is  is beroepen de brief is getekend door  Bakker Cornelis , Dirks Symon, Grutter O. (Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes .  jaar 1821 (3)

6421

437

08-09-1817

Zeba Jan---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Thomas Karst om te mogen trouwen de verzogte certificaten van voldoening der Militie nog niet zijn ontvangen benevens die van Zee v.d. Oege Saskers en Zeba Jan welke moeten dienen voor de Buitenlandsche Zeevaart enz. jaar 1817 (2)

6020

178

24-03-1817

Zebrun Francois Joseph staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Dockum in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6423

541B

16-10-1817

Zebu Jan * 21-04-179 z.v. IJgles Bregtje 6 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

8197

687-1

06-07-1839

Zee  v.d. J. R. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

6864

26/1-C, 117

07-01-1825

Zee de Gooye Sjoerds te Utingeradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6101

1271

10-12-1823

Zee de Murk Uiltjes Boer te Oldeboorn, Hij is benoemd als Schatter der Belastingen te Akkrum en Terhorne enz. jaar 1823 (3)

8308

1074-9

29-10-1840

Zee de P. U.  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Zee de P. U. te Oldeboorn wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

6833

14-A, 10

12-02-1824

Zee de S. F. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

9188

481-d

25-04-1919

Zee de Uiltje IJlst Veldwachter te IJlst, jaar 1919 (3)

6423

541D

17-10-1817

Zee Tjerk Jankes Kapitein op het Schip de vrouw Aukje 4 van den is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6632

 

 

1316 lijst 4-L.

22-10-1814

Zee v der Jelmer te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Zee v. d. Rein D. te St. Anna Parochie wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8211

988-3, 6

Bladzijde 3

26-09-1839

Zee v.an der C. R. te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/6

25-09-1841

Zee v.d  A. L. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8386

949/6

25-09-1841

Zee v.d  R. D. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8280

526-1, 28,1

22-05-1840

Zee v.d. A. A. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_6

20-07-1841

Zee v.d. A. D. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_6a

20-07-1841

Zee v.d. A. D. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 6-1 19-06-1840

Zee v.d. A. D. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Zee v.d. A. D. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6262

946-5

30-09-1815

Zee v.d. A. H., Hij ondertekend mede als Gemeenteraadslid van Tjerkwerd het navolgende document;  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6830

18-A blz. 14

21-01-1824

Zee v.d. A. S. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6840

36-A

blz. 30

22-04-1824

Zee v.d. Age S. Koemelker van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6243

191-15

06-03-1814

Zee v.d. Allart H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

3698

B-15

nrs. 15-27

15-02-1832

Zee v.d. Anna Jans Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-15

Nrs. 1-14

15-02-1832

Zee v.d. Anna Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6383

76                

23-04-1814

Zee v.d. Arjen D. te Wijnaldum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

60

02-04-1814

Zee v.d. Arjen Sjoerds te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Zee v.d. Auke Egbert 139 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Zee v.d. C. R. te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6423

541D

17-10-1817

Zee v.d. Douwe Tjerks 23-05-1798  z.v. Zee v.d. Tjerk Jannekes en Donama Auktje Douwes 4 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)

6840

36-A

blz. 40

22-04-1824

Zee v.d. Durk S?. Schoenmaker van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6252

1186-7

29-11-1814

Zee v.d. Einte Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6830

18-A blz. 15

21-01-1824

Zee v.d. Evert D. te Wons wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8210

966/7 en 881/14, 4

27-08-1839

Zee v.d. F. B. de weduwe te Pingjum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8386

949/40

20-09-1841

Zee v.d. F. G. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 6-3 19-06-1840

Zee v.d. G. R. te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

6424

584

02-12-1817

Zee v.d. G. S. 27 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het 1e Trein Bataillon hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6424

609

10-12-1817

Zee v.d. Gerben 28 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6385

82

19-07-1814

Zee v.d. Gerrit staat op een lijst de nadere te designeren Schutters in plaatze van de geroijeerden op de primitieve Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden wegens gegronde reclames, ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (1)

6381

199-A

26-03-1814

Zee v.d. Gerrit Wabes, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Bolsward niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

3594

Map 88-F

1876-1878

Zee v.d. H.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

8210

966/7 en 881/14,7>>

27-08-1839

Zee v.d. H. H. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

526-1, 41

22-05-1840

Zee v.d. H. S. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_41

20-07-1841

Zee v.d. H. S. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Zee v.d. H. S. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 41 Bladzijde 1 26-09-1839

Zee v.d. H. S. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8280

526-1, 41

22-05-1840

Zee v.d. H. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Zee v.d. H. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 41 Bladzijde 1 26-09-1839

Zee v.d. H. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 41-1

19-06-1840

Zee v.d. H. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8386

949/41

20-09-1841

Zee v.d. H. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6381

199-C

26-03-1814

Zee v.d. Haring Jans, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Sneek niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Zee v.d. Haring Tjibbes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

9725

Deel 2

10-03-1899

Zee v.d. Harlingen Kapitein op de Rotterdam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

24-06-1899

Zee v.d. Harlingen Kapitein op de Rotterdam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 142

00-00-1894

Zee v.d. Haye naar Noorwegen, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9184

442

10-04-1917

Zee v.d. Hendrik te Workum-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)

9182

605

05-04-1916

Zee v.d. Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

8308

2086-14

01-11-1840

Zee v.d. hepke H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6870

15-03-1825

34-C

Zee v.d. Idse Meinderts, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5

17-07-1839

Zee v.d. J. B. te Gorredijk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Zee v.d. J. D. 325 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8364

482-1

17-05-1841

Zee v.d. J. E. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz. jaar 1841 (2)

8210

966/7 en 881/14,7>>

27-08-1839

Zee v.d. J. H. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6424

584

02-12-1817

Zee v.d. J. L. 14 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Zee v.d. J. R. te Gorredijk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Zee v.d. J. S. 515 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6381

199-C

26-03-1814

Zee v.d. Jacob Jans, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Sneek niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

8342

37/1-13                                                           12-01-1841

Zee v.d. Jacob Rykelea  te Gorredijk ,  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. Jaar 1841 (9)  

9182

605

05-04-1916

Zee v.d. Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6632

 

 

1316 lijst 4-R

22-10-1814

Zee v.d. Jaitze te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6830

18-A blz. 13

21-01-1824

Zee v.d. Jan S. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9183

1306

06-09-1916

Zee v.d. Jan, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6424

584

02-12-1817

Zee v.d. Jelle Douwes 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9725

Deel 2

Blz. 175

00-00-1897

Zee v.d. Johannes Martens, Zeemilitie Vlaardinger Haringvisscher hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

6840

36-A

blz. 30

22-04-1824

Zee v.d. Johannes W. Timmerknecht van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6424

584

02-12-1817

Zee v.d. K. W. 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6070

424-35    

25-05-1821

Zee v.d. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Zee v.d. Laas Tjallings te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6830

18-A blz. 8

21-01-1824

Zee v.d. Lolke H. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8220 

1137/13

Blz. 1

06-11-1839

Zee v.d. M. L. de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

2086-14

01-11-1840

Zee v.d. M. L. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Zee v.d. M. S. de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6421

437

08-09-1817

Zee v.d. Oege Saskers---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Thomas Karst om te mogen trouwen de verzogte certificaten van voldoening der Militie nog niet zijn ontvangen benevens die van Zee v.d. Oege Saskers en Zeba Jan welke moeten dienen voor de Buitenlandsche Zeevaart enz. jaar 1817 (2)

6840

36-A

blz. 30

22-04-1824

Zee v.d. Pieter Eesges Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8285

615-2, 6-1 19-06-1840

Zee v.d. R.  D. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

8375

708-5_6

20-07-1841

Zee v.d. R. D.  te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8280

517-11, 28

19-05-1840

Zee v.d. R. D. te Lieve Vrouwen Parochie wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag de Belooning toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Zee v.d. R. D. te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 6-2 19-06-1840

Zee v.d. R. D. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Zee v.d. R. D. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6830

18-A blz. 29

21-01-1824

Zee v.d. Reinder te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6380

13 nr. 33

29-01-1814

Zee v.d. Rienk Feddes te Oosterzee, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Noyon ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Westdonge-

        radeel

Zee v.d. S. IJ. te Moddergat staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_36a

20-07-1841

Zee v.d. S. J. te Garijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_36c

20-07-1841

Zee v.d. S. J. te Garijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 36,1

19-06-1840

Zee v.d. S. J. te Garijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8280

526-1, 36,1

22-05-1840

Zee v.d. S. J. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 34

26-09-1839

Zee v.d. S. te Haskerland (Joure) is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 37 Bladzijde 1

26-09-1839

Zee v.d. S. te Joure is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/10

20-09-1841

Zee v.d. S. te Joure, Komt voor in een document; Staat van de dubb