Kerkdocumenten van Wolsum en Westhem 1715-1968

 


Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten 

 

 

 

Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

Kerkeraad

 

Plaatselijke Reglementen;0001-0003

 

0001-Op de benoeming van Ouderlingen en Diakenen-1867

 

0002 Op de benoeming van Ouderlingen en Diakenen en de beroeping van Predikanten-1923

 

0003 Op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen-1926

 

0004 Notulen van de kerkeraad-1817-1855

 

0005 Notulen van de kerkeraad-1856-1866

 

0006 Notulen van de kerkeraad-1866-1883

 

0007 Notulen van de kerkeraad-1883-1959

 

0008 Register van ingekomen stukken-1817-1879

(Voorin inventaris van het kerkeraadsarchief c. 1835)

 

0009 Register van ingekomen stukken-1882-1921

 

0010 Missive van de maire van Nijland, ten geleide van de teruggegeven contra-doop en trouwboeken-1812

 

0011 Stukken, ingekomen van de classis Sneek en de ring IJlst, 1965, 1967

 

0012 Stukken, ingekomen van de Generale Financiële Raad der Ned. Herv. Kerk, 1951-1967

 

0013 Stukken, ingekomen van de Hervormde Emigratiecommissie, betreffende het gezin J. Zijlstra, 1952

 

0014 Diverse ingekomen stukken, 1953, 1966, 1967

 

0015 Contra Doopboek-1772-1811

 

0016 Doopboek-1812-1850

 

0017 Contra Doopboek-1812-1850

 

0018 Contra Trouwboek-1772-1810

 

0019 Lidmatenboek-1772-1923

 

0020 Floreencohier van Wolsum-1828. Autentiek afschrift-1833

 

0021 Floreencohier van Westhem-1828, Autentiek afschrift-1833

 

0022 Floreencohier van Wolsum en Westhem, 1838 Autentiek afschrift-1848

 

0023 Floreencohier van Wolsum em Westhem-1858, Autentiek afschrift-1861, bijgehouden tot-1874

 

0024 Lijst van stemgerechtigde lidmaten-1943

 

0025 Lijst van stemgerechtigde lidmaten 1944-1954

 

0026 Lijst van stemgerechtigde lidmaten 1954-1967

 

0027 Lijsten met Statistische gegevens betreffende de lidmaten-1956-1967

 

0028 Ingeleverde kerkelijke attestaties-1954, 1956

 

0029 Huisnummerlijst van Westhem en Blauwhuis c. 1965

 

0030 Ligger van het predikantstractement c. 1960

 

0031 Stukken betreffende de beroeping en intrede van predikanten-1954, 1964-1968

 

0032 Lijst van Ouderlingen en diakenen-1946-1968

 

0033 Obligatie ten laste van de pastorie-1798

 

0034 Staten van collectegelden, afgedragen aam de questor der classis Sneek-1952-1966

 

0035 Rekening van de Diakonie-1961

 

0036 Stukken betreffende de Stichting Prot. Chr. Ziekenhuis in Z.W. Friesland-1950-1952

 

0037 Stukken betreffende de Hervormde Kerkbouwactie-1959

 

0038 Bouwtekening van het Verenigingsgebouw der Ned. Herv. Gemeente te Wolsum

 

0039 Foto’s van grafzerken te Wolsum-1962

 

0040 Inventaris van de pastoriegoederen c. 1950

 

0041 Inventarissen van de goederen van de Zendingscommissie en de Zondagschoolcommissie-1954

 

0042 Inventaris van het archief van de kerkeraad-1933

 

 

Kerkvoogdij Wolsum

 

0043 Reglement op de kosten van het bestuur der Ned. Herv. Kerk, met bijbehorende stukken-1863

 

0044 Plaatselijke reglementen voor het beheer der kerkvoogdijgoederen-1869, 1881, 1926

 

0045 Diverse reglementen en ontwerpreglementen voor het beheer der kerkelijke goederen-1869-1920

 

0046 Reglement op het begraven van lijken in de provincie Friesland-1831

 

0047 Notulen-1869-1875

 

0048 Notulen-1875-1881

 

0049 Notulen-1881-1901

 

0050 Notulen-1901-1918

(Achterin:

a-een Lijst van intekenaars in de lening voor het nieuwe orgel-1915 volgens invt. 0120

b-Lijst van uitgelote schildbewijzen in deze lening

c-Rooster van aftreden van notabelen en kerkvoogden-1909-1929)

 

0051 Stukken ingekomen van Gedeputeerde Staten en de Commissaris des Konings in Friesland-1844-1866

 

0052 Stukken ingekomen van het Gemeentebestuur van Wijmbritseradeel-1864-1966

 

0053 Stukken ingekomen van het Provinciaal College van Toezicht-1829-1869

 

0054 Stukken ingekomen van de Raad van Beheer voor de predikantstraktementen in de Ned. Herv. Kerk-1925-1967

( en de rechtsopvolgers daarvan en van de Generale Financiële Raad der Ned. Herv. Kerk.)

 

0055 Stukken ingekomen van allerlei kerkelijke instellingen-1861-1966

 

0056 Diverse ingekomen stukken-1864-1967

 

0057 Minuten van uitgaande stukken-1901, 1952, 1953

 

0058 Kasboek 1826-1837

 

0059 Kasboek Uitgaven-1866-1884

 

0060 Kasboek-1884-1891

(achterin rekening van het beheer van de pastoralia)

 

0061 Kasboek-1859-1902

 

0062 Kasboek-1902-1919

 

0063 Kasboek-1949-1964

 

0064 Staten van ontvangst en uitgaaf-1849-1865

 

0065 Staten van begroting-1872-1889

 

0066 Staten van begroting-1890-1910

 

0067 Staten van begroting-1911-1930

 

0068 Staten van begroting-1931-1959

(er ontbreken totaal 15 jaren)

 

0069 Rekeningboek-1778-1824

(Hierin ook inventarissen van onroerende goederen 1778, 1803, 1824)

 

0070 Rekeningboek-1869-1891

(Hierin ook inventarissen-1870-1885)

 

0071 Rekeningboek-1892-1945

 

0072 Losse rekeningen-1825-1840

 

0073 Losse rekeningen-1841-1855

 

0074 Losse rekeningen-1856-1869

(1858 ontbreekt)

 

0075 Losse rekeningen-1871-1880

(1874 en 1875 ontbreken)

 

0076 Losse rekeningen-1885-1894

 

0077 Losse rekeningen-1895-1904

 

0078 Losse rekeningen-1905-1914

(1907 ontbreekt)

 

0079 Losse rekeningen-1915-1927

(1918 ontbreekt, 1917 ernstig beschadigd)

 

0080 Losse rekeningen-1928-1936

 

0081 Losse rekeningen-1937-1947

 

0082 Losse rekeningen-1949-1955

(1953 ontbreekt)

 

0083 Bijlagen bij de rekeningen van-1825-1852

 

0084 Kontrakten van verhuur van landerijen-1822-1859

 

0085 Kontrakten van verhuur van landerijen-1861-1881

 

0086 Kontrakten van verhuur van landerijen-1885-1886

 

0087 Kontrakten van verhuur van landerijen-1887-1896

 

0088 Kontrakten van verhuur van landerijen-1906-1908

 

0089 Kontrakten van verhuur van landerijen-1916-1920

 

0090 Kontrakten van verhuur van landerijen-1926-1939

 

0091 Huurkontrakten van het Kosterijhuis en twee andere woningen te Wolsum-1896, 1935-1946

 

0092 Condities voor de verhuur van landerijen-1851-1939

 

0093 Processen verbaal van de verhuur van landerijen-1866-1880

 

0094 Kontrakten voor de verhuur van het grasgewas der wallen van het bouwland-1892-1901

 

0095 Proces-verbaal van de opzegging van de huur van een stuk greidland aan P. P. Oppenhuizen-1849

 

0096 Verklaringen van borgstelling voor huurders van landerijen-1890, 1895

 

0097 Diverse kontrakten betreffende de onroerende pastorie en kerkvoogdij goederen-1810-1926

 

0098 Memorie betreffende de verkoop van een zate lands te Wolsum, die de kerkvoogdij voor 2/49 deel heeft toebehoord-1846

 

0099 Intekenlijst van de lening voor een nieuw lokaal, met een lijst van de deelnemers-1923

 

0100 Geroyeerde schuldbewijzen van de vorenstaande lening-1923

 

0101 Stukken betreffend tussen kerkvoogdij en Gemeente Wijmbritseradeel-1928-1930

(over het eigendomsrecht van het gebouw van de openbare lagere school en de onderwijzerswoning te Wolsum)

 

0102 Stukken betreffende het geschil inzake de erf scheiding tussen de percelen van S. T. Landman en de kerkvoogdij-1939-1948

 

0103 Autentieke uittreksels uit de liggers en plans van de kadastrale gemeente Nieuwland-1837-1949

 

0104 Instrukties voor de doodgraver en de kerkelijke deurwachter-1878, 1887

 

0105 Tarieflijsten voor het gebruik der klokken, draagbaar en kerkmeubelen-1868, 1904

 

0106-0110 = Begraafconcenten, afgegeven door ambtenaren van de Burgelijke Stand, jaren 1863-1900 geranschikt op familienaam.

 

0106 A en B

 

0107 D tot en met H

 

0108 I tot en met M

 

0109 N tot en met T

 

0110 V tot en met Z

 

0111 Register van graven en begravenen-1862-1880

 

0112 Register van graven en begravenen-1862-1921

 

0113 Hulpregister van graven en begravenen-1862-1916

 

0114 Bestekken voor nieuwbouw en herstelwerkzaamheden-1831-1867

(voor de schoolmeesterswoning, kerk en pastorie te Wolsum)

 

0115 Stukken betreffende de betaling in-1865

(van de aannemer K. J. Falkena voor de bouw van de pastorie)

 

0116 Inschrijfbiljetten-1867

(van aannemers voor de bouw van een nieuwe kerk en herstel van de toren te Wolsum)

 

0117 Akte van aanbesteding aan, en declaraties-1867, 1868

(van G. C. Visser te IJlst wegens de bouw van de nieuwe kerk te Wolsum)

 

0118 Rapport en begroting van J. Grunstra, architekt te Bolsward betreffende de restauratie van de kerk, toren en oastorie te Wolsum-1955

 

0119 Tekening van een gedeelte van het kerkorgel van Wolsum-1914

(en omschrijving van de construktie en twee brieven waarvan één ernstig beschadigd van de firma L. van Dam)

 

0120 Geroyeerde schuldbekentenissen-1915

(groot f. 25,- in de lening t.b.v. het nieuwe orgel, met een intekenlijst-1915 volgens invt. nr. 0050)

 

0121 Stukken betreffende de aanschaf van een nieuw torenuurwerk-1922

 

0122 Stukken betreffende de vordering van de torenklok-1940, 1942

 

0123 Brieven van de klokkengieterij “Concordia” te Midwolda-1948, 1949

 

0124 Staten van afrekening tussen kerkvoogden en predikanten, met bijbehorende stukken-1833-1885

 

0125 Inschrijfbiljetten van aannemers-1884-1885

(voor de afbraak en herbouw van de huizinge, behorende bij de pastorieplaats te Westhem)

 

0126 Kontrakten voor de verhuur van de pastorieplaats te Westhem-1884-1885

 

0127 Rapporten van de Grondkamer betreffende de huurwaarde van de pastorieplaats te Westhem-1955-1967

 

0128 Kontrakten voor de verhuur van het weiland De Terp-1869-1939

 

0129 Procesverbaal van de verkoop van de bovengrond van De Terp-1901

 

0130 Diverse stukken betreffende het beheer der pastoriegoederen-1876-1952

 

0131 Procesverbaal van de verkiezing van F. de Boer tot kerkvoogd-1869

 

0132 Stukken betreffende het onderhoud van behoeftigen-1832

 

0133 Stukken betreffende het reservefonds der weduwen en wezenbeurs voor onderwijzers in Friesland-1865-1866

 

0134 Staten van de verhuur van zitplaatsen in de kerk van Wolsum-1856-1951

(Incompleet)

 

0135 Intekenlijsten voor kollektes c. 1950

 

0136 Veilingboekje van de publieke verkoping van een zate en landen onder Westhem-1863

 

0137 Obligaties ten laste van de Staat-1815, 1830

(en enige correspondentie hierover-1900, 1949)

 

0138 Diverse obligaties ten laste van de pastorie en kerkvoogdij-1866-1939

 

0139 Schuldbekentenissen in de lening van f. 3000,--1944

 

0140 Stukken betreffende de grondbelasting-1825-1901

 

0141 Stukken betreffende de Doodehands-belasting-1934-1939

 

0142 Stukken betreffende de couponbelasting-1940-1941

 

0143 Verzekeringspolissen en correspondentie over verzekeringen-1890-1966

 

0144 Liggers van traktement en emolumenten van de predikant-1833-1944

 

0145 Inventarissen der pastorie en kerkvoogdij goederen-c.1860-1931

 

0146 Inventaris van het archief van de kerkvoogdij-c.1920

 

0147 Huurkontrakt-1898

( tussen P. Lyclama a Nijeholt, Commissaris der Koningin in Overijssel, verhuurder, en J. S. Rusticus, Wolsum, huurder van een perceel weiland onder Bolsward)

N.B. Hoort niet thuis in het archief van de kerkvoogdij.

 

 

BESTUUR DER HERVORMDE LAGERE SCHOOL TE WOLSUM

 

De kerkvoogdij vormde het bestuur van de Hervormde lagere school te Wolsum, die in 1932 ontstond door omzetting van de openbare school in een bijzonder. Reeds in 1937 moest de school weer sluiten wegens gebrek aan leerlingen. Het schoolbestuur besloot tot fusie met de bijzondere school van Nijland-Tjerkwerd.

 

0148 Notulen van het schoolbestuur-1932-1937

 

0149 Stukken ingekomen van het Ministerie van Onderwijs Kultuur en Wetenschappen-1932-1939

 

0150 Stukken ingekomen van het Gemeentebestuur van Wijmbritseradeel-1932-1939

 

0151 Stukken ingekomen van de Provinciale Commissie van Beroep in Friesland-1932-1937

 

0152 Stukken ingekomen van de Onderwijsraad en de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs-1932-1937

 

0153 Sollicitatiebrieven-1932

 

0154 Brieven van aanbeveling voor sollicitanten-1932

 

0155 Brieven-1932

(betreffende de aanstelling van H. J. Martens en D. J. H. Ahrens als leerkrachten)

 

0156 Diverse ingekomen stukken-1932-1937

 

0157 Minuten en concepten van uitgaande stukken-1932-1937

 

0158 Akten van verkoop en overdracht van de gebouwen-1932-1939

(van de openbare school en de onderwijzerswoning van de gemeente Wijmbritseradeel aan de kerkvoogdij)

 

0159 Bestekken van de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning te Wolsum-1932

 

0160 Bouwtekeningen van de nieuwe onderwijzerswoning-1932

 

0161 Kontrakten, begrotingen, inschrijfbiljetten en financiele stukken-1932

(betreffende de bouw van de onderwijzerswoning)

 

0162 Kasboek-1932-1935

 

0163 Kasboek 1936

 

0164 Kasboek-1936-1937

 

0165 Kasboek-1932-1935

(van ontvangen rijksvoorschotten en betaalde onderwijzers salarissen)

 

0166 Kasboek-1936-1937

(van ontvangen rijksvoorschotten en betaalde onderwijzers salarissen)

 

0167 Overzichten1932-1937

(van ontvangen rijksvoorschotten en betaalde onderwijzers salarissen)

 

0168 Specificatieboek-1932-1937

(Kasboek van de uitgaven t.b.v. de school)

 

0169 Verzamelstaten van uitgaven-1935,1937

 

0170 Kwitanties-1932-1937

(afgegeven door de onderwijzers, wegens ontvangen salaris)

 

0171 Staten betreffende de kosten van schoolreisjes-1933-1936

 

0172 Diverse stukken betreffende de leerkrachten-1932-1936

 

0173 Lijst van de op wachtgeld gestelde leerkrachten-1938

(bij het Prot. Chr. Lager Onderwijs)

 

0174 Leerplan en lesroosters-1932-1937

 

0175=1932-1933

(Lijsten van verzuimde schooltijden door de leerlingen)

 

0176=1933-1934

(Lijsten van verzuimde schooltijden door de leerlingen)

 

0177=1934-1935

(Lijsten van verzuimde schooltijden door de leerlingen)

 

0178=1935-1936

(Lijsten van verzuimde schooltijden door de leerlingen)

 

0179 Stukken betreffende de leerlingen-1932 en z.d.

 

1019 Dopen

(30 april 1715 – 22 maart 1772)

 

1019 Lidmaten

(1715-1716 en 22 december 1723-15 december 1771)

 

1019 Trouwen

( 13 oktober 1715 – 21 juni 1716 en

7 februari  1723– 13 november 1757 en

31 mei 1761 – 15 maart 1772)

 

1020 Dopen

(10 mei 1772 – 28 juli 1810)

 

1021 Trouwen

(24 mei 1772 – 1 juli 1810)

 

Toegang 28

0886 Lidmaten

(15 december 1771 tot en met 1850