Home

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

6631

1085

08-09-1814

Zijlma Gerben wordt vermeld op een brief  van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en ondertekend de brief)  aan de Gouverneur van Vriesland  met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur betaald, op de enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2)

6629

910

00-00-1814

Zijlmaker Klaas Ages Harlingen Schipper

6629

918

25-07-1814

Zijlmaker Klaas Ages Harlingen Schipper

8224

1232-5

01-12-1839

Zijlman Pieter Jelles wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)

8220 

1137/9, 2

06-11-1839

Zijlsma Ids Lieuwes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6048

448, 1-7,

11, 24, 31

06-07-1819

Zijlsma Pieter Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (10) hele dossier (30)

5985

203

19-03-1814

Zijlst Jan te Appingedam,  De Ontvanger van de directe belastingen deelt mede dat genoemde persoon zich thans ophoudende in het departement Groningen te Appingedam Jaar 1814 (2)

8383

878/15

06-09-1841

Zijlsterweg---- Leeuwarden , een  bestek en tekening van het te bouwen Tolhuis aan de Straatweg Leeuwarden Marssum  een mooie tekening van de woning en een platte grond van het terrein waarop ingetekend waar het tolhuis komt te staan  Genaamd Gabel 1Jaar 1841 (9)

9126

660

02-04-1879

Zijlstra  Andries Egberts een verklaring dat hij is overleden 30 Maart 1879 jaar 1879 (1)

6843

3-A

21-03-1824

Zijlstra  D. C. Harlingen Schip de Harlingen Jaar 1824

6865

10-1-A

14-01-1825

Zijlstra  Gaele Dirks te Buitenpost,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6864

4-A

10-01-1825

Zijlstra  J. B.  Schipper van Beroep.  Onderwerp een verongelukt schip bij Urk waar hij bergloob=n voor krijgt enz. enz. jaar 1825 (5)

5664

37, 3

01-04-1910

Zijlstra  J. Hallum Schip de Lucifer,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

6642

677

08-08-1815

Zijlstra  J. W. (Jan Wijnzens) Schout van de gemeente Hallum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn benoeming tot Schout dezer Gemeente en dat hij voordraagt tot Adjunct Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) voorheen Schout dezer gemeente enz. jaar 1815 (1)

6423

583

25-11-1817

Zijlstra (Sijlstra?) Jan Jacob---- Blinskerken Kapitein Kommandant Bat. Art. Trein No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra (Sijlstra?) Jan Jacob uit de Gemeente Heeg  van de ligting 1817 enz. jaar 1817 (2)

8350

182-4

22-02-1841

Zijlstra . J. arbeidster te Dantumawoude wordt vermeld in een document Boete en Justitiekostende ontvanger van registratie verzoekt aan de Gouverneur of hij deze mag overbrengen naar het Memoriaal van uitgestelde zaken enz. jaar 1841 (3)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Zijlstra .ar.?, 234 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6383

97   

23-04-1814

Zijlstra [Nieubuurt M. geboren Zijlstra] te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

96   

23-04-1814

Zijlstra [Vries de A. geboren Zijlstra] te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8211

988-3, 12

Bladzijde 1

26-09-1839

Zijlstra ….? de weduwe te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Zijlstra ….? de weduwe te Nieuwezijl wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

517-11, 13

19-05-1840

Zijlstra ….? de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de  Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3579

9+ 10

15-02-1842

Zijlstra ….? en Lootsma ….? Onderwerp: het Reglement en Tarief van Vrachtloonen voor het Beurtveer en de schippers tusschen Harlingen en Sneek jaar 1842 (14)

3579

Dossier

00-00-1842

Zijlstra ….? en Lootsma ….? Zij komen door heel het dossier voor als ambtenaren, jaar 1842

6267

191

11-03-1816

Zijlstra ….? Gemeente Ontvanger te Harlingen , Onderwerp een ambtelijk stuk jaar 1816 (1)

8285

615-2, 8-2

19-06-1840

Zijlstra ….? te Damwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 8

Bladzijde 2

26-09-1839

Zijlstra ….? te Murmerwoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 5-1

19-06-1840

Zijlstra ….? te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

6254

140-A blz.40

17-01-1815

Zijlstra …? De oud fiscaal zijn erven , uit een Kamer in de Pijlsteegt,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6243

191-20

06-03-1814

Zijlstra A. C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6000

593

22-06-1815

Zijlstra A. C. Borg voor een  leverancier betreffende een Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)

6843

30-C

gehuwden

21-05-1824

Zijlstra A. C., 377 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8380

833-2

24-08-1841

Wijmbrit-

      seradeel

 

Zijlstra A. de weduwe te Nijezijl staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 42-2

19-06-1840

Zijlstra A. de weduwe te Nijezijl wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8210

966/7 en 881/14, 14

27-08-1839

Zijlstra A. K. de weduwe te Oosthem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn  reclame tegen de aanslag is afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9191

1345

29-10-1920

Zijlstra A. L.----- Torenbeek L.,  Zijlstra A. L. en Nieuwenhuijs P. A. een aanvraag vergunning voor het maken van drie  uitwegen van hun perceel aan de enz. enz. te Harlingen en een door hem geschreven brief door hen allen ondertekend, ook een getekende kaart met de situatie,   jaar 1920 (6)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Zijlstra A. te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_6a

20-07-1841

Zijlstra A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Zijlstra A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 22

Bladzijde 1

26-09-1839

Zijlstra A. te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

521-a

20-05-1840

Zijlstra A. te Makkum staat vermeld in de Agenda van de Staadsraad, Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1840 (1)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Zijlstra A. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 10>>

27-08-1839

Zijlstra A. W. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6644

847

21-10-1815

Zijlstra Abe Piebes  Mr. Bakker te IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende (hij tekent Zilstra)  die op meij 1813 hier in IJlst zin gekomen en net als Rekker Paulus als inwoning enz tevens een door Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 1815 (3)

8371

630/8

00-00-1841

Zijlstra Akke Roelofs---- Smeeding  Seike Jacobus dochter van Zijlstra Akke Roelofs en  Smeding Jacobus Geerts  reeds overleden in 1841., Onderwerp;  een verklaring dat zij geboren is op 12-02-1811 te Rottevalle omdat er geen geboorteregister van die periode is, verder genoemd jaar 1841 (6)

6711

248 blz. 2

07-09-1822

Zijlstra Amme Wattes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

8364

498/10, 16

21-05-1841

Zijlstra Andries E. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

9465

Deel 2, 20

31-10-1866

Zijlstra Andries Jacobs te Murmerwoude Beurt en Veerdienst van Valom naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie 23-04-1762)

6381

199-B

26-03-1814

Zijlstra Anne Tjeerds, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Lemmer niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

6257

410-11

28-04-1815

Zijlstra Anne Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Zijlstra Anne Wattes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Zijlstra Anne Wattes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6101

1311

16-12-1823

Zijlstra Anne Watzes te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6034

398

30-05-1818

Zijlstra Anne Wybes te Woudsend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

9181

1645

03-09-1915

Zijlstra Anne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6240

1080

29-11-1813

Zijlstra Ate Siegers  en Dijk van Andries Atzes wonende op het Witveen te Oostermeer zij zijn in 1812 aangesproken door den Percepteur van Augustinusga  tot betaling  voor hun huizen  te Drogeham  dan volgt een verhaal van onder welke fiscale gemeente valt het  enz. enz.  jaar 1813 (2)

6087

975-17

19-10-1822

Zijlstra Atse Geerts is vermeld op een staat  als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die  belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)

6087

975-17

19-10-1822

Zijlstra Atse Geerts is vermeld op een staat  als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die  belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)

6257

410-4

28-04-1815

Zijlstra Atze Geerts Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

9180

420

05-03-1915

Zijlstra Auke gehuwd met Wal van der Aukje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8094

34, 591/8

18-06-1838

Zijlstra Auke Jacobs Valom Beurtschipper

6830

18-A blz. 19

21-01-1824

Zijlstra B. A. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8197

687-1

06-07-1839

Zijlstra B. B. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

6383

97   

23-04-1814

Zijlstra B. H. geboren Winter te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6089

1218

31-12-1822

 Zijlstra B. J. ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de goederen en de prijs die hij voor de Groenten bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)

5711

8-c

19-09-1899

Zijlstra B. J. Sluiswachter overtreding invordering van enz. , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899

6093

281

07-04-1823

Zijlstra B. J. wegens geleverde Witte Kool, Hij wordt vermeld in een document , Staat van den stand van het crediet voor den dienst van het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden  voor Januari en Februari dezes jaars enz. enz. jaar 1823 (4)

9188

481-a

25-04-1919

Zijlstra B. Stiens Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel, jaar 1919  (4) 

5986

262 lijst 1

08-04-1814

Zijlstra Bauke Wiebes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)

3699

A-29

15-02-1834

 

Zijlstra Baukje Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

29-A

02-02-1835

Zijlstra Baukje Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

6830

15-A_g

17-01-1824

Zijlstra Berend Pieters te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in boete vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. jaar 1824 (2)

3698

A-20

08-10-1828

Zijlstra Bindert Jilts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

5711

26

18-07-1901

Zijlstra Boele Jans te Terhorne moet als getuige verschijnen in de zaak van Jong de Sietze Sipkes  enz. Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1901   (8)

6407

198-1+8-9

04-05-1816

Zijlstra Bouwe Andries staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

8199

729/5, 290

Bladz. 29

17-07-1839

Zijlstra Bouwe te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6243

191-3

06-03-1814

Zijlstra C. D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Zijlstra C. D. de weduwe te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 12,1

19-06-1840

Zijlstra C. D. de weduwe te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7

8285

615-2, 12,1

19-06-1840

Zijlstra C. D. de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6255

254

10-03-1815

Zijlstra C. D. Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende Vroedschap, Copie van de Memorie van de Vroedschap der Stad Harlingen betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste van gemelde Stad, De Vroedschap op voorstel van de President Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd  enz. enz.  Hebben na examinatie bevonden dat dezelven somma van fl. 12922-16 stuivers en 14 penningen  enz. enz. Jaar 1815 (15)

6020

180

28-03-1817

Zijlstra C. D. staat vermeld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene Vredegeregten is hij benoemd enz. er wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2)

6243

191-19

06-03-1814

Zijlstra C. de weduwe. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Zijlstra Conelus Durks staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6830

10-A

21-01-824

Zijlstra Cornelis  Hendriks---- Bakker Jetze Dirks hij is volgens een Rapport Niet meer in de Gemeenten Heeg of Woudsend te vinden en ook niet volgens een ander rapport te Sneek ook Zijlstra Cornelis  Hendriks  niet aldaar verder genoemd Woudsma Hendrik Egberts dat deze sedert jaren niet te St. Johannisga noch in eener der plaatsen der controle woonachtig ook enz. jaar 1824 (8)

8291 

731/11

22-07-1840

Zijlstra Cornelis C.,    Handgeschreven brief met handtekening van Cornelis C. Zijlstra   te Harlingen, jaar 1840

6850

2-A

30-07-1824

Zijlstra Cornelis D. Koopman te Buitenpost  wegens gebruik van een Paard, waar geen belasting voor wordt betaald, Jaar 1824 (3)

6383

95   

23-04-1814

Zijlstra Cornelis D. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

96   

23-04-1814

Zijlstra Cornelis D. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6025

559

22-08-1817

Zijlstra Cornelis Dirks heeft de functie van plaatsvervanger te Buitenpost bij het vredegerecht  niet heeft aangenomen enz jaar 1817 (2)

6025

558

22-08-1817

Zijlstra Cornelis Dirks---- Sipkema Andries Romkes, Hij wordt voorgedragen voor de post als Plaatsvervanger bij het Vredegeregt van het Canton Buitenpost i.p.v. van Zijlstra Cornelis Dirks enz. jaar 1817 (3)

8364

502-495-16

21-05-1841

Zijlstra Cornelis Dirks staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

6385

138

06-07-1814

Zijlstra Cornelis Dirks te Buitenpost hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6097

747 en 753

12-08-1823  

Zijlstra Cornelis Durks oud 50 jaar ,Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met candidaten voor de post van  Plaatsvervanger in de regtbank van het Vredegercht Buitenpost door het overlijden van Sikkema Hendrik Jans  enz. jaar 1823 (2)

6402

 

922-1+4

09-12-1815

Zijlstra Cornelis Durks staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6098

899

17-09-1823  

Zijlstra Cornelis Durks, Hij wordt vermeld in een staat  als kandidaat voor de functie   Plaatsvervanger van de Vrederegter enz. enz. jaar 1823 (2)

8308

1087-11, 3

03-11-1840

Zijlstra Cornelis Pieters staat vermeld in een document  (met 7 kolommen info) Nominative Staat van eenen milicien, herkomstig uit Vriesland ten aanzien van welke Mutatien hebben plaats gehad gedurende september enz. jaar 1840 (5)

6626

487  blz. 15

07-04-1814

Zijlstra Cornelis Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6393

166

13-03-1815

Zijlstra D. C---- Fontein D. Pz. 1e Luitenant 5e Comp. wordt voorgedragen als Capitein bij de 2e Comp. Tot 1e Luitenant 5e Comp. Houtsma Tjardus thans 2e Luitenant 4e Comp. en tot 2e Luitenant bij de 4e Comp. Smith E. enz. document ondertekend door Luit. Col.  2e Bat. Landstorm Zijlstra D. C.   enz., jaar 1815 (1)

6678

336

00-00-1818

Zijlstra D. C.    Lijst met de Zestien der voornaamste  Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)

6392

86

02-02-1815

Zijlstra D. C.  Capitein Commandant der Schutterij van Leeuwarden, hij wordt voorgesteld ter approbatie en verdere benoeming door de Luitenant Colonel van het 21e Batt. Landstorm te Leeuwarden in een document ondertekend door de heer Binksma Albertus enz. jaar 1815 (2)

6830

26-A 2

20-01-1824

Zijlstra D. C.  Zeehandelaar te Harlingen, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)

6682

520

00-00-1818

Zijlstra D. C. (Dirk Cornelis) Aanstelling als  Burgemeester  van  Harlingen  jaar 1818 (5)

6082

453

03-05-1822

Zijlstra D. C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6100

1192-38

26-11-1823

Zijlstra D. C. ,---- Rodenhuis Y. en Zijlstra D. C. , zij zijn als Schatters  over 1824 te Harlingen  gedesigneerd enz. de akte is achter 39 jaar 1823 (1)

6243

191-1

06-03-1814

Zijlstra D. C. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6009

192

22-03-1816

Zijlstra D. C.---- Reinbach Willem Mauritz benoemd tot Vrederechter te Harlingen  i.p.v. Zijlstra D. C. die bedankt heeft jaar 1816  (4)

6034

398

30-05-1818

Zijlstra D. C. te Harlingen hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6864

60-C-18

13-01-1825

Zijlstra D. C. te Harlingen Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6089

1199 blz. 37

26-12-1822

Zijlstra D. C. te Harlingen,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6678

355

00-00-1818

Zijlstra D. C., Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz, enz,, (3) jaar 1818

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Zijlstra D. De Weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6070

424-35   

25-05-1821

Zijlstra D. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

5999

475

19-05-1815

Zijlstra D. F. de weduwe, ., is belastingschuldige maar heeft zig beklaagd wegens te hoge aanslag en dat zij een hertaxatie wil door hen aangestelde  Taxateur Zijtsma Tjeerd Johannes,  enz. enz. jaar 1815 (1)

6383

89    

23-04-1814

Zijlstra D. G. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6420

341

09-08-1817

Zijlstra D. H. ---- Goithals Ch. de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra D. H. , Walstra Sijtze*., Drent Egbert Wiegers*, Kalenkoot Jacob* lotelingen ongeschikt zijn tot den militairen dienst  en dat Postuma Andries* niet als plaatsvervanger van Botma Sake* kan aangenomen worden daar hij een liesbreuk heeft enz. een * vermeld is een medische verklaring aanwezig ondertekend door de Officier van gezondheid Bleisen van J’s enz. jaar 1817 (2)

8280

526-1, 12

22-05-1840

Zijlstra D. H. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 12,1

19-06-1840

Zijlstra D. H. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8211

988-3, 12

Bladzijde 1

26-09-1839

Zijlstra D. H. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/12

20-09-1841

Zijlstra D. H., te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Zijlstra D. J. de weduwe te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8211

988-3, 40 Bladzijde 2 26-09-1839

Zijlstra D. J. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Zijlstra D. J. te Nieuwezijlen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 23

Bladzijde 4

26-09-1839

Zijlstra D. J. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 23,2

19-06-1840

Zijlstra D. J. te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/23

20-09-1841

Zijlstra D. J. te Stiens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Zijlstra D. K. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Zijlstra D. K. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6396

565

08-06-1815

Zijlstra D. Luitenant  Collonel Commanderende het 2e Battaillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de bevordering van  Veen v.d. L.  Capitein, Houtsma Tj. 1e Luitenant, Hilarius W. 2e Luitenant, Huijdekoper J. enz. jaar 1815 (1)

6413

7

31-12-1816

Zijlstra D.---- Siersma Doeke  J.  Houtbrander te Harlingen oud bijna 47 jaren ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken en geeft met eerbied te kennen dat hij in 1814 is benoemd als  1e Luitenant  bij de Schutterij  en door het ontslag van de Heer Zijlstra D.  en de Heer Rodenhuis en hij in de jaren1796 tot en met 1799 in de schutterlijke dienst is geweest enz verzoekt hij tot Kapitein bevorderd te mogen worden enz. mede ondertekend door Jagt v.d. W. enz. jaar 1816 (4)

6242

117

17-02-1814

Zijlstra D. Slager.   Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van het stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Zijlstra D. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_22a

20-07-1841

Zijlstra D. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Zijlstra D. te Stiens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6091

105

01-02-1823

Zijlstra D. van beroep Sluiswachter een declaratie van fl. 37.50  wegens tractement 4e kwartaal 1822, jaar 1823 (2)

6633

1408

17-11-1814

Zijlstra D.C. ---- Stok van der Jurrien Okkes, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat geeft hij met verschuldigde eerbied te kennen als  burger der stad Harlingen en in 1794  jong gehuwd toen Molenaarsknecht, betreft bezwaar tegen contributie betalen, en aanklacht wegens oproerkraaier ook tegen zijn vader Okke Jurriaans van der Stok komt ook in voor de Landing van de Engelsen op den Helder en Texel in 1799 enz. enz. , Ook zit hierbij  een aantal verklaringen dat Jurrien Okkes van der Stok, Schipper van beroep altijd een man is van zedelijk rustig en IJverig gedrag, ondertekend door Y Rodenhuis, A. Binksma, J. H. Olinjus, D. C. Zijlstra en Menno Vink, Roseboom P?,  Hooft van  J. ?. R., Rodenhuis P., Blik K. ?, Jaar 1814 (9)

6060

480

06-07-1820

Zijlstra D.C. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6394

266

06-04-1815

Zijlstra D?. C.  Luitenant Coll. van het 21 Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat dat hij gisteren de mannen van den Landstorm van cde comp. no. 2 heeft opgeroepen en hun als Capt.  voorgesteld Fontein D. Pz. en Houtsma Tj. tot 1e Luitenant Smith Eeuwe enz. jaar 1815 (1)

6277

30-7

09-01-1817

Zijlstra Daniel S. de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

5663

26

30-03-1898

Zijlstra de Wed. J. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

27

20-04-1899

Zijlstra de Wed. J. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

8280

526-1, 34

22-05-1840

Zijlstra de weduwe te Nieuwezijl Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Zijlstra de weduwe te Nieuwezijlen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6392

104

15-02-1815

Zijlstra Dirk---- Binksma A. schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur waarin hij deze bedankt dat hij van de functie van Luitenant Colonel van het 21e Batt.  Landstorm ontslagen is  en  heeft voorgesteld  om  Zijlstra Dirk voor te dargen voor deze functie enz. jaar 1815 (2)

6383

94   

23-04-1814

Zijlstra Dirk C. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6013

401-a

09-07-1816

Zijlstra Dirk Cornelis    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6047

379

03-06-1819

Zijlstra Dirk Cornelis  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6001

688

28-07-1815

Zijlstra Dirk Cornelis benoemd tot vrederechter Harlingen   i.p.v. Wetstra H. J.  jaar 1815 (3)

6003

784

06-09-1815

Zijlstra Dirk Cornelis---- Crane de Jan Willem is tot Vrederegter van het Canton Franeker en de heer Zijlstra Dirk Cornelis tot Vrederegter van het Canton Harlingen benoemd bij besluit van 19 juli 1815 e den vereischte eed hebben afgelegd enz. jaar 1815 (1)

6002  

724

14-08-1815

Zijlstra Dirk Cornelis---- Crane de Jan Willem te Franeker  en Zijlstra Dirk Cornelis te Harlingen zij hebben de eed afgelegd voor hun functie als Vrederegter jaar 1815 ( dossier samen met 784 totaal 32)

6864

58-D

05-01-1825

Zijlstra Dirk Cornelis en Suis Ype Roden (Roden Suis Ype) onderwerp  waarneming van de post bij de Burgelijke stand te Harlingen  enz. jaar 1825 (1)

5993

897

07-11-1814

Zijlstra Dirk Cornelis is bij vacature van den post van Vrederegter als eerste suppleant derzelve waarneemt in het Canton Harlingen en de heer Crane de Willem voor het Canton Franeker enz. jaar 1814 (4)

6669

415-f

23-10-1817

Zijlstra Dirk Cornelis Lid van de Raad van Harlingen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6383

96   

23-04-1814

Zijlstra Dirk Cornelis te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Zijlstra Dirk Gales te Achtkarspelen, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6648

69

14-02-1816

Zijlstra Dirk Gales---- With de J. M. Schout van de gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Sijbrandy Wytze Jans adj Schout alhier de 21e dezer maand is overleden  en draagt voor Zijlstra Dirk Gales thans lid van de Raad enz. jaar 1816 (1)

6854

5-A

23-09-1824

Zijlstra Dirk te Harlingen ---- Blok Menno en Zijlstra Dirk te Harlingen verzoekt kwijtschelding  van  een boete wegens niet op tijd ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap van Steensma Sytske jaar 1824 (4)

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Zijlstra Dirk wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-A             

05-01-1816

Zijlstra Dirk wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1816 (8) 

6852

12-A

30-08-1824

Zijlstra Dirk,---- Blok Minne te Harlingen en Zijlstra Dirk, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Steensma Sytske jaar 1824 (1)

3581

41

15-01-1850

Zijlstra Douwe Jans ---- Zandstra Dirk Jeltes  en  Zijlstra Douwe Jans  wonende te Wommels. Onderwerp een request door beide ondertekend  tot het bestuur van Hennaarderadel met het verzoek om als Beurtschippers  van  Wommels op Leeuwarden en Sneek te mogen worden aangesteld de verdere corespondentie over de aanvraag is in het dossier aanwezig enz. jaar 1850 (8)

6070

424-36    

25-05-1821

Zijlstra Douwe Pieters hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Zijlstra Douwe Pieters Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Zijlstra Douwe Pieters te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Zijlstra Douwe Pieters, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

3699

A-29

15-02-1834

 

Zijlstra Douwe Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

29-A

02-02-1835

Zijlstra Douwe Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

6256

361

13-04-1815

Zijlstra Durk Gales, Rentenier,  Zijlstra Hendrik Gales,  Rentenier,  Kuipers Willem Durks, Koopman,  Sibrandy, Winkelier, en  Boersma Roelof Louwrinzes, Landbouwer  alle te Buitenpost wonende en ondertekenaars  van een document aan de Gouveneur van Vriesland als volgt dat zij crediteuren zijn van het voormalige District Achtcarspelen en dat zij gezamenlijk in den jare 1809 aan de Baljuw en Gemeente Bestuur van  het voormalige District Achtcarspelen zevenduizend vijf en zestig guldens  onder speciale bepalingen enz. enz.  maar dat zij  tegenstaande hunne herhaalde aanmaningen enz. enz. jaar 1815 (3)

8199

729/5, 290

Bladz. 12-v

17-07-1839

Zijlstra Durk Kornelis te Buitenpost wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

3622

C

stuk 2

02-03-1853

Zijlstra Durk Taekes---- Hoekstra Hendrik Uiltjes wonende te Schuilenburg hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Schut en Tolgelden der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Zijlstra Durk Taekes te Nieuwezijlen en Hiemstra Berend Sijbes te Kooten genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1853-1856 (7)

8280

525-A, 6

21-05-1840

Zijlstra Durk Takes een extract uit het Stamboek van de Onder Officieren en Manschappen van mindere graden van het regiment Lanciers met 8 kolommen info zoals o.a. zijn ouders Jans Foeke en Bootsma Tietje Teekes en zijn Signalement enz. jaar 1840 (2)

6840

36-A

blz. 50            

22-04-1824

Zijlstra E. , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6870

18-03-1825

11/2-A

Zijlstra E. A.te Baard hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

9126

805

25-04-1879

Zijlstra E.---- Meijer Arjen Agent van Politie en Binnerts Jochem Agent van Politie te Sneek zij worden voorgesteld als kandidaten voor de post van Veldwachter van geheel Baarderadeel i.p.v. de overleden Zijlstra E. te Baard en eerstgenoemde Meijer wordt benoemd in deze functie jaar 1879 (2)

6279

212

15-02-1817 

Zijlstra Ebele Klazes Sluiswachter van de zogenaamde Helomaer Sluis onder Olde Trijne verklaart in een door hem ondertekend document dat er geen schip varende van Leeuwarden op Deventer van laatsgemelde Stad is teruggekomen sedert den 1e januari dezes jaars maar wel een schip geschud eenige dagen voor het begin dezes jaars waarvan de schipper Ebes Jan was enz. jaar 1817 (4)

6834

3-A

20-02-1824

Zijlstra Eebert----Sijbrandi Tjeerd Sijbrens het betreft zijn post als Ontvanger te Beers en Jorwerd i.p.v. hem benoemd Zijlstra Eebert  enz.jaar 1824 (4)

6639

419
25-04-1815

Zijlstra Eelke Herkes---- Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zijlstra Eelke Herkes van beroep Molenaar te Lioessens, Berends Antje alhier te Leeuwarden en Postma Hendrik Davids mede alhier wonende zij zijn ter verzekerde bewaring genomen wegens  zinneloosheid Postma is naar het tuchthuis overgebracht omdat er geen verbeterhuis in Vriesland is enz. Jaar 1815 (2)

6641

648

28-07-1815

Zijlstra Eelke Herkes---- Stiemsma Y. U. Schout van de Gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de huisvrouw van Zijlstra Eelke Herkes  te Lioessens  dat haar man in het Pest of Dolhuis te ’s Gravenhage geplaatst kan worden maar zij  kan zelfs de kost voor haar eigen huisgezin niet verdienen  maar de twee broeders van de zelve Heerkens Jacob Herkes Bakker te Uithuizen en Heerkens Reinder H. Percepteur te Woudsend zijn wel in staat enz. jaar 1815 (2)

9465

Deel 2, 7

02-09-1865

Zijlstra Eelke te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 7

02-09-1865

Zijlstra Eelke te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 7

02-09-1865

Zijlstra Eelke te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

3698

B-46, 9

14-03-1832

Zijlstra Eelkje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)

6639

420
29-04-1815

Zijlstra Eelse H.---- Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Poppes Abel oud 32 jaren schoenmaker van beroep wonende te Harlingen die uit hoofde van zijn zinneloosheid een jaar naar een verbeterhuis moet enz. als bijlge een klein briefje met de namen van Berends Antje te Leeuwarden, Davids Hendrik  aldaar Zijlstra Eelse H. te Lioessens en Sijbrens Trijntje te Midlum jaar 1815 (4)

6422

481C + 503

09-10-1817

Zijlstra Eeltje Pieters---- Oneidis C.  bj afwezigheid van de Grietman Wonseradeel ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra IJpe Jans zich niet te makkum bevind nog op het register er verlofgangers maar dat door de verwarring enz. er wel een Zijlstra Eeltje Pieters behorende tot het 3e Batt.enz. jaar 1817 (2)

6421

434 3e Bataillon

18-09-1817

Zijlstra Eeltje Pieters---- Zijlstra Ype Jans * Makkum (volgens de kolom aanmerkingen moet dit zijn Zijlstra Eeltje Pieters) 1  is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 5 kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot  der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers  enz. jaar 1841 (3)

6871

28-03-1825

58/1-C

Zijlstra Eelze Heerkes---- Zijlstra Pieter geboren te Harlingen 4 maart 1802 Molenaarsknecht zoon van Zijlstra Eelze Heerkes van beroep Arbeider wonende te Veenwouden heeft zijn zoon niet ingeschreven waarvoor een Proces-verbaal en Everts Japikje †en verder Schouman Doeke geboren 25-10-1806 de wees en Armenvoogden van Dokkem hebben hem niet ingeschreven waarvoor een Proces-verbaal beide zijn niet ingeschreven voor de Militie van 1821 en 1825 maar zijn voor den dienst geschikt bevonden en bij de 8e afd. inft. In dienst zijn gesteld geworden enz. enz. jaar 1825 (6)

6424

584

02-12-1817

Zijlstra Egbert 34 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6870

18-03-1825

11/5-A

Zijlstra Egbert Ari met als Standplaatsen; Baard en Jorwerd hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arrondissement Sneek jaar 1825 (2)

6418

255-B

01-06-1817

Zijlstra Egbert Klasen 170  Sneek zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Zijlstra Eijbe, 23 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6252

1196

08-12-1814

Zijlstra F. D. te Westergeest voor afkeuring van een paard voor de Dragonders, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4)

6868

21-02-1825

18-A-7

Zijlstra F. W. te Hallum, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Hallum en Ferwerd enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6089

1206

28-12-1822

Zijlstra F. W. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

6626

487  blz. 9

07-04-1814

Zijlstra Feijke W. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6276

1102-8

18-12-1816

Zijlstra Feike W.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6853

28-A

02-09-1824

Zijlstra Feike Wijnzes Brander te Hallum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6848

18-A

16-07-1824

Zijlstra Feyke W. Brander te Hallum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens de wet op gedistilleerd jaar 1824 (2

6691

238

00-00-1819

Zijlstra Folkert Klazes Boer te Oudega, opgave aan het Venijn(Miltvuur)  gestorven beesten. Jaar 1819 (2)

6625

394

12-03-1814

Zijlstra Folkert Klazes geeft samen met Winia Douwe Romkes in een door beide ondertekend Request aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen  dat beide wonende te Oudega  Canton Sneek in qualiteit als Diaconen van de Gereformeerde gemeente van  Oudega dat hunne kerklanden zijn verhuurd geworden voor den tijd van drie jaren door den Notaris Wiersma te Sneek verder gaat de brief over de problemen met de huurders enz. de brief is mede onderteked door de Notaris Noyon L.  jaar 1814 (4)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Zijlstra Folkert Klazes te Oudega hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6101

1311

16-12-1823

Zijlstra Folkert Klazes te Oudega, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6069

279-A

09-04-1821

Zijlstra Folkiert K. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

6070

424-36    

25-05-1821

Zijlstra Frank Wybes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Zijlstra Franke Wiebes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Zijlstra Franke Wybes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Zijlstra Franke Wybes te Woudsend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

7977

158-7

14-02-1837

Zijlstra Frans Jacobus hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4)

6626

487  blz. 10

07-04-1814

Zijlstra Freerk L. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6846

25-A

30-06-1824

Zijlstra G. bekeurd wegens  ter zake zijn paard in het jaar 1820 etc jaar 1824 (4)

6383

90  

23-04-1814

Zijlstra G. D. te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Zijlstra G. D. te Augustinusga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8210

958/2 211

Bladzijde 2

17-09-1839

Zijlstra G. D. te Augustinusga, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8051

759/4,770/2

05-08-1837

Zijlstra G. J. Schipper, jaar 1837

8211

988-3, 5

Bladzijde 5

26-09-1839

Zijlstra G. P. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/6-5

00-00-1841

Zijlstra G. P. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

7977

140-3

08-02-1837

Zijlstra G. R. –--- Koster Oeds Winkelier te Eestrum betreft een Procesverbaal d.d. 25 december 1836 wegens vervoer van 25 ponden geraffineerd zout dat niet voorzien was van een document enz. komt ook in voor Kootstra Marten H., Hayema ….? Rasschen J. P. en Zijlstra G. R. Commiesen van de Rijksbelasting , en de goederen komen uit het pakhuis van Hobbema J.  en bestemd voor Veen van der G. P.  jaar 1837 (14)

8377

754/5

02-08-1841

Zijlstra G. S.  te Heeg staat van Procesverbaal  met verschuldigd bedrag dagtekening enz. enz. jaar 1841 (1)

6627

602

30-04-1814

Zijlstra Gabe Durks Kerkvoogd speciaal voor deze commissie verzogt voor deze commissie gedecorneerd  hij wordt vermeld als een der ondertekenaars van een document betreffende de circulaire van den Commissaris Generaal van Binnenlandche zaken uit Den Haag d.d. 20-01-1814 en haasten zij zig te antwoorden welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om het nog ontbrekende aan de Tractements betaling van onzen Predikant over de jaren 1811-1812-1813 tot de somma van twaalhonderd achtien guldens en veertien cents enz. jaar 1814 (3)

6387

131

26-09-1814

Zijlstra Gabe Durks, hij wordt voorgesteld en benoemd als Stafofficier bij het 6e Bat. Landstorm in de gemeente Augustinusga enz. in het document wordt zijn rang genoemd en de plaats waar gelegerd enz. jaar 1814 (1)

6839

4-A blz. 2

06-04-1824

Zijlstra Gaele Dirks wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6102

43-B

12-01-1824

Zijlstra Gaele Dirks,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Zijlstra Gaerrolt Durks staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6385

137

06-07-1814

Zijlstra Gale D. hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6018

31

13-01-1817

Zijlstra Gale Dierks te Augustinusga, hij heeft de eed voor de rechtbank afgelegd, voor zijn fuctie enz. jaar 1817 (2)

6017

775 en 776

27-12-1816

Zijlstra Gale Dierks te Augustinusga, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van  Buitenpost   jaar 1816  (5)

6623

274

27-01-1814

Zijlstra Gale Dirks gepatenteerd Coopman te Augustinusga, hij heeft zig voor de functie van Schout in de Gemeente Augustinusga geexcuseert ook al om dat de personen die hem hebben voorgedragen welke hem niet hebben gekend en dat hij vindt dat de post meer lasten dan lusten opbrengt enz. jaar 1814 (2)

6027

718-a

14-10-1817

Zijlstra Gale Dirks Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6049

548

07-08-1819

Zijlstra Gale Dirks Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

8364

502-495-16

21-05-1841

Zijlstra Gale Dirks hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

3622

A-3

blz. 6

05-01-1848

Zijlstra Gale Dirks nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 6

31-12-1852

Zijlstra Gale Dirks nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

6042

44-A

20-01-1819

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  20-01-1819 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  11-04-1820 (4)

6060

494-B

12-07-1820

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  12-07-1820 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal  10-04-1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal  10-07-1821Jaar 1821 (4)

6075

771

11-10-1821

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal  11-10-1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 1e kwartaal  09-01-1822 (3)

6036

493-C

 13-07-1818

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. 13-07-1818 (4)

6045

238

13-04-1819

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  13-04-1819 (4)

6052

793

05-11-1819

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen. 05-11-1819 (4)

6054

34-C

12-01-1820

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen. 12-01-1820 (4)

6084

649

09-07-1822

Zijlstra Gale Dirks te Buitenpost, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, 09-07-1822 (3)

8359

377/28, 22

19-04-1841

Zijlstra Gale Dirks wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Achtkarspelen omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6030

53-c

23-01-1818

Zijlstra Gale Dirks, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4)

6063

703

11-10-1820

Zijlstra Gale Dirks, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3)

6081

366

11-04-1822

Zijlstra Gale Dirks, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton Buitenpost, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6039

771-c

16-10-1818

Zijlstra Gale Dirks, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6024

437-b

08-07-1817

Zijlstra Gale Dirks, Vrederechter te Buitenpost, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

8359

377/28, 5

19-04-1841

Zijlstra Gale Durks wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6388

128

26-10-1814

Zijlstra Gale Durks, hij is samen met andere officieren en onderofficieren erkend en benoemd bij het 7e Bat. Landstorm door enz. in het document wordt tevens hun rang vermeld. Enz. jaar 1814 (1)

8214

1028/12

08-10-1839

Zijlstra Gauke Geerts 5 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6087

950

15-10-1822

Zijlstra Geele Dirks wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6090

42

14-01-1823

Zijlstra Geele Durks, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6093

299

11-04-1823

Zijlstra Geele Durks, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6096

609

07-07-1823

Zijlstra Geele Durks, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie  en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Zijlstra Geele Durks, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

5664

274-a, 28

28-02-1918

Zijlstra Geelt Gorredijk Schip de Martha,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

6630

1027

30-07-1814

Zijlstra Geert Jogchums te Niawier. Handgeschreven brief met zijn handtekening, Jaar 1814

9186

548

04-05-1918

Zijlstra Gepke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3698

B-41

15-02-1832

Zijlstra Gerardus Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Zijlstra Gijsbert, 403 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

7977

152-4

11-02-1837

Zijlstra Gosse Rein----  Koster Oeds Sijtzes Winkelier te Oostrum verzoekt eerbiedig aan zijne exellentie, dat door te Drogham geposteerde Rijkscommiesen Rasschen Jan en Zijlstra Gosse Rein bij procesverbaal van 25-12-1836 (in dossier aanwezig) betreffende een bekeuring van de Wet op het Zout en het betreft bij een aanpeil van zeep en bij die gelegenheid een zak met geraffineerd zout  enz. dit verzoek is door hem ondertekend enz. jaar 1837 (9)

5664

162, 28

27-02-1917

Zijlstra Greelt Gorredijk Schip de Martha,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5665

10-02-1881

akte

112 t/m 118

Zijlstra Greelt Reins---- Fokkema Date Thijsses  Beurtschipper te Dragten, Kuipers Sipke Rienks, Koopman onder Lekkum,  Hijlkema Klaas, Landbouwer onder Bergum , Zijlstra Rein Greelts Koopman te Dragten, Zijlstra Greelt Reins , Schipper te Heerenveen, eigenaren van het vaste veer Dragten-Sneek v.v. en Dragten-Leeuwarden v.v.,    Onderwerp:   o.a. handgeschreven brieven met hun handtekeningen , een aankondiging  van voormelde dienst met hun schip genaamd “Boterschip”,  wat ook in een advertentie  (4 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage,  en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld  jaar 1881 (10)

5667

4, 1 t/m 11

11-03-1879

Zijlstra Greelt Reins Nijehaske Schipper en Stoomboot Ondernemer Dossier(31) + Reglement en Prijslijst (53)

5667

3

00-00-1879

Zijlstra Greelt Reins---- Zijlstra Rein Greelts , Koopman  wonende te Dragten, Zijlstra Greelt Reins Beurtschipper wonende te Nijehaske, Hijlkema Klaas Tjalles eigenaar wonende te Bergum, Kuipers Sipke Rienks eigenaar en Koopman te Hardegarijp in hoedanigheid als gezamelijke eigenaren voor 2/3  in het sedert het jaar 1696 bestaand geoctrooid  beurtveer van Dragten op Leeuwarden en Sneek v.v.  waarvoor laatstelijk reglement en tarieven vergunning is verleend bij beschikking van Gedeputeerde Staten der Provincie Friesland den 20 April 1857,  in een geschreven en door hen getekend document wordt vermeld dat zij het voornemen hebben  een schroefstoombootdienst op te rigten van Dragten op Sneek op Leeuwarden v.v.,  verder een document Chronologische Lijst der stukken met vermelding van welke correspondentie er is geweest is over deze aanvraag en deze stukken zijn ook aanwezig in het dossier ook aanwezig een reglement en Tarief voor de  schroefstoombootdienst van Dragten op Sneek op Leeuwarden v.v. enz. enz. verder komt voor Fokkema Dote Thijsses mede eigenaar van het geoctrooide beurtveer tusschen  Dragten op Leeuwarden en Sneek v.v  Spaanstra  (Bowinus Jans), Kooistra  (Bouwe Boukes)en  Wilkes (Henderikus Harmannus)dietegen deze dienst een bezwaar indienen  ook aanwezig een reglement en Tarief voor de  schroefstoombootdienst van Dragten op Sneek op Leeuwarden v.v.   gespecificeerd het tarief voor personen maar ook  het tarief voor de goederen is  gespecificeerd. Een lijst met alles wat maar denkbaar is. Enz ook een boekje (Blauw) met dienstregeling van de schroefstoombootdienst van Spaansra B. J. en Kooistra B.. en een foto van een schip achterop het boekje   (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten 1879-1881)  enz. jaar 1879 (45)

9465

Deel 2, 90

24-02-1863

Zijlstra Greult R. te Nijehaske te Sneek, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Amsterdam, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).

6247

640

29-06-1814

Zijlstra Grietje Jans, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

5995

36 en 59

14-01-1815

Zijlstra H. D.---- Kuypers D. , (conducteur)  hij wordt genoemd als een  ontrouwe opzichter , een proces verbaal wegens frauduleus handelen wegens metselwerk aan de Zeesluis te Harlingen, tevens genoemd Nauta Klaas (Pikeur)  en de Inspecteur Generaal Goudriaan A. F, de aannemer Boer de Sjoerd Aukes als Borg.,   Zijlstra H? D.enz. enz  jaar 1815 (14)

5995

59

23-01-1815

Zijlstra H. D. van beroep Aannemer te Franeker hij wordt beschuldigt van frauduleus waarop het metselwerk en reparatieen aan de Kapitale Zee Sluis genaamd de Noieuwe Zijlen  waar zig bevonden als opzigter (Conducteur) Kuijpers D.  en  en de Pikeur Nauta K. en de aannemer met desselfs borgt Boer de S. A. enz. verder vermeld Goudriaan A. T. Inspecteur Generaal,  jaar 1815 (5)

6848

20-A

16-07-1824

Zijlstra H. G. Slachter te Leeuwardenen Reel G. Slachter te Leeuwarden, een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het vervoer van Vlees zonder enz. jaar 1824 (3)

6851

39-A

20-08-1824

Zijlstra H. G. slagter te Leeuwarden , Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor overtreding voor afgehakt vlees zonder document jaar 1824 (3)

6383

89    

23-04-1814

Zijlstra H. G. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6856

15-A

13-10-1824

Zijlstra H. G. vleeshouwer te Leeuwarden een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens het vervoer van vlees zonder biljet  jaar 1824 (2)

8224

1225-3

02-12-1839

Zijlstra H. J. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende  dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur van Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van Vriesland enz. jaar 1839 (5)

6870

18-03-1825

11/2-A

Zijlstra H. te Bolsward hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

8285

615-2, 18

19-06-1840

Zijlstra H. te Welsrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6249

 

840

06-09-1814

Zijlstra H. W. C. ---- Houtsma W. ondertekend namens de Bier Brouwers van de Stad Harlingen een brief aan de Gouverneur van Vriesland met het verzoek van vrijstelling of vermindering van de bestaande stedelijke belastingen  ook genoemd als hebben het request getekend Zijlstra H. W. C. en Leemkoel Frans W. enz. jaar 1814 (4)

6243

191-4

06-03-1814

Zijlstra H. W. C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6255

254-8

10-03-1815

Zijlstra H. W. C. geleverd Bier voor de Brandspuitgasten in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

6242

124-6

19-02-1814

Zijlstra H. W. C. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 48   wegens geleverd Bier ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6261

934

27-09-1815

Zijlstra H. W. C. te Harlingen , Vermeld op de Nota van fixum der Borgtochten van onderstaande gemeente Ontvangers met hetgeen ieder derzelve daar  op heeft gefoureerd en ten achteren is jaar 1815 (2)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Zijlstra H?athe Annes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6385

143

06-07-1814

Zijlstra Hans W. C. hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6383

96   

23-04-1814

Zijlstra Hans Willem C. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6263

1040

31-10-1815

Zijlstra Hans Willem Cornelis Gemeente Ontvanger te Harlingen een gedeelte van zijn borgtocht en wel de somma van f 1041-13-6 (originele kwitantie bij het stuk aanwezig) jaar 1815 (2)

6669

415-f

23-10-1817

Zijlstra Hans Willem Cornelis van Harlingen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6388

26

05-10-1814

Zijlstra Hans Willem Cornelis, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)

6261

897-2

02-09-1815

Zijlstra Hans Willem te Harlingen,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van voornoemde van Allen Aard Militaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9)

6008

126

21-02-1816

Zijlstra Hans, onderwerp ; hij weigerd nog steeds om de oorlogsbelasting te betalen, een brief van de  Ontvanger van Harlingen Scheltema P. C. jaar 1816 (1)

6271

574-9

06-07-1816

Zijlstra Hein Jan, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8308

2086-15

01-11-1840

Zijlstra Hein jaspers staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

5986

262 lijst 1

08-04-1814

Zijlstra Hein Wiebes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Zijlstra Hein Wijbrens te Barradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6047

379

03-06-1819

Zijlstra Hein Wybes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-36    

25-05-1821

Zijlstra Hein Wybes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Zijlstra Hein Wybes te Woudsend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Zijlstra Hein Wybes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6418

255-B

01-06-1817

Zijlstra Hend’k Alb. 345 Knijpe is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8220 

1137/15

06-11-1839

Zijlstra Hendrik Douwes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

6256

361

13-04-1815

Zijlstra Hendrik Gales,  Rentenier, ---- Zijlstra Durk Gales, Rentenier,  Zijlstra Hendrik Gales,  Rentenier,  Kuipers Willem Durks, Koopman,  Sibrandy, Winkelier, en  Boersma Roelof Louwrinzes, Landbouwer  alle te Buitenpost wonende en ondertekenaars  van een document aan de Gouveneur van Vriesland als volgt dat zij crediteuren zijn van het voormalige District Achtcarspelen en dat zij gezamenlijk in den jare 1809 aan de Baljuw en Gemeente Bestuur van  het voormalige District Achtcarspelen zevenduizend vijf en zestig guldens  onder speciale bepalingen enz. enz.  maar dat zij  tegenstaande hunne herhaalde aanmaningen enz. enz. jaar 1815 (3)

3700

15-C, 1 - 8

04-02-1837

Zijlstra Hendrik Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

8376

744/15 -4   

30-07-1841

Zijlstra Hidde F. Kapitein op de Planter , jaar 1841

8376

8376

744/15-13

Zijlstra Hidde F. Kapitein op de Planter, jaar 1841  (4)

6870

18-03-1825

11/5-A

Zijlstra Hijlke met als Standplaatsen; Bolsward, Nijland en Scharnegoutum hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arrondissement Sneek jaar 1825 (2)

3699

A-29

15-02-1834

 

Zijlstra Hinke Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

29-A

02-02-1835

Zijlstra Hinke Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

6383

126

08-05-1814

Zijlstra Ides Johannes---- With de J. M. Schout van Buitenpost schrijft en ondertekend een brief dat Zijlstra Ides Johannes wonende te Buitenpost hij is benoemd tot bestuurde der exercitiën van den Landstorm in de Gemeente Buitenpost en wij stellen voor dat de persoon Heringa Jan wonende te Collum hebbende laatstelijk gediend als Sergeant enz. jaar 1814 (1)

4894

2306

27-06-1899

Zijlstra IJ?. J?. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6418

255-B

01-06-1817

Zijlstra IJpe Jans Eeltje Pieters 132 Makkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6422

481C + 503

09-10-1817

Zijlstra IJpe Jans---- Oneidis C.  bj afwezigheid van de Grietman Wonseradeel ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra IJpe Jans zich niet te makkum bevind nog op het register er verlofgangers maar dat door de verwarring enz. er wel een Zijlstra Eeltje Pieters behorende tot het 3e Batt.enz. jaar 1817 (2)

9187

890

04-07-1918

Zijlstra IJpe, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

5995

71/7

27-01-1815

Zijlstra IJte Rinzes te Arum Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de boedel van ---- Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36)

6383

97   

23-04-1814

Zijlstra J. A. C. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8361

432-4

03-05-1841

Zijlstra J. A. Korenmolenaar te Bergum  tegen hem is een proces verbaal opgemaakt ter zake van het niet in de molenbus bevinden eener strook nr. 2 behoorende afgegeven voor Rogge enz. jaar 1841 (3)

3581

19,

20, 20-A

10-06-1848

Zijlstra J. B., Voerman hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)

5664

23

10-05-1900

Zijlstra J. de weduwe te Hallum met het Schip de Lucifer,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

29, 4

16-04-1903

Zijlstra J. de weduwe te Hallum met het Schip de Lucifer,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

6044

144

05-03-1819

Zijlstra J. F. ---- Doorenbos W. aannemer te Oldeboorn heeft aangenomen de reparatieen en het onderhoud van de Metzel en Timmerwerken behorende tot het kanaal van Dokkum naar Stroobos gedurende het jaar 181 9 voor een somma van fl. 4300.= en tot borgen zijn gesteld Keyszer Y. H. en Bijlsma W. F. beide te Oldeboorn wonende en en idem het Kolonelsdiep tevens uitdieping van het kanaal  door Nauta S. te Oostermeer wonende gedurende het jaar 1819 voor een somma van fl. 1000.= en tot borgen zijn gesteld Doorenbos W. te Oldenboorn en Zijlstra J. F. te Nieuwerzijlen jaar 1819 (3)

8285

615-2, 5-1

19-06-1840

Zijlstra J. F. de weduwe te Franeker Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

3599

3345

00-00-1865

Zijlstra J. H---- Kuhlman C. Jz. en  Zijlstra J.  te  Harlingen, Concessionarissen betreft de verleende  concessie voor eene Stoomsleepdienst van Harlingen in en uit de Zee  , naar Vlieland, Terschelling, Ameland en het Nieuwediep en terug, aanwezig ook Reglement en Tarief  voor deze dienst,  eerstgenoemden verlangen in een later document dat deze concessie wordt ingetrokken enz. jaar 1865 (41)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Zijlstra J. H. te Welsrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

3575

16

11-11-1878

Zijlstra J. Hallum Eigenaar van de Hoop vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

8303

973/4, 34

30-09-1840

Zijlstra J. J. Leiden Schipper, jaar 1840

8386

949/27

20-09-1841

Zijlstra J. S.  te Drachten, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

3594

Map 88-C

1876--1878

Zijlstra J. S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

8386

949/27

20-09-1841

Zijlstra J. S. te Drachten, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/28

20-09-1841

Zijlstra J. S. te Drachten, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Zijlstra J. S. te Dragten is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5

17-07-1839

Zijlstra J. S. te Dragten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8375

708-5_27c

20-07-1841

Zijlstra J. S. te Dragten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de  Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 27,4

19-06-1840

Zijlstra J. S. te Dragten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Zijlstra J. S. te Dragten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Rauwer-

       derhem

Zijlstra J. te Dragten staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

5664

3, 3

20-04-1916

Zijlstra J. te Hallum met het Schip de Lucifer,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

A.5 Bijl. 11

25-04-1912

Zijlstra J. te Hallum met het Schip de Lucifer,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

8

17-04-1913

Zijlstra J. te Hallum met het Schip de Lucifer,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

27, 3

16-04-1914

Zijlstra J. te Hallum met het Schip de Lucifer,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

162, 11

27-02-1917

Zijlstra J. te Hallum met het Schip de Lucifer,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

8375

708-5_18a

20-07-1841

Zijlstra J. te Welsrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 18

19-06-1840

Zijlstra J. te Welsrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 41 Bladzijde 1 26-09-1839

Zijlstra J. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6060

480

06-07-1820

Zijlstra J. W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-35    

25-05-1821

Zijlstra J. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Zijlstra J. W. te Hallum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8224

1216-14, 1

29-11-1839

Zijlstra Jacob Annes staat vermeld in 1833 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)

6277

30-14

09-01-1817

Zijlstra Jacob D. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Zijlstra Jacob D. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6632

 

 

1316 lijst 4-L.

22-10-1814

Zijlstra Jacob Daniels te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6864

26/1-C, 40

07-01-1825

Zijlstra Jacob Douwes te Franeker   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

9465

Deel 3, 7

26-05-1859

Zijlstra Jacob L. Trekschuiten en Barges van Hallum naar Leeuwarden en Dokkum, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1812  en 1859 (8) (Concessie al verleend in het jaar 1664)

6626

487  blz. 2

07-04-1814

Zijlstra Jacob L. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6276

1102-6

18-12-1816

Zijlstra Jacob S.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6865

10-A

15-01-1825

Zijlstra Jacob Taekes---- Zijlstra Trijntje Taekes, Boeredienstmeid te Tjalhuizum verzoekt vrijsteling van het door haar verbeurd…der wet op successie wegens dat zij erfgenaam is van  haar broeder Zijlstra Jacob Taekes  overl. te Grouw 19-12-1823 enz. enz. jaar 1825 (2)

6867

11-02-1825 1-2-A

Zijlstra Jacob Taekes---- Zijlstra Trijntje Taekes, Boerenmeid te Tjalhuizen verzoekt kwijtschelding van de boete van f. 275.= die verbeurd is verklaard enz. wegens het niet op tijd aangeven van de Memorie van het overlijden en nalatenschap van haar broeder Zijlstra Jacob Taekes te enz. Grouw overleden de 19e december 1823 jaar 1825 (4)

6865

15-A

20-01-1825

Zijlstra Jacob Teekes---- Zijlstra Trijntje Teekes boerendienstmeid te Tjalhuizum  betreft een request voor vrijstelling van boete als erfgenaam van  haar broer Zijlstra Jacob Teekes enz. jaar 1825 (2)

9181

1413

06-08-1915

Zijlstra Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3698

A-20

08-10-1828

Zijlstra Jakob Jilts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

6098

883

12-09-1823  

Zijlstra Jan  Takes  een  een bericht over zijn request wegens verzoek van niet te hoeven te betalen enz. enz.  wordt ook in genoemd Nieuwe Zijl Vallaat en Tolhek onder  Engwierum enz. enz. jaar 1823 (3)

7977

158-7

14-02-1837

Zijlstra Jan AEdes hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Zijlstra Jan Berends 568 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-A

2e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Zijlstra Jan Berends te Poppingawier wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6281

583- 31

05-06-1817

Zijlstra Jan Broers de weduwe, Landbouwerske ,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6277

30-6

09-01-1817

Zijlstra Jan Daniels moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

7977

158-6, 26

14-02-1837

Zijlstra Jan Eedes te Oostdongeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6037

 

593

17-08-1818

Zijlstra Jan Fokes hij is Zijlvester aan de Dokkumer Nieuwe Zijlen onder Aengwirden en dat hij niet in staat is om deze gevaarlijke post enz. enz. jaar 1818 (4)

3698

B-41

15-02-1832

Zijlstra Jan Gerardus, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

8126

263               

1183/10

28-11-1838

Zijlstra Jan Hendriks Welsrijp Veldwachter, jaar 1838

6011

302

28-05-1816

Zijlstra Jan T. ---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van de Heer Kingma H. J. L.  Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen  om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre, Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7)

6086

843

11-09-1822

Zijlstra Jan Taekes gewezen Zijlman op de Dokkumer Nieuwe Zijlen , Onderwerp dat hij  verzocht heeft voor een verhoging van zijn tractement wegens een te gering inkomen enz. enz. een som van fl. 200 enz. zoniet dan neemt hij ontslag enz. jaar 1822 (4)

5992

807

17-10-1814

Zijlstra Jan Takes  Sluiswagter aan de Nieuwe Zijlenals onderwerp zijn request betreffende de tolhekken enz. jaar 1814 (1)

6641

575

03-07-1815

Zijlstra Jan Takes van beroep Zijlphester op de Nieuwezijllen onder Engwierum geeft met onderdanige eerbied te kennen dat hij deze post voor den tijd van 18 jaren met alle getrouwheid en vlijt heeft bediend maar wgens de geringe scheepvaart levert dat voor hem geen bestaan op en verzoekt dan ook aan de Gouverneur van Vriesland om gratis gebruik te mogen maken van enz. deze brief is ondertekend door Posthuma G. W. jaar 1815 (2)

5999

483

22-05-1815

Zijlstra Jan Takes van beroep Zijlwagter van de Nieuwe Zijlen als ambtenaar en of dezelve als Pagter er is gebleken dat hij geen volledige instructie heeft enz. jaar 1815 (1)

5992

806

17-10-1814

Zijlstra Jan Takes, Sluiswachter aan de Nieuwe Zijlen Onderwerp; een request  jaar 1814 (1)

8375

708-5_18a

20-07-1841

Zijlstra Jan te Welsrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6687

155

00-00-1819

Zijlstra Jan Teekes Sluiswachter op de Nieuwe Zijlen,  een handgeschreven brief met zijn handtekening,  jaar 1819 (3)

6044

182

25-03-1819

Zijlstra Jan Tiekes---- Haaksma Uilke Klazes aannemer te Anjum, hij heeft het werk aangenomen voor het repareren  en tot en met december 1819 onderhouden van de grote zeesluis en gebouwen te Engwierum genaamd de Nieuwe Zijlen voor de somma van fl. 1150 en hebbende zig borgen gesteld Zijlstra Jan Tiekes te Nieuwe Zijlen,  en Dijk van Bouwe Hettes te Leeuwarden jaar 1819 (5)

6276

1102-12

18-12-1816

Zijlstra Jan W.  Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6276

1102-20

18-12-1816

Zijlstra Jan W.  Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6082

453

03-05-1822

Zijlstra Jan W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6276

1102-6

18-12-1816

Zijlstra Jan W. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6047

379

03-06-1819

Zijlstra Jan W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6658

575 blz. 6

25-11-1816

Zijlstra Jan W. staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6276

1102-9

18-12-1816

Zijlstra Jan W.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8309

1107-1

09-11-1840  

Zijlstra Jan Wijbrens er is uit de Armen administratie van Wier ten zijne behoeve voor 1839 in zijn onderhoud met vrouw en 2 kinderen  verstrekt geworden f. 17-09-6 en heeft over de jaren 1835 etc. enz. jaar 1840 (3)

6624

208

26-01-1814

Zijlstra Jan Wijnsens---- Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) Schout der Gemeente Hallum ondertekend een document dat de Heer Rijnks Johannes Rienks lid van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge jaren en uitgestrekte Boerderij graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Zijlstra  J. W. (Jan Wijnzens) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente en als Secretaris Albarda Jan  voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6642

658

03-08-1815

Zijlstra Jan Wijnsens---- Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zijlstra Jan Wijnsens thans Adjunct Schout en Lid van de Raad dezer gemeente wordt aanbevolen enz. jaar 1815 (1)

6002

701

03-08-1815

Zijlstra Jan Wijnzens Onderschout te Hallum  draagt het Percept van de gemeente over aan Arentsma Martin Isaac Gijsberten Rochus W. B. wordt vermeld als gewezen ontvanger jaar 1815 (3)

6626

487  blz. 12

07-04-1814

Zijlstra Jan Wijnzens wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6063

723 en 730

16-10-1820

Zijlstra Jan Wijnzes 47 jaar,  hij wordt voorgedragen voor de post als plaatsvervanger bij het Vredegerecht  kanton Hallum wegens de benoeming van de heer Bosch Douwe Lieuwes , als Vrederechter te Hallum enz. jaar 1820 (4)

6623

199

16-01-1814

Zijlstra Jan, ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814 is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3)

9183

1055

04-07-1916

Zijlstra Jan, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

3699

A-29

15-02-1834

 

Zijlstra Jantje Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

29-A

02-02-1835

Zijlstra Jantje Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

8073

188/20, 260

23-02-1838

Zijlstra Jantje Willem Makkum (68 jaar) Weduwe van  S. Sikkes van der Zee, jaar 1838

6261

900-3

04-09-1815

Zijlstra Jasper F. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6265

10

29-12-1815

Zijlstra Jasper Pieters, ---- Martens Anne Mertens, Mellema Boele Sybes, Damsma Dirk Folkerts , Boelens Jan Jans, Zijlstra Jasper Pieters, Bosch Saakje Douwes en  Koopmans Syds Harmens  alle Landbouwers e Brantgum dat zij schrijven in een brief door allen ondertekend dat zij zich zeer bezwaard vinden  in de onder de gemeente Ternaard omgeslagen personele omslag  over de jare 1814 en 1815  enz. enz. ook is er geen geld om de bouwvallige  Dorps Toren te herstellen, dat hun belasting betaald over Branthum allemaal gaat naat Ternaard enz.  enz. jaar 1815 (4)

6021

256 brief

na no. 21

12-04-1817

Zijlstra Jasper Pijters,  .------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren schoolonderwijzer is geweest  maar in juli 1816 is overleden  en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de voornaamste ingezetenen van Brantgum ter hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers,  Boeles Jan Jans,  Zijlstra Jasper Pijters,  Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen?  D. G. ,  Bij van de Johannes Thomas  jaar 1817 (2)

6385

140

06-07-1814

Zijlstra Jelle Pieters te Sexbierum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

5667

6

00-00-1880

Zijlstra Jelle---- voor meer tekst zie bij  Bakker Albert en Hoekstra Pieter Jolles beide Veerschippers te Langweer geven met de meeste eerbied te kennen dat zij voornemens zijn 3 geregelde stoombootdiensten op te richten tussen Langweer en Sneek, Langweer en Joure en Langweer en Leeuwarden enz. zij zullen voor deze diensten gebruik maken van ene ijzeren Schroefstoomboot genaamd de “Eendracht “

8364

498/10, 16

21-05-1841

Zijlstra Jelmer A. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

3698

B-46, 9

14-03-1832

Zijlstra Jeltje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)

5994

1034

23-12-1814

Zijlstra Jentze Aulte, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2)

5664

274-a, 40

28-02-1918

Zijlstra Joh. Kimswerd chip de Up to Date,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

162, 40

27-02-1917

Zijlstra Joh. Kimwerd Schip de Up to Date,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6622

2070

13-12-1813

Zijlstra Johannes Siemons,correctionele gevangene---- Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat vermeld in een brief Informatien genomen betreffende het voorgevallene in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van den 10e december 1813 in het huis van Correctie. Trefwoorden: Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de ramen, ongeoorloofd gedrag, de gevangenen ondertekenen alle een brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. enz. jaar 1813 (9)

9187

735

07-06-1918

Zijlstra Johannes Zacharias, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8224

1216-14, 3

29-11-1839

Zijlstra Johannes, 9 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)

5664

A.3 Bijl. 11

27-04-1911

Zijlstra Jouke Hallum Schip de Lucifer,  komt  voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

7996

174/2

116/1779

18-02-1837

Zijlstra Jouke Jacobs Hallum Trekschipper, jaar 1837

6271

574-3-A

06-07-1816

Zijlstra Jouke Jans de weduwe, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

9126

1043-8

1879/1880

Zijlstra Jurjen Douwes te Veenwouden Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

8199

729/5, 290

Bladz. 41-v

17-07-1839

Zijlstra Jurjen S. te Drachten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8261

126/12,204

05-22-1840

Zijlstra Jurjen Sipkes Drachten Schipper, jaar 1840

8161

72/6, 34

19-01-1839

Zijlstra Jurjen Sipkes Zuider Drachten Veerschipper, jaar 1839

8310

11120/4

2-11-1840

Zijlstra Jurjen Sipkes,  Dossier over een bekeuring bij de plaatselijke belastingen over Jurjen Sipkes Zijlstra, jaar 1840 (12)

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Zijlstra K. A. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Zijlstra K. D. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Zijlstra K. D. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 1

Bladzijde 3 26-09-1839

Zijlstra K. D. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Zijlstra K. D. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6257

480

22-05-1815

Zijlstra K. D.---- With de J. M. schrijft een brief en ondertekend deze als den Secret. Liq. dat hij nog niet heeft betaald  maar de redenen zijn dat de de papieren berusten bij  Zijlstra K. D. Rentmeester maar dat zijnde deze een Koopman is en de meeste tijd absent   enz. enz. jaar 1815 (2)

6390

19

08-12-1814

Zijlstra K. S. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

9185

1472

07-11-1917

Zijlstra Kerst, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6380

13 nr. 86

29-01-1814

Zijlstra Klaas Ekes te Minnertsga, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Veen v.d. ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

6380

13 Lijst 1

29-01-1814

Zijlstra Klaas Ekkes te Minnertsga, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

9134

1081-20

20-04-1883

Zijlstra Klaas H. te Grouw ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

9126

1043-20

1879/1880

Zijlstra Klaas H. te Grouw Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6847

1-A

01-07-1824

Zijlstra Kornelis D. Koopman te Buitenpost, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)

8257

70/1, 1

21-01-1840

Zijlstra Kornelis Dirks te Buitenpost, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

8359

377/28, 5

19-04-1841

Zijlstra Kornelis Dirks wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 22

19-04-1841

Zijlstra Kornelis Dirks wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Achtkarspelen omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6872

05-04-1825

23-A

Zijlstra Kornelis Dirks. Onderwerp; dat hij Taxateur bij het kadaster wil worden i.p.v. de overleden Sturm Romke Klazes enz. jaar 1825 (2)

6100

1215-6

29-11-1823

Zijlstra Kornelis Durks ,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Buitenpost in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

8214

1027/16

bl. 3 nr. 461

07-10-1839

Zijlstra L. G. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

6866

27-01-1825

12-A

Zijlstra L. J., ---- Bloemsma R. P., Zijlstra L. J., Conpani J.? ondertekenen een document waarin vermeld staan alle getransporteerde brieven waarvoor de schippers van Hallum op Leeuwarden een vergoeding wensen omdat zij dit al jaar in jaar uit voor vergeefs hebben gedaan enz. jaar 1825 (7)

8211

988-3, 26

Bladzijde 4

26-09-1839

Zijlstra L. te Morra wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 26,3

19-06-1840

Zijlstra L. te Morra wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8280

526-1, 26,1

22-05-1840

Zijlstra L. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Zijlstra L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

7996

174/1

116/1778

31-03-1837

Zijlstra Lammert Jacobs Trekschipper, jaar 1837

7996

174/2

116/1779

18-02-1837

Zijlstra Lammert Jacobs Trekschipper, jaar 1837

3579

115, 116

30-04-1844

Zijlstra Lammert Trekschipper van Hallim op Leeuwarden en terug dat bij het reglement van de trekschippers enz. een brief door hem ondertekend aan de Gedeputeerde Staten vanVriesland betreffende enz. jaar  1844  (7)

9185

1612

05-12-1917

Zijlstra Lolke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6286

50 / 49

18-12-1817

Zijlstra M.    ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen    jaar 1817 (33)     

6424

584

02-12-1817

Zijlstra M. 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8280

517-11, 22

19-05-1840

Zijlstra M. de weduwe  wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Zijlstra M. te Ezumazijl wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 26,3

19-06-1840

Zijlstra M. te Ezumazijl wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Zijlstra M. te Ezuzazijl staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 26,1

22-05-1840

Zijlstra M. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6393

134

28-02-1815

Zijlstra Marten Jans,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

3701

1-C

blz. 5

01-03-1839

Zijlstra Martje Theunis te Westdongeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

38-D, 1-13

08-02-1842

Zijlstra Martje Theunis, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3701

38-C

08-02-1839

Zijlstra Martje Theunis, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

38-C

03-02-1837

Zijlstra Martje Theunis, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

9180

420

05-03-1915

Zijlstra Meindert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6034

398

30-05-1818

Zijlstra Meine Wybes te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

3622

K

Stuk 4

13-02-1875

Zijlstra Menne Repke---- Zwaag van der Rintje Jans pachter van het Tolhek en Verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz met als Borgen Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke Onderwerp;  de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (4)

3622

A-10

Stuk 1

22-02-1873

Zijlstra Menne Repke---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum, aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25)

3622

A-10

Stuk 2

15-03-1873

Zijlstra Menne Repke---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum, aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25)

3622

A-9  

27-12-1867

Zijlstra Menne Repke---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum, aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1868-1873  dossier (25)

6278

194-3

20-02-1817

Zijlstra Menne Repkes een Boerderij  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie z