Kerkdocumenten van Wanswerd en Jislum 1686-1977

 

Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

Kerkeraad

 

Invt. nr. 1 Notulenboek 1817-1864

 

Invt. nr. 2 Notulenboek 1865-1888

 

Invt. nr. 3 Notulenboek 1888-1911

 

Invt. nr. 4 Notulenboek 1951-1977

 

Invt. nr. 5 Ingekomenstukken van hogere kerkelijke organen 1816-1890

 

Invt. nr. 6 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1930-1963

 

Invt. nr. 7 Inhoudsopgave van ingekomen stukken 1803-1925

 

Invt. nr. 8 Plaatselijk reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten 1900 en 1919

 

Invt. nr. 9 Stukken betreffende de schorsing en het ontslag van Ds. T. Dalhuysen 1904 en 1907

 

Invt. nr. 10 Lijsten met stemgerechtigde lidmaten 1951-1959

 

Invt. nr. 11 Doopboek Wanswerd 1811-1925

 

Invt. nr. 12 Doopboek van Wanswerd 1865-1946

 

Invt. nr. 13 Doopboek van van Jislum 1772-1855

 

Invt. nr. 14 Doopboek van Jislum 1856-1941

 

Invt. nr. 15 Doopboek Jislum 1812-1939

 

Invt. nr. 16 Trouwboek van Wanswerd 1863-1942

 

Invt. nr. 17 Trouwboek van Jislum 1858-1941 (1)

 

Invt. nr. 18 Trouwboek van Jislum 1858-1941 (2)

 

Invt. nr. 19 Lidmatenboek van Wanswerd 1774-1941 aan keerzijde huwelijken

 

Invt. nr. 20 Lidmatenboek van Wanswerd Contraboek 1774-1942

 

Invt. nr. 21 Lidmatenboek van Jislum 1774-1858

 

Invt. nr. 22 Lidmatenboek van Jislum 1858-1942

 

Invt. nr. 23 Lidmatenboek van Jislum 1813-1941

 

Invt. nr. 24 LidmatenlijstenWanswerd en Jislum 1816-1881

 

Invt. nr. 25 Attestaties 1878

 

Invt. nr. 26 Kasboek van de Kerkeraad 1945-1964

 

Diaconie

 

Invt. nr. 27 Ingekomen stukken Wanswerd 1953-1957

 

Invt. nr. 28 Lijsten met opgaven van aantal bedeelden en inkomsten en uitgaven voor de bedeling van Wanswerd 1917-1946

(Openbaar tot en met 1935)

 

Invt. nr. 29 Inventarissen van de diacioniegoederen van Wanswerd 1900, 1903 en 1938

 

Invt. nr. 30 Spaarbankboekje Wanswerd 1945-1953

 

Invt. nr. 31 Huurcontracten van percelen bouwland onder Genum 1908

 

Invt. nr. 32 Begrotingen Wanswerd 1956-1959

 

Invt. nr. 33 Kasboek van de administrerend diaken, ontvangsten van Wanswerd 1794-1889

 

Invt. nr. 34 Kasboek van de administrerend diaken, uitgaven van Wanswerd 1794-1889

 

Invt. nr. 35 Rekeningboek van Wanswerd 1786-1811

 

Invt. nr. 36 Rekeningboek van Wanswerd 1812-1840

 

Invt. nr. 37 Rekeningboek van Wanswerd 1841-1875

 

Invt. nr. 38 Rekeningboek van Wanswerd 1876-1953

 

Invt. nr. 39 Rekeningboek van Jislum-1808-1880

 

Invt. nr. 40 Jaarrekeningen Wanswerd-1904-1959

 

 

Kerkvoogdij Wanswerd

 

Invt. nr. 41 Notulen van de vergaderingen van kerkvoogden en notabelen van Wanswerd en van gezamelijke vergaderingen met die van Jislum-1881-1919

 

Invt. nr. 42 Notulen van de vergaderingen van kerkvoogden en notabelen van Wanswerd en van gezamelijke vergaderingen met die van Jislum-1919-1970

 

Invt. nr. 43 Notulen van gezamelijke vergaderingen van kerkvoogden en notabelen van Wanswerd en Jislum-1929-1931

 

Invt. nr. 44 Ingekomen stukken-1869-1968

 

Invt. nr. 45 Reglementen op het beheer der kerkelijke goederen te Wanswerd en Jislum-1869, 1914, 1932

 

Invt. nr. 46 Besluiten der floreenplichtigen inzake de handhaving van hun rechten op de benoeming van kerkvoogden en predikanten en op het beheer der kerkelijke goederen-1875

 

Invt. nr. 47 Processen-verbaal van de verkiezing van kerkvoogden en notabelen-1912-1926

 

Invt. nr. 48 Processen-verbaal van de verkiezing van kerkvoogden en notabelen-1928-1941

 

Invt. nr. 49 Processen-verbaal van de verkiezing van kerkvoogden en notabelen-1942-1960

 

Invt. nr. 50 Floreenkohier van Wanswerd en Jislum ca.-1800

 

Invt. nr. 51 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten van Wanswerd en Jislum-1911-1917

 

Invt. nr. 52 Polissen van verzekering tegen brandschade voor verschillende gebouwen, met bijbehorende stukken-1928-1960

 

Invt. nr. 53 Stukken betreffende een geldlening voor de bouw van een nieuwe stelphuizinge op de kerkeplaats Klein Bornmeer-1849

 

Invt. nr. 54 Schuldbekentenissen ten laste van de kerkvoogdij, met bijbehorende stukken-1854-1963

 

Invt. nr. 55 Stukken betreffende de procedure tussen de kerkvoogdij en de gemeente Ferwerderadeel over de kosteriegoederen-1880-1887

 

Invt. nr. 56 Stukken betreffende de eigendom der kerkelijke goederen-1881-1968  

 

 

Invt. nr. 57 Huurcontracten van onroerende goederen, met bijbehorende stukken-1868-1946

 

Invt. nr. 58 Stukken betreffende koop en ruiling van onroerende goederen-1800-1915

 

Invt. nr. 59 Inventarissen van de pastoriegoederen ca. 1800, 1921, 1937, 1944

 

Invt. nr. 60 Stukken betreffende de eigendom en belasting van de pastoriegoederen, met bijbehorende stukken-1872-1946

 

Invt. nr. 61 Huurcontracten en akten van uitgifte in erfpacht van de pastoriegoederen-1853-1924

 

Invt. nr. 62 Stukken betreffende de restauratie van het orgel-1947-1948

 

Invt. nr. 63 Stukken betreffende het herstel van de schade door blikseminslag aan toren, kerk en orgel-1963-1967

 

Invt. nr. 64 Ontwerptekeningen voor de verbouwing van de pastorie te Wanswerd, met bijlage-1960-1961

 

Invt. nr. 65 Registers van de graven en begravenen, met vermelding van de doodsoorzaak, 1831-1877

 

Invt. nr. 66 Registers van de graven en begravenen, met vermelding van de doodsoorzaak-1877-1961

 

Invt. nr. 67 Kaart van het kerkhof te Wanswerd behorende bij invt. nr. 66, 20e eeuw

 

Invt. nr. 68 Grafregister van 1928

 

Invt. nr. 69 Bijlagen bij de grafregisters-1877-1897

 

Invt. nr. 70 Stukken betreffende het beheer en eigendomsrecht der graven-1910-1957

 

Invt. nr. 71 Stukken betreffende de overeenkomst tussen de kerkvoogdij in de “Stichting Grafonderhoud Boelstra-Noordenbos”te Leeuwarden inzake het eigendomsrecht en onderhoud van een zestal graven op het kerkhof te Wanswerd-1957 

 

Invt. nr. 72 Begrotingen, 1910-1917, 1953-1954

 

Invt. nr. 73 Kasboek 1948 ook voor de pastoralia

 

Invt. nr. 74 Kasboek 1949-1950 ook voor de pastoralia

 

Invt. nr. 75 Kasboek 1950-1951 ook voor de pastoralia

 

Invt. nr. 76 Kasboek 1951-1952 ook voor de pastoralia

 

Invt. nr. 77 Kasboek 1952-1953 ook voor de pastoralia

 

Invt. nr. 78 Kasboek 1955-1959 ook voor de pastoralia

 

Invt. nr. 79 Klad kasboek 1960-1965

 

Invt. nr. 80 Klad kasboek 1966-1969

 

Invt. nr. 81 Tabellarisch kasboek   1960-1965

 

Invt. nr. 82 Tabellarisch kasboek   1963-1967

 

Invt. nr. … Rekeningboek 1647-1679 moet zich bevinden in nr. Hs. PB, 1080 aanwezig in Rijksarchief, maar na intensief onderzoek door zowel medewerkers van Tresoar al mijzelf blijkt dit boek onverklaarbaar spoorloos te zijn.

 

Invt. nr. 83 Rekeningboek-1853-1891

 

Invt. nr. 84 Rekeningboek-1892-1929

 

Invt. nr. 85 Rekeningboek-1930-1969

 

Invt. nr. 86 Jaarrekeningen, 1911, 1960-1965

 

Invt. nr. 87 Besluit van de floreenplichtigen om Ds. Lucas Albertus Offenhaus gedurende zijn emeritering een jaarlijkse toelage uit te keren jaar 1866

 

Invt. nr. 88 Stukken betreffende de grondbelasting-1879-1946

 

Invt. nr. 89 Lijsten van de verhuring van zitplaatsen-1918-1949

 

Invt. nr. 90 Lijsten van vrijwillige bijdragen van Wanswerd en Jislum, 1963-1969

 

Kerkvoogdij Jislum

 

Invt. nr. 91 Besluiten der floreenplichtigen inzake de handhaving van hun rechten op de benoeming van kerkvoogden en predikanten en op het beheer der kerkelijke goederen, 1875

 

Invt. nr. 92 Stukken betreffende de verzekering van roerende en onroerende goederen tegen storm- en brandschade’1949-1955

 

Invt. nr. 93 Huurcontracten van onroerende goederen-1887-1940

 

Invt. nr. 94 Begrotingen, 1925, 1929, 1931 en 1942

 

Invt. nr. 95 Klad kasboek 1946-1951

 

Invt. nr. 96 Klad kasboek 1951-1955

 

Invt. nr. 97 Tabellarisch kasboek 1957-1962

 

Invt. nr. 98 Rekeningboek-1841-1880

 

Invt. nr. 99 Stukken betreffende grondbelasting, 1888, 1901, 1921

 

 

Aanhangsel

 

Invt. nr. 100 Topografische kaart van Birdaard c.a., waarop de grenzen van de kerkelijke gemeenten zijn aangegeven en gedeeltelijk die van beide kerkvoogdijen, 1960

 

Gedeponeerde Archieven

 

Invt. nr. 101 Notulen van de Meisjesvereniging “Rhode” 1951-1954

 

Invt. nr. 102 Notulen van de Jeugdvereniging 1953-1962

 

Invt. nr. 103 Diverse stukken betreffende de eigendom van landerijen te Wanswerd, 1861-1911

 

Invt. nr. 199 Doopboek Wanswerd en Jislum 29 augustus 1686 - 12 april 1772

 

Invt. nr. 199 Trouwboek Wanswerd en Jislum 21 mei 1736 - 22 december 1771

 

Invt. nr. 199 Lidmatenboek van Wanswerd en Jislum 1686-1721, 1733-1747, 1755-1850

 

Invt. nr. 200 Doopboek Wanswerd en Jislum 3 mei 1772 - 22 maart 1812

 

Invt. nr. 201 Trouwboek Wanswerd en Jislum 21 juni - 17 februari 1811